25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HA2İRAN 1996 CARSAMBA CUMHURİYET SAYFA *21) -Aşagıöa*. cjnuelenn nangısırde soru aniamı t ı r 23-^a isgıanm stır 1 ' t A)\*a3errove ne d ve oana haoer vermed n? | B) Fangı kcnuda cra dan sacans n z"> C» Darjşma Djrosu lerede 9 D) <aç "a n esı ao;n isteye/azdı r rmşrı 7 E) Gerçetcen butun ış e'i oı f ırdın m " 22> Aşağ oakı cjrrıele'-de a t ;ız I sozcukıer n nang,- sı hem yac m nem çen m ekı atmış: r"? A) CKUIU Sıt r mer»n sevmc şoziennaen okunuvar CU B) Naiınc <eseo gfcıhep *erc ne yo-ıtan bınstyat C) SOVQÜICLJ vaka anacağms ar av nca *es» m otau D> Son kcnuşTiav taytnc yapt E Easan t r svuncü oidugjnu kamtlarmst 23) Aşagıdak e'r hangrs nde "lem nem" bağîa cının şevı far* a r"> A^ Hem ders dıniem v^r nem çaJişmyo' B) ^ern dettern lero kjtaa m getiTreyı jnutnaş C> Kuçuk Pıra' f-en arnesjnı herr babas nı çoK ozîeniış D) Aym anoa hem kûnuşmayı *err yazmayı nasıi bece' vorsun" £) OicuTi o as fıem bekiemeyı *ıe^ bekletmeyı sevmem 24} Aşağıaakı cızeiern rangısı yukıem n n sozcuk turune gore a Şerier nden 'arkitdır' A) Sar ş,n bı-g"öay 'uyafa^ımtz n Sem kalb mızde eKer p.çenz 3) Uzak br ıktımın lık havasmda Ses efre «okular e e e dolaş r C)Kıınses2 ocanaa <ış geceier Içm urpe'dfğı zarran cenı an D) Bır sanş n *aramaz Senı terk et bu yaz E Sen <<açan b r yavru gey ksın jagda 3en peş ne duşrruş oır caravar T 25; Aşağıda* ler n hang s "a* yaı c--nie 'emei curr nm sczde oznes dr*' A> G«c kala*> ar 5 nava almacd r 8) Geç kalaiıar sırtava alınmadı C) Geç ka'anar 3aşa y < carrraû D) Geç «alan ara •< tacç k <a macît E Ceçnafaniar oiduKça hevecan anct ar 26) Aşag<dak cjmleıe' n hangısma* a^ ar m DOZJK luğu vard r' 7 Aj Bıze "uzur /erd ~ut u JX ^e^tzınoe **uzaur au bız B) 3en çccukiâra goz <aıak o y u m S Z C I D bıraz 'la^/a slın Cj Hep ournunun Q * ne gjde'se" ş:e Dovfe zararlı çtkars.r ü) Zerg;n k z fak r oglan asK -ı şieyen filmıer 3e kaoan tadı verd E Es<ı 5e e^enlene g^ijTLZ aegerlen çattş vor 27) dsağıdakı cun-lelenn nangsınoe anıatım Dczuk lugu va-dır'' A ^amaş '1 aş r y D'ara" bu aeter ann mıkTar az kullanumai dı 9) Çamaşrdan >ağ eKes mn "ası ç karıtaCJie- ceg m D lyorLn cen C Seoek çarraşı ıa ını yıkadık*an sonra yuriusa tıcıyla durulamaK gereK r D 1 Otomatık ma<meler çtka 1 ca™aşır ^ıkan^ak sc =j Avşe 1 r kepek sorLnu ÇOZJ flu C s rndı *eı 2B) Oiav yerre geien öakan olen şçtlere başsaglıgı yaraiıiara acı şıfatar dıledı 6u cjmledekı anıatım oozukiuğu aşağtdakı ceğışıklıkle-ın hangıs-yle gidenleoılır? A) *olen* yerne *ûlmuş" gettnlerek 81 "üaşsag'liğ P* cai sonraKt /»rgul yenne Ve" Daglacı kuüan ıa r ak C) 'yaraüfara* aan once "butun" kul amlarak D)" şçıtere' yence 'ışçıierın aıWenne" get nlerett E) tsaKan' /erne *3ev)rt takanı* tamlaması kLİlanılaraK 29) 'A aDi'dığme çahşkan ama başar lı değıldt * cum- les-ndeKi aniatım bozukiuğu aşağıaamier n nan- g sıye gıderıleott!^ A) çai şkan" sozcjğunden scrra "3eg Idı" so2:u ğj get r ierek BJ'çaiişKan* sozcjğune" d * eklenefek Zt 'başar lı değıidt" yef ne "başar nydı* getınleren D) arra* sozcuğj venne ve" sOzcjğ^ get nlefek cı "başant * sczcuğu yenne "başansız "sözcuğu get'r lerett 30) 'Çiçekıenne ÇOK yı bakıyo' ' cumıes aşag cakı (erır hargısıyle ;amaman»rsa cuTiıeae artat m Oozukluğu 0 maz'' A) bocekierden «coruyofdu Si cgftenryorau C Konuşı>yordu D) sevtvordu E) vıtanın /efivoföu 31) Aşağtdakt cumleienn harçısınde anıatım vani ş A) S«n* oağiş amad m meceuren nonaşuvorum B) 5 N san t985 yt mda ou de^gıde va2maya caşadı C Cjrritfıe^ı kısa aniaş I T ve yoğundu 0) 6unca yıldan sonra haia dana acımı kanştın- yor E> Sank bu fıın dana once de (Ztemıs aıbıvım 32) Asagıaakı cumleienn hangıstnde antam bulanıkh- ği varaif' A* Babam kedılcrdefi oidum oias. ncşianmazdı 3) Heyecanla gefıp Kendısıne vurduğunu soy ledı C) Su kenanndakı batiç&ı bır evn hayaıı m ktrardı 0S Hayvan otmamalı bahçede çıçeklere zarar verır oerdı Dabam Eı Ne zaman kuşçutar çarşı$ma gıtse öır Kuş satrn alır anu fıerren aza' edera! 331 v azann gorevı nıç kımsenm dunyadan haberstz kalmamas m ve bu yj/den kend.ıernın suçsuz olduğunj ıler surememesını sa^lamaktrr Bu cumieden aşağ'dakı yargılarn hangıs ç kar lamaz? A) insanlann duyarsıziığmda yazann son.miu uğu vardtr B) Sanatçı nsanıar aydınlatmakla yukumfudur C) insaf çevresfndekı hçr oıurrstiztuktan sorum ijdür D) Vazar OKuriamm Kenaner nı sorgutamaıanm sağiarraı dı<- E* Yazar rer konuca aılgı san ec cirraiı buru okuyucutanna aktaraDiıme"3ır 34j ı^t) &ır zamgrıar her ogieyın Z ya C-sman ta Su ta- nai^netten Çemberiıtaşa <ada' /j'orduk ftl) S*.ı tana^^ ı ^eî T rarrvay Caddes rde«ı fotoğrafcıda 0 gu n le<"de ya n /aia kı oortre dufurdu (lıl 1 AyT ooy ayn bıçırn ıkj îe'^eve çınce gulen gerç Dr rtizıa genç 0'' erkek IV! 3u ıkı 'esım vrtrnı öcldu ran TI jfaKi 'ctDğraflar arasından ılk bakısta ayı ırdı ıV) Geiç ktzla d»l kani-rm gczi«nnd*n tasan muCuİjk havası /otdan geceniçre kadar Ljiaşı^dı sankı Yuka' dakı "jmaraıandrnlmtş cumleienn H angı ıkisınde yazar fluvguian-a yef verrnıştır'? Al I ıleil B H le / C) ül ıle V Dı V ıle V E ıe iil 35) A<a' gozj-n yaş 0 r dem sılmrrez. Ko baş m sağ oisun yar mı bulunnraz 15 C yarr /an'"ca ıcadrın* Dilınmez Kadnrn btlme'.en yar da ne^nkacı' Bu dortlukte azana egc-en oiar düygu aşağ caKtıefden ^angıs d r' A Pışman olma B) Kus-ne C} Avunrra D) Yakımıa E Uzjme 36) *Baf k a</aryumda <enamı ozgur hıssecer o/sa otesnde kcskoca bır a^rya vardır sozun den nsanlarta üg 1 clarak ç karacağır z vargı aşagıcakıle'den hangısı olao Itr 7 A) K şırm ozgur LK an ayışı bnd kler yte sınırîıoır E) Elde edıemeyen ozgLnLg^r str anlamı yoktur C} Ozgjrijk îorümfijtjK a r r z a sm nıdtr D) Ozgjnuk ve TiutiLluK gorece kavramtardır E) Toptumsal kura 'a r kış ozgur'uğyjn duvana- nöır 37) "Guzeütk neder-sonuç zıncıme bağfanamaz.Bu nederie ozneidırjstjbjektıf) Guze^hk ç n "er ne *a dar olıplaşmış ntetemee olsa da nesnedekı kışkimcılığır onu algılayan oznedekı ıstek ıle kaynaşmas gerekır' YukandaKi saragrafta amatıianlara en uygun ûr nex aşağtdakılerdefi nargtsıdtr' 7 A) Sen guzeie guze demem Guze benim oimaytnca B) Guzet ne gı_zel oimuşum J S~^- Gorulmeyi gorulneyı ' f £ r ^ C)Çrkn [e bal yennez „ Guzel e *aş taş 2- D 1 Şjnda DI' g^zet n sannış n Setvıye benzetım callar çınae Ej 3uze* ığın onpara e f i e z Su beraek a^k olmasa 38: Tcpu rr Tcj g&rçeKÇi ŞiZgtûeKi şırlenye gcrundu dergıterde Duzvaz da da bırçok urjn vçrd yazar Şıır yazmakla katmadı s tr jstune duşunce ae uren 3ırçok şatnr $!irını eıe aiarak e eştrme nıceiığnt gosıe-dı 8- parcada sa-atç > a <en uıarak aşağ damieraen hangrs ne aej pil^-ernıstır' 1 A) Nes r aiamnaa eser /ermesne B) Eserter nde «.ul ardığı aıle C)Şırtennde s ec»ğı toru/ara D) E eştırmen IK yonune E^ -langı lur eroe urLn /erdıöıne 39) K<taofar yaz tdıklan gıbı ka! r derier Bız okunar se 'ark ida c aı -f ya ca oımavanm zaman ıçjnde deçîş r z Ama au aei ş m esere veo aen donup ban ıa g naa onur a g lanmas noa da bıntakım farvıar 0 d^ğu aniam na gelır Demek kıtacıar aa yazı oığı gıbı <alm yor anur gozj cntar surek aegıştırvor Bu pa'çada aşağıdaKi sorulardan nangısmın yanitı yoktur? A>Okudar n kışııtğt zamanla de^ışkenitk gasîerr B) Bır nrtabt degıştk zamaria'da okumak onun a g ian^asinda 'ark yaratır -nı*' Cj Bır eser yaza'i-ın tcalem^ndef 1 çıkî ğı gıbi mı ı<at r neo 7 Dl 9rr ese r n <oiavca algılanapt mesı neiere bağlıdir^ E) 3'f okurun gozjnde eser hep aym Konumda mıdlf'' 0 B rçok sanatç n n oır duvgı* e şe başıadıg nı ve bunu ıfadeye ça ştıgmı söyleyetrttınz 3azı esefier boyie yarat îır Ozei(<kfe romanttk devf sanatç lan ıçın soylenebıfır oır sozaur bu vıne ûzeiı-kle lınk £iır atanınaa oogru p<r goruş sayjiaiNİ'/' Fakat butur sanatçıiara uyguiamaya <alkt<k mt yaniış btr geneftemeye kayarız Bu parça butunuvıe eıe al ndığırtda aşağ dakı so ruiardan t^ang sıne bır yanır aiaoılır' 3 A) Sanatçmn duygusaıiıgı esen nasıt etk İer ? 5^ Sanatçının ıçinde bulundugu Kcşul'ar esenne /ansır m "> Cy Sanat eserie^ n n varal imasmdak Jk etken sanatç n n düvgj an m ûı "" C) Saraîçı gerçekçı 0 max zoruröa m 01:' Eı Sanat eserier '•ın başar s /azarın amac n a bağı -nıd O 1) YakuD *<adr 51 r sov j es» s ras.nda *llk nıkav&enm de romanlar maa Anadoluvu koy^ verdıçımı go- renter len me soruç çıkarıdar Cysa oen o gur terde Aradolu dan <ovden 3aş«a sır şey bı mı vorcum « " 3eTt ş'i Dana Bu parçaoan aşağıcau yargı ann hang stne variıabı O A| vgkup Kadn ı k koy romanın ^eren yazarı- fn-za r B 1 ! v aKup Kadn 'ezi romanlanna jygün oiduğu ıçjr Anaöoli/yu aniatmtşîır C ^a»cup Kad/ı i m en ba$anu esenen AnadoJu- yu aniatanlaraır D fazanar eserier nde tanıdıkiar ortamı 3ılc k- en konulan --efirief E) Koy romar n HCVÜ veren hıkayeyı vazao imek çn *Cf KOkenl otrra* gerenr 2) Yaşamaijr *emetın» sevg uzerıne kjrrruştj 0 Hayat mda goccuğür" en hcşgorulu nsand Htç btr zaman iıç tcımseve kars onyarg 1 aavrar mazd OJaylar karş stnda 0 m adan-ı g bt yans z tevran r saoece scnuçfana deg I aana çot n«Gen erle g ter r < n^sey suç amaya goniu e! /ermezoı Bu oarçada tanıtı an kşı<ıer asağıaakıierden narg $ı bekierTiez*' Al fnsanıarın oiurniu taraflafinı gor~ne%> B) Sonuçiarla Igternesı C, Yaşa-mnaa sevgıyt Ikeednmvsı C) CMav ar karş s naa resne* aavranmas E Neden sonuç Hışk s ne gce nare^e 43) Ornar */e ı soz ve anlam sanatianmn zekanın doga jzerndekı degtştınc / kıcı ozeJiıkîennden yarana'- laraK yapıidığım benzetn-enm eşyayı oiduğundan baştca 'uriu gormeven 'ar*|ı olmad ğm sovıe^ Bu seüep>e de şı rn bu sanaîlardan anndı'iimas ge'ekîıg nı savjnur Parçaya gcre Orran Vetmın sanat esennde buıunmasım stedığı ozetl k aşağıdakıfreraen han g s y e adiand nlao lır" 1 Al aç kiık B) yoguniuk C; ak cılık D) bjtunUk Eı e'kıtıt k 14 5araî tanft oovunca vargıç'an yarg lanvş na- Süm ann :>CL.nurt aisnmas cm cagr'lar ^aDmiş 2u ac ann i c ama K ıc unt/uımaması ge<*e«tıg nı Cjm e^e gce aşagıdaıo er n haig s 'sanat n ısievie' "no&*" bırı değtia t~ Al fopJumun Del egı cırra* SfAcıar gu'-demae-u-maK d Sesı ct-navai ar r sesı oımak £ \ 6r eve < mı K kazana rmaK E 3ecn s so guıan-a* 15) l Ah Dir cocuk oısan- jercrk denn derm çgec ' P 4 ı >en ce- zoco< ctao sem 'f'1 ) v ai*tızca o as g nm rce o f sasan ye< g bı ak] mızdan ge - vc~es 3 ıe *ar COCJKIUK anı ar nın canlantver nes ne /tr'era \*i) yOCuki^gLmbZ *avg/s z) t erıe gerçek aras naa *es<rr s z bır outunluk ae- T6K' ,V) CocjkluK scaniu dunyaya sorunsuz oakış açıstydt fVl) Çocukluk mufcjluğun ta ken \u-nara anc r m ş cjmieıer n naigıs nden başla- /arax parca^a atle ge'ır len stegın ieaem A) I B) V! C) IV D) V El'll 6» Asagıdam cum e*enn iang s.nde kıncı yargı eırın cı/ı aeKstırremeicegr'' <*( * zı ev en m s *orunu st e oimuş EI Al Ssv evnı yaptrdı borcunu Oa coedı Z Gezıse ka't rıak sr vordum arra param yotc C Suvam 3*u u D t cı jste k se 3e gırdf E "asla vı estı hata sokaga öi-eç-^TT- *") t) -"azar oykuie -^de sık sık geçmışter soz açar fll) Aniatt gı KIŞ er Dzeliıtıe goçmen er çınde ya şadıklar koşullar n «.at gerçekle'i karş s naa te- sellıyı geçTi şe sığınmakta bu urlar ıllı Ama k ş İer t n aksne yaza/ c " gecmışe eğ Imek ge'çew lerder ^açrnak ç n 3eg ı gerçekler kavramak gerçeklerın bı'ıncıne vamak c ndr IV) Bunun ç ndır kı k mt OVKLCJ erde gorduğumuz o geçrns ten scz edenienKi sulu goziu tutum onda jottur (V) O geçmışe bovun eğmez (VI) Geçmışı evcıi- lestınf Yazann "^eçm/şlen SGZ acrvas i n ledent nu •"aralanc n n ş cumıele m r-angıstnde Deltrtıbnıs A 5 M C v 0) J £) VI i8) vaoesı gemeoen iıçoır zafer cianağı yoktjr Şaır s-^û h zamanm surgj"j c rrava mahkuTidur Hec geieceğe nanmak geecekte /aşama« cm3e yaşad gı gurıe'- n cavag -klanraan surup g aen go'ereKc dLSun^ete' ^ bıc m ve'dıg 3oimuç D r >asamdan t KS n* /aniacak yere 6K ar once /armak aztem ve aon^naa kac *iı maz b.reyset yen Ig Ş maıkı zamanı SJ zamamn otr sjrgunu s ar^n vasama zorur uıugu Bo parçaya gore ş md k zarrann su'gunjnu sjzunui anjam asac sakıenr nargsaır'' Al Cuşunceierıyle geleceg yasavan sanatcn r guniuk yav^mia jvurnsuztJOLJ 31 Satnn zamaiırı be^lçmeae^ *opiumu degıştır Teve .a smas Z Saratc nm guniuk vaşamtn bayağı ı<far roan e*k lenmest Cl Senenenset *asam DIC rrler ne oaskadjrı E Yaşananiar ge'ecek kusas ara aktarabi me stegı 49) *Ş>ır ovfe D r cjı.cır <ı oas*a i CD r aı'e ce/r le- mez 5u cum^e asag caK e'den nang sıyle Surduru lurse anian- er uvgun 0 çımde pek sîirılmış oiur'' A) en Kcıav ar as an d e c e 3) tjrr çe men er 3 neşse 3e C) yazıim s o dugu i i f o e Z'1 en ÇOK Kûnuşular 5ı e oıie E; nerkesm ariadığ ı le c e 50) Ben dene"-eier ş ır /azar gıo yazarm Boyuna iozcukler /e cum e er*e boğuşuruf Bır yefde yazır n pterın çe^en n ben clmadiğim benım ycıme deneme /apıstna Kar şmış sozcukierın kara' veraığını buyruKlar savurduöunu nnr ın.m Parcada yazar' yaz n n o'ef " çeK-neR* sozuy'e neyı benrtmek stemıstır^ A Yazırm akıs r ı ycnierdırmeyı 3 Soz^jkJere yen< an amfar-erebılmev C -<onuvu avr rrıianvfa e e a o nceıemev Dı ^azı>j mgee' e sus eme^, r ı /az ya ozgu"-uk K£za"otrmay! A 5' her nS an r K a~ nda /ayımianmaK jzere o»*te- *en z> T /az vara r 3or un. öunu aışa vura&rimeK •f Fgarc ;c-»etcs bu aLSLncerm etkısfyje D r gun so«aKta ast aa ğı tır o evfCtyı a ıp gaze- *eye ge^ırrnış onune kagji ,/e <aıem sjrer e< "Yaz1 * a e m î SJ'evc ^eyazmıç r"az yı oegenmeyen ka mam ş G e n go*L" o s e^c nın butun dıyece- gı r e** r dtv»ceg •* derdemez c boşa n ş ve sarnede" çek mek zo'unda Kaimıst r Eu parcac3 aniantmaK stenen ya gı asaardaK^ A) Sarat: v s -acan 'nsandan avıran ozell'K scv eveceg r n 'ek nefeste tdKe"meTiesıdır 3) r^er nsan guzet şevtc vazac^r C =cecıvat 'a' h nde *ek D T esene yef anD haia beğen en sana'ç lar vg'^ır D3rcDK_,azar ees'traen <or kîugu cm okura uıaşama^akiaafr Eî Her esc nde far< oıç - c e <a'ş T za çıkabılen sanâîç zeçer ;c r y gormey 2uymay=2jKnaniar es mden'? y gy bılA" ^«'<6s B r delıkann ba<îı oa<tj da *Ser an^an ycr^-^ buniardan nıçö r şey duymuyc *ym ' de2 3u aelıkdnl 3333ya bakamaz 3ı nez Danrravı -tendıne kendi ç aunyastna Ne kendıst ne ae c aunyası orun B J DarçadaT c xar acaK sonur açagıdak !erın naig s dıf" 1 A *-ierke3 ın sanattan anlaması beklen—emelıd r 3) 3es mûen ariar-ak Setfr bfr eğ tım ge'e<tır r C,ı Saıa* "san n \e^oını tanımas n sag'ar D) Saiat ania-na>ar yaşam /e kendım de anla- yarraz E Bazı sanat tfap t'an kutur orılcım v e kavana 53ı Sarm sak aa <otu koKar ama ner eve <az m bır dişt' soztrae nargı soz sanat yapıımıştır? A; Secı B] "evnve C) K naye DI Cnas E/ stıare 54) Her -nevs mıyle nsanı avr avr saran 3unca guzei 'ğı nasil KOVLP g deceg z 7 Yama" çaiacaK 0 cajtıavası saat vaman Geçm s oia bır -.ez /umu cu rru gozıenmtz Yukandak şıırtn oaş ığ< aşagıdak lerden hangısi olacjı ır? A) AyrıHK C; Saatlerce E) Son Gun B» Zamanın Getırdtğr 2 M 55) "3aba-n oana cır saat uzarı ve "Al sana butun ümıriartn ^e ozlemlenn mezar m venyorum 3e dı Ouîundum babam neyı vurgufamak stfvoraL dıve soran Dinne veniecen aogrL yanıt aşagröaKi lerın harg sıaır" 1 A| S ğtnılacak rek ımar n te* umudun oium ot ouğunu B) ''aşam.n aana dogarkan Kaybedıimış D«r sa ^aş oldugunu C Zamanın tu-n guzedkler yutup yok ettrçını D) ^aşamin bas'an sona saçTa oıduğuru E) >"aşamın nerzarran umuî /e oziem dotu ofduğjnu 56) Ozei oestetıaff I - c beş dof-tukten 0 uşur lll Senızit f'ece oiçusuyie scyiemr 'V Jyatc argjsu yonunden kosmaya oenzer V Sevgı aşk guzeıiıx Konu ar n ıçerır /ukandak oze'iDClerı -aş yan Ha x Edebtyatı naz m btçımı aşağıdakııerden nangısıdır 7 AJ Turnu 81 Semaı C) lanı Dı /arsa^ı Et Nmnı 57> Yao ian bıiımsei araştırmaıar nayvan sevgtsımn ınsantann yaimz ruhsai sagl'ktarı uzerınde d«ğıi fızıksej sagltkfar uzenrvde de olumiu ettuiert oldu- ğunu ortaya koyuyor Hayvan besleyen yaşiılann dar-d canlı dana sağlıklı olduKian kamtiandı Ytne bır acaştırmaya gore Parçanm turu aşağıdakı erder hangisıdır? A) Ukta B) maitate C) denwre D) soyi«sı e) roporîa) 58) Koç Koroğlu gırdı meydan a maya Nara ^urup duşmanına dalmaya Yem n ettım yedı derya colmaya Oo^dunun denızı bdStn < (ıncf Yukar ya b r dortlugu aünan şıınn turu asağıdatc leröen hangısı olaD'lır'? A) Unk B) Pastoraı C) Ep.k D) Dramattk E) Dıdaktık 59) Asağıdakı dızeienn hargısmde "r«Sır yoktur' A Zeyîınyağı yıyemem Basma fistan gıyemem B) <ad feden kesesı Kahveden getı' sesı C) Hamm şaşıram benı Aşka duşurdun benı O) Karanfil oylum oylum Gelıyor servi bo/lum E) Sentn yazm kı$a ber\zw 3ı* sevöalı başa be^zer 50» Aşag dakıferden hangısı Dtvan Edeöıyatı nın ozellKternde-^ bın değıldır'' A) BUun guze^l^me onem venl r B) Nazım oınmı bey tttr C) Dusunce ve <avram!ar mazmuiiaria anlat.iır D) Soz sanatianna ag mk venlr E) ınsandan topuk soyut bır dunyası vardır 61) *k Duvuk "urkoiogumuz sa^nan ve 'Arapçada ne kadar sozcuk ^arsa Tumçede h«psının karşıdğı vardıf" sav nı kanıtiamak ıçın sûzluk yazan sa- natçı ve /ap'tı aşağıcakıferden hangısıdır"1 A) Ka^ganı Wanmut I Divan u Lugat -ıt Turk B) Ahmet Yesevı I Otvan-ı Htkmet C) Alı Şır Nevaı / Munakemeı ul Lugateyn D) EdıpAhmet' Aîabet-ui Hakavk E; Şemsertıi Samı / Kamus-ui Türk 62; Aşagtdakılerın nangısınde bır bıtgı yanlısı A) Halıt Zıya "Maı ve Sıyah* ta real*st antayışm ûrneğmı venr B) Fıkret "Şermın" 0e çocuklara sesien r C) Cenap Şanaseîtın "Ethan Ş-ta" da gosterdığı başanyı 'Araba Sevdası'nfla gostefemez C) S«aı deyınce "Serguzeşr 1 Hamrt deyrnce TJtakber*ı duşunmez mısn? E) Fanjn Nafizın *Han Duvartan'nı bılenler 'Çoöan Çeşmesı'ni de bılırier mı? 63) Tarzjmar edeb'yatım^-r un)u bır vazar dir Aydın bjr devlet adam» oımakla Deraber esas kışılığmt edetıyat alanında gostermıştır Edeo«yat mızda Frans Z tıyafosundan İk adaptey. yapan Molı«f* ın herren butun komedılennı Tjrk hayatına jygu («yan odur Zot Nıkatıt Zorakt Tatwp TaP»p-f Aşk gıbı vukanda amman yazar aşağıdakılerd«n hangısı dır? A) Namık Kemaı B) Anmet Veftk Pasa C) Afımet Mftftat E'enoı D) ıbfanım Şınas/ Efardr E1 Zjya Pasa 641 'Aoam aman njteden *• *"1 Ses gefıvor ku4«den O kaş 0 goz degıl mı Be^ı sana kul eden * ^ dızeter nın uyağmda gorulen soz sanatı aşağ'daKı d^eier n hangıs noe aynı amaçla kul'anıim stır'' A) Gul öuoanmış dai dal oimuş Men«kşe5i yol y d otmu$ B) Şımdı dağiartnda -nor sumbui vardır Dıkenıer çınde sar gjl vardır C) Sankı vurmuş da onun bır kara sevda başma Kahramaniar gıbı yalnız ç kıvor dağ baş na D) Sakın koyu şen cepie<ı kasnyla Kuçuksu Ard nda vatan semtımn ormanlan kuvtu E) Her nefeste eyledık yuz fim gunah her gunanta etmcoik hıçtvr gun ah 65) Kırmızı ve SjyarTa geçen olaylan uy durmamrş sadece gerç»k.«"< «taD/oa yaröftmış'r' Bu nedenie bu yapıt îanbset roman turunun de babası sa> r-alctadır Rornanm ka^ramam Jufien SoreTın yaşadiğt o4ayıar zaman n sınııiannı a>- matcta evrenseı Coyuttara jiaşmaktaaır Parçada boş sıraknan yere aşag'dak lerden han gıs getırıtmetkdır'7 A) E Zoia 8J Sterdhal C) V Hugo E Goettıe SOSYAL BİLGİLER II Sur III lonlar y IV Mfsınuar " * V Romaiıtar •* VI Bac'ifer Yukar dakılerden hangılen Guneş T anrısına ınan mam sıarcır' ) A ) H Bl II vl C)UI-V D) ] lll E) I Vf 2) ! TopKap sarayı II Yeretatan sarav ıt H ATımet çeşmesı V tstanbui surtan V Eyupsutan camıı V Dkılıtaş Yukartdakıierınden haftgılen Bizans donemma arttır? A) I-VI B) 'II-VI C) v'-J D) lll V E) İl-tV 3) Anadoiuda yaşamtş rop/umlarta tigıit ofguiaröan ba- zılan şuriardtr ilk KCZ tanh yazıcıfığı gerçeKİeştmlmıştjr II Ilk kez Pankuş denılen halk mecttslen yapılmıs- tır fıl fik kez para basıtmıştır !V Denız kjyısı kentlen tıcarette gelışmışlerdır V <rat yoiunu yaparak doğu &at> tcaretım geJiştır mtşlerdrr VI Taöıat Tannsı Kıbeiaya nannmıştır Bu oıgufarda/i hangılen Lıdyatılara arttır? A) ' VI B) lı-IV C) MV D) IV V! E) Ill-V 4) Aşağ dakılcder hangısı Hz Osman dönemı özellik- lerı arasmaa ver aimaz^ A) Fetıhlere devam edılmış K Afnkamn buyuk bır boJumu alınmıştır 3) Ceviet Dır mten oıuşturulmuştur C) Kuran 1 KenTt çoğaltthp valıtıkiere gondenlmış- tır 0) isiamaa ılk aynuklar baslamıştır E; ılk donanma Kuruımuş ve sefere çıkmıstır 5) Kavımter goçu 1^ basJay p istanöufun aisnmasma kaâar surege^en ortaçagm ekonomnc ve sıyasai o zeH»ğı aşağıdakııeraen hang sıdır^ A) PeodalCTn Bl Sosyalızm Cl Cumnunyet D) Mutia* Monarş E) T eokras* 5) AşağidaKiferaen rangı v Haç'ı seîen sonuçtar n dar bınd O * A) DereOeviık s sîem n n kuruiması B) Kudüîun EyvubıJerce f e*tıedılmesi C) Roma mparatortu^urun ktye avrılmas D) JsîanstıOa ^atır moaratordjgunun nuru ması E^ Mezfıep tcavgalar n n sona ermesı 7) ı Almanya da Ogsburg amlasması H F-arsa da Nart Fermam YukandaK götşmeleni ortak sonccu asağıdaKıte- röen rıangıstcır' 7 A) KatoliK «ıltsesırm soylu arla bagiasık yapmas B) iskofastık duşuncemn /(Kriması C) Yenı mezhepıenntn 'antnması D) Atlas otcyonusu lırranlarırtın onem kazanması E) Monarsık nratl kların z 8) Yentçag'da ortaya çıkan aşağ caıcı g ş hangtsı Avruoa toptumiarmı dınse' yöndet oar çalarken toptumsai nenemeyı de onemM oJçude hıziandırmıştır'' A Coğra'ya keştfler 9) Re'orm «y*«m(en C Mağna Carta Dl Barutui kuilanıiması Ej Haçlı se'erten 9) Osmaniı Devietj pek ve öanarat yoüan başta ol mak uzere uJaşım yoilar boyuneâ ''•rvanıaravlar ve nan ar yapmışiar Koyi«r ve durr* -nahalieien ûiuşturmuştardtr Osrnanlıfar boy)e 0 r sıyasetı neden ıziemısierctr'' Al Oaha faza ^ergı aimak B Habeneşmey <olay nate getirmek Cl Crounun cepheye ulasmasm sağlamak D U kenm iç tıcarettm gef st rmek E) Az n ıktan e'k sa naıe get rrre* 10) Fatın donemde Ege Adaiar nm aıınması aşağıda- kıleraen hangısıne yoı açmışltf' 3 A) Osmanlı veneoık savaşıarına 9) Osmaniı tran savaşlanna C) Osman 1 Memiuk savasiar na D) Osman 1 Frans 2 yakmiaşmasma E) Osman 1 Avusturya savaşianra 11) Fat n Cevnnde Araaoiu Turk BirJtğı k smen sag anm ş r Vavuz Devn nae aşag aakı bey*ıkieraen langısıflin ortadan kaldımması Ie Anadoiu Turk 3 yasa 3 r gı M-TJ mustur'' Al Canaa'cgvjlları 3 Dutkadıroğutlar Cl Ka amanogjiarı Dl Karestoguilan E Germ vanogudan 121 Aşagıaak lerden hançısı Kanun nm 1535 de Fransız<ara Kaprtulasvon denılen ayrıcaiıklan vermesıni nedenıennden bır değıldır'' A Osnanl e t <ono'V' s ne can ılık Kazandırmak 8) Avrupaaa *fi Kafo ık Cevtet enmn 0 uaum aşa majırdatcı sıyasal bırtığını bozmak C Derız'aşırracıiığında Ingütce'ekelmı kırarak Fransa vı ana seçenek naie gettrmek Dl A manyaya «arş ^ransa v Avruoa Oevıet'enne anse edereK Ssclken zo r durumda öırakrnak E Osran 1 Cevıel nae 5aj asma uyguiamalan i ı izıana ma* 3) is.aratçı 0 arak DII nen aşağıdakı Osmantı padı şar ar ndan nangtsın r yapttğf yenılıkler otekıter- den dana kokfjdur? Aj iı Se>»m 3) f Abdulhamı C) M Mustafa D) 1 Mahriut Ej H Armet 14) Fransız Devrmtrın soruçlarmda ortaya çtkan "uiuscaiux kesınoen korkan gerek Rusya gerekse Avus'uryanm Csmaniıya karşı surdurduklerı sa- vaş Orer /ıi arayia anıaşma yaparak sonjçiandır m şia r a r Su aniaşTiaiar ıkılısı aşağıdakı seçeneklenn lan- g s-nde dognj ^en'mtş'ir'' A) Z stcv^-Yas B^ Kuçuk Kaynarca Zrtvatorok C ^TjtVas.a C Pasarcfça Bucaş E) *»r'cfv3 s'anout •"5ı 1839 Tanzımat Fermam nın yayın'armasfyia Os nanı 0*vlet asa^ıdatoierden hangısınde anefT«İ! 0 r aa rr aîm şt O A) Hukuk dev etı oıma yo unda B) Ulusai Ceviet otma <oiunda C) Dağılrrayı onteme yoiunda D) Ulusai egemendğı sag ama yotunda Ej Dev'et duzen nm aıktesmes* yotunaa 1 5l Csmanh Devtetı nm durak amas nı ve çokuşunu onıemen amac yia deg s K uygularraiarda buiuran aşağ oakı de^ıet adarrnarında" hargısı otek tçröen farKiı bır aniavisıa ^^ret^et eim'S'ı r ^ A) Kjyucu Murat Paşa B> !V Mura' Ct Csman D) ""arnuocj Ahrr>et Pasa E Mahmut 17) Aşağtcak»*erden hangs» LaJe Devnnde goruien yen lıkier çınae <*er aı-^az"' A| k bas mev matbaa n n Kbruirnası B) llk çıçek a ş s m yapıiması C) ıik *.ez laik.n vonetmde tem&ıicıien aracıb- §fy(a SÛZ san & ofması D^ nk kagıt facnkas nm Yaiova 3a açı ması Eı tk kumaş fabnkasın n açılmas -81 1 T anzımat Fernıan» 1 slahat c errran l l <anun 1 Esası Osmann Devte* yonetımınce bu beJgelertn yayın anmasınır ortan nedenı asag 3a< lerûen hargı- sıdır'' A) Bat uvgarl ğınm bemmsenmes B) Rusyar n costfuğun^ kazan ıması C) mparalontğun dağıimaktar sjrtan'ması 0) Musiuman oiamayaniann aa yonetıme katıl- ması E) Y *ir len ^opraklarm ger aı nmaya çaiışıimas *9) Azak Kaîesı -1 n yıktlfî'att ^e asnercefi anndır I maK koşj uv a Rusara bırakıımas Aşagıdakıterden nangismde yer aln^Cr^ Aı 3rut Anöav^ası ^ r B) fstarDuİ Antfaşmas M C) Kucufc Kavnarca Anttasmas W D) Be^g ad Antlaşması EI <as Ant aşması 20) Asag,da*,ten3en nangıs i Meşrutıy«f,n ıianmı zo run u ve aen Kilan dış olaydf> A) ifıhat va Terakk cılenn çacaian 8) Içvaekt sıyasal kargaşaya son verm* tsteâı CJ Aydtrnann zoriamaiarr ve boğarara ( nmes,n.n gzveFransızar'ca onaytanması E) BasK yonetımme son verıime ıstegı 2 " l Boğaz.ar scrun- Ii Otş üorçiar sor^nu lll Musjf sorunu ^V Savas ^azmmatlar Sorunu . c -. V Kapıtutesvoniar sorunu - VI natav Sorunj v Jkanoa*tıfe*-den frangf fkısı Lozsn Bans Antiaş •nasj naan sonram 'arthicde *eKrar gundem konusu aimuş ^e sociüç'a l e m m ^ sonuçianmjş- *H t/l B) II-lll C ) M V Di V-V £) v VI 22) Uudanya S.lan Btrak.şması le .ozan Konferansı arasındaki en onemlı sıyasai geltsme aşağıdaıc lerden hang sıd r "> A) Cumhunyer n ıianı Bl Sattanat n kaidtnlması C) AtatLnVün Cjmnurbaskanı seçjimesı 0) Haufeığm katdınimas E) Cumnunyet Ha k Frrkası (^ams^ nm kt r ıtma «;, 23} 3 Van »924 Halrftfğm kadinimas t ^ koşjt oiarak cjnarılan "evmd Tednsat foğretmm bırfestrime- sıi vasasının bmncH tem« amac aşağıdakUerden langısıdtr'' A) Eğrtım ve oğret mde k itğı Kaidırrnak St Çağdaşijgı e^rt m aıan ncan nasiatmak C) Latk duşjnceiı nsanlar vetştırmek DlJlusai devlet anayış^nt peK ştn7)ek E (.aıkıesTieyi eğ t m ve oğre'ımaen başlatmak 24 D-nseı makam ie öunyevı makarmn bırarada oi- -nas. devrımm temet fdsefesıne avKin bır durum. Bu durum karş smda yem ~urk Devfetınm temsn cılcı ılk olaniK aşağidak^lerden harg.sıi gerçek lestırmtşerojr'' A) Haiıfeiğın kaidınirnası 3) halk c rkas TI-I «urutması C) Tevnıd « ^edrsat Karu nun ç karnmas C) Medem v a s a n m ç^gr iması E; ZumhuryeV n lanı 25) Aşağıda^ lerden nang,s -U rK( V e Cumnunyetı nm ufuslararas ekonom.k .l.skıierım duzenteven 0 r yenmktir 1 ? A} *jrV Medem Yasas mr katuıu B) Yenı Turk hamenn n Kabufu C) Kadtniara seçme ve seçı me nakkının tan.nm- ması D) "urtt Tanh Kurumu njn aç Imas E) Takvn ve saat Sfs'emmın cegıştınimes 26) ! Tevmc 1 Tecrsat Yasası n Soyacı 'asası III ŞapKa Yasas. ıV Turk Oı Kurumu nur Kuruiması V Veden, YasatnKatuledJems Yukanaak ıe'den doğru nronoiojık dız nı aşagıca kılerden hangIS nde ver "rr ŞÎI'" 1 A) I i| JIMV-V B) MU-V-1V- I C) I IV- I Ill-V D) V I I M -V E) VIV IMM 27'Asa^ıdakıte'den laigıs 5 vtl savunma ya/aımcı servısıennder bm oiamaz^ A) itfaıye se'Vfs B) Emmyet "rgfkservs) C) Teknik onar m serv SJ D) Sosyai yardım serv.s Ej Hastaneter sevisı 2S) Asağıdakıierder largjsi sjiani kuvvetier r onurunu temsıi eaer7 A) Madalya B) Rczet C) Bavrak O) Fors E Sancak 29) I ÇizgrseJ n z <l Gece gunduz suresı f arm fM Guneş şınıanmn turuimas IV Enlernıenn uzunlugı, V Gureş şmJannın geiıs aç sı ^ ekvatordan KL tup/ara doğnj gıaıldık çe yukandakı1eraen nangrter nde azaima goruiur? "1 'V D) İll IV V E) II V 30) Aşag da be nien ozdlıkierden ^ang1sı b,f yer.n •ze( konLmunun sonuçianndan Diröır'' Al Dagiann Kuzey yamaçiannda karfarın daha LZUT sure <a n-ası 3' 3es ncı saat aı m "de / e f a mas C) Surekl gece ^aşanması Dl Caglann gun&y yamaç!3f n n Ooi yagış alması -1 <JŞ mevs mmtn 6 ~ ve 8 avia-da oiması 3") -51 - ioqu nendvenınde /erel saat 0" 32 oıduğui 3a 5° baı mendyenınde yerel saat tacîır 7 AJC5 32 B} 34 52 C) 13 12 C) ' - 3 2 E) 38 40 2j 23 E,iui arr nse ^0°do§u Boyfan nda 04 40 ia joça" ganes ay*ı gLn 10° doğu öoyiamında saat <aaa Daıar"* H 5^C 3 " 2 0 C > : 0 50 D) *8 00 Ei8-sc ugj "0 cm o-an cız k ofcegtn <esır clcek ota rs ıgı asag aak teraen hangtsicır'' ',4 000 303 31 *'5 300 C0O C) 1/1 000 000 3 ı 1 400 000 £) 1/500 300 A 60 3) 30 C -10 Û) 30 E 20 yukse<te z an X kent -ae s cakl K 3 Û C oarakcl çulm^stu.' Avnı anda JOCm V UK 3W" 0 C Z 3°C Dı 5°C Eı=°l v anda tafanacak nn ozeı konjrrian aym ı(aoui edıfcrj» A) Yıi &oyunca =' :* Ma-f^a C İ 2 1 -azranda 2 2*-raıkta 26ı Msagıda ^en^n ruzgarlar n harg s r n estıgı ye'cs s ca«J g - srtrrası be\ enemez'' Aı^acos 3)-<esşerre C c chn C) K oie E ^ayraz C&1 I 'az Tievsım nae guncuz denızaen *arava ge ze Karacan demze dogrj eserıer M ;o° "5° paraıeıte'ı uzennden envatora doçr^ fl Orta ıtuşak kar-atanmn satı k vıiar na boi va gistMOKrar Yu*a* oa ozeılıkterı belırt ıen ruzganar nangısmoe oogru o!arax ^enlm ŞÎI-? 1 ıt Aı Vetemer Vusontar «iızeer E) Satı uzgar an Me 'em*' Mjson a C Kutup ruzgana Alceler ratı ruzgarla D) Mettemter Atzeıer 3atı Ruzga'ar E) A zeier Vusonıar <JÎJO R^şar arı 40) AşagıdaMle'der hang s Ancenz ıkı mtnn aze'iK lenncen oır degıfdır" > A) Yaziar 5>catc ve ^uraKt r E) K sır ao^ma oıay ze rgmoır C 3C°-0° en.e~ı erı aras "ca ;crjlur C) v II K zagış "r*Kiar *CjOn*m L var noac r E) Coğaı bıik onusu -na«ı e/a f 41) ~uf k vede '3f maan eıae eoı en mıilı getır n arTtır ı mas ıQa asa§ caKİe aer "angısmın eıkn cimas A) Sciama oıa" ı a«ia r nm arrtintmast B) £«tl J k a ania n art nimas ClCuCree-»* Dl Ma«ma "ıjiıann^â Eı "vprak basımı 42) Cemır .etnc e"<3usır sı I Kırr/a **n3jStis V VSK ra enajs* ıs> / Cav erouîE s r'uKar ca ı/e'ieı "orK yedeK endustn «cilarından hangı <ıs a çe'terıraen ayrntt? ** I I 3M V C I I !V 01 IV J - ' 11 , -C Asacıca-raoe-ce^ıtıerı ve ç kanidıkar /erter oır drâaa >tr f t m sjr / aDilö*ı es*eş*ırme l e^den ~>arç % a" ısı r~> A) SOKSI 3c"a 3) Demr 21 ** C T -a»" ^e -A) 2ogu Aracciu 00 cest .c r asa^ıoa ver'en ozeı ıtierce'" la^oısı ocıgeve a 1 str ozeiık aeğılo '"* - 1 ' 'uz3 CUTII, en 'az'a oıan ûo'çeûtr 5- ctonjrr sı gelısrrem Sıf C *^I-*JS . j j u r J ^ J SaKim ndör son s raaadır "1 Tcn to jrraei oıus- E Şen "-esme sra-t -jksekîır J5 Akarsu ar verseknlennı asındırma 'asıma ve bırık me >o uvia üiusîunjrta' Asağıoakı.ercen nanc s 3»tarSj cır Kt rmesıyte oiusmamışrır'' A 3ar-a ovas Bl Cj«jrova dettası C Sanarva ovası ~) C ha-ıbeyi piatosu = Anm ovası •i6l~-'K ve3eK -oğrafi ooigeier^e bu oo ge e'ce e- tş. r»6" ^runter 3-nkate a ındıgı"da aşaçıca»" "a ' rr jrun ennaen *"anç sıntn Karaoen z 3oiges nae yens-T'esı rorcjr" **) % - " 5) Vıs C Sugaay 2) - -ıa * = Cav 4* 'urKivece eeKt-iK ener sı ureum r-öe oaraıiar /e ^ orcee^rn sanfptle'r ouyuk pa»r -ard r Asa jıost t'cen "crg st mcoe'ekTrfK santraı eraer seç c f = i aı^t-, al 2 -<eDar Sanrrat r ~v-^scı^a Sa^tra •«8 Cata'La Kccaeiı öoiurrn. I Asıt EgeBolumj ili Bat Karaaenz Boiumu IV Hakkarı Bolumu J -<onva Solumu Turkıveoe -ufus OagıKsı mcetenotğnce vuKar z venlen Doiunıerın nanoı ıkıs. en vogun ^e en terha sevreKi 3 an ar aır~ Cl /e 'V = ( v* 1 491 f^aiada n i ûJ r ev rzç Ğ*ıc /acak arnanıar kLzev rae se '-nca ar yavç nı K gostenr Kanaöaoa z wı 3rruSı,n(jn su d3g ı m asag oa* e'cer hançıs vie en co< ıc t»c r ? A Yukse'tı 3) C^vanus rfoien C Eifc'n D> N e ^ E 5ıca« ^e SOÛUK ÎK T I ar 5Ci «sag C3M:I uı«eıer r nang sı 2j^/a Suadav -rç- m nce k s 'a a' c nce /^r 3 maz7 A) A3D 3) 5 D ' C : n S*î Asağıda* ıcoen nang sı —e r kez=e vig ma oic_ e nnoen c r cegıtdir 7 At Moo Bl Veovai onarcaî C Stanaar saoma D) Kcre*asvcn «'savıs E ArrtHet k ortaıama ^2 V "Kao can dın even <era m a n er * -ravan sulur g bı ozoevts e r ce a guamava asagıcaK le'aei -^ar g s ı m e'kıs.naen soz eaılmetceatr' •i) Gecn 5 vasantı a- 51 ranc a-' ^ L H yargııar £ w yar c nın ces c £ hıtvac ar 5^1 Asag caKileraen "angısı sarrrya c r orneKt""" 1 A) B r nsanın her gece yatagınm jsîunae "> r *ı n B) Coseme rantaıarınaakı karrcuklar n ses.er m nirs.zia<- n cercevevı acnak c n canştiKtann C) oır cgrencmın jersre" sonra "ersev unuîtugj C> / a n D scnen s <l reKİaTiıarır e'kttı oıması E> B r 'ak m /an r yavmfana nsanlar n /anıttılrra s 54) Zğrenme yo*iafiidan twn oian kavrama yofjyia ogrenme ıçın asağıdak yargıiardan hangısı uygur degıidrr"; A) Caha çok getışmış organızmalara arttır 9ı Ceneyerek yanıimayı azaltma yoludur C) insanaa ze*a duzey /Lksefdıkçe kavrama gucu artar D) Deneme sayıs nın artması kavraman n geciK mesıdtr E) Kav^amaca yanılma olmaz bınncı denemeöe oğremtr 55} Ak f nas ahkiar nı yayagınlasma anormaüık dere- w«ne ve scsval ıltşkı erdekı etkıs ne gore revroz ve ps KQZ ar a"na<. ı^ze'e k ve ay rmaktayız Asağıdak le'den hang sı ps Kozara ornek bır aror AJ fcoı B obsesyon C) nevrastenı D) h sten Ej şjzofrenı 56 ı 'Bıreyin oaş*ta üır oırey veya bır grubun fîknne ana oerızeyebılmek ıc-n uymasıd r 3u'aca vapııan tarım aşağıdaKiferden nangısme Al Sosyatleşme Bl Ozdesteşiie Cji Guau erme 2) Çatısma E; K. 5 "k <azanma 57 B r grup cınöe yasayan oırey f enn Ctrbmne yaktaş marfeuzanasmalar nı gruo çınde o*uşan at grupıan sosyai ıışkılerce*c e*k lesımm guçlugunu nceıeme yo"tem aşagt3a< leroen nang s dr"1 A) SosyomeT n Bj Monografik ınceteme C) Tarınsei nceleme D) stacsDk yontemı E) Anket uygutama 53; Va>ts \ü larraları çe f çeves nde KadiRoy ve çev r esmoe "opıa^an top umsal vgmıan sosvolojık ar amaa en y anla'an <avra m aşağ A t iziey a talaDa 10 B, Gosterı kaiaDai War C Etkın kaıaoanklar D) S radan kaıabalıklar E Topiur-saı yıgırlar 59) Sır Dtreyın toc*unsar 1 şnrfer nı beirierT'ede sosyal statusu ve bu statj ge^e^ yaptığı davramşiarı sosya rclu et* dr Aşağidatcı açmiama a^dar nangısı sosya. statu ve sosyai rof »favrarrna ayK n bır aç klamadrr^ A) Sosvaı statuye doguştan geien bazı ozetlıkler etk; eder B) Sosyai statuier *op umdan topijma değ şeb lır CJ Her nsamn b rden *az a scsyaı statusu oaotlr D) Sosyal ro İer zamanla degıseoılıfier E}8(f msarınbeilı ve'ek Dır sosva statusu varCır 6C ^-cnmesegore ooak 'ace v§ onak -nulkıyetın ou- unaugu dayanısmanır «uvye' r ofdugu 'opJumla- a cerraat sozleşiıeıi dayan şmanm bulundLgu kış sei mulkrve'rn on pıara çrıcîıgı kufturlere cemı- /e* denıimeKtea r B j i a ^cre aşagıoakıie'Gen nangısmde cerru/et yasamndar LeTiaat /aşamına Dir sıralama var- dt r^ A) Kasaoa ker: koy B) Ken: kcy kasaoa C) Kov ^asaDa kent D) Kenr kasaoa koy E Kasaca «oy kent 61) Geiişmış de/rckrat K 'cplumtarda şsızitk sorunu buyuk ora-ıaa cozun'ienmış "-erkese uygun bır soa^ag sağ'arc g gıot çalışmayaıiara ve ış'en ç kaniara ca şsızük sıgortas saglanmış'ır Bu OLrumda aşag da<ıierden nang yargıya ula- şılamaz 7 Al Sosyai yas gjçtudur 8) Kadın ar r çalışma3 ra gerek vcKtur C) Aıle çı 3emokras saglanm ştır D) '"opıjmda kadm -erkek ayrımı yokt^r E) Topium sıv ı îoplumdur 62) &ır topjLtmda 'yvfus p anıarrası yapdıycrsa a$ağı kılerder hang s nm onlenmes soz konuSLdur'' Al istendd ğ' zaman r ocjk sah CM oiurmast B) Ister n g k.aoa r çocuK san DI oiunmas C) A le er r yaşantıiar nı pian.ayabnmeierı Dl Js'ermcaık çccuk ar r aoguruJması Ej P'an ka'wn^ava katk ca bLİunmak 63) Surektı arayış cnde oian deneyen msan ûılımsel •tig ye Ü aşmış* r Her >enı rjeneme a r onceKi d&- aeneiere gore dana le r btr 'eknoloj yı getımıştır BLna gore DıiiTsei bıfgıler ç n asağıdak leroen har.gısı dogrucu--'' A) Bıiımset b igıler bınn miı o arat lertenmektedtr BJ "*er yenj denöme <enü*( başna apayrı bır çanş- madır C, Bılımseı D*tçjier her toptuma gore değışır Dl Her denemen n sonuct ak 11 je nantik Ikesme dayan maz E) Oenemeier deneyere gore değ.snci k gos'er r 64» Kaira gore 21 gılerın oiuşumunda yaımz duyum- derey ^ da an l yeten değıld r 3ılg»iefin oiuşu rrunda Cüyumıar r, v« akJın etkıienrı .ItskiJennı araşt m ş dLŞun-nuş ve uzfaşrrac bır gorus artava <oymjşrur Kanr n bu jzıaşmac. aydınlanmacı fetsefesının aoı asagıdaKıie'den nançısıdır'' A) Sezgıo ık - Entuısyontzm B) Akıic lık Rasyonalzm C Deneycıl k Eiipırızm Dl Duyurrc,ıu< Sensual^m E; Seştırıcuk Ünhsizn 601 Bılımaoamı e Tılozo'un dunyaya /arlıklara $0- 'jnıara aan ş t çımier 'arK ıd r Aşağtdak-ıeroen nang s b( jim aaamından ÇQK ftlozofu gıiendjren btr Kcrîüdtr"1 *) Otgu ar arasında oasu bır neoen sonı-ç ılıskı» vardrr' B) Insartn oğrermesmde zeHa dJZeyıntn etkısı lecfr'' C) Tarımda venm am ımalt ıçm neler yapılaoıtır*' 01 Mutiuiugun ç sa*g beztenre etkısı nedır? =j rnsar 1 p Ime ısteğ nm «ynağı neoır' 56 insan mında soasuz denefaıfecek sa/ıoa g debde- cw vo\ vanaır |n5 a r cevres le tgt t« olarak bıiınen gorunen durjmiara uzandığı g b bunarndşına jstune de gıdebıimektedr Dtşjrj-ie'H ak ka gorutemn C şma uzanması r«- s«'ede hangı auşt,nc«> ortaya koymuşrur? A; RM'ist feîsefe 9 ^oiıantiK fetsefe Dl Rasyonalıst feisefe 6" Şuphevi tır me*oa 0 arak efe alan doğruya uias maca araç 0 arak kuıla^-nak s'eyen supheyı var- ığ doğrufamada kujla->an duşunbraşağıcatoler den hargısıdır'' AlBacon B) D Hume C) Descartes - Î H Bergson E) ^ımon 53ı "C ra 3ce dcğav tamtacak yontem tumevanmdır Oezgiae < & s r ale-ler kuflanlmalıdır B ım adamı te^notaj.yle deg ı 0.1 ^ [ e jğraşmaj ıdoHeinden tcurruJTiaiıd Bı-raca dıie get n en auşunur aşağ dak ıerden han- gıs dı •> A F Bacon 3) F cfıte C) Ar stotaies D) « _^ctte E) Descartes 69) G*netık bıhm /e 0 voıûjı kavjniart ıçiem E>a*ı mtndan buyuktefi kuçuğe hang sınde docr u sıra lanmıçtır? A) Bıyo*ojt Bı ım Genetık B)Geretık Bıycojı B*lm C Bıitrr Byofojj D) Bıvoto-ı Ge^etık "*0) "Koyun* (JJ ve 'Keç ' ^1) kavramlar a'asndakı .iış t<ı aşagıdaKilermaen hang sınae aodru oostenl nıştır? ~1)*BazıdenizterkP degldır Gpymesm r çel şıflın n alîıiı oian cnerrre aşağıaa* (erden langtSKj O Al Bazı dercer kjd*dır 61 3ırtur den,z er «irttdır CJ HıçDir derız kırlı Segıklır D) Bazı denızler <ti> degrldır E Her k rtı centzoır 72} Xt.'sun ka em nedır^ scusjna «rşjtık ota-ak •yazi yaznava yaravan öır ara^ r • aen.! rse aşagıdaKi'e^aen nang & dogru o^n A) tanım tarr ^ıtıustur 61 Bu tammda geceksız avnnt rtrdr- C) tanımtavan *an ma -nLhtaçt r D) SerekJı ozel k ventmemışttr =1 Bu tanımda k s r dongu vardır Cevap Anahtarı yartn SEÇENEK DERSHANESİ TARAFINDAN HAZIRLANMISTIR "TEKERLEKLİ SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BİR ÎNSANLIK GÖREVİDİR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Oayamşma Der. Tel:(0216) 370 8166 4410834 I j
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle