01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 HABITAT - IFnin açılışında bu akşam 35O'yi aşkın sanatçının katılımıyla "Lirik Tarih Gösterisi"sunulacak Istanbul, müziğiyle anlablacak österinin sanat yönetmenliğini üstlenen Yekta Kara, İstanburu müziğiyle anlatmak istediklerini vurgulayarak. "Amacımız, yan kollan, dereleri, ırmaklanyla bugün içimizden akan bu müzik nehrini seyirciye gezdirmek. Sadece kulağa değil, göze de hitap eden bir 'olay' yaratmak" diyor. ; 0 dakika sürecek olan gösteride. kesintisiz bir ses ve görüntü akışı kurulacak. Operadan mehter grubuna, sema gösterisinden baleye. folklordan kantoya, klasik müzikten pop müziğe uzanan çok farklı müzik türlerini içeren gösteride, sahneyi 'İstanbul'un bütün sesleri' dolduracak. 9 HANDAN ŞENKOKEN Cumhurbaşkanı Süle>man Demirel \e Bırleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali'nın açılış konuşmalanyla Birleşmiş Milletler HABITAT- II Uluslararası İnsan Yerleşimleri Konferansı. görkemli bir törenle bu akşam saat 21.3O"de Açıkha\a Tiyatrosu'nda başlayacak. Açılış töreninde İstanbulu müziğiyle anlatmavı amaçlayan bu "Lirik Tarih Gösterisr sunulacak. Toplam 500 kişinın çabasıyla oluşan bu gösteri, operada mehter grubuna. sema gösterisinden baleye. folklordan kantoya, klasik müzikten pop müzığe uzanan çok farklı müzik türlerini içeriyor. Emlak Bankası"nın sponsorluğuyla gerçekleşen gösteri. telev izyondan tüm dünyaya naklen yayımlanacak. lstanbul De\let Opera ve Balesi Orkestra \e Korosu. lstanbul Tanhi Türk Müzığı Topluluğu Mehter Grubu. lstanbul Tanhi Türk Müzığı Topluluğu Tasavvuf Grubu. lstanbul Tarihi Türk Müziğı Topluluğu semazenlerı, Arif Sağ, Sezen Aksu. lstanbul De\ let Opera ve Balesi Bale Sanatçıları (Koreograflar: Aysun Aslan. Aydın Teker. NU Berkan). Ayhan Baran. Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (Koreograf: Be>han \lurphy), İbrahim Tatlıses, Ahmet Özhan. Erol Uras, Ayhan Baran, Mazhar-Fuat- Özkan. Los Paşaros Sefaradis, Bakırköy Belediyesi Halk Danslan Topluluğu. Ahmet Özhan \e lstanbul Tanhi Türk Müzığı Topluluğu. Polites, Nurhan Damcıoğiu, Engin EgeTango Orkestrası, Şamil Gökberk, Balık Ayhan \e grubuvla bırlikte sahne üstünde sayısı 35O"yi aşkın sanatçının katılacağı bu gösteri. olağanüstü bir ortak çalışmanın ürünü. HABITAT- ll'nin resnıi açılışında gerçekleşecek "Lirik Tarih Gösterisi"yle. ülkemizde 'ilkkez' farklı dallarda üretimde bulunan sanatçılar bir arava geliyor ve böylesı bir bütünsellık yaratılıyor. Bir anlamda katalog lstanbul De\let Opera ve Balesi Müdürü ve Genel Sanat Yönetmenı Yekta Kara'nın sanat yönetmenliğini üstlendığı bu göstenyi AliTavgun sahneye koydu. müzik direktörlügünü Serdar Yalçın üstleniyor. sahne düzenlemesini ise Michael Scott gerçekleştirdı. Gösterinin \arat\cı ekibinde de Ali Taygun, Ersu Pekin, Hakkı Mısırlıoğlu, Cemal Noyan \e Ahmet Özhan yer alıyor. "Lirik Tarih Gösterisi"nın sanat yönetmeni Yekta Kara. bu gösteriyle. gelen konuklara ilk kez tstanbul adına bir 'merhaba' diyeceklenni. ızleyecekleri bu ılk etkınlıkle HABITAT süresince gerçekleşecek öteki etkınlıklere ılişkın ipucu \ermek istediklennı belırtıp. gösterinin bir anlamda 'katalog' olarak da adlandınlabileceğini sövlüyor. "lstanbul'u müziğiyle anlatmak istedik. lstanbul. kültürlerin düğümlendiğj bir kent. Doğuyu batıya. kuzeyi güneye bağlayan bu muazzam kapıdan geçen \e buraya >erleşen herkes sahanlığa ketıdiliğinden bir şeyler bırakmış. Bırakılanlar içiçe geçmiş. birbirine karışmış ve ortaya bir mozaik çıkmış. Bu mozaiği 'okumak'. zamanı da katarak dört bovutlu bir haritasını çıkarmak müzikle miimkün olabilir. Açılış gecesine bu seslerin tümünü yansıtmak istiyoruz. Bu çok renkliliği, kültiirel çeşitliliği bir arada ancak bir kolaj, bir anlamda eklektik bir programla verebileceğimizi düşündük. Fakat, her alanın temsilcisinin gelip, kendi 1-Modern Dans lopluluğu 2-Mazhar Fuat Özkan 3-Ayhan Baran 4- Arıl >>aj;5- Klıımt ()/han 6- İbrahim Tatlıses 7- Balık Ayhan ve grubu 8- Sezen Aksu 9- İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu gösterisini sunması. bir diğerinin gelip ötekinin bıraktığı yerden devam etmesi bclli bir monotonluk varatabilirdi. Bu nedenle bir senarvo hazırladık yaratıcı ekip olarak. Çeperi iiç kıtaya değen \e binbeşyüz > ıllık bir zaman mihveri etrafında oluşan bir silindir tasavvur edi>oruz. 90 dakikalık süre içinde bu o>lumdan üçer dörder dakikalık müzik enstantaneleri. işitsel imajlar sunarak silindirin tümünü sevircinin hayalhanesine kurmak amacımız. Gösteride konuşma yok. Kronolojik bir sıra takip etmeyeceğiz. Lirik imajların birbirine geçtiği, tek bir "legato" çizgisinde. kesintisiz bir ses/görüntü akışı kurmak isthoruz. Omurgamız müzik.** "Lirik Tarih Gösterisi*'nin amacı: yan kollan. dereleri. ırmaklanyla bugün içimizden akan müzik nehrini seyircive gezdirmek. sadece kulaga değil, göze de hitap eden bir olay yaratmak: "Pcntanonik, doğal melodiler, kadim Eleıu Ion uvgarlıklarından Bizans'a, L irik Tarih Gösterisi'yle. ülkemizde 'ilk kez' farkh dallarda üretimde bu'unan sanatçılar bir araya geliyor ve böylesi bir bütünsellik yaratılıyor. Sanat yönetmeni Yekta Kara. bu gösteriyle gelen konuklara ilk kez lstanbul adına bir 'merhaba' diyeceklerini söylüyor. oradan Rum, Ermeni \e hatta Yahudi dini müziğine dönüşmüş.~As>a'dan Türklerin getirdiği \ uruşlar Afrika'dan Arabistan kanali) la aktarılan ritmlerle buluşmuş...Ye bütün bunların bira>a gelmcsivle Osmanlı-İslamı müzik çıkmış ortaya. Bir süre sonra A\rupa'da geliştirilen çoksesli müzik. onaltıncı yüzyıl başlarında >ine bu kentte icra edilmiş. Her bir unsur yeniden etkilemiş ötekini \e etkilemeve de\am ediyor. _ ^ ^ _ _ _ Gösterimizin temelini burada uzun aynntısına girmeye olanagı bulunmavan bir serüven oluşturuvor." Sınırlan çok zorlayan bu program için. Açıkhava Tiyatrosu'nda yeni podyumlar. rampalar inşa edilmiş. Önde ikı ayn podyumda İstanbul De\let Opera \e Balesi orkestrası, korosu. Kültür Bakanlığı Tarihi Türk Müziği Topluluğu sürekli olarak sahnede kalacaklar. Sahne gerisindekı görevlilerle birlikte 500 kişinin çılgın bir tempoyla katkıda bulunduğu. mehteriv le. tasavvuf müziğnle. semazenleriyle. İstanbul De\let Opera \e Balesi korosuyla, orkestrasıyla, opera sanatçısıyla. baleriniyle. Modern Dans Topluluğuyla. halk müziğinin pop müzığinin önde gelen sanatçılarıyla, kantocusuyla, tangocusuyla herkesin yine *ilk kez' böylesine kaynaşarak gerçekleştireceği bu kapsamdaki böylesi heyecan verici etkınlik. sanat dünyamızı da 'birieştiriyor'. HABITAT'a yaraşır bir gösteri olması ıçın herkesin tam bir 'milli takım' ruhuyla canla başla çalıştığı, kendı üzenne düşeni yoğun biçimde yaptığı -Lirik Tarih Gösterisr, belki de bir 'oratoryo', bir senfonik yapıt olarak da adlandmlabilinir. 90dakikada35böltim 90 dakikalık. hiç kesinti olmaksızın müzikle geçişlerin sağlandığı bu gösteride 35 bölüm yer alıyor: "Carmina Burana" ile başlayacak "Lirik Tarih Gösterisi". mehtere geçecek. mehterden bırdenbıre 'Bir Rüya Gördüm" diyecek Aysun Arslan. Ve grubu dans edecek. Ordan tasavvuf müzığı heyetınden bir ney soloya geçılicek, ardından Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu"ndan bir ilahiye. Bir ney taksımınden. semaya geçildiğinde semazenler sema dönerken. Modern Dans Topluluğu yenni alacak. Sema tamamlandığında semazenler çekilirken MDT, Beyhan Murphy'nin koreografisiyle 'semah'a başlayıp, tamamladıgında Arif Sağ parçasına girecek. Ardından Sezen Aksu şarkısını söyleyecek. Orkestra Ulvi Cemal Erkin'in a Köçekçe"sini seslendırirken. bu kez Balık Ayhantopluluğunun "Ağır Roman"ıyla 'roman'lar ve baleciler darbuka sesiyle coşup. dans edecekler. Orkestra. FeritTüziinün "Çeşmebaşr balesinden bir bölüm seslendirirken bale sanatçılan Ozkan Arslan'ın koreografisiyle dans edecek. Ayhan Baran. Adnan Saygun'un -Köroğlu**sunu seslendirdikten sonra Tanhi Türk Müziği Topluluğu Mehter Grubu'nun eşlığinde MDT 'Pehlivan' dansını yapacak. Final, 9. Senfoniyle Gülşen Kutluğ un seslendireceği türkünün ardından Bakırköy Belediyesi Halk Danslan Topluluğu Adıyaman halk danslannı sunduktan sonra İbrahim Tatlıses bir halk türküsü sö>Ieyecek. Tarihi Türk Müzığı Topluluğu'nun faslından sonra sahne Ahmet Özhan'ın olacak. Mazhar- Fuat-Özkan parçasını tamamlarken Sefardim Topluluğu yennı alacak. Los Paşaros Sefaradis'ten sonra istanbul De\ let Opera ve Balesi orkestrası ve korosu Verdi 'den **Va Pensiero"yu seslendirecek. Balık Ayhan topluluğu "Bayram Sabahı'nı çalarken dansçılar Nil Berkan'ın koreografisiyle dans edecek. Kemençeyle birlikte Bakırköy Belediyesi Halk Danslan Topluluğu Karadeniz folklorunu sunduktan sonra, Polites bir rum şarkısının seslendirecek. Müziğın neşesine Nurhan Damcıoğiu kantosuyla katılacak. Şamil Gökberk de bir Türk tangosu sunacak yine dansçılann eşliğiyle. Erol Lras'ın orkestranın eşliğinde seslendirdiği "Nessun Dorma*"nın bitimınde bir gazelhan gazele geçiş yapacak. Sonra da bir trompet soloyla gazelin ardından mehter. Mozart'ın "Türk Marşı"™ yonımlayacak. Ardından Beethoven'ın 9.senfonisinden"Türk Marşı"na geçilecek ve finalde ise yine Beethoven'ın 9.senfonisinin koral bölümünü bu gösteriye katılan herkes söyleyecek ve bütün herkesı kardeşliğe çağıracak. ışık yağmuru. çiçekler ve havaı fişek gösterisiyle bu muhteşem açılış sonaerecek. tstanbul, Akdeniz güneşiyle yıkandı AYDCS ENGİÎS Fransız yazar Prosper Merimee'nin Carmen öv küsünü bilir misiniz? En azın- dan duymuşsunuzdur. Şu ünlü Carmen işte. Carmen "in övküsü ? Boşverin canım. değmez. Çok basit. çok sıradan bir öy - kü. Akdeniz güneşinin iyiden iyiye bu- nalttığı bir fabrikada. çoğu Çingene ışçi kadınlararasındakı tartışma kavgaya dö- nüşür \ e Carmen, bir başka kadını bıçak- lar. Olaya el koyan küçük askeri bırliğin başındaki genç subay tutuklaması gere- ken Carmen'e bir bakışta vurulur. Car- men'i serbest bırakır. Cezasını da çeker. Apoletlen sökülür. ordudan atılır. Tut- ku> la bağlandığı Carmen'in ardısıra çin- genelenn arasına karışır. Carmen'in aş- kına «ahıp olabilmek için çabaiar. Car- men'in hapisten çıkıp gelen belalısını alt eder. Ama özgür, her anlamda özgür Carmen bu kez de yakışıklı boğa güreş- çisine abayı yakar. Genç adam, Car- men'ın elinden kaçtığını görür ve gem- lenmez tutkusunun dediğini yapar. Bıça- ğını çeker \e Carmen"ı \urur... Öykü bu. Sıradan. tatsız tuzsuz. Pem- be dızı bile olmaz... ıdi eğer bir başka Akdenizli, Fransız Georges Bizet beste- lemesejdi. İnsanlar 125 yıldır bu denli popüler olabilen ama asla bayağı olmayan hari- kulade ezgileri defalarca ve defalarca dinliyorlar ve bıkmıyorlar. 1871'de Pa- ris'te Komün günleri'nin coşkusu için- de yazılmı^ opeı\ı kınııu- narlann ruhlarını tutuşturmak istiyo- rum" demıştı. Tutuşturduğu ruhlar ko- münarlann sınırlannı çoktan aştı. Bızet'den bu kadar. Sıra Carios Saura'da. Holyvvood'un zenginliğine ve teknolojik egemenliğine derin kültür birikimi. çok in- celmiş bir sanat ze\kive Av- rupa'nın görmüş geçirmişli- ğiyle yanıt veren bir sinema ustası. (Bir süre) Ispanyol Komünist Partisi Merkez Komıtesı üyesi. Fılm yönet- meni $iır sanatı ile sinema sanatının öpüştüğü incelik- lenn ustası Flamenco'nun N<ıdece bir dans değil Ispanya denıek ol- duğunu önce söyledı sonra başyapıtı "Carmen" filmivle kanıtladı. Saura'dan da bu kadar. Sıra AntonioGades'de. Yarım kançin- gene. İspanyol Komünist Partisi Merkez Komitesi yedek üyesi. Franco dönemin- de Küba'da sıyasal mülteci. Koreograf ve flamenco ustası Antonio Gades. Sa- ura'nın filminin koreografı ve başoyun- cusu. Flamenco'yu sinema perdesinde bıle gözalıcı kılabılecek kadar hünerlı. Buraya kadannı sizlerde biliyorsunuz. En azından bileniniz çoktur. Prosper Me- nmee'yi okumuş olabilirsinız. Bızet'nin Carmcn'ını bir konserde. bir plaktan. CD'den fılan dınlemiş de olabilirsiniz. Mümkündür ki Saura'nın filmıni ızle- mışsinızdir. O yüzden Gades'in ne denlı başdön- dürücü bir dans ustası olduğunu biIiy or- sunuzdur. Kimbilir belki yolunuz ispan- ya'ya da düşmüştür ve orada, örneğin bir turistiklokalde flamenco gösteriside izlemişsinizdir. Ama Bizet'in gerçekten de "ruhlan rutuşturan" müziğini. Saura'nın filmin- deki koreografiyle. gerçek bir sahnede. etiyle, canıyla, kanıyla. gözünün ışıltısı, terden sınlsıklam olmuş bedenleri. kıs- kanılası disıplinleri ve yalnız Akdeniz- lilerin becerebileceği, yalnız Akdenizli- lerin kavrayabileceği hünerleriyle "An- tonio Gades Dans TopluluğıTndan izle- mediyseniz...Ha>ıflanın! Ruh yıkanır mı ? Yıkanırmış meğer. Bir kaç gün önce, Istanbullulardan bir kesim, bir mutlu azınlık Antonio Gades Dans Toplulu- ğu'nu izledi. Bu hoyrat kentin zorluk ve zorbalıklarıyla iyiden iyiye kararmış ruhlar, gece bittiğinde Akdeniz güneşin- de yıkanmıştı. Dans şiir, şiir müzik, mü- zik dans oldu. O can yakıcı, göz alıcı, baştan çıkan- cı İspanyol çingenesi, aşifte Carmen üç gece üstüste İstanbul'da konuktu. Yaktı. kavurdu ve -iyi ki - gitti ! Yoksa -örne- ğin- bu satırların yazarı apoletleri sökül- müş, yüreğinde Carmen tutkusu ve onu yitirme korkusuyla bir Çingene obası- nın peşi sıra... Antonio Gades Dans Topluluğu fla- menconun İspanya'da bir zamanlar su- nulduğu biçimden lıoşnut olmayan Ga- des'e göre flamenkoyu sadeleştirmek ve özüne ortaya çıkarabilmek için onu kö- tü zevkın süslerinden kurtarmak... Mevlana'nm sevgi yolu KühürServisi-1995-96 UNESCO Hoşaörü Yılı için UNESCO Paris tara- fından dünya telev ızvonla- rına dağıtılan 'Tolerance Dedicated To Ma« lana Ja- lal-Al- Din Rumi' (Me\ lana Celaleddin Rumi've Ada- nan Hoşgörü)adlı belgesel filminin Türkiye prömiye- ri, önceki akşam Robert Kolej, Suna Kıraç Hall'de gerçekleştirildi. Sunuculu- gunu Vanessa Redgrave. müziklerini ise Kudsi Er- güner'in üstlendiği belge- selin ilk gösterim gecesine fılminyapımcı-yönetmeni Fehmi Gerçeker. yapımcı- lanndan Aziz Akvavaş \e metin yazan Talat Halman katıldı. Gösterim öncesi açılış konuşmasını yapan Talat Halman. "Sevgidegüneşgi- bi ol/ Dostluk \e kardeşlik- te akarsu gibi ol/ Hatalan örtmede gece gibi o\/ Teva- zuda toprak gibi ol/ Öfkede ölü gibi ol/ Va olduğun gibi görün/ Ya göründüğün gi- bi oP diyen bu büyuk dü- şünürün. yeryüzündeki bü- tün insanlan: dini. dıli. ırkı neolursaolsun. hoşgörüte- melınde bir araya getiren kişiliğinden söz ederek Mevlana'vı 'kitapsız bir peygamber* olarak tanım- İadı. Halman. Mevlana'nın sadece kendısinden sonra- ki İslam düşünürlerine de- ğil: Goethe, Schiller gibi Avrupa'nın önde gelen dü- şünür ve yazın adamlanna örnek olan sevgi. hoşgörü ve anlayışa dayanan öğre- tisinin güncelliğinden bir şey yıtırmedığıne dikkat çekti. Belgeselin ardından. Ga- lata Mev lev ılen Sema Gru- bu, Sultan III. Selim'ın 'Su- zidilara Mevle\i Avini'nı sundu. Insanıngerçeğevö- nelip. nefsını terk ederek Hak'ta yok oluşu ve olgun- luğa erip. >eniden insanlar arasına dönüşünü sımgele- >en sema törenı; kardeşli- ğe. dostluğa gereksınım duvduğumuz bu çağda in- sanlan, Mevlana'nın 700 yıl önce gösterdiği sevgi yolundan yiirümeye çağı- nyordu. Yaşar Kemal'e Hellman ve Hammett ödülü Kültür Servisi- Insan haklan ihlallenni izlemek ve in- san haklannın uluslararası platformda kabul görmesıni sağlamakamacıyla 1978yılındaHelsınki'dekurulan Hu- man Rights Watch. •Türkiye'deDüşünceÖzgürlüğü' ad- lı kitapta yer alan makalelennde •bölgesel ırkçılıgı ve et- nik aynmcılığı teş\ik etmek'le suçlanan ve geçen mart ayında Devlet Güvenltk Mahkemesı (DGM)'nde vargı- lanan Yaşar Kemal'e. 'düşüncevi ifade özgürlüğünü sa- vunmadaki cesur tutumundan dolavf •Helmana Ham- mett Ödülü'nü vermevı kararlaştırdı. Yaşar Kemal ile birlikte 'Türkıye'de Düşünce Ozgürİüğü' adlıkitabayazılanvla katkıda bulunan tüm aydınların gırişimını içtenlıkle ızlediğini belirten Human Riehts VVatch. "Tür- kiye, Nobel Ödülü gi- bi dünya çapında bir ödüle aday gösterilen \azanvla gurur du- yarken, bir yandan da düşünce özgürlüğünü savunduğu için onu baskı altında tutabiU- yor. Bu, Türkiye için havli çelişkili bir tu- tum*' degerlendirme- sini yaptı. Hellman/Ham- mett Ödülü'. polıtık görüş ve inançlanndan ötürü Mc- Carthy dönemınde polıtik bir ınfaza kurban gıden Atne- rikalı yazar Lillian Hclmann ve Dashiel Hammettın anı- sma venliyor. 1989 yılından bu vana verılen ödül. Hell- mann ve Hammett'ın vasiyetieri uvannca. dünvanın çe- şitli ülkelerinde politik baskılarla karşılaşan vazarlara venliyor. Bir mılyon dolar üzerindeki para ödülünden oluşan ödülü bugüne dek 200'ü aşkın yazar kazandı. Doğan Kuban'dan îstanbul tarihi Kültür Servisi-Sehırtarihçisı Prof. Dr Doğan Kuban. İstanbul'la ilgıli olarak 30 yıldır sürdürdüğü çalışmala- rını. kuşe kâğıda renklı baskı vapılarak hazırlanan 21x26.5 boyutlarında, cıltlı ve 496 sayfadan oluşan bir kitaba dönüştürdü. İstanbul'u "Her şeyi ile dünvanın en güzel veeşi \e ben- zeriolmayan kenti"diye tanımlayan Prof. Kuban. 30 y ıl- lık çalışmasını kitaplaştırma serüveninı anlatırken şun- lan söylüyor "Sabah 6'dan gece 12'ye kadar İstanbul konusunda ça- hşan, düşünen \e üstelik >aşarken İstanbul'un batışını gö- ren bir adam olarak vazdım bu kitabı.. Dünyada İstan- bul gibi başka bir kent bulamazsınız. Eşi benzeri >okrur. Tektir İstanbul. Doğal güzelliği ile tektir. Hem Doğulu hem Batilı oluşuv la tektir. İmparatorlukları tarih sahne- sine çıkartan bütün o/ellikleriv le tektir. Dünvanın en ka- nşık kentidir İstanbul... Ve bu kentin tarihi şimdi>e ka- dar yazılmamıştır. İşte ben, bu vapılmamış olanı vapnıa- ya çalıştım." Prof. Dr. Kuban. istanbul'u vazarken dahaönce Istan- bul'u anlatan Evliya Çelebi gibi. Meeling gıbı tarih ya- zarlannı kitabında konuşturmaya dikkat ettığını söylü- yor. Kubanın "İstanbul'un en önemli özelliklerini vur- gulayan kitap" dıye tanımladığı çahşması. ilk aşamada fngiîizce olarak hazırlandı ve hazıran başında HAB1- TAT-II Kent Zirvesı sırasında piyasava çıkanlacak. Ku- ban' ın İstanbul" u daha sonra Türkçe olarak da bası lacak. Dünden bugüne İstanbul'u araştırmış. düşünmüş ve yazmış bir bilim adamı olarak Prof. Doğan Kuban. "ken- tin geleceğini" çok da parlak görmüyor: "Türktoplumu- nun bugünkü kültür \apısı, İstanbul'un sorunlarını çö- zecek nitelikte değil. İstanbul'u karmaşık sorunlarından. ancak doğal afet gibi, deprem gibi büvük ve güçlü bir \ı- kım kurtarabüir. Belki. bö> leciddi birçöküşten sonra.İs- tanbul yeniden ve kendine layık bir kent düzenine ka\ u- şacaktır." Rock grubu Ünlü Türkiye turnesinde KühürServisi- İkısı Türk. ıkisı Alman 4 kişiden kurulu Türk-Alman rock grubu Ünlü'nün. Türkiye turnesı 6 hazıranda Ankara Saklıkent'te başlıvor. Türk rock müziğine Türkçe sözlerle getirdiği venı yaklaşımla dikkat çeken Ünlü'nün Major Müzik Organizasvon tarafından gerçekleştinlen ılk Türkiye turnesi 3 gün sürecek. Ünlü. 7 hazıranda lstanbul Hayal Kahvesi Çubuklu Limanf nda ve 8 haziranda Antalya Falez Otel Olympos Dısco'da müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle