03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Netanyahu barışa çağırdı KLDIS(AA)- Israıl ın yenı Ba^bakanı Benjamin Netanvahu tum Arap ulkelenne goru^me çağrısmdabulundu Netanyahu pariamentoda vaptığı konusmada. "OzellikJe vakın komşularımız Suriye De\let BaşkanıHafız Esat. Lubnan Devlet Başkanı KliasHra\i, Suudi Arabıstan Kralı Fahd başta olmak uzere tum Arap lıderlerine sesknıvorum. Ortadoğu'\u istikrarın egemen oldugu bir doneme taşıvacak doğrudan barış goruşmelerını onkoşulsuz olarak gerçekleştırelım" dedı Netanvahu Fılıstın yonetımıne de seslenerek "Guvenlıği korumak için, sizinle gerçek bir barış ortaklığı, ı\ı komşuluk ilişkileri \e işbirliği sağlamak ıstıvoruz" dı\e konuşru Israıl hukumetının tum taahhutlerını gerçekleştırmesı kaı>ılığında Fıhstın vonetımı ıle goruijmeve hazır olduğunu da belırten Netanvahu üoru^melerın 1993 Israıl-Fılıstın anlas,masının uvgulanması \e ıkı tarafın da banş \e guvenlık ıçınde vasamasını sağlayacak nıhaı anlaşma konuları temelınde gerçekles,tırıleceğını soyledı Yeni kabine Israıl de 29 Niavıs ta \apılan genel seçımlerde bınncı partı olan Lıkud PartiM'nın genel başkanı Benjamin Netanvahu 6 kuçuk partı ılebırlıkte kurduğu koalısvon hukumetının lıstesını parlamento\ a »undu Başbakan Netanvahu don bakanlıgı kendısı alırken başbakan \jrdımcılıgına Moşe katsav ı getırdı Silah ambargosu kalktı • NEW VORK(AA)- BM Gu\enlık Konseyı eskı ^ugoslavva cumhunvetlerıne 1991 "den ben uv gulanan sılah ambargosunu kaldırdı Gu\enlık Konsevı Başkanı Nebıl Elarabı "hertur sılah ve sılah dagıtımı alanındakı ambargonun kaldırıldığını bıldırdi Elarabı ttaKa nın Floransa kentınde şapılan ulu^lararaM Bosna Konteransfnda ılgılı ulkelerle \anlan Sılahların Kontrolu Anlasmasfnın ardından bu kararın alındığını belırttı Supiye'den ABD'ye çağrı • NEVV\ORK(AA)- Surıve nın ^BD den barış karşılıgındaGolan tepelennı Surıve >e lade etmesı ıçm lsraıl ın venı başbakanı Netanvahu">a baskı yapmasinı ıstedığı bıldırıldı "El-Tavra" gazetesınde yavımlanan bir makalede" ABD Ortadoğu banş surecını canlı tııtmak ıstıyorsa Netanyahu uzennde baskı kurmalıdır" denıldı Rusya lideri, kendisini ikinci turda Kremlin'e taşıyacak emekli general Lebed'i yanma çekmeyi başardı Yeltsîn'i Vefiabb 9 kurtaracal• Rusya De\ let Başkanı. Sa\Tjnma Bakanı Graço\ "u gorevden uzaklaştırarak seçımlenn anahtar lıden Aleksandr Lebed'i kadrosuna aldı \e halefı ılan ettı MOSKONA (Cumhunvet>- Rusva lıden Boris^eltsın,de\ - let başkanlığı b,eçımlennın ıkıncı turu ıçın onemlı bir ham- le yaptı \e ılk turun uçuncusu General Aleksandr Lebed'i kadrosuna aldı Dun sabah ICremlın'de \apılan goruşme- de\eltsın Lebed edort arma- Şanverdı Bırıncısı Lebed ul- ke y onetımınde onemlı rol ov - nayan Rus\aGu\enlık Konse- \ı nın sekreterlığıne getırıldı lkıncısı ulusal guvenlıktenso- rumlu De\ let Başkanı Yardım- Yeltsin, halefı ilan ettiği General Lebed savesinde ikinci turu garanthe alma çabasında. CIM unvanını kazandı Uçunuisu \eltsın Le- bed e eskı seh \e ezelı rakıbı Pa\elGraçm'un kellesinı sundu uzun suredıı ıstıtası talep edı- len Rusya Savunma Bakanı sonunda gorevın- den alınd.ı \e dorduncusu Veltsın Lebed ı haletı ılan ettı Kremlın ın armağanlarını kabul eden Lebed seçmenlennı ıkıncı turda Yeltsın ı desteklemeve (.ağırdı Pazar gunu \apılan Rusva De\ let Başkanlığı ->eçımlennınılkfurundahi(,bırada\ çoğunluğun ovunualamamıştı Son venleregore \eltsin ın o\ oranı vuzde 3^ komunist lıder Gennadıv Zyuganm'un kı yuzde 32 olarak açıklandı Lebed ovlann yaklaşık \uzde I5'ını alarak Aleksandr Lebed 'Darbeyi önledim'MOSKO\\ (AA) - Rusya De\ let baş- kanı Veltsin tarafından Ulusal Gu\enlık Konseyı Sekreterlığı \e Devlet Başkanlığı Ulusal Guvenlık Danışmanlığı gorevıne atanan Ale\andr Lebed "Ilk iş olarak. hazırlanmakta olan bir darbe girişiminı onlediğini" açıkladı Lebed duzenledı- ğı basın toplantısında. generallerle yoğun gonışmeleryaptığını bu gorusmelerden ılk sonucu da aldığını belırterek. şoy le konuş- tu. "Savunroa Bakanı"na(Pavel Graçov) vakın bazıçevreler,darbe girişımi \e bu- na paralel olarak, Mosko\a Askeri Daıre- si ile Ha\a İndirme Birliklerinı karıştı- racak hazırlıklar içindeydı. \ncak ko- nuşmalarımızdan sonra sadakatlerinı bil- dirdiler. Karışıkhk olma\acak." Lebed Graçov un gorevden alınmasını "Gerekli bir adımdı' dıve nıtelendırdı 'Seltsin ile bu konuda mutabakata vardıklarını belınen Lebed "Graço'un gore\den alınması uzun zamandır gundemdevdi. Bugunku koşullar, bu adımın atılmasını gerekli kı- lıvordu" dedı \enı gorevınde en onemlı ışinın ulkedekı toplumsal \ e sıy asal tehlı- kelerı bertarafetmek olduğunu belırten Le- bed "Ozellikle silahlı kuvvetlerı kontrol edecek mekanızmalar oluşturarak. bu tehlıkelerin askeri çatışmava donuşmesi- ni onleveceğim" dıye konuştu Doğruluk ve duzenı savundugunu belırten Lebed "Bir asker olarak savaştan nefret ediyo- runı. Rusya topraklarında her tur aske- ri çatışmanın çıkmasını onlemek için elimdengelenıyapacağım" dıve konuştu Yeltsın Ulusal Guvenlık KLonseyı Sekrete- rı'nıngorevlennı genışletenyenı bırkarar- name ile Lebed'e "askeri reformlar uze- rinde soz sahibi olma. suça. yolsuzluk \e ruş\ete karşı mucadelede. Savunma \e Içişleri Bakanlıklarını. ic vedışıstihbarat semslerinı doğrudan kullanabilme" vet- kılerı de verdı RUSVJ nınuLiınuılıderıoldu Retomuuekono- mı-.t Gngonv Nelınskıyuzde n aşirı sağcı Vla- dimırJınnoNskııseyuzde6ov aldı Aralannda eskı Sovyet lıder MıhaüGorba- ço\*un da bulundugu otekı beş adavdan hı*»bın- nın ovları yuzde 14"e ulaşanıadı Bu durumdi Lebed'ın Vavlınskı nın \e Jınno\>kı nın ieı,- men kıtlesi ıkıncı tur iı,ın belırlcvıcı onem Lı- zandı Ozellıklede Lebed seçıınlcınandhtjrıs- mı halıne geldı Se(,ımlerden vonıa henı "^elt sın hem de Zyuganov Lebed e ışbırlığı onerdı Oncekı gun \e dun ıkı kez goruşen \eltsin \e Lebed sonunda anlaştılar Lebed ın volsuzluk- larla mafv a şebekelerıy le etnık sorunlarla mu- cadele\eMİdhlıkuv\etlerınreformukonulann- da geniş vetkılerle donatıkıcağı s.ınılıyor Vav- lınskı nın antı komunıst olarak bılınen seı,men- lerının hemen henıen tunıunun Veltsın ı destek- lenıeM beklenıyor Jınnovskı nın veyandaşla- nnın tutumunu henııznetleşmedı Ancak bu \e- rılere gore Veltsın ın ıkıncı turda oyların yan- sından tozlasını alarak set,imlerı kazanmasi ko- lavljşmişgonınuyor Buradatekkuşku Zvuga- nov un da dıle getırdığı gıbı Lebed ın "ıktıdar karşiti" seçmenlerının generalın emnne uyma- vı reddetmesı olasılığı Graçov "un yenne Sa- vııniTU Bakanlıgı naGenelkurmay BaşkanıMh haıi Kolesnıkov'un \ekalet edecegı bıldırıldı Aleksandr Lebed selam verdi ve Yeltsin'in emrine girdi Boris, 'Kuğu'yu gözünden vurdu HAKAN AKS\\ MOSKO\\-General Aleksandr Lebed sıyasette oidukça yenı Ordudan ıstıfa edelı bir yıl oluyor Önce bağlı oldugu Savunma Bakanı Pavel Graço\'a askeri reformlarla ve Çeçen savaşıyla ılgılı sert eleştınler getırerek "Asi General" unvanını kazandı Ardından eleştırılerını Kremlın'e yöneltınce "^iızla hırslT oldugu gerekçesıyle Başkan Yeltsın"den azar ışıttı 1995 sonunda yapılan parlamento seçimlennde pek varlık gosteremeyınce. o zamanlar Rus TopluluklarKûngresı adlı orgutte bırlıkte faalıyet gösterdığı Kremlın'ın "eski kurtlanndan" Vuri) Skoko> 'dan ayrıldı Pariamentoda hep tek başına davrandığı ıçın kımılennce "yalnız kurt" olarak adlandırtldı Bu arada Rusça u kuğu" anlamına gelen soyadı ile alay edenler oldu (Dünku Rusya gazetelerden bazılan, ılk tur seçımlerden sonra "kuğu avınm basladığmı" yazdı) Daha sonra eskıy; temsıl eden komünıstlere ve bugunku sorunlann kaynağı olan ıktıdara karşı "uçüncu güç" oluşturmak ıçm bayrak açtı Yaptıgı açıklamalarla, yazdığı yazılarla ve kullandıgı sloganlarla kısa surede dıkkat çektı Sosyal adaletı savunurken ve batıyla ıhşkılen eleştınrken "sol egilimli'" bulundu Yolsuzluklarla mafyayla ve etnık sorunlarla mucadele sozu verırken "sertlik vanliM ve miüiyetçi" oiarak nıtelendı Onunla ılgılı pek çok eleştın duyuldu, ama "duröst >e mert bir Bder 1 " oldugu yargısı neredeyse dokunulmaz gıbıydı Tavırlan, ordu kokenlı olduğunu sureklı olarak anımsatıyordu Aynca son zamanlarda yapılan bazı anketler. halkın Çeçen savaşmı ve benzen etnık sorunlan en başarılı çozecek lıdenn Lebed olduğunu duşundügu gostenyordu Ne de olsa Lebed Moldovadakı ıç savaşı durduran 14 Ordu komutanıydı Seçım kampanyasında ıktıdann Lebed'e karşı tutumu ılgınçtı Otekı bazı aday larla ıttıfak kurnıak ıçın çaba harcayan Kremlın, Lebed'ın seçımlere aynca gırmesını desteklıyor gıbıydı Televızyonlar ve sagcı gazeteler, Yeltsın'den sonra en tazla Lebed'e yer verdı Sonuçta ıktıdann hesapları tuttu ve Lebed yalnızca Jınnovskrnın değıl Zyuganov'un mıllıyetçı kıtlesını de böldü Ancak bırıncı turun ılk be$ lıden arasında. yalnızca Lebed'ın cıddı bir sıyasal organızasyonundan yoksun oldugu uzennde fazla durulmadı Lebed geçen hafta bir sövleşıde "doğuştan üder" olduğunu ve "birilerırtc bağlı olarak çalışmanın doğasına uvmadıgınr soylemıştı Dun Yeltsin'in karşısında asker selamı verdı ve devlet başkanının emnne gırdı Dunku konuşmasmda oklannı komünıstlere yoneltıyor, bugunku sorunlann çozulebılır olduğunu vurguluyordu Hâla ıyı nıyetlı ve durusttu Ama ustlendığı görevler, belkı de onun sandığından çok daha zordu Ruşvetlerle. organıze suçtarla mafya çetelerıvle ve silahlı kuvvetlerdekı yolsuzluklarlabaşaçıkma vaadıvle Kremlın'e adımını atarken, bu sorunlann kaynaklarından bazılannm ıktıdann ıçınde oldugu fıknnı kabul ctmıvor gıbıydı Sıyasal gozlemcıler, generalın Kremlın'dekı anı yukselişinm başta Yeltsın'ın sağ kolu General Aleksandr Korjakov olmak uzere pek çok kişiyı rahatsız edeceğinı ve Lebed ın ışinın zor olduğunu belırtmekte gecıkmedıler Yenildiklerini anlayan naziler, işadamlanna paralannı İsviçre'ye aktarmalan talimatı verdiler Nazi serveti tarafsız Isviçre'de Demirel, Mostar Başkonsolosluğu 'nu açtı MOSTAR - (C umhurivet) Cunıhurbaşkanı Suleyman Demi- rel Bosna-Hersek e vaptığı gezının son gununde Turkıye nın Mostar Başkonsoloslugu nunaçilışını yaptı Deınırel. Mostar da bırTurk Başkonsolosluğu nuna^ılmasinın Turkıye nınBosna- Hersek Cumhunvetı ve Federasyonu'nun sıvası ekonomık ve sosval ıstıkrarına katkıda bulunmak yonundekı sağlam kararlı- lığının bir sembolu olduğunu bıldırdi Mostar Başkonsolosluğu gorev ını Murat Adalı yurutecek Bosna-HersekCumhurbaşkanı \liaizzetbego>iç ınresmıko- nuğu olarak bu ulkeye 2 gunluk gezı duzenleyen bulunan De- mırel dun vurda dondu Turkıye nın Mostar Başkonsoloslu gu nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Demırel. Turkı- ve nın. Bosna-Hersek'tekı Boşnaklar ile Hırvatlar arasındakı çatışmalann durdurulmasında ve Bosna-Hersek - Hırvatıstan Federasyonu nun onunun açılmasında onemlı bir rol oynadığı- nı belırttı Mostar dakı Koşkı Mehmet Paşa Camısı ıçın 5 bın do- larlık vardım yapan Demırel Turkıye'nın camının yapımını ta- mamen ustleneceğını bıldırdi Demırel bugun Ankara ya gele- cek olan Hınatıstan Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman'a evsa- hıplığı yapacak Tudjman ın 2 gun surecek olan gezısınde ıkı ulke heyetlen arasında asken ışbırlığı ve eğıtım anlaşmasının ım- zalanacaöı kavdedıldı • Müttefık ordulan Avrupa'ya ayak bastıktan sonra naziler, ulkenın buyük ış adamlannı toplayarak yenılgıden sonra yenı Alman Imparatorluğu'nun kurulması ıçın sermayelennı tarafsız komşulanna aktarmalarını ıstedıler Dış Haberler Servısı- Nor- mandıva çıkarmasindan ıkı av sonravdı Muttefıkler Hıtler Avrupası uzerındekı bağlannı saglamlaştırmak n,ın Fransa v e Polonya yasaldınlardüzenle- mektevdıler 10 Ağustos 1944 de bir grup onde gelen Mman sanavıcı Fransa'nın Strasbourg şehnnde bir otelde toplandılar Bir SS generalı Krupp Rochlıng Messerschmıtt Rheınmetall ve \olkswa- gen'dan gelen işadamlanna sa- vaşın kavbedıld.gını avikladı \azı repmı "Venılgının ardın- dan kuvvetlı bir '\lnıan Impa- ratorluğu" meydana getırebıl- mekıçın" uzun zamandır suı- durdugu ulke dişina sermave transten vasağım kaldınvordu Muttetıklenn vıllar sonra gız- lılıgı kaldınlarak ge»,en gıın- lerde açıklanan toplantı tuta- naklanna gore Mman tırma hesaplannm çogunun transte- n ıçın uçuncu bir ulkenın ara- cılığına başv umldu (Adı geçen fırmaların bu transfen gerçek- leştırdığıne daır hıçbır geı,erlı kanıt bulunamamıştır) Soz konusu ulke nazılerın sa\aş boyunca fazla deger vermedı- Sı Isvıçre ıdı Nevv svveek dergısınde belır- tıldığıne gore ABD gızlı serv ı- sinın 1940 larda Almanva nın kara paralannı nasil akladığı- nı gozlenılemek uzere duzen- ledıgı Guvenlı Bolge Operas- vonu sırasında topladıgı belge- lerde ls\ıçre nın nazılerle ne dereceve kadar ışbırlığı vaptı- gı detav larıv la ortava konuvor Gerçekte son gelışmeler nazı dehşetının venı bir bovutunu ortava çikarıvor Nazılcı kuıbdnlanndan çal- dıkları paralarlj kendılennı fı- nanse ettıler kurbanları ıse valnızca katledılen Vahudıler olmadı Nazıler işgal ettıklen tum ulkelerdekı parava çevn- lebılen deüerlere de el kovdu- lar Elde ettıklen tum bu savaş ganımetlerını de K\ ıçre aracı- fığıvla akladılar Daha otesı •\BDbelgelennde isvıçre nın iracılıgı olnıadan nazılerın kendılennı hıçbır ^ekılde fı- nanse edemev e^eklerı de açık- lanmakta Hıçbır ulke Ikıncı Dunva Savaşı nın etkılerınden uzak kalamadı Tarafsız olduğunu ıddıa eden ulkeler savaşa or- dularıvla olmasa bıle savaşan taratların entrıkalanna vatak- lık ederek katıldılar ve savaş sonrasında da en az çarpışan taraflar kadar sıiçlandılar \1- man ışgalı altında bulunan Is- v ıçre ıse taratsizhgının karşılı- gını savaş bovunej -Mmanlar ıçın bankerlık vaparak odedı 1 ım HASAN AÇA^ (1925- 1996) 'GÜLEGÜLE HASAN AMCA... KALBİMİZDESÎN' K\ latlarm: Sedat. Ce\det. Merih. Belıçet. Gülali, Tuııur. Şeııol. Mehıııet, Mu»tafa. Bilge. Kadri> e.Teoıııaıı, Hulva KIRŞEHİR SULH HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 199S727 Davacı vekılı Av Ercan Şenyuz tarafından davalılar Ll- mas Mermer v e arkadaşları ale\ hıne açılan Kırşehır ılı \e- nıce Mahallesı Selgah sokakta kaın 2716 ada ^ parselde kavıtlı 414 m2 lık taşmmazda ortaklığın gıdenlmesi da- vasında ve tapu malıklen Elmas Mermer Nurhan Demı- rel \saf koksal Emıne Taşerı Turan Şenol ve Hatıce Bay tuz un adreslen tespıt edılemedıgınden adreslenne da- va dılekçesı teblığ edılmedığı ve kendılenne ılanen dava dılekçesının teblığıne karar verılmiştır Bu ıtıbarla tapu malıklen davalılar Elmas Mermer Nurhan Demırel Asaf Koksal Emıne Taşerı Turan Şenol ve Hatıce Bavtuz un duruşmanın bırakıldığı 11 7 1996 gunu saat 9 10 da bız- zat mahkememızde hazır bulunmaları veva kendılennı bir vekılle tem>ıl ettırmelerı aksi takdırde davava voklukla- rında devam edıleceğı hususlan HLMK nın 509 madde- sı gereğınce dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere ıla- nen tebİıg olunur 4 6 1996 ' Basin 93064 TEŞEKKUR Sevmlı babam CEMİL ŞENSOY'uıı cenazesınde aunıızı pavlaşan Sayın ERDAL İISÖNÜV, Sav ın DEINİZ BAYK.4L'a, Savın BER^A K MESl T YILU4Z'a, Sa\ın MLRAT IC\R\YALÇINa, Çarşamba Beledıve Başkanı Savın HÜSE1İN DEĞERLİŞe ve Çarşamba Beledıyesı çalışanlarına sev aılı M\H\IIT SEMİZÖĞLl nun şahsinda 'tum Carşambalı do--tlard ve Galatasaray Lise>ı arkaddşlarıma sanatçı dostlanma babamı aıle kabnstanına dek omuzlannda tdşivan tum Çarşambalılar a Termelıler e Yavevlı ve Alan kovlulerıne aılem adma teşekkur edenm FERR4N ŞENSOY SATILIK PIONEER MÜZİK SETİ Az kullanılmış komple takım Tel.236 11 13 19 00-23.00 arası DLZELTME 1 s 6 1996 larıhlı ndZLtonıızdı. 126S' b<tsın no su ılc va- vımlanan ŞIŞLI 4. ICR\ ML DL RLLĞl 'NÎ N G\\ Rİ- MENKIL AÇIK \RTTIRMA ılanında 1) Ilk satırdakı ga\ rımcnkul açık arttırma Miretıv le para- va çevnlecektır ıtadesı vaniiş olup dügnısu gavnmenkul auk arttırma suretıyle satılarak parava ı,e\rıleccktır olacak- tır 2) Satı^ ^artlan bolumu 2 maddede ver alan pav akçesı ıbareM vanlı^ olup dogrusu pe\ akçesı olacaktır duzcltırız Romanlarınız ve ansıklopedılerınız yerınızden alınır Tel.: 554 08 04 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılkı başarılı organızasyonumuza devam edıyoruz Bu yıt Kuşadası Guzelçamlı'da denıze sıfır Otel Eva dayız Ozel plajı, ıkı ayrı çocuk havuzu denızle sonlanan yeşıl alanıyla ve odanızdakı telefon, muzık yayını, sureklı sıcak su olanaklarıyla aıle ortamlna sahıp otelımızde çok rahat edeceksınız Akşamları sazımız ve sohbetımız hıç bıtmeyecek 1) Gunluk konaklama Yatak + kahvaltı + akşam yemeğı + akşam programları + ozei geceler = 45 DM (KDV dahıl) 2) 10 gun-10 gecelık paket tatıl programı Efes - Meryemana - Şırınce Prıene - Mılet - Dıdım, Pamukkale Kuşadası Mavıtur, Mıllı Park gezılerı 10 gun -10 gece yatak + kahvaltı + akşam yemeğı + gezıler + ozel geceler + oğle yemeklerı (gezılerde)=600 DM (KDV dahıl) Telefonla ayrıntılı bılgı ve broşur ısteyınız BODRUM/TURGUIREISTEDENIZKENARI EKİN Sosyal Hızmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0 256 518 36 20 - 512 43 38 SATILIK DAİRE Akatlar, Zeytınoğlu Caddesı uzerınde 2 oda 1 salon, 110 m apartman daıresı sahıbınden satılıktır Mür.: 268 76 97 Satılık oto 1981 model AUDI 100 Yenı kaporta Tel: 250 47 62 Ozel Plaj Yarı Olımpık Havuz Restoran Market Barlar Moblelı Denız Manzaralı Mutfak ve Mını Barlı 4 KİŞİLİK APARTLAR 2.000.000. TL ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 P\ZARCIKASLhE HLKUK MAHKEMESİ'INDEN DosvaNo 1988 4S() Davacı Şıho Koçakgul ılc dav alılar Salman Karadut v e muştereklen arasındakı tapu ıptalı vetescıl davasmın va- pılan yargılaması sırasında Pazarcık ılçesı Sadakalar kovunden Bınm oğlu Kan- ber ve Abıdm Karadut a da- va dılekçesı teblığ edıleme yıp vapılan araştırma >onu- cı. adreslen de tespıt edıle medığmden ılan voluvla teb- lığe karar \enlmı$ olmakla adı geçen davalıların duruş- mdnın bırakıldığı İS 7 1996 tarıh saat 9 da nidhkeme- mızdc hazır bulunmaları \ e- va kendılennı bir vekılle temsıl ettırmelen aksı tak- dırde vokluklarında karar venleceğı dava dıickçesı teblığ verınc geçerlı olmak uzere ılan olunur Basın 93212 ÇACIN MOTEL Yazı Ege'de karşılamak ıçın Her oğun balık 2 kışıfTP) 3.000.000 TL Asos Bektaş Koyu Tel.: 0.286 7234042-43 MESEN OTEL AKÇAKOCA Orman-Denız-Sessızlık Yazlık-Kışlık havuz-sauna Y.P. 2.500.000 Rez.: 0374 611 44 36 611 36 78 3363170 3 TAKSIT KKKiHARMfT ve Kalıte Uzungol-Çamlıhemşin-Ayder Y. 22 / 29 Hazıran 8 gun YP Lux Otobusle 25.800.000 TL. Ayrıca 6. 13. 20. 27 Tcmmuz .AYRINTILI BILGI BUROMUZDA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle