25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Göçmenlerin İngılizce sopunuIngiltere'ye başka ülkelerden gelerek yerleşen göçmenlerin çoğunun. yeterli derecede Ingilizce öğrenemedikleri ve bu yüzden de topluma uyum gösteremedikleri LpNDRA GÜNLÜĞÜ ortaya çıktı. Özellikle güney ve doğu Asya ülkelerinden gelen kişiler arasında yapılan bir araştırmada, bu nüfusun dörtte üçünün, günlük yaşamda gerekli olan temel kelimeleri bile doğru dürüst öğrenemedikleri ve bu yüzden okullarda da genellikle başarısız olduklan anlaşıldı. Ingiltere'de ortalama yaşama süreleri 17 yıl olan denekler, takvim, ders çızelgesi gibi temel tabloları bile anlayıp kullanamazken günde yaklaşık 3 saat Ingiliz televizyonlarını seyretmelerine rağmen bu ülkenin dilini yeterince anlayamadıklarını söylediler. Araştırmanın şaşırtıcı bir sonucu ise bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun Ingiltere'de kendi satın aldıkları evlerde oturmalan. Milletvekili maaşları Parlamentosu olan milletvekili olan her ülkede. tartışma aynı.. Milletvekılleri. herkesten daha çok yoruluyor mu. yorulmuyor mu? Herkesten daha fazla maaşı hak ediyor mu, hak etmıyor mu? Bütün parlamentoların anası diye adlandınlan Avam Kamarası da bugünlerde aynı konuyu tartışıyor. Başbakan John Major'ın da desteklediği haber verilen bir tasarı ile milletvekili maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapılması hazırlıkları basına sızınca yine bir gürültü koptu ki, sormayın gitsin. Enflasyon oranının yüzde 2.2'ye düşmesiyle övünen ve kamu sektöründe yıllardır ücretleri dondurup fedakârhk isteyen iktidar partisi milletvekillerinin bunu nasıl sindirecekleri bir yana. her yanından skandal fışkıran parlamentonun saygıdeğer üyelerinin bunu hak edip etmedikleri, yoğun biçimde tartışılıyor. Zam tasarısı kabul edilirse başbakan da ülke tarihinde 100 bin sterlinin üzerinde yıllık maaş alan ilk başbakan olacak. Yunan Ermeni ittifakı ATİNA(AA)- Yunanis- tan ile Ermenistan arasında. dün Atina'da. Savunma iş- birliği Anlaşması imzalan- dı. Iki ülke Sa\ unma Bakan- Ian Gerasimos Arsenis \e Yasken Serkisyan tarafın- dan. dün Yunan Sa\unma Bakanhgfnda düzenlenen törende imzalanan anlaşma- nın. savunma alanında. Ati- na ile Erivan arasında aörüş ve bilgi alışvenşini. Ermeni subayların Yunanistanda eğitimlerini \e Ermenis- tan'in silahlanması konu- sunda işbirliği yapılmasını öngördüğü aeıkiandı. Anlaşmanın imzalanma- sından sonra açıklama ya- pan Arsenis. dün alınan ka- rarla Yunanistan'ın. Erme- nistan'a askerı ataşe gönde- ren ilk ülke olduğunu ve Eri- van'daki Yunanistan Büyü- kelçiliği'ne. albay Lefteri- otis'in atandığını söyledi. Arsenis. Yunanistan'ın uzun süredir. bu bölgede komşu ülkelerle bir savunma ağı kurulması gayretlerini geliş- tirmekte olduğunu da kay- dederek. bu ga\ retin bölge- de banş ve istikran amaçla- dığını söyledi. L'zun haariık Ermenistan Savunma Ba- kanı Serkisyan ıse. bu an- laşmanın uzun bir çalışma sonucu hazırlandığını ve iki üç yıldan beri bu konuda ça- lışmalar yapıldığını söyledi. Serkisyan. Ermeni ordusu- na Yunan subay ların yardım etmekte olduklannı \e Yu- nan Harp Okulu ile Trika- la'daki Yunan Daimi Assu- bay Okulu'nda. Ermeni or- dusu mensuplarının eğitim gördüklerini açıkladı. Ser- kisyan. son yıllarda iki ülke orduları arasında eğitim ve teknik konulardaki bilgi alışverişinin daha da gelişti- aini sövledi. ABD Senatosu Soruşturma Komisyonu Bayan Clinton hakkında 700 sayfalık rapor sundu Hiüary suçlu bulundu• Komisyon kararında Bayan Clinton'ın adalet tarafından iki yıldır aranan bazı belgeleri de Beyaz Saray'da saklad.i. ileri REŞATAKAR sürüldü. • FBI dosya skandah ile oldukça zor duruma düşen Bill Clinton, Beyaz Saray yetkilisini görevden uzaklaştırdığını açıkladı. Dış Haberier Servisi - Amerikan Senatosu VV'hite- water Soruşturma Komis- yonu. ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi Hillary'e ye- nibirsuçlama getirdi. Ço- ğunluğuCumhuriyetçi üye- lerin oluşturduğu komisyon tarafından hazırlanan ve dün açıklanan 700 sayfalık raporda, bayan Clinton. Be- yaz Saray'ın avukatı Vin- cent Foster'ın intiharı ile il- gili olarak suçlandı. Rapo- ra göre. Hillary Clinton. Foster'ınölümünden sonracan sı- kıcı olabilecek bazı belgelerin ya- yılmasından kaçınılması için çaba gösterdi. Raporda. "Foster'ın ölüm haberini alan Bayan Clin- ton'ın, can sıkıcı olabilecek ve si- yasi kariyerlerine zarar verecek herşeyin toplanması için adanı- larını gönderdiği yolunda giiçlii Türk askeri çekilsin, KKTC'yi zengin edelim' Klerides'ten banş rüşveti VVASHINGTON- Kıbns Rum yönetimi Başkanı Glafkos Klerides, Türk askerinin Kıbns'tan çekilmesi ve adanın askersizleştirilmesi durumunda Kıbns Türklerini ekonomik açıdan kalkındıracaklannı iddia etti. Başkan Clinton ile görüştükten sonra Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen Klerides, Türk askerinin çekilmesi hususunda Ankara'ya baskı kullanılmasıntn kaçınılmaz olduğunu söyledi, ancak bu hususta Clinton"dan somut destek almadıgını ima etti. Klerides Türkiye'de hükümet krizi olmasını önemli bir faktör olarak görmediğini belitirken "Istenirse Cumhurbaşkant Süleyman Demirel ve askeri lideriikle göriişülebilir. Zaten söz sahibi olan da bunlardır" dedi. Yabancı basın kulübündeki basın toplantısında gazetccilerin sorulannı da yanıtlayan Klerides, sürekli olarak KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ı eleştirdi. Klerides 1960 anlaşmaiarında Türkiye'ye sağlanan tek yanlı müdahale hakkının federal devlette devamına karşı olduğunu ve uluslararası garanti sisteminde ısrar ettiğini tekrarlarken adada 40 binin üzerinde Türk askeri bulunduğunu ve 1974'den beri iki toplum arasındaki temaslara engel olduğunu iddia etti. Türk göçmen sayısınında 70bini aştıgını savundu. Rum lideri bu durumu kabul edemeyeccklerini ve bir anlaşma durumunda Türk göçmenlerin geri gönderilmesi gerektigini söyledi. Rum lideri Güney Kıbns'ta fert başına düşen milli gelirin 16 bin, KKTC'de ise 3 bin dolar olduğuna dikkat çekerek "Adayı askersizleştireüm, silaha verdiğimiz para ile Kıbnslı Türklerin refah seviyesini yükselteUm" diyerek sorunu bütünüyle Türk askerine bağladı. ABD Başkanı Bill Clinton'ın gelecek ay Kıbns'a özel temsilcisi Richard Beattie'yi gönderecegi bildirildi. Clinton'ın Kıbns Rum yönetimi lideri Glafkos Klerides ile Washington'daki görüşmesinden sonra Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "ABD kapsamb bir banşa ulasılması amacıyla Kıbns'ta iki toplum arasındaki anlaşmazlıklan azaltmak için çabalannı arttırmak istiyor" denildi. Beattie'nin adada yapacağı görüşmelerin, güvenlik meseleleri üzerinde yoğunlaşacağı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Nichoias Burnş, Clinton ile Klerides arasında yapılan görüşmede Kıbns Rum yönetimi ile ABD arasındaki iyi ilişkilerin vurgulandığmı söyledi. Burns aynca önceki gün ABD Dışişleri Bakanlıgı Müsteşan Prter Tarnoffile Kıbns Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı'nın suçlulann iadesi konusunda bir anlaşma imzaladıklannı belirtti. kanıtlar var" denildi. Bayan Clinton'ın bu iş ile ilgili olarak adalet tarafından iki yıldır aranan bazı belgeleri de Beyaz Saray'da sakladığı ileri sürülen raporda. Ba- yan Clinton'ın Beyaz Saray'daki çevresi de "yalancı şahitİikle" suçlandı. Yaklaşık 3 yıl önce in- tihar eden Vincent Foster. Bill Clinton'ın çocukluk arkadaşıydı. Raporun yayınlanmasından sonra bir açıklama yapanSenato Komis- yonu Başkaflı Alfonse D'Amato, Beyaz Saray'ın Whitevvater skan- dah konusunda çok kötü bir sınav verdiğini belirterek. "iktidarın kötüye kullanıldığım" söyledi. D'Amato. Beyaz Saray'ın bu iş ile ilgili olarak Amerikan halkına gerçekleri açtklamakta yetersiz kaldıöını kavdetti. Görevden uzaklaşftrma Başkanlık seçimleri öncesinde Bill Clinton'ın üzerine kâbus gibi çöken FBI dosya skandalından sonra Beyaz Saray. güvenlik biri- minin başındaki yetkiliyi görevin- den uzaklaştırdığını açıkladı. Ancak içlerinde önemli görev- lerdeki Cumhuriyetçilere de ait dosyalann FBI'dan iste- tilerek Beyaz Saray'a sokul- ması Cumhuriyetçiler'in güçlü adayı Bob Dole'un, Clinton'a iyice yüklenerek olayı seçim kozu olarak kul- lanmasına yol açtı. Dole. önceki gün yaptığı açıklamada FBI dosya skandalının Clinton'ın sonu olacağını açıkladı. Beyaz Saray"dan yapılan açıklama- da ise güveni yeniden sağla- mak amacıyla güvenlik ile ilgili çalışmaların yeniden gözden geçirileceği belirtil- dı. Beyaz Saray danışmanla- nndan Jack Quinn. dün CNN'e verdiği demeçte, güvenlik birimi yöneticisi Craig Livingstoneun göre- vinden uzaklaştırılması ile ilgili olarak "Bu, ne bir ce- za ne de disiplin eylemidir. Sadece güvenlik biriminde yeterli inceleme ve yapılan- ma sağlanana kadar görev- den uzaklaştırmadır. Li- vingstone. bu süre zarfinda maaşını alacaklır" seklinde konuştu. Başkan Bill Clinton da kamuoyunda "•fikgate" di- ye tanımlanan dosya skan- dalının ortaya çıkması üze- rine özür dilemiş ve yanlışlıkla eskilisteler üzerinde çalışılmasın- dan dolayı bürokratik bir hata yü- zünden kaynaklandığını belirtmiş- ti. Bu hafta Cumhuriyetçiler'in FBI olayını yeniden güncelleştir- melerinin ise Clintonlar'ın işleri- ni iyice zora soktuğu ileri sürülü- vor. KlllSClCVl (tlGV CllCV Dış HaberlerSenisi-ABD'nin szüneyinde. siyahların gittiâi kiliselere yönelik kundaklama eylemlerinin sürdüğü bildirildi.'Önceki güıTmeydana gelen ıkı yangınla birlikte son 18 ay içinde bölgede gerçekleştirilen kilise kundaklama olaylarınııı36'yaçıktığıaçıklandı. ABD Başkanı Bill Clinton. kundaklama olaylarının devanı etmesinden "Dehşetedüştüğünü" belirtti. ABD'nin güney in- deki Georgia ve North Caroliııa bölgelerinde siyahlann gittiği iki Baptist kilisesinde yangın çıktığını açıklayan yetkililer. yangınlann ırkçı saldırılardan kaynaklanıp kaynaklannıadığı konusunda henüz kesin bilgi bulunmadıgını belirttiler. Alkol. Tütün ve Yangın Bürosu sözcüsü tarafından yapılan açıkla- mada. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kenti dışmdaki Pine Lake ve Kuzey Carolina'daki Rocky Point'teki Baptist Kiliseleri'nin yangınlar nedeniyle tama- men tahrip oldugu belirtildi. Yangııılan soruşturan federal \e yerel yetkililer. yangınlann ülkenin güne\ eyaletlerini etkisi altına kundaklama olayları zin- cirinınbirde\amıolabileceği üzerinde duruyorlar. Başkan Clinton. "TümAmerikalılargibibendekiliseyangınlannınsürüyorolmasındandchşetedüştüm" dedi. Yangınlarla ilgili olarak gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Clinton "Bunun bitmesi gereL Dünya tarihinde dinsel özgürlüğe ABD kadar değerveren ikinci bir ülke daha voktur. Sorumlular bulunana kadar bu konunun üzerine »itmeye kararlı>ım"di\e konuştu. Türkiye'ye 4 Floransa 9 formülü ANK\R\(Cumhuri\et Bürosu)- Yunanistan'ınengellemesi ılegünı- rük birliği taahhütlerinin istenildiği oranda işletilemenıesinden dolayı gerilen Türkiye-Avrupa Birliği (AB (ilişkilerini düzeltmek amacıy- la birlik. Ankara'nın Floransa'da ya- pılacak hükümetler arusı konferan- sı kapsamında geniş bir toplantıya katılması için formül geliştirdı. AB Dönenı Başkanı İtalya. Başbakan Mesut Yılmaz'ı troyka (bir önceki. şimdiki ve bir sonraki dönem baş- kanları) toplantısına da\ct ederken AB üyesi ülke liderlerine de bir da- vetiye göndererek. bu toplantıya ka- tılmalarını istedi. Dışişleri Bakanlıgı Sözcü Yar- dımcısı Elçi Nurettin Nurkan. dün düzenlediği basın toplantısında. bir soru üzerine Türkiye'nin 21 -22 ha- ziran günlerinde Floransa'da yapıla- cak AB zirvesine "yapısal diyalo- ğun geliştirilmesi" kapsamında ka- tılacağını bildirdi. Başbakan Yıl- maz'ın troyka toplantısına davet edıldiğini belirten Nurkan "İtalya tarafından diğer üye ülke liderleri- ne bir davette bulunularak. bu top- lantıya katılmaları istendi" diye ko- nuştu. Nurkan. Türkiye'nin AB ile yapısal diyaloğunu arttırmayı ön- gördüğünü kaydederek "Başbakan Yılmaz'ın bu toplantıya katılması. diyaloğun güçlendirilmesi açısından çok önemli bir adımdır'Mcdi. Bazı ülkelerin toplantıya katılacakları yönünde açıklamalarda bulunduğu- nu anlatan Nurkan. kesin listenin henüz belirginleşmediğini kavdetti. Türkiye-AB ilişkfleri. Aııkara- Atına arasında ocak ayının sonla- rında yaşanan Kardak bunalımının ardından bozulmuştu. Atina başta AB olnıak üzere Ankara'yı ulusla- rarası zeminlerde zarara uğratacağı- nı bildirmişti. Yunanistan önce Tür- kıye-AB arasında 1 Ocak 19% ta- rihinden itibaren yürürlüğe giren gümrük birliği kapsamındayeralaıı 375 milyon ECU'lük (Avrupa Para Birimi) mali yardım paketini \eto etmiştı. Türkiye-AB arasında mart ayının sonlannda gerçekleşmesi ön- görülen Ortaklık Konsey i'nin yapıl- masını da engelleyen Yunanistan. vetosunu kaldırmayı koşula bağla- mıştı. Türkiye ise gümrük bıriiğinin iş- letilmesi için kendine düşen \ üküm- tülükleri yerine getirdiğini. AB'nin de taahhütlerini yerine getirmesi ge- rcktiğini kaydetmişti. Yunanis- tan'ın. AB yönetiminindegözyum- duğu engellemelerinın birliğın iç işi olduğunu vurgulayan Türkiye. bu görüşlerini çeşitli düzeylerde ya- pılan toplantılarda iletmişti. Uluslararası Af Örgütü raporu yayımlandı Yine îşkence, yine Türkiye... Yargısız Infazlar Dış Haberler Servisi - Uluslara- rası Af Örgütü'nün raporunda Tür- kiye'de gerçekleştirilen insan tıakla- n ihlalleri kınandı. Örgüt tarafından dün yayımlanan yıllık raporun Av- rupa ile ilgili böîümünde Türkiye. Bosna-Hersek ve Ccçenistan. "Av- rupa'daki insan haklan ihlallerinin kaynağı olmayı sürdüren başlıca bölgeler" olarak nitelendirildi. "Bölgedekiçoğu ülkenin güvenlik güçlerinin sistcmli biçimde işkence gerçekleştirdiği" kaydedilen rapor- da. Güneydoğuda PKK ile Türk gii- venlik güçleri arasında meydana ge- len çatışmalarda geçen vıl 4 bin ki- şinin öldügü belirtildi. Örgüt. ölen- lerin arasında sivillerin de bulundu- ğunu ileri sürdü. Af Örgütü. bölge- de hükümet politikalarına karşı çık- tıkları için öldürülen kişiler de oldu- ğunu iddia ederek. bunları "politik cinayetler" olarak tanımladı. Düşünce "Güvenlikgüçleri tarafından böl- Suçlulan gedeki bazı köy lere düzenlenen bas- kınlarda kay ıp olaylannm da y aşan- dığınr" öne süren insan hakları ör- gütü. PKK'nin de en azından 60 "kasıtir'cinayet gerçekleştirdiğini kaydetti. Mcrkezi Londra'dabulunan örgüt tarafından her yıl yayınlanan rapo- run sonuncusunda. Bosna-Her- sek'tedeSırpgüçlerın "birçoğuka- sıtlıolmaküzere" binlerce si\ ili kat- lettiği belirtilerek. Barışı Lygulama Gücü'nün savaş suçlusu ilan edilen kişilerin yakalanması ve toplu me- S j | a h h Mur ,alif | zar bölgelerinin bozulmasının ön- ] Grupların İnsan! lenmesi konulannda üstüne düşeni Hakları İhlalleri ı tam olarak gerçekleştirmediğine da- ır kuşkulardoğduğu kaydedıldi. Raporda aynca Rus güçlerinin Ceçenistan'da gerçekleştirdikleri in- san haklan ihlalleri üzerinde önem- li duruldu. Ceçenistan'da gerçekleştirilen ihlallerin. sivillerin katledilmesi. yargısız infazlar ve işkence olduğu kaydedildi. Örgütün raporunda aynca Türkiye. Arna- AVRUPA Haksız Yargılamalar Ölüm Cezası Türkiye. Rusya ve Hırvatistan'ın da aralarında olduğu 8 ülkede güvenlik güçleri yüzlerce kişi öldürdü. Türkiye, Bosna-Hersek ve Özbekistan'da "kayıplar". En az 29 ülkede işkence uygulanıyor. Türkiye ve Rusya'nın da aralarında olduğu en az 10 ülkede gözaltında işkence sonucu ölümler rapor edildi. Türkiye. Bosna-Hersek, Yunanistan ve Türkmenıstan'ın aralarında olduğu 16 ülkede yüzlerce düşünce suçlusu cezaevlerinde. Gürcistan, Türkmenistan ve Yugoslavya'da insanlar haksız yere cezaevlerine atıldı. Beyaz Rusya. Gürcistan, Kazakıstan. Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 9 ülkede en azından 173 infaz gerçekleştirildi. Bosna-Hersek'de Bosnalı Sırplar binlerce ihlalde bulundu. Bu tür ihlaller Türkiye. İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Gürcistan, Ispanya ve Tacikistan'da da yaşandı. REUTERS vutluk. Azerbaycan. Beyaz Rusya. kıbns Rum Yönetimi. Cek Cumhuriyeti. Roman- ya. Türkmenistan. Özbekistan ve Yugoslav- va'daki düşünce suçlulanna da deöinildi. ALAADDIN HOTEL •••• ALAADDtN OTEL Incekum Alaaddin Hotel, Türkiye'nin yeşil turizm beldesi Antalya'nın Alanya ilçesi Avsallar kasabasında Akdeniz'in berrak kıyılarında huzur. spor. eğlence dolu bir ortama sahiptir. Antalya Havaalanı'na 98 km. uzaklıkta olan Incekum Alaaddin Hotel 232 oda, 500 yatak kapasitelidir. Ytlın 300 gününün güneşli geçtiği ve deniz sezonunun 8 ay sürdüğü Akdeniz'in bu şirin yöresindeki otelimizin odalan ile tüm kapalı alanlan merkezi ısıtma. soğutma ve havalandırma sistemi ile donatılmıştır. Özel banyolu odalanmız otomatik telefon, 4 kanal müzik yayını. uydu yayın TV sistemi ile otelimiz tatilde evinizi aratmayacaktır. İncekum Alaaddin Hotel'de aynca açık ve kapalı barlar, sauna. kondisyon merkezi, disco. 2 yüzme havuzu. özel plaj alanı, iskele, su sporlan merkezi, tenis kortu bulunmaktadır. Otelimiz 150 kişilik simültane çeviri sistemi toplantı salonu. 500 kişilik restoran, alakart restoran. pasta salonu. televizvon salonu, oyun odası, alışveriş mağazalan ve manzara terasları ile unutamayacağınız bir tatil sunmaktadır. incekum Alaaddin Otel'in mutfak ustalan da gece müziği eşliğinde zengin açık büfeleri ile Türk yemeklerinin lezzetini sizler e bir kez daha tattıracaktır. Rezervasyon için: (0242) 517 14 91 (6 hnt) İncekum - ALANYA
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle