03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HAZİRAN PAZAR 1996 CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Sincan bölgesinde çatışma • Dış Haberler Servisi- Çin'in Uvgur Türkleri'nin yaşadığı Sincan bölgesinde f'polisle Müslüman k aynlıkçılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ile bir aynlıkçı Müslümanın öldüğübildirildi. Bölgede aynlıkçılar tarafından şubat ayından beri komünizm vanlısı dini liderlere ve üst düzey tıükümet görevlilerine saldınlar düzenleniyordu. Clinton'dan Çin'e zeytin dalı • WASHINGTON (AA)- ABD Başkanı Bill Clinton. Çin'e tanınan "kayınlan ülke" statüsünü koşulsuz olarak bir yıl süreyle uzattı. Be> az Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Clinton. bu konuda daha önce açıkladığı karannı önceki akşam temsilciler meclisi başkanı Nevvt Gingrich'e gönderdigi mektupla resmen bildirerek meclisin bu konudaki karanna muhalefet etmesinin ABD'nin sivasal ve ekonomik çıkarlanna zarar -vereceğini kaydetti. Lefkoşa'da bombalı gece • LEFKOŞA(AA) - KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da. dün sabaha karşı iki ayrı yerde dört patlama meydana geldi. ancak ölen ya da yaralanan olmadı. İlk iki patlama. koalisyonun büyük ortağı Demokrat Parti'nin Köşklü Çiflik semtindeki genel merkez binasında oldu. Bunu. Lefkoşa-Hamitköy yolundaki Çrazy Girl gece kulübündeki patlamalar izledi. Her iki olayda tahrip gücü düşük. ses gücü yüksek patla>ıcılann kullanıldığını bıldıren yetkililer. bombalann cinsi konusunda bilgi vermediler. Epmeni otobiisüne bomba • ATİSA (AA)-Atinada Ermenıler'in yoğun olarak yaşadığı Nea Smimı semtinde Ermeni Kızılhaç Örgütüne ait bir okul otobü^üne verleştirilen bombanın patlaması sonucu büyük ha^ar meydana geldi. Dün sabaha karşı meydana gelen saldınyı henüz üstlenen olmadı. Ateşkes sonrası gerginlik • Dış Haberler Servisi- Önceki gün Çeçenva'nın Şali kenti yakınlannda meydana gelen çatışmadan sonra Rusya, aynlıkçı Çeçenlen ateşkesi ihlal etmekle suçlarken Çeçenlerde 16 hazirandaki Rusya başkanlık seçimlerinin Çeçenya'da da gercekleşmesi halinde yeniden savaş durumuna geçeceklerini bildırdiler. Radikal Filistiııliler kızgın • Israil seçimlerini sağcı Likud partisinin kazanması üzerine Filistinli radikal örgütler, İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi hızlandırmaya karar verdi. Dış Haberier Servisi-lsrail seçimle- rinin sağın zaferıyle sonuçlanması üze- rine Filistinli radikal örgütler. İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi yoğunlaştıra- caklannı açıkladılar. ABD Başkanı Bill Clinton, Filistin lideri Yaser Arafat'a bir mesaj göndererek. barış sürecini desteklediğini vurguladı. George Habbaş'ın lideri olduğu Fi- lıstin'ın K-urtuluşu Için Halk Cephesi (FKHC) örgütünün sözcüsü. Şarrfda yaptığı açıklamada. "Netamahu'nun seçilnıesi. İsraiTle kapitülasyon banşı yapan Filistin otoritesini zayrflatmış, bu tür bir banşa karşı olanlarıv sa güçlen- dirmiştir"dedi FHKC. Israil-Filistin banş anlaşmasına karşı çıkan 10 radi- kal örgütün kurduğu ittifak içinde bu- lunuyor. Radikal dinci Hamas da aynı ittifak içinde yer alıyor. Ittifaka l&tılan Filistin'ın Kurtuluşu Için Demokratik Cephe de İsrail'e kar- şı askeri mücadelenin artarak sürece- ğını açıkladı. Benjamin Netanyahu ise Filistinlilere banş sürecinin devam edeceği konusunda güvence verdi. Ne- tanyahunundanışmanı DoreGold. Fi- listinli yetkililere Netanyahu hüküme- tinin banş süreci çerçevesinde girilen taahhütlere uyacağını bıldırdi. CUnton'ın daveti ABD Başkanı Bill Clinton. Netanya- hu'ya telefon ederek, seçım zaferinı kutladı ve yeni İsrail lıderini ülkesine davet etti. Clinton. Filistin liden Yaser Arafat'a da bir mesaj göndererek. ül- kesinin banş sürecine desteğinin sür- düğünü bildirdi. Barış süreci yokuşta Netanyahu'nun lriörüşlgörüşleri Benjamin Netanyahu, seçim zaferini Kudüs'teki Ağlama Du\an'nda dua ederek kutladı. Dış Haberier Senisi - lsrail seçimle- rinin galibi Benjamin NetanyahuArap- İsrailanlaşmazlığına ilişkinbirdizi ko- nuda sert görüşleri ile tanınıyor. Re- uter'in. Netanyahu'nun seçim kampan- yası sırasındaki bazı konuşmalarından yaptığı alıntılar şöyle: -Giivenlik konusunda sorumlulu- ğu tekrar lsrail Ordusu'na ve Şin Bet'e (güvenlik servisi) iade edece- ğim. Filistinlilere adil bir anlaşma önereceğim. Özerklik vereceğim. Ama devlet kurmalarını kabul et- mem. Böyle bir devlet bizim varlığı- mızı tehdit eder. -Biliyorum. Filistiniiler silahlı bir devlet istiyor. Başkent olarak Kudüs'ü istıyorlar. Dışarıdaki Filistinliler geri dönme hakkı istiyor. Böyle bir hak ls- rail'ı göçmen dalgasıyla boğar. Bunla- ra izin veremem. Çünkü varlıgımız teh- likevedüşer. - Yaser Arafat'la buluşma konusu- na gelince. Bakalım... Eğer İsrail'in çıkarları gerektirirse düşünebilirim. -Kudüs. 3 bın vıldır Yahudi halkının başkenti olmuştur. Bundan sonra da öy- lc olacaktır. Bölünmenıiş. birleşik ve tüm dinı inançlara açık bir Kudüs. Ku- düs. İsrail'ın başkenti olarak kalacaktır. -İsrail'in El Halil'den çekilmesine karşıv ım -Aklı ba^ında hıçbir lsrail hükümeti, Golon lepelerini iade etmez. Cünkü o zaman. hükümetın elınde barış değil. sadece bir kâğıt parçası kalır. -Devlet bütçesinde büviik indirim vapacagız. De\let işletmelerini özel- leştirerek iş havatını canlandıracağız. AKKAMa diiğüm çözüldü KVZEY IRLANDA Dış Haberier Senisi - \'ı- yana'da düzenlenen Av rupa Konvansiyonel Silahlı Kuv- vetler Anlaşmaü'nın (AK- KA) yeniden gözden geçi- rilmesi konferansında. Kaf- kasya'da kuvvet indirimi konusunda ayak sürüyen Rus>a'ya. üç yıl daha süre tanındı. Dün sabaha kadar süren tartışmalann ardından bir açıklama yapan ABD Dışiş- leri Bakanlığı Silahsızlan- ma ve Güvenlik Işleri Yar- drmcıst Lynn Davis, Rus- ya'nın "kanat bölgeleri" adı \erilen kuzey ve Kafkasya • Viyana'daki konferansta Rusva'ya, Kafkasya \e kuzey kanatlarında silah indirimini tamamlaması için üç yıl süre verildi. Aııkara gelişmelerden memnun bölgelerindeki silah mikta- nnındondurulduğunu vebu miktann arttırılmasının söz konusu olmadıûını açıkladı. Davis. Rusya r > a 1990'da imzalanan AKKA'nın ön- gördüöü indirimi gerçekleş- tirmesi için üç >ıl verildiği- ni bildirdi. Anlaşma uyarınca söz konusu indirimi IW5'teta- mamlamış olması gereken Rusya. Sovyetler Birliği'ııin daûılmasından sonra den- gelerin değişmesi gerekçe- siyle silah indirimine karşı çıkıyordu. Sorunun Rusya'ya 3 yıl süre tanınarak çözülmesi Ankara'da memnunlukla karşılandı. Dışişleri Bakan- lığı'ndan yapılan açıklama- da. "V apıcı vöndeve aktif şe- kilde katıldığımız mü/ake- relerin bu olumlu sonucu ge- tirmesi. ülkemi/ ve AK- KA'va taraf diğer ülkeler açısından memnuniyet \eri- ci bir gelişmedir" denildi. Açıklamada. Avrupa gü- venligine ilişkin sorunlarda çözümün tek taraflı girişinı- lerle değil. tüm taraf ülkele- rin ortak kararlanyla sağla- nabileceğinin de. vanlan bu mutabakatla kanıtlandığı vurgulandı. Rusya'nın şu anda "ka- nat bölgeleri"nde bin 897 tankı. 4 bin 397 zırhlı aracı ve 2 bin 422 topu bulunu- yor. Yeni anlaşma, Rus- ya'nın. bu bölsıelerde 31 Mayısl999"da 97 tankı. 697 zırhlı aracı \e 22 topunun kalmasını öntıörüvor. LSD'nin acı kaybı Learv. uçuşunu uzayda sürdürecek Uyuşturucu dünyasının önde gelen isimlerinden. Amerikalı bi- lim adamı Timoth> Lear>, 75 va- şında prostat kanserine yenik düş- tü. Leary. hayatı boyunca vaptığı uçuşların sonuncusunu öldükten sonra gerçeklcştırmeye karar ver- miş \e cesedinin küllerinın bir ro- ketle uzaya bırakılması için bir şirketleanlaşmıştı. Masraflar. Le- ary'nin arkadaşı. ünlü sincma oyuncusu Susan Sarandon tara- f\ndan karşılanmıştı. Roketin ekim av ında fırlatılacağı bıldirili- \or. 1960'lann başında. Harvard Cnıversitesi'nde öğretim üvesiy- ken LSD'yı "mucizeilaç'" olarak tanıtmasıyla çiçek çocukları ku- şağınm manev i lideri haline gelen Leary. I963yılındaöğrencılenne LSD verdıği için görevden uzak- laştınlmıştı. Leary'nin gençler üzerinde o kadar etkiM \ardı ki. dönemin ABD Başkanı Richard Nixon tarafından "•Vnıerika'nın en tehlikeli adamı" ilan cdilnıış- ti. Ünlü LSD sav unucusu, iki ına- nhuanalı sigarayla yakalanınca 10 yıl hapis cezasına çarptınldı. 1970 vılında bir örgütün >ardı- nııyla hapı>ten kaçan Learv. bir- kaç yıl Avrupa ve Afrikada do- laştıktan sonra I973'te Afganıs- tan'da yakalanarak ABD've iade edıldı. Leary. 1976'da şartlı tah- liyeyle serbest bırakıldıktan son- ra "Önümüzdeki vüzvılın LSD'si" olarak nitelendirdiği in- ternelın oluşturulmdsı çalışmala- rınakatıldı. 1995'tekanserteşhi- sı konulması üzenne Leary. ölü- mün kendisinı heyecanlandırdı- ğını. çünkü bunun son partı ola- cağını söylemişti. IRA, seçimden güçlü çıktı • Ateşkes tartışması yeniden gündemde. Kuzey İrlanda'da perşembe günü yapılan bölgesel seçimden en kârlı çıkan Sinn Fein Partisi, 10 haziran barış görüşmelerinde koşulsuz olarak masaya otunnak istiyor. İngiltere ise önce IRA'nın ateşkes ilanı koşulunda ısrarlı. Z.\FERARAPKİRLİ LONDRA- Kuzey İrlan- da'da persenıbe günü yapılan ve Irlanda Cıımhunyetçı Or- dusu IRA'nın siyasi kanadı Sinı> Fcin'in beklenmedik başarısına sahne olan seçım- lerın ardından. ycnı bir ateş- kes ilan edilmesi ıçın IRA üzerindeki baskılaryogunla- sıyor. IRA \e Sınn Feın ise "San- dıktan dcstek aldık. bizi de görüşme masasına oturta- caksını/" dıye dırenıyor. 30 nıayıs secımınde. Kuzey lr- landalı seçmenın yüzde 15.47'sınden oy alan Sınn Fe- ın. en basta gönülsüz olarak katıldığı seçımde. 110 san- dalyeii Forum'a 17 üye seç- tımııştı. Sınn heın temsilcıle- n. bu sonucu "Kuze_\ İrian- da halkının İngiltere hükii- metine anlamh bir yanıtT olarak nıtelerken bir anda dördüncü partı durumuna geçen IRA'nın siyası kanadı. elındekı kozlann güçlendiği- ne ınanıyor. İngiltere Başbakanı John Major. Kuzey irlandaseçimi ardından dün yaptıgı açıkla- mada. Sinn Fein'ın ılk işinin. IRA'yı yeni bir ateşkes ko- nusunda ikna etmek oldugu- nu yıneledi. Irlanda Başba- kanı John Bruton da aynı y önde göriiş bildirerek Lond- ra'ya destek verdı. Ancak Sinn Fein lideri Gerry Adams "Seçmen bize vetki verdi. Barış görüşmelerine katılmamu la/ını. Hem de koşulsuz olarak'dıyerek ye- ni bırçekışmenin işaretlerinı venyor. Kuzey Irlandâ'nın lngilte- re'ye bağlı kalmasından ya- na Protestan partilerin söz- cülerı de IRA ve Sınn Fein' in demokratık sürece bağlılığı- nı kanıtlamasının tek yolu- nun ateşkesten geçtığini sa- vunurken 10 haziran barış görüşmelennın kaderi. şımdi her zamankınden daha belir- sız hale gelmış görünüyor. Gözlemciler. Ingiltere'nin seçım karan alırken "Nasıl olsa Sinn Fein az o> alırve ko- şullanmızı kabul edecek du- rumda kalır" görüşünden hareket enıgını. ancak seçim- den en kârlı parti durumun- da çıkan Cumhuriyetçilerin -Şimdi artıkkozlarbizim di- mize geçti**görüşünde ısrar edebileceklerini belırtiyorlar. OR UŞITÜRKKAYA ATAÖV Boutros Ghali'nin Konumu*. HABİTAT II uluslararası toplantısının Is- tanbul'da gerçekleştirilmesı nedeniyle Tür- ; kiye'ye gelen Bırteşmiş Milletler Genel Şek- ' reteri B. Boutros Ghali başkentte TÜBİ- 1TAK salonunda küreselleşme konusunda ; birkonuşmayaptı. Bu bağlamda, Kahire'de >devletler hukuk profesörlüğü döneminde îtanıdığım ve birçok yönleriyle olağanüstü \ bu kişinin genel sekreterliğine ilişkin olarak ' bazı değerlendırmeler yapmayı yararlı bu- i luyorum. i Amerikan yönetimi. Soğuk Savaş'ın so- f na ermesiyle BM'ye egemen olma girişimi- 1 nin bir parçası olarak. bu uluslararası örgü- î tün genel sekreteıiik makamını da hedefle- * ri arasına aldı. J.P. de Cuellar'ın görevi bı- »terken Afrika devletleri grubunun lıste ba- 5şında Afrika Biriıği Örgütünün uzun yıllar 2 başkanlığını yapmış olan S^. Selim vardı. J Amerika bu yetenekli ve deneyimli Tanzan- syalı'yı onaylarnayacağını hemen açıkladı. î Afrikalılar, bu kez eski Nijerya Cumhurbaş- j kanı O. Obasanjo'yu ya da Zimbabvva Ma- a liye Bakanı B. Chidzero'yu ileri sürdüler. { Hele son adı geçen. Amerika için bağlantı- ; sızlık akımının simgelerinden biriydi. Sağcı • Amerikan çevreleri üçlü genel sekreterlik .çerçevesinde M. Thatcher'ı. Sadrettin r Ağa Han'ı ve E. Şevardnadze'yi önerdiler. * Ne var kı. sıra bir Afrikah'daydı. Amerika " Boutros Ghali'ye meyletmeye başladı. Ama - ilk turîarda Chidzero fazla oy alıyordu. Afri- " kalılar "Addis Ababa yerine Paris'te olma- ' yı herzamanyeğlerim" diyen Boutros Gha- t li'yi değil, Sahra'nm güneyinden gelecek bi- îtrint istiyortardı. Somali bunalımının derin- * leşmeye yüz tuttuğu bir sırada Amenka Bo- | utros Ghali'de ısrar etti ve onu seçtirdi. > Yeni genel sekreterin ilk işi çokuluslu şir- ketlerin eylemlerini izleyip denetleyecek olan ve bu yoldan çoğunluğu yoksul Üçün- cü Dünya ülkelerinin umudunu simgeleyen merkezi kapatmak oldu. Boutros Ghali'ye TÜBlTAK'taki konuşmasından sonra bunun nedenini sorduğumda yanıt alamadığımı burada belirtmeliyım. 1993 boyunca BM Genel Kunjlu Başkanı olan L.F. Jaramillo "Genel sekreterin yaptıklan beni hayal sü- kutuna uğrattı" derken Boutros Gali merke- zi Nairobi olan HABITAT kuruluşunu BM çevre programıyla bırleştirerek Jaramil- lo'nun yorumuna göre her ikisinin de etkı- sini azaltmaya çabalıyordu. Bu birteşmeyi genel kurul engelledi. Genel Kurul'a göre Boutros Ghali'nin BM'yi yeni biryapıya ka- vuşturma görünümü altında yaptığı değı- şiklikler yoksul ülkelereyaramıyor, bu evren- sel örgütte demokrasinin yerieşmesıne yar- dımcı olmuyordu. Amerikan askerierı Ha- iti'ye gitmeye hazırlanırken Clinton'la ye- meğe oturan Boutros Ghali Amerikan Baş- kanı'nın şerefine kadeh kaldınyor, "Ameri- ka 'nın, onun öncülüğünde, önemli rol oy- nadığını ve BM'nin de bu misyona hizme- te haz/r"olduğunu söylüyor. Amerika 1 nın "Tüm dünya için örnek" oluşturduğunu ek- üyordu. Bir yoruma göre genel sekreterin yaptığı değişikliklerden ötürü. Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen amacına yönelik bir BM kuruluşu olan UNCTAD etkisiz bir tartışma gaıbuna dönüştürüldü. Gene yoksul ülke- lere hizmetle görevli UNlDO'nun bütçesi adamakıllı daraltıldı. Dahaçok Amerika'nın BM'ye borçlarını ödememesı sonucu UNDP'nin de parasal kaynaklan büyük öl- çüde kurudu. Boutros Ghali. BM adına silahlı güç oluş- turulması, Haiti'ye gidecek birliklerin bileşi- mi ve Güvenlik Konseyi'ne üstünlük tanın- masından ödün verilmemesi gibi bazı konu- larda Amerika ile zaman zaman anlaşmaz- lığa düşmüşse de Birleşmiş MiHetler'in ku- ruluşunun 51 'inci yılında bu dünya örgütü Amerika'nın başını çektiği varlıklı Kuzey ül- kelerinin yoksul Güney üstündekı kapsam- lı hegemonyasının bir aracı durumuna so- kulmuştur. PENDIKSULH HUKUK HAKİMLİĞrNDEN DosyaNo: 1995 205 Davacı M. Kemal Dennkök vekilı Av. Izzet Semiz \s. tarafından davalı Kenan Kaya aleyhıne Pendik Ballıca Köyü. 249 parselde kayıtlı 82 384.000 hisse için açılan vesaf. tapu iptal ve tescıl davası sırasında \enlen ara ka- ran gereğınce: Davalı Kenan Kaya'nın Göçbeylı Köyü adresinde ya- pılan zabıta tahkikatında bilen \e tanıyana rastlanamadt- ğı anlaşıldığında duruşma günü olan 27.6.1996 günü sa- at 10.00'da bizzat hâkımlığimizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ertırmesı. durusmaya gelme- dıği veya herhangi bir yazılı savunma dilekçesi venne- diği takdirde HLMK'nin 509 ve 510. maddelen gereğın- ce gıyabında davanın devam edeceği. dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ılanen tebliğ olu- nur. 6.3.19% ' Basm: 88546 BAŞBAKANLIK GÜ\1RUK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Istanbul Gümrükleri Başmüdürü Sayı: B. 02.1.GÜM.4.06.10. 09.HİK. . Konu:092 11494(93 )-4367 Istanbul 1. As. Ceza Mahkemesi'nin Esas: 993 761 karar: 994381 sayılı. 10.6.1994 giinlü karan uyarınca idaremize 3.853.000 TL. para cezası ödemeye yüküm- lü Aziz Aslıoğlu kararda belirtilen adresinde bulun- madığından mezkûr para cezası tahsil edilememekte- dir. Tebligata esas olacak başkaca bir adresi bilinme- dığinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddelerine göre ilanen tebliğine karar verildi. Tebligat yerine kaim olmak üzere teblie olunur. Basm: 89742 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki ba§arılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Ozel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki telefon, miizik yayını, süreKİi sıcalc su olanaklarıyla, aile ortamma sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 gün-10 gecelilc paket tatil proğ- ramı hazırladık. Ak§amları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamulclcale, KusadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danit olacak. 10 gün-10 gece yatak+Kahvaltı + Alqam yemeği + Geziler+Ozel geceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde) = 600 DM (KDV d.hü) Telefonla Ayrıntılı bilgi ve bro^ür isteyiniz. EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 20 - 512 43 38 0.256.646 10 8 0 - 646 19 16 POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Netanyahu'nun İşi Zor Önce şu noktayı vurgulamakta yarar var. lsrail se- çimlerinin galibi Benjamin Netanyahu, duygusal, fa- natik bir sağcı değil. Akıllı. televizyon kameralan kar- şısında gayet başarıh performansgösteren, çok iyi in- gilizce konuşan, karşısındakıni ıkna etme yeteneğine sahip bir lider. Netahyahu banş sürecini yavaşlatır. ama öldürmez. Çünkü aşırı sert bir politikanın, Araplar arasında da sertlik yanlılannın yükseimesine yol açacağını. hatta Arapların aralarındakı görüş ayrılıklarını bir yana ite- rek tekrar İsrail'e karşı birleşebileceklerinı bilir. Ayrıca ABD'nin de barış sürecinin devam etmesini istediği- nin farkındadır. Bu nedenle Likud lideri banş sürecini devam etti- recektır. Korkulduğu kadar sert de davranmayabilir. Ama bir dizı alanda katı bir tutum izleyeceğıne kesın gözle bakılabilir. Aksı takdirde dayandığı muhafaza- kâr ve dinci tabanı kaybedebilir. • • • 1977'de Netanyahu gibi aşırı sağcı tabana daya- narak işbaşına gelen Likud lideri Menahem Begin, işçi hükümetlerinin o zamana kadar yapamadıkları bir işi başarmış ve Mısır'la barış anlaşması ımzalamış- tı. Netahyahu da böyle bir atılım yapamaz mı? Çok zor. Begin. partısı üzerinde büyük bir nüfuz ve otoriteye sahıptı. Ayrıca Mısır'la barış konusunda Ge- neral Moşe Dayan ve General Ezer VVeizman gıbı savaş kahramanlan kendisini destekliyordu. Netan- yahu ise Begın'in otoritesıne sahip olmadığı gibi, Lı- kud'u destekleyen tanınmış komutanlar da sertlik yanlısı kanatta yer alıyorlar. Reuter ajansı, israıl'de halen en tanınmış komutanlar olan General Ariel Şa- ron ve General Rafael Eitan'ın gibi emekli subayla- rın şahinler grubunun sözcülüğünü yaptığını anımsa- tıyor. Bu komutanlar Şimon Peres'in Filistinlilere faz- la ödün verdiğıne inanıyorlar. Ayırca Netanyahu'nun koalisyon yapacağı dinci partıler de Araplara tavız verilmesine kesinlikle karşı çıkıyor. Ve son bir nokta. Begin, Mısır'a taviz olarak israil için hıçbir anlamı olmayan Sına çölünü vermişti. Fi- listinliletie pazarlık konusu olan Batı Şeria ise İsrailli sağcılar ve dınciler ıçin tarihsel ve dinsel önemi bü- yük olan bir toprak parçası. Bu bakımdan Netanyahu tutumunu yumuşatmak istese bile. bunu ancak bir noktaya kadar gerçekleş- tirebilır. O noktadan sonra seçim kampanyası sırasın- da söylediklerıne uymak zorunda kalacaktır. Netan- yahu'nun ılımlı bir politika ızlemesım beklemek yan- lış olabılır. • • • Clinton yönetimi. başkanlık seçiminin yapılacağı kasıma kadar israil ile Surıye arasında barış anlaşma- sının imzalanacağını umut ediyordu. Netanyahu'nun zaferi ile başlayan yeni dönemde bunun gerçekleş- mesi herhalde çok zayıf bir ihtimaldir. Öte yandan israıl'le FKO arasında 1993'te imzala- nan banş anlaşmasının ilk aşamasının tamamlanma- sı için israil birliklerının Batı Şeria'daki El Halil (Heb- ron) kentinden çekilmesı gerekıyor. Ancak Netanya- hu seçim kampanyası sırasında El Halil'den çekilme- ye karşı olduğunu açıkladı. Likud lideri. ABD ve Fihstinlileri öfkelendirmemek için El Halil'den çekılmeyı kabul edebılir; Batı Şeria'da yeni yerleşim bölgelen kurmaktan vazgeçebilir (par- tisindeki aşırı sağcı ve dincileri ikna edebılirse). Ama Filistinlilere daha geniş özerklik ve devlet kurma hak- kını vermez; Kudüs'ün statüsünü tartışmaz, tartışa- maz. Böyle bir tutum da herhalde Filistinlılerı tatmın etmekten çok uzak olur. • • • VVashington'un Netanyahu'nun zaferinden pek hoşnut olmadığı giderek daha belirgin biçimde orta- ya çıkıyor. ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Lavvrence Eagleburger, cuma akşamı CNN'e verdıği demeçte Ortadoğu'da barış sürecinin devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle diyordu: "Ame- rika, israil'in barış sürecini devam ettirmek için içten- likle çaba harcadığına inanırsa, Netanyahu yönetimi- nisonuna kadar destekler." Yani Eagleburger, Netan- yahu'ya üstü örtülü biçimde "Bizim desteğımizi isti- yorsan. barış sürecınden ayrılma'' diyordu. Ancak unutmamalı ki Amerika da israil'in iç dinamiklerinı bir noktaya kadar etkileyebilir. Netanyahu aslında iktıdarını HAMAS'a borçludur. Likud liderine, iktidar yolunu HAMAS terörü açtı. Sağcı liderin bugün geldiği noktada ise işi zor. Bir yandan büyük bir tedirginlık içinde bulunan Arapların korkusunu yatıştırmak, ABD'nin kuşkulannı gıdermek zorunda. Ama bunu yaparken kendi tabanını ve par- tisi içindeki aşırı sağcı çevreleri öfkelendirmekten de kaçınmaya mecbur. Başka bir deyişle dışarıya yumu- şak. içeriye de sert olduğunu gostermek zorunda. Orta yolu izlemesi ise kimseyi memnun edememe tehlikesini taşıyor. GRUP UMUDA EZGİ Biz bir günün gecesiyiz aslında. Özümüz yıldızlar. sözümüz sevenler üstüne. GRUP UMUDA EZGİ DOSTLUĞUN VE KARDEŞLİĞİN ORTAMI SILA BAR'DA SİZLERLE BİRLİKTE OLACAK Tarih: 3-11/6/1996 (9 gün) Saat: 20.00 Adres: SakaryaCad. Bayındır 1 Sok. 17 A KIZILAY-ANKARA Tel: (312)431 98 12-433 20 29 Nüfus kâğıdımı ve pasoınu kaybettim. Hükümsüzdür. AKCÜN AKGÜSLÜGIL EVIN1ZDEISINIZDE ÇEVİRMEN ARANIYOR ingilizce.Almanca.Rusça ve Fransızta başta olmak üzwe tüm dilerda, kendi alanlarında çevıri yapabiiecefc,evinde yada iştnde.part-time veya full- lime çalışabilec«k,Dünya'nın hor yerirtden elemanlar aranmaktadır.Ücret piyasanın üstündedir AYRICA ANADİLİ İNGİLİZCE OLAN REDAKTÖRLER ARANMAKTADIR Başvurular gizli tutulacaktır.Part-time çalışacakiarın evıne fax ve modem tarafımızdan sağlanacaktır. UZMAN TERCUME LTD Ankara Konur sok 53/3 Kızılay Tel:(312)418 95 01 Fax.(312)417 80 55-417 80 74 Modem:(312)425 65 28 Istanbul 2.Taşocağı Cad Altar Etbulak Sok. 2/8 Mecıdıyeköy Tel:(212)275 40 54- 275 40 96 Fax:(212)27541 65 Mo<tom:(212)275 4197 Baromuzun 5246 sicıl savısında kavıtlı Avukat AYŞE NUR YAREN \efat etmi^lir. Aziz meslekta^ımızın cenazeM, 2.6.1996 Pazar günü (bugün) Sahravıcedit Camii'fide kılınacak öûle nanıazını müteakip edebi istirahatııâhına defnedilecektir. Merhumeve'Tanrrdan rahmet. kederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlıgı dileriz. İSTANBLL BAROSLl BAŞKANLIĞI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle