05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAVFA CUMHURİYET 19 HAZIRAN 1996 ÇARŞAMBA 12 DIZIYAZI 4 yıl süren savaş, Saraybosna'da mılyarlarca dolarlık zarara yol açtı (solda). 276 bın kışınin öldüğü savaş nedeniyie dağ tepe mezarlık oldu (sağda). Savaşın fatumsıamrosna-Hersek ı vakın gelecekte bekleyen sorunlardan bırı de \apilaeak seçımler Burada da en bu\ uk sorıııı Davton Anlasnıası na gore savaş suelusu ılan edılen Bosiıalı Sırp lıderler Karadziç \ e Mladiç ın sıvaseten hala etkılı olmaları Bosnak voneiımı bu durunıa şıddetle karsj çıkıvor Savaş sıujusu olan kışılerle avnı zemındc polıtıka >apılamavaı.ağını belırtıvorlar Seçımlerde vaşanması muhtemel bır başka sorıın da multeulenn seçıme nasıl katılataklan konusu Haleıı kavıtlı bulunduklan verlesım merkezlerınden uzakta bulunan multeulenn o\ kullanabılmesi ıçın duşunulen ıkı \ol \ar Bırıncisı bulunduklan bolgelerde ov kullanabılmelerı Anuik nutus kaMtlannın başka \erde olmaM problem \arjti\or Ikınusi deov kullanmak tçın baölı oldukları verleşım bınmlerıne donmelerı Bıınun da su an ıçın geı\ekle$meNinın mumkun olmadığı goruluyor Türk firmalara IMC engeli Başkent Sarav bosna ve Mostar savastan çok bu\ uk zarar gormuş durumdatar Asağı v ukarı butuıı ııretım bırımlerı va tamamen çalışamaz va da az çalisır durumda Dunvj Bankası nta hazırlanan laporda Bosna-Hersek ın venıden \apılandırılmasi lun ^ mılvar dolarlık bır vatırıma thtı\a», oldugu belırtılıvorsa da resnıı olma\an kavnaklar bu rakamın >0-'T 0 mıKar doîara kadar çıkabıleceğını kavdedıvorlar 20-21 Mavıs 19% tarıhlertnde Sarav bosna da toplanan Dış Ekononıık Ilışkıler kurulu (DEIk) bunvesınde taalı\et gosteren Turk- Bosna 1$ Konsevı ıkı ulke arasındakı ekonomık ılıskılerın \enıden gozden geurılmesı ıçın ıvı bır tırsat varattı Turk ışadamlarının Sarav bosna da vaptıkları temaslardan sonra ortava çıkan tablo şo\ le • Dunva Bankası EBRD (Avrupa Yatırım \e Kalkınma Bankasi) BM Multeuler "^ uksek Komiserlığı ıle venıden ımar proıelerının ıhale şartnamelerını belırle\en \eprojelenn tızıbılıtelerını ona\la\an IMG gıbı kuruluşjarın temsılcılennın ortak goru^u Turkıve'nın donor olarak Bosna-Hersek e taahlıut ettığı vardımı vapmadan uluslararası tınansman ımkanldnndan vararlanmasinın zor olduğıı \onunde • Dunva Bankası \e EBRD \e Bosna- Hersek konusunda danismanlık hızmetı veren IMG sırketıne Turkıve nın de u\e ulke olarak dahıl edılmesı \e T1K.A ıle Turkıve Muteahhıtler Bırlığı nın bu şırkette çalışmak uzere ıstıhdam edeceklerı enerjı ulaştımıa ve su ışlerı uzmanı uç muhendisin saptanması \e goreve başlaması surecının bır an once tamamianması gerekıvor Lluslararası fınans kuruluslannın Bosna dakı faalı\etlen hakJvinda bLİgı alnıada karşılasilan gujukler \e proıelen ustlenetek tırnıaların seçılme sontemlerındekı belırsızlıkler nedenı\le bu gore\ lılenn Turk muteahhıtlık sektorunu ı\ı tanıvan kişiler olmaları ve uluslararası ıhalelerde Turk tırmalarının goz ardı edılmemesinı sağlamak uzere bır an once IMG'de çalişmava başlamaları Savaşı Yaşayan Bosna SLATÖZY4PR4K 2 Radovan Karadziç General Ratko Mladiç bllMlk OIİLlll UşlUll • \apılan temaslar sonucunda AB uvesı ulkelerın tırmalarının Turk fırmalarını rakıp gorduklerı \e \B fonlanndan kıılianılabılecek projelerden Turk tırmaların vararlanmasını engellevecek gırışımlerde bulunabıleeeklerı anla:?ılıvor Yılmaz a verilen rapor DElk Turk-Bosna İ!) Konse\ı Başkanı Omer Faruk Berksan'ın konsev toplantisindan sonra hazırladığı \e Basbakan Mesut \ ılmaz'a \erdığı rapor ozetle su bılgılerı ıçerıvor •-Turk firnıaları \B fonlanndan vararlanamıvor Hukumetimizin \apacağı girişımlerie bu engeller ge\ şetilebilir. Dunva Bankası krediierınde 1 urk firnıaları ıçın bır sınırlama \ok. Ancak INKİ firmasına. projelerin fizibilite çalışmalan, Bosna hukumetine danışmanlık hızmetinde bulunmak \e projeler içın \apılacak baş\ urulan kabul etmek gibı konularda danışmanlık hızmetı \erılmiş durumda. IM(. daııısnıanlık rırnusına II \\rupa ulkesi dahil. Ancak, agırlıklı olarak Fransız \e irahanlar'ca >onetilmektedir. Çalışma prensipleri tam anlaşılama\an bu firnıa ile Duma Bankası'nın bizc açtığı tuııı kapılar. u>gulamadaki engellerle kapatılnıaktadır. •L Ikek'rin aktardığı fonlar oranında kullanılan EBRD kredilerinden Turk nrmalannın fa\dalannıa sansı çok az. Zira Turk Eumbank'ının EBRD\>e aktardığı fon çok ufaktır. Fonun arttırılarak Turkhe'nin donor Nasfının arttırılması. krcdilerin çok daha bu\ ujerek Turki\e'>e donmesine sebep olacaktır. V\ rıca Turk E\imbank'ının tanıdıgı 3 \ ıllık 80 mihon dolarlık kredi çok jetersi/dir. •Nukarıdakı proseduıier. Türk firmalarına Bosna'da ancak digcr ulke firmalarına taşeronluk \apması halinde şans vernıektedir. O\sa anlaşmalar dogrudan Türk muteahhitleri ik- >apılabilse. hem Turk nrmalannın ka/ancı daha \ uksek olacak. hem de Bosna viızde 30 civarında daha ucuza iş \apacaktır." Ekonomik gostergeler 4 2 mılvon nutusa sahıp olan Bosna- Hersek Federasyonu 51 3 bın kılometrekarelık bır toprağa sahıp Bosna-Hersek ın en onemlı Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçisi Şükrü Tufan 'Avrupa, Bosna'da sınıfta kaldı'- Turkıye ıle Bosnu-Hersek dıplomatık ilı$ktlen ne durumda? Ş. Tufan - Ikı ulkt ıh)kıleıınde lııçbıı wııııı ı ok tliikıkıımızın çok ı\ ı olduğumı so\ le\ ebılıı ıııı Bu da Tıııkne nın Bosıuı-Heıstk le \ıi)anan sü\a$ın başııulan beıı ızlenıi) otdııaıı ılkelı \e nttaılı polıtıkalanıı somaııdıtı Bazı çt'Meleı Tıııkne nın \aptiUainu L'ksıkbulubıhıkı Bosna \akaısıolan ıltfi teınelınde heıke\ heınfıkıı bımdun suphc\ok Tıııknt Bo\ııu-Hei\ek \onmumt daha başııulu en dogııı re$lw, eden ıılkeleıden bu ıdıı Fedeıa\\on tıkıını ılk ona\a alan Tıııknedıı \eruıdt maalesef bıınca kan dokuldukten \onıa ıılıtsluıaıası caııııa Tıııkne nın dedığınege/ınıştıı Tıııkne ımkanluı ı olçıısımde ıapabılec t âı heı se\ın uzamı\ını \apım$tıı Betkı buıadakı bu tehlıke Boşnak kaıdeşleıımızın bızden ı apabılecegıııuzden fazlusını bekleıneleı t nlacakuı - Federasyonun orta ve uzun vadedekı geleceğı konusunda dü^uncelerınız nedır? Ş. Tufan - Bo<ma-Heı sek Fedeıawonu mmgeleceğı konusunda heıkes endişelı ben de endışeln ıııı IFOR gıdeı se ne olııı ' O zamana kadaı Da\ ton da baı ışa aç ılan \ ol geı çek bu baıışu donuşnııulemezse koıkaııın (,ok konı şe\ /t; olııı IFOR un ı$ o asamu\ a gelnıeden nıımnle Bosna \ı teık edecegını sanmnoıııın Fedeıas\on bu de\lelın ıkı lezınden bııı Ilk olaıak atılan adıııı fedeıas\ ondııı Sa\ aştan bu \ana cuk mesafe katedıldı Mostaı da ı aşanaıı o gıınleı ı )ajaıa/ı bu m san fedeıa\\onıın bu i}e \aıamadıgını so\le\enıez Fedeıas\omm <,esıllı soıunlaıı \aı Bu ınsanlaı \illauabu aıcıda \asadıklan tonıa bııbukıuun gııtlükluıına saı ılımslaı Bııgıın wcaA çatifina bumı^tıı u bu de\letı nasıl kııuııız aıu\ ıjı bııslaııuştıı Bazı asuı gonısleı bu \uıece ençel olıınna <,alışmaktadıılaı Bıt i)le> sancnız olınaz Ama olmak zoı ımdadıı Çıınkıt fedeıas\ onıın olmanıası \emden sa\aş demeklu - Savaş sırasında Irrtıpa dıplomasısi ) etersız kahrken, 4BD etkısını bır kez daha kanılladu.. Ş Tufan- Auıtpa Bosna \oıununda sınıthı kalmıslıı Bu sauısta kımstnın ısredıgıne ulasamadıgı doğıııduı Egeı lekıaı \a\as çıkaısa bol^L baıışı haıta ^ı;ııpa nm baı ı$ı teh!ıke\ egııeı Sınıfla kulaıı 4\nıpa u f*t% kalınıs 1BD bu ınsuniaıa bu saatren s~onıa "\e lıalinız \arsagorun " dn eınezleı (, unku Bosiıa-Heı uA aılık bolge\~el bu soıuıı olmaktan t,ıktı Duma banşını ılgılendıun bu soııın halınt donustu bu ııeclt nk ben IFOR un Da\ ton da belıılenen suıe sonıındti ı,ekılecegıne ıhtınıal ıeııııııoııtııı Aksı lıalde bu dııınanın enpalıalı ateskesı olııı Bıınca %a\ıet t,ali}iııa boja gıdeı Btlkı uluslaıaıası caınıanın buıadakı lıesap halası olaıak acılecı da\ıunınasuu ı,ok çabıık baıış ıstenmesım so\le\tbılııız Bu baıısı sağlamak o kadaı kola\ degıl - Peki Bosna ne durumda? Ş. Tufan - Bosna da \ a$u\ an bu toplıım \aı Deınokuıtık bu gıltnege sahıp Geıçı eskı komunıst hıgosla\ıa nın neıesı deınokıatıkıı dneceksuuz 4ına Bosna nın otekı komumsl ıılkeleıden faıklt bu \aptsi \aıdı )aşa\an ıııeten kultuılu bıı toplumdıı L\gaı 4\ıtı/>alı bu toplıım IzzelbegoMi, oldu malnoldu deıulen bu ulkeM buıa\a kadaı getııdı Çok palıalı bu fatıııa odenmışlıı aına Bosna-Heı u'A ı aşamaktadıı Bu ulkt de ı asu\ an Mııslumaıı ıınsuıu aı tık kıınst ıııkaı t deıııez zengınlıklerınden bın ornıanları Llkenın kapsadığı alanın varısından ı,oğu kozalaklı ağaçlardan oluf)U\or Komur demıree\herı boksıt çınko. bant tuz \e seramık ka\nakları açısından zengın olan Bosna-Hersek'te gelı^miş bır madencılık sektoru var Su ka>naklannın zengınlıgı. hıdroelektnk encrjı uretımınde bu> uk a\antaj saghvor Savaş oncesı donemde ulkenın başlıca uretım kalemlerı kımva sanayıı urunlen melal ısleme sanavıı otomotu ve elektronık sanavıı urunlen olmuş Bosna da sava^ sırasında cıddı bır ekonomık gerıleme va^andı Sanavı açısından Bosna-Hersek eskı Vugoslavva nın askerı sinaı merkezı ıdı" Avrıca tekstıl ve seramık sektorlerı de gelışmis durunıdavdı Llke ekonomisinde savas oncesınde ıstıhdam edılen 800 bın kışıden sadece 72 bınının îstıhdamı desam ederken. nufusun vuzde 90 ına vakını savas sırasında ınsanı vardımlarla geçınmek zorunda kaldı Bosna da kisa donemlı ekonomık uvgulamalar dısvardım mekanızmasının vapılandınlması govtnenler ve yennden edılmı^ kısılerın verle^tınlmesı ekonomık faalıvetı venıden baslatatak gırdılerın sağlanması. vabancı vatınm ıçın vasal ve kurumsal duzenlemelerın vapılması Bosna-Hersek te uretılen mallann dığer pazarlara tasınmaM ve tıtaret engellerının kaldınlması gıbı konulan kapsıvor Yeniden yapılanma sorunu Bosna da gunluk havatın normale donmesinın en onemlı şartını kamu hızmetlennın venıden îsler hale getınlmesı olu^turuvor Bunun ıçın kentlerın eneqı gaz \e su dağıtım sebekelerının ıslahı ıle posta \e telefon hızmetlennın venıden duzenlenmesi gerekıvor Gerek su ve kanaiızasvon altvapısının venıden ınşası gerek karavolu rehabılıtasyon çalı>malan mahallı duzevde ışbırlığı ıçın muhendislık. taahhut tırmalarına fırsatlar sunuvor Bırçoğu son donemde faalıvetıne ara verılen ışletmelenn venıden ışlerhale getınlmesinı ongoren soz konusiı sınaı projelerin 3 ıla 12 av ıçınde tamamianması planlanıvor Daha buvuk çaptakı altvapı proıelerının tamamlanma suresının ıse 10 v ıla kadar uzavabıleceğınden bahsedılıvor Yarın: savastan once... ÇALIŞANLARIN SORULARI / SORUNLARI MLUAZ şfP4L 'Eşim sigorta müfettişi, ben memıır emeldisiyim' SORL : Ben.ticaretlisesimezunu\um.Sos>alSig- ortalar Kurumu'nda memur olarak çalışmava başladım. 15 > ıl çalıştıktan son- ra 1982 yılında 6. derece 2. kademeden \e malulen Emekli Sandığı'ndan emekli oldum. Eşim,\ineSos\alSigortalar Kurumu'nda mufettiş olarak 25 > ıl çalıştıktan sonra 1987 vılında 4. derece 2. kademeden o da Emekli Sandığı'ndan emekli oldu. Eşim ise lise mezunudur. Emekli a\ lıklanmız arasında çok az fark v ar. Ben 3 av da 38 mih on a> lık alırken eşim 40 mihon emekli avlığı alı\or. Eşimin hizmetı benimkinden III \ıl fazla. Avrıca ben memur olarak o mufettiş olarak e- mekli oldu. Eşimin ek gostergesi 650'dir. Bir arkadaşım sigorta mufettişlerinin av n statuleri olduğunu \e eşımın daha fazla a\lık alması gerektiğini so\ledı. 1) Sigorta mufettişinin statusu daha değişik midır? 2) Aramızda avlık farkı nive bu kadar azdır? 1N.E. : ~1) Hizmet Sınıfiarı Itibarıvla Lnvan \e\a Avlık Alınan DerecelereGore Ek Gostergeler" 52n savılı >asa hukmunde kararname ıle değısık- lığe ııgramis ve bugun uvgulanan seklını almıstır "En az uç vıl sureli \uksekoğrenim >eren fakülte ve vuksekokullan bitirerek mesleğe ozel varışma sına\ı ile giren \e belirfi sureli meslek içi eğitimden sonra ozel bir veterlık sınavı sonunda (ve\a \uk- sekoğrcnimli olup ozel kanunların ongorduğu şart- iarı taşnanlardan en az sekiz «ıl mesleki gore\ > aptıktan sonra vine bu kanunların ongorduğu usule gore seçilerek) atanan. Sosval Sigortalar Kurumu Sigorta Mufettişleri" ıçın 199^ vıh ve sonrası be- lırlenen ek gostergeler V uksekoğrenimli Ortaoğrenimli Derece Ek Gosterge Ek Gosterge 1 3 600 1 soo 2 3 000 I 100 3 2 200 S00 4 I 600 650 En az i v ıl sureli v uksekoğrenim goren SSK sig- orta mutettışlerınden 4 dereceden emekli avlığı alanlann ek gostergesi 1 600 ortaoğrenım goren- lerın ıse 650 dır 2) TC Emeklı Sandığı \asası Ek Madde I9'a gore Emekli Sandığı nea "bağlanacak emekli. adi malulluk ve vazifc malulluğu avlıklarının alt sınırı. bu kanuna bağlı gosterge tablosunun 14'uncu dere- cesinin 2'nci kademesi uzerinden 30 fiilı hizmet vılı ıçin hesaplanacak emekli avlığıdır." Bu maddevegore bugun i(,m memur emeklıler- ıne odenen en az emekli avlıgı 12 mılvon 87 2 bın 440 lıradır Ek madde 14 madde olınasavdı sıze 6 derece 2 kademeden \e 1 ^ vıl uzerinden 10 mılv- on 5^0 bın 4"I lıra emekli avlığı bağlanmı^ olur du E;>ınızlearanızdakı maaş tarkınınazlığı altsinır avlığı uvgulamasından ve eşınızın ortaoğrenimli olmasından kavnaklanmaktadır POLITIKAVEOTESI MEHMED KEMAL Fidel Yalnız Kalmıştı Fidel Castro, devrım ıçın Sıera Maestra dağlarına çtktığı zaman şoyle dıyordu "Bız dağlara çıktık koylu olduk, koyluler duzluğe ın- dıler gerılla oldular " Genllalar çoğalınca da "balığa benzetıyordu " Ge- rılla balığa benzer, suyun ıçıne gırdı mı bırbınne karı- şıverır Bır devnmın. Che Guevara yıttıkten sonra da 40 yıla yakın surmesı bırsoylencedır Fıdel'ın 37 yıl ayak- ta kalması bır roman gıbıdır Istanbul'u gorunce Gar- cia Marquez ın romanlarına benzetmıştır Fidel de- mek, sosyalızmın ımparatorluğu demek oluyor im- paratora soruyorlar "Sosyalızım bıttı mı9 " Oyle ya. Sovyet sosyalızmınden sonra Castro sos- yalızmı ne olacaktır? Sorunun yalın yanıtı "Hayır, sosyalızme devam edıyor" Butun ambargolara karşın devam da edecektır Uçaktan ınınce, karşılaşmalarında hep asker gıy- sılerı sırtındaydı Hele Kuba- Istanbul arası 18 saat surmuştu ozel uçağı, 23 ozel korumasıyla gorkemlı bır lıderdı Sonra yemekte sıvıl gıysılerıyle yakışıklı bır delıkan- lıya benzıyordu "Kendınızı geçmışın mı geleceğın mı bır parçası goruyorsunuz?" "Elbette geleceğın bır parçasıyım ' Che Guevara'nın onculugunde Kuba'da bır gerılla devrımı başarı kazanmıştı Gerıllacılar Batista rejımı- nı devırıp yenne, yenısını koymuşlardı Duşunuyorum da Fidel Castro Istanbul'daydı Duş muydu? Bundan yıllarca once (40 yıl) Meksıka'dan kalkıp Kuba'ya gelmışlerdı Yanlannda arkadaşlarını, sırtla- rında devrımı getırıyorlardı Genllalar koylu, koyluler gerılla olacaklardı Vuruşa vuruşa 12 kışı kalmışlardı Dunyaya bır devrım nasıl yayılır onu kanıtladılar Bu seruvenı Che Guevara "Gerılla Gunluğu" nde sade bırdılle anlatır Che ıle bırhkte devrımı yaptılar Bununla yetınme- dıler, kurallarını da uygulamasını da bırhkte kotardı- lar Fidel ve Che bır sure bırhkte yer aldılar Che, bır devrıme doymadı Devrımı başka yerlere de yaymak ıstıyordu Fidel kabınesınde Malıye Ba- kanlığı az gelmıştı. Sonra bırakıp arkadaşlarını goz- den kayboldu Nereye gıtmıştı, ne olmuştu9 Angola dan gehyordu sesı Hayır, orada değıldı Başka yerdeydı Devrımı yayacağı bolgelerı arıyordu Sonunda buldu Bolıvya dağlarındaydı Orada can verdı "Bır nehtrde ıkı kez yıkanılmaz" dedıler ikı kez yıkanamadı Fidel once yalnız kalmıştı Ama dunyaya bır ornek olacaktı Dort bır yanlarını Amerıka kuşatmıştı Buna Ame- rıkan ambargosu dıyorlardı Aç bırakır, susuz kordu Fıdel'ı de bu kuşatmanın altında 40 yıl tuttular Ver- medıler almadılar Bunca yıl sonra şımdı Istanbul'a gelmıştı Elımı uzatsam dokunacağım £ Çoktu dedıklerı sosyalızm sesıydı Susmadı, konuştu "Bızı rahat bırakın1 Bızler dunyayız ve dunya efen- dılerı kabul etmıyor" Sosyalızm, Castro'nun sesıyle gehyordu Kuba'ya çoktan gelmıştı BULMACA 1SOLDAN SAĞA. 1/ Bır ulkede bu- tun sıvasal yetkıle- rı elınde toplavan 2 ve buvrugu vasa olan kımse 2/ Ce- rahat Eskı >apı \a da kent kalıntı- sı 3/ Bın Hıntlı (Satvacıt) dığerı „ ABDlı(Nıcholas) b ıkı sınema vonet- menının ortak so- vadı Lç kışıyle 8 oynanan bır kâğıt g ovunu 4/ Karşılık beklenılmeden vapılan vardım Radon elementı- nın sımgesı 5/ Bankası ta- rafından vapılan zararı odeme 6/ \vm dogumda 3 dunv a\ a gelen ıkı kardes 4 \apraklan çav gıbı hasla- c narak ıçılen bır Gunev Amenka bıtkısı II Mug- 6 la'nın bır ılçesi 8/Bazıbı- 7 revlerı vangın çıkarmava 8 surukleven saplantılı ıtkı g 91 Avcı kulubesı Manı- sada her vıl duzenlenen senlığe bu ^enlıkte daâıtılan ma- cuna verilen ad \LKARIDAJN AŞAĞHA. 1/ Herhangı bır bıçımde edınılen deneyımlenn ve bılgıle- nn toplamı 2/ Dıl devnmının ılk vrllarında beledhe anla- mında kullanılan sozcuk \ ucudun >atis pozısvonundan avakustu duruma geçışını sağlavan jımnastık hareketı 3/ Ruşvetveme 4/Oğutulmustahıl Kertenkelederısı 5/Bır tankat va da sanatın kurucusu Kırgızıstan ın para bınmı 6/ Goz alıcı \e gobterışlı olma durumu Kuzu sesı 7/ Bır etkınlığın geçıcı olarak durdurulduğu »ure Kırgızlar'ın unludestanı 8/Tıksintı Nıkelın sımgesı 9/Eskı dıldeek- mek Arılann çıkardığı bır rur salgı RtZE SLIH HIKIK V1AHKEMESİ R\KİMLİĞİNDEN EsasNo 1996 331 Da\acr Nezıha Bılal vekılı tarafından davaiılar Musta- fa Sev fettın Bılgın ve arkadaşlan alev hıne mahkememız- deaçılan taksımdavasının vapılan açık vargılaması bira- sında venlen ara karan gereğınce Davacı vekılı tarafın- dan davaiılar Mustafa Sev fettın Bılgın ve arkadaşlan ale>hıne Rıze \lerkez Mermerdelen mahallesınde kaın 238 ada 1 parsel savılı tasınmazın muvekkılı ıle davaiı- lar ara^ında hısselı bulunduğunu taksimının mumkun olmadığını taşinmazın satışı suretıv le ortaklığm gıderıl- mesıne karar verılmesını ıstemıstır Davalılardan adres- lerı meçhul olan Şakır kızı Havrıve Rıfat kızı Maksude. Mahmut oğlu Mehmet \lahmut kızı Hamdıve Talıp kı- zı Fıkrıve Şakır oğlu Talıp Talıp kızı Rukıve ve Vlusta- fa Sev fettın Bılgın'ın adreslennın bulunamadığı kendı- lerını tanıvan olmadığı ve avrıca kendılenne bu da\ada temsıl etmek üzere kav^oım tavını dava açıldığı Teblıgat Kanunu nun28ve29 maddelen ve Teblıgat Tuzuğu'nun 46 47 48 \e 49 uncu maddelen gereğınce dava dılek- çesının ılanen vapılmasına karar verılmıstır \ukandais- mı geçen ve adreslen mechul bulunan davalıların duruş- ma gunu olan 10 7 1996 gunu saat 9 da mahkememız sa- lonunda hazır bulunmalan veva bır \ekille kendılerını temsıl ertırmelerı aksı takdırde dunışmalann gıvapla- rındavapılarak kararverıleceğı davadılekçesı verıneka- ını olmak uzere ılanen teblığ olunur 5 6 1996 Basm 92519
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle