28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 Deniz SOM htenet: http://www.pl«et.conUr/Xn Elettromk posta: [email protected] Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 Mısır'da rehin tutulan denizciler B orç içınde yüzen Uğur Men- genecioğlu'naaıt UM Deniz- cılık'in hacizli tanken Göktürk, geçen mayısta Izmit limanın- dan caçırılmış fakat Ege'ye açılama- dan Canakkale'de yakalanmıştı. Marmara'da yer kalmamış gibi tan- ker, Bozcaada önlerinde demire alın- mıştı ki beş ay sonra "demir tarayıp" Midilîye sürüklendi ve Yunan karasu- larına girdi... Gö<türk gittı gider, devletin alacak- ları battı batar! Tabii gemi üzerinde yabancıların da alacakları vardı ve onlar işın peşini bı- rakmadılar... Türkiye'de ise Göktürk'ten alacaklı- lardan biri de TÜPRAŞ adına DİTAŞ'tı ve DTAŞ Göktürk'ün devre dışı kal- masından sonra yurtdışından Türki- ye'ye "M/TTPAO" tankeri ile petrol ta- şımaya devam edıyordu... işte ne olduysa birbuçuk ay kadar önce oldu; DlTAŞ'ın 160 bın DWT'luk TPAO tankeri Süveyş Kanalı'ndan ge- çerken, Mısır makamlan "Dur" dediler ve Türk tankerini rehin aldılar... Çünkü. Mısır'ın Göktürk'ten dolayı UM Denizcılik'ten alacağı vardı ve bu alacağına karşılık yıne UM Denizcı- lik'ten alacağı olan bir başka kuruluşun tankerıne el koyuyordu! TPAO tankerinin tek suçu Göktürk tanken gibı Türk bayraklı olmasıydı! Mısır, UM'un borcunu DlTAŞ'tan is- tiyordu... DİTAŞ ıse, "Bana ne, benim borcum yok" diyordu... Nasreddin Hoca'nın öyküsündeki gi- SESSÎZ SEDASfZ NURİ KVRTCEBE bi herkes kendine göre haklıydı... Ne ki ortada gerçekten haksızlığa uğrayan insanlar vardı; kaptanından tayfasına kadar gemi personeli... Yaklaşık 40 denizci geminin içınde bir anlamda tutuklanmıştı... Türk denizciler Mısır'da tutulan ge- mide halen rehin hayatı yaşıyor; ailele- riyle bile zor haberleşiyor; kimseye seslerini duyuramıyorlar... En azından, dönüşümlü olarak Di- TAŞ'ın yeni personel göndermesıni bekliyorlar... Parasını alıncaya kadar Mısır'ın tan- keri bırakmaya niyeti yok... DİTAŞ da tankerde tutulan denizci- leri Türkiye'ye getirmeyi düşünmüyor gibi... Nasıl olsa denizciler, seslerini du- yuramıyor; varsın beklesinler! Eleştiri Kitabevi adıköy'de dün yeni bir kitabevi açıldı: Eleştiri... Bostancı'da Hatay Restoran'ın hemen yanındaki Eleştiri Kitabevi'nin sahibi bir Cumok; elektrik mühendisi Özdemir Özkan... Eleştiri, içinde klasik müzikten caza dek kaset ve CD'lerinin de bulunduğu bir kitabevi değil; aynı zamanda bir kültür merkezi de... Burada sanat, edebiyat söyleşileri, paneller düzenlenecek... 300 metrekarelik alanda, kitaplann arasında çocuklara doğum günü partisi verilecek... Ve en önemlisi: "Devlet ve ŞehirTiyatrolannın, özel tiyatroların oyunlarını izlemek için Eleştiri'ye uğrayacaksınız; çayınızı içerken biletinizi alacaksınız. Şehiriçi turlara katılmak isterseniz yine Eleştiri'ye uğramanız yeterli." Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Malvarlığımız malvartığınıza armağan olsun Birleşmiş Milletler'e: Konut hakkı, insan hakkıdır u luslararası bir imza kampan- yası sürüyor... Birleşmiş Mil- letler'e verılmek üzere yazılan dilekçelerde "konut hakkı, in- san hakkıdır" denıyor; insan haklan gi- bi konut hakkının da uluslararası bir sözleşmeye konu olması isteniyor. izmir sıvil toplum kuruluşları sekre- teryası adına Bor-Koop Genel Başka- nı Yavuz Nedim Yokaş. HABİTAT zir- vesinde de ele alınacak kampanyanın Türkıye bölümünü yürütüyor... ilgile- nenler ıçiniletışim faksı: 0.232. 374 74 27. Nobel Barış Ödülü sahibi Arjantinli yazar Adolfo Perez Esquivel de Bir- leşmiş Milletler'e yazdığı dilekçeyle kampanyaya destek veriyor: "Bu satırlan dünya çapında başlatı- lan ev sahibi olmanın satılamaz bir hak olduğunu tanıdığımı belirtmek için yol- luyorum. Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin proje araştırmaları için verdikleri taah- hüdü yenıden onaylamalan çok önem- lidir. Bu taahhüt Haziran'da istanbul'da yapılacak HABİTAT ll'de tartışılmalıdır. Bütün dünyadaki yaşanabilır ev yoklu- ğu çeken ınsanların katlandığı ve ihti- yaç duyduğu bu hak, bugün gözardı edılemez. Devletleri ve sıvıl toplum örgütlerini programın gelıştırılmesi için güç kul- lanmaya ve bızzat katılımcı olmaya da- vet ediyoruz. Fakir kimselerın sadece barınak de- ğil, iyi tasarlanmış güzel ve yeşil alanı olan birer ev sahibi olmaları, onların iyi yaşamaları için bir haktır. Geliştirme programlarını dayanışma içinde sürdüren çeşitli ülkelerdeki sivil toplum örgütlerı insanlığa meydan okuyanların yüzündeki ifadelerı, ümide açılan birer kapıya dönüştürmeye ça- balıyor. Bu yüzdendir ki, milyonlarca insanın ihtiyaç duyduğu bu hak için dayanış- mayı sağlamlaştırmalıyız. iyilik ve barış içeren içten dileklerimi- zi kabul ediniz." Tansu Çillen konuştukça açılıyor B L Cihan Demirci cten y-* A f O R I Z M A L A K Dolandıncıların kahraman olduğu ülkelerde elbette ınsanlaF. "ört kı örtülü ölem" dı\eceklerdir birilerine! azı televızyon programlarının bir kez daha yayımlanması is- tenir... 32. Gün'de canlı yayı- na çıkan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in sözlerini bir kez daha ve bu kez yazıya dökerek yayımlamak- ta büyük yarar var... Televizyon başın- da büyük bir sabırla Çiller'i dinleyip, not alan ibrahim Tığ'a teşekkürleri- mizle: "Bız milletten kaçmış bir seçim de- ğıliz", "Senınbuuğradığıniftırayahaz- reti Ayşe de uğramıştı fakat hep mü- minler ıftıraya uğrar", "Allah şahidim- dır çok samımıydım", "Bence önemlı olan kamuoyunun inandığıdır, önemli olan memleket meselesidir", "Benim halkımın hakikaten sağduyusu var", "Medyanın şu seçim zamanından be- ri tarafsız olmadığı kamuoyuna malol- muştur", "Bana gelen baskı inanın benden çıkmamıştır", "Ben giderek kendi partısınde güçlenen başkanım, partimde şu an hiç olmadığım kadar güçlüyüm". "Mesut Yılmaz la bir gü- ven bunalımı vardı benim, ben Mesut Yılmaz'ı içeri çekerek, ışbirliği olarak bu işi umut ettım." bızdıklar/ kadir cengiz Demirel'in sormadan attığı imzalar H ükümetin en bariton sözcüsü ve Kültür Bakanı Ağâh Oktay Güner. aynen Ankara Beledı- ye Başkant İ.Melih gibi çalışı- yor... Güner ANAP'lı. İ.Melih RP'Iİ de olsa "kan" çekıyor... Nasıl ki I. Melih. bayanları bilesokak- lara sürmüştü, Guner de tayinlerin dı- şında kültür müdürlüklerinde büro gö- revi yapanları arazıye, ören yerlerıne göndertiyor. Maksat ınsanları yıldırıp ıs- tifaettirmek... Bu arada Kültür Bakanlığı'nda gö- revden alınanların sayısı bırkaç yüzü buldu... Yürütmeyı durdurma ıstemıy- le Danıştay'a açılan davalar da hemen hemen aynı sayıda... llginçtır, ıl kültür müdürlerinın görev- den alınmasını öngören karamameler- de şöyle yazıyor: "Başka birgörevde ıstihdam edilmek üzere görevinden alınmasına." Sanki yangından mal kaçınlıyor... Daha da ilgınci, kuralları ışletmeye pek önem veren Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel "hangı görevde" so- rusunu sorma gereği duymadan bu ka- rarnamelerı imzalıyor... Okula bakanlıktan f uzmanr geldi AVUk'ATIMLA A E , mekli astsubay Mehmet Ke- lemcinin anlattığına göre, bir- buçuk ay kadar önce Şebin- 1 ' karahısar'a. kendısinı Milli Eği- tım Bakanlığmın dil uzmanı olarak ta- nıtan Naci Özpolat adında biri geli- yor... Öğretmenevi'ne yerleşen Naci Bey, Şebınkarahısar'daki lise ve dengi okul- ları dolaşıyor; ders saatleri içinde öğ- rencilere yabancı dil testlerı yapıyor. Bu arada oğrencılerden adres, ailelerinin sosyal ve ekonomık durumlarına ılişkın bilgiler alıyor... Bir süre sonra Kaymakamlık ve Milli Eğıtim Müdürlüğü'nde bu "uzman"ın durumu tartışma konusu oluyor ve ba- zı yetkilıler Naci Özpolat'ın anket yap- mak üzere okullara sokulmamasını is- tiyor. Kımı öğretmenler de okullarına gelen bu kişıden rahatsızlık duyuyor. Ancak bazı müdürler, "Adamın elinde tapu gibi Bakanlık belgesi var. Istediği testleri yapacak, engelleyemeyiz" di- yerek Naci Özpoiat'a bütün kapılan açı- yor... Derken işin aslı ortaya çıkıyor; 'bakanlık belgesi"nin Milli Eğitim Ba- kanlığı'nın bir kitap pazarlama şirketi- ne verdiği izin belgesi, Naci Özpolat'ın da pazarlama şirketinin elemanı oldu- ğu anlaşılıyor... Tabii bütün bunlar için "uzman"ınta- rihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınması gerekiyor! Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lisesî Ç ağdaş Yaşamı Destekleme Derneği JÇYDD) ile Türkiye Çağdaş Yaşa- mı Destekleme Vakfı'nın (TÜRKÇAG) Topkapı'da yapımını üstlendiği Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lisesi için bağışlar sürüyor... Soyadı sı- 1 rasına göre ikinci haftanın bağışçıları şöyle: Fatih Nusret Aksoy, Şük- ran Akyürek, Binnur-İbrahim Berberoğlu, Huriye Demircan, G. Erhun, Mustafa Mehmetoğlu, N. Öznur Özer, Frengiz Somel, M. Faruk Turdu, ÇYDD Antalya Şubesi. Bağışlar için TURKÇAG'ın Vakıflar Bankası Taksim Şubesi'ndeki hesap nu- marası: 2.017.517. Ayrıntılı bilgi için telefon: 0.212. 275 50 82. KİM KİME D l M DUMA BEHİÇ t/v ÇIZGİLİK KÂMİL MASARİCI o H A R B İ SEMİH POROY GADDAR DAVVT MRÎKIRTCEKE BULUT BEBEK M'RIYÇ/FTÇI MIRMIRLAR VĞVRDVRAK TARİHTE BUGUN m MTAZ ARIKA* 2 Hazirun HENRY PURCELL'MN BERL. 485?'P£ BueÛN, ÜMLÜ ED\A/A£D eLGAlZ POĞDU. ÖZEL. SiH MÜ2/K £Ğİ- TİMİ 6ÖRMEKSİZİKI KEKJOİ tCEUDİUİ y£T'f- TİR£C£JC OLAN eLGAIS, «Uf/JıVT/K ÇAĞDA İNGlLTS(ZE'D£N SeSİHİ DUVÜRACAICTlg. 1?. YÜZ.YrU>A YAŞAyAN HSNGY PUg.eetL(PÖfiSlC) DfiN BSB.İ ULuSLABAeAZt 8<e BESTECi- A//A/ GoeÜL-MeDİĞİ İMGİLTEiee'DE, BLGARf Y£TENE&İYL£ &>£* TÜJS. R.ÖMESAMS yA- RATAÇAlCrte.. ÇOK İYİ Bie liEMANCt DA SAYILAM BL.- 6AR'tU EM ÇOK SEVlLSM YAPITI <SB "£M(6MA V'AetAr/OUS* (SULMACA ÇeÇ LEMBLeei') OLAC/MCClR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle