26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA »•nt-M.ınmH HABERLER 1 Mayıs'a katılan örgütler, polisin tutumunu eleştiriyor ^Güvenlik güçleri olay yaratmaya kararlıydı' HALİLNEBİLER I Mayıs'taki olajlann. ge- rilimin başlangıcını, ola\dan 15-20 gün önce başlayan po- lis operasyonlannda aramak gerekı>or. Bütün örgütler. ıkı iiç ay öncesınden başlayarak 1 Mayi!,'ı görkemli bırşekıl- de •vesermave\ekarşıkitle:>el bir gövde gösterisi olarak kut- lama\ ı gündemlerine almışlar- dı. Herkesyığabileceğikadar adam >ığacak. en göbterişlı biçimde alanlara çıkacaktı. Polis de bunu bıldığı ıçın. 1 , Mayıs'tan 15-20 gün önce gö- _zaltılara ba^ladı. K.ısa sürelı gözaltılardı bunlar. Gözaltı- na alınan kişıler. polıslerin kendilenni dö\erken "Sizin- . leogünhesaplaşacağu" dı\e kendilerıne kufür edıldigını .söylüyorlardı. 1 Ma\ıs"tanbırkaçgünön- 'ce bir karakol bombalandı. İKuştepe Karakolu. 28 Nisan . 1996gecesi>di. Polisler.bom- balanan binanın çe\resinde ara^tırma >aparken "Bunun hesabım" demi^lerdi. "1 Ma- »yıs'tasoracagız." Sabah saat 08.45 sıralany- dı. Otuz kırk kişilik çev ik ku\ - ( \ et topluluğu, Sögütlüçe>me"de bir kişıyi aralarına almı^lar. nasıl dövü>orlar. Adam çıg- lıklar atıvor. ' Saat09.1549.20sıralan:Bü- 'tün gruplar verıııı almı^tı. O saatte top- lanma bölgesinde en kalabalık grup MLKP idiT Hemen vanında TİKKO. onların solunda da Emek Partisi kitle- si vardı. tnsanlartürkülersöylüvor. ha- laylar çekıyorlardı Elbette bir ^eşlcr beklivordu insanlar. bir^evlerolacak- tı. ama gerilinıin 'g'si \oktu ortalıkta... O sırada > ukandan. Göztepe tarafından 100-150'kı^ılik bir grup. -ki Gulsu- yu'ndan geldiklen içın onlara Gülsu- yu Grubu deniyordu- yaklaştı. Polıs önlerini kesti Aranıa \apılacaktı. Grup arama yaptırmak istemedı. Geı;mi:>te- ki birçok mitingde. bırçok ev lemde po- lis noktalarından kitlesel olarak arama yaptınlmadangeçilebilıyordu. Polij.de üstelemiyordu arama yapmak için. An- cak polis bu kez diretti. Grup da dıret- tı. Coplar. sopalarkonu^mava başladı. Toplanma yenndekı gruplara dogru ko^an Gülsuvu Grubu'ndan bın."Ko- şun. bizi dö\üyorlar, polis, analan ço- cuklan copluyor" diye haber getırdi. Toplanma \enndekı MLK.P. DHKP-C. TİKK.0 gibı gruplardan 700-800 kıı,i. ellerinde sopalarla olav yerine doğru ha- reketlenmeye başladı. MLKP sorum- lusukıtlevıdurdurdu "Dtırun.çatışma yok, görüşerek halledeeeğiz" dı\erek polısle görüşme) e gıden 7-8 kı^ıyı gös- •terdi. Görüsme isteyenler polise doğ- ru jürürken dört noktadan ateş edıl- 1 Mayıs olavlannda kişinin ölmesi bardağı ta- şırdı. Bundan sonra olay- lar birbirini izledi \e Ka- dıköy Me\danı sa\aş ala- nına döndü. me\e başlandı. - Garantı Bankasf nın önünde bulu- ııan çe\ ik ku\ \et grubunun önüne ge- çen tışörtlü genç bir sıvil polis. diz çö- küp nişan alarak tabancayla ateş ediyor- du. - Gülsuvu Grubu'nu tutan polıslerin olduğu noktadakı birapartmanın önün- de vine çevik kuv\et grubunun önüne çıkan \e gazetectlerin gıvdıği türden sa- fari yelekli bir si\ il polis. tabancavla ni- şan alarak ateşe başladı. - Gülsuvu Grubu'yla toplanma ye- rindekı göstericilerin arasmda bulunan voldan. resmi gıysili bırpolıs ateş edı- yordu. - Söğütlüçeşme rren istasyonuna sal- dıran \1LKP \e bazı Kürt gruplan. is- tasyondan da polislerın ateş açtığını görmüşterdi. İnsanlar kendilenni çukurgördükle- n neresi varsa oraya attılar. K.urbaga- lıdere. silme ınsan dolmuştu. Ateş dur- mınordu. Bir ara kesıldiğinde örgüt sorumlulanndan binnın sesi du\uldu: u Parti emridir, kimse çahşmaya girme- sin, provokasyona gelme\elim." Ateş yeniden başladığında göstencı- ler taşlarla. ateş edılen dört noktaya yönelık saldınya geçti. Hasan AJbayrak bu sırada öldürül- dü. Adını vermek ıstemeyen bir göste- nci anlatıyor "Hasan yeredüşer düş- mez o anda sarardı. İ stünü falan çıkar- dık. O sırada ortalıkta bü\ ük bir kar- gaşa yaşannordu. Ambulans > ok. Ara- babulamıyoruz. Hasan \erdelü-l 5da- kika kadar > attı. Heniiz ölmemişti. Bir araba bulabilseydik bir ambulans ol- sa\dı bclki de yaşayacaktı. Hasan'ı ku- cakladık. Hemen kuşede 4-5 resmi. bir o kadar da si\ il polis duru\ ordu. Silah- ları bize dönüktü \ e olan biteni bir film izler gibi izliyoıiardı. Orada bir an ba bulabileceğimizi düşündük,oraya d.ığ- ru yöneldik. Polisler. kendilerine saldı- nyoruz zannederek panikleyip kaçtı- lar. Oy sa biz Hasan'ın canının derdin- deydik. Dursun o kadar kötü göriin- müyordu. \mbulansa koyduk. Hasta- neye gönderdik. 15-20 dakika kadar sonra öliim haberleri geldi. (,'atışma sü- rüyordu haber geklrğinde. Birdenbire herşey durdu.Siyasigruplarınsorum- luları çok kısa bir zamanda bir araya gelerek acil bir karar aldılar. Ölümler kimseye du> urulmayacaktı. Ölümleri yaymak parti emri olarak yasaklandı. Panik \e yılgınlık olsun, provokasyona a*;ık halt gelsin istenmemişti her hakle. Buna karşın haber ağudan ağı/a yayı- lıyordu. Si\ il polisler gruplann kortej- lerine girip çıkıyorlar. 'Duydun mu. polıs ikı kişiy i öldürmüş" diyerekhaberi >a\ı>orlardı." Özel Okul Öğrenci Velileri Derneği Başkanı'ndan zamlara tepki 'Ticari rant peşinde koşuyorlar' EMİNE KAPLAN .\NK.4R.\ - Özel okulla- nn öğrenım ücretlerine yüz- de 1 ÖO'ü aşan oranlarda zam yapması tepkılere neden ol- du. Özel Okul Öğrenci Veli- leri Derneği Genel Başkanı Serdar Karabeyoğlu. yapı- lan zamla özel okullann yüz- de 100'ün üzenndekârsağ- ladıklannı belırterek "Hep- si de tkari rant peşinde ko- şuyor. Hesap soran yok" de- dı." Mılli Eğitim Bakanlığı. özel sektörün eğıtıme \ önlen- dirilmesi ıçın özel okullara devlet desteğı sağlanmasi yö- nündeyasadegişikliğıçalış- malarını sürdürürken özel okul sahıpleri fiyatlannı yüz- de 100'ü aşan oranlarda art- tırdı. Özel okullan "ticari rant peşinde koşmak\e kârlanna kâr katmakla" suçlay an Özel Okul Öğrenci Velilen Deme- p Genel Başkanı Serdar Ka- rabeyoğlu. y apılan artışın çok yüksek olduğunu söyledı. Karabeyoğlu. Cumhuriyefe yaptığı değerlendırmede. fi- yatlann enflasy onu da katla- yarak yüzde 100 oranında arttırıldıöına dıkkat çekerek Ankara'da 120-200 mılyon lira olan fıyatların. Istan- bul'da 600 mılyona kadar ulaştığına işaret etti. Eğitim ıçin alınan fiyatlann "korkunç boyutta'" oldugu- nu söyleyen Karabeyoğlu. \elılenn katlanma gücünün kalmadığını anlattı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1989yılındaartışlan serbest bırakarak özel okul velılen- nı kendı kaderine terk ettığı- nı savunan Karabeyoğlu. şu görüşleri dıle getırdi: ~625 sayılı Özel Ögretim Kurumlan Yasasj'nın 2. mad- desinde. özel okullann yal- nızca ticari faaliy et yapama- > acakları. birer eğitim kuru- İuşu olduklan hiiküm altına alınmış olmasına karşın. uy - gulamalar maalesef göster- • Karabeyoğlu. Cumhuriyet'e yaptığı değerlendirmede. fiyatların enflasyonu da katlayarak yüzde 100 oranında arttınldığına dikkat çekerek Ankara'da 120-200 mılyon lıra olan fiyatların. İstanbul'da 600 milyona kadar ulaştığına işaret etti. Eğitim için alınan fiyatların "korkunç boyutta" olduğunu söyleyen Karabeyoğlu. velilerin katlanma gücünün kalmadmını anlattı. miştir ki hepsi de ticari rant peşinde koşmaktadır. Enflas- yonun üzerinde > apılan zam- lar. okullannı büy iitmek. ge- liştirmek amacı ile kapatılan büviik araziler bunlann bi- rer göstergesidir." Derneğın \ aptığı hesapla- malara göre Ankara'da ıl- köğretim ıçın 100 milyon. lı- selerıçınde 125 mılyon alın- sa bıle özel okulların \iizde 50 kâr edeceklerinın ortaya çıktığına dıkkat çeken Ka- rabeyoğlu. ~L'lkedeyatınm- lar durmuş iken. yatınmcılar, sanayiciler. nıüteahhitler sı- kıntıda iken her kesîme so- rumluluk düşme/ mi? Hele bu sorumsuzluğu eğitimciler yaparsa"dedı. Bir müteahhıtın bıle kâr payının yüzde 25 olduğunu anımsatan Serdar Karabe- yoğlu, özel okulların yüzde 50'lık kârı beğenmeyerek y iizde 100-150 oranında kâr yapmay ı hedefledıklerinı sövledı. Cüneydoğu'da operasyon 28 PKK'li terörist öldürüldü DtYARBAKIR (Cumhuriy«t) - Güneydogu'da güvenlik güçlerince sürdiirülen operasyonlarda 28 terönst öldürüldü. Operasyonlarda 1 güvenlik görevlısi şehit oldu. biri de yaralandı. Olağanüstü Hal Bölge Valiligı'nden yapılan açiklamaya göre. güvenlik kuv\etlerince bölgede sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda Hakkâri' nin Şemdinli ilçesi güneyindeki sınır kesiminde 15. Çukurca ilçesi L'zundere bölgesinde 4. Bitlis'in Bölükyazı ve Küllüce bölgeleri ile Hizan ilçesi kırsalında da 9 olmak üzere, toplam 28 terörist öldürüldü. Çatışmalar sırasında 1 güvenlik görevlisi şehit oldu. 1 güvenlik göre\!isi de yaralandı. Gü\enlik güçlennce Batman. Bıtlis. Diyarbakır, Hakkâri, Mardtn. Muş. Siirt. Şırnak ve Tunceii ilteri kırsalında yapılan operasyon \e arazi aramalannda 28 uzun namlulu sılah. 8 roketatar. 42 roket. 22elbombası, 10 mayın. 36 ha\an mühımmatı. yaklaşık bin mermi. çok miktarda gıda maddesi. tıbbi malzemeler ile 38 kilograrn esrar ele geçırildi. Ele geçırilen malzemelerin bulunduğu mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildı. Bölgede operasyonlann sürdüğü bildirildi. İSTANBl L 5. ASLİYE Hl'KUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DA\:\LI GALİP AKYOLA DL\ LRLDUR 1994 178 Da\acı Şirın Akyol vekilı A\. Anber Çitçı tarafından da\alı Galıp Akyol aleyhıne açılan boşanma davasında. davalının adresı zabıta tahkıkatma rağmen teblığe yarar adresinın tespıt edilememesı sebebıy le da\a dilekçesı \e duruşma günü kendisıne ga- zete marıfetiyle ilanen tebliğ edılmiş. da\anın yapılan yargılaması sonucunda mah- kememizce \argıtay yolu açık olmak üzere \enlen 27.2.1996 tarih. 1994 178 Esas- 1996 79 karar say ılı taraflann boşannıalanna. müşterek çocuklar Mısra Akyol ile Gı- zem Akyol'un \elayetlennın da\acı anneye te\dı olunmasına, baba ile çocuklar ara- smda şahsı münasebet düzenlenmesine, yargılamaharç ve masratiarının \e a\ukatlık ücretınin talep edilmemesi nedeniyle da\acı uhdesinde bu-akılmasina ilışkın işbuka- rarın da aynı şekılde kendısine gazete marıfetiyle ilanen teblığine karar \erilmiş ol- nıakla. kararla ılan tanhinden 7 gün sonra kendısine tebliğ edılmış. sayılacağı. bu tanhten ıtibaren 15 eünlük temyız süresı bulunduğu hususu ilanen tebliö olunur. Basın-89132 AKBANK ODA ORKESTRASI K O N S E R I Sef I. Ionescu Galati Solisr Gülsin Onay "Pıyano" \\ A MO/.AKT ll.HAN l'SMANBA^ K SCHI HFK r Sjlum.) CcnltT H.u ı OHK-I Vılunu t U M D I İM \MU 1 4 - S H.ı/ıran ^.vlı (,.\r>ımh.ı s.u D a v e t i y e n i z i A K S A N A T ' t a n a l a b i l i r s i n i z . AKBANK 9. U L U S L A R A R A S I YAPI KREDİ GENÇLİK FESTİVALİ 1 9 M A Y I S - 1 9 H A Z İ R A N 1 9 9 6 FLAMENKO GITAR Juan Martin Uzun yıllar gıtanst Paco de Lucia ile birlikte çalışan Juan Martin, flamenkonun ateşinı kendine özgü yorumu ile dınleyiciye aktanyor. Atatürk Kültür Merkezi. Saat: 19.00 600.000 TL. 500.000 TL. 400.000 TL Ataturk Kultur Merkezi: (0212) 252 99 35-252 99 36 ı .ı ıı j lt ı ıu n Wn i n d J YAPI NT KREDİ l MIT YAŞAR SANATCALERISI Günümüz Sanatçılarından Karma Sergi 2 Hazıran - 2 Eylul 96 Bağdat Cad Rıfal Bcy Sok. No : GoztepeTel (0-216)4113501 NIHAL GURES I il 'Mayıs İOMazıran 139b \ ' Barometre lrr Cad. Nu:77 Taluım/lsl Tel: 29i U2 87- 251 57 75 Yorgan Hikayesi paıçaur tm *m gettgpde zananja sokc renos Fm (Wnüra Ryder) yai Bwm öuyu PET MAGAZINE 1996 3- ULUSAL "DOG SHOW friskies 8-9 HAZİRAN 1996 ÇAMLICA "COUNTRY CLUB" KÜCİJK CAMUCA - İSTANBUL IAI1R1TI1N KI.KIM GOKAY CAD. NO 69 Kl'ÇfK CAMUCA - 1ST 1TL: (0216) 327 00 85 - 327 08 63 8 HAZİRAN OJMARTESİ: TERRIER-HOUND-LTlLrrY 9 HAZİRAN PAZAR:TOY-CHINDOGS-WORKING POGS DANIŞMA: PET MAGAZINE TEL: (0216) 327 00 85 - 327 08 63 SON KAYTT TAR1H1: 5/ 6/ 1996 Kültür Sanat ilanlannız için: 293 89 78 (3 hat) HABITAT II coşkusunu hep birlikte yaşayalım! > Açıbş kortejî: Sişlı Meydam'ndo, soat 17:00'de bosloyocak olan kortej, Harbıye uzerinden Habitat Parkı'nda son faulacaktv. Karteje Şişli Belediyesi festival araboları eşliğinde Hobıtat II termılcilennin yanısıra özel giysili yüzlerce gent, folklor ekipleri ve sivil toplum örgüileri kotılacaktır. ' Hrşontaşı mağazalorının vrtrinleri, "htanbul - Pencere" temasıyla genc sonotcılor tarafından düzenlenecektir. Nişantaşım Demeği'nin katkılanyta gertekleşlirilen bu modo şcnliği ile ülkemizm genç ve yaratıcı sanatcılarının dayanışmotofı ve üretkeniikleri sergitenecektit. Ahın Sokoklar'dfl "Gozüm Kapalı istanbul" odında bir proje gercekleştirileceklir Altın Sokaklar, bu tarihlerde ceşitli disiplinlerden genç sanatçıkın konuk ede<ektir. Nısantasım Derneğince düzenlenen bu etkinliklerde, 10 sanatçı bu olayın onısına hazırlayocoklorı bir Nişantası'nı bu sokağo armağan edetektir. • Teşvıkiye Coddesi, Elif Sergi Saroyı'nda Y. Mımar Hatiat Ali Tay'un Hat Sergisı • Teşvikiye Caddesi, Isık Lrsesı Galerisi'nde usta sanatçılarımızdan "Klasik Sonatlar Sergrsi" (Ebru, Tezhib, Minyatür, Grovür) • MHantosı, Kuyumcu irfan Sokok'to, krtop, kartpostol ve hediyelik eşyo reyonlan Nişantoşı • Tunamon Parkı'nda kurulacak "Yazlık Sinemada Türk Filmleri" gösterimi • "Sinemamızı Bugüne Taşıyanlar fotoğraf sergisi ve müzik dirvletiJeri > Nişantaşı Futbol Kulübü sahrando "Amotöt Kulüplera/ası Habitat II Turnuvra" • Abtde-i Hürriyet Parkı'nda YEKÜV tarofından "Genclik Fıdanlığı" kurulması • Youttı For Habitat II etkinlRJinde, soat 13:0-21 00 arasında, Kücükçifllik Parkı'nda müzik, liyatro, dons, >iir sergi etkinlikleriyle birlikte Info Desk yer alacaktır. 11 Haziron / 21:00 Mirkelom Kenan Doğulu Western Country Caribbean Festival 11 Haziron / 21:00 Burok Kut MFÖ Howaiian Dante Spanish Cipsy 11 Haziran / 21:00 Çelik Haluk Levent Fiesta Mexicana Carnaval Do Brasil Mecidiyeköy Pork Alanı 12 Haziran/21:00 Celik Haluk Levent Fiesta Mexicona Carnaval Da Brasil 12 Haziran/21:00 Mirkelpm Kenan Doğulu Western Country Caribbean Festival Ayazaga Futbol Sohası 12 Haziran/21:00 Burak Kut MFÖ Havvaitan Dance Spanish Gipsy 13 Haziran/ 21 HM> Burak Kut MFÖ Hawaitan Dance Spanish Gipsy 13 Haziran/21 HH> Çelik Haluk Levent Fiesta Mexicana Carnaval Do Brasil 13 Haziran/21KM) Mirkelom Kenan Doğulu Western Country Caribbean Festivol v TÜRK HAVA YOLLARI Polisan VESTEL KAVI HABİTAT II 14 Haziran YUKARIDAKİ SANATCILARIN KATIUMI İLE MECİDİYEKÖY MEYDANI'NDA MUrTTEŞEM KArANIŞ KONSERİ • Tüm etkinlikler ücretsizdîr. • Bu etkinlikler $ı$li Behdıyen + As/v konsoniyumv organizasyonudur. ilfil Kültür Şenliği
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle