25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'2 HAZİRAN 1996 PAZAR •••• CUMHURİYET SAYFA >| fl(lffl96 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI İngiltere'de düzenlenecek 10. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda artık milyarlarm bile sözü edilmiyor Ada'da 70 trilyoıılıık oyunIngiltere hükümeti toplam 50 milyon sterlini bulması beklenen bilet satışlannın KDV'sinden elde edeceği yaklaşık 9 milyon sterlin ile turnuvadan payını almış olacak. ZAFERARAPKİRLİ LONDRA-Avrupa Futbol Şampiyonası- ftın, Jngılteretopraklannda son 30 yıldır dü- zenlenen en büyük sporolayı olmasının ya- nı sıra yaratacağı gelirler ve kazandıracağı para ile ilgjli bugüne kadargörülmemiş öl- çüde büyük rakamlardan söz ediliyor. Ç Turnuva. (Olimpivat Ovunlan \e Dünya ^fcupası'ndan sonra) dünyanin üçüncü bü- yük spor organizasyonu olması nedeniyle jpzellikle televizyon ve reklam gelirleri açı- •sından, son derece cazip bir ka> nak oluştu- ruyor. . Bu de\ organizasyonda dönecek para ise çıleın bir rakam; 580 milyon sterlin (Yakla- -$ık~70 trilyon TL). ingiltere Futbol Federasyonu'nun. tur- nuva sonunda kâretmesi öngörülürken. asıl büyük pav ı UEFA alacak. 50 milyon sterli- ni bulması beklenen bu gelir de üye fede- rasjonlararasındapav edilecek. Bundanen (niyük payı Doğu Avrupalı federasyonlar alacak. İngiliz hükümetinin kân İngiltere hükümeti de toplam 50 milyon sterlini bulması beklenen bilet satışlanndan elde ettiğı yaklaşık 9 milyon sterlin KDY ile turnuvadan payını almıs olacak. Başka bir Avrupa 96'd para dö BİLETLER Toplam bilet sayısı: 1.5 milyon Toplam bilet gelıri: 6 trilyon KDV: 888 miiyar Saha kırası: 504 miiyar Ing. Futbol Fed.: 921.6 miiyar UEFA: 3 trilyon 686 miiyar 400 milyon MALİYET Personel: 300 miiyar Polis ve guvenlık; 240 miiyar Çekıliş: 48 miiyar Medya harcama: 360 miiyar Pazarlama: 120 miiyar Törenler: 60 miiyar Saha kırası: 504 miiyar Uniforma,sigorta, ofis gıderleri, otelvs.: 528 miiyar rrv ÖDÜLLER 3C saniye reklam: (ingiliz maçlan) 4 miiyar 800 milyon (iskoçya) 3 miiyar (Diğeıieri) 2 miiyar 400 miiyon Toplam reklam zamaru. 240 dakika ITV gelir tahmıni: 1 trilyon 440 mtiyar Toplam TV gelıri: 7 trilyon 200 miiyar EBU (Avrupa Yayın Birlıği) hakkı: 5 trilyon 400 miiyar Futbol Federasyonu: 540 miiyar UEFA payı: 4 trilyon 860 miiyar 69 tnlV on600milvar Toplam: 5 trilyon 640 miiyar Şampiyon: 676 miiyar 800 milyon Ikıncı: 619 miiyar 200 milyon Yan Fınalıst: 480 miiyar Çeyrek Finalist: 338 miiyar 400 milyon Grup Üçüncüsü: 282 miiyar '*^-~ Sonuncu: 225 miiyar •^ _, 600 milyon SPONSORLUK 11 sponsor, toplam: 3 trilyon oduyor Futbol Fed. payı: 300 miiyar UEFA payı: 2 trilyon 700 miiyar Her sponsor 2 trilyon 400 miiyar harcayacak Toplam: 26 trilyon 400 mityar TURİZM Turist sayısı: 250.000 Harcanacak: 15 trityon Müşterek bahis: 9 trilyon 600 mityar deyışle. hükümetin kasasına. hiçbır ış yap- madan, Futbol Federasyonu'ndanbiledaha fazla para gırecek. Av rupa %"nın televizyon yayın haklan da 194 ülkeye satılmış durumda. TV reklam gelirleri ve sponsorluktan elde edilen geli- nn yüzde lO'u Ingiltere Futbol Federasyo- nu'na. yüzde 9O'ı da UEFA'ya kalacak. Sponsorlann, turnuva vesilesi ileyapacak- lan ilave 200 milvon sterlinlik ticaret de !n- giltere'nin ekonomisi açısından önemli bir kazanım sayılıyor. Bahisler kızışıyor Müşterek bahiscilerde bugüne kadargö- rülmemiş oranda büyük bir gelir bekliyor Avrupa 96'dan. Ihtimallerin çok çeşıtli ol- masının getirdiği cazibe ile yaklaşık 80 mil- yon sterlinlik müşterek bahisoynanması ön- görülüyor. Katılımcı ülkelerde biranlamda masraf- lannın bir kısmını turnuvadan çıkarmışola- caklar. Şampiyonada hiçbir başan göstere- meyen. hatta bütün maçlannı yitirip eleme grubundan çıkamayan bir ülke bile I mil- yon 880 bin sterlin pay alacak. TV gelirleri, reklam gelirleri. turizm ve sponsorluk gelirleri ile Avrupa 96, toplam 580 milyon sterlin gibi bir servetin döndü- ğü büyük bir para makinesi adeta... •nnnirniîT^tsFigiHîTinüîran Türkiye finallerin sürpriztakımı' • Spor Senisi - Beşıktaş'ın eskı teknık direktörü Christoph Daum. Alman Kicker dergısınin Avru- pa Futbol Şampıyonası ıçin özel olarak hazırladıgı dergıyeTürk millı takımını değerlendirdi: "Tiirkiye şampivonada sürpriz \ apabilir. Futbol- culannın kondisy onu A» rupa a\ annda. Teknik ola- rak ise şampivonadaki diğer takımlann işleri bir lıayli zor. 36 jıl sonra bu şampivonava katılmalan ise Türklerin en büyük motivasyonu. Millivetçilik- leri ise onlan hırslandınyor. Başan için adeta vanıp tuhışınorlar." Avrupa Futbol Şampıvonası'nı ta- kımdakı bazı futbolcular ıçın basamak olarak nıte- lendıren Chnstoph Daum.şunlan söyledı: "Burur- nuva. bazıTürk futbolculan için kendilerini göster- mek acısından bir pazar niteliğinde. Başannın ismi îse Fatıh Terım. Takım icinde ikili mücadelelerde çok başanlt o> uncular > ar. Bunlann basında defans ovuncusu Alpav \etakımın be>ni, herşeyi Oğuz ge- liyor. Avnca Sergen. teknik oİarak süper bir yete- nek. Gol olarak da aklınıa ilk gelen isim Hakan. Be- nim düşünceme göre Türkier bu şampivonada bir kişilik mücadelesi verecek. kendilerini asacaklar." Daum'dan milti takıma övgü. Finaller öncesi Finlandiya ile karşılaşıyoruz Millilerin soiı sınavıHELSİNKİ (Cumhuri- yet)-Türkiye A Mıllı Futbol Takımı, tarihınde ılk kez mücadele edeceği Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Finlan- diya ile karşılaşıyor. Helsın- ki Olimpıyat Stadf nda oy- nanacak karşılaşmanın baş- lamasaatı 19.00. Sonovna- nan Estonva maçında göz doldurınayan millı takımın teknik dırekıörü Farih Te- rinı. "O maçta o>uncıılan- mın çoğunıı denedinı. Ka- famda artık belli bir şablon oluşru. Finlandiva'vla (ivnanacak maçı da- ha ciddhe alacağız ve finallerde mücadele edecek kadrovla ovnavacağız"dedı. Mıllı takımın sahaya bugün şu on bırle çıkması beklcnıvor: Rüştü. \lpa>, Recep, AİKİullah.Arif, Oğuz. Sergen, Ogün, Hami, Hakan, Ertuğrul. Fınallerın vaklaşması nedeniyle futbol- Rakibimiz Finlandiya Litmanen'e dikkat Spor Senisi - Fınlandiya'da fiıtboiun dığer spor dallann- . dan geri kalmasında ağır ıklim sartlannın önemli payı var. Birçok kapalı sahaya karşın Fınlandiya'da futbol yaz sporu . Ligler bu nedenle ılkbaharda başlıyor, sonbaharda sona eri- -yor. Finlandiya'mnkalburüstûfutbolculannınbüyükböJümû yurtdışında oynuyor. Finlandiya futbolunun yıldızı Aja\lı Jari Utmanen vıtrinin en önündeki adam: ondan başka Avru- pa binncı, ikıncı liglerinde birçok Fmlandiyalı futbolcu for- ma giyiyor ve büyük bölümü sezonu kapatmış durumda... culanvla sık sık toplantılar düzenleyen Fa- tıh Terım. artık eski havalannı bulma vaktı- nın geldigini söylüyor. Türkiye"dekı trans- ferhaberlennınkampıolumsuzetkıledığın- den jakınan Terim'm. futbolculara. "Ken- dinizi sadece İngiltere'ye avariavın. Dönüş- te transfcri düşünecek bol bol vaktiniz da- cak" dedığı öğrenıldi., • -. • VE TÜRKİYE FİNALDE 36 yıl aradan sonra nihayet• 1960 yılından bu yana dört yılda bir oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk kez finallere kaldık. Milli takım ilk maçını 11 haziranda Hırvatistan'la Nottingham'da oynayacak Spor Servisi - Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası ndap igga vereceği mücadelenin TAKIMLAR 5 Elemelerde Türkiye igga yiLI PUAN DURUMU 0 G B M A Y P 6 3 2 1 6 2 8 6 3 6 6 YIU 1 2 8 4 7 2 1 3 5 8 4 1 2 3 8 4 heyecanına hazırlanıyor. 8 haziranda Ingılterecle başlayacak 10. Avrupa Futbol Şampiyonası' nda millilerimizin ilk maçı. TAWMÛW''O"G H T V A Y P 11 haziranda Hırvatis- FJVmanya 6 4 2 0 10 2 10 t a n - | a Polonya 6 2 2 2 10 6 6 Tijrtoyc 6 2 1 3 5 13 6 t 1 4 J^7 6 YILIPUANDURUMU B M A Y P 4 0 2 10 6 8 3 1 2 11 5 6 2 2 2 5 10 6 6 1 1 4 5 tO 3 6 3 1 2 5 5 7 6 3 3 11 8 6 1960 vel 964 yılların- da Avrupa Uluslar Kupa- sı adıyla düzenlenen şampiyonada Türkiye. Romanya (0-3. 2-0) ve fiönda ltalya'ya(0-6.0-l)elen- ' "" di. 1960'da S. Birliği, 1964te de Ispanya. ku- 1980 YILI PUAN DURUMU payauzanan takım oldu. T A K I M U R ° G B M A Y p lıı ı mto'j A F.Almanya 6 4 2 0 17 1 10 ilk kez 1968 de Avru- TuIkryl ^ pa Futbol Şampiyonası Gaiier adıyla Italya'dadüzenle- Malta nen şampiyonanın ele- 1984 YIU PUAN DURUMU me grubunda Türkiye. TAKIMLAR O G B M A Y P Serbest Irlanda, Ispanya fMmaf ı 3 8 5 1 2 15 5 n veÇekoslovakya'ylaay- ] ^ a e 5 1 2 8 5 nı grupta mücadele ver- Tirtıye di. 4 puanlı Türkiye gru- A" 0 *" 111 * bunda son sırada yer al- 1 9 8 8 Y | L , p u A N D U R U M U dı. Belçika I972 nınele- TAKIMLAR me grubunda 5 puanlı ^s*^_ Türkiye 3. sırada yer " "~ alırken Yugoslavya Tuîfci"* 1976'nın eleme grubun- da temsilcimiz bu kez 6 puanla yine3. oldu. Italya 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası 6 0 0 6 2 21 0 4 1 3 15 10 9 3 1 4 8 16 7 0 2 6 4 14 2 0 G B M A Y P 6 5 1 0 19 1 11 6 4 0 2 13 9 8 6 1 1 4 2 10 3 6 0 2 4 2 16 2 1992 YILI PUAN DURUMU 0 G B M A Y P 6 3 3 0 7 3 9 * 6 2 4 0 13 6 8 EremelenerTba'şanT.ÖI- ™* e 6 o o 6 1 14 i duğumuz yıllararasında yeraldı. Federal Almanya, Galler ve Malta'yla aynı grupta yer alan Türkiye. 7 puanla Fede- ral Almanya'nın arkasında 2. sırada yer aldı, ancak elen- mekten kurtulamadı. Fransa 1984. Almanya 1988 ve Isveç 1992 futbol şam- piyonaları eleme gruplannda varlık gösteremeyen ay - y ıl- dızlılar, averaj takımı olmaktan öteye gidemediler. Kupayı kazananlar Bugüne kadar düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyona- sı'nın son galipleri ve fınalleri şöyle: 1968 Italya: İtalya - Yugoslavya: 2-0(Riva. Anastasi); 1*972 Belçika: FederaİAK manya - Sovyetler Birliği: 3-0 (Müller 2. Wimmer); 1976 Yuaoslavya: Çekoslovakva - Federal Almanya: 2-2 (penal- tılar4-3), 1980 ItalyaFederalAlmanya- Belçika: 2-1 (Hru- besch 2. Van Der Eycken); 1984 Fransa: Fransa - fspanya- 2-0 (Platinı. Bellone): 1988 Federal Almanya: Hollanda - Sovyetler Birliği: 2-0(Gullit. Van Basten): 1992 Isveç: Da- nimarka - Almanya: 2-0 (Jensen, Vilfort). Favori Klinsmann Av rupa Futbol Şampiyonası boyunca yaklaşık 80 milyon sterlin tutarında bahis oynanacağını belirten müşterekT>ahisçilerın gol krallığı yarışmasındaki favorisi Bayern Münıh ve Alman Milli Futbol Takımfnın ünlügolcüsü Jurgen Klinsmann Klinsmann 2'ye 9 venyor ve liste şöyle devam ediyor: Parrick Kluivert 1 'e 5. Fabrizk) Ravanelli l e 8. OliverBierhoffve Dennis Bergkamp l e 10, Hıristo Stoichkm I2"ve 1... Beşıktaş'ın eskı futbolcusu Les Ferdinand ise son sıralarda yer alıyor ve l"e 50 venyor. EURO 96nın topları Hiç düşündünüz mü Avrupa Futbol Şampiyonası fınallennde kullanılacak toplann nerede ve kimler tarafından üretıldiğıni? Uluslararası Tekstil Konfeksiyon ve Deri Işçileri Konfederasyonu Genel Sekreten Neil Kearney. bu sorunun >anıtını verdi. Oünyanın en büv ük top üretıcisi Pakıstan. ama üretimde çalışanlar mınicik çocuklar. Dünva pazarının yüzde 80'lik ihtiyacını karsılayan Pakistan'da. bu işı vaşlan 6 ile 8 a*asında değişen çocuklar üstlenmiş. ancak çalışma şartları ağırın da ötesınde. Bu minık ışçıler olmadık cczalara çarptırıhyor ve işkenceye maruz kalıyor. Neıl Kearney de "Toplann nerede ve kimler tarafından üretildigini unutmayın. FIFA ve L'EFA göre\ başına, minik işçUeri kurtann" diyor. Açılışın sesi Clarke Euro96'nın 8 haziran tarihinde C ->-' üıılü Wembley Stadı'nda gerçekleşecek açılış törenınde şampiyonanın şarkısını futbol tutkunu ünlü soprano Suzannah Clarke seslendirecek. Ev sahibi İngiltere ile Isviçre arasında oynanacak açılış maçını ve Clarke"ı ekranları başından vaklaşık 400 milyon kişinın ızleyeceği tahmin edilivor. Avrupa şampiyonası heyecanını Beko 70 Düzkare Ekran Stereo RenkliJ Hızlı teletekst (Fastext) toptext n Uydu ve kablolu | J I C I C U r V C T I I I V I I I C l C V I ^ y U I I | yayınları doğrudan alabilme Otomatik kanal arama ve hafızaya alma Pal Secam Gelişmiş menu sistemi Programlara isim yazabilme Ses ayar sevıyelerıni hafızaya alma • Normalizasyon a Çift aşamalı çocuk kilidi (child lock) -• Bütün işlemleri ekranda gorme (on screen display) - Hassas istasyon ayarı (manuel fine tuning) Göruntu eslıksiz ses kesme Otomatik sıstem seçme Otomatik kapanma B 100 program hafızası u Scart bağlantı girişi .> Infraıed uzaktan kumanda . CTI ozelliğı . Kulaklık bağlantısı ÜCRETSİZ TÜKETICİ DANIŞMA HATTI: 0800 261 85 15 - 0800 261 85 16 B ,,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle