05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İntivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeııi Orhan Erinı; 0 Genel Yayın Koordinatörü: Hiknıet Çetinkaya 0 Yazıı^leri Müdürleri: Ibrahim Yıldız (Sorumlu>, Dinç Tayanç 0 Haber Merkezi Müdünı: Hakan kara 0 Görsel Yönetmerr. Fikret Eser Dı> Habcrlen Ergun Balcı0l>tıhburat: C'engu Yıldırım 0 Ekonomi: Bülent kuanlık 0 Kültür Handan Şenköken 0 Spoı Abdülkadir Yücelman 0 Makjlclcr: Sami Karaören 0 Düzeltme: Abdullah Ya/ıcı 0 Foiûâraf: Erdoğan Köseoğlu 0 Bılgı-Bclgc: Edibe fiuğra0 Yurt Habevkrr. Mehmet Faraç Yaun Kurulu: İlhanS«lçuk{Ba}fcaıi). Orhan Erinç. Okta> kurtböke. Hiknıet f etinkava. Şükran Soner. Ergun Balu. Dinç Ta> anç. İbrahim \ ıldız, Orhan Bursah. Mustafa Balbav. Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı: Mustafa Balbav 0 Haber Müdürtı: Doğan Akın Atarürk Bul\an No: 1.25. Kat:4. Bakanlıklar-Ankara Tel: 4195020 (7 hat). Faks: 4145027 0 Izmır Tcmsilcisr. Serdar kmk. H. Zıya Blv. 1352 S. 2 3 Tel: 4411220. Faks: 4419117 0 Adana Temsılcısı: Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S. No: 1 Kat. I. Tel: 3522550. Faks: 3522570 Müessese Müdürü: Erol Erkut 0 Koordmatör Ahmet korulsan 0 Muhasebe: Bülent Yener 0 İdarc. Hüseyin Gürer 0 t^letnıe: Önder Çelik 0 Bılgı-İşlem: Nail İnal 0 Bılgısayar Sıstem: Müriivet Çikr MEDYA C: • Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür Cülbîn Erduran # Koordinatör: Reha lşıtman # üenel Müdür Yardımcısi: Mine Akdağ Tel 514 07 53 - 513 95 80-513 8460-61,Faks: 5118466 liuan ve Ba<tan: Yenı Gün Habcr Ajansı. Basın \e Ya>m,:i]ık. A Ş. jî! O J 3 1 4 1 Cıyaloğlj 34334 1si. PK 246 hıanbul fe! lü 111) 512 05 05 i 20 hat ı Faks: ıO 212: 513 S5 95 19HAZİRAN 1996 tnısak: 3.24 Günes Ögle: 13.13 İkindi: 17.11 Akşam: 20.46 Yatsı: 22.38 Modacılar çtfdırdı • Çeviri Senisi - Sofya'da 17tiaziranda gerçekleştinlem moda defilesinde rengârenk prczervatiflerin süslediği avangard giysiyi sergileyen Bulgar manken sansasyon yarattı. Bulgar tasanmcı Paviine Nikolova tarafmdan hazırlanan lateks elbise defileyi izleyenlerce "çılgınca" olarak deâerlendirildi. (Fotoğraf: REUTERSı Denizkurdu-2/96 tatbikatı • ANKARA(AA)-Deniz Kuvvetleri K.omutanlığı'nın planlı tatbıkatlarından Denızkurdu-2 96 tatbikatının Suriye ve Kıbns açıklannda gerçekleştirilen dördüncü safhası sonaerdi. Donanma Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu'nun sancak gemisi Barbaros firkatev ninden sevk ve idare ettiği tatbikatın dördüncü safhasında suüstü harbi. denizaltı sa\ unma ve hava savunma taktiklerinin uygulamasına yönelik eğitinıler yapıldı. Tatbikat, 28 haziranda sona erecek. Internefte 'sanal eylem' • Haber Merkezi - Internet kullanıeıları. Türk Telecomu bir mitingle protestoya hazırlanıyor. Ancak bu miting. tümüyle sanal ortamda bilg\sayar kullanıcılarının ekranlarında gerçekleştirilecek. " Sanal toplum örgütleri'nin ilk örneğini oluşturmak isteyen gazeteci Şeref Oğuz'un, Medyatext lnternet ve Multimedya ile ortaklaşa düzenlediği sanal miting bugün yapılacak. Ilgilenen kişiler http:WwAv.medyatext.cora serefoguz adresinden mitinge katılabilecek. Kolej sınav sonuçları • İstanbul Haber Servisi - 1996 özel okullara girme sınavımn ilk 6 derecesini Istanbullu öğrenciler kazanırken sınav birinci ve ikincisinin kız öğrenciler olduğu bildirildi. Il sınav kurulunca dün yapılan açıklamaya göre sınavda birinciliği 676.006 tam puanıyla Beste Sözer. ikinciliği Zeynep Gökçe, üçüncülüğü de Uğur Şahin aldı. Sınav sonuçlarına göre kazanan ilk 10 öğrencinin 5'nin kız. 5'nin de erkek olduğu bildirildi. Kolej taban puanlarının 22 haiiranda ilan edileceğinin belirtildiği açıklamada, kolej tercih formlannın 25. 26 ve 27 hazıran tarihlerinde sınava girilen okullarda dağıtılacağı kaydedildi. Öğrenciler. bueünden itibaren de 0- 212-286 17 83 numaralı "Alo Kolej" hattından puanlannı öğrenebilecekler. Açıköğretim lisesi • A\KARA(Cumhuriyet Bürosu) - Açıköğretim lisesine. 1996-1997 öğretim yılı için ön kayıt yaptırma süresi lOEylüİ 1996 gününe kadar uzatıldı. Telif hakkı isteği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Müzik Eserleri Sahiplen Meslek Birlıği (MESAM) Başkanı Atilla Özdemiroğlu. ses sanatçılan Sezen Aksu. Orhan Gencebay ve üyeler Dursun Karaca ile Ihsan Tellioğlu. Radyo ve Teleyizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Güneş Müftüoğlu'nu ziyaret ederek telif hakları konusunda görüştüler. Müftüoğlu, Radyo ve Televizyon Yayınlan Yasası uyarınca çıkanlacak Telif Haklan Yönetmeliği'nin gelecek hafta içinde hazır olacağını açıkladı. Arkeoloji dünyasmdaki son bulgular, insanın yaratıcı etkinliklerinin 35 bin yıldan daha eskilere dayandığını ortaya koyuyor Sanat önce AfHka'da başladıÇeviri Servisi- Arkeolo- ji dünyasmdaki son bulgu- lar. insanın yaratıcı faaliyet- lerinin başlangıç noktası- nın Afrika olduğunu orta- ya koydu. Bugüne dek el- de edilen bulgular ışığında Homo Sapiens'in bundan ancak 35 bin yıl önce Av- rupa'da yaratıcı gücünü kul- lanmaya basjadığı düşünü- lüyordu. tlk resimler. hey- keller, mücevherler ve mü- zik aletleri. o tarihten son- ra insan yaşamında yerini almaya başlamıştı. Ancak ilk insanın bu yetkinliğe birdenbire ulaşamayacağı görüşünden hareket eden araştırmacılar. gözlerini in- sanoğlunun 100 bin yılı aş.- kın bir süredir gezindiği Afrika savanlarına çevirdi- ler. Sahra Çölü'nde bulunan duvar re- sımleri ve taş heykellerin A\ rupa'da- kileri benzer olduğu görüldü. Eldeki arkeolojik verilerbağlamın- da. insanoğlu kendini diğer türlerden ayıran en önemli özelliğine. kültürel ve yaratıcı zekâsına A\rupa"da ka\ıışnıuş- tu. Ancak arkeoloji dünyası son yıllar- da yaptığı çalışmalarla kendi ürettiği bu teoriden vazgeçmek zorunda kal- dı. Alman Focusdergisinde yer alan ha- bere göre. araştırmalarda tarihsel sü- reç içindeki kültürel \ e yaratıcı oluşum- lann beşiğınin Avrupa olamayacağı kanıtlarıyla belirlendi. Çok daha önce- ki dönemlere ait bulgular. yüksek bir medeniyetin ilk adımlarının Avrupa dışında atıldığını gösteriyor. Arkeolojik bulgulara göre Avrupa insanının sanat yaşamındaki kilometre taşları 35 000 yü Aslan insan GüneyAlmanya'da bulunan bu heykel ilk insanın saratına ait ilk örneklerden Uzmanlar, saratın birdenbire bu * düzeyde başlamış olamayacağını bunun önaşamalarının olması gerektiğini savunuyorlar 31000yA Chauvet Mağaraları Magaralardakı duvar resimleri son derece detaylandırılmış Aynı döneme ait 300 ayn mağarada aynı gelışkin düzeyde resimler bulunmuş durumda. 25 000 yıi VVillendorf Venüsü Bu dönemde kadın figürleri ağırlıkta. Uzmanlar kadının bereket sembolü olarak görülmeye başlamasıyla bu heykellerin yapılmasının aynı tarihlere denk geldiğlni beltrüyof. 17 000 yıl Lascaux Mağarası Mağara 1940 yılında keşfedildi, 1963 ytiında ise ziyarete kapatıldı. Taş devri mağaralannın içinde en görkemlisi. Çizim. resim ve boya teknikiert hâlâ araşttnlıyor. 20 000 yıl Cosquer Mağarası Deniz seviyesinden 37 metre aşağıda kalan Cosquer mağarasını dalgıçlar 1985 yılında keşfetti. Resimlerde değişik boyama teknikleri kullanıtmış. Avrupa"daki eserlerin ortaya çıkı> tarihine bakan ara^tınnacılar. bu düzc\ - de bir yaratıcılığın birdenbire ortaya cı- kamayacağı ve buraya aşama aşama gc- linmı^ olması gereğinden hareket ede- rek bunların bas.langıç noktasını ara^- tırmaya başladılar. Sonuçta bu eserle- rin binlerce yıl öncesinde. Afrikalı he- nüz Avrupa'ya göç etmeden t'ilizlen- meye başladığı anlaşıldı İlkalct Avrupa'nın farklı bulgu merkezleri ve mağaralarında yapılan araştırnıa- lar da birtakım eserleri oluşturnıakta kullanılan yöntenılerin Afrika "dakiler- le aynı olduğunu doğrulayınca. bu te- orinin çıkış noktası v e zamanlama açı- sından doğruluğu kanıtlandı. Var olan bulgulara göre ilk insanla- rın alet yapımına başlaması. 2.5 mil- yon yıl öncesine dayanıyor. Taşlan kı- rarak keskin kenarlar oluşturup. av- lanmaya başlamak basit bir buluş gi- bi gelse de insan zekâsının en kıvrak örneklerinden biri olarak değerlendi- riliyor. Araştırmalar. bu vöntemin dün- yanııı çok farklı bölgelerinde aynı an- da kullanılmaya başladığını ortaya ko- vuvor. Bu buluş sonrasında insanın ge- lişinıi hızlı aşamalarla ilerledi. Çünkü ilk buluşu yapan ve bununla av lanarak yaşamıııı devam ettirebildiğini gören insan. alet ka\ramına ulaştı ve deva- mını da getirdi. Bunu kanıtlayan en önemli \erı ise bu süreç içerisinde in- san beyninin, 440 santimetre küpten. 1230 santimetre küp hacme ulaşmış ol- masıydı. Yine de ilk insan. bu yetene- ğini geliştirmek için tam 2 milyon yıl ugraştı. Ve arkeologlar aniden, insanoğ- lunun bundan 40 bin yıl kadar önce- sinde geliştirdiği el aletleri, heykeller. resimler ve mücevherparçalanyla kar- şılaştılar. Aynı bulgulardan. biyolojik yapıdaki farklılık nedeniyle bugünkü kadar yetkin olmasa da aralannda bir dil kullandıkları da anlaşıldı. Bu geliş- menin çok öncelere dayanan bir baş- langıcı olmalıydı ve bu soru çalışma- lann zeminini oluşturdu. Afrika"da yüz bin yıl önce başlamış olan faaliyetlerin resimlerle bugüne aktarılamamış olmasının nedeni. bu resimlerin magara duvarları yerine ku- rutulmuş deriler üzenne yapılmış ol- masından kaynaklanıyor. Ayncaaraş- tırmalar Afrikalının 100 bin yıl önce- sinde bile ticaret yaptığını v e eserleri- ni bir ticaret ağı içinde değiştirdiğini ortaya koyuyor. Dü-sanat ilîşkisi Bulgulann ve resimlenn bulunduğu mağaralarda kuş kemiklerinden yapıl- mış flütlerin bulunması. duvarlara re- sim yaparken orada toplanıldığını ve resim yapmanın törensel bir faaliyet ol- duğu izlenimini veriyor. Aynca bu re- sim törenlerininresmedildiğiduvarlar da v ar. Bu da resim yapmanın o insan- lartarafındanbirbilgidepolamafaali- yeti olarak kabul edildiğini gösteriyor. Uzmanlar dil olgusunun sanat fa- aliyetleri başladıktan sonra geliştiğini belirlemiş durumdalar. Bu aşanıadan sonra dilin gelişimiyle sanatın gelişi- mi arasında büyük bir paralellik göz- lemleniyor. Yapılan araştırmalar so- nucunda insanın ses ve sinir sistemle- nnin de bu dönemde gelişmeye başla- dığı ortaya çıkıyor. Böylece bundan 100 bin yıl önce başladığı. bulgular ve biyolojik araş- tırmalar sonucunda netleşen kültürel ve sanatsal işlev lerin. Afrika'dan Av- rupa'ya yayıldığı da kesinleşiyor. Bul- gulara göre ilk dâhiler, Afrika köken- li. ama bu dehayı geliştirip yaygınlaş- tıracak ortamı Av rupa'da buldular. T ü r k i y e ' n i n a y d ı n l ı k y ü z ü n e y o l c u l u k l a r ATAOL BEHRAMOĞLL Adapazan"yla Bolu arasında. Bo- lu'ya bağlı bir ilçe olan Düzce hak- kında başkaca ne biliyoruz'.' Yakın tarihimize "Düzce Ayaklanmala- n"yla geçen bu ilçemizde şımdiki beledive Refah'lı. Oy sıralamasın- da Refah'ı Anavatan. Doğruvol ve DSP izliyor. tmparatorluk dönemin- de Düzce'nın sarayla sıkı bağlantı- lan varmış. Gerek iç isyanlar. gerek- se bugün bile bazı dükkânlann du- varlannda Sultan Abdiilhamitport- relerinin bulunması bununla açık- lanıyor... İlçe merkezinin nüfusu 65.000. Bu sayı çev re yerleşim mer- kezlerinden gelenler'le 200.000'e ulaşıyormuş. Bu da Düzce'nin önemli bir ticaret merkezi olduğu- nu gösteriyor. Bu yazıda çalışmalanndan söz etmek istediğim kuruluşun ilginç bir adı var: "Malatyalı Kültür ve Sanat Merkezi." Malatyalıltk. 300 yıl kadar önce Malatya'dan gelerek Gölyaka taraflanna yerleşen ve bel- li ki Düzce"de mal-mülk sahibi ol- muş bir aileyle ilgili. Şehrın orta yerindeki " 4 Malat\alıPasajı'"nda ol- duğundan kültür merkezi de "Ma- latyab" nitelemesiyle anılıyor. "Ma- latvalı Kültür ve Sanat MerkezTnin kurucusu ve işletmecısı Cafer İnan ve kuruculardan (Arsalan Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni) Orhan Çatana ile konuşuyorum... Kültür merkezi iki ay kadar önce kurula- raketkinliğe başlamış... Sözünüet- tigim pasajın içinde dört kattan olu- şuyor. Gezgin kitapçılann önemi Birinci kat. her türlü sanat-kültür etkinliğineaçıkbirgaleri. Geçenay Düzce'de bulunduğumuz sırada bu galeride taksitle kitap satan bir f ir- manın kitap sergisi vardı. Anadolu içlerinde kitap satarak dolaşan ge- zici kitapçılardan. bu kültür misyo- nerlerinden aynca söz et- mek gerekiyor... Yakın za- manlara kadar Düzce'de birtek kitabevi varmış. O da sahip çıkılmadığı için yaşamını sürdürememiş... Bu durumda gezgin kitap- çılann "misyonu" daha da önem kazanıyor. Yine galeride. Azmi Milli İlköğretim Okulu öğ- rencilerinin resim ve elişi sergisi vardı... İkinci kat. bir kafeterya. Pırıl pı- nl sistreli döşemesi. tertemiz masa örtüleri ve tertemiz giyimli, kızlı erkekli genç müşterileriyle. büyük kentlerimizde bile örneğine az rast- lanır bir kafeterya bu... Kafeterya- yabütün günlük gazeteler gelıyor... Burada sadece satranç oynanabili- yor. Meşrubat ve sandviç türü yi- yecek, içecek bulunuyor... Cafer İnan. Orhan Çatana ve Ataol Behramoğlu. kültür merkezinde. Düzce'nin orta yeri kültür merkezi Duvarlara çepeçevre asılı. usta bir kameranın ürünü olduğu belli siyah-beyaz fotoğrafların kime ait olduğunu sordum. Genellikle yö- reden doğa v e insan görünümleı ini yansıtan bu fotoğraflar. ornıan tek- nisyeni CelilVâğu'ın ürünü... Düz- ce'de bulunduğumuz kısa sürede Celil Yağız'la görüşemedik. Fakat sanat ve kültürle ilgili her konuda. adıyla karşılaştık... Nitekim. "Ma- larvalı Kültür ve Sanat MerkezPnin de henı fikir babalarından hem ku- rucularından biri... Düzce Oda Ti- yatrosu'nuıı kurucusu... Tek söz- cükle. on parmağında on marifet. dört dönlük bir halk uydını ve ay- dınlanmacı... Kültür-sanat merkezinin 3. katı. şu anda 1500 kitaba sahip bir kütüp- hane... Avda 50 bin liraödenerek kü- tüphaneye üye ol unuyor v e okumak üzere ev lere de kitap alınabiliyor. Te- ras ise vine modern bir "kafe" cö- rünümünde... Giri^ katında bizim etkinliğimi- zin de yer aldığı. klasik müzik ve halk müziği dinletilerinden folklor ça- lışmalarına kadar çeşitli kültür-sa- nat etkinliklerinin düzenlendiği re- sim. karikatür. heykel sergilerinin açıldığı. "özel girişim" örneği bu çok ilginç kültür-sanat merkezi. et- kinlik programını içeren broşürde şu sözlerle tanıtılıyor: "Malarvalı Kül- tür veSanat Merkezi bir/orunluluk sonucu ortava çıkmış bulunmakta- dır. Cençlerimizin boş zamanlannı kültür, sanat ve diğer sosyal etkin- liklerle gecirebilecegi, kütüphane- sinden yararianacağı, ailelerimizin hiç çekinmeden çocukları ile gelip sohbet edebiieceği huzurlu mekân- lara gereksinimleri vardı..." Düzce Oda Tiyatrosu'nda uzun sü- re "Fareler ve İnsanlar" oynanmış... (1960 başlarında Bursa Oda Tiyat- rosu deneyimimizin de "Fareler ve İnsanlar"la başladığını anımsav arak duygulandım. ı Düzce Oda Tiv atro- su'nda şimdilerde. amatöröğrenci- lerin oluşturduğu toplulukça. Ta- mer Duran'ın "Dünv ı a\ı Vanağından Öptüm" adlı oyunu hazırlanıyor. Sahneye kovan. Arsalan Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ha\"\aTo- zan... Düzce''nin aydınhk \iizti Çeşitli dernekler. elbirliğiyle Düz- ce'nin aydınlık yüzünü dokumakta- lar... Birgrupöğretmen. Atatürkçü Düşünce Derneği Düzce Şubesi'ni kurmuş. Eğitsen etkinlikte. Yine bir grup ev kadını ve öğretmen, Düz- ce Kültürü ve Sanatını Geliştirme DerneSi'nin kuruluş aşamasında- lar... Düzce'de yayımlanan yerel gaze- telerden "Damla". kültüre ve sana- ta da geniş yer ayınyor... Etkinliği- mizin ertesinde bu gazete adına ar- kadaşlanylabirliktebizimlegörüş- me yapmaya gelen aydınlık yüzlü genç kız. inanıyorum ki bir gazeteci. bir aydınlanmacı olarak ilerdeki yıllarda adı- nı duyııracaktır... Akçakoca'ya doğru yola koyulduğumuzda Düzce'nin hemen çıkışındaki Konuralp Müzesi'ne uğradık ve çiçe- ği bumunda arkeolog. ba- yan OyaÖzcan'la sohbet et- tik. Bolu Müze Müdürlü- ğü'ne bağlı bu küçük müzenin he- nüz bir tanıtım broşürü yok. Fakat her kentimizde böyle yöresel müze- ler açılması. öğrencilerın ve yöre halkının ilgili kılınması koşuluyla. çok önemli bir aydınlanına hizme- ti... Hiç kuşkusuz ki bu yönde ça- balar IV. Murat'ın kimliği konu- sundaki tartışmalardan ve bir film çev resinde kopartılan fırtınadan çok daha yararlı kültür hizmetleri ola- caktır... Kıırt Cobain için kilise Hav ranları. iki v ü önce ölen ünlü rockşarkıcısı C obaini unutmadı. Çeviri Servisi - 2 yıl önce intihar eden Rock şarkıcısı KurtCobain'in havTanlan, sanatçının adını yaşatmak için aralannda topladıklan paralar- la Oregon'da bir kilise yaptırdılar. Kiliseniıı açılışında bir konuşma yapan Rahip.linı Dillon. Cobain'in milyonlarca satan kaseti İn Lte- ro'd'an dizeler okudu. Konuşması boyunca Incil'den alıntılar yapma- yan rahip. kilisede toplaııan Coba- in hayranlarına intihar etmeıneleri ve uyuşturucu kullanmamalan doğ- rultusunda tavsivelerde bulundu. İntihar eğilimi ve uyuşturucu ba- ğımlılığının sanatçının kısacık ya- şamının en belirgin motifleri oldu- ğunu bilenler. rahibin bu tav siyele- rı karşısında şaşınnaktan kendileri- ni alamadılar. Hav ranları tarafmdan "aziz" ola- rak nitelendirilen Cobain. intiharı- nın üzerinden iki yıl geçmesine kar- şın müziği ile etkilediği kişilerin kalplerinde ve anılannda yaşıyor. Cobain'in dul karısı, Courtney Lo- ve. hayranların istilasına uğrayan Seattle'daki ev lerini. özel vaşamının dış müdahalelerle cehenneme dön- düğünü ilen sürerek yıktıracağını açıklamıştı. Cobain'ın anısını yaşatmak için yaptırılan bu kilise ilk değil. Bun- dan önce Ervis Preslej ve John Colt- rane'in anısına da kiliseler yaptı- nlmıştı. Müzik eleştirmenleri ise yaşa- mında reklamdan ve hayranlarının iigisinden rahatsız olan Cobain'in adına yaptırılan bu kilisenin sanat- çının kişiliğine ters düştüğünü be- lirtiyorlar. Türksat 1B uydusundan daha güçlü olan Türksat İC uvdusu. Orta Asya ve Türki- ve Ue Avrupa ve Türkivc olmak üzere iki ayn kapsama alanına sahip olacak. Ddnei Türksat uydusu 9 temmuzda uzayda • Türkiye'nin ikinci haberleşme uydusu Türksat lC'nin, daha önce uzaya gönderilen Türksat 1B uydusundan daha güçlü ve kapsama alanının daha geniş olduğu ve 60 santimetreye kadar olan antenlere yayın yapabileceği belirtildi. İkinci kuşak haberleşme uydusu Türksat 2A'nın da 1998 sonunda uzaya gönderilmesi planlanıyor. Ekonomi Servisi - Türk- vetiştirilrnesi hedeflenen bu sat İC uydusu. 9 temmuz günü uzaya fırlatılıyor Tür- kiye'nin uzaydaki ikinci ha- berleşme uydusu olan ve top- lam 315 milyon dolara mal olan Türksat lC'yı, Türksat 1B'yi de uzaya gönderen Ari- anespace fırması Fransız Gu- yanası'ndaki uzay üssünden fırlatacak. Türksat Prpgram Geliştirme Müdürü İlhami Aygün.Türksat lC'nin fırla- tılmasından sonra ikinci ku- şak haberleşme uydusu Türk- sat 2A'nm da hazırlıklanna başlanacağını. 1998sonuna uydunun fırlarma işlemi için. yine aynı firma ile görüşme- lerin devam ettiğıni bildirdi. Türksat 2A için kurulan kon- sorsiyumda Türk Tele- kom'un yüzde 51. Fransız Aerospatialefirmasının vüz- de 49 oranında paylan bulu- nuyor. Arianespace'in düzenle- diği basın toplantısında ko- nuşan İlhami Aygün. kapsa- ma gücü çok yüksek olan Türksat lC'nın. 60 santimet- reye kadar olan antenlere ya- yın yapacağını söyledi. Ây- gün. I B'ye göre daha geniş bir kapsama alanı olan lC'nin kapasatisenin de da- ha fazla olduğunu belirtti. Türksat lCuydusunda. yine 1 B'den farklı olarak Orta As- ya v e Türkiye ile Av rupa ve Türkiye olmak üzere iki ay- n kapsama alanı belirlendi- ğini ifade eden Aygün. uy- du Ekvator'a 30 bin km uzak- lıktaki haberleşme yörünge- sine girdikten sonra. IB'de- ki bütün telev izyon kanalla- rının lC'ye aktarılacağını, 1B uydusunda yalnızca ha- berleşme kanaflannın kala- cağını söyledi. ^edef Orta Asya' Orta Asya'da uydu haber- leşmesi konusunda büyük bir pazar olduğuna işaret eden Aygün. Türksat 1B ve Türksat IC'ninbupazan kar- şılamaya yetmeyeceğıni be- lirterek "Buvüzdenşündiden Türksat 2A hazırlıklanna başlandı. Kanal kapasitesi- nin iki katına çıkacağı ve or- talama omrün de 15-19 yıl olarak hesaplandığı bu ikin- ci kuşak uydu ile Tiirkhe'nin yarattığı Orta Asya pazan- nı vine Türkiye'nin doldur- ması sağlanacak" şeklinde konuştu. Mısır'daTürkkanallanna çok fazla rağbet olduğunu hatırlatan Aygün. Türki- ye'nin. Kuzey Afrika ile Pa- kistan başta olmak üzere, Hindistan ve Güney Afri- ka'ya kadar pazar açısından yayın yapabileceğini ifade etti. Aygün. fırlarma işlemi- nin başansız olması duru- munda sigortanın bunu kar- şılayacağını. ancak aynı uy- dunun bir daha üretümeye- ceğini sözlerine ekledi. Basın toplantısında konu- şan Arianespace Uluslarara- sı Ilişkiler ve Pazarlama Di- rektörü Patrice Albrecht de hizmet şırketi olarak 9 tem- muz günü fırlarma işlemine hazır olduklarım ifade etti. Albrecht. Avrupa'nın 12 ül- kesinden 53 hisse sahibinin bulunduğu firmanın aslında bir Avrupa şirketı olduğunu savundu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle