05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç 0 Genel Yavın ICoordınatöru' Hikmet Çetinkava 9 Yazıişlerı Müdürlerı fbrahim Yıldız (Sorumlu), Dinç Ta\anç # Haber Merkezi Müdürü Hakan Kara # Görsel Yonetmen. Fikret Eser * — — \ a>ımla\an t e Basan: Yenı Gün Haber Aıan^ı. Basm \e Yavıncılık A Ş Tûrkocagı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 Isl PK 246 Utanbul f el 10 2121 512 05 05 |JU hji) F.ıK* 10 212ı 513 S5 •>? [)ı> Haberler Ergun Balcı 0 tstıhbarat Ceneiz \ ıldırım 0 Ekonomı. Bülenl Kızanlık 0 Kultür Handan Senkökcn 0 Spor Abdüjkadir Yücelman 0 Makjleler Sami Karaören 0 Duzeltme Abdullah Ya/ıcı 0 Fotoğrat ErdoğanKöseoğlu 0Bıleı-Belec Edibe Buğra 0 \ un Hjberlcrı Mehmet Fafaç YayınKunılu. Orhan Erinç. Okta> Kurtböke. Hikmet Çetinkav a. Şükran Soner, Ergun Balcı. Dinç Tavanç. İbrahira Yıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balbav Hakan Kara. Ankara TemMİcısı: Mustafa Balba\ • Haber Müdürü. Doğan Akırt Atatürk Bul\an No 125. Kat 4. Bakanlıklar-Ankara Tel. 4195020 (7 hat). Faks 4195027 # Iznıır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zı>a Bl% 1352 S. 2 3 Tel: 4411220. Faks 4419117 • Adana Temsılcısi Çetin Yiğenoğlu, tnonüCd 119 S No I Kat. 1. Tel 3522550. Faks-3522570 Müessese Muduru Erol Erkut • Koordınatör Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bûlent Yener • Idare. Hüseyin Gûrer 0 Işletme Önder Çelik • Bılgı-lşlem Nail Inal • Bılgısa>r ar Sıstem. Mürû>et Çiler MEDYA C: • Yonetım Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gülbia Erduran • Koordınalor Reha Işıtman 0 Genel Mudur Yardımcısı: Mine Akdağ Tel 514 07 53 - 5139580-5l3S460-61.raks 5118466 2HAZİRAN1996 Imsak:3.31 Güneş: 5.27 Öğle: 13.09 Ikindı: 17.06 Akşam 20.37 Yatsı: 22.25 Dünya Çevre Giinü pulları • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Posta lşletmesi Genel Müdürlüğü'nce çok renkli olarak bastınlan "Dünya Çevre Günü (HAB1TAT 11 Kent Zirvesi)" konulu anma pulları yann satışa çıkanlacak. 50 bin hradan satılacak pullar 6 ay süreyle satışta kalacak. Posta tşletmesi Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre aynı gün Dünya Çevre Günü (HAB1TAT II Kent Zirvesi) 3.6.1996 Istanbul yazılı ilk gün damgası kullandınlacak. Bu amaçla hazırlanan ilk gün zarflan ise pullu ve damgalı olarak 3 ay süreyle 60 bin hradan satılacak. Van kedilerine kopuma • ANKARA (AA)- TBMM Başkanı Mustafa Kalemlı'nın eşi Betül Kalemli, nesli tükenmekte olan van kedilerine üretme çıftliği yapılması için TBMM'Başkanlık Konutu bahçesinde bir kermes düzenledi. K.ermes"in açılışında konuşan Betül Kalemli, kermesten elde edilen gelir ile Van'da bir kedi üretme çiftliği kuracaklannı belirtti. Çevre Bakanı Mustafa Taşar da Türkiye'nin Hayvan Haklan Evrensel Bildirgesi"nin sonuncu maddesini yerine getirmesi gerektiğini kaydederek. "Çağdaş ve insancıl bir koruma yasası bir an önce çıkmalı. Bu yasa girmeye hazırlandığımız Avrupa Topluluğu üzerinde de olumlu bir etki bırakır"dedi. Yeni bîr kuyrukluyıldız • WASHINGTON(AA)- Amerikalı astronomlar. şimdiye dek bilinmeyen yeni tip bir kuyrukluyıldız keşfettiler. NASA yetkililerinin açıklamasına göre, Hyakutake adlı kuyrukluyıldızm bünyesinde ilk kez önemli mıktarda etan ve metan gazı saptandı. Bu saptamanın. geçen martta. Hyakutake dünyanın yakınlanndan geçerken Havvai'deki kızılötesi dev teleskopla yapılan gözlemler sırasında yapıldığı kaydedildi. NASA'dan astronom Mıchael Mumma, "Etan ve metan bakımından zengin kuyrukluyıldızlar, bu gazlan içermeyen yıldızlardan çok farklt koşullarda oluşmuş olmalılar" dedi. EM-KEY Sİ-ES Tabii bu başlıktan bir şey anlamadınız. Ben de önünden geçene dek bilmiyordum. Bizim Coşkun Sabah'ın Etiler'de bir lokali vardır ya: AdıSi-Es hani... Bir gün Coşkun'a bunun anlamını sormuştum. Coşkun Sabah'ın ilk harflerinin Ingilizce okunuşu olduğunu söylemişti. Şimdi bu adın önüne Em- Key eklenmiş ve orada Mustafa Keser çalışıyor. Tabii bu da Mustafa'nın M'sinin ve Keser'in K'sinin Ingitizce okunuşlan... Vay vay vay... Elazığlı Mustafa Keser adını Ingilizce yazıyor. Aynı haltı Coşkun da yemişti... ilerliyoruz beyler, ilerliyoruz... Operasyon atv'de başlayan bu programda, eski Istanbul Mali Şube Müdürü Salih Güngör programı sunuyor. Sanıyorum hazırlanmasında da etkili ve yetkili. Onu Mali Şube'de tanımıştım. Milletvekili olsaydı belki bu kadar yararlı olmazdı. İlk programında tam puan aldı denilebilir. Çok mutlu oldum, sigarayı bırakmışsınız Uzmanlar, bazı gıdalann ölçülü olarak alınması halinde hastahğı önlemede etkili olduğunu belirtiyorlar Kanserin çaresi bitldlerde araıııyor• Uzun yıllar kanser tedavisi üzerine araştırmalar yapan ve "kırmızı acı biberin kanser üzerine etkilerT'ni anlatan "Benim Kanser Ilacım" isimli Almanca yayımlanmış bir kitabı bulunan Prof. Dr. Mustafa Selli, kanseri önleyici bitkilerin kullanımı sırasında mutlaka hekime danışılması gerektiğini söylüyor. SEVİM ERTEMUR Dünyanın dört bir yanında bilim adamlan "bağırsak kanserine, kan kanserine, mide kanserine.-."* nasıl ça- re bulabilirim düşüncesiyle yılmadan laboratuvarlarda deney üzerine deney yapıyorlar, yeni yeni ilaçlar üretiyor- lar... Ingilizler "mucizevi ilaç" diye nite- lendirdikleri aspirinin bağırsak kan- serine iyi geldiğini öne sürerken Ame- rikalı, Âlman \e Fransız bilim adam- lan daboşdurmuyorlar. Bitkiler. mik- roplar üzerinde yogun olarak araştır- malar vapıyorlar. Örneğin. u Takso- fid", "îskador", "Vesepid" \e "Nev Tumorun" son \ ıllarda pıyasaya çı- kan ve bitkılerden elde edilen kanser ilaçlan... Hangi ilaç. hangi kanser türüne ne kadar iyi geliyor?.. Bu deneyler daha yıllarca sürecek gibı görünü>or. Ama bilim adamlan yılmıyorlar... Kanserin önüne geçılebilır mi? Bu soruya bilim adamlan bir gün "Evet* yanıtını \ erdiklerinde her hal- de kanser hastalıgının çaresi de bu- lunmuş olacak Türk bilim adamlan da kanser has- talıklanyla ılgilı araştırmalar yapıvor ve "Nasıl önüne geçilebilir" sorusuna yanıt anyorlar. Bitkiler önlevici * Bu araştırmalann yanı sıra kanseri önlemede ve tedavıde. doğadaki pek çok mucizev i bitkinin etkili olduğu da bilim adamlannca kabul edılıyor. Pek çok bilim adamı ameliyat, radyotera- pi, kemoterapi ve çeşitli ilaçlann ya- nı sıra hastalann beslenmelerinm de özenle üzerinde duruyorlar. Bu bilim adamlanndan birisi de Prof. Dr. Mustafa Selli... Uzun yıllarkanser tedavisi üzerine araştırmalar yapan ve -kırmızı acı biberin kanser üzerine et- kilerTni anlatan "Benim Kanser İla- cım" isimli Almancayayınlanmış. In- gilizce'ye çevirisi yapıimış bir kitabı bulunan Prof. Dr. Selli, bazı gıdalann zaman zaman tüketilmesinin koruyu- cu yönden faydalı olduğunu vurgulu- >or. Selli, kansere karşı etkili bazı bit- kilerin isimlerini şöyle sıralıyor: - Akzencefıl; Yemeklere konulabi- liyor. Amerika'da şurup ve reçelini ya- pıp kullanıyorlar. - Kuyruklu kebabiye ya da kuy- ruklu biber: Biber yerine bu kulla- nılabilir. - Kırmızı acı biber Aşın yenilme- melı. aşın yenilirse ve karaciğerde ra- hatsızık varsa zaran olabilir. - Isırgan otu: Ça> olarak içilir. ıs- panak gibi >emek yapılıp \enilebi- lir. - Menekşe: Yaprak ve çiçekleri çay olarak içilir. - Akhuş ağacı üzerinde yetişen bir küf mantarı: Çay yapılıp içilir. Özel- likle Çin'de kullanıyorlar. - Odil kahır: Karacigere ve kadın hastalıklanna iyi geldiği bilinen bu bitki, çay olarak içilebilir. - Darifurfur: Bu da aynı şekilde çay yapılıp içilebilir. - Mevzek: Bu da karacigere ve ka- dın hastalıklanna faydalıdır. Çay ya- pılabilir. - Taze havuç, baldtranotu ve kır- langıç otunun karışınıından çay ya- pılabilir. - Pelesenk yaği, yahudibaklası (acı bakla). sütlegen sütünün de kansere etkili olduğu biliniyor. Aynca, dereotu, zeytin. zeytınyag, enginar, zeyrek otu (keten tohumu). incir, aspir yağı, dis- tel yağının da faydası vardır. - Bitkilerin \ anı sıra içecekler, ör- neğin Türkive'de herkesin son > ıllar- da tanıv ıp sevdiği kuşburnu her za- man tüketilebilir. Böğürtlen bitkisi- nin kökünün fa\dalı olduğu konu- sunda da çalışmalar var. Kırmızı kantorin çiçeklerinin de kaynatıla- rak günde 3-4 bardak çay olarak içilmesi fayda veriyor. Bunlann zaman zaman çeşitli gıda- larla, yemeklerle alınmasının koruyu- cu yönden faydalı olduğunu belirten Prof. Dr. Selli. "Zaten iyi kanser ilaç- lan da bitkilerden yapıliyor" diye ko- nuşuyor. Amerikalı bilim adamlannın Güney Amerika ormanlannı taradık- lannı ve hastalıklara faşdalı olan 20- 25 bıtki bulduklannı anlatan Selli, ~Bitkilerin, mikroplann, mantarlann. zehirli böceklerin. deniz canblarının kansere karşı etkileriyle ilgili araştır- malar yapüivor. Kansere en az \ akala- nan ha\ vanûr üzerinde de araştırma- lar sürüyor. Ama bugüne kadar muci- ze>i bir ilaç bulanamadr diye üzün- tüsünü belirtıyor. t Gelişigüzei kullantna>in'' Tasv iye ettiği doğal maddelenn kan- sere iyi geliyor diye gelişigüzel ilaç yapılıp kullanılmaması gerektiğini özellikle vurgulayan Prof. Dr. Musta- fa Selli, "Bilinçli tükerim şart, her za- man içinbirbilenedantşdması,yani has- talann doktorlannın kontrolü ve di- siplini içerisinde bunları u>gulaması gerekir"diyor. Normalde hayvansal gıdalann tü- ketiminin yaş ilerledikçe azaltılması ge- rektiğini söyleyen Selli, sözlerini şöy- le sürdürüyor: "Yaş ilerledikçe sebze- lere >üklenilmeli. Taze taMik ve balık yenilmelL Açıkdeniz balıklan daha iyL Tavuğun derisi kesinlikle yenilmeme- li. Patlıcan. domates, patates, merct- mekve bezetyede bir miktar nikotin var. Kanserti olanlar bu konuda dikkatli olmalı. çok aşın olarak bu sebzeler tü- kedlmemeli.Özellikle patlıcan az, hat- ta hiç yenmemeli." Prof. Dr. Selli, yiyecek ve içecekle- rin çokpişinlmemesini, kaynatılmama- sını da özellikle tavsiye ediyor. Selli, "Aksi halde içînde bulunan C. E, A vi- taminlerL, magnezyum, çinko ve fitos- terinlergibi değetii maddeieretkisiz ha- legefir" uyarısında bulunuyor. Ariane'in yılan öyküsü 4 haziran günü bitecek Fransı/lar'ın Ariane 5 Füzesininflrlatılmasıvılan öyküsüne dön- mokten kurtuluyor. Bati Avrupa'nın ağır uydulardaki öncülüğü- nü güçiendirmesi hedeflenen .\riane 5-6^ ton ağırlığtndaki bir uy- duyu uzaya taşıvacak ve böylelikle şimdilerde 5.9 ton olan uydu ağırlığını iki katına çıkartmış olacak. Toplam 8 milyar dolara mal olan Ariane 5, gene bir tcrslik çıkmazsa, 4 haziran günü Fransız Guyanasrnın Kourou Uza> Merkezi'nden fuiatüacak. Ariane 5, sanatçüara da esin kaynağı oldu ve füze, temsili resimlerie bütün dünvava tanıtıldı. (Fotoğraflar: REUTERS) 50 YILDIR YALN1ZCA PATRONLARA \ARADILARS Dünya Bankası'na çizgili taşlama ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Dünya Bankası"nın kuruluşunun 50. yıldönümü dolayısıyla Uluslararası Kamu Çalışanlan Federasyonu (PSI) Dün>a Bankası'nın 50 >ılını deger- lendiren bir çizgi-öykü hazırladı. Alay- cı bir şekilde ele alınan çizgi-öykü. Türkçeye DİSK \e Genel-tş sendika- lan tarafından "Dün>a Bankası: Bir İktidar, Yağma ve Direnişin CKküsü" başlığıyla çevrıldı. Kitapçıgın sunuşunda, "gercegehar- fiyen uygun diisen bir Dün\a Bankası kurgusu" olarak nıtelenen öyküde. bankanın kuruluşu şöyle anlatıldı. "2. Dünya Savaşı sonrasında dünya banşı ve serbest bir dün\ a ticareti için bir uluslararası mali fon öluşturma fık- riwİngili/iktisatçıJohn Maynard Key- nes'inönerisiile'Lluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası" ku- nıldu. Sa\aşta zarara uğramış ülkele- re kredi \erilmesiııi de amaç edinmiş olan banka zamanla' Dünya Bankası' adını aku." Varsıllann egemenliği Çizgı-öyküde, üye ülkelerın yöne- time. bankaya maddi katkılan oranm- da katılımının öngörülmesi ile varsıl ül- kelerin söz sahipliğini ele aldıgı anla- tıldı. Sonrakı gelişmeler, değışık ülke- lerde, ancak benzer yönlerde şöyle sı- ralandr. "Dün> a Bankası >önetiminde "yapısal değı>ım programrnın u>gu- landığı ülkede >oksuüuk arttı. işçilere kemer sıknıa politikalan u\gulandı. sos>al harcamalann kısılması sonucu temel hizmetler durdu, pek çok kamu çalışanı işini ka>betti. gre\ r >e gösteri- ler, hükümet tarafından bastmkü-." Bankanın kendi kaynaklanna göre projelenn yüzde 40'a yakınının başa- rısızlıkla sonuçlandığının belirtildiği çizgi-öykünün bazı konuşma balon- cuklanndakı ıfadeler şöyle. - 1990'da banka bir dizi kömürlii enerji santrali kurulması için Hindis- tan'a 400 mihon dolar kredi \erdi; bu proje tamanılanınca. santraüar ısın- ma ihthacının sadece \ üzde 2.5'ini kar- şılayacak. Ama yaratacağı tahribat ha- yal bile edilemKor. - Dövüldüm. hapıs yattım. Suçum mu? Dünya Bankası \e IMF'ce ülke- me dayatılan "yapısal değişim progra- mı"nı protesto etmek. - Ekonominin iyh« ghtiğini sö>lüyor- lar, ne yazık ki, kimileri için dogru. - Bankanın kân doruklara ulaştı, ge- çen yıl 4 milyar dolan aştı. -Neo-liberalizm denen şeyi bize yut- furmaya kalkışmanın neresi deniok- ratik?" Serbest pıyasa ekonomisi, özelleş- tırme, dev letin küçültülmesi, küresel- leşme ve yeni dünya düzeni gibi söy- lemlenn arkasında "sermayenin mut- lak egemenük arayışrnın ve sömürü- nün yattığı görüşü vurgulanan çızgi- öykünün arka yazısındaki değerlen- dirmede şöyle dendi: "Dünya Bankası ve onun ikiz karde- şi L luslararası Para Fonu (lMF).dün- ya> ı ferhe çıkan sermavenin müfreze ko- İu durumundalar. 50 vıllık politikala- n, sadece patnın dev letlere, diktatör- lerevedünyanıızıahtapotgibisarandev şirketlerevaradL Başta işçfler oimak üze- re. düm a emekçUeri halklannu gelecek- lerini. dogavi \e insanlık degerlerinin konımak için direnivorlar. Bilivorlarki, sermavenin ırk. diL din. cinsrvel ve üi- ke farkı gözetmeksizin vürüttüğü sal- dırganlığa karşı direnmekten başka çare yokrur." SAK USTUNDE MÜJDATGEZEN \ / Şeker gibi bir dünya... Çok mu zor? Olamaz mı?.. Şeker gibi bir dünya. Tatlı mı tatlı. Hır yok gür yok; savaş yok, sınırlar yok, aynmlar, ırklar yok. Herkes mutlu. Herkese iş alanlan açık; çalışıyorlar. Ülkenin ismi 'ütopya' mı?.. Hayır. Bu aslında hiç zor değif. Politikacıları kaldınn, dünya şeker gibi olsun.. ama o zaman da rüşveti kim yiyecek, mali kim götürecek, haksızlıklan kim yapacak?.. En iyisi mevcut dünyayı çocuklarımız için şeker gibi yapmaya çalışmak. Biz treni kaçırdık galiba. Bugün ne yaptınız?.. Uğur Dündar O gene bir ilki başlattı. Belki bundan evvel de yapan olmuştur. Ama ben ilk kez bir özel televizyonun haber müdürünün, rakip bir televizyonun bir haber programına çıkıp başarı dilediğine tanık oluyorum. Tabii Uğur kendinden emin diye düşünebilirsiniz, ama Uğur kendine güvendiği oranda kendisine güvenilen bir adamdır da... Mumcu Faili bilinen meçhul cinayetlerin en büyüğü "Uğur Mumcu c/nayef/"dir... Bu devlet ve bu devletin yetkilileri daha o gün, "Katiller mutlaka bulunacaktır" diye söz verrnediler miydi?.. Verdiler. Onlann bir bildikleri var. Hatta birden fazla bildikleri var. Bilmeyen halk. Ama soru bu kadar degil... Gençler için bugün ne yaptınız?.. Ankara, Ankara, güzel Ankara ve oradakiler... Size sormuştum bu soruyu. Harçlan kaldırmayı mı düşündünüz bugün, yoksa gençlere daha demokrat bir üniversite çalışmalarını başlatmayı mı ya da onlara gönüllerince spor yapacak alanlar yapmayı mı, kitaphklar kurmayı mı?.. Bugün ne yaptınız gençler için?.. Desenize: "Dün ne yapmıştık ki bugün bir şeyler yapahm?" Beni güldürenler... 'Pazar'lık ve duvarlık sözler: Hiçbir şeye güvenme diyen insana güvenme ANAYASA-MADDE 34: Herkes, önceden izın almadan, sılahsız va saldırısız gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahıptir? (SAHİ Mı?) I.H.E. BİLDİRGESİ-MADDE 29: Herkes hak ve özgürlüklerinı kullanırken ancak başkalannın hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması... Kandemir Konduk benim eski ortağımdır. Eski okurlanmız bilirler. Onunla GÜM'ü (Güldürü Üretim Merkezi) kurup beş yıl süreyle üç büyük gazeteye mizah sayfası hazırladık. Bu dayetmedi, Milliyet'le ortak GÜM GÜM mizah gazetesini çıkardık. GÜM'ün ilk kuruluş günlerinde benim Cihangir'deki evimi GÜM bürosu yaptık. Kandemir'le orada yatıp orada kalkıyorduk. Yatılı lise öğrencileri gibiydik. Ben Kandemır'i korkutmaya bayılmm, o da benden korkmaya bayılır. GÜM'ün bulunduğu sokağın adı "Mezariık Yokuşu" idi. Ben o evi aldığımda, bu kadar berbat bir sokak adı olamaz gerekçesiyte Belediye Encümeni'ne bir mektup yazarak sokağın adını "Ismail Dümbüllü Sokağı" olarak değiştirttim... Bir gece Kandemir'le uyumak üzereyiz. Aklıma onu korkutmak geldi. "Kandemir, bu sokağın eski adı neydi biliyor • musun?" dedim. Biliyordu tabii... "Evet, Mezariık Yokuşu, ne olmuş?" "Peki neden Mezariık Yokuşu olduğunu da biliyor musun?" "Nedenmiş?" "Sence neden olabilir?" O andan itibaren Kandemir uyumadı. Ertesi gece de evine gitti... Sabaha kadar gülmekten ben de uyuyamamtştım. Yatılı okul yatakhanesi gibiydi odamız. Aklıma geldikçe gülerim. Sevdiğim fıkralar... Bakkal Temel, çırağı Cemal'e tembih etmiş: - Eğer ben yokken Riza celirse soyle ona beklesin. Çırak: - Peki usta, ama Cemal amice gelmezse ne diyeyim? Ne olacak bu Fener'in hali?.. Telefonum çaldı. Açtım. Bedri Baykam: "Ne olacak bu Fener'in hali?" dedi. Başladık gülmeye. Altı yıl şampiyon olamayan Fenerbahçe için herkes bu sözü • söylerdi. Şimdi Fener şampiyon. Gene bütün Fenerbahçeliler aynı sözü söylüyorlar "Ne olacak bu Fener'in hali?" Yenilemek - Yınelemek... Bu iki sözcük birbirinden farklı, biliyorsunuz. Ama televizyon spikerleri yinelemek yerine (yani tekrarlamak) yenilemek demeyi tercih ediyortar. Ya da bilmiyorlar canım... OKUYUN: Mum Hala / Aziz Nesin Güncesi - Düşün Yayınevi. İZLEYIN: Operasyon / atv. SEVİN: Uğur Mumcu. Okur mektupları - GÜNDÜZ BAYTOK - Diepholz / ALMANYA / Hamut meselesinde deveciden yana olmanıza bayıldım. "Yoğunlaşma" sözcüğünün kullanılmasına gelince: Kemal Demiray Temel Türkçe Sözlük'ten aynen aktarıyorum: Sayfa: 892- Yoğun: Yoğunluğu çok olan.' Aralıksız. Pek sıkı. Yoğun bir çalışma. Yoğunlaşmak: Yoğun duruma gelmek. Son günlerde politik traftk yoğunlaştı. Sevgili Baytok. gördüğünüz gibi "yoğun" - veya "yoğunlaşma" sözcüğü salt "Birmadde suyunu kaybederse yoğunluğu artar" durumlannda kullanılmaz. Benim dil ustalanm da böyle kullanırlardı. Sevgiyle. - AYDINLANMA 1923 Dergisi. Teşekkür ederim, sizi kutlarım ve kapaktan Atatürk'ün "Gerçekleri söylemekten korkmayınız" sözunü buraya almaktan mutlu olduğumu belirtirim. - Dr. M. Ali IŞIKSOLUĞU - BOLU / Sevgili Doktor. Ülkenin meselelerini hepimiz bu duyarlılıkla ele alsak neler olmaz. Teşekkürler. - KUBİLAYHAN ERMAN - KAYSERİ / Sigara karşrtı <, olarak "Kucaklanan Ölüm" slogânın harika. Sağ ol. Sigara içmediğin için bu zaten olacak. - DİREN ÖZGÜL - ADANA / MSM: 348 80 72 - 73. - Buraya bir telefon edin veya MSM Kadıköy Istanbul • adresine yazın; yönetim size gereken bilgiyi gönderecek. Zaten lise mezunu 16-22 yaş arası yetenekli olmak bizim için yeterli. Sevgi ve başarılar. - Av. Işık İŞGÜDEN - ÇANAKKALE / Sevgili Işık o • sözlük bende var. Sağ olun. ilginize candan teşekkür ediyorum. - Ertan ÜNVER... Torbalı'nın eski Belediye Başkanı, benim de dostum Ünver, ikinci kitabı "Insanlığın Yeni Dönemeci "nin önsözünü yazmam için bana ilk yazımını yollamış. Okuyup önsözü yazayım, size sonradan bu kitabı 'OKUYUN' bölümümüzde öneririm umudundayım.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle