25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI GÜIVDEM MLST\F\B4LB^ I Baştarafı 1. Sayfada mada karar kılsaydı Acaba kaçıncı cıltte pes ederdı?.. Saraybosna'da ılk goze çarpanlar yıkık bınalar... Yaralı ınsanlar gıbı yuzume bakıyorlardı Kımı pence- re delıklerı, "tunelgmşı" gıbı ÇatılarOrhan Veli'nın "/ceı/g/nn;"andırıyor Havaalanından kent merkezıne gelışte, yandığı ıçın yol kenarına ya da çope atılmış otomobıllerı sayma- ya çalıştım 20'yı geçınce bıraktım Açılış", genellıkle guzel şeylerı sımgeler Bugun- lerde Bosna-Hersek'te de açılış torenlen duzenlenı- yor Ama bu bıraz farklı - Toplu mezar açılışları -100 olu, 250 olu, 800 olu Çoğu, olduruldukten sonra uzerıne kımyasal madde de atıldığı ıçın tanın- malan neredeyse olanaksız Sadece Saraybosna'da kayıpların sayısı 15 bın Müslüman ateistler Kımlık nedır1 ? Bırkışının, "kendını tanımlamada"kullandıkları dı- yebılırız Bence en guzel kımlık "ınsanım" dıyebıl- mek Ama ozellıkle savaşın getırdıklen. kımlık kav- ramına farklı anlamlar yukleyebılıyor Bosna-Hersek'te etkın kımlık "dın"\e butunleşıyor Goruştuğum kışıler anlattılar "Ben ateıstım" dıyen- ler bıle, "kımlık" soz konusu olunca haykınyor - Muslumanım Dın, bır vıcdan olayı Ama o kımlık olarak on plana çıkınca, gorunen o kı barışa fazla katkıda bulunmu- yor Saraybosna'da geleneksel olarak cadde ve so- kaklara. kentte tıcaretı yapılan urunlerle tanınmış kı- şılerın adlan verılıyormuş Son donemde bu değış- mış Artık cadde ve sokak adlan. 4 5 yıl suren savaş- ta olenlerle, Sırplann bomba attığı yerlerle butunle- şıyor Adlar boyle olmasın demek, bu aşamada ıtı- cı olabıhr, ama seçılen yontemın "kın"\ surdurmek- ten başka bır ışe yaramadığı da gerçek Saraybos- na'da "sımgeleşmış" yerlerın başında "Baş Çarşı" gelıyor Osmanlı mımarısının ızlerını taşıyan çarşıda dolaşırken Demirel ın sozunu anımsamamak elde değıl - Tarıh eteğımızden çekıyor Her şeyı tarıhsel gerçek ıçınde yerlı yerıne koy- mak, bugunku gorunumu de dışlamamak gerekı- yor Baş Çarşı'dakı Boşnak kahvesınde bır Turkle ta- nıştım Işte kımlığı Mehmet Çakır 45 yaşında 1960'ta Saraybos- na'danistanbul'agelmış 1960'lıyıllardaAdaletPar- tısı ıçınde çalışmış O yıllardakı mucadelesını şoyle tanımlıyor - Komunızmle mucadelede ılk 10'a gırerdım 1992'de Bosna'da savaşın başlamasıyla, çoğun- luğu Istanbul, Bursa ve Konya'dan olmak uzere 83 "mucahıt" Saraybosna ya gelmışler "Onlardan 8-10 kışı hayatta kaldık" dıyor Uç kez yaralanmış Ikı ayağında bombadan parçalar var Sol kolu yarı felç Karnından da bırkaç kez kurşun ye- mış Fızık tedavı goruyor Sordum - Bugunku durumu nasıl ozetlıyorsun 9 Ikı elını yana açıp karşılık verdı: - Demek kı Allah boyle ıstedı Kısa kollu tışortunun arkasında kocaman Turkıye yazılı Kolunda da havalı saçlanyla dıkkatı çeken bır kadın dovmesı var Kahvenın sahıbı Ismail Hakkı Gazi Ikı oğlu bır cephede savaşmış Bıldığı tek şey var - Hınstıyandan dost olmaz Ismail Hakkı'nın annesı Kosova'da Saraybosna- Kosova 6 saat Ama yol kapalı Geçen hafta Koso- va'dan Saraybosna'ya ıkı gunduz bır gecede şu gu- zergâhtan gelmış -Kosova-Turkıye-Bulgarıstan-Hırvatıstan-Bosna- Hersek Bır ulkeye gıttığımde ılk yapmaya çalıştığım şey, o ulkenın para bırımıne alışmaktır O ulkenın parası ye- rıne dolar ya da mark cınsınden harcama yapmak- tan nefret ederım Bosna-Hersek'te bu ulkenın para bırımı, dınarı ara- dım Hemen her yerde fıyatlar mark uzerınden Kal- dığım otelde para bozdurmak ıstedım, Batı ulkelen- nın hemen tumunun parası vardı Bosna-Hersek'ın- kı yoktu Izlenımlerın kalan dılımını donuşe bıraka- lım Bosna-Hersek'te artık kan yok Çok sevındırıcı. Ama kın pompalanmaya devam edılıyor . Çok uzucu Gülen-Selçuk davası düştü • Baştarafı 1. Sayfada han Selçuk'un v azısında bır cemaat vey a tankat mensup- lannin Islamı kullanarak lyı para kazandıklannı açıkla- dığını belırterek şu goruşe yer verdı "Bu cemaat \eya tarika- tm başkanının da Fethullah Giilen olduğunu belirtmiştir. Bö>lece bir cemaat \e>a ta- rikatın \ar olduğu, bu tan- kat \eya cemaatin bezirgân takımının elinde bulunduğu. bunlann İslamı kullanarak iyi para kazandıkları açık- lanmış \e başkanlarımn da Fethullah Gulen olduğu ifa- de edilmiştir. İslamı kullana- rak para kazanmak, fink atan bezirgân olmak TCK 482. maddeyi ihlal eder nite- liktc aşağilayıcı, kişiyi halkın husumetine maruz kılıcı is- natlardır. Bu isnatlar. tarikat veya cemaatin başkanı oldu- ğu iddia edilen Fethullah Gülen bakımından da geçer- lidir. Aneak gerçekten Fet- hullah Gulen boyle bir ee- maatin başkanı ise gazetenin bunu bovlece yazmış bulun- ması halkı avdınlatma gore- vi \e hakkı çerçevesindedir ve suç oluşturmaz. Buna karşıhkmüşteki \ekillerinin iddialan çerçevesinde Fet- hullah Gulen'in herhangi bir cemaatle ilgisi olmadığı halde kendisine >onelik ola- rak bu isnat yapılmışsa ha- karetin \arlıgını kabul et- mek gerekir." Bılırkışı raporundan son- ra Istanbul Cumhum et Sa\ - cılığı taratından Ilhan Sel- çuk ye yazuşlen muduru- muz İbrahim \ ıldız hakkın- da. Fethullah Gulen'e **ya- yın >oluyla hakaret" edıldı- Sı gerekçeMyle da\a açıldı îstanbut 2 Aslıye Ceza Mahkemesı'nde gorulen da- \ anın ılk otunımunda sorgu- su yapılan Ilhan Selçuk. ya- zisinda hakaret kastı bulun- madığmı belırttı ve !>unlan soyledı "Bu yazıyı yazmamın amacı. kimseye hakaret et- mek değildir.Terorün iki bo- yutu \ardır. Bunlardan bir tanesi İslamcı boyutudur. Di- ğeri ise etnik boyutudur. Ben sadece bunlan \urgulamak istedim. Fethullah Gülen'in adının geçmesinin sebebi de kendisi Nurculuğun bir ko- lu sayılan bir cemaatin lide- ri olarak kamuoy unda bilin- mektedir. Siyasi hayatta da etkin bir rolu \ ardır. Bu yuz- den kendisine hakaret söz konusu olmaksızın yazıda adı geçmiştirr Da\ anın de\ amı sırasında mudahıl avukatlar, Fethul- lah Gulen'ın mahkemede hazır olarak şıkâyetlennı bıldıreceğını beyan etmele- n uzenne mahkeme 18 ha- zıranda Gulen'ın duruşma- y a çağnlmasina karar % erdı \neak dunku oturumdan once mudahıl \ekıllennın şıkâşetlennden feragat et- tıklenne ılışkın bır dılekçe- v ı dosy ay a koymalan uzen- ne mahkeme. dav anın duşu- rulmesıne karar verdı 'ABD, Ortadoğıı'yu kanşürıyor' • Baştarafı 1. Sayfada da savaşa ıtmekten çekınmemıştır Kuzey Irak. Korfez Savaşı'ndan sonra globalleşen dunyanın ılgı oda- ğıhalınegelmıştır Ortadoğu her za- man dunyanın en sorunlu bolgesıdır Bu nedenle K.uzey Irak"takı Kurt so- runu. Korfez knzı ıle çıkmadı Bolgeye yonelık her turlu çıkar çatışmasinın karmaşıklığı, Musul \e çevresının Korfez bolgesı gıbı pet- rol >ataklan ıle dolu olması, bolge dışı guçlenn etkısıyle bolgevı ıstık- rarsızlığa donuşturmu^tur Bu ne- denle 1991'de Kuze> Irak'ta başla- tılan \e te^vık edilen Kurt ayaklan- ması \e sonrasında gelı^en ola>lar- la. Kuzey Irak petrollenne daha ko- la> sahıp olmak ısteven Batılı guç- ler \e \BD ıçın bolge kullanılmaya elven^lı bır ortam halıne gelmış ol- du Kürtdoleti, \BD'yihoşnuteder: Petrolun her zaman dost olan eller- de olmasını ıste>en Batı \e A.BD. Kuzey lrak"ı "Operation Pro\ide Comfort/Çekiç Gıiç" denetımıne alarak Kuzey Irak Kurtlennı bır ^ol ayrımına getırdıler ' 1992"de"ozerk,federe bır Kurt de\letı ılan eden Irak Kurtlerını ABD"nın desteklemesi. ornek oluş- turması açısmdan Turkıye ve Iran ı endışelendırırken. Irak Kurtlennı. hatta bolucu teror orgutu PKK'yı bağımsiz bır de\let kurulabıleceğı yolunda ı> ıce umıtlendırmıştır Petrolun \e 2000"h yıllarda bol- gede çok kı\ metlı hale gelecek olan su\ un dost ellerde \e ozellıkle ken- dı hımayelenndekı bır Kurt devletı- nın kontrolunde bulunmasindan. Batılı ulkeler \e \BDoldukçahoş- nutkalacaklardır Bu nedenle. Cum- hurbaşkanı Sa\ın Suleyman Demi- rel'ın "Se\T'icanlandırmakisti\or- lar" beyanatlannı alaycı bır tavırla eleştıren koşe yazarlannın yorumu bıze gore oldukça hakbizdır Gaflet ıçınde bulunmaktadırlar 50-60 yıl- lık bırdonem sonunda bıteceğı tah- mın edılse de petrol. dunya sanayı- ının \e tuketılen ener)inın başlıca hammaddesıdır Kürtleri değiL petrolü düşıinüy or- lar: Petrol bır para \e guç kaynağı- dır Ona sahıp olunmadan. değıl ge- lı^mek \e kalkınmak, gundelık ha- \atı bıle yurutmek mumkun olmaz Işte Kuze> Irak'takı ınsan haklan gorunumu altında >atan ka\ganın asıl nedenı petrole sahıp olmaktır Musul \e çe\resındekı petrolu pa- zarlamaktır Yoksakımsenınne Ku- zey Irak'takı Kurdu. ne de Ku- \eyt'tekı ^rabı duşunduğu yoktur O. bır gorunumdur. ortudur 1907 lerden ben Mezopotamya \e çe\resinde çeşıtlı orgutler \e ulke- ler tarafından surdurulen mucade- lenın altında yatan gerçek sebep. hep. petrole sahıp olmaktır Türkive'nin petrol politikası: tt- halatyoluylasağladığımız petrolun fıyatlanndakıartış ulkemız ekono- mısını. enerjı sektoru ve dovız du- rumunu her zaman y akından etkıle- yebılecek bovuttadır Bu nedenle. ıhracatımız petrol ve dığer enerjı kaynaklanndakı artışı dengeleye- mezse, Turkıye'dekı enflasyonıst baskı daha çok artabılır Enerjı tuke- tımını kısmak. yahut ıç ve dış borç- lanma ıle problemı çozmeve çalı^- mak, ulkemızın geleceğını ıpotek altına sokabılır Bu nedenle yerlı kaynaklardan daha çok petrol elde etme yolu azımle surdurulurken petrole eşdeğer enerjı kaynaklan devreye sokulmalıdıt Orneğın kont- roüu nukleer enerjı kaynaklarına hızla vonelmek zorundavız Çekiç Güç ve OHAL'e uzatma A>K.\RA (Cumhurhet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'nda yapılan goruşmede. DSP'nın oylamaya katılmayarak sağladığı dolaylı destekie Çekıç Guçun gorev süresının temmuz ayı sonuna dek uzatılması, 195 ret oyuna karşıhk. 257 oyla kabul edıldı Hükümet. DSP'nıri tepkısı uzenne olağanüstu hahn (OHAL) 10 ılde 4 ay daha uzatılmasına ılışkın tezkeresınden gen adım atarken DYP-AN4P ve DSP taraftndan venlen ortak önergenın kabul edılmesıyle, bu sürenın de Çekıç Guç'e koşut olarak temmuz ayı sonuna çekıimesı kabul edıldı 502 mılletvekılının katıldı^ı OHAL oylamasmda 314 "kabul"" oyuna karşıhk, 187 "ret" oyu çıktı. 1 oy da geçersız sayıldı Başbakan Mesut Yılmaz. Çekıç Guçun, mevcut halıyle kalmasının da gıtmesınm de zararlı olduğunu soyledı DSP Genel Başkanı Bülent Ecc\1t de ABD ve dığer muttefıklen, "Bu sürenin bir kez daha uzatılmasının kolay olmayacagt biiinmelidir. DSP'nın bu son katkısı olacaktır. VBD'nin Kongresi \arsa Türkiye'nin de TBMM'si >^rdır" dıye uyardı Devlet Bakanı \e Başbakan Yaruıincısı Nahit Menteşe de '"Turkiye'nin Hu/ur Harekâtı'nı durdurması değiU buradan a\ rüması miimkün olabilir. Bunun sakınealan da herkes taraftndan bilinmekte" dedı Anayasa Mahkemesrnm gerekçeh karannın yaytmlanmasından sonra hukukı boşluk doğmaması ıçın Çekıç Güç'un gore\ suresmın temmuz sonuna. OHAL'm de 4 ay süreyle 18 ekıme dek uzatılmasına ılışkın hukumet tezkerelen. dun TBMM'de gonışüldu Başbakan Yılmaz, goruşmeden once yapılan ANAP grup toplantısında, muhalefetteyken Çekıç Guç ıle ılgilı olarak dıle getırdtklen kaygılann doğru olduğunu, ıktıdara gelmce bır kez daha teyıt etttklerını soyledı Yılmaz, "Övle bir noktaya gelinmiş ki, Çekiç Güç- ün me\cut haliyle kalması da /arar. «itmesi de zarar. Onun için mutlaka yeni bir yapıya kavuşturulması gerekiyor'" dedı DSP Genei Başkanı Bulent Ecevıt de goruşmeler sırasında yaptığı konuşmada. ABD'nın amacının. Irak'ta Saddam yönetımını devırmek olduğunu belırterek "Saddam jonetimi büsbiitün kökleşti. İstanbul'a gelen Küba De\ let Başkanı Fıdel Castro da ABD'nin tüm çabalanna karşın. 30 yıldır göre\ini >urdurmektedir" dedı "ABD'nin bilmediğimiz amaçlan uğnına intihar etmek mecburiyetinde degiliz" dıyen DSP Iıden, 5 yıldır ılk kez kendı partılen sayesınde ABD ıle muzakere surecının başlatıldıgını soyledı Ecevıt, bır kez daha uzatmanın kolay olmayacağını \urgularken "Bu, DSP'nin son katkısı olacaktır" dedı Ecevıt, "firkateynskandaü"na da değınerek "Bununla Huzur Harekâtı arasında bağlantı kurulmamah. Değil 3 firkateşn, 11firkate>Ti\erilse bile. Tiırkiye bugünkü hali> le Hu/ur Harekâtı'nı onav lamadığını tüm diın\a\a duvurmalıdır" dıye konuştu OHAL'ın 4 ay surelı olarak uzatılmasına ılışkın hukumet tezkeresı göruşujurken soz alan içışlen Bakanı İ'lkii Güney, "OHAL rejimi kaldınldıktan sonra gıivenlik gıiçlcrimizin devam edecek terörie miıcadetesinin hukuki bir desteğe ihtivaç hissettireceği açıkça ortadadır. \ncak, siyasi ortamın paıiamentodan 3 a\ hk dönem içerisinde retorm niteliğindeki yasal dü/enlemelerin çıkarılmasına fırsat vermemiş olması. OH AL'in kaldınlması ile biriikte bıiyiik bir boşluğun doğmasına neden olabilecektir" dedı Goruşmelerden önce DSPnın "OHAL'in de31 temmuza dek uzatılmasına ilişkin önergemtz kabul edilmezse 'hayır' deriz" karannın açıklanması uzenne uzatma ıstemının reddedılebıleceğını goren hukumet, gen adım attı Goruşmeler sırasında, DY P-ANAP ve DSP'nın ortak önergesıyle OHAL'ın de 31 temmuza dek uzatılması kabul edtldı DYP GENEL BAŞKAIN YARD1MCISI R\SAN EKİNCİ 'Yılmaz mevsimlik başbakan 9 (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkan 'Vardımcısı Hasan Ekinci. \NAP Genel Başkanı Mesut V ümaz' ın ~me\simlik başbakan" ola- rak tarıhe geçtığını belırttı Ekıncı. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller e karşı komplolann, "entrikayi iyi bilen \e ülkeyi daha once bunalıma götüren 1980 öncesi takım" tarafından gerçekleştınldığını soyledı DYP Genel Başkan Yardımcisi Ha- san Ekıncı dun duzenledığı basın top- lantısında. TBMM'de uydurmadosya- larla mılleu ekıllenne başbakan \ e ba- kan olma yolunun kapatıldığını savu- narak "Bir sivil darbe yapdmıştır" de- dı 1980 oncesınde ulkeyı bunalım noktasına getıren. her turlu entnka ve komplolan ıyı bılen lıderkrın. Mec- lıs'ı asıl üjlevınden uzaklaştırarak ya- sakçı bır konuma getırdıklennı ıddıa e- den Ekıncı. "Siyasi entrikayı en az bi- len bizim genel başkanımı/dır, çünku unhersiteden geldi. Siy asi komploy u bu 80 öncesi takım iyi bilir. Ben de oradan geldim. Bu entrikalann amacını bili- rim" dedı Hasan Ekıncı. "Sayın ^ ü- maz aklmı başına toplasın. \ma ne ya- parsa yapsın. Savın V ılmaz'ın şahsın- da bir isim kaldı. Me\ simlikbaşbakan. Hep bahara rastlıyor. Bir daha kışın başbakan olamaz" eoruşunu dıle sıetır- dı Ekıncı. darbe ımasında bulunan Kı- lis Mılletvekılı DoğanGureş'ın kışısel goruşlerını dıle getırdığını ve bır ıhtı- lal uyarısında bulunmadığını savuna- rak "Ordu milletin ordusudur \e gore- vi belhdir. Şu zaman ihtilal y apanz, bu zaman yapanz diye fıkri yoktur herhak de" dıye konuştu Ekıncı. RP'nın sov- lemlen ve programlarından bırçok anayasal kurumun rahatsız olduğunu. ancak bunun "ihtilal yapılacağı" anla- nıına gelmedığını soyledı Hasan Ekıncı Tansu Çıller'ın eşi ÖzerUçuranÇiller'ın. D\ Pve ANAP lıderlennın sıy aserten çekılmesını one- ren konuşmalannın anımsatılması uze- nne "Bir siyasi parti genel başkanının çekilmesi falan filan istiyor diye olmaz. Genel başkanı delegeler secer. Bu fut- bol takımı mı? Bu bir siyasi kadro işi- dir" değerlendırınesını yaptı Arap Birliği ile diplomatik girişinı B Baştarafi 1. Sayfada Zırve oncesınde, Arap ulkelerının başkentlenndekı Türk buyukelçılen- nın de görev yaptıklan ülkelenn dı- şışlen bakanlan nezdınde gınşımde bulunarak. Kahıre toplantısında, Tur- kıye aleyhıne karar çıkmaj>ını onle- meye çalışacaklan kaydedıldı 22 uyesı bulunan Arap Bırlığı, 21 hazıranda yapacağı toplantıya Irak'ı davetetmedı Diplomatık kaynaklar, 1991 yıhndakı Korfez Savaşı nede- nıyle Kuveyt ve dığer Korfez ulkele- nyle Irak arasındakı ılışkılerın gergın olduğunu, bırlık toplantısmın ıkılı tar- tışmaiara sahne olmasını onlemek amacıyla Bağdafın zırveye davet edılmedığını kaydettıler Kaynaklar. yakın gelecekten ıtıba- ren Irak'ın da çağnlmaMnın planlan- dığı ztrveye. Somalı'nın de katılma- yacağını kaydettıler ArapBırlığf nın Mısır'ın başkentı Kahıre"de yapıla- cak zır\_esıne şu ülkelere katılacak "Mısır. Crdün, Suudi Arabistan, Ku- veyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirtikleıi Lübnan, Suriye, Sudan, Cibuti, Libya, Cezavir, Tunus, Fas, Moritanva. Yemen, Ümman, Kamar, OLAYLARIN ARDINDAKf GERÇEK I Buşturufı 1. Sayfada büyük çoğunluğunun re- Jorm politikalarıııın aley- hine oy kullanması, Yelt- sin 7 dizginleyecektîr. Sağcıhğı da solculuğu da turtışnıalı olan Le- bed'in yaklaşık yüzde 15 oranında oy altnası, eski günlere geri dönmek iste- meyen, reformlar db'nem'ı- nin yarattığı yolsuzluk ve örgütlü suç patlamasın- dan irkilen ve Bıze na- mıtslıı \e sağlam bu lıdeı lazım ' diyen insanların giderek arttığını gösteri- yor. Yeltsin, seçimlerden ön- cesıksık ' Komunıstlerge- lııse ıç %a\uş çıkar" diye- rek halka gö'zdağı vermiş- ti Liberal )a\lınskı'nin oylannın Yeltsin 'egitmesi, uyarııun ciddiye alındığını ortaya çıkardı. Seçim so- nuçları, simdi bu tehlike- nin daha da büyük oldu- ğunu gösteriyor. Sonuçlar, Ru\ halkının büyük bölünmüslüğüne işaret ediyor. Bir tarafta yeni düzenin önünü açtığı insanlar, diğer tarafta Fransız Komtinist Parti- si'nin "sosyalızmın karı- katurıı" diye nitelediği es- ki günleri arayan yoksul yığınlar. Karikatür de olsa kimsenin aç, evsiz, issiz, bakımsız, eğitimsiz kalma- dığı günleri mumla ara- yan insanlar. Batı 'nın "Rııs\a nın \em gııtşım- cıleıı olarak adlandırdı- ğıinsanlan hıısızlaı ka- tılleı dolandnıcüaı sııııı- \u olarak gören yoksul- lar. Rus halkı arasındaki bölünme, yalnızca bir sos- yal bölünmeye değil, coğ- rafı bölünmeye de isaret ediyor. Büyük kentlerle, ihracata yönelik bolgeler- de yasayanlar Yeltsin 7 desteklerken, kızıl kıı- şak diye tanımlanan iç tüketime yönelik sanayi merkezleri ve köyler, Zyıı- ganov 'u destekliyor. Rusya 'da büyük huzur- suzluğun giderilmesi için, verilecek odunlerle bir hoşgöru ortamı yaratılma- sı, yani demokrasinin kök salmaya baslaması, Rus halkının en büyük kazan- cı olacaktır. VF1BNOKTASIIORAL ÇALIŞLAR Koç'la DYP arasındaki kavganm anlamı Koç'la DYP arasında sonunda ortalığa dokulen kavga, nedense medya tarafından fazla ılgı gorme- dı (') Bır ıkı kuçuk haberle çatışma geçıştırılmeye çalışıldı DYP Genel Başkan Yardımcisi Ismail Karakuyu. çok cıddı ıddı- alar one surmuştu. Bu ıddıalar ye- nılır yutulur cınsten değıldı DYP yonetıcısı. Koç Holdıng'ın çızgısı- nı "Vampırzıhnıyet" olarak adlan- dırıyor, Holdıng yonetımının 65 mılyonluk ıç pazarı elınden kaçır- mamak amacıyla gumruk bırlığıne karşı çıktığını soyluyordu Karaku- yu'nun iddialan arasında Koç Hol- dıng'ın, yandaşı basını da hareke- te geçırerek Çiller aleyhındekı kampanyaya hız verdığı soylenı- yordu Koç Holdıng yonetımı de kısa bır açıklamayla ıddıalan reddettı ve Karakuyu yu mahkemeye ve- receğını belırttı Sonra tartışmaka- pandı Ardından ne bır yazı ne bır yorum. Aslında Karakuyu'nun ıddıaları onemlı ıddıalardı Yıllardır ıktıdar- da bulunan bır partı yonetımının duşuncelerını vetespıtlerını yansı- tıyordu Bundan 4-5 ay once mer- kez sağdakı ıkı partı lıderının ne- den bırleşemedıklerını yorumla- mıştım ikıbuyuk holdıng patronu- nun aralarında anlaşmalan halın- de hem buyuk medya kuruluşla- rımız arasındaki kavganın hem de merkez sağdakı lıderlık kavgasının sona ereceğını soylemıştım Karakuyu ıle dun telefonda go- ruştum Neden boyle bır açıklama yapma gereğı duyduğunu sor- dum Karakuyu. açıklamayı partı yonetıcılerının onayladığını ve halktan buyuk destek gorduğunu soyledı "Aylardır bırgruba aıt ya- yın organları DYP'yı ve lıdennı he- def alıyorlar Onların arkasında Koç Holdıng'ın olduğunu bılıyo- ruz" dedı Turkıye, buyuk bır siyasi kaosun ıçınde yıllardır çırpınıp duruyor Merkez sağın ıkı partısı butun ça- balara rağmen bır tuıiu ortak bır noktada buluşamıyor Geçmışte boyle durumlarda merkez sağ ıçınde ayrılık çıktığında buyuk bur- juvazı bıryana ağırlığını koyuyor ve merkez sağın lıderlık sorunu çozu- me ulaşıyordu Orneğın 196O'lı 7O'lı yıllarda AP ıçınde onemlı ay- rılıklar çıkmıştı Ancak Demirel ış dunyasının desteğını alarak mu- halıflerını etkısız hale getırmıştı Basın da ış dunyasının buyuklerı- nın dumen suyunda Demırel'ın ar- kasına geçınce sorun kalmamıştı Bu kez bır turlu bu sonuca uiaş- mak mumkun olmuyor Herkes. Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz ara- sındaki kavgayı ıkı lıderın kışısel kaprıslenne bağlıyor Ikı lıderın kaprıslı oldukları ve uzun vadelı bır ufuk sahıbı olmadıklan doğru A- ma ış merkez sağın lıderlığıne gel- dığınde sonuca ulaşılamamasının sebebi onlar değıl Eğer ış dunya- sının buyuklerı aralarında bırlık ol- sa sorun hemen çozulur, partıler- den veya lıderlerden bırısı hızla tasfıye edılırdı Basının da bu ay- rılıkta taraf olması ışı lyıce zorlaş- tırıyor DYP yonetıcısı Karakuyu'nun ıddıasına gore Koç Holdıng, gum- ruk bırlığıne hazır değıl Ozellıkle, TOFAŞ otomobıllennın gumrukle- rın kaldınlmasıyla ayakta durama- yacağı soylenıyor Koç'un en te- mel yatırımını oluşturan bu oto- motıv sektoru, daha once de cıd- dı bır krızı hukumetın aldığı onlem- lerie aşmıştı Koç Holdıng, ekono- mı uzmanlarının belırttığıne gore ayakta kalabılmek amacıyla oto- motıv sektorunun korumasına muhtaç Işte bu aşamada devre- ye gumruk bırlıgı sorunu gelıyor Iddıaya gore, Koç'un bu sorunla- rı ıç polıtıkaya da siyasi tercıh ola- rak yansıyor Yıne ekonomı dunyasını yakın- dan tanıyanların ıddıalarına gore, Sabancı ulaştığı uluslararası eko- nomık guçle gumruk bırlığı konu- sundarahathareket ediyor Japon sermayesıyle dunya çapında gı- nştığı ışbırtığı Sabancı'nın daha da buyumesıne yol açıyor Avrupa ve Japon sermayesıyle kazandığı ını- sıyatıf nedenıyle Sabancı, Turkı- ye'nın ıç sorunlarında daha liberal davranıyor Işte bu ıkı buyuk holdıng arasın- daki çatışma Turkıye'nın ıç so- runlarına yansıyor ve medya ıçın- dekı kavgayı da kızıştınyor Iş dun- yası ıçınde Kurt sorununun çozu- munden demokratık yasalara ve askerın mudahalesıne kadar bır- çok alanda farklı goruşler olduğu soylenıyor Koç Holdıng yonetımı urunlerı- nın dunyanın bır çok yerınde pa- zarlandığını ve DYP yonetıcısının ıddıasının gerçeğı yansıtmadığını belırttı Ancak anlaşıldığı kadanyla kav- ga, urunlenn kalıtesınden çok, sı- yası tercıhlerle ılgılı Holdınglerın gunluk yaşamımızdakı rolu, gide- rek ekonomık olmaktan çok, sıya- sı bır ozellık kazanıyor Bız yalnızca suyun yuzundekını goruyoruz Gorunmeyen alanda acaba neler oluyor^ G L O B A L POLİTİKÜLTÜR ERGİN YILDIZOĞLU Rusya'da Lehed Faktörü "General Pinoşe zamanında, 10 senede 25 bın kı- şı oldu, ama ekonomının de yapısı koklu bır şekılde değıştı " Batı, Rusya seçımlerının bırıncı turunu Yelt- sin onde brtırdı dıye sevınedursun, ıkıncı turda kımın devlet başkanı olacağına. bu sozlerın sahıbı emeklı general Lebed karar verecek Lebed, beklenmedık bır şekılde seçımlerde yuzde 15 oy aldı Evet. gelecek seçımlerde, ıster Yeltsin kazansın ısterse de Zuganov, her ıkısı de başarılarını Lebed'ın desteğıne borçlu olacaklar Tabıı bu başarının da bır fıyatı var CNN'e verdığı demeçte Lebed, "Ben as- kenm, bana gereklı sılahları verın, ıçendekı savaşı da kazanırım" dedıkten sonra Suça karşı, aşırı guçle- re -sağ olsun sol olsun fark etmez- karşı ve ulkenın kanlı bır kaosun derınlıklerıne batmasını engelleme- me olanak sağlayacak mucadeleyı orgutlememe olanaksağlayın" dıyerek sozlerıne devam ettı Boy- lece Lebed, fıyatını da açıklamış oluyordu Hemen seçımlerın arkasından başlayan goruşme- lere ve spekulasyonlara bakılırsa, Yeltsın'ın Lebed'e savunma bakanlığı veya Guvenlık Konseyı Başkan- lığı teklıf etmeye, hatta belkı de Lebed'e uygun yeni bır pozısyon yaratmaya hazırlandığı bıldınlıyor Zu- ganov'un ise Lebed'e başbakanlık teklıf etmesı ola- sılığından soz edılıyor Yeltsın'ın elinde devlet mekanızması ve merkez bankası kasalarından aldığı, IMF fonları vardı Zuga- nov ise başta Komunıst Partısı olmak uzere 200 ka- dar orgutten oluşan bır blokun adayı olarak seçım- lere gırdı Pekı ya Lebed'' Lebed, hangı guçle seçım- lere gırdı ve seçım oncesınde bu kadar etkın bır kam- panya yurutmesıne olanak sağlayan kaynaklan ne- reden buldu? Bu soruya kesın bır cevap vermek ım- kânsız Ancak asker nufusunun hâkım olduğu bol- gelerde Lebed'ın aldığı oyun yukseklığı, bu sorunun cevabına yonelık bır ıpucu verıyor Bırçok ğozlemcı- nın Lebed ın ordunun adayı olarak seçımlere gırdı- ğını adeta genel kabul goren bır gerçek olarak ıfa- de etmesını de buna eklersek, Lebed'ın etkın kam- panyasının arkasındakı maddı ve manevı desteğı herhalde tahmın etmeye başlayabılırız sanırım Şım- d. bunu Lebed'ın kendisine verılmesını ıstedığı yet- kılerın ve gırış paragrafında aktardığım sozlerının ışı- ğındadeğerlendırdığımızde, Rusya seçımlerının pek de kimsenin dıkkatını çekmeyen bır sonuç doğurma- ya hazırlandığını gorebılırız Seçimlerden sonra Rus- ya'da ordunun ve guvenlık guçlerının -KGB'nın- po- lıtıkada etkısı artacak Eğer Lebed, ıstedığını elde ederse ulkenın gunluk yonetımının dısıplın ve duzen yanlısı, ustelık ordunun desteğını alan bır polıtıkacı- nın elıne geçmesı buyuk bır olasılık işın aslına bakılırsa bu, son bır yıldır Rusya'da ya- şanan gelışmelerın dogrultusu ıle tam bır uygunluk halınde Pazartesı gunu Rusya'nın yonetıcı sınıflan- nın ıkı onemlı kesımının buyuk Rusya ve siyasi ıstık- rar, kayıt dışı ekonomının denetım altına alınması, toplumsal yapıdakı çurumenın durdurulması ıçın ge- reklı kaynakların bır an evvel sağlanması ortak pay- dasında uzlaştıklarını ve kım seçılırse seçılsın bu Der- javnost polıtıkasının uygulanacağını yazmıştım Se- çım sonuçları bu polıtıkaya buyuk olçude toplum- sal bır desteğın de kazanılmış olunduğunu gosterdı; Yeltsin ıle Zuganov'uri retorıklerı bır kenara bırakıldı- ğında. platformları bırbırıne çok benzıyordu ve Le- bed, guçlu Rusya, siyasi ıstıkrar vb platformuyla yuzde 15 oy aldı Bu seçımlerde pek ortaya çıkma- dı ama Lebed'ın NATO'nun genışlemesıne ve nük- ler sılahsızlanmaya karşı olduğunu da hatırlamakta yarar var Bu yuzden. Batı ıçın Yeltsın'ın ıkıncı turda kazana- rak devlet başkanı olması bır Pırrus zaferı olacak Ustelık, Yeltsin ın gıttıkçe bozulan sağlığı yuzunden devreden çıkması halınde yonetımde kımın elının guçleneceğını ve bu şahsın polıtıkalarına "komunıst- mıllıyetçı" blokun hâkım olduğu Duma'dan da des- tek bulmakta hıç zorlanmayacağını tahmın etmek guç olmasa gerek Olur ya bakarsınız Lebed Yeltsın'e değıl de Zu- ganov'a destek vermeyı seçer ve onun kazanması- na yol açar Bu durumda da yıne aynı senaryonun geçerlı olacağını duşunuyorum Çok zayıf da olsa bır de felaket senaryosu var Kaybedeceğını anlayınca Yeltsın'ın yasadışı yollara dayanarak ıktıdan elinde tutmaya çalışması olasılıgından da bahsedılıyor Bu koşullarda bence en onemlı soru şu Yeltsin, bunu hangı guçlerle gerçekleştırebılır? Gozlemcıler, ordu- nun, 1993 parlamento baskınında takındığı tavrı tek- rarlamayacağını. bu sefer Yeltsin'e destek vermeye- ceğını veya seyırcı kalmayacağını duşunuyorlar Pa- zartesı gunu soylemıştım, Yeltsin sonrası donem başladı ve saat dakıkaları sayıyor tık tak, tık tak.. ÖYS deneme sınavı / 1 C E V A P A N A H T A R I FEN BİLİMLERİ TESTİ 1 D.2D.3C 4D 5G 6 A 7B. 8 A 9D.10G. II D, 12 Ç, 13 E. 14 D. 15 \ 16C.17B, 18 A. 19C.20E.21 B.22E, 23C.24 •\.25B.26B.27E.28D.29D.30E.31 A.32B, 3^D.34C35 \.36E.37B.38 \.39B.40 A.41 C.42C, 43 C. 44 E. 45 C, 46 D. 4^ B. 48 A. 49 E. 50 C. 51 D. 52 B, 53 E 54D.55 /V..56C.57 A. 58 E. 59 A. 60 B. 61 D,62E MATEIVL4TİK TESTİ 1 D 2C.3D.4 A.5E.6D. 7 \.8E.9C. 10 C. 11 AA2£, 13 D. 14 A. 15 B. 16 C. P D. 18 D. 19 B.20 E.21 E.22 B, 23 B. 24 E. 25 A..26C.27 B.28 C 29 C 30D.31B.32 A, 33E.34C.35A.36D.37C,38A.39B,40B,41 B.42D, 43C,44C.45C.46\.47 \.48 D.49 E.50 A,51 E.52B TURKÇE TESTİ 1 B, 2 D. 3 E. 4 A, 5 D, 6 B. 7 E. 8 A, 9 E, 10 C, 11 A, 12 C 13 \ 14 E 15 B 16 D V B. 18 A. 19 D.20 E.21 Ç, 22 A 23B.24 \ 25 E 26 C 27 E.28 D.29 E.30 B.31 A, 32 D. 33 E. 34 C. 35 D. 36 B. 37 A. 38 B, 39 C.40 D.41 A, 42B.43D.44B.45D.46C 47 E. 48 D, 49 C, 50 A. 51 C. 52 E. 53 -V 54 C. 55 B. 56 D. 57 B. 58 A. 59 E. 60 C. 61 E, 62 B. 63 D. 64 B. 65 C SOSYAL BİLİMLER TESTİ 1 E. 2 B. 3 D. 4 \. 5 C. 6 A, 7 D. 8 B. 9 E. 10 B. 11 C. 12 D, 13 A. 14 B. 15 C. 16 B. 17 E. 18 A. 19 C, 20 D. 21 B.22D. 23 C. 24 B. 25 V 26 D 2 7 E.2S A..29 C.3OC.31 D, 32 E, 33 B. 34 C 35 C 36 C. 37 E. 38 E, 39 B, 40 E. 41 D. 42 Ç, 43 D. 44 D 45 D. 46 \. 47 B. 48 E, 49 A. 50 D, 51 E. 52 B, 53 A 54 D. 55 D. 56 B. 57 A. 58 B. 59 C. 60 D. 61 D. 62 B. 63 E. 64 \, 65 C. 66 C. 67 D, 68 B. 69 D. 70 E "M D 72 B DİKKAT1 Çocuklanruzın bılgısız. cahıl ve ışsız kalmasını ıstemıyorsanız. odunsuz - koşulsuz 8 yılhk TEMEL EĞİTIM ısteyımz. ÇYDD
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle