25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak, eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Demir'i suçladı 6 Başka polis ve subaylar var'EVİN GÖKTAŞ ANKARA - "Devlete sı- zan mafya skandair ile ıl- gili operasvonlar Ankara \e İstanbul'da sürerken. Söylemez kardeşlerin ken- dısine helikopterli suikast planı hazırladığı ortaya çı- kan DYP Şanlıurfa Millet- \ekili Sedat Edip Bucak. henüz yakalanmayan em- niyet \e ordu mensubu isimler bulunduğunu açık- ladı. Bucak. çok sayıda po- lis, subay ve astsubayın gö- zaltına alınmasına neden olan gelişmelerle ilgili ola- rak eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sedat De- mir'i suçladı. Bucakaşire- tınin önde gelen isımlerin- den olan Sedat Edip Bucak. Demir'in. Söylemezler'in en büyük destekçisı ve koruyucusu olduğunu öne sürdü. Bucak. "Söylemezler'i bu duruma Se- dat Demir getirdi. Söylemezler'in her ci- na>etinde Sedat Demir'in parmağı vardır. O. üstündeki elbisenin zırhına saklanıyor. Ama o elbise, er geç üzerinden soyulacak ve tüm pislikleri ortaya çıkacaktır" dedi. Mafya operasyonlan ıle ilgili Cumhu- riyet'e değerlendirme vapan Bucak. Söy- lemez kardeşlerin. yakalanmadan önce DYP Muş Milletvekili Necmettin De- de'ye suikast planı hazırladıklan. ancak uygulayamadıklannı söyledi. Bucak. "Orhan Taşanlar İstanbul Env niyet Müdürü iken kendisine gidip Sedat Demir'in Sö> lenıe/ kardeşlerle olan iliş- kisini bir bir anlattım. Ama Taşanlar, da- ha sonra Bursa'>a v ali olunca, bu işin üze- Aydındageçen haftakiolayla ilgili9kişiyakalandı Mafya cinayetleri çözülüyor AYDIN (Cumhuriyet) - Aydın'da geçen hafta meydana gelen ve mafya hesaplaşması olarak bilinen. biri jandarma er 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili 9 kişinin yakalandığı açıklandı.K.onuya ilışkin olarak açıklama yapan Aydın Jandarma Alay Komutani Albay tbrahim Karakaya, Unal Akçay, Muzafier Kurt, Sabri Güfcr, Ekrem Tavashoğjhı'nun ölü olarak bulunduklan olaylarla ilgili geniş çaplı biroperasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Karakaya'nın açıklamasında. Çiftlik Köyü'nde Ünal Akçay'ı öldürenlerin Mesut Akça, Hasan Kıvrak, Ali Kıvrak ve Seiim Sun Çetinkaya olduğunun belirlendiği, sanıklan azmettirdiği belirlenen MuratTüm ile tetikçi Ali Kıvrak'ın yakalandığı ve çıkanldıklan ilk mahkemede de tutuklandıkları belirtildi. Jandarma açıklamasında. Sabri Güler ve Muzaffer Kurt'u öldürenlerin Mustafa Ydmaz, Hasan Hüseyin Birlik, Ahmet Barur. Mirza Mehnıct Dikici. Halii İbrahim Avcı, \eli Yavuz ve Ali Kalalı olduğu \e silahlan ile birlikte yakalandıkları bildirildi. Aynı olayla ilgili olarak Ali Tavashoğlu, Mehmet Aydemir ve Kâmil Yılmaz'ın da arandıklan açıklandı. Ayrıca aranan sanıklardan Ali Tavaslıoğlu'nun ağabeyi Ekrem Tavaslıoğlu'nu da öldürülen Muzaffer Kurt'un kardeşi İsınail Kurt'un öldürdüğü belirlenirken, sanığın arandığı öğrenildi. Sanıklarla birlikte iki av tüfeği. üç tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği vurgulanırken Umurlu'da iki, Dalaman'da ise bir gazinonun süresiz kapatıldığı açıklandı. rine gidemedi" dıye konuştu. Söylemez kardeşleri bu duruma geti- ren art niyetli bazı emniyet ve ordu men- suplannın. şu ankı operasyonlar karşı- sında şoke olduklarını. henüz yakalana- mayanların kaçacak yer aradıklannı kay- deden Bucak. gelecek günlerde sürpriz yeni isimlerin de yakalanabilecegını be- lirtti. Bucak, şöyle devam ettı: "Söyle- mez kardeşlerin bana karşı olsun, başka- lanna karşı olsun hazırladıklan suikast planlannın hepsL, şu anda de\ letin elinde. Soruşturma ve araştırmalar de\am edi- yor. Tabii bu insanlar, bu desteği emnivet ve ordudaki art nivetli bazı insanlardan bulmasalardı. bugünkü korku çetesi ha- line geleme/lerdi. Aslında bu insanlar, sa- nıldığı kadar bü\ ük bir şev değiller. An- cak, ele geçen o silahlar. kimin elinde olsa tehlikeli olur. Şu ana kadar vapılan ope- ras> onlarda, bu çetenin \ üzde 80'i çöker- tilmiş durumda. Daha vakalanamavan birçok ordu ve emnivet mensubunun ol- duğunu sanıvorum. De\ letin, bu işin üze- rine büvük bir ciddivetle gidip tüm bağ- lantılarını ortava çıkarması la/ım. Bu iş- le bağlantılı birkaç emniyet ve ordu men- subunun ortava çıkarılması. tüm emni- vet veorduva mal edilemez. Her meslek- te bö> leart ni>etli insanlarolabilir. Önem- li olan bu insanların teşhir edilmesidir. Söyleme/ kardeşler, bövle birkaç art ni- >etli emniyet veordu mensubunun deste- ği ile nevapacaklarını şaşırdılar. İstanbul Asaviş Şube Müdürü Sedat Demir'in de vardımtv la işlemedikleri suç kalmadı. Se- dat Demir, bu insanlann her şevini bildi- ği halde, onlara göz > unıuvor. Sö\ leme/- ler'in işlediği her cinavette, Sedat De- mir'in parmağı \ar. Ben ne Sövlemez- ler'den ne de Sedat Demir'den korkuvo- rum. Benim ikisiyle de davam var." 4 Devlet beni aramıyor' Söylemez kardeşlerin esrar. eroın \e kokain kaçakçılığı da yaptığını öne süren Bucak. bu insanlann PKK ile de ilişkile- rinin olabileceğine dikkat çekti. Bucak. Söylemez kardeşlerle ilgili çok şey bıl- dığıni belirterek "Ama soruşturma bitin- ceve kadar konuşmavacağım. Bukonuda şimdive kadar bazı gazetelere açıklama- lar vaptım. manşet oldu. Her ne hikmet- se hiçbir de\ let vetkilisi beni ara\ıp da bu sözlerimin gerçek olup olmadığını sorma- dı" dedi. Adana'dan Ankara \e İstanbuFa uza- nan operasyonlar sırasında. Söylemezçe- tesine nıühımmat sağladıkları ve para karşılığında yardım ettiklerı savıvla bir üsteğmenin yakalanması- nın aKİından. Ankara da 2 komiser yardımcısı. 3 ast- subay. 2 emekli astsubav \e 4 si\il daha gözaltına alınmış. Güvercinlik Kara Ha\acılık Okulunda gö- rev li astsubaylardan Kâmil Türk ile Ce>det Koçak'ın. Sövlemez kardeşlere heli- kopter \e uçaktan ateşle- nen iki topla buna ait 4 adet mermi sattıkları belirlen- nıı^tı Polisin açıklaması Ankara Emnıvet Müdü- rü Ramazan Er. "devlete sızan mafya operasyonu" ıle ilgili Ankara da gözaltı- na aîınan kişilerin. îstan- buragönderildiklerinı bıl- dırdi. Er. "Operas>onla ilgili Ankara'da bizim yapacağımız iş kalmadı. Aranan bazı kişiler \ar, onlann da \akalanması için İstanbul Emnheti'ne bilgi \erdik'" dedi. Her meslekte olduğu gibi emniyet \e ordu içinde de yanlış ısjler yapan in- sanlann olabileceğine dıkkat çeken Er. *"Sö> lemezler'le ilgili > ürüttüğümüz ope- rasyonlarda. bazı polis ve astsuba> ların butürvanlışişlerieuğraştığınıgördük. Bu insanların bu tür >anlış hareketleri. tüm emniyet teşkilatı ile ordumuza mal edile- mez" dıye konuştu. Organize suçlarla ilgili Emnı\et Ge- nel Müdürlügü'nün her türlü önlemi al- dığını anlatan Er. İçışlerı Bakanlığı'nın da bu konuda yasal çalışmalannın oldu- ğunu. hazırlanan taslaklar yasalaştıktan >onra organize suçlara karşı daha saglık- lı nıücadele \erileceğini belirtti. Cöktepe komisyonu 'Polis okullarında eğitimyetersiz' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Metin Göktepe Cinayetını Araş- tırma Komisyonu. ön rapo- runu tamamladı. Raporda. güvenlik göre\lilerıne po- lis okullarında yeterli eği- tim verilmedigı. toplum psikolojisi konusunda bil- gilendirilmeden meslege başlatıldıklanna dikkat çe- kildiği öğrenildi. Komisyon. Göktepe'nin öldürüldügüdönemde Içiş- leri Bakanı olan Teoman Ünüsan'a da dönemin İs- tanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanİar hakkında soruşturma açılmasının ne- den engellendiğınin sorul- masını da kararlaştırdı. TBMM Göktepe Cina- yetini Araştırma IComisyo- nu. dün toplanarak DSP Iz- mir Milletvekili Hakan Tartan. CHP tcel Milletve- kili Oya Arasü ve ANAP Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan tarafından hazır- lanan ön raporu göriiştü. Edinilen bilgiye göre, Göktepe'nin ölümüne yol açan gözaltı işleminin, ya- salarda öngörülen ilkelere aykın olduğu. polisin yet- kisini aşacak şekilde usul- süz olarak insanlan gözal- tına aldığı görüşüne yer ve- rildi. Polislerin yeterli eği- timi almadan mesleğe baş- latıldığı ifadeedilen rapor- da. bunun güvenlik birim- lerinde "zaafiyete yol açtı- ğı" vurgulandı. Raporda olayla ilgili so- ruşturma yürütülürken gü- venlik görev lilerinin çeliş- kili ifadeler verdiği. suçu birbirlerine y ıkmay a çalış- tıklan kavdedıldi. Afrîka'dan buyülu esıntı Kültür Servisi-40 yıldan bu yana dünyanın dört bir yanında sahneye çıkan. Afrika'nın en başanlı dans grubu Afrika Balesi. 9. Uluslararası Yapı Kredi Gençlik Fcstivali'nde iki gösteriyle yeraldı. Rengârenk giysileri. hiç bitmeyen enerjileri ile izleyicinin beğenisini kazanan Afrika Bale.si dansçılarının yorulmak bilmeyen temposu, büyük ilgi uyandırdı. Gine Cumhuriyeti'nin ulusal dans grubu olan topluluk. konusunu 12. yüzyılda geçen ünlü bir efsaneden alan 'Miras' adlı iki perdelik gösterilerinde kuşaktan kuşağa geçen istekleri, gereksinimleri ve bas,arıları muhteşem bir gösteriyle vansıttı. 40 kişiden oluijan dans ekibi geleneksel danslannı. özgün müzikleri ve neşeli bir kutlama havası içinde gerçekleştirirken; topluluğun gerek danslarda, gerekse \urmalı çalgılardaki dinamik yorumu izleyicinin beğenisini kazandı. (Fotoğraf: ERZADE ERTEM) HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Gerçek mir Dilek mi? Yazı, New York Tımes'ta çıkmış. Celestine Beoh- len imzasını taşıyor. Ankara'ya gelişleri sırasında, iki kez de benimle göruşen bir bayan gazeteciye ait. Neler var bu yazıda? Atatürk'ün ''askerı becerileh ve otoriter eli ile" mo- dern Türk devletıni yarattığı... Çok az ülkenin bir ınsa- na bu ölçüde bir saygı gösterdıği... "Devletçiliğe iliş- kin felsefesı"nin okullarda zorla okutturulduğu... Tür- kiye'nin, islam dıktatörleri ile dolu olan bir bölgede, "hâlâ taik ve demokrasiye bağlı" kaldığı... Ve tüm bu -acı ilacı yutturmaya ilişkin- "hazırlık" aşamasından sonra, asıl yargı geliyor: "Ancak, Atatürk'ün yeni bir Turk yaratma planları; yani Batılılaşmış, yeni kimlikli, yeni giysıli. yeni alfabe- li ve yabancı oğelerden arınmış bir dilli yeni yaratık, Lenin'/n hayal ettıği homo sovyetikus kadar bile ba- şarılı olamamıştır..." Neden? Çünkü Kürtlerden Abhazlara kadar, "ulusun, birde- ğil çok kimlikli olduğu" ortaya çıkmış! • • • Neresini düzeltmeli? Atatürk'ün, sadece "askeri becerileh" olan bir dik- tatöre indirgenmek istenmesini mi? Giderek Atatürk düşmanlarınca okutulur olan "Devrim Tarihi" dersle- rının, "devletçiliğe ılışkın felsefe" olmadığını mı? Ya da... Amerika'nın da bir "ulusal kimliği" olduğu- nu ve bunun. sayısız "etnik ait kımliğin" varlığı ile na- sıl çelışkı oluşturmadığını mı anımsatmalı? Ve de sormalı mı? - Nasıl oluyor da, Lenin kadar bile başarılı olunma- mış bir ortamda ve "İslam diktatörleri ile dolu bir böl- gede", Türkıye hâlâ laik ve demokratık kalabiliyor? Lenin'ın adı kentlerden. caddelerden. meydanlardan silinmış. Kurduğu devlet parçalanmış ve yıkmak iste- diği sisteme teslım olmuş. Leninizm, demokrasiyi er- telemenm bedelinı ödemış ve toplumuna da ödetmiş... Ama, Lenin başarılı! Kemalizmden son yarım yüzyıldaki tüm sapmalara, ödünlere ve ihanetlere karşın; Türkiye -çağdışı rejim- lerin ortasında- hâlâ laik ve demokratık kalabilmiş... A- ma, Atatürk başarısız! Bu mantığın ya da mantıksızlığın altındaki nedenle- ri araştırmak zorundayız! Bu yanılgı, yüzeysel bir bakış açısının. safça bir yak- laşımın ürünü müdür? Hayır!.. Bazı Amehkan "sen//s"lerinin, sistemli ve karariı bir biçımde yurüttüklerı bir stratejinin parçası- dır. Kımı zaman bir profesorun. kımı zaman bir albayın, kimi zaman bir gazetecınin. kımı zaman da çok yük- seklere kadar itılmiş bir sıyaset adamının. ağzı ya da kalemı ile desteklenen bir stratejinin... • • • Şu duşünceler kimlere ait? "Türkler tarihleri ıle barışmaiıdır... Tabuları tartış- maktan korkmamalıdır... Turk demokrasısı islamla uz- laşmalıdır... Güneydoğu Anadoluiçin, federasyon çö- zümü tartışmaya açılmalıdır..." Peki, "Atatürk devrım tarihi kıtaplarından çıkarılma- lıdtr!'' buyuran Amerikalı albay kım? Bazı sendikalara, "Sızepara verelim, ama Atatürk'ü bırakıp Özal'a sa- rılın "önerisini yapan kuruluşların arkasında kimlervar? Atatürk'ün önemını azaltmaya yönelik, ABD patent- li "fez^erinrTTirKTyVde• basılması ign "sinsice"'dil- zenleri kimler yapıyor? •** ; 12 Eylül'un yaptıkları, bu stratejide nereye oturuyor? Özal'ın, "2. cumhuhyetçiler"\n bu strateji içindeki yerleri nedır? Bunları gelecek yazımda bir kez daha anımsataca- ğım... Anımsatacağım ki. her yurtsever gereken ders- leri çıkarsın ve 12 Eylül'cüler, nasıl bir oyuna getirilmiş olduklarını "geç de olsa" anlasınlar! Ve bugun Türk ordusunun başında olanlar, Orgene- ral Karadayı ve arkadaşları, dünü ve bugünü "daha berrak" gorebılsınler!.. Cezaevi eylemlerine destek amacıyla telgraf çekmek isteyenlere polis müdahale etti, 30 kişi gözaltında Protesto ve gözalülar sürüyorHaber Merkezi - Cezaev lerindeki açlık grevlenne destek olmak ve polis baskısı- nı protesto etmek amacıv la İstanbul'da Bü- yük Postane'den Başbakanlığa telgraf çek- mek ısteyen 12"sı avukat 30 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındılar. Gözaltı- na alınanlar arasında İHD istanbul Şube Başkanı Ercan Kanar. ÇHD İstanbul Şu- be Başkanı Mustafa Üçdere ve KESK Ge- nel Sekreterı Faysal Özçift de bulunuyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri de Türkiye genelinde sıvası tutuklu ve hü- kümlülen desteklemek amacıyla bir gün- lük açlık grev ı v aptılar. İstanbul Haber Servisimizin haberine göre cezaev lerindeki açlık grev lenne des- tek olmak ve baskılan protesto etmek için Başbakanlığa telgraf çekıleceğinı haber alan güv enlık kuvA etlen. sabahın erken sa- atlerinden itıbaren Sirkeci'nin kilit nokta- lannda genış güvenlik önlemlen aldı. Panzerler ve kurt köpeklerinın eşligın- deki yüzlerce Çev ık Kuvvet polisı Büyük Postane'vı ablukava aldı. Evlem saatini •İstanbul'da Büyük Postane'den Başbakanlığa telgraf çekmek isteyen 12'si avukat 30 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İHD İstanbul Şube Başkanı Ercan Kanar. ÇHD İstanbul Şube Başkanı Mustafa Üçdere ve KESK Genel Sekreteri Faysal Özçift de bulunuyor. bekleyen gazetecilenn yanına gelen İstan- bul Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Köse. "Fotoğraf makineleri ve kamerala- ruıız kırılırsa ben kanşmam. Polisin başı- na bu dertleri siz çıkanyorsunuz. Hepinizi uvanyorum" dıyerek tehdit ettı. Saat 12.00 sıralannda postane önüne ge- len ln;>an Hakları Derneği (İHD|. Çdğddş Hukukçular Derneği (ÇHD). Özgürlük ve DayanışmaPartısi (ÖDP). Kamu Emekçı- lerı Sendikalan Konfederasvonu (KESK) v e Mezopotamv a Kültür Merkezi (MKM) üyelennin etrafı polis tarafından sanldı. Grubun. "En temel hakkunız olan Uetişim özgüriüğümüzü kullanmak istiyoruz" söz- lerine Emnıvet Müdür Yardımcısı Ali Kö- se. "Bura>ı hemen terk edeceksiniz. Yok- sa hepinizi gözaltına alırım. ben ö> le telg- raf hakkıy mış. iletişim özgürlüğüv müş an- lamam. Siz kim olursanız olun size telgraf çektirmem. Bu benim kişisel tasarrufum- dur"dedı. Kanar'ın "HukukdışıbirtuhJm bu. vatandaşlık hakkımızı kullanıvoruz" sözlerine tepkı gö>teren Köse. "Kullan- mavın kardeşim" dıverek polıse müdaha- le emrını \erdı. Bunun üzerıne evlenıcıler yerlerde sü- rüklenerek "kargatulumba" gözaltına alındılar. Yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığı ola\ lar sırasında görme özürlü Av. Eşber VağmurderelL arkadaşlarının yar- dımıvla olav vennden uzaklaştınldı. Gö- zaltına alınanların önce Emınönü Merkez Karakolu'na. ardından da Yatan Cadde- sfndekı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Te- rörleMücadeleŞubesrnegötürüldüğübil- dırıldi. Gözaltına alınan ve ısımleri tespit edılebilenler şöyle: İHD İstanbul Şube Başkanı Ercan Ka- nar. ÇHD İstanbul Şube Başkanı Mustafa Üçdere. KESK Genel Sekreteri Fav sal Öz- çift. av ukatlar Mihriban Kırdök, \1ehmet Ali Kırdök. Eren Keskin. Gülizar Tuncer. Nazan ^aman. \le\lut Meşildağ. Several Demir,CemaH üce.Tüla\ ErkalıleSerap Sönmez, Mukaddes \latas. Özgül Saki. Ayçan Sanoğlu. Ozgür Kartal. Songül Tan- rıkulu. Suna Doğan. \eter Fırat. Nazan Çakla. Mevlut Doğan. Pır Sultan Abdal Kültür Derneği üvele- rı de Türkiye genelinde siyası tutukîu ve hükümlülerı desteklemek amacıv la bır giinlük açlık grev ı vaptılar. Ankara Büro- muzun haberine göre dernek genel başka- nı Murtaza Demir. dün düzenlediği basın toplantısında. tutuklu ve hükümlülerın en temel haklarını sağlamak ve demokratik haklarını savunmak için vaşamlarını orta- va kovduğunu v urguladı. Demir. tutuklu v e hükümlülerin son du- rumlarıyla ilgili olarak yetkılilerı uyarmak amacıyİa 1 günlük açlık grevi başlattıkla- nnı ve eyleme tüm şubelerın katıldığını belirtti. Adana'da ise genel merkezin çağrısı doğrultusunda açlık grev ı vapmak ısteyen Pır Sultan Abdal Derneğı yönetıcılerınin evlemıni poli^ engellemek îstedı. Adana Büromuzun haberine göre polisin. açlık gre\ı vapılırsa "derneğin kapahlacağını" sö> lemesıne karşın bir günlük açlık grev ı yapıldı. Polisin dernek binasını araması sırasın- da bır açıklama yapan derneğin Adana Şu- be Başkanı Havdar Çağlar. "Polisin bu baskısı bir kez daha cczaev lerindeki hü- kümlü ve tutukluların açlık gre\inin hak- lı olduğunu göstermektedir" dedi. Törüner: Enflasyon artacak Hiononîideki krizi hükümet onayladı • De\ let Bakanı Yaman Törüner. ekenomideki istikrarsızlıöın giderilmesi gerektiğini belirterek enftasyonun yüzde 75'in çok üstüne çıkacağını söyledi. CHP'li Algan Hacaloğlu, oturma eylemini değerlendirdi *Polis, hukuk dışı dctvmndı' KEREMILGAZ Gözaltında kaybolanlann yakınlannın bir yılı aşkın süredir Gaİatasaray'da yaptığı oturma eyle- mini değerlendiren eski insan haklanndan sorum- lu Devlet Bakanı ve CHP Milletvekili Algan Ha- caloğlu. "Cumartesi günü polis, hukuk dışı dav- ranmıştır. Ortada bir eylem yokken rasgele ve key- fi gözaltılar yapmıştır" dedi. Hacaloğlu. suçlunun: orada bulunan polisler değil. onlan yönetenler ol- duğunu savundu. Hacaloğlu. cezaevlerini yöneten- lerin demokrasi ve insan ilişkileri konusunda ek- siklikleri bulunduğu söyledi. Galatasaray "da gelenekselleşen kayıp ailelerinin oturma eylemine katılan ve aralarında Algan Ha- caloölu. Ercan Karakaş. DİSK Genel Başkanı Rıd- van Budak. ÖDP Genel Başkanı UfukUras ve İHD Genel Başkanı Akın Birdal'ın da bulunduğu çok sayıda kişi. şüpheli görülerek polis tarafından gö- zaltına alınmıştı. Cumartesi günkü olaylan değerlendiren Haca- loğlu. ortada bir eylem yokken polisin muhtemel bir eylemi caydırmak amacıyla rasgele. keyfi gö- zaltı olaylan yarattığını savunarak suçlunun polis- ler değil. onlan yönetenler olduğunu kavdetti. Bir yıldır hoşgörü içerisinde yürütülmeye çalışılan ey- İemin. HAB1TAT 11 nedeniyle erteİenmesine kar- şı çalışıldığını belirten Hacaloğlu. "Bütün polis teşkilatmı sağduyuya ve saygıya çağınyonım" de- di. Cezaevlennde yaşanan açlık grevleri konusıına da değinen Hacaloğlu. "Cezaevleri birer rehabili- tasvon merkezi dcğiL onlann topluma yabancılaş- masını sağlavan bir yapıya sahiptir" dedi. Cezaev - lerinin ıslah edilmesi gerektiğini vurgulayan Ha- caloğlu. "Bir insan suçlu olabilir. Amacezasının ce- zaevi koşullan nedenivle bir misli arttırılması hiç- bir kurala u> maz. Cezaev lerini y önetenlerin de- mokrasi ve insan ilişkileri konusunda eksiklikleri var" diye konuştu. Hacaloğlu. herkesin demokra- si içinde eylem yapma hakkı olduğunu. cezaevle- nnde yaşayanların da bu hakkı bulunduğunu kay- detti. Hacaloğlu. şu anda görev de bulunan yöneticile- rin bu konulara sağlıklı baktıklannı düşünmediğini ve bu nedenle umutsuz olduğunu belirtti. Kocaeli Belediye Başkanı 260 oy aldı Sirmen, MBBB Başkanı İstanbul Haber Servisi - Marmara ve Boüazları Belediyeler Bırliği (MBBB) Birlik MeclisT 1996 yılı 1. olağan toplantısında Birlik Başkanlığf na. İz- mit Büyükşehir Belediye Başkanı SefaSirmen se- çildi. Sirmen. Belediye Gelirleri >asası"nın bir an önce çıkanlması ve belediyelere özerklik verilme- si konusundaki çalışmaları daha da hızlandıracak- lannı belirtti. Marmara ve Boğazlan Belediyeler Bır- liği (MBBB) Birlik Meclisi 1996 yılı 1. olağan toplantısı dün Silivri Klassis O- tel'de gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Şişli Belediye Başkanı Gülay Âtığ. Tür- kiye'de ekonomik faaliyetlerin yüzde '' 65'lik bölümünün Marmara Bölgesi'nde gerçekleştiğini. Marmara'nın ülkenin li- der bölgesi koıuımunda olduğunu sövledi. Atığ. "^eni secilen >öneticilerin. parti rozetlerini bir ta- rafa bırakarak halka hizmet etmeleri gerekiyor "'de- di. Yapılan diğer konuşmalarda da politikacılann toplantıya ilgı göstermemeleri eleştirildi. 282 oyun kullanıldığı seçimlerde. İzmit Büyiik- şehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen. 260 oy ala- rak başkanlığa seçildi. Ikinci başkanlığa Şişli Be- lediye Başkanı Gülay Atığ getirilirken. encümen üyeleri şu isimlerden oluştu: Çetin Yelmez (Lüleburgaz). İsmail Özay (Çanak- kale). SamiGökdeniz(Balıkesir). MustafaCinoğ- lu (Bilecik). Cüneyi Karlık (Yıldınm). İsmail A>- nur (Altınoluk). Ahmet Öner. (Edremit). Ahmet Vağcıoğlu (Selimpaşa). Osman Tabak (Tekirdağ). Seçimlerin ardından konuşan Sefa Sir- men. Marmara ve Boğazlan Belediyeler Birliğf nin Türk demokrasisi için örnek bir kurum olarak. demokraside uzlaşma- nın erdem olduğunu bir kez daha göster- diğıııi belirtti. Sirmen. "Bu uzlaşma \e davanışma anlayışını vervl vönetimler ve Türk de- mokrasisi için çok önemli buluyorum" dedi. Sir- men. ayrıca Marmara Denizi'ninkirliliğıni veTürk Boğazlan'ndan geçışin güvenliğini arttırmak ama- cıyla bu konuya fon sağlayan Dünva Bankası. Av- rupa Birliği ve Avrupa Y'atırım Bankası gibı kuru- luşlarla ilişkılerini geliştireceklerini belirtti. ANKAR.A (Cumhurivet Bürosu) - Ekonomıde yeni bir bunalımın patlak vere- ceğı vönündekı beklentiler hükümetçe de onaylandı. D\P"1İ Devlet Bakanı Ya- man Törüner. yüzde 35 oranındaki enflaj,yon hede- finin "komik" olduğunu vurgulavarak "Enflasyon yüzde 7S'lerde de kalma\a- cak, çok çok daha > ukarıv a çıkacak" dedi. Törüner. kaynakların ranta giltığini de belirterek "Türkiye'de yahnm. üretim > apılmıv or" dedi. Törüner. dün Türkiye Ih- racatçılar Meclisi (TİM) 3. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada. ekonomidekı sorunların çözümü için ön- celikle siv asi istikrarsızhğın giderilmesi gerektiğini >öv- ledi. Törüner. "Çözüm. iç borçlan dövizle ödemek. va- desini uzatmak, konsolidas- yon vapmak. Merkez Ban- kası'na dev retmek de0ldir. Çözüm için siyasi istikrar getirmelisiniz" dıve konuş- tu. Ekonomınin "rant eko- nomisi"ne dönüştüğüne dikkat çeken Törüner. "Bu- gün Türkive'de yatınm, üretim vapmaktançok, Ha- zine'ye borç vernıek kârlı hale geldi. l Ikede vatınnı. üretim vapılmıyor" dıve ko- nuştu. Törüner. şöyle de- vam etti: "Bundan kâr edenler bu işin emekçisi de- ğiller. gerçek kapitalist de- ğiller, geçici çıkarian sa\u- nanlardır. Knflasvonun de- vamını istevenlerdir. Navlun primleri ödenmiyor. Çünkü başka ödemeler vapılıvor. Bu bir tercih meselesidir. Neden memuriara bir artış vapılamıvor? Vapılamaz, çünkü başkavereödemeya- pılıvor." Hazıne'nin bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'ne \e bir- liklere yaptığı ödemeler için Merkez Bankasfndan 90 trılvon lira ek para aldı- ğını. bunun için 200 trilyon firalık para basıldığını söy- leven Törüner. Merkez Bankası'nın ek para basma- sı nedenivle enflasyonun daha da vükseleceğini be- lirtti. Genel kurulda konuşan Malıye Bakanı Lütfullah Kavalar da ihracatçıların desteklenmesı için vergi düzenlemeleri v apacakları- nı söyledi. Tİ'M Başkanı OkanOguz da genel kurulun açılışında vaptığı konuşmada. Türki- ve'de enflasyonun yüksel- diğini. yüksek faizler nede- nıvle yatınm ve üretim ya- pılamadığını belırtirken si- vasılereçattı. ILAN İSTANBLL 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ NDEN 1996 ^N Vasi T. Ha^talığı sebebıvle mahkememizce vesüv'et altına alınan mahcur Hüseyin Aras'ın. İstanbul-Beşiktaş. Dervadıl Sok. No: 17. D. 15 adresinde ıkameteden Zehra Aras'ın vesayeti altına konulmasına karar verildı. lla'nolunur. 18.6.1996
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle