27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HA2İRAN 1996 ÇARŞAMBA • • • • SAYFA ASI Ingiltere dolu dizgin Hollanda'nm golcüsü Kluivert attığı golle çeyrek finali yakalamayı başardı Ilollaııda: 1 - Ingiltere: 4 STAT. IItwUı\ (Londra) H-AkEMLER'G Cıabheı (6ı E Beıeııteı (6/ \lZeıszeı (6ı (AvuUuna) HOLLANDA UmDeı Saı ıh Reızıgeı (i) Seedoıfrf) Boiiunk (y Roııald dt Boeı ıhlCtKiı h Blımi(4) R Hıischge (3ı Hıııteı (5ı Cımtfth Bıı^kump (i) H'itkstıa iv tklımeıtd) INGILTERE Seamaııı~'ı G \e\dlel~) Adamst'l Soııtln;ureC) Ptaııe(~) An- Lİeıiıın l'ı lıuı l'ı (Plult 6ı Gatcoıçne Ifi) \h\lanaman <~") Slıeııııalıanı fM (Fo\\kı v Shtuıeı (tı (Baımb\ _v GOLLER DL 21lpen)\e "'Sheuıu dk >7 \e 62 She>ım>lıum dk LONDRA (Cumhunvet) - Dıkıkıhr ~iş ı gosterıvor Skoı 4-0 Ingıltere nın le hıne Buskor Hollanda nınELRO% \a \edaetmeMne\ol içacak Ancak sihneve Muıvert çikıvor ve nkınuna "altın'dtge- nndebırgol kazandırıvoı Sonuçtada In- gıltere nın ardından Hollanda da - Iskoç- \ ı nın lsvıçre \ı 1 II \ennıesıne ragmen - kendısıgıbı ıvnı puan \ea\era|a sahıp Is- ki\\adan |4 puanl ittıjı gol sa\M tızla oldugu Kin çevrek tın ıl bıfefın? ılıvoı ^ dakıkıda Blmd ıncezaalanııçınde Inıe e \aptıgı hareketı penaltı ıle cezalan- dıran maçın hakemı Grabher Blmd e de NIII kirt gosterdı Atı^ı kullanan Shearer takımını I-Üonegeçırdı 2 \ arıda o\ unun temposunu v ukselten Ingiltere Holiandadeıansiniçokerrtı De- tansind ın ı,ıkmakta zorlanan ona sahada çogal ıına\ an \ e çok pas hataM v apan Hol- landa 2 \anda bucumda etkılı ûlaınadı ^1 dakıkada Shenngham ın kata golu Hollıııdı nın detanbtıkı kadeıne hatasın- dan jelırkcn skor2-()oldu ^" dakıkada\ı ne Hûllanda detınsmın bu\uk hataM She- ıreı ıle skorun 1 0 olmasına \ol açtı » goKonrasi Ingiltere tarkıdahadaart- tıırn A Hollanda ise 'heamete'ugramamak ıçın mucadele ettı Anc ık Ingıltere nın 2 vandakı prese davalı mukemmel tutbolu 62 dakıkada Sherıngham ıle 4 golu getır- dı Ipgıhzler kısa ve \erden ısabetlı pa^lar- la > gol pe?mde kostu Ancak ^}s dakıkada KJuıvert hem tarkı > e ındırdı hem de takımını gol a\eıajı\la cevrek finale tasıdı *' M '| I * '• I D u n k u m a ç t a i k i g o l a t a n \ l a n S h e a r e r . I n g i l t e r e ' n i n c t k j l i i s ı m l e r i n d e n b i r n d ı . ( R t L T r - R s ı Dört çeyrek finalist belli Spor Senisi - Avrupa Futbol Şam- pıvondsi ndakı 8 çeyrek finalıstın 4'u dun ak>am bellı oldu Buna gore 22 hazırandakı çevrek fınallerın ılk maç- larında Ingıltere Ispanya'vla Fransa da Hollanda vlakat:>ıkarş.ıvagelecek 1-O'lık isviçre galibiyeti yetmedi İskoçya ikinci golü bulamadı Romanyayı 2-1 yendiler ^içre: 0 4 - ^ İsskoçva: 1 - İs. STAT hlJuPuık HAK.EMLER: kıomll (6/ Bıuhu (6ı Dııiuık (6ı f(,tkı LSkOÇ^ A: Goıam (6ı takkmnod (6ı Hımln (V Bo\d (v BUIID (6I \kCall (6) \1L Alhsiıı IV Collm1 ' (6ı Mıkıııhn (V iBooih 4ı \LCoıst (6) tSpınni 4) Dıııit t*ı İSMÇRE.PauokKV Horngıı IV legcılV Hıiıi/ıoz(4/ Oueıınıı (4) /Canusım 4) logtl (4) S/oo/Py kolki (hıfhch 4> Boının(4l kıthıkn ı4j Ç,lıapuı\ut (h ıF<ısı/mu 4ı, ,„, GOL 'Dk ?rt \hCoı\t BIRMINGHAM (Cumhunvet)- Avrupa Futbol Şampıvonası A Gru bundalskoçva Isvıçre vıvenmesi ne ragmen elendı Çevrek tınale çıkabılmesı ıçın tarklı galıbıvete ıhtıvau olan Iskoç- lar ılk golu ^6 dakıkada McGnst'ın lOmetrevevakın mesjteden vurdu- gu guzel sutla buldular Ancak ıler- leven dakıkalarda kendılenne 'şart' olan 2 golu bulamavan lskoçva Hollanda danın lngıitea \e 4-1 ve mlmeMne ragmen grupta averaıla 1 îspanya çeyrek finale ikinci yanda uzandı İ»paıı>a: 2 - Konıan\a: 1 STAT LIUııı Rı iid (LeeJs) HAKEMLLR UııiuÇıikıi >~\ 4kıUi;i'i- dııı (~l Tuiiim dudu (') İSPAMA: Zubızaınta ı'ı Mnınıii. (6ı II koı/a/6/ lbı/ıin/(i(6ı ( lııtoi ~l SI.IV.K6) Hı eııo (6ı \tnlııl ('/ Uanıuım (6ı kıko (6ı -inuı\hı.ıi (6) ((JIILInıo ^ı Pızzı py (\lıınn ^1 RO\|A\\A. Pıtıihu (', PiliiM.ii nj St/ı nn\s ı^ı Piudan 161 (Lupısnı ı Dobos fV Ihnıı(6ı Guhan) Popt ••uı (6) "itım;uC<ı llu cı (MııniLLimı v Rc.ulut.iuiu (6ı /I hulnııı 4ı GOLlER:D/( 11 Munjaıın dk W Rudıı »II ,/lmSJ •)>»<» LEEDS (C umhumet) - B Grubu nda lspan\a nın çe\rek tıııal >an-ını surdurebılmesı i(,ın hem Romama \ı mutlaka veıı- meM lıeıııde Fıaıisa-Bulgan^an nıaı,ıııın vonutunu beklemeii gt- rekı\ordu Fran-.a nın Bulgarıs- tan ı ^-1 venmesı Kpansa nın ı,evrek finale (.ıkmasiııı ^agladı 11 J.ıkık.jJj Manjann m attıgı golleoıit geı,en Kpan\a ^1) da- kıkadıRıduuoıu nuna\agından berıberhk golunu \edı lspan\a K^ dakıkadada Amor un golu\- le mau 2-1 kcuanarak çe>rek t'ı- nale vukveldı —1_ Fransız Dugarn. Bulgaristan sa\unmasınazor anlaı \aşattı. (RELTERS) Bulgaristan'ı kupa dışı bıraktı Fransa intikam aldı Bulgaristan: 1 - Fransa: 3 STAT Sı hıım \ Pcıık HAKEMLER' Dumti GalUii>lwı ny ıDııl/hm: ^ıdnyılıeıeı BILGARISTAN \lıluııio\ (i) kumenlıe\ (4ı haıun (4ı Hoııbtche\ (4ı fanko\ (4) (BoıımııiH 4ı Tz\<.ıwıo\ (4ı BaUıkm ı^ılDonkın 4ı Lıiclık<ı\ n> loulamn (^) Stmthkm (*) Ptiit\ (4ı FRANSA./ı//;w l^l Tluııuııı (4ı Blaııc (6ı Ütsaılh (t) Lızauızııfv Zıdaııc (4) ıPedıos v Utu!nımp\ (V Guııınnı knnmhtu n> Oııauın ıfıtıLokof» D/oıkuıft (V GOLLER Dk 21 Bhıih dk 61 Ptın\ (kkl dk 6V Srouhhn dk 91) Loko SAR1 KARTLAR [k\uıll\ Dıı^uın (Fraıısa) l\uıu> kunuıılit\ (Bulgaristan) \EWCASTLE (Cumhumet) - B Grubu nun avnıpuan \e j\nı ı\eraıl i ılk 2 Mra\ i pi\ lasan ta kınılan BulgarwanıleFran'>a Leeds ınSt James ParkStadı nda kaı>ı kir>ıv ı geldı (esrek tınale vakın her ıkı takım muı.adelelerını sahadasurdu rurkenRoman\ ı Ispam ımaı,ındakiskorudav ı kından lakıp ednorlardı 7ıra l^pan\ ı nın puan kavbetmesı durunıunda sonuı, ne olıırsa oKun Bulgarbtan ıle Fransa ı,e\ rek tın ık ı,ıkaı.aklardı Maça IM baı>la\an taraf Bulgarıstan oldu Go lu erken bulmak ıste\en Bulgar takımınd ı Stoıch- ko\'la PeneOn tehlıkelı \uruslarını Fransa kale cısi Lamaba>arnla oııledı 1^ dakıkıdan uıba ren Fransa ovundaki agırlıgını kovnıava bisladı O\unun \asatin uzennevikamadıg]21 dakıkada Fransa siırprız bırgol buldu kornerden gclen to pu ı\ı takıp edtn Fransa delansının basarılı ısmı Blaoc.guzel bır kata vuru^uvla takımını 1 Oont geı,ırdı Ilk \arının kalan dıkıkalarında ^uursuz sa\ılabılecek Bulgarıstan ı»abaldrı \ardı -\ncak bunlar>onuçvemıe\ınce ılk 45dakıka Fransa nın 1 Oıistunlugu\lesonaerdı Bu\arıda ortahakem Gallagher'ın sakatlanarak \erını Dufflıng'ebırak ması da ılgınç notlardan bınvdı 61 dakıkada DjorkaefTle onemlı bırpozısvo- nu kullanamavan Fransa 2 aolunu Penn ın 63 d ıkıkad ı kendı kalesıne attıgı golle buldu Serbest atistın gelen topa Blant la bırlıkte \ukselen Pe- nc\ ıeis bır \ urush topu kendı aglanna \olla\ın ca Fransı 2 0 one geçtı Golun sokunu uzennden çabuk atan Bulgans- tm 64 dakıkada Ston.hko\ un serbest atıslarda- kı "bıldık" usta \urusu\la skoru 2 I vaptı karsı- lasmanın bo\ le bıkı.egı tahnıın edıhrken o\ una 2 \arıda gin.ii loko kendı çabahrı\la getırdıgı to pu Bulgar kaltu Mıhaılm udageçerek aglara \ol ladı\ema(,ınskorımuılanettı 3-1 Bovlece Fran- sa ı,e\rek tınale (.ıkarken kpanva nın Roman- M \\ \tnmesi\lt Bulgaristan sjmpı\ona\a \eda etmek zorunda kaldı Fransa bu galıbnetle ken- dısını IW2 Dun\a kupası Elemelerı nde satdı^ı bırak ın Bulnaristından ıntıkımını ılmısoldu Müşterek bahisçiler <C) "~t^»V Grubu nda Cumhurıvetı \e Rusva karşısında aldıgı tarklı galıbı>etlerle dıkkatı çeken Almanva va bu galıbıvetlerden sonra mu^teıek bahisçiler daha fazla sampıvonluk sansı vermeve ba^ladı Mu^terek bahisçıleı daha once 5 te 2 ^ans verdıklerı Almanva va ^ımdı 2 de I sans verırken bu ulkevı S te 1 $ansla Hollanda ve evsıhıbı Ingıltere ızlıvor Avrıca Fransa ve Italva >a 6da 1 Hırvatistan a da 8 de 1 sans verılırken az da olsa çevrek fınal saribi bulıman Rusva va üe ^00 de 1 >ans tanındı Bahibçıler arasinda gol krallıgı ıçın en sanslı futbokular ıse ^ d.ı 4 şansla Alman Jurgen Klınsmann ve 5 te 2 ^ansla Hırvat Davor Suker olarak gostenlıvor Manchester'da güvenlik krizi Guvenlık vetkılılerı Manchester kentınde bundan sonrakı maçlarda hıçbır guvenlık sorunu va^anmavacagını ıfade ettıler C urnartesı gunu patlavan bombalar ve varalanma olavlan nedenıvle Almanva Rus\a maçı oncesinde guvenlık guçlermın adeta alarma geçtıgı kentte olavlardan 1 gun sonra vapılan bu maçta tarattaılarııı da sogukkanlı davranıslan nedenıvle hıçbır olav çıkmaması vetkılıleıı sev ındırdı Kcndinı affertirdi. Gazza'dan •• •• ozur dilediler LONDRA (Cumhurı- jet)-lngılızbasını 10 Av- rupa Futbol ŞampiNonasi tınalleıınde (A) Gru- bu nda Ukoçva'va attıgı golletakımınaçe\rek tınal kapısinı aı,an Ingıltere \lıl- lı Takımının golcu tutbol- cusiı Paul Gascoıgneden ozurdıledı kendısinı bu maı,a dek seıt bn,ımde ele^tııen DaıK Mırror ga- zetesi bu kez ozuı dıleven bır \orum vavımlarken 2 hatta oncesınde tazla kılo- lu disıphnsiz \e alkol tut- kunu olmakla elestırdıkle- ıı "Gazza" nın ozellıkle fskoı,\a ITıa^ında "futbol bu\ucusu" nıtehgını \e vetenegını orta\ a ko\ duğu- rtu takımı tek basma sirt- la\aeak bır goruntu \eı- dıaını \azdı Avrupa Futbol Şampiyonasf nda kimi takımlar yanlış düdüklerin kurbanı oldu, ama: Hakem kararlarma itiraz yok Avrupa kupalarının unlu hakemleıını -\da">a da\et edıp gorev \eren. ancak \anlı^ dudukleıe engel olamavan LEFA. şımdı umudunu genç ısımlere bdğladı LONDR.A (Cumhun\et) - 4 \ ıld ı bıı \ apıhn 10 A\ rtıpa Futbol Şampnonasi ndaı,e\- ıek tınal ma(,lanna 1 haftaka- la hakem hatalarn la de\ re dı- ^ı kalan takımlar nedennle LEFA zor gunler\asi\or Avrupa kupalarının unlu hakemlerını Ada va davet edıp gorev \ eren ancak v an- hs duduklere engel olamavan LEFA ^ımdı umudunu genç ısımlere bagladı Şampıvona bonrası \apıla cak L EFA kongrebi nde ha- kem hatalarının gundeme ge- lecegı ve teknoloıık venılık- lerden \ararlanılmasi konu- sunda "karar' alınacagı da be- lırtıldı Canıvananlar A\ rupa Futbol Şampıvona- si ndakı ılk buvuk hakem ha- tası Ingıltere-İb\ ıçre maı,ında vasandı Ispanvol duduk Ma- nucl Diaz Nega'nm Kvn,- re nın lehıne verdığı penaltı karan agır olarak bulunurken topun iol bek Pearee ın elıne (.arptıgı \e penaltı \enlme- mesi gerektıgı \urgulandı Ardından bu kez Hollanda-N- ko«,va maçında K\eı,lı Leıl Sundell Hollanda nın Berg- kamp la ıttıgı sutu elıvle ke sen Alaın Mc Coısf ı jormı.- mezlıkten geldı Turnuvanın en buvuk h ı- kem hatasi ıse Romanv ı- Bul uaristan maçında vasandı L nlu Danımarkah hakem Pt- ter Mıkkdst'iı Ruınen s ıntr- toı Munteanu nun tezaalanı disindan \ ıptıgı veçizjıvı >(i un geçip ters ka\ is aldıktan sonra disarı çıkan gol v urusu- nu kaçırınca Balkan ekıbının çesrek fınal umudunu da sıl- dı Maçın kasetlerını ızleven L EFA Hakem komıtesi po- zısvonun gol oldugunu kabul ettı \e Romanv a Futbol Fede- rasvonu ndan ozur dıledı Tuıkıvc Portekız ııu^ının ıkıncı \ arisinda Saffet e \ apı lan haı eket de \\ rupa ^ ımpı vomisi ııı ızle\enotorıteleı ta- ratından penaltı olarık deger lendırılnıesme kaısın \1 iı_ ır hakem SandorPuhl pozısvo nu de\am ettırdı Açılıs maçında h ıkenı h ı- talarından eanı \anan Inmlte- re Kkoçvj \ı 2-0 vendu nıaı,ta da tartısmalı bır poziv von vi>adı Iskoçv ı lehıne \eıılen an ı-ık Mc Allıster ın golle st nuçl ındırımadıgı penaltı po 7is\onıında lıbeıo Adams ı Dune \e 10 kusuılu h ırekti ten bııını \apmadigi ve karı rın amr olduuu bıldınldı İNDIRIM KUPONU Bu tcupon 30 Hazinn t996 tanhıne kadar Mömentjeans magazaİaruKİa geçeriıtfır İtalyan hoca İdam etmeden son bir sans verin1 dedi Sacchi: Almanya maçını bekleyin _^, ^ Mıllı takımın başından alınması ıstenen Sachhı. "Çek Cumhuri}etf ne \enikrken oldukça ^anssızdık Ben oğrencılerıme gu\enı\orum Idam sehpaMnı kurup benı asmadan once Almama maçını beklemenız gereknor" dedı Dördii Sizden Jtal>a MillıTdkımrnın leknık Dırektoru Sacchi. "Biraz sabredin" şekLnde konuştu. \IT\LE MEDINA ltaKaTeknık Dırektoru Ar- rıgo Sacchi patladı "Benı as- madan once Almama maçını bekle\ın" dedı ÇekCumhu- ııvetı venılguınden sonra ba- sının vogun ele^tırısı ıle kar- sıla^an ve her fırsarta mıllı ta- kımın basından alınması ıste- nen Aırıgo Sachhı "Çek Cumhun\etı"ne \enilırken ol- dukça sanssı/dık. Ben oğren- cılenme «u\enı\orum. Idam sehpasını kurup benı asma- dan once Alman\a maçını beklemenız gereknor" dıve konuştu İtaKa bu onemlı maçı bek lerken Bavern Munıh kulubu Ba^kanı Fran/ Beckenbauer. Alman Mıllı Futbol Takımına bır mesaj gondereıek "İtal- vanları Avrupa kupasından kovun dedı C grubunda Cek Cumhurı- vetı nevenıldıkten sonra çev rek tınale çıkma sansım mu- cızelere bırakan İtaKa Mıllı Futbol Takımı na Fıanz Bec- kenbauer bumesau gondenı ken İtaKa Teknık Dırektoru Sacehı kendı ulkesının bası- nıvla bogu^uvor İtaKa Mıllı Takım Teknık Dııektoru Arn- go Sacchi. Almanv ı maçı on cesi "Bundansonraışımızta- mamen şansa kaldı. va Alman- ları \enenz va da elenınz" de- dı Ç ek venılgisı lîaha \ı uzuntuve bogarken futbol dunvasinı tazla ^aiirtınadı Cunku Itaha geçen Dunva Kupası ndan bu vana ıvı ov- navamıvoı Bıı de unlu o\un- culannın takımda ver bulanıa- malaıı Sacchi vı havlızordu- rumda bıraktı Son derece kotu bır o\ unla Çeklere venılen Italva hem hedetınden buvuk olçude uzakla^tı hem de gı uptikı son Almanvamaçı ıçın tazla ıımıt veınıedı Italvan Futbol Fede- rasvonu na\ılda4ünııl\aı lı- ra\a mal oian iacclıı bu kez ba^anva ulasamadı Sicc- hı nın Cek Cıımhuııvetı ma- çında Casıraghı gıbıbırovun- cuva şanstanıması hataolarak nıtelendırıhvor Casıraghı son anda kaçırdıgı \ uzde v uz lük golle İtaKa vı hıisnnı boüdu Sacchi ve voneltılen elestırılerın ba^ında kadıoda herzaman bulunm ısı gereken ov uncuhıın (Lombardo.N ml- lı. Baggıo. Sıgnorı, Prottı) In- gılteıe kadıosunı alınmavişi bulunuvoı 4 çeyrek finalist daha belli oluyor Ada'da inecek var LONDRA (Cumhunvet)- Avrupa Futbol Şampıvonasi nda son çevrek tınalıstlerbugunovnanacak4kar^ılasma»onrasıbel- li oluvor Turk Mıllı Takımı nm Danınıarka ıle ovııavacagı kar- sıla^manın vanı sıra grubunıuzdakı duer maç Portekız le Hır vatistan arasinda Nottınghanı ınCıh Ground Stadı ndasaat 18 >0 da ov nanacak dpuanlı Hırvatıstan h4puanlı Portekız ıkar- ^ı karsı\a getırecek maçta beraberlık Hırvatları varıvor Portekız ın galıbıvetınde ı^e ıkı ekıp de çevrek finale çıka- cnk Beraberlık hahııde ıse Turkıve-Dınınıırka maçinm sonu m ıkıncı çevrek tınalistı belıılevecek C Grubu nda ıse galıbı- vet beraberlık ve hatta tek tarklı venılaı bıle 6 pmnlı Alman- v ı vı hedetetasivicık 2 nkım ıse İtaKa ııııı bu maçta ılacagı somıcun\ ını sinÇekCıımhunvetı Rus\a maçinın sonuuınago- le belırlencı.i.k 6 puanla lıdeıhüi ı-lınde bulunduı ın \lmanva ıleltalvi TSI2I K)da Manche-ur ÜldTraftoıd Stadı nda pu- JII mucadelcsı vere^ek Dıaer maç ıse 21 lOdaCek Cumhu- nvetııleRuivaarasındaLı- C Grubu Puan Duruımı verpool un Anlıeld Sta- dı nda ovnanav.ak Çek Cumhurıvetı ıddıasi kal- mavan Rusva onunde ala- v.ajı gılıbıvetk \lmanva- Italva maçinın sonucuna gore gıuptan çıkabılecek TUBORG Biri Bizden
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle