03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE 12 DIZIYAZI Savaşı Yaşayan Bosna Sl'AT ÖZYAPRAK 3 bİlanÇOSU 1992 yılında Sırplar, Hırvatlar ve Boş- naklar arasında başlayan savaşta 270 bin kışi yaşamını yitirdi. 1 milyon 200 bin kışi yaşadıkları topraklardan goç ederek, mul- teci konumuna duştü. Ülkenin toplam ekonomik zararı 50-70 milyardolarcivarında. Savaşsonrasında Bosna-Hersek'in nü- fusu 2 milyon 400 bine indi. 4 yıl süren çatışmalar sırasında 300 bin konut tahrip oldu. Uluslararası finans kuruluşlarının belir- lemelerine gore ülkenin sınai kapasitesinin yüzde 45'i çalışa- maz hale geldı. Ulkenın enerjı üretımımn azalması, enerjı kay- nağı ve hammadde ithalatının duşmesınin yanı sıra sanayi, ulaşım, ıletışım bırımlerı hasar gormuş durumda. Sırplarayeşil ışıkyakılıyorosna-Hersek'e tanhsel bırbakışla vaklaştığınızda. Osmanlı Imparatorluğu'ndan once de bolgede ver aldığıııı goruvorsunuz O donemde bu bolgede yaşavan Ortodoks Huistıvanların arasında "Bogomil'" adı \enlen bıı mezlıebın nıensupları davardı Buıılar bolgede hâkım olan Ortodoks Hırıstıvanlığa uymavan bır HıriNtı\anlık vaşıvorlardı Bu nedenle de Ortodokslar tarafından baskı \e zuluın goruvorlardı Osnıanlılar Bosna-Hersek ı tethettıklerınde. baskılardan bıkan bu topluluk Musluman oldu Bu savede baskı altındakı bır azınlık konumundan hâkım unsur pozısyonuna geçmış oldular Bovlece bolgede uç dın yaşamava başladı Aslen Slav ırkından olan bu ınsanlaıdan Hırvatlar katolık. Sırplar Ortodoks. Bosnalılar da Musluman grubu oluşturdular Konustukları dıl de Sırp-Hırvatça denılen bır dıldı Uç toplum da hâlâ a\nı dılı konuşujor İkinci Dünya Savaşı Ikı dunva savaşı arasındakı donemde Yugosla\>a bağımsız bır krallık durumundaydı Bu doneın Sırp hegemonyasına karşı Hınat karşı kovmasına sahne oldu Bu sureçte Hırvatlar, Muslumanları kendılerınden sayıyorlardı Çunku. Muslumanlann şıvesı Hırvatlar a daha vakındı \e Sırplar Kırıl altabesı kullanırken. Hır\atlar\e Muslumanlar Latın altabesı kullanıvorlardı Bu nedenle Hırvatların Muslumanlan kendılerıne vakın hıssetmelerı davanaksız değıldı Bu mucadele surerken. Ikıncı Dunya Savaşı çıktı Ikıncı Dunya Savaşı'nda Hırvatlar, Almanlarla işbırlıgı yaptılar Hırvatıstan Çumhurıvetı'nde Hitler e hızmet eden bır kukla "*llstaşr re|imı kuruldu Sırpların olusturduğu Çetnıkler ıse Almanlara karsı savaştılar Bu çatışmalarda I mıhon 700 bin ınsan hayatını kaybettı Bunların "'00 bınını Almanlar oldururken l mılvonu Hırvatların ve Sırplann kendı aralarındakı savasta oldu Bu donemde Muslumanlann durumu belırsızdı Butun bunlar vaşanırken. gelecekte komumst Vugoslavva'vı kuracak olan Tito. Bosna'nın dağlarındakı karargâhında "partizan" olarak Almanlara karsı mucadele verıvordu Tito'nun federal sistemi Komunızmde mıllıvet olmadığı ıçm Tıto butun unsurları bır arava toplamavı başardı Tıto. kurduğu sıstemde \ ugoslav v a"vı federal bır devlet halıne getırdı Makedonya'yı a>rı bır cumhurı>et olarak kabul ettı Karadağlılar. Sırplar, Hırvatlar. Slovenler. Makedonlar nııllet olarak kabul edılırken Bosiıa'dakı Muslumanlara Hırvatlar Hırvat. Sırplar Sırp dıjorlardı ( Tıto ıse bır orta vol bularak --*• Bosnalılara "•Muslümani'" isinını verdı Bovlece. Bosnalılara bır ınıllet adı verılmıs olu>ordu Bu donemde Tıto. aslında Sırp olan K.araddğ'ı, kısnıen Macar olan Vovvodına'vı ve buvuk olçude •\rnavut olan Kosova'vı avırarak Sırbıstan'ın gucıınu kırmjyı hedeflemıştı Bosna-Hersek te Muslumanlar nutusun vuzdc 4()'tan fazlasını. Sırplar vaklaşik vuzde 33 unu ve Hırvatlaı da vaklaşik vuzde 1" sını oluşturuvorlardı Tıto I9"4 vılında vaptıgı anavasada. ^ ugoslav v a vı tedeıal vapıdan daha »,ok bır kontederal vapıva donusturdu Fakat ortava çıkan sistenı tıkanıklığa vol açabılecek bır sıstemdı \ncak burada en krıtık durumda olan eumhurıv,et Bosna-Hersek"tı Otekı Lumhurıvetlerın kendı kımlıklerı varken. Bosna-Hersek. uç şahsıyettı Hatta Ikıncı Dunva Savaşı oncesınde Sırplar Hırvatlaı. Muslumanlar ve >ahudılerden olusan dort dıne B o s n a - H e r s e k ' t e n n o t l a r Saraybosna, büyük bir mezarlık Nato'ya bağlı uluslararası askeri güç (IFOR), Bosna'da yaşamın bir parçası olmuş. Malezyalı askerler, Bosnalı çocuklarla birtıkte gozuküyor. Galatasaray'da gol kralı olan Tarık Hodziç, küçük köfteci dükkâ- nında "Savaş yine çıkar mı" sorusuna, gözlerini kaçırarak "Bilmi- yorum" yanıtını verıyor. • Dcnion Anla^ması sonuısı baıtşın lıakını olduğu Bosnu-Heı sek te geteleıı satıt II 00 den sonıa sokcign <, ıkıncı \a\tıgı mgıdcıınası \aı Bosna luılkı sokciga t, ıkıncı ı cısugıını dıkkutle ı uı\ et edn oı -tıncık sokcıga çıkıncı lüsuğı \abancılaıa ıngulanınnoı • Osmanlı clcın kcılan Ba$<,aı$t ıçın Saıa\ bosna nın en caıılı holgesı denebılıı 4çık ha\\cı kafelerı boıekçıleı \e kebcıpcK, ' denılen koftecı dukkunlaıı en fazla muşteıı çeken \ eıleı m başında gelnoı • Sıııcn bosna nın ozellıkle Osımınlı Mahaltesı denılen bolgesıncle ccimıleıın çoUıığu dıkkatı çekr\or \cıınaz zamcını ımamhıı ezcını tan gıı\ enlığı nedenn le olscı geı ek nunaıeden değıl canıınm a\ hısunda bu tcışın ıızenne çıkaıak okın oı laı Caınn e gıdenleı aıasındagençleı dıkkat çekıcı (,oğunhıktala> • Başçaışı dakı bcızı dukkanlaı m \itiin tamlanna Tıırkne \eolan se\ SJM / gosleren Tııık \ e Bosna hcnıaklcııının buhınduğu kalp ieklındekı <,ıkaıtmalaı \apı±tııılıııi} Doğı usu kıta -İMiıpası nda sızı se\en bıııleıını goıniek ınsanda hoşa gıden bu dıngıı ıcııcıtnoı • Orelleı \ e bınalaı ın luılcı hıı\ ıık bolunnı haıap bı^ımde dıtımoı Onaıım ışleııne henuz başlanmamış L si dıtze\ lı lophınnlaı bılepencereleııne ncn lon geı ılmış salonlaıda \ apıln oı • Hınarısran sınııından Saıcn bosna \a kadaı olan gıızeıgalı uzeıınde -kı bıına \fo\tar da dcılııl- \eıle$ım bıı ınıleı ının bm ıık bolunnı nıezcıılığa domışımi} clııı unıdcı Ch le kı Scıun bo\na da bu zanuınlaı paıkmış da sonıadan ınezaılık ını \apılını$ \a da mezuılıkınış da olunnın kcınıksanınasn lcı sonıadcın paıka mı donıı^lııı i//;)?ı/(s oldııgııını anla\cımadığınız <,ok saııda if,s;/ cılan me\ c ııt mensup ınsanların bırlıkte vasadığı, bugunku Avrupa ıdealıne uvgun çok kulturlu vasam bıçımmın hâkım olduğu bır verdı Yugoslavya dağılıyor lS*90'lı vıllarda vaprak dokumu basladı Yugosla\>ada Once Slovenva a>rıldı (kı buna rağmen \ugoslav\a vasavabılırdı) Ancak Avusturvave Mmanva. Hırvatistan'ın ^ ugoslav va"da kalması verıne bağımsızlığını ılan etmcsı vonunde moral destek verınce savas patlak verdı Çunku. Av usturva Macarıstan İmparatorluğu nun. Osmanlı'va karsı bır tampon olarak kullandığı ve Hırvatıstan'ın Krajına ve Slavonva bolgesinde \asa\ an Sırplar hala asin sağa vatkın Franjo Tujmanvonetımındekı Hırvatıstan a guvenmedıklerını ve bağımsız Hıı\at\stan"ı tammadıklarım. \ ugoslav \ a ıçınde kalmak îMedıklerını açıkladılar 1991 vazında \ ugoslav ordusıı Hırvatıstan Sıtplarf nı desteklemek amacıvla. Kra|ina ve Doğu Slavonva'da ozerk vonetımler kurdu Oradakı savaş bınıkten ve Hııvatıstan da avrıldıktan sonra. karar alma sırası Bosna-Hersek"e gelmıştı Çunku Yugoslavva"nın kalan bolumunde Sırp hâkımıvetı mutlak durumdavdı Sırplar oylamaya katılmıyor Bosna-Hersek >a Sırplann hâkım olduğu bır \ugoslavya'nın parçası olacaktı. va da bağımsızlığını ılan edecektı Sonunda Bosna-Hersek bağımsızhğını ılan ettı •\v rııpa once bu kararı tanımak ıstemedı Çunku bağımsızlık kararının alınabılmesı ıçın halk oylaması gerekıvordu Daha sonra halk ovlaması yapıldı Hırvatlar ve Muslumanlar bağımsızlık vonunde ov kullanırlarken. Sırplann bu>uk bolumu ovlamaya katılmadılar Bunun uzerıne ^vrupa. Bosna- Hersek"ı tanıdı Takıp eden gunlerde Sırplar, Yugoslav Halk Ordusu'nun da vardımıvla Hırvatıstan'da vaptıklarını Bosna'da da vaptılar Sırplann ıddıası suvdu -Etosna-Hersek'te öteden beri önemli karariar. üç cemaatin o>birliği ile alımrdı. Sırp unsurunun katılmadığı bir o> lama geçerii değildir." Burada savasin çıkmasında BM'nın de bır hatasi oldu 1991 vılında Sırp-Hırvat çatısmaları sırasında LNPROFOR'un (Unıted Natıons Protectıon Force) karargâhı Sara\bosna'da ıdı BM bunu çekınce bır anlamda. îstemeverek Sırplara yesıl ışık vakılmis oldu Bovlece 1992 bahannda baslavan savas. 1996 vılındakı Dayton Anlasması'na kadar siırdu İÎTTİ ÇALIŞANLARIN SORULARI / SORUINLARI YIOL\Z ŞIPAL 6 SSK aylığuın kestirip Emekli Sandığı'ndan emekli olmak istiyoruın' SORL : 1957 vılında Emekli Sandığı'na tabi bir iş\erinde nıemurivet havatına başla- dım. 1968 >ılında istifa ederek a\rılınca- va kadar bu durum surdu. 1968 vılında ozel teşebbuse geçtim >e Bağ-Kur Nasası çıkınca. Bağ-Kur uvesi olarak primlerimi odedim. 1984 vılında ise SSK've bağb bir iş\e- rınde çalışma>a başladım \e 1988 >ılın- da hizmet birleştirmesi \aparak son ça- lıştığım \er olan SSK'den, son dort >ılı doldurduğum >er olarak emekli oldum. 1995 vılında açılan sınavı kazanarak Emekli Sandığı'na bağlı bir kurumda kadrolu olarak çalışmava başladım. \r- /um. tum hı/metlerımi bu kuruma akta- rarak Emekli Sandığı'ndan emekli ol- nıaktır. SSK"\e emekli maaşımın durdurul- ması ıçin (/ira Emekli Sandığfna bağlı bir kurumda çalısıvorum) tapmış oldu- ğu m başvuru. 508 sa\ılı Sos\al Sigorta- lar Nasası hukumlerine gore emekli ol- mam nedenivle maaşımın kesilcnıcvecf- ği >anıtını aldım. Bu durumda, Emekli Sandığı'ndan emekli olama\acağım gibi bir izlenim içinde\im. Sorum: SSK'den aldığım emekli aj hğımı kes- tirip veniden hizmet birleştirmesi \apa- rak Emekli Sandığı'ndan emekli olmak isthorum. Olabilir mivinı.' (C.G.) F4N/7;SosyaI SıgortalarKurumu'ndan vaslıhk avlığı almakta ıken vıne Sosyal Sıgortalar Vısası kapsamında bır ıse gırenler ıçın ıkı seçenek vardır Bunlardan bmncısı Sos\a! Guvenlık Destek Pnmı odemek koşulu ıle vaşlılık avlıkları kesılmeksızın çalısmalannı surdurmektır Ancak Sosyal Guven- lık Destek Pnmı odenmıs sureler sıgortalılık sure- sınden savılmaz Ikıncı seçenek ıse sıgortalılann 506 sayılı Sosval Sıgortalar Vasası nın 63 madde- sı uvarınca vaşlılık avlıklannı kestırerek çalışnıa- lannı surdurmektn Avlıklannı kestırerek çalışanlara dıger sıgorta- lılargıbı tum sıgorta kollan uvgıılanır Bu konunı- da olan sigortalının işten avrılıp vazılı basvııruda bulunması koşulu ıle başv uruv u ızîevenavbaşindan başlanarak av lıkları veniden bağlanır "Bu sigorta- lılar için v a/ılı talep tarihlerine gore v eniden v aşlılık a\lığıhesaplanır\ebua\lık.onceden bağlanan> aş- lılık a>lığından fazla ise hesaplanan >eni avlık uze- rinden odeme vapılır. Hesaplanan \eni avlığın eski ay lıktan duşuk olması halinde eski av Iık esas alınır." Çalişilan gunlerde sigortalı sure olarak kabul edı- lır Sıgortadanvaslılıkavlıgıalmaktaolanbıı sigor- talı SSk kapsamında değıl de TC Emekli Sandıgı kapsamında çalışmav a başlarsa a\ lığını kestınp bu- tun çalısma surelerı toplamı uzerınden emekli ay- lığını Fmeklı Sandığı ndan baszlatabıîıı mı' 9 Aralık 1983 gunlu Resnıı Gazete nın "muker- rer" savısıııda vavımlanan Hızmetleım Bııleştıııl- mesine llışkın 2829 Sa> ılı ^asa nın L vgulama ^ o- netmelığı nın i maddesi bu soruvu şovle vanıtla- maktadır "Sosvalgmenlikkurumlarındanherhan- gi birinden gerek o kurumca mustakilen. gerekse de- ğişiksos>aigu\enlikkurumlarınatabibirleştirilmiş hızmetler uzerinden \aşlılık. malulluk avlığı bağ- landıktan, gerekse bu kurumlarındaki hizmetlerin- den dolavı avlık alma haklarını (enıeklilik hakları- nın duşmesi. av Iık bağlama haklannın duşmesi gi- bi) kavbettikten sonra diğer bir sosval guvenlik ku- rumuna tabi bir işe girilmesı halinde. bu veni statu dolav ısıv la geçen hizmetleri, bağlanmış bulunan av - lıklarına esas alınan veva avlık bağlanmasına ait haklannı kavbetmiş oldukları hi/merlerivle birleş- tinıifvc tabi tutulmaz." \ onetmelık uvarınca SSk'den vaşlılık avlığı al- makta ıken bır başka sosyal guvenlık kurunuıolan Emekli Sandığı'na bağlı talısmava başlavanlar "avlık bağlanmasına ait haklarını" vıtırmiş kabul edılmektedır N onetmelık SSK den aldığınız \aş- lılık av lığını kestirip Emekli Sandığı ndan emekli aylıgı bağlanmasına engeldır ANKARA NOTLARI MUSTAFA EK3VIEKÇÎ Sabahattin Ali Hasanoğlan'da...Ozan Mehmet Başaran Hasanoğlan Yuksek Koy Enstıtusu'nde okurken tanır Sabahattin Alı'yı, şoyle an- latır "Hasanog/an Yuksek Koy Enstıtusu ne d/şandan oğ- retmen gelmıyordu Isteklı degıllerdı Yetışmış olan unı- versıte oğretım uyelerı, Ankara 'da Istanbul'da çalışıyor, Ankara ya 35 km otedekı yere gelmtyorlardı Ancak go- nullu olanlşr gelıyordu O yuzden Yuksek Koy Enstıtu- su 'nun açıldığı uç yılda, bızım muzık kolu konservatu- varda gıdıp ders goruyordu Bız, bazı derslerı DTCF'de goruyorduk Konservatuvarla da boyle gıdış gelışımız ol- dugundan bır gun konservatuvarın başındakı Karl E- bert, Sabahattin Alı ıle bırlıkte Hasanoğlan ı gezmeye geldı Karl Ebert Almanca konuşuyor, Sabahattin Alı de konuşmaları çevırıyordu Yonetım bınasının buyuk salonunda toplandık Karl E- bert bızımle, tıyatro uzerıne, sanat uzerıne bır konuşma yaptı, konuşmayı Sabahattin Alı çevırdı Orta boylu, yu- varlakyuzlu aksaçlı altın çerçevelı gozluklu bır kışıydı Peltek konuşmasıyla çok dıkkatımızı çektı Konuşmalar bıtınce, onun Konyadan ogrencısı olan ogretmenımız Hıdayet Gultekın. şnrın adını da vererek 'Ruzgâr şıırı- nı okumasını ıstedı Sabahattin Alı kapıtalızmın çarpık- lıklarını, pıslıklerını sergıleyen T931 de yazdıgı karamsar şıırı okumaya başladı Insan olmak dokunuyor haysıye- tıme' dızesıne geldı Orda duraladı - Evet, dedı, ben karamsardım boyle demıştım, ama sızın ışlıklerınızı, derslıklerınızı çalışmalarınızı, dışardakı etkınlıklerınızı gordukten sonra bu dızeyı değıştırme ge- reksemesını duyuyorum Enstıtulerı Hasanoğlan'ı gor- dukten sonra, ınsan olmak onur verıyor bana dedı " (Sabahattin Alı'nın okudugu, 'Ruzgâr' şıırının bır bo- lumu şoyleydı) Ey dagların dertlennı dınleyen ruzgâr/Benım artık yalnız sana ıtımadtm var/Gelmış gıbı uzaktakı bırseyya- reden/Yabancıyım bu gurultu dunyasına ben JEtrafımın sozlerıne aklım ermedı /Etrafım da bana asla kulak ver- medı I Senelerden ben hâlâ anlaşamadık /Ben de kes- tım anlaşmaktan umıdı artık /Gozlerımde hakıkatı sezen bır nurla/Etrafımı suzuyorum bıraz gururla /Bır durbunun ters tarafı gıbı bu dunya/En buyuk şey en asıl şey ku- çulur burda IBurda yalan para eden bırıcık ıştır IBurda her şey bır yapmacık bır gosterıştır IKımı coşar dın ug- runa geberır, yalan^IKımı gıder vatan ıçın can verır, ya- lan'/Bır fılozof yetmış eseryazar yalandırJŞaırlenn bu- yuk aşkı fanı bır kızdır/Bu dunyada herkes sınsı, herkes cılızdır/Ne hakıkı aşktan burda bır çakan vardır,/Ne de onu gorse donup bırbakan vardır/Her buyukluk cuzzam gıbı dokulur burda,/En muazzam olum bıle kuçuluı bur- da Benım kafam acayıp bır dımag taşıyor/Her dakıka ın- sanlardan uzaklaşıyor /Zaman zaman maglup olsam bı- le etıme, /Insan olmak dokunuyor haysıyetıme /Buyuk temız bır arkadaş arıyor ruhum ılşte ruzgâr şımdı sana sıgınıyorum'/Asaletın yerı yoktur gerçı hayatta /En asıl senı buldum bu kaınatta,/Guneş gıbı ne bin turlu ışıgın vardır,/Ne de suse, gosterışe baktıgın vardır IDenız gıbı muammayokdennlıgınde IBırferahlık bırsaflıkvarse- rınlıgınde /Bır dev gıbı kuçuk, mızmız seslerı yersın./AI- lah gıbı gorunmeden hukum surersın ı Duşmanıyım ben de cılız guzellıklerın /Ruzgâr 1 Bu dağ başlarında çırpınan serın/Kanatların gokyuzunden akan bır seldır/Bana kud- ret ve cesaret veren bır eldır 'Beşerlıkten uzaktayım se- nın ulkende /Senın gıbı azamete aşıkım ben de nşte ruz- gâr 1 Senın gıbı ben de delıyım Islıklarım senın gıbı ınlemelıdır/Herkes benı urpererek dınlemelıdır/Ruzgâr 1 Sana, yalnız sana benzemelıyım " (Sabahattin Alı, "Butun Eserlerı-3' Bılgı Yayınevı) Şıırı okuduktan sonra ogrencıler dagıldı, serbest kal- dık. bız Sabahattm Alı 'yle dolaşmaya başladık Bana de- dı kı - Sen Almanca ogrenmeye çalışıyormuşsun, Tercu- me dergısınde çevırın fılan da çıktı, gordum Ama, zor- duryabancıdıl, beraberçalışalım fırsatbuldukçagel ba- na, benım gozlerım lyı gormez dedı Bana bıraz Alman- ca dersı verdı gerçekten Şunu sordum ona - Mıllı Eğıtım Bakanlıgı klasıklerınde Dogu klasıklen var Batı klasıklen var. Latın klasıklen var bu klasıklerın ıçerısınde, sosyalızm'\/e sosyalmucadeleler ıntarıhın- den oğrendığımız sol kesımın urunlerı pek yok Acaba onlar da çevnlse nasıl olur? - Yanı dedı, - Marks, Engels dedım Bır sarardı, dedı kı - Çok yanlış olur Şoyle duşunelım Sut bebek çağın- da bır bebegı duşunelım ona pırzola yedırmeye kalksak, sağlıklı bır beslenme olur mu 1 Bana gore. aynen boyle bırdurumlakarşılaşırız Çunku Marks ın Engels ınsoz- lerı bır reform. bır ronesans yaşamış, aydınlanma yaşa- mış Avrupa'nın sonradan soyledığı bır sozdur Onun ar- kasında o bırıkım vardır O bırıkımı yaşamamış kışılerın, o dunya goruşunu ozumlemesı uygulaması kolay degıl- dır Çunku rejımleraraçtır, araçları lyıaydınlanmışınsan- lar doğru kullanır" Gerçekten de sonradan bızımkıler, 1961 Anayasa- sı'ndan sonra o zamana degın pek yoktu sol yayınlar çevrılmeye başlandı Ama oyle hızlı bırçevırı furyası baş- ladı kı aynı kıtabı ıkı kışi çevırdı kımısı yanlış çevırdı, kı- mısı şoyle çevırdı, bızımkıler başladılar - Sen şunu yanlış duşunuyorsun ben bunu dogru du- şunuyorum fraksıyonlar bırden çoğalıverdı Işte, ben o zaman dedım kı Ne çok haklıymış Sabahattin Alı Bızımkıler de pırzolayı yedı' *** Kırklarelı'nde Sabahattin Alı gunlerınde Çağdaş Yaşa- mı Destekleme Dernegı (ÇYDD) Başkanı Turkan Say- lan ıle Mehmet Başaran'a plaketler verıldı Koy- Koop Kırklarelı Bırlığı nın Başaran a verdığı ozel odul plaketın- de şoyle dendı "Koylumuz yuz akımız MEHMET BAŞARAN yaşamı- nızın 70 yılında ulkemız yazın ve egıtımıne, ulkemız sıvıl orgutlenmesıne onuriu katkılannız ıçın teşekkur ederız 'Başın one eğılmesın' " BULMACA SOLDANS4Ğ4: 1/ Zaman ıçınde kesintibiz bırbınnı ızleven ^evler ıçın kullanilan sozcuk 2/ Evrenın duzene 3 gırmeden oncekı bıçımden voksun uvumsuz ve kan- sık durumu N- tanbul un bırsem- D tı 3/ Savfa çevre- j sıne çekılen çız- gı Satrançta ozel 8 bır hareket 4/ g Franz Kafka nın bır roınanı 5/ Çıkar vıtı- mı Erkekler ıçın kullanı- lan bır ^av ı sozu 6/ Sahıp II Ortadoğuda bır gol Genellıkle dusuk okçelı dekolte tıp hatıf kadın avakkabısı 8/Karakterolo- jı 9/ Şıddetlı belırtılerle başiavıpkısasuredeağırla- şan hdstaiıklar ıtın kıılla- 7 mlansozcuk Tatlıbırço-8 1/Argoda rakıva verılen ad 2/Radvum elementının sımge- sı Çeştne zıvanaM 3/ Toprağı duzlemekte va da alıp at- makta kııllanılan kazı ınakınesı Şenlıklerde caddelere ku- rulan suslu kemer 4/Fırındaekmek borek çorek çevırıne- vevaravanbırturkurek Bırgosterme Mtatı 5/Doğu ^na- doluda vuksek bır dağ 6/Şarkı tıırkıı Ask ımiş her ne vaı alemde llm bırkıvl u - ıınış ancak' (Fuzulı) 7/Nabi- zade Nâzım ın edebıvatıınızda kovu konu alan ılk vapıt olan romanı 8/Molıbden elementının simgesi Mantık 9/ •"Kımse>e etmem — ağlanın ben halııne (Şarkı)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle