27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE HABERLER Çağdaş Avukatlar Grubu toplanıyor • Haber Merkezi - Çağdaş Avukatlar Grubu. bu yılın ekim ayında yapılacak olan Istanbul Barosu Genel Kurulu'na hazırlık çalışmaları bağlamında Istanbul çapında gerçekleştirdiği bir dizi yerel toplantıdan sonra genel değerlendirmelerinı yapmak üzere bugün saat 17.00'deBeyoğlu. Istiklal Caddesi'ndeki Muammer Karaea tiyatrosu'nda toplanıyor. Toplantıda. grubun amaç ve ilkeleri, avukutlık mesleğine bakışı, toplumsal hukuk sorunlanna bakışı. önseçim ilke ve yöntemlerine bakışı ile önerilecek diğer konular değerlendirilerek karara bağlanacak. Mercümek Komisyonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- "RP'nin kasası" olarak anılan Süleyman Mercümek-RP ilişkisinin araştınlması için kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Kul. komisyonun RP'li üyeleri tarafından gü\ensizlik önergesi verilerek düşürülmeye çahşıldı. Önergeyi işleme koymayan Kul, komisyonu 26 haziran çarşamba günü yeniden toplantıya çağırdı. TÜrk-İş'te IMF uyarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin Türk- Iş'e geçen günîerde yaptığı ziyaret. Türk-lş Başkanlar Kurulu toplantısında da tartışma konusu oldu. Türk- lş"in. IMF ve Dünya Bankasf nın dayatmasından kaynaklandıgını ileri sürdüğü 'mezarda emeklilik" uygulaması nedeniyle dün yapılan olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısında. bazı sendıkalar. "IMF'ye karşı olunduğu halde. heyetle göriişülmesini'" eleştirdiler. Laiklik karşıtı öğnetmen • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Bornova Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve edebiyat öğretmeni Le\ent Uyganer'in yerel bir radyoda laiklik karşıtı propaganda yapması. büyük tepki topladı. Valiliğe şikâyet edilen öğretmenle ilgili olarak iki müfettiş göre\lendirildiğıni belirten Izmir Valisi Kutlu Aktaş, "Yasanın emrettigi hususlar yerine getirilecek ' dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesi de Uyganer hakkında suç duyurusunda bulundu Postacılara telefon indirimi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Telekomünikasyon AŞ. Posta Işletmesi Genel Müdürlüğü \e bağlı işyerlerinde çalışan personele de uygulanan telefon indirimine. bir genelgeyle son verdi. Danıştay, genelgenin iptali için açılan davada "yürütmenin durdurulması' istemini redderti. Yabancıların kalış süresi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Yabancı uyruklulann Türkiye'de kalış süresini 2 yıldan 5 yıla çıkaran yasa tasansı. TBMM'lçişlen Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldükten sonra yasalaşacak olan tasanya göre. yabancıların ikamet tezkereleri 5 yıl olacak. Bu süre. Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınarak lçişleri Bakanlığı tarafından karşılıklılık ilkesı uyannca daha kısa ya da daha uzun olabilecek. Almanya'da böliicü saldırılar • BERLİN (AA) - Almanya'nın Berlin kentinde 3 Türk seyahat acentesi önceki gece atılan molotofkokteylleriy le yakılmak istendi. Kreuzberg ve Wedding ilçelerindeki üç Türk seyahat acentesine. kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından molotofkokteyli atıldı. • Bunlardan Kreuzberg"de, Kottbusser Caddesi'ndeki seyahat acentesinde büyük hasar meydana geldi. Bölücü terör örgütü PKK. olay yerinin yakınına bıraktığı Türkçe yazılı bir bildiri ile saldınlan üstlendi. Çiller'in, bugün bir araya geleceği Erbakan'a başbakanlığı bırakabileceği bildirildi Pazarlık DYP'yi kanşbrdıİkİIICİ gÖrÜŞme bugün İlke anlaşmasına varan Çiller ve Erbakan bugün ikinci kez bir araya gelecek. Başbakanlık pazarlığında, Dışişleri Bakanlığı ve başbakan yardımcılığını alarak geri adım atabileceği belirtilen DYP lideri Çiller, RP ile koalisyon için tam yetki almak amacıyla Genel Idare Kurulu'nu topladı. OSMAN AY DOĞAN ANKARA - RP-DYP koalisyonu konusun- da pazarlıklar olgunlaştırıldı. ilke anlaşması- na \ardıklan bildırılen DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. bugün ıkıncı kez bir araya gelecek- ler. Başbakanlık pazarlığında, Dışişleri Bakan- lığı ve Başbakan Yardımcılığı'nı alarak geri adım atmaya hazırlanan Çiller ile muhalıflerarasın- da DYP Genel Idare Kurulu'nda (GİK) tartış- ma yaşandı. RP-DYP koalisyonu kurulması durumunda istifayı tartışan \e Çiller'in suçla- malardan kurtulmak için RP"ye >anaştığını vurgulayan muhalıflerden GİK üyesi \e Ordu Milletvekılı Refaiddin Şahin, "Herkes hırsız- lığını. yolsuzluğunu kapatmava çalışıyor" de- di. DYP-RP koalısyonuna karşı çıkan DYP Teşkılat Başkanı Mehmet Gölhan. Hüsamet- tin Cindoruk ile görüştü. koalısyon her ıkı partıde de bölünmeye yol açarken Çiller hakkındaki örrülü ödenek soruş- turma önergesının kılpayı reddedılmesı \e 25 DYP'lı ile RP'linin oylamaya katılmaması. Çil- ler \e Erbakan'ınolası RP-DYP koalısyonun- da güvenoyu almakta zorlanacağını gösterdı. TEDAŞ. TOFAŞ ve maharlığı soruşturma- larınm ardından Yüce Di\an'a gıtmemek içm örtülü ödenek skandalıyla ilgili Meclis soruş- turması açılmasını önleyen RP'vle koahsyon kurmay a hazırlanan Tansu Çiller ıle.RP'nınka- patılmasına yol açabılecek ıddıalan ıçeren Sü- leyman Mercümek'le ilgili Meclis araştırma- sından kurtulmak ısteyen Necmettın Erbakan. bugün yeniden bir araya geleeekler. Kurmay- lar ve kuryeler aracılığıy la olgunlaştırılan ko- alisyon pazarlığının son aşamaya geldiği ve olağanüstü bir gelışme olmaması durumunda ıki lıderın bugün koalısyon protokolü ve prog- ramını hazırlamak için koınısyonları çalışma- ya başlatacakları bıldınldi. Tansu Çiller'in. 4'lü koalisyondan umudu- 15 kirmiZI Oy RP ile koalisyon kurulmaması için mücadele eden muhalifler, istifa etmeye hazırlandıklarını belirterek Bahattin Yücel, Jefi Kamhi. Doğan Güreş. Ayseli Göksoy. Mehmet Köstepen ve Gencay Gürün'ün de aralannda bulunduğu yaklaşık 15 milletvekilinin kendilerini desteklediğini bildirdiler. nu kesıp Cumhurba^kanı Süle> man Demirel'in. "RP ile bal gibi koalisyonkuranz'" sözlenni ör- nek göstererek RP-DYP koalısyonuna yeşıl ışık yakmasının ardından. muhalifler bir ara- ya geldıler. GİK üyeM mılletvekıllerı Ca\it Çağlar. İrfan Demiralp, Tevfik Diker. Refaid- din Şahin, Rıfat Serdaroğiu. koksal Toptan \ e YaşarDedelek ile mılletvekıllerı İsmetSezgin, Needet Menzir. Demir Berberoğlu. GİK toplan- tisından önce RP ile koalısyon kunnası ıçın Tan- su Çiller'e yetki verilmesini engelleme kararı aldılar. DYP'nın tartışmalı geçen GİK toplantısın- da. Manisa Millervekılı Te\fik Diker. "Içinde Hizbullah'L PKK'yi banndırdığını sö> lediğiniz bir partiyi ikridara taşıv amam" derken. Dede- lek. "Devletin inıkânlannı \e parasını RP'ye. Erbakan'ın başbakanlığına teslim edemeyiz"" dedı. Ha>ri Doğan ve Ahmet SezalÖzbek ı^e. RP-DYP koalisyonunu savununca. sinirlenen Tevfik Diker. "llkeyrde, partiyi de satıyorsu- nuz" dıye bağırarak toplantıyı terk erti. GİK üyesi Refaiddin Şahin de "Liderlerou- garşisi >ar. Herkes hırsızlığını, yolsuzluğunu kapatmayaçalışıyor" dıye konuştu. RP'y le ko- alısyon kurulması durumunda istifa etmeye de hazırlandıklarını belirten muhalifler. Bahattin Yücel. Jefi Kamhi, Doğan Güreş. Ayseli Gök- so>, Mehmet Köstepen v e Gencay Gürün' ün de aralannda bulunduğu yaklaşık 15 milletveki- linin kendilennı desteklediğini bildirdiler. DYP ile RP'nin koalısyon kuracaklarının işaretinı veren Çiller hakkındaki örrülü ödenek soruşturma önergesının oylanması. olası koalis- yonun güvenoyu almasına kesın gözle bakrla- may acağını da ortay a koy du. Toplanı mıllet\ e- kılı sayısı 291 eden DYP ve RP. soruşturma öner- aesinı reddetmek için yalnızca 264 oya ulaşa- bıldıler. İki partının ANAP, CHP ve DSP'nin tam kad- ro katılması beklenen güvenoylamasında. 276'ya ulaşmalannın riskli olduğu belırtildı. DYP'denüçüncü istifaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genel Başkan Tansu Çilier'ın ser\etinin kaynagı ve başbakanlık dönemine ilişkin skandallarla sar- sılan DYP. bir fire daha \erdi. DYP'den aynl- mayı planlayanların desteğiyle. sagda birleş- mey i misyon edinen Büv ük Türkiye Partisi'ne ilk millervekili katılımı DYP'den oldu. Sam- sun Milletvekili Nafiz Kurt ve Adana Millet- vekili Mustafa Küpeli nın ardından. Çanakka- le Milletvekili Hamdi Üçpınarlar da Çiller'ı "DYP'yi işgal etmekle" suçlayarak istifa erti. Ecevit: Hükümet bunalımma alışmalıyız ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Başkanı Bülent Ece>it -Hükümet bunalınılanvla y aşamaya alışmalıyız" dedi. ANAYOL'un azınlık hükümeti olması nedeniyle değil. iki liderin çatışması yüzünden dağıldığını belirten Ecev it. "İki parti arasında öv le çok büy ük fark yok. Ancak kendi partileri de iki liderin bu çekişmesini aşamadı" diye konuştu. DSP lideri Ece\it, dün TBMM'deki makamında. Ankara Sanayi Odası ^'önetım Kurulu Başkanı Zafer Çağlayan'ı kabul etti. Görüşme sırasında Çağlayan, güçlü bir hükümet. güçlü bir koalisyon istediklerini. ülkenin süratle geniş tabanlı bir hükümete kavuşturulması gerektiğini söyledi. Ece\it, hükümetin çöküşünün geniş tabanlı olmasından kaynaklanmadığını v urgulayarak şu görüşlen dile getirdi: "Biz hükümetin dışında kaldık. Ama hükümeti ortaklardan daha çok düşündük. Bi/den ka> naklanan bir sorun olmadı. İki liderin çatışması asıl sorun. Koalisyon içinde bir ortakiık konseyi kurulmadı. Bu konsey kurulsaydı liderlerin ka\gasının aşılması daha kola> olabilirdL Hep "Güçlü hükümet' deniyor. Ama İskandinav ülkeleri gibi bazı ülkelerde güçsüz hükümetler yönetimde. Bunun için de kamu yönetiminde istikrar \e uzlaşma kültürünün gelişmesi gerekli. Hükümet bunalımlanyla \ aşamaya ahşmalıy ız." • Nafiz Kurt ve Mustafa Küpeli'nin ardından DYP'den istifa eden Hamdi Üçpınarlar BTP'ye girdi. Eski D\'P'liler tarafından geçen hafta kurulan Bü\ ük Türkiye Partisi'nin bir millervekili oldu. 24 aralık seçimlerinin ardından parlamentoya 135 kişiyle giren DYP'nin TBMM'dcki sandalve sayısı 132'ye düştü. RP ile koalisyon pazarlıklannın olgunlaştınl- dün BTP Genel Merkezi'nde düzenlediği ba- masının ardından. 24 aralık seçimlerınde par- lamentoya 135 kışı sokan DYP'nin milletve- kili sayısı 132've düştü. RP ile koalisyonun ke- sinleşmesi durumunda DYP'de deprem yaşa- nacağı. kulıslerde öne sürüldü. Çanakkale Mıllervekili Hamdi Lçpınarlar. sın toplantısında. siyasete genç yaşlarda Ada- let Partisi'nde başladığını. bugüne kadar da- vasına ve partisine elinden geldiğmce hizmet etmeye çalıştığını söy ledi. DYP yönetiminin. Demokrat Panı'den AP'ye uzanan çizgide mis- yonundan uzaklaştığını savunan Lçpınarlar, Tı D V p -CHP koalisyon hükümetindeÇem y Bakanı'yl^birkadınlayaşadığı^vrimeşru ilişki yüzünden görevinden istifa eden Çanakkale Millervekili Hamdi l çpınariar. DYP yönetiminin "sırf v irrinin güzelleştirilmesi için elinden tutularak getirilenlerin işgali altında" olduğunu söy leyerek partisinden istifa etti. L çpınariar, veni kurulan Büyük Türkiye Partisi'ne (BTP) girerek bu partinin parlamcntodaki ilk millervekili oldu. L'çpınarlar, BTP'ye geçiş törenine eşi ile birlikte geldi. (Fotoğraf: AAI şunlan söyledi: "DN P.budavanınideal vede- ğer namına ncy i v arsa. bunlara >abancılaşmış- hr. Liderin kişisel menfaatlan \ e endişeleri par- tinin menfaatlan haline getirilmiştir. DYP'nin artık DP ve AP çizgisine $ığınma>a da hakkı yoktur. O muhteşem hareketin ve davanın ta- rihini lekelemektedir. Bu koşullaralhnda DYP've bir gün daha hizmet edemeyeceğimi anlay arak BTP'ye geçmeye karar \erdim." Türkiye'nin, hiçbır olumlu düşünce ve ça- ğa yakışır öneri getirmeden. birbirine çamur atıp. iftira eden ve birbirinin hatala- nndan kazanç saglayan liderlerdöne- mini yaşadığını kaydeden Üçpınar- lar. "DYP. bugün sırfvitrinin güzelleş- tirilmesi için elinden tutularak getiri- lenlerin işgali altındadır. Bu işgalciler veonlann parti içi işbirlikçileri gitme- dikçe, DYP güç kavbetmeyt' devanı edecektir" dedi. Basına fotoğraflarıyla birlikte yan- sıyan aşk skandalı nedeniyle 52. hü- kümetteki Çevre Bakanlığı görevin- den istifa eden Hamdi Üçpınarlar'ın. basın toplantısında eşi Leman Cçph narlar'ı da yanına alması dikkat çek- ti. D\ P'de bazı millervekillerinin de istifa etmek için 22 temmuzda yapıl- ması planlanan kongrenin sonucunu bekledikleri öğrenildi. BTP'nin olu- şumuna katkıda bulunan ve olağanüs- tü kongreyi toplamaya çalışan Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin'ın. il kongrelerinin sonuçlarına göre bü- yük kongreyi beklemeden istifa ede- bileceği bildirildi. Bazı muhahflenn de kurucuların beşte birden fazla de- legenin imzasıyla yaptıkları olağa- nüstü kongre başvurusunun mahke- mede karara bağlanacağı 26 haziran çarşamba gününü beklediklerı öğre- nildi. DYP'nin RP ile koalisyon kur- ması durumunda. uzun zamandan be- rı Çiller yönetimmden rahatsız olan milletvekillerine. yenilennin eklene- ceği kaydedildi. DYP'de bazı nıillet- vekillennin de MHP ile temasta olduk- lan iddia edildi. Muhaiiflere gözdağı DYP Grup Yönetim Kurulu. uzun süredir açıklamalannı ızlemeye aldı- ğı muhalifler Bursa Millervekili Ca- \it Çağlar ve Ordu Milletvekili Re- faiddin Şahin'in Tansu Çiller aley- hindeki açıklamaları nedeniyle sa- vunma yapmalannı ıstedi. GİK üye- si olduklan için ihraç istemiyle Mer- kez Disiplin Kurulu'na sevk edılme- leri gereken Çağlar ve Şahin'in durum- lannın GtK'te görüşüleceği belirtildi. Çağlar ve Şahin'i gözden çıkaran Çiller'in. RP ile kurulacak bir koalıs- yona güv enoy u vermeyeceklerini açık- lay an Doğan Güreş. Gencay Gürün \ e Ayseli Göksoy' u. ihraç etmemek \e ıstifalanm önlemek için güv enoy lama- sının yapılacağı gün izinli sayacağı belirtildi. IRMIKIAYDIN ENGİN e-mait: [email protected] Once yazının başlığını iyi kav- ramak için 20C trilyonu iyice bir gözünüzün önüne getirmeye ça- lışın. Sandığınız kadar kolay de- ğil. Ben yazıya başlamadan ön- ce şöyle bir on dakika uğraştım. Kaç sıfırta yazılıyor örneğin? Son- ra bu "çok para "mıdemek. "çok çok para" mı demek, "Aman Al- lahım ne çok para" mı demek? Anladığım kadanyla sonuncu se- çenek en doğrusu. Paranın büyüklüğünü ölçmek için başka yollar da var. Örneğin dolar cinsinden söylemek: 2.6 milyardolaryapıyor. "Pekibu ka- dar dolar çok para m/?"diye so- racakfakirfukaratakımı için son bir açıklama: Türkiye, Güneydo- ğu için her yıl 9 milyar dolar har- cıyor. Korucu maaşı, silah mer- misi, tankı, topu, iaşesi, ibatesi, özel tim primi. genel tim ödene- ği, OHAL tazmınatı. BUHAL har- caması filan diye 9 milyar dolar. Sabancılar'ın, Çağlariar'ın, öteki iri kıyım sermaye gruplannın ara sıra şaşılacak ölçüde demokrat kesilip, Güneydoğu'da akan ka- îmdat, 200 Trilyonumu Çalıyorlar!.. nın durması için çağnlar yapma- lannın nedenlerinden biri de bu ka- dar büyük bir kaynağın taşa top- rağa, mermiye, baruta yatınlma- sı. Artık bu kadar aydınlatıcı bil- gi yeter. Gördüğünüz gibi bu pa- ra. çok para, çok çok para!.. Şimdi buraya bir nokta koya- lım. Bir başka konuya geçer gibi yapalım: Eğer ücretli (maaş, aylık, gün- delik) çalışıyorsanız ve eğer bilinç- li bir emekçi olarak ay başlann- da ücret pusulanızı, bordronuzu titizlikle gözden geçiriyorsanız, orada çeşit çeşit kesinti olduğu- nu bilirsiniz. Sosyal Sigorta öden- tisi, gelir vergisi, sendika kesinti- si, damga vergisi filan. Bunlar- dan biri de "zorunlu tasarruf fo- nu". Örneğin devlet her ay ben- den 1 milyon 675 bin 289 lira zo- runlu tasarruf fonu kesiyor. Sizin- kileri de siz biliyorsunuzdur (uma- rım). Bu kesintinin elbette yasal bir temeli var. Çalışanları Tasarrufa Teşvik Yasası. Gerçi teşvik'in Türk- çesi özendirme. Özendirme bir gönüllülük içerir. Oysa benim (se- nin, onun, bizim, hepimizin) üc- retlerinden, maaşlanndan bu pa- ralarzorunlu olarak kesiliyor. Ya- ni zorta tasarrufa teşvik edildik ve edilmekteyiz. Ama bin yıllık despotik devlet geleneğinden ge- len bir ülkede bunlar olur ve ay- nntıdır. diyelim ve geçelim. Yasanın çıkışından bugüne ka- dar kesilen paralann toplamı 150 trilyon{cuk) tutuyor. Ama devlet bu zorunlu teşvik için biz çalışanla- ra ayrıca "nema" ödemeyi de baştan kabullenmiş. Nema'nın Türkçesi getiri. Yani faizin yumu- şak söylenişi. Çok düşük bir fa- iz verildiğinden böyle değişik bir terim seçilip nema denmiş anla- şılan. Yıllardır bir fonda biriken bu zorunlu teşviklerin nemaları da 200 trilyon tutuyor(muş). Artık sözü toparlayalım: Parla- mentoya bir yasa teklifi verildi. Buna göre çahşanlar adına fon- da toplanan (oradan da KİT açık- lanna. Parsadan'ın parsasına. ko- rucunun maaşına. özel timin taz- minatına, Mert ya da Berk oğlu- muzun tenis öğretmeninin ücre- tine giden) paralar nemalanyla birlikte 350 trilyona ulaşmıştı ya, işte bu bizim paraların anapara- yı oluşturan 150 trilyonu iki tak- sitte bizlere geri ödenecek. Altı ay sonra ilk yansı. on iki ay sonra da ikinci yansı. Nema adı verilen 200 trilyoncuk ise... Bir bardak soğuk su alır mıy- dınız? Bu sıcak günîerde iyi ge- lir, içinizi serinletir. Buna gereksi- niminiz olacak. Çünkü devlet 200 trilyonun üstüne yatıyor. Yasa par- lamentodan çıkarsa, ki çıkacağa benziyor. gitti bizim paralar... Bir yurttaş olarak itirazım var: Bu paralar benimdir. Bu pa- raları devlet benden nemalanyla birlikte ödeme garantisi vererek kesmiştir. Şimdi nema ödemek- ten cayıp, 200 trilyonun üstüne ya- tamaz. Bu, çağdaş devleti tanım- layan ilkelere aykırıdır. Bu biiiiir!.. Bir insan olarak itirazım var: Tırtıklanan para, bugüne kadar hiçbir dolandırıcının, hiçbir maf- ya çetesinin. hiçbir rüşvetçinin bir defada kaldıramadığı ölçüde büyüktür. Bu kadar büyük bir mik- tarın iç edilmesi halinde kendimi ömrümün sonuna kadar "ena- yi" hissedeceğim. Enayi olarak anılmak istemiyorum. Bu ikiii!.. Bir emekçi olarak itirazım var: Soyacak adam bulamayıp sonunda gene benim (senin, bi- zim) gibi emekçilerin cebine el atılmasınaseyirci kalmayacağım. Bu üüüç!.. Bir seçmert olarak itirazım var: Sosyal demokratlar. seçim- lerde kendilerine oy vermedim diye yan çizemezler. Ettikleri ye- minde benim haklarımı savun- mak da vardı. Görelim bakayım nasıl sosyal demokratlarmış on- lar! Bu da döört!.. PERŞEMBE ORHAN BURSALI Sergi, Zakkum ve Miting istanbul, Taşkışla'da binbir çeşitte ve renkte insanı konuk ederek bir dünya başkenti havasını yaşadı ve yaşattı. istanbul silueti dünya ekranlarında günlerce boy gösterdi. "istanbul Ruhu" uluslararası belgeler- de yer aldı. Konuklar ülkelerine, kentlerine döndüler ve oralarda tanıdıklarına istanbul'u anlatıyorlar. Bütün bunların yanı sıra, kazanılan deneyimi, Kongre Vadisi'ni, Kongre Sarayı'nı vb saymazsak, bu uluslararası toplantıdan bize önemli şeyler kaldı: Bunlardan biri Dünya Kenti istanbul, diğeri ise Anadolu'da Konırt ve Yerleşme sergilerr. Tarihi 2500 yıl kadar eskiye gıden - bazı arkeolog- larımızca ilk insan yaşamının kanıtlandığı 250 bin yıl önceye kadar uzatılan- istanbul tarihi yepyeni bir anlayışla yoğrulmuş. Sergi panolarında, bılgısayar grafik anlatımm olanakları belki de çok fazla kullanıl- mış ve sergi çok yoğun bilgi+belge+fotoğraf malze- mesi içeriyor. istanbul tarihi üzerine hiç görmediğiniz görsel malzemeyle karşı karşıyasınız. Kentin uygar- lık birikimi sizi bir kez daha kentle kucaklaştırıyor. Serginin yaratıcılarına sözümüz yok: ancak izleyi- cinin dikkatıni saatler boyunca zorlayan bir sunuş biçiminı seçerek, bir tartışma yarattıklarını belirtmek gerek. Anadolu'nun 12 bin yıl eskiye uzanan "Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme" sergisi ise bambaşka bir tat veriyor gezenlere. Ruhunuzu dinlendirerek, çok iyi bir sunumla sergilenen eski uy- garlıkların yerleşim sorunlanna buldukları çözümleri izliyorsunuz. Her iki sergi video filmlerle zenginleştirilmiş. 31 Temmuz'a kadar açık olan bu kültür şölenini kaçır- mayın. Tarih Vakfı'nın Toplu Konut'la birlikte düzenlediği bu sergiler sayesinde istanbullu'nun başka bir ka- zancını daha burada vurgulamalıyız. Topkapı Sarayî Birinci Avlusu'nda bulunan ve 30 yıldır kapalı olao Darphane binaları da böylece istanbul'a kazandırıl- dı. Darphane ortamının, sergilerin tadını iki kat arttır- dığını düşünüyorum. Darphane tarıhinin sergilendiği bölümü gerçekleş- tiren yaratıcı düşünce, ülkemızde bu konuda alınan mesafeyi göstermesi bakımından insanı ayrıca se- vindiriyor. Alıp başınızı, kentin gürültüsünden ve siyasetin pisliğinden uzak. bütün gün Darphane sokaklarında gezın!.. Hortlayan zakkum Dr. Ziya Özel zakkumuyla birlikte yeniden hortla- tıldı. Çok satan bir gazetemiz, niçin ve hangi amaçla bilinmez, zakkumu ve zakkumcuyu kuyunun dibin- den çıkarmaya çalışıyor. 10 yıldır kanser gibi zor bir hastalığın sırtından umut ticareti yapan zakkumcu Ziya Özel. "patentini bir Amehkalı şirket aldı" gibi haberle manşete çıktı tekrar. Haberi incelediğinizde, şirketin ciddi olmadığını kokluyorsunuz... Ciddi bir ilaç şirketi değıl, riskli yatınmlarda bulunan sıradan bir Amerikan şirketi. Patent hakkına kırk para öde< memiş. Ziya Bey de "Şerefi bana ait" diye öğünü- yor! Avrupa'da bunca yıl uzerince çahşılmış ve piyasa- da varolan ilaçların yarı değerıne bile ulaşacak bir sonuç alınamamış bir maddenin hâlâ umut ilacı diye yutturulması ülkemize yakışıyor doğrusu. Bu sahtekârlığın önüne kim geçecek? Polis sanal mitingi bastı! Evet, dün elektronik postalarda böyle bir mesaj dolaşmaya başladı. Milliyet Gazetesi Ekonomi Şefi Şeref Oğuz. bütun Internet kullanıcılarını Türk Tele- kom'un Internet konusundaki uygulamalarını pro- testo etmeye çağırmış ve ekranda bir sanal miting düzenlemişti. Elektronik postamızda "Polis mitingi bastı!" me- sajı çıkınca şaşırdık. Bir sanal mıtingın ekranda nasıl basılabileceğı konusunda pek akıl yürütemedik an- cak düşler çalıştı: Polisimizi, uzun tahta ve plastik coplarıyla bilgisayar ekranına girmiş ve pankartları coplarken düşledik... Veya polisimiz, bütün ekrani kaplayan "Bu miting yasaklanmıştır" pankartıyla, diğer mitingcilerin pankartlarını gölgede bırakmıştır, dedik... Niye olmasın?! Şeref Oğuz'un miting sayfasına koştuk. Pankart- ları okumaya başladık: "Pahalı ve bozuk hat Istemiyoruz! Türkiye 'dekı Internet hızından utanıyoruz! Sansüre hayır! Uyan medya! Internet'ten değıl, geç kalmaktan kork! Internet istiyoruz, Inter-KİT değıll" Herşey yolundaydı ve miting olaysız, sessiz. Inter- net kullanıcılarının olgunluğuna yakışır bir biçimde sürüyordu! Çok şükür, güvenlik güçlerimiz oraya uzanama- mıştı henüz. "Polis sanal mitingi bastı", mesajını geçenin düşü, polis dahil hepimizin düşlerinden baskın çıkmıştı! Ancak şimdilik! Bakan Cüner'e protesto Bürokratın lıaklı isyanı • Gerekçesi açıklanmadan, 31 \ ıldır göre\ yaptığı Milli Kütüphane Başkanlığı'ndan alınan Altınay Sernikli. Kültür Bakanı Giiner'in verdiği başan plaketini redderti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Gerekçesı açıklan- madan 31 yıldır görev yap- tığı Milli kütüphane Baş- kanlığı'ndan alınarak "kı- zakgörev" olarak nitelenen Kültür Bakanlığı danışman- lığına atanan AltınaySemik- li, bakanlığın başan plaketi- ni reddetti. Sernikli. Kültür Bakanı Agâh Oktay Gü- ner'in verdiği plaketi alma- masının nedenini. "Milli Kü- tüphane'yi bu noktaya geti- rebildiysem bugünkü pozis- yonum yanlış. Getiremediy- sem plaket yanlış. İki yanlış bir arada oünaz" diye açık- ladı. Kültür Bakanı Güner. dün Milli Kütüphane'de düzenle- nen k S0. Yüında V lusaklan E\ rensele Türk >lilli Kütüp- hanesi' konulu sempozyu- mun açılışına katılarak bu konuda emeğı geçenlere ba- şan plaketi verdi. Milli Kü- tüphane'yeemeği geçen Sa- mi Nabi Özerdim, Müjgân Cunbur, F.sin Karaaslan adı- na Mustafa Seviııi.İzzetÖz- güç, Nejat Sefercioğlu. Şahi- ka Unal ile Milli Kütüpha? nenin kurucusu AdnanOtü- ken adına kızı Deniz ^urtö- ren Kültür Bakanı Güner'den plaketlerini alırken. kütüp- hanenm eski başkanı Altı- nay Sernikli. adı anons edil- diğinde plaketi almak üzere kürsü\e gelmedi. Altınay Sernikli: İki yanlış bir arada olmaz.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle