03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HA2İRAN 1996 ÇARSAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER PKK'nin vergicileri • İstanbul Haber Senisi - İstanbul Emnıyet Müdüriüğü Terörle Mücad'ele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda, yasadışı PKJC örgütü üyesi olduklan gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin, örgüt adına halktan \ergi topladıklan belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada. 1 adet 7.65 mm çaplı tabanca. 1 adet taarruz tipi el bombası. 5 adet savunma tipı el bombası. 3 adet fiinye, 260 adet örgütün yayın organı Sencvvebun ve örgiite ait çok sayıda propaganda kaseti ele geçirildi. Dalyan'a ömür boyu hapis • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Karşiyaka Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bulunduğu binanın ikinci katındaki öğretmenevme patlayıcı madde atan İBDA-C üyesi Yılmaz Dalyan. ömür boyu ağır hapis cezasına çarptınldı. Dalyan'ın arkadaşı Hasan Dırahyalı ise beraat etti. Sanık Yılmaz Dalyan, 28 Ekim 1995 günü akşam saatlerinde Karşıyaka'da ADD'nin bulundugu binanın ikinci katındaki öğretmenevine molotofkokte) li atarak yangın çıkarmıştı. Olayda biri polis. ikisi öğretmen üç kışı yaralanmıştı. TBMM KİT Komisyonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM KİT Komisyonu'nda dün Türkiye Gemi Sanayii'nin hesaplan ıncelendi. Gemi Sanayii Genel Müdürü Necati Süer. komısyonda yaptığı konuşmada. özelleştirme kapsamında bulunmaları nedeniyle üretime verimlı devam edemedıklerini söyledi. Süer, "Özelleştirme sürecı belırsizlik yaratıyor. De\ letten destek de köstek de ıstemiyoruz. Bizi bızimle baş başa bırakbinlar yeter" dedi. Süer. 1994 yılında 101.4 milyar lira olan faaliyet zararmm. geçen yıl 88.9 .mrryarlrraya düşüruldügünü söyledi. TEDAŞ komisyonu toplandı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Tansu Çıller ve eski Enerjı Bakanı Şinasi Altıner hakkında. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ(TEDAŞ) ihaleleri ile ilgıli iddialar üzerine kurulan TBMM soruşturma komısyonlan, dün toplanarak çalışmalarda izlenecek yöntemi belirledi. Toplantıda. iddiaları gündeme getiren. ortava çıkaran siyasi partı temsılcileri, gazeteciler. Başbakanlık Yüksek Denetleme ICurulu müfertişleri ile bazı TEDAŞ yöneticilennın bilgisine başvurulması kararlaştınldı. Papsadan'a tahliye yok • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emekli orgeneral N'ecdet Üruğ ile yazarımız Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın adlannı kuflanarak Bayındır Holding'i 287'milyon 500 bin lira dolandırdıkian gerekçesiyle haklarında dava açılan Ceİalettin Selçuk ve Hüseyin Cahit Parsadan ile Mukadder \e Süheyl Balkan'ın vargılanmalarına başlandı. Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın ilk duruşmasında. mahkeme yargıcı. Ceİalettin Selçuk Parsadan ve Mukadder Balkan'ın tutukluluk, Hüseyin Cahit Parsadan'ın gıyabi tutukluluk halinin devamına, Süheyl Balkan'ın tahliyesıne karar verildiğini açıkfadı. Eroin operasyonu • ANKARA/İSTANBüL (Cumhuriyet) - Ankara ve İstanbul'da yapüan operasyonlarda. toplam 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdüriüğü Narkotik Şubesi'ne bağlı ekiplerin, yurtdışına çıkanlmaya çahşıldığı tahmin edilen ve piyasa değeri vaklaşık 1 milyon mark olan 30 kilogram eroin ele geçirdiği bildirildi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken kaçakçılıkla bağlantısı olduğu sanılan 2 kişinin de aranmasma başlandı. İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda ise 10 kilogram eroin ele geçirildi. Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz ile ilgili soruşturma önergeleri bugün görüşülecek RP'de ödenek çatlağı• Yolsuzluklann araştınlması yönündeki parti vaadinden iktidar olasılığı için vazgeçme eğiliminde olan RP lideri Erbakan, grup toplantısının basına açık bölümünde " Vicdanınızı dinleyin" diye seslendiği milletvekillerine, kapalı bölümde "Örtülü ödenek soruşturmasına "hayır" deyin" talimatı \erince, milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Erbakan. bunun üzerine bugün tekrar grubunu toplayarak milletvekillerini dinlemye karar \erdi. ANKARA(CumhurKetBürosu)-TBMM Genel Kurulu'nda bugün DSP'nin. DYP Genel Başkanı Tansu Çifler'i hedef alan ör- tülü ödenek harcamalannın soruşturulma- sı önergesi ile DY'P'nin verdiği Başbakan Mesut Ydmaz'a yönelik üç ayrı soruştur- ma önergesi ele alınacak. Başbakan Mesut Yılmaz, Çiller"in örtülü ödenek harcama- lanyla ilgili bilgi \e belgeleri verebilmesı için TBMM'nındenetim başlatması gerek- tiğıni belirterek "Soruşturma komisyonu- nun istemesi halinde elimdeki her rürlü bel- ge ve bilgiyi veririm" dedi. Yolsuzluklann araştınlması yönündeki parti vaadinden ik- tidar olasılığı için vazgeçen RP Genel Baş- kanı N'ecmettin Erbakan. grubunun tepki- siyle karşılaştı. RP \e DSP'nin. Yılmaz hakkında veri- len soruşturma önergelerinden Emlakbank'la ilgili olanı destekleme kararları nedeniyle ANAP liden hakkındaki ilk soruşturma ko- misyonunun bugün kurulabileceği kayde- dildi. Tansu Çiller, hükümeti kurmakla görev- lendirilen Necmettin Erbakan ile yaptığı görüşmede. kesin ka- rannı bildirme tarihi- ni örtülü ödenek öner- gesinin görüşülmesi sonrasına erteleyerek oyalama taktiği izle- di. DSP'nin bu oyu- nu bozmak için gö- rüşmelerin gelecek haftaya ertelenmesi giri^imine. önceki ak- şam DYP dışındaki tüm partiler destek verdi.TBMMDanış- ma Kurulu'nun dün- kü toplantısında be RP-DYP-CHP'nın önergelerin bugün el<. alınmasını istemek ri. ANAP'ındabun sessiz kalmasi üzeıı ne DSP. önerisinı ge- rıçektı\e4soruştuı- ma önergesinin bu- gün görüşülmesi o) - birliğiyle kabul edil- di. 1> iideri Tansu Çiller. RP lideri Erba- kan ile yaptığı görüşmede. kararını örtü- lü ödenek önergesinin görüşülmesi sonra- sına erteleyerek oyalama taktiği izledi. PartisininMeclisgruptoplantısında. ken- disi hakkındaki önergelen önemsemediği için okumaya bıle gerek duymadığını be- lirten Yılmaz. "Benim açımdan hiçbir ra- hatsızhk söz konusu değil. Yicdanınıza gö- re hareket edin" dedi. Örtülü ödenek konusunun üzerinde mut- laka durulması gerektiğini. skandalın baş- bakanlığı ilgilendirdiğini belirten Yılmaz. " Benim şahsi kana- atimi sorarsanız bu önergeye "e\et" oyu kullanacağım. Bazı bilgi \e belgeleri ve- rebilmem için Meclis denetüninin başlahl- ması gerekiyor. So- ruşturma komisyo- nu istediği takdirde her türlü bilgi ve bel- geyi veririnT dedi. Erbakan. dün par- tisinin grup toplantı- sının açılışında yap- tığı konuşmada. "So- ruşturma önergele- riy le ilgili grup kara- rı alınamaz. Millet- vekillerinin \icdan- larına bağlı bir olay - dır" dedi. Alınan bil- giye göre Erbakan. Emlakbank'a 'e\et\ Yılmaz hakkında ve- rilen malvarlığı ve Çay -Kur soruştumıa önergeleri için de •ret'oyukullanılma- sını istedı. Erbakan. örtülü ödenekle ilgili soruşturma önergesi konusunda da şunlan söyledi: "Örtülü ödenek konusunda doğru bir po- litika beliriemekdurumunday ız. Örtülü öde- neğin araştınlması yasalara göre suç oldu- ğu için kimseyi suça teş\ ik etmek istemiyo- ruz. Bu nedenle 'hayır' diyeceğiz. Kanun- lar ehermiş olsaydı bu önergeyi biz \ermiş olacaktik. DYP ile aramızı bozmak istiyor- lar. Kimsenin oyununa gelmeyiz.*' Erbakan'ın karan üzerine kendi aralann- da değerlendırmede bulunan RP milletve- killeri. RP Grup Başkanvekili Şevket Ka- zan'ın çabalarıyia ortaya çıkan örtülü öde- nek skandalının soruşturulmasına "hayır"' demelerinin çelişki yaratacağını söyledi- ler. RP'liler. şu görüşleri dile getırdiler: "Sayın Erbakan, 'hayır' oyu kullanılma- sını istiy or. ama biz soruşturma açılması yö- nünde parmak kaldırılmasını istiyoruz. Bu. millenekilliğimizin düşmesine neden olsa bile y apacağız. Çiller'i aklama operasy onu- na. koalisyon kuracağız diy e alet obnay ız. Bu 500 mityar liranın araştınlması gerekir. Sa- > ın Çiller, bu 500 mih an nereye harcadı? He- sabını \ermelidir. İktidar olacağız diye Çil- ler'i aklayamayız. Eğer partimiz soruştur- masının ac.ılmasına ret oyu kullanırsa bunun alhndan kalkamayız. Halk >e bize oy veren seçmen, bunun hesabını sorar." DSP grup toplantısında soruşturma öner- geleri ele alınırken Sınop Millenekili Me- tin Bostancıoğlu. bu önergelerle ilgili değer- lendirmeleryaptı. Bostancıoğlu. eski Em- lakbank Genel Müdürü Engin Civan ile il- gili iddialan anımsatarak bu konudaki so- ruşturmanın açılması gerektiğini söyledi. Bostancıoğlu. Yılmaz'ı hedef alan Çay-Kur ve malvarlığı ile ilgili önergelerin ise daya- naksız olduğu gerekçesiyle reddedilmele- ri gerektiğini bildirdi. C"H P Genel Başkanı Deniz Bay kal da "Biz kendi hakkımızda da olsa bütün soruştur- maların açılması yönünde o> kullanacağız. Bütün iddialar araştirılsın. soruşturulsun" dedi. Baykal, DSP'yi halka şikâyet etti • Ecevit'e "Çekiç Güç" eleştirisi: Bu tavrın, bazı siyasi kadroları halkımızın değerlendirmesi açısından bir kriter olmasını diliyorum. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Çekiç Güç \e olağanüstü haf(OHAL) sürelerinin uzatılma- sına ilişkin tavn nedeniyle DSP'yi halka şikâyet etti. TBMM'nin bu hafta büyük bir sınav vereceğinı kaydeden Baykal, "ÇekiçGüç'ün "son kez" uzatılması için destek ve- ren, ancak daha sonra 'anlayışlı' olma karan alan bazı siyasi kad- rolann, halkımızın değeriendirme- si açısından bir kriter olmasını di- liyorum" dedi. CHP Genel Başkanı Baykal. par- tısinin grup toplantısında. Çekiç Güç veOHAL'in süresinin uzatıl- masına ilişkin tavrı nedeniyle DSP'ye yüklendi. Geçmiş hükümetler dönemin- de Çekiç Güç' ü ikame edebi lecek birdüzenleme yapılamadığı için sü- renin uzatıldığını kaydeden Bay- kal, ancak Mesut Yümaz'ın başkarı- lığındakı 53. hükümetın. bu dü- zenlemeleri yapabilmek için "son kez"yetki istediğini. DSP'nin de "son kez" kaydıyla destek verdi- ğini anımsattı. Hükümetın, geçen süre içinde hiçbir düzenleme yapmadığını voır- gulayan Baykal. "Çekiç Güç kal- dınlamamışOr,"Uzarmayacağız'di- yenler sözünü turmamış. 'Bir da- ha destek vermeyeceğiz" diyenler de destek verme noktasma gelmiş- tir. Böylece bazı siyasi kadrolar kendi kendilerini yalanlamıştır" görüşünü dile getirdi. DSP'nin OHAL konusunda çe- lişkili tavırlar içinde olduğunu öne süren Baykal, "Nerede,~OHAL'e karşı olanlar, Bu kalkmalıdır' di- yerek yeri göğü inletenler" diye konuştu. İş dünyası ile \akınlaşma>a çalışan Erbakan, "İnşallah kısa sürede iktidara gelince siz isteyeceksiniz, biz \ apacağız. Siz de adil düzeni istiyorsunuz" dedi. Refah lideri Necmettin Erbakan, iş dünyasına göz kırptı 'Özelsektörherşeyden önemli' AMKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalisyon arayışlarını sürdüren-RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. ANAYOL çağnlan yüzünden ters davrandığı iş dünyasıyla da ilişkilerini yakınlaştırmaya çalışıyor. Türkiye Ihracatçılar Meclisi'nin (TİM) genel kuruluna katılan Erbakan. "Özel sektör, ihracat bizim için her şeyden daha önemli. İnşallah kısa bir süre sonra iktidara gelinee. siz isteyeceksiniz biz y apacağız" dedi. Erbakan. ihracatçılann istek \e beklentilennın mıllı görüş ve adil düzeni anlattığını sa\ unarak "Siz zaten adil düzeni istiyorsunuz, ama adını koyamıyorsunuz" diye konuştu.Erbakan. dün TlM'in 3. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada. iş dünyasının siyasi istikrarsızlıktan. hükümetlerin sorunlara çözüm bulamamasından \akındıklannı belirterek "Siz kendi getirdiklerinizi şimdi şikâyet ediyorsunuz'"dedi.İşadamlannın, hükümeti eleştırmeden önce. kendilerine. isteklerinin gerçekleşmesi için ne kadar çalıştıklannı sormaları gerektiğini söyleyen Erbakan. şöyle devam etti:"Sizin siyasilere yaptığınız ithamı geriye çeviriyorum. Şu salonda gizîi bir yoklama yapsam, 'Acaba ihracatçılann kaçı oyunu milli görüş >a da adil düzene vermıştir" diyetasnif etsem, sonunda siz mahcup olacaksınız. Önun için kabahat siyasilerde değil, sizde. Demokrasi istiyorsunuz. ama bazı üyelerinizin de içinde olduğu bir grup. gazetelere 'Şöyle hükümet kurulsun. böyle hükümet kurulsun' diye ilan veriyor. ^'ani siz kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz.'" İhracatçılann Avrupa Birliği'nin kendi sanayıcisini. üretıcisini koruduğunu anlattığına dikkat çeken Erbakan. "Siz milli görüşü anratıyor, onu istiyorsunuz. Yüzde 150 oranına \aran faizlere karşı \atınm yapılamamasından bahsediyor, adil düzeni istiyorsunuz" diye konuştu. Yılmaz: 4 kayıp yıl geçti DEMİRÖZİ (AA)- Baş- bakan Mesut Yılmaz. Türki- ye'nin kendılerınden önceki 4 yılını "kayıplaryüı" olarak nıteleyerek "Bu4seneninza- rariannı ortadan kaldırabil- mek için dörtelleçalışmakzo- rundayız" dedi. \'ılmaz. DSİ tarafından Bayburt'un Demirözü ılçe- sinde inşa edilecek Demirö- zü Barajı ve Sulama Tesi- si'nin temelini attı. Törende konuşan Yılmaz. geride bı- . raktıkları 3 aylık süre içinde birtakım zorluklarla icraatta sıkıntılar yaşadıklarını be- lırttı. Kavgalarla birbirini kötü- leyerek bir yere \armanın mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz. "Önümüzde- ki dönem hizmet dönemi ol- malıdır. Geçmiş4 senenin za- rariarını ortadan kaldırabil- mek için dört elleçakşmakzo- rundayız" dedi, 3 aylık hükümetleri döne- minde enerji ve sulama ala- nında yaptıkları büyük hiz- metlerin diğer alanlarda da devam ettiğini belirten Baş- bakan Yılmaz. "3 ay içinde Çanakkale, INiğde, Gazian- tep ve bugün Bayburt'ta bi- ri enerji, 3'ü sulama amaçlı 4 barajui temelini attık. Önü- müzdeki hafta yine burada Köse Barajı'nın temelini ata- cağız. Adana'da 3 y ıldan be- ri yanm kalan Satalan Ba- rajfnın su tutma işlemi baş- ladı. l rfa'da Birecik Bara- jı'nın inşaatı başladı. Tekir- dağ'da 700 megavatlık ter- mik santralın temelini ataca- ğız. İstanbul'un su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak 'Büyük Melen Projesi'nin kredi işini tamamladık" di- ye konuştu. Tüm bunlara karşın "Bir şey yapmadı" diye eleştiren- ler olduğunu belirten Yıl- maz. "İnsandabirazinsafol- ması gerekir" dedi IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Siyasi senaryo yazmak moda oldu. Rating yapıp yapmadığı önemli değil. Film ya da TV se- naryoları gibi seyirci önüne çı- kıp acımasızca sınanmadığından yazmanın bir riski de yok. Tam Bektaşinin öyküsü gibi: Baba Erenler bir dere kenarı- na oturmuş çamurdan insan heykelcikleri yapıp oyalanıyor- muş. Softadikilmiş başına, çat- mış kaşlarını: - Bre nabekâr, demiş. İnsan sureti yapmak Allah 'a mahsus- tur. Günah değil mi yaptığın? Baba Erenler bıyık altından gülmüş: - Boş ver, demiş. Rızkını ver- medikten sonra yap yap sal. Bir şey olmaz... Siyasi senaryo üretmek de aynı hesap. Ne hesap soran çı- kar ne itiraz eden. O yüzden si- yasi senaristler arasına katılma- nın bir sakıncası olmasa gerek. • • • Hemen her darbe gerekçe- sinde, politikacıların her şeyi berbat ettiği; ordunun da duru- mu düzeltmek için yönetime el- Bir Darbe Senaryosu...koymaya mecbur kaldığı söy- lenir. Eh, ülkemızin bugünkü du- rumu bu tanıma tümüyle uyuyor. Politikacılar her şeyi gerçekten berbat ettiler. "Her şey"e eko- nomi dahil, politika dahil. de- mokrasi dahil. ahlak dahil, kül- tür dahil. dışilişkiler dahil... Her şey o kadar dahil ki, cümle uza- masın diye "hariç" olanı aradım ve bulamadım. Bir bulan ya da bilen varsa bildirsin. Yani demirbaş darbe gerek- çelerinden biri tamam. Ancak ardından. "Memieke- ti içine düştüğü kardeş kavga- sından..." filan diye başlayan bir cümle daha yazmak lazım. Işte burada iş zorlaşıyor. Ortada ciddiye alınır bir kav- ga yok. Ne 27 Mayıs öncesin- de olduğu gibi köy kahveleri bi- le parsellenmiş, üniversite öğ- rencileri sokaklara dökülmüş durumda. ne 12 Mart öncesin- deki o harikulade ve umutlara gebe altüstlükler yaşanıyor. ne 12 Eylül öncesindeki gibi her köşe başında mermiler uçuşu- yor, ülkenin "en iyileri" faşist mermilerin hedefi oluyor... "Güneydoğu'ya gözün kör mü" diye soracaklara yanıt: Ha- yır degil. Ama kabul edin ki Kürt sorunu bir darbe gerekçesi ola- rak yalama oldu. Konu bizzat, darbe yapabilecek güçler tara- fından hovardaca israf edildi. "Su kış tamam. Olmadı ilkbahar- da. Ona yetişmezse yazın terö- rün kökü kazınmış olacak. Bei- ki sonbahara sarkar, ama eğer bir sonraki kışın da bitmezse zaten daha sonraki ilkbahar- da... "yavelerini anımsasanıza!.. O yüzden bu önümüzdeki dar- be için 'maalesef gerekçe sıkın- tısı var. Ancak demokrasilerde çare tükenmez. Demokrasilerde dar- be gerekçesi üretmenin çaresi de tükenmez. Şimdi gelin birkaç haftadırga- zetelerde, televizyonlarda boy göstermeye başlayan Suriye'ye ilişkin haberleri anımsayın. Da- hası bugünden sonra çıkacak Suriye ile ilgili haberlere özel bir özen gösteriniz. Dahasının da dahası Israil ile Türkiye arasında imzalandığı bil- dirilen ve başka hiçbir ayrıntısı da bildirilmeyen işbirliği anlaş- masını da bir yana not edin. Şimdi artık, kimseye (bana da) gereksinim duymadan ken- di darbe senaryonuzu kendiniz yazabilirsiniz: Suriye, Fırat'ın sularını baha- ne ederek Türkiye'ye düşman- lığını Hatay'ı ilhak etmek üzere bölgeye asker yığınağı yaparak bir üst sarmala tırmandırmıştır. Bunun üzerine Türkiye de aynı yörede yığınak yaparak karşı önlem alır. Gerginliktırmanmak- tadır. Şam'da geçen haftalarda patlayan bombaları yenileri iz- ler. Hafız Esad'ın başında oldu- ğu Baas rejimi ülkedeki Türk- menler arasında toplu tutukla- malara girişir. Türkiye'de buna karşı "Kerkük Türktür, Türk ka- lacaktır" mitingleri düzenlenir. Suriye buna "HataySuriye'nin- dir, Suriye'nin olacaktır" miting- leri ile yanıt verir. Gerginlik da- ha da tırmanır. Bu sırada hükümet adı veri- len bir ortaklık kurmak üzere turlar, pazarlıklar sürmekte ve sonuç alınamamaktadır. Ya da Refah'ın içinde olacağı bir for- mül ağırlık kazanmaya başla- mıştır. Oysa Refahlılann yer ala- cağı bir Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriye, iran gibi "Müslüman"(\) ülkelere ilişkin İsrail-Türkiye is- tihbarat alışverişi yapılamaya- caktır. Gerginlik daha da tırmandın- lır. Bütün ülke bir 'dış düşman'a karşı birlik ve beraberliğe çağ- rılmaktadır. Politikacılar ise hâ- lâ nafıle turlarla, çirkin pazarlık- larla oyalanmaktadırlar. Sonra birsabah... POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Darbe - Marbe... Refah Partisi'nin maşallahı var. Doğan Güreş Pa- şa konuşuyor, onlar hiç umursamıyor. RP lideri Nec- mettin Erbakan ise gazetecilere yanıt veriyor: "Doğan Güreş 7 tanırım, öyle şeyler söylemez..." Bir DYP'Iİ bakanın sözleri 'işin rengi'n\ daha açık biçimde ortaya koyuyor: "Güreş Paşa asker kökenli olduğu için belki de sözcü. Muhtıra yiyoruz, haberimizyok..." Türkiye ilginç bir ülke... Şeriatçı-ırkçı örgütlenmeyi iki üç gün üst üste yaz- dığınız zaman kimileri şöyle diyor: "Canım her gün aynı şeyleri yazıyorsunuz..." Yolsuzluk, rüşvet. köşe dönücülüğe değiniyorsu- nuz; yine kimileri karşı çıkıyor: "Kardeşim Türkiye'de başka konu yok mu?.. Val- lahi gazete okumayacağım..." O zaman ne yazmalı, hangi konulara değinmeli? Şu köşede ara sıra yemek tariflerı mi vermeli, yok- sa Akmerkez'den alışveriş yapmayı mı öğütlemeli ya da canları sıkılanlara hafta sonları Paris'e gitmeyi mi önermeli... Cezaevlerinde yaşanan insanlık dışı olaylara değin- memeliyiz; işkenceden, faili meçhullerden, 'Cumar- tesi Anneleri'nden söz etmemeliyiz, yasakları, bas- kıları önemsememeliyiz.... O zaman her şey günlük güneşlik... Eh, Tansu Hanım'ı da kurtarırsak keyfimize diye- cek yok! Ama biz bu ülkenin yazarıyız, aydınıyız. gazeteci- siyiz, çizeriyiz, sanatçısı ve bilim adamıyız... Doğan Güreş Paşa'ya "Kendine gel" demek biz- lerin görevidir... Kimi gazetelere bakıyorum. galiba 'demokrasi' adı- na Güreş Paşa'ya alkış tutuyorlar... Dün Cumhuriyet'te Musa Kart'ın karikatürünü gör- dünüz mü? Musa ne güzel çizmiş bizim 'ip camba- zı' takkesiz liboşları!.. • • • Siyasi partileri 'askeridarbe' ile tehdit eden Doğan Güreş Paşa için TBMM ne yapacak? Hiçbir şey!.. 1982 Anayasası'nın kanatları altında politika ya- panlar susacak, konuşmayacak, hedef parti RP'liler yanıt vermeyecek, Güreş Paşa da elini kolunu salla- ya sallaya ortalıkta dolaşacak... Şeriata ve ırkçılığa ödün veren, onları koruyup kol- layan Doğan Güreş'in partisi DYP değil midir? Doğan Paşa, bir gün Cumhuriyet'in merkez bina- sının bulundugu Cağaloğlu'na gelsin ve yoldan ge- lip geçenlere bir baksın, bakalım neler görecek... Türkiye ilginç bir ülke... Adam çember sakalı, sanğı ve şalvarıyla dolaşıyor. kimse ses çıkaramıyor, camı yapmayı 'ibadet için de- ğil' ideolojik bir simge olarak görüyor, yine kimsenin 'g//f/'çıkmıyor... Cezaevlerinde yaşanan insanlık dışı uygulamalara ne diyeceksiniz? Yanıt hazır: "OnlarPKK'lı, DHKP'Iİ..." Devlet intikamcı olur mu? Devlet suçluyu 'şu ya da bu' diye ayırır mı? Emniyet güçleri 'Cumartesi Anneleri'ni alıp götü- rüyor. Üniversiteli gençliği dövüyor, işçileri, memuF-' lan, öğretmenleri copluyor, gözaltına alıyor... Bu tür uygulamalar hangi demokratik ülkede olur? Aşka ve sevdaya yasak konulan bir toplumda el- bet düşünceye de kelepçe vurulur; öğrenci, işçi, me- mur, gazeteci-yazar. aydın coplanır, hapse atılır... Dün öğle saatlerinde Sirkecı Büyük Postane'de aralarında İHD İstanbul Şube Başkanı Av. Ercan Ka- nar, ÇHD istanbul Şube Başkanı Ay. Mustafa Üç- dere, KESK Genel Sekreterı Faysal Özçift'in de bu- lundugu 30 kişinin gözaltına alınması 'demokratik güçleri' sindirme eylemi değil midir? • • • Bu ülkede ekonomi 'allak bullak' olmuş; bu ülke- de çöplüklerden yemek artığı, ekmek toplayan ço- cukların sayısı her geçen gün artmış; bu ülkede hır- sızlık, yolsuzluk 'akıllı kişilerin' işi olmuş; bu ülkede işkence, faili meçhul cinayetler 'sıradan ışler' sınıfına girmiş... Eh, sonunda da Doğan Paşa konuşmuş: "Darbe gelir ha!.." Bu darbe kimin için?.. Altını bir kez daha çizelim: Tansu Çiller için... Darbe hoş geldin, sefa geldin, iyi ki geldin! Ama bizim Necmettin Hocamızın 'darbe-marbe' hiç umurunda değil... Hoca ne diyordu: "Sayın Güreş 'darbe olur' demez, bu gazetelerin iftiralandır..." Hoca işini bilir, askeri lojmanlardan RP'ye kaç oy çıktığını Doğan Güreş Paşa'dan daha iyı bilir... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (« Planet.com. TR Cüres: Yanlıs anlasıldım 'Anayasanm 4 maddesi korunursa darbe olmaz' ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Eski Genelkurmav Başkanı ve DYP Kilıs Miî- letvekıli Doğan Güreş. darbe imasında bulundugu şeklinde yorumlanan haberleri değer- lendırirken laık. demokratik de\ let düzenini gü\ence altı- na alan anayasanm ilk 4 mad- desinin korunması durumun- da darbenin yaşanmayacağı- nı söyledi. DYP KılisMilleUekili Gü- reş. dün at\ 'nin anahaber bül- teninde y aptığı açıklamada. RP'h hükümet olasıhklanna karşı siyasi parti liderlerine "darbe" u\ ansı olarak değer- lendirilen sözlerine açıklık getirdi. Önerisinin temelinde "güçlü koalisyon" görüşünün bulunduğunu. bunun ıçın RP'nin de içinde ver alacağı bir "beşli koalisyonun da ger- çekleşebileceğini" sö\ leyen Güreş. kesinlikle bir darbe imasında bulunmadığını \e Genelkurma}. Başkanlığı dö- nemınde bıle Türkiye'de dar- be döneminın kapandığını ıs- rarla \urguladığını bildirdi. Clkedeaçhk. işsizlik. entlas- yon bulunduğunu. ancak hü- kümetin olmadığını belirten Güreş, "Anlaşamazlarsa ta- rihe baksınlar" itadeleriyle, 1980 öncesi "sağ-sol" kamp- laşmasını kastettiğmi sö>le- di. Güreş. sorular üzerine. la- ık-demokratik dev let düzeni- ni gü\ence altına alan \e de- ğiştırilmesi teklif edılemeyen anayasanm birinci. ikinci. üçüncü ve dördüncü madde- lerinin korunması durumun- da darbe dönemınin söz ko- nusu olamayacağını belirrti. Güreş. artık Genelkurmay Başkanı olmadığını ve ordu adına konuşmadığını \ urgu- larken RPTı hükümet oluşu- muna da karşı olmadığını ima ederek "Başka bir şey bulur- lar. başanlı olur alkışlarım. Ama dediöjm şartla. anayasa- nın 4 maddesi korunmair de- ğerlendirmesını yaptı. Güreş. DY P grubunda > ap- tığı konuşmada da vanlış an- laşıldığını sa\ unarak "De- mokrasi\e bir şey olursa bu- na en önce göğsünü siper ede- cek olan benim'" dedi. Güreş, "Doğan Güreş Paşa" olarak değil. bir mıllenekilı olarak konuştuğunu belirtti. Güreş. basının sözlerini genelkur- ma) başkanı konuşuvormuş gibi değerlendirildığinden vakındı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle