28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 20 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER Burma cuntası sertleşecek Dış Haberler Servisi- Ik- tıdardadakı Burma cunta- >ının Nobel banş ödüllü mjhalefet lideri AungSan Suu Kyi için bir tutuklama emri çıkarmas a hazırlandı- ğı bildirildi. AFPnin ikı Japon gazetesine dayana- rak verdiği bilgiye göre Kvi'ninbuhaftanınsonuna kadar tutuklanabileceğı kaşdedildi. Mainiçi Şimbun gazete- sininyetkılibırkaynağada- \ andırarak \ erdiğı habenn- de. Kvi'nın bu hafta sonu- nuna doğru tutuklanabile- eeği. Nihon Keizai Shinı- bun gazetesinin ise dışişle- ri bakanlığından bır yetki- liye daşanarak aktardığı haberde ise cuntanın kısa bir süre ıçinde sert önlem- lere baş\urabileceği ifade edildi.Gazetelerde verilen haberlerde. iktidardaki De\let Hukuk \e Düzeni Koruma Komitesi'nin (SLORC) Demokrasi Için MİİIı Ittıfak Panisi (NLD) lideri Kyi yi tutuklamavı hazırlandıöı belırtildı SLORC'nınNLDliderını de\let istikrar ve düzenını bozan siyasi partılerin ya- saklanmasını öngören yeni kanun metni gereğince tu- tuklayacağı kaydedildi. Bu a\ ın başmda çıkartı- lan \eni kanun metninde. toplunı içinde hükümet karşıtı koıuişmalar \apıl- masının yasaklanması ön- görülü>or. NLD lideri Kyi'nin söz konusu yasağa rağmen e\ inin öniinde bin- lerce taraftar \e gazetecile- re hitaben toplantılar dü- zenlemeyede\amettiği bil- dirildi.Japonya hükümet sözcüsü Seiroku Kaciyama askeri cuntayı uyararak Kyi'nın tutuklanması ha- linde ülkesinin sen önlem- lere başvurabileceğini açıkladı. ABD'den koşulsuz yardım Kaczynski yargı önünde Dış Haberier Servisi- ABD'de sanayi toplumuna tek başına sa\aş açarak bu toplumun temsilcileri saydığı kişilere bombalı nıektuplar yolladığından kuşkulanılan eski profebör Theodore Kaczvnski'nin California'da idam va da ömürboyu hapis istemiyle yargılanacağı bildirildi. K.acz\nski'nin.yolladığı bombalı paketlerle4 kişinin ölümüne yol açan "Bombacı" lakaplı anarşist olduğu öne sürülüyor Kaczynski hakkındaki kararın Calıfornia Adalet Bakanlığı yetkılilcri tarafından açıklanmasının ardından. benzer suçlardan ötürii Ne\v Jersey \e muhtemelen diğer eyalet mahkemelerinde de yargılanacağı bildiriliyor. Bombacı. son 18 yılda posta \olu\la bombalama eylemlerinden dolayı 3 kişinin ölümüne. 23 kişinin de yaralanmasına .sebebiyet ver- mişti. WASHINGTON(AA)- ABD Senatosu'nda. 12 milyar 200 milyon dolarlık dış yardım yasa tasansı onaylanırken daha önce alınmış olan Türkiye'ye yapılacak yardımın şarta bağlanması karan da kaldınldı. Senatonun bir alt komitesi olan tahsisat komisyonunda alınan kararda, Rusya'ya yapılacak yardım bu ülkenin Iran'a nükleer teknoloji transfer yapmaması. Ukrayna'nın da Libya'ya silah satışı yapmaması şartına bağlandı. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi, geçen hafta aldığı bir kararla Türkiye'ye yapılacak olan 25 milyon dolarlık yardımı Türkiye'nin Ermenistan'a yapılan vardımlar için uyguladığı ambargoyu • Türkiye'nin ABD Temsilciler Meclisi'nin şartlı yardımını reddetmesinin ardından Senato Tahsisat Komisyonu, yardımda Ermeni koşulunu kaldırdı. Komisyon, Rusya'ya yapılacak yardımlan ise Iran'a nükleer santral yapımında yardımcı olmaması koşuluna bağladı. Senato Tahsisat Komisyonu, Türkiye'ye yardıma Ermeni koşulu getirilmesine karşı çıktı. kaldırması şartına bağlamıştı. Ankara. 1997 mali yılı bütçesi çerçevesindeki Ekonomik Destek Fonu'nu (ESF) almayacağını ABD yönetimi ve kongre liderlerine bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı da biraçıklama yaparak Türkiye'ye yardıma koşul getirilmesine şiddetle karşı çıktıgını duyurmuştu. Temsilciler Meclisi Türkiye ile ilgili değişikliklerin ilkinde. Başkan'ın ESF yardımlanna kongre tarafından getirilen engelleri ulusal çıkarlara aykın bulması nedeniyle uygulamama yetkisini kaldırmıştı. Ikinci değişiklikte ise Türkiye'den Ermenilere yapılan zulmü tanımasını ve sözde soykmmın kurbanlannın anılması istenmiş ve buna bağlı olarak ESF'ye kesinti getirilerek 25 milyon dolara indirilmişti.Dış yardım tasansında aslan payını 5 milyar 100 milyon dolarla Israil ile Mısıralıyor. Kararda ayrıca Rusya'ya 640 milyon dolar. doğu Avrupa ülkelerine yapılan 475 milyon dolarlık dış yardımın 200 milyon dolarının da Bosna'ya \erilmesi öngörülüyor. Rusya'da ittifak turlarıDış Haberier Servisi - R us- ya seçımlerinin sürpriz ismi ve Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in yeni ortağı emek- li General AIexander Lebed. dün Yeltsin'in komünist ra- kibi Gennady Zyuganov ile bir araya geldi. Lebed'in Yeltsin'e destek vermesinin \e Rusya Güvenlik Konse- yi'nin başına getirilmesinin ABD tarafından olumlu kar- şılandığı bildirildi. Seçimlerin ilk turunda oy- ların yüzde 3l'ini alarak Yeltsin'in arkasından az bir farkla ikinci gelen Zyuga- nov. görüşmeden sonra yap- tıgı açıklamada. Lebed'le bir ittifak oluşturma olasılığının henüz tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Görüş- menin. ilk turda yüzde birin üzerinde oy alan tüm aday- larla yapmayı planladığı "olağan bir danışma toplan- tısı" olduöunu sözlerine ek- • Başkanlık seçimlerinin anahtar ismi haline gelen Aleksandr Lebed Yeltsin'in önerisini kabul ederek Rusya Güvenlik Konseyi'nin başına geçmesinin ardından komünist lider Gennady Zyuganov'la bir araya geldi leyen Zyuganov. Lebed'le Graçov'un görevden alın- "güvenlik ve ekonomi" ko- nulannda görüştüklerini bil- dirdı. Lebed hızlı başladı Rusya Gü\enlik Konse- yi'nin başına getirilen Le- bed, dün görevinin ilk gü- nünde konseyin üst kademe- lerinde yapılabilecek perso- nel değişikliklerini görüş- mek üzere generalleriyle olağanüstü bir toplantı yap- tı. Lebed, önceki gün yaptıgı açıklamada beş generalin es- ki Savunma Bakanı Pavel DARDANEl! ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞFNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şırketımizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Tcmmuz 1996 Pazartesi günü saat 11:00'de İzmir Yolu 4. km, Çanakkale Merkez adresindeki Fabrika binasında yapılacaktır. 1995 yılına ait Bilanço. Gelir Tablosu ile Faaliyet Raporu ve Denetım Kurulu Raporu. toplantı tarihinden 15 gün önce İzmir Yolu 4. km. Çanakkale adresindeki Fabrika binasında ve Valikonağı Cad. YKB Vakıf Binası No: 173 Nişantaşı adresindeki İstanbul Büro'muzda ortaklanmızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Nama yazılı hisse senedi sahibi hissedarlanmız toplantı günü ve yerinde hazirun cetvelini imzalayarak giriş kartlannı almak suretiyle toplanbya katılabilirler. Ortaklanmızdan hamiline yazılı hisse senedi sahibi olanlar hisse senetlerini toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirket Merkezi'ne veya İstanbul Bürosu'na teslim ederek giriş kartlannı alabilecekleri gibi. herhangi bir banka veya aracı kuruma da tevdi etmek suretiyle bu kurumlardan alacaklan belgeyi ibraz ederek giriş kartı alabileceklerdir. Toplantıya bizzat işlirak etmeyecek ortaklanmız Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesüıde hisse senetlerinin bır banka veya aracı kurumda saklandığını gösteren makbuz ve aşağıda ömeği bulunan vekâletname formu ile yine yukanda belirtilen sürelerde ginş kartı almak suretiyle vekilleri ile de kendilerini temsıl ettirebılirler. Ancak. bu durumda vekâletname formundaki imzanın notere onaylattınlması ya da noterden onaylı imza sirkülerinin vekâletname formuna eklenmesı gerekmektedir. Giriş kartı almayanlann toplantıya katılmalanna kanunen imkân bulunmamaktadır. Sayın hissedarlanmızın bilgüerine arz olunur. GUNDEM: Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. Genel Kurul toplantı tulanağını Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 1995 yılı faaliyet hesapları hakkında Yonetim Kurulu \e Denetçi Raporlan ile Bağımsız Dış Deneüeme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması. 1995 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanması, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. Denetçinin ibrası. Yönetim Kurulu'nun 1995 yılı kazancının dağıtılması hakkındaki tekiiflerinin karara bağlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması. 8. Denetçinin yerine yeni denetçi seçimi. 9. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespiti. 10. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerine göre gerekli iznin verilmesi, 11. Dilekler ve kapanış. VEKÂLETNAME Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş. ' Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dardanel Önentaş Gıda San. A.Ş.'nin 8 Temmuz 1996 Pazartesi günü saat 11:00'de İzmir Yolu 4. km, Çanakkale adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğım göriişler doğrultusunda beni temsile^oy vermeye. teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyonım. Temsil Yetkisinin Kapsamı Vekil riım gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmava yetkilidir. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılıdır.) B. Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin a. Tertip ve serisi: b. Numarası: c. Adet-Nominal değeri: d. Oyda imtiyazı olup olmadığı: e. Hamiline-Nama yazılı olduğu: Ortağın Adı-Soyadı veya Unvanı: İmzası: Adresi: Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (*4 olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (c) şıkkı için açıklama yapılır. maması için yapabilmek için darbe yapmaya hazırlandık- lannı. ancak başarılı olama- dıklannı bildirmişti. Lebed. beş generalin istifa etmeleri halinde haklannda herhangi bir işlem yapılmayacağını belirtmişti. R1A haber ajansı. Pa\el Graçov'un sa\ unma bakan- Iığı sırasında göre\den ayn- lanbazı general lerindedün- kü olağanüstü gü\enlik top- lantısına katıldıgını bildirdi. Rus basını. bu generallerden birinin sa\unma bakanlığı- nagetirilebıleceginiyazıyor. ABD'den destek Bu arada. seçimlerde \elt- sin'eaçık destek veren ABD yönetimi. \'eltsın'in Le- bed'le kurduğu ittifakı olumlu bulduğunu açıkladı ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns. "Bu. hem Yeltsin hem de Le- bed açısından i> i bir ortaklık gibi gözüküyor'" dedi. NATO kaynaklan ise Rus- ya'da seçim sonrası gelişme- lerden endişe duyulmadığı- nı. yeltsin için zor günlerin geride kalmakta belirttiler. Çeçen liderliğinin sözcüsü \lwladi Lduguvda Alexan- der Lebed'ın. Çeçenistan'da banş için bır şans olabilece- ğini söyledi. 2. tur 3 temmuzda Yeltsin. Rusya Devlet Başkanlığı seçiminın ikinci turunun hafta ortasında. 3 Temmuz günü şapılması konusundaki girişimi Parla- mento engeline takılınca. başka bir formül buldu. Boris Yeltsin. seçimın yapıl- masını istediği 3 Temmuz gününün tatil ılan edilmesi için dün hükümete baş\ ur- du. Basbakan \iktor Çer- nomirdin de bir kararname imzalayarak 3 Temmuz'u ta- til günü ilan etti \e seçimin Çarşamba günü yapılması- nın öniindekı engeli kaldırdı. Çernomırdin'in dün akşam konu ile ilgili olarak Komü- nist Partisi lideri Zyugono\ ile de görüştüğü \e 3 Tem- muz tarihi ile ilgili mutaba- katını aldıgı belırtildı TURNIKE SEMİH GüNVER Kardak'la İlgili Belgeler Kardak olayı Yunanıstan'da olduğu gibi Tükiye'de de kamuoylarını ilgılendırmeye devam etmektedir. Geçen hafta, bir İstanbul gazetesindetanınmış bir kö- şe yazarı "Kardak'la ilgili önemlı bir belgenın, Dışişleri Bakanlığı 'nca saklanmış olduğunu" iddia etmiş, Dışiş- leri Bakanlığı müsteşarının ıstifasını istemiş, istifa clmaz- sa müsteşarın görevınden alınmasının mukadder oldu- ğunu belirtmişti. Yazı benı üzdü. Dış polrtikanın ıç politikaoyunlarınaso- kulduğunu ve hayati konularda görüş farklılıklarının şah- si hesaplarla çarpıtılarak kamuoyuna aksetirildiği endi- şesine kapıldım. Konu hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi ıstedim. Aldığım yanıtı aşağıda sunuyorurn. "Türkiye, başından ben, Kardak kayalıklannın Yuna- nistan'a verildiğini gosteren, ulusal yasalar uyarınca onaylanmış ve uluslararası alanda tescil edilmiş bir bel- ge bulunmadığını belırtmıştır. "Yunanıstan'ın tek dayanağı, Türkiye ile Italya arasın- da 1932 yılında yapılan ve bırı onaylanarak tescil edilen, diğerı ise onaylanmayan ve tescil edılmeyen ikı metin- den ibarettır. "Bunlardan bırıncisı. 4 Ocak 1932'de imzalanan ve daha sonra Türkıye'de ve Italya'da onaylanıp her iki ül- kenin Resmi Gazeteleri'nde yayımlanan, aynca Mılletler Cemiyeti Yasası'nın t8. maddesı uyarınca tescil edilen belgedir (itılafname). Bu belge, Meis Adası civanndaki deniz sınırını ve bu adacıkların aidiyetini belirlemektedir. "İkinci metın, 28 Aralık 1932'de Dışişleri Bakanlığı'nda bir şube müdürü ve bazı askerler ile Ankara'daki italya Büyükelçılığı Denız Ataşesi arasında imzalanan metindir (zabıtname). "Bu metin, 1924 Anayasası hükümleri uyarıncaTBMM tarafından onaylanmamıştır. Ayrıca. Mılletler Cemiyeti Yasası'nın 18. maddesı uyarınca tescil edilmemıştir. Mil- letler Cemiyeti Yasası'nın 18. maddesı, tescil edılmeyen belgelerin uluslararası geçerliliğı olamayacağını hükme bağlamıştır. "Dolayısıyla, 28 Aralık 1932 metni geçerii değildir ve bağlayıcılığı yoktur. "1947 tarihli Parıs Anlaşması'nın müzakerelerı sırasın- da Yunanıstan, aralık 1932 metnınin anlaşmanın bir par- çası olarak tescil edilmesini sağlamak istemiş, ancak başta SSCB olmak üzere bazı ülkelerin bu metnin huku- ki bağlayıcılığı olmadığı yönündeki itirazlan üzerine bu gi- rişim de başarılı olamamıştır. "Yunanıstan. 1950 sonrası dönemde birçok kez Türk Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişımde bulunarak. aralık 1932 metnını onaylatmak üzere teknik düzeyde görüş- melere hazır olduğunu bıldirmiştir. Yunanistan'ın bu gi- rişimleri, Yunanistan'ın bu metni geçerii ve yürüriükte olan bır belge olarak görmedığinı göstermektedir. "Yunan kaynaklanna dayanılarak Yunan makamlannın izniyle basılan Ingılız haritalarında, Kardak kayalıklarının Türkiye'ye ait olduğu gösterılmektedir. "Konuya ılişkın belgeleri inceleyen Türk ve yabancı hukukçular, hazırladıkları raporlarda, Kardak kayalıklan- nın Yunanıstan'a ait olmadığı sonucuna varmışlardır. "Yunanistan'ın kendisine ait olmayan bır kayalığa as- ker ve silah çıkararak yol açtığı Kardak krizi sırasında, Dı- şişleri Bakanlığı Müsteşan'nın elindeki tüm belgeler Sa- yın Cumhurbaşkanf na. Sayın Başbakan'a, Sayın Dışiş- leri Bakanı'na ve Sayın Genelkurmay Başkanfna sunul- muştur. "Hiçbir belgenin hiç kimseden saklanması söz konu- su değildir. O dönemde ilgili kurumlar arasında yapılan toplantılarda hıçbır görevlı. Kardak kayalıklarının Yuna- nistan'a ait olmadığı konusunda tereddüt beyan etme- miştir. izlenebılecek polıtıkalar ve sonuçları konusunda hükümete bılgi sunulmuştur." Cumhurbaşkanı Demirel Bosna ziyaretini değerlendirdi 6 Savaş tehlikesi sürüyor'SARAYBOSNA/ ANK.\- R.\ - (Cumhuriyet) Bosna- Hersek'e yaptığı 2 günlük geziyi tamamlayan Cum- hurbaşkanı Süle>man Demi- rel. Saraybosna'daki manza- rayı "ağlatıcı \e tiksindiri- ci"bulduğunu belırterek sa- vaş tehlikestnın sürdüğünü söyledi. Demirel. Boşııak- Hırvat Federasyonu'nun iş- lememesi durumunda. bu halkların Sırplar karşısında zaafa uğrama tehlikesinın bulunduğunu \urgula- dı.Cumhurbaşkanı Demirel. Saraybosna"dan Ankara'ya gelişi sırasında uçakta. ge- zinin bir değerlendirmesini yaptı. Bosna-Hersek'teki gi- bi \ahşetin uzun zamandır görülmediğine dikkat çeken Demirel. şu görüşleri dile getirdi: "Dün>a, geç kalmıştır. Testi kırıJdıktan sora gelmiş- tir ve şimdi dünva bu ufunet geçmeden gitmemelidir. Böl- gedeki ufunet Ortodoks. Sırp. Katolik. Hırvat \e Müs- lüman Boşnak çatışmasın- dan ortaya çıkmıştir. Bu in- sanlar, birbirine öylesine dii- şürülmüş. Boşnaklar o ka- dar ezilmiş ki, gelecege ba- kıp "Bir arada yaşamay ı ba- şarın' sözleriniduyacakhal- teri yok. Bağımsız, hiiküm- ranvetoprakbütünlüğüko- runmuş bir Bosna mevcut değil. Cumhuri- > et dediğiniz zaman ondan memnun olu\or- lar, yalnız bu cumhuriyetin içinde Sırp un- surundan söz ettiğiniz zaman tüyleri diken diken oluyor. Mostar bölgesinde gördüğü- nüz manzarada ise, Hınatlar'ın çok büvük rolü var. Bi/ herkesegeçmişte >aşanama\a- cağını telkin ettik. Gelecege bakacaksınız." 'Federasyon işlemeli' Bosna-Hersek'ın imarı \e in^asi konula- rınaağırlık verilmesi gerektiğini vurgula\an Demirel. k 'Bunları önemsemekle beraber, buradaki en önemli nıesek-nin. sa\ aşın \eni- den başlamasının önlenmesi olduğunu söv- lemekisti>orum?"dedi. Bövlebirtehlikenin her zaman olduğunu kavdeden Demirel. şöyle konuştu: "Savaş suçlulan var. Bunlar bütiin taraf- Demireller Mostar kenti ziyaretlerinde tarihi Mostar Köprüsü'nde hatıra resmi çektirdiler. lar için çok önemlidir. Şimdi >apüacak en akıllıca iş, bizim beklenti \e ta\si>elerinıi/e uymalan \e Boşnak-Hınat Federasvonu'nu > ürütmeleridir. Bunda da birtakım Zorluk- İar vardır. Neticede, Hınat-Boşnak Fede- rasvonu işlemezse,>ürümezse burada gene Sırplar'ın karşısında zaafa uğrayacaklar- dır." CumhLirbaşkanı Demirel. "Bakın mem- leketi destabilizeederseniz nere\e \arır? Be- ni iyidinle\in"uyansında bulunarak sözle- rini şö\te tamamladı: "Değişikdinler.deği- şik diller bir bayrak altında >aşama>ı başa- rabilmeli. Eğer bunlan birbirine diişüriirse- niz bu olur. Bir bayrak altında \aşamanın şarti \ar. Bu şart, demokrasi \e insan hak- larıdır. Demokrasi ve insan haklarını istis- mar etmeden. suiistimal etmeden kullanabil- mektir. Ona lavık olabilmcktir." TUDJMAN Hırvat lideri Aııkara'da ANICARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. sorunlu komşularıvla işbirliğıne gi- rerek Ankara'ya karşı "ku- şatma politikasr yürüten Yunanistan'ın Ermenıstan ile sa\unma anlaşması yap- masının ardından, Hır\atis- tan'la. askeri alanda eğitim. teknik \e bilimsel ışbirliğini öngören bir anlaşma imzala- dı. Türkiye. Hınatistan'a İs- panyol CASA firması ileor- taklaşa ürettiği hafif nakli- \e uçaklarından satmayı planlıyor. Hır\atistan Cumhurbaş- kanı Franjo Tudjman. Cum- hurbaşkanı Süleyman Demi- rel'in resmi konuğu olarak dün Ankara'ya geldi. İki ül- ke arasında. eğitim. turizm. bilım. teknoloji ve asken alanda anlaşmalar imzalan- dı. Demirel. Çankaya Köş- kü'nde düzenlenen karşıla- ma töreninde. iki ülke ara- sında sıvasi bir sorun olma- dığını \Tirguladi. Türk Işbir- liği \e Kalkınma Ajansı'nın (TİK A) da Zagrebde bir bü- ro açmasına ilişkin protokol de dün iki ülke yetkılilerin- ce imzalandı. Cumhurbaşka- nı Demirel. dün akşam Tudj- man onuruna \ erdiği yemek- te yaptığı konuşmada. Türki- ve'nın Eski Yugoslavya top- raklannda banşın kalıcılığı- nı sağlayacak tüm gelişmele- ri yakından izlediğini belir- tti. İki ülke arasında yapılan heyetlerarası görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiri de. Türkiye \e Hına- tistan'ın Bosna-Hersek Fe- derasoynu'na daha fazla kat- kıda bulunmaya ilişkin ka- rarlılıklarını vinelediler. MALATYA 2. SLLH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN K\RAR Ömer Türkoğlu vekili A\. Mehmet Cavuşoğlu tarafından Hatice Fırat \s. aleyhlerine açılan izale-ı şuyu da\asının ya- pılan açık duruşmalan sonunda\enlenKarargereğince Mahkemernizce\erılen28.3.1W6tarih 1994 717-1996 200ka- rar sayılı ılamı ile tarafların hıssedarlan bulundukları Malatva merkez Kcnunoğlu mahallesı ımar ada: 1259. parsel: 3'te kavıtlı 265 m2 mesahasındakı taşınmazın ortaklığının genel açık artırma sureti ile gıderılmesıne karar venlmiş \e adre- si meçhul Huri C'ftçı. Osman Çıftçı. Hasan Döğer. Mehmet Sönmezgöz'e \e tüm ılgılilere teblıgata verıne kaim olmak üzere yayın tarihinden ıtibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş ve 8 gün içerisınde temyiz etmedikleri takdırde hükmün ke- sinleşeceğı ılan olunur. Basın: 93202
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle