01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 2 HAZİRAN 1996 PAZAR HABERLER Irfan Ağdaş olayına yargı gölgesi • İstanbul Haber Servisi - İnsan Haklan Derneöi (tHD)veÇağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlannın. Alibeyköy'de gazete satarken polisin " açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi İrfan Ağdaş'ın ölümünün aydınlatılması amacıyla olay yerinde keşif yapılması ve tanıklann dinlenmesi için Eyüp l. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yaptıklan başvuru reddedildi. Avukat Metin Narin. mahkemeyi "•yasanın açık hükmüne rağmen" tanıklan dinlemek istememekle suçladı. Gülöksüz hastanede • İstanbul Haber Serv isi - Toplu Konut Idaresi Başkanı veHABITAT-U Genel Koordinatörü Yiğit Gülöksüz, dün mide kanaması geçırmesi nedeniyle Amerikan Hastanesi'ne kaldınldı. Kontrol altına alınan Gülöksüz'ün sağlık durumunun ıyi olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi. Gazetelere toplatma • İstanbul Haber Servisi - Aydınlık \e Sosyalist Iktidar gazetelerinin dünkü sayıları. Adalet Bakanı Mehmet Ağar'la ılgili yazılar nedeniyle topîatıldı. Aydınlık Yazıişleri Müdürii Hüsevin Karanlık. yaptığı açıklamada, toplatmava gerekçe olarak "Yargıçlar Mehmet Agar'ın Özel Koruması mı" başlıklı haberin gösterildiğini. haberde. "Adliyenin manevi şahsiyetinin tahkir edildiği"'nin öne sürüldüğünü belirtti. Sosyalist Iktidar Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Mehmet Ağar'ı hedef gösterdiğimiz iddiaedilen manşet yazısında. cezae\lerine yönelik Ağar'ın şefliğinde hazırlanan saldırıya karşı yetkilileri uvarmış ve 'Bu faturayı ödeyemezsiniz" demiştik" denildi. RP'li Gül'ün açıklaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül. errlekli subaylarca RP'ye göndenlen bir mektupta "Türk Sılahlı Kuvvetleri'ne dil uzatılmasın"" dendiği yolundaki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını öne sürerek "Orduv u v ıpratmaya kimsenin hakkı vok" dive konuştu. Gül. "Basın organında çıkan bu olayı, hayretle izliyoruz. Şişırme ve uydurma bir olaydır. Bu insanlar kımdir. nedir. necidir. belli değil. Türk ordusunun böyle insanlarla ilgisi yoktur. Bunlar bizi bağlamaz. Partinıizeemekli subavların katılmasının hazmedilememesini ibretle izlıvoruz" dedı. Halkevleri kuruitayı • AN KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Halkev len Genel Merkezı 14. Kuruitayı Ankara'da gerçekleştirildi. Halkevlen Genel Başkanlığı'na Rıza llıman getirildi. Sonuç bildirgesinde. şeriatçı \e millivetçi akımlann resmi güçlerden destek alarak özgürlük yanlısı sesleri boğmak istediği dile getirilirken. siyasetçilerin "sen-ben kavgalan" nedenivle yaşanan sorunlara kayıtsız kaldıkları savunuldu. Trafik kazası: 1OÖIÜ • AFYO.N (Cumhuriyet) - Afyon'un Dazkın ilçesi Bozan köyü girişinde dün sabaha karşı iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi öldü. 10 kişi yaralandı. Marmaris'ten Ankara'ya giden Necat K.ırrmzıgül yönetimindeki 35 RU22rplakahotobüs. Antalya'dan İzmir'e giden Ahmet Kıncfnın kulîandıSı 34U7210plakalıotobüsle dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, Ayşegül Gül. Ramazan Dik. Turgay Yaylalı. İsmail Bayram. - Levent Ay\at. Mehmet Yaşar. Nurcan fokgöz. Süleyman Sakallı ile kimliği henüz belirlenemeven bir kadın ve bir erkek öldü. Kazada yaralanan 10 kişi de Denizli ile Dazkın'daki hastanelerde tedav i altına alındı. Çfller'm uçak bflmecesiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in başbakanlıktan aynldıktan sonra kullanmava başladığı özel uçağın "durumu" bilmeceve dönüştü. Çiller'in. gazetecilenn konuya ilişkin sorusunu yanıtsız bırakması. tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. DYP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada da yalnızca. "Bu uçak için örtülü ödenekten 29 milyar lira verildiği doğru değildir" tümcesi yeraldı. Iddiaya göre. Çiller"in Başbakanlık sonrası kullandığı. İngiltere'den getirilen. ABD"li hostes ve pilotların görev yaptığı özel uçak, 9 ay için kiralandı. Çiller. 1997 yılı başında yeniden devralacağı başbakanlıga dek bu uçagı kullanmayı planlıyordu. Lçağın kiralanmasıyla ilgili işlemleri Sancak Air firması üstlendi. Yasalara göre. yabancı firmalara ait uçaklann Türkiye içinde sefer yapması yasak. Sancar Air devreye sokularak bu yasal engel "aşıldr. Firmaya 5 Mart 1996 tarihinde 29 milyar 76 milyon lira ödeme yapıldı. Çiller. dün İstanbul"da yalısınm önünde yaptığı kısa açıklamada. kendisine "çamur*" atıldığını yinelerken uçakla ilgili iddialara hiç karşılık vermemeyi veğledi. DYPGenel Merkezi"nceyapılan açıklamada ıse uçakla ilszili şu tümce >er aldı: "Sayın Cenel Başkanımızın kullandığı özel uçak için 29 mihar TL ödendiği haberi hiçbir biçimde doğru değildir..." Bu durumda şu sorular gündeme geliyor: - 29 mihar lira, örtülü ödenekten ödenmedivse nereden ödendi? - Açıklamadakı boşluk. "29 mihar değil daha farklı bir miktar ödenmiş olabileceği"olasıhğını gündeme getiriyor. Bu durumda gerçek rakam nedir? - Sancak Air yetkilileri, önceki akşam özel bir televizyon kanalına yaptıklan açıklamada, Çiller'den para almadıklannı söy lediler. Çiller, bu uçakla 25 saat uçtu. O zaman bu uçak hangi statüde Çiller'e tahsis edildi? - Uçuşlar DYP Gene! Başkanı'na "bağış'" niteliği taşıyorsa bu Siyasi Partiler Yasası'na göre suç. 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 66. maddesi şöyle: "... Sivasi partive avnı vıl içinde 50 milyon liradan fazla kıv mette ayni veya nakdi bağışta bulunuinıası yasakrır... Siyasi partiler. yabancı devletlerden. uluslararası kuruluşlardan, yabancı u> ruklu kişilerden ayni veya nakdi yardım alamazlar..." Bu durumda. 25 saatlik uçuşun "bağış'* olarak kabul edilmesi de olanaksız... - 25 saatlik uçuşun karşılığı. saati 5 bin dolardan 125 bin dolar edivor. Bu para alınmadıvsa. bu uçuş hizmeti neyin karşılığı? - Paranın verilmiş olduğu olasığı dikkate alınırsa... Vedat Mardin adlı bir işadamının devreye girdiği belirtiliyor. Mardin'in Isveç'te çeşitli suçlardan soruşturma geçirdiği bilgileri var. Çiller ailesi bundan haberdar raıvdı? Örtülü ödenekten kişisel ve siyasal harcamalara açıklık getiremeyen DYP, Başbakan'ı hedef aldı Yılmaz'a suç duyurusu\NKARA/İSTANBUL (Cum- huriyet) - Örtülü ödenekten yük- sek mıktarda kişisel ve siyasal har- cama yaptığına ilişkin bilgileri ya- lanlayamayan DYP Genel Başka- nı Tansu Çüler. Başbakan Mesut Yıl- maz ve sorumlu yöneticiler hak- kında "devlet sırlarını sızdırdıkla- n~ gerekçesivle savcılığa ?.uç du- vurusunda bulunmaya hazırlanı- yor. DYPGenel Merk'ezi'nce vapı- !an açıklamada. "Başbakaniığaya- kınkavnaklar"adayanılarak yazı- lan haberler nedeniyle Mesut Yıl- maz'ın. "suçüstüvakalandığT sav- lanırken. DS'P Genel Başkan Yar- dımcısı Mehmet Gölhan. dev let sır- lannı sızdırdığı gerekçesiv le Yılmaz ve sorumlu diğer yöneticiler hak- kında suç duyurusunda bulunabi- leceklerini söyledi. \alısında ba- sın toplantısı düzenleyen Çiller ise kıraiadıöı özel uçakla ilgili sorula- n yanıtsız bıraktı. Gölhan. "Mutlaka bu araştınl- malı \e soruşturulmalı. Devletin gizli belgderine sahip olama> an v ö- netim, Türki>e"yi nasıl v önetecek? KetumoJmavan insanlannde\ letyö- netiminde \eri \oktur" dedı. DYP liden Çiller. örtülü ödenek konusunda dün gündeme getirilen "siyasi ve özel harcama'* iddiaları- nı valanlamasına karşın. iddialara açıklık getirecek belge sunulama- dı. Başbakan ^•ılmaz"ın. "Örtülü ödeneğin yüzde 6O'ı kişisel ve siva- si harcamalarda kullanıldr açıkla- masının ardından gündeme gelen iddialara göre. mü>tafı hükümet döneminde çekilen 450 milyar lı- ranın 29 milyar lirası Çiller'in baş- bakan olmadığı 9 ay boyunca kul- lanmayı planladığı özel uçak için Sancak Air'eödendi. 500 milyar lı- ralık ödeneğin 400 milvar lirasını 15 şubat ve^tı mart tarihlerı arasın- da 6 taksitte çeken Çiller. ödeneğin 119 milvar lirasını Italva gezisine gitmeden bir gün önce 23 şubat ta- rihinde aldı. Yalıda açıkladı Örtülü ödenek ve Çiller'in mal- varlığıyla ilgili yayımlanan haber-. ler üzerıne DYP lideri dün >eni- köv "deki yalısında basın toplantısı yaptı. DYP İstanbul !l Başkanlığı. basın toplantısını. "Savın Tansu Çiller. Yeniköy'deki yalısında Tü rk shaseti ile ilgili en önemli açıkla- masını \apacak" cümlelerivle ga- zetelere duvurdu. Basın toplantısı sırasında. hakkındaki ıddiaları "kompto" olarak nitelendiren Çil- ler. şunları sövledi: "Her gün bir çamur üretiliyor. Bundan önce de ayni şevler vapıl- dı. Anıa artık kamuovu olavı fark etmiştir. Bu siv asi kompludur. Etap etap ve zamanlamalan gayet iv i be- lirienerek. 2 haziran öncesinde ka- nıuovuna yansımıştır. Bundan ön- ce de av nı şe> ler vapıldı.™ Çiller. açıklamasından sonra "uçağın hangi amaçla kullanıldığı- na" ilişkin bir soruyu ıse yanıtsız bıraktı. Yerel ara seçimlerden bir gün ön- ce \eni bo\ut kazanan örtülü öde- Perincek: Para 'Özel Büro'ya verildi İstanbul Haber Servisi- lşçi Partisı(tP) Genel Baş- kanı Doğu Perincek. D\P Genel Başkanı Tansu Çil- ler'ın örtülü ödenekten kul- landığı 500milvan. "yasa- dışı olarak kurduğu gizli istihbarat ve provokasvon örgütüne aktardığı" iddi- asını yineledi. Çiller çev- resi tarafından 'Özel Bü- ro* diye adtandırılan örgü- tün içerisinde ordudan "Fethullahçı" olduğu ge- rekçesivle atılan subayla- nn ve ülkücü mafyay la iliş- kilı kişılerin debulunduğu- nu belırten Perincek. Öz- demir Sabancı suikastının da bu örgütle bir ilişkisi ol- duöunu ima ettı. IP Başkanı Pennçek. dün partisınin genel merkezin- de düzenlediğı toplantıda vaptığı açıklamada. daha önce açıkladıklart ordu mensubu EmreDinç'in ya- nı sıra 4 subayın daha Çil- ler ve çevresı tarafından "Özel Büro" denilenörgüt- te görev aldığını öğrendik- lerini öne sürdü. Pennçek. Çiller'in baş- langıçta 'Kamu Güvenlik Birimi" adıyla kurmak is- tediği istihbarat ve provo- kasvon örgütünün. Demi- rel'in karşı çıkmasıyla va- sadışı olarak kurulduğunu öne sürdü. Demirel: Hükümet işinin başında Cumhurbaşkanı Sülev man Demirel, De\let Başkanlığı'nın verdiği nüfu/u kullanarak ülkenin kalkınması ve ileri götürülmesi için her türlü çabavı gösterdiğini belirterek vatandaşlardan. sisteme inançlannı muhafaza etmelerini istedi: "Hükümet işinin başındadır" sözlerivle, ANA\OL a/ınlık koalisvonunun icraatlannı hukuk dışı sayan D\ P Genel Başkanı Tansu Çiller ve RP Genel Başkanı Necmettin Erbakanı uvardı. Demirel. dün 1800 metrekare kapalı. 2 bin metrekare açık alana sahip olan ve 3 bin kişinin çalıştiğı OSTİM Sergi Sarayı'nın açılışını vaptı. Demirel. açılış töreninde vaptığı konuşmada. Türkive'nin kalkınmasının siyasete endeksli olmaktan çıktığını sav undu. (Fotoğraf: AA) nek skandalına açıklama getireme- yen Çiller'in. Başbakan Yılmaz. Başbakanlık Müsteşar; Birkan Er- dal ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Sema Erdem hakkında. "devlet sırlannı sızdırdıklan" ge- rekçesiv le suç duyurusunda bulun- mak için hazırlık başlattıSı belirtıl- di. DYPGenel Merkezi'nce dün ya- pılan açıklamada. gazete haberle- rinin "başbakanlıgayakjn kaynak" davanağıv la yazıldıgı anımsatılarak. belgelerin bızzat Yılmaz tarafın- dan sızdınldığı iddia edildi. Örtülü ödenek parasının. yasada yazılı amaçlara uygun harcandığı ve "bir kör kunışun bile devlet ve millet çıkarian dışında harcanma- dığı" savunulan açıklamada. San- cak Air'den kıralanan uçağa 29 milvar lira ödenmediği bildirıldi. Açıklamada. "Bu yaian bilgileri Başbakanlıga yakın kavnak dive aktaran. ancak bizzat başbakanın ken- disi olduğu anlaşılan zat da suçüstü vakalanmi'jlardır" denildi. DYP Genel Başkan Yar- dımcısı ve Teşkilat Başkanı Mehmet Gölhan. örtülü sır- ları başbakan. müsteşar ve özel kalem müdüründen olu- şan 3 kişinin bilecegini vur- guladı. DYP'den yalanlama Haklanndakı iddialar her geçen gün artan Çillerler. ya- lanlamalannı sürdürüyor. Dün DYP Genel Merkezi aracılı- gıyla yazılı bir açıklama ya- pan Tansu Çiller. Beşiktaş'ta iki ve Istinye'de bir ev aldı- ğına ilişkin gazetemizde yer alan haberlerin 'yalan' oldu- ğunu öne sürdü. Çillerler. Kuşadasf nda yar- dımcılan SunaPelisteradına aldıkları çiftlik arazisini de önce yalanlamışlar. ancak da- ha sonra tapuda çiftlik kayıt- larını "yeni sahn almışlar" gibi kendi üzerlerıne geçır- mişlerdi. D\P Genel Başkanı Tan- su Çiller'in eşi Özer Çiller ise dünkü Posta eazetesinde "Çifttiği devlet vapV başlığıv - la ilgili haben yalanladı. Özer Çiller. şu açıklamayı yaptı: "Kuşadası'ndaki ev, haber- de iddia edildiği gibi Tl'R- BAN \e bir başka devlet ku- ruluşunun imkânlanv la yapü- mamıştır. Gazetenin haberi- nL mahalli ara seçimlerden önce, Çillerailesini kanıuov u önünde karalama amacına yönelik yeni bir komplo ola- rak değeriendirivorum." Yılmaz: Bu hükümet giderse sandık gelir • Çiller'in kendisini komploculukla suçladığını belirten Başbakan Yılmaz. "Eğer komploculuk. sizin hakkmızı aramak. kör kuruşun hesabını sormaksa ben hayatımın sonuna kadar komplo yapacağım" dedi. DÜRDANE KOCAOĞLL ZO^Gl LDAK / BOYABAT - Başbakan Mesut ^'ılmaz. ANAYOL hükümetinin gi- deceğınin sövlendığını belirterek "Bu hü- kümet gidersebaşka hükümetgelmez. Bu hü- kümet giderse sandık gelir. Bu Meclis'ten de ANAP'sız hiçbir hükümet çıkmaz" dedı. Mesut Yılmaz. ara yerel seçimler öncesı son durağı Zonguldak'ta hükümet ortağı D\'P Genel Başkanı Tansu Çiller'e vükle- nerek "Ya adanı gibi dev let adamlığı v ap, va şarapçılık vap. Va gel adanı gibi benimle or- takiık vap. ya emlakçilik vap. Her ikisi bir- den olmaz" diye konuştu. Yılmaz. dün Sinop'un Boyabat ilçesinden sonra Zonguldak'ta halka hitap etti. Bütün bu işleri yapmaya ANAYOL hükü- metinin ömrünün yetmeyeceğini. bu hükü- metin yıkılacağmın söylendiğini belirten Yılmaz. "Bu hükümet gidebilir. Bu hükü- met giderse başka hükümet gelmez. Bu hü- kümet giderse sandık gelir. Bu Meclis'ten A.NAP'ın içinde yer almadığı hiçbir hükü- met çıkmaz. Eğer çıksaydı 6 aydır çıkardı" dedi. Yılmaz. şunlan söyledi: "Ben bu hükümet kurulurken sandım ki amaçlan hizmetetmek. Ancak içimdede bir kuşku vardı. Acaba bunlar bizi kalkan ola- rak mı kullanacak. volsuzluklan örtbas et- mek için mi kullanacaklar? Bu kuşkum ne- denivle volsuzluklarla mücadelevi protoko- le kovdurdum. Buna göre kendi hesabını ödevemevenlerbu ülkev i vönetemeyecekler- di. Sonra volsıı/luk iddialan ve Meclis soruş- rurmalannın ardından örtülü ödenek mese- lesi çıktı ortava. Neredeold uğu belli değiL bel- ki de Amerika'da. Çiller görevi dev retmeden 3 hafta önce varım trihon harcamış. Soru- yorum başbakan olarak: nereve kullandın? Kanun divor ki bu paravı kendin için, par- rin için harcav amazsın. İ'lkenin geleceğL gü- venliği için kullanırsın. Devleti bana devret- ti. ama sırnnı söv lemiv or. Bir paniğe. bir te- laşa kapılmış. Bir söv lediği. bir sövlediğini tut- muyor. Bana komplocu divor. Eğer komplo kurmak sizin hakkmızı aramak. kör kuru- şun hesabını sormaksa ben hayatımın sonu- na kadar komplo vapacağım." Başbakan Yılmaz. DYP-RPyakınlaşma- sına da değinerek seçimlerden önce "Hay- diTürkiveileri" diven Çiller'in şimdi geri- ci diye nıtelendirdiği Krbakanın yanına gittığini söyledi. DVT-RP ittifakının "kirli ittifak"olacağını belirten Yılmaz, "İkiside bunun hesabını veremez. Bu ittifak. suç or- taklığı olur. Kurulacak hükümet de örtülü Mercümek hükümeri olur" dedı. Çiller'in kendisini korkutmava çalıştığı- nı kaydeden \"ılmaz. "Bana. "Eğerbu iddi- aların üstünesüngerçekmezsen. örtülü öde- neğin hesabını sormaya dev am edersen se- nin altından koltuğu çekerim' divor. O kol- ruğun üzerinde şerefsizceoturmaktansa ben şerefimle Zonguldak"a gelirim" dedi. TÜRKÎYE'NİN ORTADOGU'DAKİ YEN[ROLÜ BOSNA'DA TÜRKİYE ALEYHİNE KARANLIK TEZGAH ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİ KİMLER PAYLAŞTI? İPLER ARTIK RP'NİN ELİNDE TÜRKİYE SIĞINMACILAR CENNETİ BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: "TARİH VAKFI" İSVEC BÜYÜKELÇİSİ'NİN TARTIŞILACAK KİTABI: "İSLAM VE AVRUPA" SOL GÖRÜŞLE NECİP FAZIL KISAKÜREK MIKRO DINÇ TAYANÇ İnce Sanat (!) Turşu kurmakta anneannemin üstüne yoktu! O, tur- şu kurmaz, turşuluklara can verirdi sanki!.. Ne de ol- sa "eski kadın"d\; turfanda meyve ve sebzede baş- kasını tanımaz, heleturşunun konservesinin adını bi- le evin kapısından sokmazdı!.. Onun "zamanının" turfandaları da turfandaydı ha- ni... Nerdeee şımdi o turşuluk hıyarlar, domatesler, pat- lıcanlar. biberler ve ille de lahanalarü! Ne bilsindi ihtiyarcık, günlerin yıllan kovalayacağı- nı ve de seracılık sayesinde turfandanın papucunun damaatılacağını!.. Turşu kurmak anneannem için bir "ince sanat"tı ki, seyrine doyamazdım. Önce hıyarları bir bir (ve de ay- ni boy ve kalınlıkta) seçer. şöyle bir eliyle yoklayıp çe- kirdekli olanlarını fırlatıp atardı. Eh hıyarın kilosu 100 bin TL'den satıldığı günümüzde değil, küfeyle alma- yana "salatalık" diye laf atıldığı dünümüzde yaşıyor- du nedeolsa... Biberinden domatesine, patlıcanından soğanına, ha- vucundan lahanasına dek ayni özenle seçtiği meyva ve sebzeleri. ayni özenle yıkar ve kollarını sıvayıp sa- lamurayagirişirdi... Salamura dediğiniz öyle "turşu kur" gibi yeni türe- me "yapaylar"a yüz verecek değildi ya; limonundan tuzuna, biberinden sirkesine, sarmısağından bilmem nesine her bir şeyinin "yerii yerinde" olması şarttı! Yok- sa, ne turşunun tadı kalırdı ne de dayanıklılığı!.. "Sanatı"nın en "ince" yanı ise, anneannemin tam "bir ailelik" ve de "bir kışlık" turşu kurmasıydı. Her gün, hangi öğünde sofraya ne kadar turşu getirilece-1 ğini. kış boyu kaç konuk ağırlanacağını ve de kişi ba- şına tüketilebilecek turşu tutarını öylesine iyi hesap- lardı ki, hâlâ şaşarım! Kış sonunda, eğer kaza ile hâlâ tüketilmemiş tur-, şu kaldıysa, kimsenin zırıldanmasına aldırmaz, tuttu-f 'ğu gibi tuvalete boca ediverirdi kavanozu... Kurduğu turşuların ne "pasbağladığı"n\ görürdüm ne de "turşu gibi" buruşup da hâlâ turşuluk saltana-^ tı sürmeye çabaladıklarınıü! * Şimdi, sayıları (ve de turşularının nitelikleri) giderek düşen turşucu dükkânlarını dolaşıyorum da. annean- nemi "hayıha" yad etmeden edemeyip "düşsel" bir sohbete koyuluyorum kendisiyleü! "Anneanneciğim, bak şu turşucudaki hıyar kava- nozuna. Üstünde otuz kırk yılın tarihi var. Üstelik, hı- yar da bir şişmiş, bir şışmiş ki... Ağzım sulanıyor doğ- rusu" diyorum. "Hadi oradan maymun! Otuz ktrk yıllık turşu Üedi-' ğinyenmez ki... Bir kere, çıkartabümekiçin kavaiîö- zu kırman gerek. Sonracığıma, otuz kırk yıllık turşu 1 dediğin 'insan turşusuna' dönmüştür; yenebilemez"' diye yanıtlıyor derinden gelen sesi... ' , Diretiyorum: "Ama anneanne, şimdilerde öyle senin gibi turşu kuran yok ki... Ya eski turşularda 'yeni taam' arayıp, kendini bulduğuna inandıracaksın ya da 'hızlı tur- şu'ları deneyeceksın." "Neymiş o hızlı turşu dediğin" diye soruyor şaş- kınlıkla. "Hıyann ya da lahananın en tazesini kapıp bol li- mon ve tuza bastın mıydı bir iki haftada turşulaşıve- riyor ki tadından yenmez..." "Hadi canım sen de! O turşu ikigün tel dolapta bek- lesin bak bakalım neye dönüyor. Ustelik, turşunun bi- le bir 'haysiyeti' vardır. Öyle iki haftalık turşuya turşu mu derim ben! Tuttuğum gibi boca ederim helaya gö- rür gününüü!" Bu kez "taktik değiştirip" basıyorum damarına: "Aman anneanne!... Şimdi turşu kurmak sanat ol- maktan çıktı. Hem artık seracılık var. Dört mevsim pat- lıcan da yiyoruz, domates de; turfanda gibi... Hem de kocamanından." Öbürdünyadan konuşuyor ama. bu dünyanın "hal- /er/"nden "bihaber" değil anneannem: "Kimi kandınyorsun! O senin kocaman dediğin ve de turfandayla kıyasladığın zınltılan bokla besliyorlar (ihtıyarcığın dili gübreye dönemiyor ve de 'çok şü- kür' onun da yapayının çıktığını bilmiyor da)! Üstelik hastalıkyaparöyleleri... Turfandalığa toprakbırakma- mışsınızdır o aç gözlülüğünüzle... Tuttuğum gibi kon- servesini de, yapayla yapılanını da, hızlısını da, sera- da yetışmiş boklusunu da tuttuğum gibi helaya bo- şaltınm bir oraya gelirsem!!!" Ana fikir: Siz hâlâ anneannenizin turşularını mı "yı- yorsunuz"? Ana fikrin ana fikri: Turşunun "geçmişi" de, "yapay- lısı" da, "hızlısı" da (tıpkı seranın "tazesi" gibi) mide bozarü! îngiltere, yayınlannı taraflı buldu MED TV'ye Ük uyam cezası • ANKARA KUUSl • l Ct MN "roTO ^VB\H Rf>I\ILfI!I" • DALMAÇYA; NE8EDE KAIA0ŞT1E Nokta DergHi, Internet Web Adresi: http: »»i..ıned\»lt«Lcom'ıv*ıa NoMa Dergjsi, E-Mai Adresh noklafo m«l>ale\l.c<]nı HULYA KARABAGLI ANKARA - Îngiltere, Londra'da PK.K. tarafından kurulan MED T\ "ye ilk uya- nsını vaptı. Seçim dönemin- de yapılmayacak yayın esas- lanna aykınlık saptayan In- giltere Yayın Standartları Konseyi (ITÇ), HADEP'in dışındaki sivasi partilerin gö- rüşlerine yer verilmediği. ta- rafsızlık ilkesınin ihlal edil- diği gerekçesivle MED TV'ye uyarı cezası verdi. Uyarıya itiraz eden MED TV'nin savTinmasını yetersiz bulan ITC. ihlalin tekrarlan- ması durumunda ciddi so- nuçlar doğabileceğine dik- kat çekti. Uydu kiralamada zorlanan MED TV'nin en son Moskova hükümetine yaptıeı başv uru da reddedil- di. İngiltere'nin başkenti Londra'dan Türki>e'ye yöne- lik yayın yapan PKK yanlı- sı MED TV'nin Avrupamer- kezlerinde yayın sahası da- ralırken. yayın kuruluşunun rotasını eski Doğu Bloku ül- kelerine çev irdiği öğrenildi. Fransız hükümetinin uydu sözleşmesini yenilememesi nedeniyle yayınlannı korsan olarak sürdüren MED TV'nin uydu sorununun sür- düğü bildirildi. 3"eraylık kı- sa dilimlerle Belçika ve Por- tekiz'den yayın yapan. an- cak uydu konusunda uzun süreli yayın izni alamayan MED tVnin. Çek Cumhu- riyeti ve Rusya Federasyo- nu'na yaptığı başvurulannın da reddedildiği öğrenildi. MED TV'nin halen hangi ülkenin uydusunu kullana- rak yav ın yaptığı bilinmiyor.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle