25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 2 HAZİRAN 1996 PA2AR HABERLERIN DEVAMI B 25 18 Mersın B 24 Çanakkale PB 21 Trabzon Kocaelı Y 21 Gıresun Y 18 Şanlıurfa 1J3 Dıyarbakır PB 27 PB 28 Izmır PB 25 Ankara 18 Mardın B 24 • Manısa Aydın PB 25 Konya PB 19 Sıırt PB 23 Denızlı PB 27 Eskışehır PB 19 Hakkârı PB 13 PB 18 Sıvas 17 Van PB 19 Zonguldak Y 20 Antalya PB 24 Kars 16 Marmara nın dogusu Karadenız Iç Anado lu nun dogusu Dogu Akdenız ıle Dogu Ana dolu nun kuzey ve batı sı saganak ve gokgu- rultulu saganak yagışlı otekı yerier parçalı bu lutlu geçecek Hava sı caklığı bıraz daha aza- lacak Ruzgar kuzey ve batı yurdun dogu ke- sımlennde guney ve batı yonlerden orta kuvvette yağış anında kuvvetlıce esecek Londra Pans Roma Berlın Amsterdam Madrıd Sofya Bruksel Y Y PB Y ÇB Y Y ÇB 18 18 22 20 14 27 22 15 Budapeşte ÇB 19 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn KB Y ÇB Y ÇB PB Y ÇB 22 22 10 12 13 21 17 19 17 Şam 30 ûulutlu Sıslı s BulUt L L Çok bulutlu > Yagmuriu G U N D E M Ml ST\F\ B\LBAY I Baştarafı 1. Sayfada Temız toplum yaratma çabalarının da kısa surede, "çamur atma" yarışına dondugunu goruyoruz Pekı taban nasıP Genel sessızlığe herkes tanık Başkenttekı gurul- tunun aksıne, yurttaş olup bıtenı sessız ızlıyor Yaşa- nanlan neredeyse "sessız fılm" oynar gıbı anlatma- ya gırışecek Bu genel olumsuzluğa karşın, umudunu yıtırmeden yoluna devam etmeye çalışanların da var olduğunu bılmek, geleceğe yonelık lyımserlığın onemlı bır hal- kası Mayıs ayı hareketlıydı CHP'nın Ankara Altındağ Mamak, Yenımahalle ilçe Orgutu, Istanbul Kadıkoy toplantılarına konuşmacı olarak katıldım CHP tabanmda hıssedılır bır hareketlılık var Ger- çegı soylemek gerekırse, bu hareketlılığın tavanla doğrudan bağlantılı olduğunu soylemek bıraz guç CHP tabanmda, kışısel hesabı olmayan CHP'nın tanhsel kokenıne saygılı, demokrasının bugunku ış- leyışınden kaygılı ınsanlar tanıdım Aydın'da aydınlaria... Aydın'da da Ataturkçu Duşunce Derneğı'nın du- zenledığı panele Prof Unsal Yavuz ve Prof Ergün Aybars'la bırtıkte katıldık Aydın'da Erol Ertuğrul başkanlığında guzel bır demokrası takımı kurulmuş Yıldırabılene aşkol- sun Gerek burada, gerekse CHP'nın toplantılannda yo- neltıler sorular. tabanın sorunların farkında olduğu- nu gosterıyor Sorulardan bazıları şunlardı - Dın Kulturu ve Ahlak Bıtgısı dersımıze gtren oğ- retmenlenmız duşunduklennı rahatça soyluyorlar A- ma Ataturkçu oğretmenlerımız o kadar rahat olamı- yorlar, neden? - Basın mafyasından nasıl kurtulabılırız'? - Polıs, oğretmenlere ve oğrencılere karşı nıçın acımasız? - Koyden kente goç eden ınsanlara, dın kımlığı ve ırkçı kımlık sunuluyor Sosyal demokratların bu kışı- lerı kucaklayabılecek bır polıtıkası var mı 9 - Anadolu cografyasının kulturel aşuresmın, baş- ka yerde olmayan bır tadı var Sadece Batı kutvm ve kavramlarıyla bu toplumu tanımlamak sızce mum- kun mu? - Halkın medyadakı tek seslılığı anlaması ıçın lyı eğıtım alması gereklı Bu eğıtım sıstemınde yetışen ınsanlardan ne bekleyebılırız? Sorular uzayıp gıdıyor Cumhuriyet'in okurları... Cumhurıyet okurtannın gazeteye olan ılgısı, bağlı- lığı ovuncumuz Kımı guzel ınsanlar var kı, kendımı onların yanında çok amator hıssedıyorum Mayıs ayı ıçınde benı derınden etkıleyen ıkı okuru aktarmak ıstıyorum Istanbul'dan Muzaffer Ayhan Kara Yaştaşız aynı kuşaktanız Telefon ettı, "Evlenıyorum, 15 ha- zıranda gelebılırsen ne guzel olur" dedı Ardından ekledı "Nışanlım Simten'/e duşunduk, nıkâh şekenyerı- ne, davetlılere bırer Cumhurıyet gazetesı dağıtalım, dedık 15-20 mılyon kadar ayırdık O gunku Cum- hurıyet'ı dorde katlayıp, çıkışta vereceğız " Telefon ahızesı bır an elımde Muzaffer'ın elı oldu Aydın'dakı panelden sonra akşamuzerı Kuşada- sı'na geçtık Tansu Hanım'ın olan Suna Abla'nın çıftlığıne selam venp kıyıya ındık Ismaıl Dırim'ın konuğuyuz ismaıl Dırım 69 yaşında Eşı olunce, evını pansıyon yapmış... CHP uyesı. Daha once SHP'nın uyesıy- mış Dırim'ın kımlıklerınden bırısını "Cumhurıyet okuru" olmak oluşturuyor Sabah kalkıyor Ikı Cumhurıyet Bırını, taksı dura- ğına bırakıyor Otekını kendısı okumaya başlıyor Her habenn yanına kalemle bır çıkma yapıp kendı goruşunu yazıyor Koşe yazılarını da dıkkatle okuduk- tan sonra, kımı yerierın altını çızıyor, kımı yerlerın us- tünu... Yazının ya da habenn yanında yer kalmamışsa, uyarıyor "Duşuncelenm, falanca sayfanın en altında " Kuşadası'nın bellı bır çevresınde Cumhunyet'ın en çok goruş belırten yorumcusu, Ismaıl Dırım Goruşlennın yer aldığı gazeteyı de akşamuzen kah- veye bırakıyor Daha once Cumhunyet okumayan bır arkadaşı çıkışmış - ismaıl Abı, bızı dınden ımandan edeceksın Dırım, butun bunları oyle anlatıyor kı. Gunu bereketlı kapatmış durust bır Anadolu esna- fı... Öğrencılennın tumu unıversıteyı kazanmış bır lıse oğretmenı O sabah denızden çıkardıklarının yansını komşu- larla paylaşmış babacan bır balıkçı "Cumhurıyet "çı olmak da boyle bır şey değıl mı"? Hanı Çıller'e Kuşadası'nın tapusunu verseler ne kadar çok sevınırse, Dınm'ı dınlerken o kadar çok se- vındım. Belkı guzel bır Cumhunyet parolası Ne kadar çok Ismaıl Dırım, o kadar çok verım Karfı Sulukar Komutanlardan Güres'e sitemI Baştarafı 1. Sayfada RP h koalisyon konusunda DY'P'yi uyar- dıkları ıddıalan başkent kulıslerını karış- tırdı Yemekte, komutanların Gureş'e "RP"li koatisyonu nasıl içinbesindirecek- siniz" dıye sordukları one suruldu Kuvvet komutanlan tarafından yemeğe çağrıldığı belırtılen Gureş'e bırku\\et ko- mutanının Çıller'le ılgılı yolsuzluk ıddıala- rı konusundakı rahatsızhklan da ılettığı sav- landı Soz konusu komutanın "Çiller'in volsuz- luk ve hırsızlık hikâvelerinden bıktık. Sen hâlâ nasıl \ anında durabiliyorsun" sorusu- nu vonelttığı Gureş'ın ıse Çıller'e ınandı- ğını ve herhangı bır yolsuzluk \e hırsızlığı Kavi: Bağlılığı bırakın Ekonomi Servisi- Sıyası ıstıkrarsizlıktan bıkan ışa- damları çozumu, mılletve- kıllerının lıderlerının ege- menlığınden kurtulmasında buluyor lstanbul Sanavı Odası Başkanı Husamettin Ka\i. bugunku sıyası sıste- mın ve parlamento ıçındekı burokrasının Turkıye'mn so- runlarını çozmekten uzak ol- duğunu so>ledı Turkıye nın sorunlarını tuınuN le aşma konusunda ne bu hukumetın ne de bundan sonrakı olası hukumetın ve- terlı olamavatağını ılen su- ren Kav ı şovle konuştu "Bugunku sivasi ortamda Turkive'nin binkensorunla- nnı çozmenin tek volu lider hâkimivetini aşan milletve- kjllerinin çalışmaları ile mumkunolabilir Bunun için de parlamentonun kendı iç burokrasisini aşması \e bu- gunku me\ cut seçim sistenıi- nin dışında gerekli onlemleri alması şarttır." De\ letın kontrol mekanız- malarından da umudu kesen 1SO sanayı kuruluşlan ara- sındakı haksız rekabete kar- i}i ıç denetımı saglav acak Bu amaçla du^unulen "guven sozleşmesi" u>gulamasının hazırlıklan >urutulu>or kavı K.astamonu Sana>ı ve Tıcaret Odasfnı znaretı sırasında vaptığı açıklama- da sozleşme kaps>amında vasalara uvgun uretım ya- pan. \ergı sorumluluklann- dan kaçmayan. haksız reka- betı duşunmeyen ı^letmelerı ıfade eden "*i\i sanavkinin" tanımının vapılacağını kav- dettı Işletme taalı>etlerını taahhut altına alacak "guven sozleşmesine" ISO'nun 10 bın uvesının >anı sıra u>e ol- mavan sana\ı kuruluîjlaniı- dan da ımza atmalan i;,tene- cek kavı.kurulacakıçdene- tım mekanızmasının vasal vaptınm gucunun o!ama\a- cağını vurguladı Pelister'e • Baştarafı 1. Sayfada PelısterveMertÇıller'e zo- ralım tabancalardan verıldı- ğını yalanlamaj an Ağar. ta- ^ıma ruhsatlı sılahların harç- lannın da Turk Polıs Teşkı- latını Guçlendırme Vak- fı ndan karşılandığını doğ- ruladı Donemın Emnıyet Genel Muduru olarak açık- lama vapma gereksınımı duvduğunu bıldıren Agar. "Silahlann \erilmesi işlem- lerinde >asalara a> kın hiçbir husus \oktur. Harç ise Tiirk Polisini Güçlendirme \akfı Başkam'na tanınan takdir vetkisi uvarınca alınmavabi- İir. Nakıf Başkanı olarak ba- na tanınan bu şahsi takdir \etkimi kullandım" dedı olduğunu duşunmedıgını aklardığı \urgu- landı \emeğın buyuk bolumunde. Çıller'le ılgılı yolsuzluk ıddıalannın yanı sıra DYP- RP koalısyonunun tartışıldığı kavdedıldı Edınılen bılgıve gore komutanlar DYP'nın RPıleyakınla^masındanduyduklan ka>gı- lananlattılar Komutanların "RPilekoalis- von kurulursa bunu nasıl içini/e sindirecek- siniz" sorusuna Gure^'ın, "Elbette ıçimize sindirmeveceğiz. Eğer DYP, \N \\ OL huku- metini bozar ve RP ile koalisvon kurarsa 20>e vakın millervekili arkadaşımla birlik- te istifa ederiz" yanıtını verdığı sav landı Sekreterı aracılıgıyla konuvu ılettıgımız Gure^'ten bu konuda yanıt alamadık 24 aralık seçımlennın ardından RP ıle ANAParasında yurutulen hukumet kurma çalışmalannın. ordunun tepkısı uzerıne ke- sıldıgını de ılk kez Cumhurivet kamuoyu- na duyurdu Cumhunyet, RP-ANAP goruşmelennın olumlu yonde ılerledığı sırada, Şeker Ba\- ramı tatılı ıçın Uludağ'da bulunan Genel- kurmav Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karada>ı'nın aynı verde tatılını geçıren do- nemın Başbakanı Tansu Çiller'ı zıyaret ede- rek. "RP'li bir hukumete volaçmamakiçin ANAVOLu kurun" mesajı verdığını ıçeren haberı goruşmelenn anlaşmazlıkla sonuç- landıgı haberıvle bırlıkte 25 Şubat 1996 ta- nhlı sayısında "Askerler dorede. Orgene- ral Karadavı'dan ÇUIer'e: AlVAP'la anlaşın" başlığı\ladu\-urdu Hürnvet Gazetesı Genel Yavın Muduru Ertuğrul Özkök 26 >ubat tarıhlı ko>e vazısında "Dun Cumhuri\etGazetesi'nde fe> kaladeduşundurucu bir haber >a>ımlan- dı. Buna gore Genelkurmav Başkanı bav- ram sırasında Başbakan Tansu Çiller'le göruşmuş. \N\P'la anlaşarak merkez sağ- da bir hukumetın kurulmasını istemiş. Dun bu > azı> ı vazdığım saatlere kadar Genelkur- mav'dan bir açıkJama bekledim. \ma gel- medi. Bunun uzenne Mesut \ ılmaz'a sor- duk. O, Teoman Koman'ın kendisine gel- mediğini,ama Karadavı'nın Çiller'le goruş- riığünü bildiğini sovledi" aoruşüne yer ver- dı Kaymakam Küçiîkkurt^a tepki MERİH AK İZMİR - Kıraz'ın Igdelı ko>unde. ılkogre- tım okulu müdüru \e ıkı ögretmenın laıklık kar- $ıtı dav ranı^lan uzenne oğretmenlenn buradan ahnmasını ısteyen yurtta^lara Kıraz Kaymaka- mı Musa Küçiikkurt. sen tepkı gosterdı "Ola- vı kaşıma>ın, burada kapatahm" dıverek koy- İulen susturmak ıstedığı belırtılen kaymaka- mın. "Sizin kövûnıiz Alevi kövumu ki gazete>e haber verdiniz?" dedıgı sav landı Kıraz'ın Iğdelı koyunde va^anan olaylann, Kaymakam KuçukkurtveİlçeMılh Eğıtım Mu- duru Orhan Şengui tarafından çarpıtıldığı one suruldü \urttas,lar. Igdelı llkoğretım Muduru Kerim Yarbık ıle Zekeriva kılın*;. İlhan Kara- koç adlı ogretmenlenn laıklık karşıtı da\ranii>- ları bulunduğunu savlamıslardı Köylulerden Sük'vman Top, Kıraz Kayma- kamlığı'na yaptıgı başvuruda her üç ogTefme- nın de laıklığe aykın davrandığını ve görevle- nnı kotu> e kullandıklannı örneklerk biîdırmış- tı 1995 yılından bu vana her uç oğretmenın ko\de "huzur bırakmadığınr K.üçükkurt'a verdığı şıkâyet dılekçesınde belırten Top. "Her fiçö de bugüne dek kövümüzdc hiçbir ulusal bâ>ramın kutlanmasına dncüluk etmemişler- dir. Sadece yasak savıııa kabilinden birkaç da- kikalık uvduruk turenlerle işi geçiştirmişlerdir. \v rıca kiiv lunıııı torenlere kâtüımını da sistem- libirşekildeengeltemişterdir"dıyerekkonunun boru^turulmaîıinı ı;,temıştı Dılekçede aynca, oğretmenlenn camıye gıt- meyen ogrencılen, herkesın ıçınde a^ağiladık- iandavurgulanmıştı Ornek olarak da O K. ad- lı bır ogrencınm camıye gıtmedıgı gerekçesıy- le, İlhan Karakoç adlı öğretmen tarafından do- v ulduğu one surulmüştu Top'un bavvurusunun gazetemızde yeralma- sının ardından köye gıden Kıraz Kaymakamı Kuçukkurt ıle İlçe Mıllı Eğıtım Muduru Şen- gül'un. olayı soruşturmalT yenne yurttaslan azarladıklanbıldınldı Olayınsıyasıboyutaçe- kılmeye çalışıldığını belırten ko\ luler bu gelış- melen şöyle anlartılar "Ka>makam ve müdür köye geWi. Kaymakam, Sızın koyünuz Alevı köyu mu kt bu haber gazetede çıktı'' dedL Bu soitere tepki gusterdik. Bunun Mevilikle ilgisi ol- madıgı, mudiır ve oğretmenlerin anti laik u>gu- lamalannın dile «t'tirildiğı sov lendi. Oğretmen- leri kurtamıak bazı kov luferinde aklını çelmek için ka>makam, AleviluV konusunu surekli isle- dL Bu. çok vanhs. Devletin bir tcmsilcisi geîip. boyle bir avnm vapabilir mi? \le\ isi-Sunnisi herkes kardeş. Hem buradaov le birolav da yok. Neden gelip bunu dile getırdu neden bmle şö>- kr sovledi, anlamak münıkun degiL" Engin Civan: Bana arka çıkmak külfet demektir • Baştarajı I. Sayfada mak. bugunku Turkive'de kulfet de- mektir" dedı \hmet Ozal. Selim Edes ve Halil Bezmen bırhkte anıl- maktan hoşlanmamasına karşın yurtdı^ında 'Mımet Ozal'la bırlıkte yenı fotograflan >a>ımlanan Cı- van'ın yonelttığımız sorularımıza verdığı yanıtlar :>o\lc - Vargı sürecinde sizin için Mesut Yılmaz tarafından bakan vapılaca- ğınız sovlenmişti. \ ılmaz'dan va da bir başkasından aktif politika ve ma- kamteklitedildimi? - Mesut Y ılmaz la Ba^bakanlıgı sırasında vakın dıyaloğumuz ol- mu^tur Bu olav ın ru^vettalanolma- dıgını o da bılıyor. ancak kamuoyu- nun terorıze edıldığı bır ortamda gerçeğıodasoylemıyor Çunku ba- na dolaylı olarak bıle arka çıkmak bugunku Turkıve'de kulfet demek- tir - Özal ailesinin şifreli > urtdısı ban- ka hesaplan sizin defterinizden çık- tı? Siz onlann mutemedi mivdiniz? Daha sonra bu defteri inkâr ettiniz; davanağınızvarniı? - Şıtrelı hesaplarbenımdefterım- dençıkmadı Ortadasa\talarıbırbı- nndenbağımsızbırmını-klasor bır de hesap tormatı var Bu klasorun sa\ falannın fotokopılennı gordum Benım el yazıma benzeyenı de var. benzemevenı de Savcıya soyle- dım Benım oKa ne ıfade eder' Çunku ıçınde ne suç unsuru. ne de- lıl ne de herhangı bır >ev ıfade eden bırbılgı var Bu musveddeler sade- ce kamuoy unu yanıltmak ve mahke- meyı baskı altında rutmaktan başka bır ışe yaramamıştır Can güvenliği - Nurullah Tevfık Ağansov. sizi vuracağını-v urduracağını sov luvor. Başka tehditedenlerde\ar mı? Can guvenliğinizi tehlike altında gormor musunuz? -Tevfık Ağansoy'utanımam Be- nı bas.ka tehdit eden bulunmamak- ta Tevfık \ganso>'ıın ofkesını an- lamak kolay Bırıncisı. kolayca ba- sıt bır şantajla kazanacaüını sandı- ğı paralara konamadı fkıncısı de hem ceza aldı hem de askere alındı Tevtık Ağansov'unbana^aldırmak- tan baska seçenegı var mıdır' Ken- dısını kahraman ılan etmekten bas- ka bır seçenegı var mıdır' Bu ınsanlar bu santaj olayının hıç beklemedıklen bır >ekılde sonuç- landıgını gorunce hep beraber ko- ro halınde bır rusvet hıkâyesı olus.- turmuslardır Avrıca ^unu eklemek ıstenm. bu kadar rezalet ve haksiz- lıktan sonra havatım v e cdnım konu- sunda pek bır endı^em bulunma- maktadıı - Kaçaklık gunlerini/ nasıl geçi- vor? Neler vapıvorsunu/.' - Gunlerımı bu haksızlığı ortaya çıkarnıak ıçın geçirıvorum Adalet vennı buluncava kadar mucadeleye ve savunmava devam edeceğım - Kamuov u sizin 550 gunde ser- best kalmanı/dan rahatsız. En a/ın- dan medva ovle divor. Sız. vargıla- mavı gerek kendı açınızdan gerekse olav la ilişkileri olan diger kLşiler açı- sından adil buluvor musunuz? Or- neğin Semra OzaPın tanık olarak dinlenilmiş olması veterli mi? Ah- metOzal'ın mahkemevebileçağnl- mamasını nasıl karşılıvorsunuz? Siz aldığınız cezavı haklı ve veterli bulu- vor musunuz? ^argılamavı adil bul- muyorsanız Avrupa Insan Haklan komisv onu"na başv urmavı duşunu- yor musunuz? 'Yargüama adil değil 5 - Vargılamav ı kendı açımdan adil bulmuvorum Benım sornıamgere- ken "*Bu nasıl adalet" sorusunu kıı- laktan dolma bılgılerle medva sor- makta Rusvet davasının goruldugu 7 <\ğı r Ceza. Semra Ozal' ı n duruş- mayagelmesınıemretmıştır Sonra- dan. davalar bırleştınlınce 2 Ağır Ceza ya yenı atanan savcı bu şahıt- lığe gerek gormemıştır Ahmet Ozal'ın mahkemeve çağrılmaması davanın dıger eksık vonudur ikı onemlı detavla yetınıyorum şımdılık Bır sozkonusuparayak- laşıkbırkamyonetyukudur Evımın onunde 24 saat bankanın guvenlığı beklerken. bızle beraber evde kalan hanım çocuk bakıcısı varken nasıl olıiNor da Edes'ten başka bu ışı go- ren ve duvan \ok Ikı. belden yu- kan uç ısabetın bulundugu altı kur- şun sıkılan bır saldın nasıl sıradan yaralama olarak karara bağlanabı lır 7 İşte bunun gıbı bır suru gerçek gozardıedılerekbırkararalınmıştır Ama ne karar 1 Zaten duruşma savcisi, "Engin Civan hukuk üstu niteliklere sahiptir. ben T\ "de sev- rettim onun için suçludur" demedı mı' Boyle bır hukuk mantığı gordu- nuz mu 1 'Kürt Engin nöbete' Bu ve buna benzer nedenlerle adil bır mahkeme olmadıgı goru>unde- yım "Alavere dalavere Kurt Engin nobete" mısalı bır karar alınmıştır Belkı o gunku şartlarda kamuoyu tatmın edılmıştır \ma hukuk sıste- mıneolumculbır\ırusgımııştır Al- lah her ust duzev kamu gorevlisinı bu kararın vukuundan korusun Avrupa Insan Haklan komısyo- nu na gıtmek konusunda bır açnıa- zım var Turkıye Cumhunyetı va- tandaşı olarak kendı ulkemı şıkavet etmek agırıma gıdıyor \ncak b\r haksızlığa uğradığımı da bılıyorum Av ukatlanm karar verecek - Selim Edes. sizin 100 milvon do- lannız olduğunu iddia edivor. İşin doğrusu. kamuov u da paranızın ol- madığına pek inanmıvor galiba. Pa- ranız var mı. vok mu? Sozune ina- nılmamak nasıl bir duygu. - Dıkkat edınız. 100 mılvon lafı- nı Edessoylemıyor Bırortağımdan soz ediyor TVde Arena'da makas- lananısım ErgunÇakırdır Dundar Kılıç'ın mahkemede soyledıgıne gore. şantaj işinı "tezgâhlavan" adamdır Kardeşımın batmaktan kurtardıgı eskı bır sabıkalı Bu paraların telaffuz edılmesının nedenı başkadır Bunun nedenı. Tevfık <\gansoy gıbılerın ıştahını kabartmaktır Vurulduğum gun >ıl- lık gelırım 116 bın dolardır Eşımın yıllık gelın 45 bın dolardır Bu da ıv ı bır gelır <\ynca bu paraların telaf- tuz edılmesı benım santaj olayımı dogrulamaktadır Sozume ınanılmaması konusuna gelınce. bır medyada tanınan Engin sCıvan var bır de benı yakından ta- nıyanların bıldıgı Engin Civan \onlendinlen kıtlelere sovlevecek bır şevım vok İşadamı değilim' - Turk kamuov u sizin adınızı \h- met Ozal. Selim Edes ve Halil Bez- men'le birlikte sav ıvor. Kendinizi on- lardan avrı tutuvor musunuz? Bu değeıiendirme sizi rahatsız ediyor mu? - Bu ısımlerle beraber anılmam hoşuma gıtmıvor Bu ınsanlar ışa- damıvesıyasınıtelıklı ınsanlar Ben ışadamıdegılım Profesyonelvone- tıcı ve teknokrat bır kımseyım Bugune kadar hıçbır kımse veya kuruma bır kazık atmadım. haksız- lıkvapmadım borçtakmadım Dev- lette. mafvada. bırtakım karanlık ış- lerle bağlantım vok. bu nedenle tek gayem. en buyuk sermavem olan is- mımı ve kışısel ıtıbanmı temıze çı- karmak ve meslegıme devam et- mek Bu nedenle ben bu ınsanlar gıbı şovle-boyle tanh (donuş tarıhı) te- laffuz edıp bır şey soylemek ıstemı- yorum Halil Bezmen ı tanımıvo- rum Olavın ıçvuzunubılmıyorum Benım başıma geldığı ıçın sov- luyorum medyada çıkan haberlere gore karar veremem Prof. Dr. Korfinaıın: Troya barış parkı okun Gali: Aııkara ve Atina Kıbrıs'tan askerini çeksîn • Baştarafı 1. Sayfada cak "BM tnsan YerteşünleriZirmi" HA- BITAT-ll'ye katılmadan once Ankara'yı zıyaret eden Butros Galı. dun Cumhuri- yet ıle söyle.şısınde. KKTC lıden Denktaş ıle birkaç gun ıçınde İstanbul'da. Kıbns Rum yonetımı hden Glafkos Klendes ıle de yme bu ay ıçınde CenevTe'de göruşe- ceğmı belırttı Galı. "Beraberimde gizli planlannı yok. Kıbrts sorununun çoziımü için benim kabul ettiğım formul değil, on- ların uzerinde uzlaşacakları konular önemlidir" dedı BM Genel Sekreterı Galı, kendı Kıbns özel temsılcısı ıle ABD'nın koordınatoru- ne ek olarak Avrupa Bırlığı (AB) ve Rus- ya'dan sonra Ingiltere'nın de bır koordı- nator atamasının pek çok ulkenın konuy- la yakından ılgılenmesı açısından olumlu bır gelışme olduğunu belırterek Kıbns ko- nusuna ılgısızhk yenne, pek çok koordı- natonı tercıh ettığını kaydettı Galı, şoy le dedı "Bir sorunun çözumunde pek çok ko- ordinatörun varatabileceği sorunlara kar- şın 5 koordinatorun bulunmasını tercih ederim. Bu, Kıbns'a olan ilginin gösterge- sidir." Dunyadakı kureselleşnıenın yarattığı sorunlann. devlet olgusunu ortadan kal- dırmaya yoneltk tehlıkeler taşıdığına ışa- ret eden Galı BM'nın butehlıkelenn or- tadan kaldınlması ıçın btr araç olduğunu vurguladı 4NKARA (Cumhurivet Burosu) - Troya kazıla- nnı yoneten Alman arkeoloğu Prof Dr Manfred Korfnıann ıkı kıtanın sınınnda bulunan kavga ve sdvas sembolu olan Trova yoresının "Tarihi Milli BanşParkı" ılan edılnıesını ıstedı Prof Korfmann -Bu veri doldurulamaz ha/ine ve Homeros'un an- lattığı doğal çev renın, arkeologlann, \nıtlar ve Mu- zeler Genel Mudurluğu sorumlulannın gözleri onunde tahripedilişinden"du\dugu uzuntuvu dıle getırdı Beşgun surevle. yaklaşık 196bılımselbıldırının sunulduğu"l8.LluslararasıKazı,AraştırmaveAr- keometri Sempozvumu nun kapanış konuşmasını tum bılını adamlan adına vapan Prof Kortmann ayakta alkışlandı Turk bılım adamlan 2^ yıldır Türkıve'de çeşıtlı kazılara katılan ve 1988 den bu vana Trova kazıla- rını \oneten KorfİTiann ın konu^masının tam met- nının butun parlamenterler ve hukumet uyelerınce cıddıvetle okunarak gereklennın yerıne getmlme- sı gonj^unü paylaştılar Trova Hazınesi nın Moskova'da Puşkın Muze- sı nde sergılenmesının guncel ortaını ıçınde Turkı- ye'dekı sorunları da degerlendıren Kortmann ın ko- nuşmasında yer alan bazı noktalar ozetle sovle 1 Ruslar Japonca ve \unancadahıl olmak ııze- re çok ıv ı bılımsel bır katalog hazırlamakla kalma- dılar kasımda 30 bılım adamının katılacağı bır kon- ferans da duzenlıvorlar 2 Berlın de Schloss Charlottenburg'da sadece Trova buluntulan ıle ılgılı bıı muze mekanı hazıı- landı ve sergi ıkı a> once açıldı Buna karşılık Tro- >a Hazınesı ûzennde hak ıddıa eden Turkıye'dekı gerçeklen Prof Korfmann "birdostaracılıgr ıçın- de şöyle dıle getırdı -Turkıye 1990yılında Istanbu! Arkeolojı Muze- sı'nde kendı elınde bulunan Troya eserlerını sergı- ledı Ancak. bırbekçı dahı bulunamadığı ıçın bu bo- lum zıyaretçılere kapatıldı -Moskova elındekıhazınenınbılımselkataloğu- nu 1 5 yıldahazırladı. buna karşılık Turkıye 100\ıl- dan fazladır Istanbul ve Çanakkale muzelennde bu- lunan Trova eserlerının kataloğunu hâla hazırlava- madı "Kendimi bir Trovalı ve Troya çevresinin bir soz- cusu savıvorum" dıven Korfmann konu^masını ozetle şovle surdurdu "Trova'da, her ziyaretçinin kolavca gorebileceği gibi birçok işler vapnk. bunla- n vapmava devam da edeceğiz. \ma verel idareci- lerin ve ozellikle ozel idarenın bıze vardım etmesini çok arzuluvonız." Prof Korfmann bolgede dünvanın en onemlı sa- va^lannın yaşandığı bu vorenın I972"de "Milli Park** ılan edılmesı hazırlıklannın vapıldığını. an- cak sonuçlanmadıgını anımsattı Dunvacatanınmışlıgı açısından Trova yı. Incıl'de ongorulen Fılıstındekı "Kutsal Topraklar" ıle kı- vaslavan Prof Korfmann Turk hukumetıne şu ohemlı onerıvı vaptı "İkibinli vıllann eşiğınde ol- duğumuz bir dönemde, Trova çevresindekı bolge. buradan avnlmamalı, aksıne bııieştırilmelidir. Vr- hk Trova savaşına değil. Trova bansına hizmet ede- eek bir banş parkı gerçekleştinlmelidir. Çev re. 'Ta- rıhı Mıllı Banı> Parkı" olmalıdır." Prof Korfmann bu "milli park" ıçınde bır " l lus- lararası Trova Muzesi" onerısını de vaptı 'Tarifeli rüşvet'e soruşturma LFLKTEKİN - Rüşverm. \1er>m Gumrüğü ve Lıma- nı'ndai ^arifevı eba^andığın yolundakı haberler üze- nne Gumruk Mubteşarhğı tarafından soruşturma açıldı Görev lendınlen mufettışler.dun Mersın'e gı- derek ıncelemelerıne başladı Cumhuriyet'te -vayımlanan Mersın Gumruğu ve Lımanı ndakı rüşvet olayına iltşkın haberler "suç ihban" olarak kabul edıldı ve Başbakanlık Gumrük Musteşarlığı'nın talımatıvla soruşturmaya başlan- dı Musteşarlığm emnyle bın Gumruk Muhafe- za'dan dığerlerı GümruklerGenel Mudurluğu nden olmak uzere görev h mufettışler AdemKaragoz,Vtu- sa Vlete ve Yusuf Yılmaz konu üzennde çalışmaya başladı Gumruk Müste-ıan Tuğrul \tatüre.24 vıllık mü- fertışlık geçmı^ı bulunduğunu belırterek ~Bunlann nasıl ccrevan crriğjnı bilivorum. Bu en zor tş. Devlet bunlara çare bulmalıdır" dedı Soruşturmanm kap- samlı bıçımde gerçekle^tınleceğını belırten Muste- şar \tature "Herşsj araşhnlacak. Nevarnevokher şey. Nevapılacaksa, savcıhksasavcıtık.herşeyin üze- rinde tttizlikk durulacak" dıye konuştu \ Gok gunjttulu OLAYLARIN ARDCVDAKI GERÇEK • Baştarafı l. Sayjada belli olmasının ardından RP ve DYP 'nin, liderlerinin malvurlığının daha sowo goniiulmesiyonünde hare- ket edebileceği iddia edili- yor. Bu dıırıtm, siyasetın uze- rtndeki golgeyi daha da ko- Uilaştırataktır. Ekonomi dunyasından silahlı kuvvetlere kadar top- lumun her kesımı, gıdışten rahatsızlığını bır bi^imde dile getinyor. Sivasi kadro- ların, bu durumu dikkate almasında sayısızyarar var. Dağınık sağ, kendi duru- mıınu iktidara taşıyınca bu ortam tum uikeye yansıdı. Hükumettekı dağmıkhktan gııı, alan un\urlar,\argıba- ğımsızlığından can guvenli- ğine kadar her alanda, Uıp- hım\al buıışı yaralıyorlar. Partilerin, başta TB\l\f olmak uzere devletorganla- rını bentilce, tamamen ken- dı (ikarları doğrultusunda kullanması, kamu vicdanı- nı da yuralamaktadır. Turkıye ye hâkim olan karamsar havayı ortadan kaldırmak, siyasilerin elin- dedir ve bu onların görevi- dir. Siyasettesııak biryazge- çireceğiz. Önumüzdeki haf- tanın gelişmeleri bu konuda ıpmlart veretek. 13 gıınluk tutilden sonra \arın a^ılaıak olan TB- M \l 'y i\ eni bir sına\ done- mi daha beklıvor. • • • F-16'larda • Baştarafı l. Sayfada MİKES MSB'ye kendı ee- lıştırdığı ALO-178 (\ ] 5 sıstemını sunarken. Amen- kan VVestınghouse yaklaşık 7 yıldır kendı ulkesınde tar- tışma yaratan ASPJ sıstemı- nı tanıttı Elektronık savaş sıstemlerı projesı ıçın MSB'nın bılgı ıstedığı dıger fırmalar ıse, sahıbı Serge Dassault nunBelçıkaıleya- pılan bır savunma sanayıı ışbırlıgınde rusvet vermek- le suçlanarak Interpol tara- tından kırmızı bultenle arandığı Electronıc Serge Dassault İngılız Marconı ıle Amenkan Lockheed Sanders MSB nın I989yıhndase- çımını MlKES'den yana kul- landığı ılk partı F-16'lara ta- kılan elektronık savaş sıste- mı projesı ıçın o tanhte dahı kendı ulkesınde sıstemı tar- tışılan Westınghousedan teklıt alması eleştınye neden olmuştu Turkıve'deuretımınebaş- lanan ıkıncı partı F-16'lar ıçın yakında ıhaleye çıkıl- ması beklenen Turk elektro- nık savaş sistemlen ıçın ye- nıden aday tırmalar arasına gıren VVestınghouse un 1992 yılındakı denemelerde başarısız kalan 4SPJ prog- ramı ABD'de sona erdırıl- mıştı AmerıkanDenızKuv- vetlerı F-14 ve F A 18 ler- den oluşan taktık savaş uça- ğı fılosu ıçın ongorulen V.es- tınghouse uretımı 376 adet ASPJ sıstemının denemeler- de başarısız kalması uzenne alımından vazgeçmıştı \n- cak Amerıkan savunma ba- kanlığı Pentagon'un. başan- siz kalan sistcmın Amerı- ka'nın muttefıklerı tarafın- dan satın alınmasına karşı çıkmayacağını açıklaması -\menkalı senatorlerın tep- kısıylekarşılaşmıştı 22 Mart 1994 yılındako- nuyla ılgılı olarak yapılan Senato Hukumet Işlerı Fede- ral Serv ısı \lt Komıtesınde konuşan Senator David Prv- or Pentagon un tartışmalı \SPİ sıstemının dış satışına ızın vermesını eleştıren ko- nuşmasinda "Bu sistemı kimlere satıvoruz. dostlan- mıza mı duşmanlanmıza mı?" dıye sormuştu \olsuzluk olavıy la dunya savunma sanayıını avağa kaldıran ve Turkıye'nın ıkıncı partı sıstem ıçın bılgı ıstedığı dığer fırma ıse Electronıc Serge Dassault Ancak Turkıye'nın bu fır- madan bılgı ıstedığı sırada yolsuzluk olayı tam olarak patlak vermemıştı Belçıka eskı Hava Kuv vetlen Komu- tanı ve eskı Savunma Ba- kanlıgı Musteşan Jacques Lefebreyolsuzluk sav larının ortavaçıktığı Mart 1995'te ıntıhar etmıştı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle