27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Sizin Kiralık Kasanız Sigortalı mıl__ EMLAK BANKA 73. Y l SAYİ25806 / 40000 TL (KDV içinde) CumhuriYKURUCUSU: YUNUSIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IUDİR NADİ (1945-1991) Eğer Bankamı Emtak Bankası İse Kiraiık Kasanız Mutlaka Sigortalıdır. Güvenliğiniz İçin de Emlak Bankası! J^ EMLAK BANK 2 HAZİMN1996PAZAR BUGÜN CUMHURİYET'LE BİRLİKTE • TV'DE SİNEMA Ezilmişlere yakılan ağıt • U.Sayfada • HABITAT Otoyollara evrensel eleştiri • 3. Sayfada SAĞLIK Kanserin çaresi bitkilerde aranıyor • Arka Sayfada Avnıpa 96'da ta*Ç para dörçuyor? AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI Ada'da 70 trilyonluk oyun M Spor 'da -CŞjg*' DYP liderinin, kiraladığı özel uçağı hangi amaçla kullandığına ve karşılığında para ödeyip ödemediğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakması soru işaretlerini güçlendirdi.Çiller,uçak sorusımuyanrilamadıYamt bekleyen sorular 1- Uçağın kirası için harcanan 29 milyar lira örtülü ödenekten mi verildi? 2- Uçağın kiralandıgı Sancak Air firması yetkilileri, Çiller'den para almadıklarını açıkladılar. Bu doğruysa durum 'bağış'a mı giriyor? Siyasi Partiler Yasası'na göre partilerin 50 milyondan fazla bağış alması yasak. 3- Çiller, uçakla 25 saat uçtu. Bunun piyasa karşılığı 125 bin dolar ediyor. Firma. Çiller'den hiç para almadıysa bu uçuş hizmeti neyin karşılığı? 4- Iddiaya göre 29 milyar liralık ödeme. işadamı Vedat Mardin aracılığıyla gerçekleşti. Mardin. Isveç'te çeşitli suçlardan soruşturma geçirdi. Bu durum acaba Çiller'e iletildi mi? • 4. Sayfada DYP, Başbakan'ı hedef aldı Mesut Yılmaz'a suç duyurusu • Örtülü ödenekten kişisel ve siyasi harcama yaptığına ilişkin iddialara açıklık getiremeyen DYP Genel Başkanı Tansu (Çiller. Başbakan Mesut Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. • DYP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, örtülü ödenekle ilgıli olarak basında çıkan ve "Başbakanlığa yakın kavnaklar"a dayanılarak yazılan haberler nedenıyle Mesut Yılmaz'ın "suçüstü yakalandığı" savlandı. • 4. Sayfada İSO Başkanı Kavi 'Liderlerinize bağlılığı bırakm' • İstanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavı, bugünkü siyasi sistemin ve parlamento içindeki bürokrasinin. Türkiye'nin sorunlannı çözmekten uzak olduğunu söyleyerek "Sorunlan çözmenin tek yolu, lider hâkimiyetini aşan milletvekillerinin çalışmaları ile mümkün olabilir" dedi. • Devletin kontrol mekanizmalanndan da yakınan Kavi, sanayi kuruluşlan arasında haksız rekabete karşı iç denetimin sağlanacağını söyledi. • 6. Sayfada Komutanlar Güreş'e süemetti'RP'yİ SİndİremeyİZ' Eski Genelkurmay Başkanı, DYP Kilis Mıllervekili Güreş ile bir grup ku\\et komutanının bir yemekte bir araya geldiğı ve RP'li koalisyon konusunda DYP'yi uyardıkları iddiaları, başkent kulislerini kanştırdı. Yemekte. komutanlann "RP'li koalisyonu nasıl içinize sindireceksiniz" sorusuna Güreş'in, "Elbette tçimize sindirmeyeceğiz. Eğer DYP, ANAYOL hükümetini bozar ve RP ile koalisyon kurarsa 20'ye yakın milletvekili arkadaşımla birlikte istifa ederiz" yanıtını verdigi öğrenildi. DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - Bazı kuvvet ko- mutanlarının, eski Genelkur- may Başkanı \e DYP Kilıs Miîletvekilı Doğan GüreşY partisinin koalisyon kurma ko- nusunda RP ile başlattıgı "dir- sekteması" ile ilgili uyardıkla- n öne sürüldü. "RP ile koalis- yonu nasıl içinize sindirirsiniz" diye soran komutanlara, Gü- reş'in, "Öyle bir şey olursa. parti içinden en az 20 arkadaş istifa eder">anıtını verdiği öğ- renildi. Komutanlann. Çiller hakkındaki iddiaları da gunde- me getirerek "Çiller hakkında- ki iddialar bıkkınlık getirdi" dediklerı bildınldi. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkındaki >olsuzluk iddiaları ve örtülü ödenek tarttşmaları nedeniyle ANA- YOL hükümeti dagılma nok- tasına gelırken. eski Genel- kurmay Başkanı. DYP Kılis Milletvekıli Güreş ile bir grup kuvvet komutanının bir yemekte bir araya geldiğı ve • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Seçimlerin 'mini' rövanşı• Belediye başkanı ile belediye meclisi üyelerini seçecek olan 4 il merkezi, 7 ilçe ve 30 beldede, 648 bin 941 seçmenin katılması beklenen 2 Haziran yerel ara seçimleri sağ partiler açısından büyük önem taşıyor. Yerel seçimlerin örtülü ödenek skandalıyla çözülen ANAYOL koalisyonunun devamı veya yeni hükümet arayışlan için belirleyici olması bekleniyor. • Seçim yapılacak 41 bölgede 24 Aralık genel seçimi sonuçlanna göre RP yüzde 29.82, ANAP yüzde 25.64, DYP yüzde 15.59, DSP yüzde 12.09, CHP yüzde 7.73, MHP yüzde 6.14. HADEP yüzde 1.63 oya sahip. Ali Talip Özdemir'in milletvekili seçilmesi üzerine boşalan Bakırköy Belediye Başkanhğı, bugün yapılacak seçimde 152 bin 564 seçmeniyle büyük oranda belirleyici olacak. • 5. Sayfada Gali'den çağrı 'Ankara ve Atina Kıbns'tan askerini çeksin' • BM Genel Sekreteri Butros Gali. Kıbns sorununun çözümü ıçın Yunanıstan ve Türkiye'nin adada bulunan askerlerini karşılıklı çekmeleri gerektiğini söyledi. Gali, çözüm için "Benım kabul ettiğim formül değil, Rauf Denktaş ve Glafkos Klerides'in uzlaşmalan önemli" dedi. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Birleşmış Milletler(BM) Genel Se'kreten ButrosGali. Kıb- ns'ta yetişen Türk ve Rum gençleri arasındaki kopukluğun giderek artması tehlikesine karşı. yaşlannın 70'in üzerinde olduğunu anımsattığı iki toplumun liden Rauf Denktaş ile Glafkos KJe- rides'i, sorunun çözümüne v ardımcı olmaya ça- ğırdı. Butros Gali. gerek Türkiye gerekse Yuna- nistan'ın adadaki askerlerini karşılıklı çekmele- ri gerektiğini bildirdi. lstanbul'da yann başlaya- m Arkası Sa. 6, Sü. l'de V l İ İ v î î k t İ İ k ^ ' P ^ilelerinin 53 haftadır lekrariadıkları oturma eylerni bu hafta her zaman- J kinden daha geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Polisin G. Sara> Lisesi çe\resini kapatması nedenivle. Beyoğlu Postanesi'nin önünde oturan ka>ıp ailelerine, önceki gün çalışmaları engellenen HA- BITAT-II Alternatii Etkinlikler Koordinasyon Kurulu iie HABITAT-IIL luslararası Kola> laştıncı Grup (IFG) veTiir- ki>e'deki sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Ev Sahibi Komite üyeleri de katıldı. Kayıp ailelerinin oturma ey- leminden önce, Beyoğlu'nda geçen hafta bir kişinin ölmesine neden olan bina vıkıntısının önünde bir açıklama va- pan temsilciler, önceki gün İstanbul Yaliliği'nin Alternatif HAB1TVT etkinliklerini önlemesini ve HABITAT-H fo- rumlarının düzenlendiği İTİ binasında çok savıda si\il polis bulunmasını kınadılar. (ERZADE ERTEM) p UMARTESİ Asiye Karakoç'un Rıdvan'ı, "Allahaısmarladık" demezdi hiç, nasıl olsa dönecekti. Kolay mı okutmuş öğretmen yapmıştı oğlu Hasan'ı EmineOcak. Hasene Türkoğlu'nun yanm kalmıştı sevdası. Oysa yaşayacağı daha çok şey vardı talat'la. Hanım Tosun, babaları Fehmi'yi soran beş çocuğuna ne diyecekti şimdi? Bugün Galatasaray'da ellerinde oğullannın, eşlerinin fotoğraflan oturuyorlarsa, bu ülkede başka kayıplar olmasın, başka anneler ağlamasın diyeydi. Onlar biliyordu, sevdiklerine karşı işlenmiş her suç, aslında hayata karşıydı. BBWI GÖNÇKMrn yta Hzfei • 12. Sayfada Engin Civan, sorulanmızı yanıtladı 'Bana arka çıkmak külfet demektir' • "Yargılamayı kendi açımdan adil bulmuyorum. Benim sormam gereken 'Bu nasıl adalef sorusunu. kulaktan dolma bilgilerle medya sormakta." HALİLNEBİLER Cezaevinden çıktıktan iki gün sonra kaybolan Civangate skandalının kahramanı eski Emlakbank Genel Müdürü En- gin Civan, sorulanmızı yanıtla- maya devam ediyor. Başbakan Mesut Yılmaz'ın. kendisiyle il- gilı olayın 'rüşvet* olmadığını bildığıni. ancak bugünkü or- tamda gerçeği söyleyemedıgı- ni öne süren Engın Civan."Ba- na dolay lı olarak bilt arka çık- • Arkası Sa. 6, Sü. 4 'te F-16 uçaldarında ^sakıncah' tercih• MSB'nin, ilki temmuz başında teslim edilecek ikinci parti F-16"lara takılacak elektronik savaş sistemi projesı için Amerikalı senatörlerin bile "dost ülkelere satılmasına" karşı çıktıklan Amerikan Westinghouse'dan bilgi istemesi zihinleri kanştırdı. Türkiye'nin aynı proje için bilgi istediği firrnalar arasında yer alan Electronic Serge Dassault firmasının sahibi Dassault ise eski NATO Genel Sekreteri Claes'ın da adının kanştığı yolsuzluk suçlamasıyla Interpol tarafından aranıyor. LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Düşman tanımında anahtar ko- numda bulunan elektronik savaş sıstemleri için Türkiye'nin. Amerikalı senatörlerin dahi "dost ülkelere satılmasına" karşı çıktıklan Amerikan Westinghouse yapımı sistemiçin yaklaşıkbiryıl önce bilgi istemesi zihinleri kanştırdı. Milli Sa- vunma Bakanlığı"nın(MSB).aynı proje için bil- gi istediği firmalar arasında yer alan Electronic Serge Dassault firmasının sahibi Serge Dassault ise eski NATO Genel Sekreteri WilKClaes'ında adının kanştığı yolsuzluk suçlamasıyla Interpol tarafından aranıyor Milli Savunma Bakanı Oltan Sungurlunun. ilki temmuz başında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi beklenen ikinci parti F-16'lar için ihaleye çıkıldığında VV'estinghouse'un tartışma- lı sistemi için teklif alıp almayacağı meraklabek- leniyor. Türk Uzay Sanayii ve Havacılık (TAI) ile ön- ce General Dynamics, daha sonra da şirket ev- liliği sonucu Lockheed Martin adını alan Ame- rikan firması ile devam eden ortaklık sonucu yaklaşık 160 adet F-16 üretımi Mürted'dekı te- sislerde tamamlandı. ilk parti F-16'lann AN ALQ-178 (V) 3 elekt- ronik savaş sistemi ise Türkiye'de bu alanda ku- rulan tek firma olan Amerikan Loral ortaklı V1İ- K.ES firması tarafından üretilerek uçaklara takıl- dı. 80 uçaktan oluşacak ikinci parti F-16"lariçin • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da OLAYLAKIN ARDENDAKİ GERÇEK Ortalık Toz Duman... Başlık, ülkemizdeki siyasi havayı tanımlarken en çok kul- landığımız sözcükierden olusıı- yor... Yine her şeyin toz duman ol- duğu bir ortamdayız. Onümüzdeki hafta. ülke yö- netimi açısından önemli gelis- melere gebe. Bugün 4 il merkezi, 7 ilçe ve 30 beldede yerel ara seçim var. Bu seçimin sonuçtarını her parti kendi açısından yorıımla- yacak. Bu, siyasitansiyonun ay- rı biryönü... Asıl tartışma ise hükümetin kaderi üzerinde olacak. Siyasette, değil bugünden ya- nm, sabahtan aksamı gdrmek bile güç. Xe var ki, partilerin takındığı tutum, onümüzdeki hafta hükümet tartışması 'nın yeni bir boyuta bürünmesine neden olacak. Yann, RP'nin, Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verdiği gensoru TBMM gündemine ge- lecek. Yannayrıca, TBMMDa- nışma Kurulu toplanarak RP Genel Başkanı S'ecmettin Er- bakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in malvarltğına ilişkin Meclis soruşturma öner- gesinin görüşüleceği günü sap- tayacak. Anayasaya göre, soruşturma önergelerinin, veriliş tarihin- den itibaren en çok bir ay için- de görüşülmesi gerekiyor. Bu bağlamda Çiller için 4 haziran, Erbakan için 7 haziran son gün. Yann, gensoru önergesiyle birlikte hükümetin kaderinin • • • M Arkası Sa. 6, Sü. 9'da 'Pelister'e silah verildi' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Mehmet Ağar. Emniyet Genel Müdürlügü dönemınde. DYP Genel Başkanı Tansu ÇiBer'in yakınlanna silah verilmesi için Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan harç parası ödettiğinı doğruladı. Ağar. yaptığı yazılı açıklamada, Çiller'in oğlu Mert Çiller ile yardımcısı Suna Pelister'e yasadışı vollarla silah verildiğine ilişkin iddiaları yanıtladı. M Arkası Sa. 6, Sü. 31e Gazeteler zamlandı İstanbul Haber Servisi - Aydın Doğan ve Dinç Bilgin'ın sahibi olduğu gazeteler fiyatlarını 5 bin TL arttırdı. Milliyet, Hürriyet, Sabah ve Yeni Yüzyıl gazeteleri dünden itibaren 50 bin liradan satılmaya başlandı. İki büyük grup. zamlann gerekçesi olarak dolar ve girdi fiyatlarındaki artışları gösterdiler. Diğer gazetelenn fiyatlan ise şöyle oldu: Meydan 70 bin lira. Son Havadis 50 bin lira, Posta 60 bin lira, Milli Gazete ve Akit 30 bin lira. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Toplumun Tabanıyla Tavanı... Başkentteki genel görünüm iç açıcı değil. Zaman zaman vurgulamaya çalıştığımız gibi yine, top- lumun gündemiyle başkentin gündemi 180 derece zıtlaş- tı. Çiller'le Erbakan diyor, "Malvarlığım"... Yurttaş diyor, "Geçim dariığtm..." Baykal'la Ecevit, sağa kimin omuz vereceğini saptama çekişmesi içinde... Şol tapan, var olmakla yok olmak arasındaki çizginin te- laşi içinde... • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle