26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA FEN A)-0v3 O -raktası etrafında aone- aıen duzgun ve turdeş eşjt boimetı 30N ag.ri kıı çu buk sekjldetcı konumaa den- gededır Dîe neydana geı«n gen tme kuvveo kac \ewtcn aur? 6)20 O20-V3 D)30 r) 15 K ve _ icKîaıanraa aurmakta oıan esıt <utleh I ve iı araoan aynı anda saOıt a, ve a-, ıvmeıenyie aynı yonde hareKet eaıyorlar A/aclar M nortasıra P, ve P ; momentumlarıyıa aynı anda ge ü kıer ıne gore bu momentumların P. bu/uktuklenrın — oranı kaçtır? A l - 2 3)1 C)3 Vagon şeKgaekı gjoı a vmesryie hızıar'rken m KUÎ- tea dengedekı ya- yef yı t «acar siktştıra- üJıyof Vaym depo etığı poîansıyeı enerııyı m a ve x cınsıncen veren rfaae ned.r'' Surtunm onerrsenrp.yof) e C)-max2 2 2x2 Ei-max 2 4) — aşağıâakı hangı nıcelığcn Dınmıdır'? m A) Vomentum B) Kuvve! C) Kutfe D) H.z Ej Guç x cısmı /atayia a j açısı yapacak şe- ^ <* " "* J kıide V hızıyfa eğık ofarak atıldığı anaa y cısmtde / 7 •nzi ıle duşey oiara* i yvxan aoğ'u armyor *A fiızının Tiaksımum yuk- sekJığmde x sısmının dusev irzıaa sıfır oiduğuna gore 1} V2 = V, Sına II) Cıstm'enn havada kalma sureterı eşıttır Jll) Cıstmlerm çıkao ieceKfen maKSimum yuksen fıklefi eş rtır ıfadelennaen hangrsı veva hangılefi doğrudur'* A) Yaimz l B) I l llı CU ve 1 E; I ve ttl Şekılde bır borudan gec:rHmrş bır -pm jç- larına m ve 9m kutle- *en bağianmtştır m kuf- les* yatay duzıemde değtsmeyen £yan- j çaplı cenbersel yorun- 0 9m gede 3uzçun , hızı Je donduruljjyor \ htzı asağıaakıler den nangtsıyie fesapıanaoılır'' /surtunme VOK) t y.. J Şeku ııı tnce «enarlı mercek ıle kaim kenanı mercegın odak uzaklıkları eşıt OHJC d kadard.r Oz deş şık navnakannın A noktasında oiuşturduğu aydıf* anma ar sırasıyla c, £T E3 îur E, E-» £ 3 A) E,> E2 >E3 8) E3 >E! >E:: C) Et >E2 =e3 Şekıldekı devreoe ootansıyel 'arkınm etkın değen saort tu- tularaK kondansato- run piakaiar arasına dıelekîr k »aîsay-sı dana buyuk bır -nadde sokuıursa VR ve V,~ pctan- ket yapıyor 3u < I) q yuku II) V potans ye! 'arkı I'I)B mağnettk alanr nıce^ nter nden nangıienntn buyukJuğu antı'innca parçac k v»^e ouzgun döğrusai haretcet yapar (Surtunme yok yerçekimı onemsız) A) Yainız 1 B) Yalmz II C) (v«ll D) ıl velil E)lveilı ^ 12) 13) Şefcıidekı *nce kenariı Tiercek rte rumsek aynann odaK uzakî.kîan f îr t cısmının yayd-gı ışıriardar once tumsek aynadai /ansıytp sonra merceğı geçenlerın oiuşturduğu goruntu ıle tlgilı olaraH hangıs doğrudur 7 A) * 3a B) 0 L arasmda C) Fde C L de E|?O noktasında jj hızla l yenünde Y ka- yOı yn gere 5nv»ı hızla II yorunde hareket edıyor x kayığı d kadar yerdeğıştırdığınde kayıklar arası uzaklık kac d 1 B)2 O - ) - E)3 C 3C 2C Şeıoidek, g*. oağM. ,—J I 1 L—j I . «oncansato^er bır C doğru akrm Kaynağı- v ^ l ı na bağlanarak yukie- myor K L ve M kon- daniatorierı ıç." aşağıdakj ıfadeierden hangjten doğru dur 9 A) Yalnız lll 9) i ve IJ C) fl ve lll 3)lvelll E) 1 III e e 0 -le^kez olmak uzere uzunlukları t £ve 2/oıan cjöuklar şekrile'dekı duzgun 3 mağnetık alanlar- 3a T 2 T ve T aenyotlanyia donduruluyorlar Çu- lukıarın uçlan arasınaa oluşan e, z-, e3 ınduksı- on «TIK buyu<luk sıralaması nasıldlf M B) e3 0) e2 >e3 >e i ~2\ ^-J Ituzkenar dık C) d .X> uçgen^n ko>e- / gostenien yon- •' d Ç* lefde akımiar j x i I /' jeçmektea» vaf. 3 Ç\' nız I akımının O noktasında o<uşiu r duğu mağnetık aıa B •$« iT Jj î3 arVfmiarfrî.n C noktasında O(L, turduğu bıleçke rrağnetık aian nedcr 7 A)B B)V29 C)0 D)2%2B E)2B ) Bır ma^netık aıana rtık doğrultuda V. ve V- n 2ları de gıren kı eiektrondan Cın r.~t at$en 3r yapçaof daıreseı /orungelerae hareket ettıklerıne gcre elektromann deBfaglıe aatga boylan o'anı 1. 0 ) 4 E 3 '> Daıgaıar i -tzı a^anr lı) Gırrs r- cesen.rce sac3« sayıü azalır '<!) Araıs K IK teoe arası artar 4) ' a n ; B) t ^e 'II 2', I I 1 O. /e I E „.,„ 2C) rtr "ctosecer st.f'i* en '3'oeteKt'oniar ç n <es"ie DC:anSie> ı - Jicse e 3ÜSL'JIW ısığ n( la ga öovu ı : o!Dsee ^usuiıiei sığ n Siddetıre "ı Me"aırn es.< ' f e«ansına mceuktennsen -argısı veya nangn«me Sa^lıdır? A) 'atm* ı 3, /e 1 C) I II i" 3 l ve ü SJ I ve'H 3e\ i3tKi s s:exde -q vuniu bır Da/çacığın sapma •*ı Kiarı -ı as2g<CâK,ıerdeT -ıangıs;ne oa^tıojr? ) c jzatttıgt ı ) \'_ -«zanaıncı potansıvel ı î .'3 saDiıric Dc'a-stveı -1 'aır r 3) I ve II C> II ve II 2ı " a . i ; l £' /eJH - —Q er aıomur jn ene , aev veıe r mden bazr.ar . 3"bıCır Aicm uvarıltnca yavtian *or cn 3' n 're«3r<:iari * ıc " ıe sov pf A ', > '- >( =)',= '_ >f3 C l ' . ^ ^ f j 23) Durşur tui'esı tAo dan olan parcaa^'n kıaetık enerjSJ TI vec cmsınde-. — n z - ar Bünagcrekuflesj durgun kutîesnn kac katıdır" "* 5 d ı 8 ) - Ct -A,! 5 I - £ ' - 5 4 SeK*»W gtor tcaın * f« gecen dalgan r nız'i daıgaoavu ı gerıığı (aı -(ceıtktenncen nangılen d A ^ f 9) ' a C)/ . D) "am>z " S. •'atfiıia 25) 0 r eaen s astn gecıy auzıcmı c-rce < ^-?" Z egnlen Myunca aoıanırn ar cm ne scyieneOıir'' A) X ı'e v 3e ^ag zc an r- a r •îstı Z le sıVd r S) X "es *ır y / e Z -"ağ-ıetık doıanmıar esıttır Cî UcLrae de -nagnetiK aoıantmtar eş.tîır D) / îe cîoıan m K-FT I dır ( ve Z de sıfrdır Ej X ıle v 3e sc.an rr K4ÎTI oır Z 3e s fıraır 26ı Y ewnentjffln eıeKtro^ aaçı ımı p^ le Mmektedır X Dır ainaiı 'nera se X *e r 1 ator-ıan arasu«ta«iektrort aı svens .le oag oıusur i! Y eıementf oaa fecsuıianraa gaz "ia (rcedır ill r"mn , - \ yukiu tvcnunun nacTi aî3-n nacrnn vargılamcan lançıitn kgsnukle öcgruöur? A) Yatmz 1 a) >-aırîi2 I C /e I 27V Avm s caklıkta X ;e r sıvılar Dunar via 3enge t mde clLp Dunar Das nclan mcncr"er f e er^e-<ı 51 i Y sıv'snm noıe<ul'ier aras. ceK.m nuvvetT > len 'azaa-r 1 py> ^y III Xın kavnama lotcası daha ooyuk*ur v arg!İannd3n -acgıerı dogruou 1 ''' Al valnız 3) *3 inız tl C, U ve II ûı i/e 1 E) II ^e lil 28) MaNO k AgNOfk) •"unarıdakı kacıarda beitrtıJen macîdetef cozulere* ayn sıcaK( kta çazeıtlen naztr'anıyor Buna gore 1 Buf'af basıncı I Kutfece % derışım I! Moaraerşım ûiellıklennden nangı'en her ıkı çozertKJe ae ayn - İi:^ 'NaNCi •= 35 AgNO3 =' 70) A) Yainız ' B) ^ainiz 1 C< ^atntz (Jl C) 1 ve 11 =11 ve U 29i 3 01 "Û2 3 *ane Su moteKLİu burariasınten 5 2 K kaı l k ts> aımaktadır Bpna gore -2^<g/ —* -t~O<s! teD-(jfnesi cm \H \ac K <al •noı aur^ A ı - I 3 i 3)*1O4 C)-5 2 D)*5 2 E W Q 8 33i /{OH'ij ıçn <c = 5 10~'6 dır Oovmuş X(CH)-> cozeitısranPH değerı leoır' A)"» ' O 5 9)5 1C-10 C)3 C)5 E; 9 c:duğjna gore aynı sıcaKi'kta tepK.mesmn denge saDiîr (K^^ kact'r^ A ) - 3) C 4 D)6 £ ) - 5 4 a 32) CaCO^ n çozunurfLk carpımı C<c; "* "O* 3 clduâu na gcre ' gram CaCO-» ı cozmek cn en az tac ıtre su gersKir" 1 ( CaCÖ3 = ;00) Atroo S) 130 Cl 1 D)iO E)20 'epıeımesn n 32~°C 3ekı denge îaoıtt K= 500 •12~°C3erti K= ı x i o * oıduğcna gore I Yuksett 2asıncta /e yukseh sıcaKinca venrr er /jkseMır I ^eO'Cime eKzotefmiKtır I I le'' 3tct''tes-ne eneqısj gerı a*ctfesme enerjısıncen <uçuKîur v arg larmcan hartgılen vaniıstır'5 A) '*m\z 8} Yam,z ı Z, fainı2 ııı D) t vefil =} II vclll 14) MeKamzTiaEı <ÇOK adımiı) b<r *epkımenın er yavaş aöımı »çın Aİcüflesme «nçfjıs nın en kuçuk otduğu adimdtr II Teokıme nıztnıfce-ırteyenadtmoır III Isı veren lEkzotermıfc) t r Yargılarıraan nangıJerı kyşmnkje aognjd'Lir'' A) Yatnız l B) v almz 11 C) t ve ıl 0) Itvetii £. ı jl venı i I! Jl "unanoakı •nadde'e'aefi esn mci savsında a^ına rax esn tıacjmlı çozett ler nazınanıvor Çozeitıtenn pH ları arasJDdaKi ıhsKt nasılgır^ A) = II = lf| 5j l,l>l| >| Cî 1 > I > M oı »JI > ı > 1 E) • > m > ( 36)Bır asrt çozottisıne bır mıkiar daha sa' su katııdi gmda I >-" yoniannrn TIOI sayısının artması II E'eıctır ksel tletkerngın azalmas' l! h* lyontarı cer sımmm azatması aıaviar noan fıangısı DU asıdin zayf asrr 0 dügunu kanma'' A) yaımz l 8) Yatrnz 11 C) 'alnız Ul D)l vell E)l II ve II 3"ı Bazı (re*aJierın e venre e dedır 3una gore 1 £n <uwefl ınd-rgen X'tır U < ve *< *e oluşluru'an »nın ger ıtmı en njcuk fur Hl Z^K ptltnoe I »te^troı aoottur Yargiianndan nangıe't ao§rudur'' A) Yainız ' 3) Yaini2 'I C) YalftıZ Hi D)' ve 1 l Ej l ıl ve Irl 38) =cze*« çaztttv v jkarKiakı pıice < eietetroaun ouıunduğb kaba ttf -nııcar su lave ecıtd'grr«Je o-ıt ger tırtınn arrtı- gi gozierıyor Buna gcre 1 * <o'ottur tl x etektroöun «uîAes jarr-ania dzatn II Y*1 ıvonar aensımı zamanıa artar Yafgıiannd^n langıuetı jogojaur'' * v * 1 3iı /e ııı C) Yatmz II* Ct 'aınr 'i Eı v aimz 1 39) RadyoakH' bazunma tunenyfe ^ıfi I Pozrtron yayan bır atomun atom numarası aza lır II Nötron sjyisı proton sayısıMan fazia olan ızo- toptar b«ta(p ~) bozum*sı yapar III Aifa yayan bır atornun notron sayrsı 2 azaiır yargıtanndan nangıten dogrudur7 A) Yatnız 1 B) I ve lll C) I ve il D)llvei!l E)l :l vellf 40) M«tallef gn l Yainız lyontk bağlı bdeşıkier olu$turur1ar II v ukse4tgen ozeilık gosterırier lll DeğeD k eieMronian bağımsız hareket eoener Yargılannaan nangılen doğrudur' A) Ysımz t 3) Yalnız II C) I ve II S) I ve 111 E ) l llvelll 41) NUXd motetculunde topiam kaçtane bag v*rĞW> A) 1 B)2 C)3 0)4 fij£ 42) | C->H3 3r II CÜf-K3r2 Itl 1 ~Buîer" YuKaridaki bıle^ıMertfen hangıiennın as-îran» ızomensı vardır'' A)' ü ve, I 3) I velll C) II ve II 0) Yaıntzi E, Yalnız II CHA II 43) i O 3 CH-, C-C CH3 II CH2 2 etıl 3 - m«ıl 1 3 butadıen fm*- nıtroteıot CH^-OH YukancaKi Diieşıkler n ıs'mlenndefi hangılen doğ- n, olarafcvenırııştır'' A} Yalnız 1 3) Yalnız n C)! ve ıl D)l'veTH E) I Hvelll 44) Açık zjnarii C ^ B f bıleşıgmde 1 taneTf b*gı r^^ oUugii t>tlınmeWedır Buna gore. II X sayıst S tır (II Staneftgma^C) bağı bulunur yafgjiarndan hangıierı kesmiıkie doğaıdur7 Al Yalnız I B) Yalnız II C) Yalmz (II Q) ıl v* ııı E) I II ve H< 45} CHj Bıfeşığı »çın H*ngı*ı yantiftır^ I C=0 l CH2 I COOH A) 1 molu yanarea 3 mol H^ö venr B) 1 rnotu yanarsa 4 mol CO2 venr C) Tamamen mdırgemrse 1 3 butand>oi oiuşur O> Mg ıle H ; gazı venr E) Opt-nçe aktıfiıh gûsîerr 4€) Oksi(enlı ve oksıjensız solunum tapkım*«nrd€ gerçeMeşen PGAL Tin PGAya donuşumu II ATP*nm ACP"ye dönuşumu III Pıruvafm Asetıl Co-A ya dönuşumu IV H«K$ozdıfosfaf:n PGALIere doşumu V Asetatdenıf n etıl alkoie dönuşumu tepkımeienncen hangüen gerçekleşırken NAD'nm ınd»fgermesj veya yuks«tgenmesı gerçek(eş«- J ' A ) l - fll-iV Bl I 'II-V C) II-III -IV 3) II-.II-V El Hl IV- V 47} Fotcsentezin karanliK evre teçkımelefifide I NAOP*nın yukseltçenmesı fl ATP"nın sentazi III R'butoz fosfat sentezi hangıiennın gerçeklestsğ) goruteb4it<"? A) Yatnızi B) 1 - ıl C) I -III 0) i - lil E) I - H -III 48) Prot&r sentezrroe gdrev alan Ammo asrt II ATP II! Elçı RNA IV Taşıycı RNA V Enzrm molekuirernaen hangtlennın mıktan sentez sıra- Sfnda degıişme gostenr 7 A) I - II B) ll-lil-IV C)HI-IV D) IV-V Ej ill P V V 49) Aşağfdak! hormonlann hangsı dişı ve erke*cte e*ey bezlerrnoe spermaîogefiez ve oogenezı bffşıatrci etkı yapar 7 A) Ostroger B) Testosteron C) L H D) LTH E) FSH 50) ÇıçekJı bıncılerde uremeyle ılgilı otan a^ağıdakı ya- pılardan nangjsnm karşıstndakj o'ayia doğrudan ıtgısı yoktur? A) Sperm çekırdeklen - mıtoz B) Tup çekırdegr- mrtoz C) Megasçor • mayoz C) PoJar çeKiraek mayoz E) Mıkrospor -rrayoz 5iı i Surjngen ıl BaüK III Kjş IV Kuroaga •J Memelı i caniılardan hangıtennde ıç dollenme ' 7 A)l IU-V Bpl-ül C)llf V D) I - III IV E] I - II - 'II - IV 52i Asagıcakı karaktenerden hangisı bif ınsanda OIOZDT ^romozomiarda ayrıfmama soriücu ortaya çıkar 1 ' A) KlınefeJter B) Renk körluğu C) 'umer dışı O) BattK pufluıuk Bt MongolrZTi 53) Kan gfuöu genotıpı ABRhrh oian oırfcaDave OCRhRh olan 0/ anneden anneye itan ve'ebıte- cek çacukiann ooğma hfımai- nedtr? A) % û B^ %25 C) %50 D| %75 E) 100 54) Aşaçıcakı eraen nangısı bır popuiasyonda gen "avuzuicakı gen freKanslannın değışmesme ned*»n o'-naz 7 A} 8 r gen n ateitn'n 'nutasyora jgraması Bı F zvoio ık 5ır ^oîasyonun gerçekJeşmest C} Çekn k czettıkte«. b^r birey grubunı^n dtşa goç etnes D) Genter arasmda krossırsg-ovef oiması £t Genlerm seJeksıvona ugramasf 55) 1 Proten II KarDcnriarat l>i 'ag fnsarca sındırm sısiem rae rukarıca /erılen or- gan k Desnlerden nang SJ veya hangtiermtn stndı- r mı sadece mceoagırsakta gecçekleşır'' <*j Ya.nız ! 8) Yalnız II C* Yatnız 'II D)l II E)H III 56) Çtîgnr kasîann kısa aralfkîarta jyanJmasi sonu cunda kas hucrelennde aşağıdakı maddelerden hangtsınm miktarında actma goztenır'' A) Enzım 8) Oksııen C) Glıkojen D) CO2 E) ATP 57) Aşağ.dafc) oisytarm nangısınde tıroid ve paratıroıd bezJennın saigıladığı bazı hormonlar btrtjkte rol oynar" 1 4) Karvdakı g'tkoz mıkîanrı aengeleme 3) Kemık ve kandakı kaisıyum tuziarıntn den- geıenmesı 0) Ovulasyonun gerçekieşrıesı D) Kandakı su mıktarmn ayananması E) Metaootızma ^aalıyetlenrtn duzenlenmesı 58; însarr bobreğfndetü suzme Oırrm en olan bır nef ronun yapısı şernatJk 3<araK verılmışttr Buna gore ATPn>n en cok iarcandığı bolum asa- ğıaakıleraen hangsıdır'' A)l B)ll Cı lll D)IV EW inn smapsiaraan geçı$mı sagiayan mad- de4er aşağıaakıleraen rangısıdır^ A) LTH -LH S) Adrenalın-Asetı.kolın C Len( ve GOKU SIVISI 3) msuim -Heparın Eı F brtnojer-Cksın 60) Dofaş m sjsremınde K3n mlC3l ûamarlsrdan g«- çerken aşag öakıle'der' langjsı go'ulmez'' A) Kan plazmasının hucreler arasına sızması B) Art k Tiadoeler r> ^ana geç şı C) Sesnıer n aoku nucrelenne geç şı C) Kanın osmoîtK basıncınm artış; E) Kanın iemızlenrnesı 61) I Mercen ~ II Irıs # lll Reseptorıer \\ Cams ;ıs4m V Gorme sın.nerı Yukanaakj yapılardan hangrlen gozde gorme ısie- vınde gorev aıan K.sımlardır"1 A) I • I S) MI lll C) ıl-IH-IV Dl II-IV-V E) I -Ill-V MATEMATIK 1) * ' b " »0 denklemınd» b «ayt» a 2a »1 dakı dejerlerden hangsını alamaz? 2 2 4 5 3 2) 3 688 tayısının çûzumlenmif şekb. a* —• — • dır Buna gore a+b+c*d 5 25 125 topttrm avd'dafcıleraen hanguıcar' A) 25 B) 18 C) 12 0 ) 9 E) 5 3) Stnnın hızı dığennden S 20 daha fazta oton ıkı araç aynı anda aynı noktadan narekete başıayıc 220 «m lık yofu gıdıp jeleceKle'dır Hkkan|ıl<ş'^a Daş.ama noktasına kaç km uzaklıkta olur? A) 200 B)190 C) 180 0)170 E) 160 4) Herhangı bır ı^ı A,B C ı$çıler>rtden A ve B baraberce 8 gunde B ve C betabefce 10 gund* A ve C b*ra- berce 12 gunde Bıtırebılmaktedır Uçu bırtıkte aynı 'ş. ka; gunde bttırabılıner^ 37 37 37 37 37 5) Ardışrk 11 pont/f tek sayısımn topram 407 ok)uju- "a gore bu sayılann en fiuvuâu aşagıdakılerdsn A) 51 B)47 C)43 D)39 E) 37 «)(13S) 9 7 »{97J* 7 «ayısının tooısmının 7 ıle bolu- munden kaıan aşajıdaıulerden hangnıdır^ - A) 1 8) 2 C) 3 0) 4 E) 5 7) (ü) 1 2 0 3 11 29 33 _ 47 8 ) — C ) — D ) — E) — 29 11 58 38S) x> y oimak ozere 7xy uç oasamakiı sayrsı 12 ıle aöiuneOılmektedır Buna gore x yenne kaç rarttlı r akam yaz labıltr'' A) 4 B)7 C)8 D)9 E) 10 9) — s _ ve -2 oV Buna gore -aşağıda- b 5 b c 5 3 3 7 7 10) a ve b bırer rakam olma< ıızere (ab; ve (ba) ıkı basamaklı dogal saytıardır ao I A) 97 C)31 D)83 E)71 A, „ c, o,| « I 12) P(x) = X4 3ax^ *2bx a poiınomunun x^ • x ıte Dolumumlen kalan 3x 1 se a* 2t = ' A) 2 B) 1 Cj 0 D) 1 E) 2 " jk-1 13) I ( - — ) dzısının Nmıtı ksçtır' k = 1 3* A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 14) llk uç terımı 2x-1 2x-»2 2x*8 olan geomet- A) 24 a4 = 9 B)18 C) 16 D) 12 £) 6 v2-1 V2 A) 3 B)-3V2 CJ3-2V2 D)6 E) 8 16) Cos25»Cos65 = va ıse sın230 un a cm- sınden aeger.' A) a B)2a C)3*1 D) 1-a E) 2a-1 2x-3 A=["1 2 lıse f(A) t 3-mafrısmın deterrmnantt kaçtır*' A) 149 B) 192 C) 194 D) 196 E) 198 =| 2 M ve IA' 1 I = — 17 1 J 16 A) -2 B) -' C) 1 D) 2 E) 3 19) yp- * y* -2x +4y *m = 0 çembennm u2enndekı (2 2) aen çtzıten tegetının denktemı hangısıdır^ A) 4y» x -26 = 0 B) y-4x *2 = 0 C)y-3x---=0 D)2y»x 2 = 0 E)4y-x-10=0 20) 8 asker kıs' bır yerde uçu başka bır yerde nObet tutacaktır 3u nobetı kaç ûeğışık bıçımde tutabıiır- ler^ A) 140 B) 210 C) 560 D) 600 E) 710 21) 0<2ct< — 2 ) ) 3 3 3 23) lfog)(x-1 \ - 2K 2 -3x»4 g(x) = x*2 f(2) = •> A) 6 B) 4 C) 3 0) -3 E) -6 24) \[x)-'h? -2ax »a »12 parabolu x eksemne teget olduğuna gore a = ? A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6 25) (* * >O(*-2) s 0 gşıts^iı^ır, saglayan x-6 pozıtıf tamsayılar <açtaneaır~ A) 3 B)4 C)5 0 ) 6 E)7 26) mx (2-x) +x-3 = 0denKlemınm kokKr toplamt — ıse kokle r çarpımı= ' A)- B ) - - O - D ) - E ) - - 2 2 4 2 2 2 7 ! l(x) = 2 ] , II I 3x I • Sgn (x-1) (onksıyonunun [-9 -S) aralığındakı .faoesı nedıf A)3x-11 B)3x 7 C)3x-6 D) 3x-4 E) 3x 1 , „ . tm Sın l-x, , A)0 31 . C)2 >- E ' 3 2 29ı log2= 3 Iog3= b ve log/32=c M 3una gore ( og1' deger -ledır' Aı 3a*b-c Bl c-23 -b C c-3a-2b 3)2 2a-;b Ejc-3a-2b 30) 3ır 'O'bacd 3 T3vı 4 3evaz 3 <ı"Tuzr D'iye /ar ar "GfDaoar 4 oılve aiın vcr alınan e lyeler'n Z sınır navı I s n n bevaz alfra Gias îıgı nedır"? : 5 A,-i eı 35 35 9-=— Arg.zjz,^ 321 f(x) = I Bx|] I "onksıycnumjn [ * ı j ara ıg ncakı grafiğı'' A) â S) C) 33) lım A) 0 B) 1 ' D) 3 EJ 4 341 A f 0 21 noktasının (1 3) noıctasına gore sımelngı B se ^AB 1 yı koşeger. kabui ede 1 - karenın aian naçor 2 aır^ 35) A) 2 8 ) 4 Cı6 0 ) 8 E; 12 ABCO d*cdortg*n Aı 32 B) 16 C/C D ) ' 6 . E) 32 5x+3 36) »m [ - 7 - * t t > 2 ' x ! = 2=!,a-b = -> X * - C A. • B)2 C 1 D|4 E) S ,37) AveBıkı kumedr s(A) =7 s<B) = 4ve A ^ B » 3 ıse AL-B kumesıran 3 elemamı aıt kume saytsı enfazıa kaç olabıi o Aı'24 B) 120 C)96 0)84 E) 35 3 8 ) z = - 3 > 4 , ) ( 8 - 6 ı U u - ^ )4 -3ı) A)— 3)— C ^ D)-L E ) - •5 10 , 1 0 v 5 5 A) 1 B12 O - D l 4 E ı - 3 3 4 «nltfMe« gore * 44) A) 2 B)2i/2 C)4 D14V2 E)5>2 ABC jçgerinoe 3 r orra no«taiw T aral *an= 6t>T k._-se ABC jcger n E aıanı kaç tr 21c' AJ35 3)54 C -50 D)55 E "2 ••BC3 kare .« ka-emn a se Cl • -> D)4 E, J A8CO 3£ ^« Cc acıorayıar = - -e CK E3C ocgen* ^^l «naronavar» r A)-6 B) T C} 10 3 , 3 E16 46) 3D =CC se m(BDC) - B O A C A. 30 Bl6Û Z 90 D) 120 Ej 150 or AD»9C» ıse DC= A 0 n B A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 48) Bır sılındtr n taoan çevresı yukseklığtne eş.Rır Bu sjlmdınn yanai aianı I96r^otdu5una gore vuk- sekiığı kac z dır A) 10 3)11 C)T-2 D)"3 V 14 ıntegraiı naigisıdır' A) -Lnbı 2 5x»2l-c B) LT X 2 5x*2l»c C) 4.nl2x-5l»c D) LT !2x-5l-c 50) Yukanflakı grafîkte S, ve S-, bulunauklan ıaralı bolgcıın alanmı gosîermektedır J"f(x) d(xı =14 ve fg(x)=19ıse IS.-Sjl -leye esıttır'' A) 3 B14 Cl S 0)6 E) ' 51) f(x) = parabolunun ox eksenıyle oiuşturduğu alan kaç bırım karedır9 ,-L B)± C)l D)^ E,± 13 36 16 36 25 52) Bır kumenın 5 efemanlı aıt kume sayısı 2 ele- manlı aıt kume sayısına esıttır Bu kumenın ertaz 4 eiemann kaç '.ane alt kumesı vardır? A, 16 8)32 C)64 D)128 E)256 TÜRKCE 1) i Tarlayı bastan taasa geçerek dereye vardılar II Çocugun gtysılefi bayramda tepeden tırnafla yenıiendı /() fkı takım yanşmaâa başa Oas gıâtyor IV Tr ene ucu_ucuna yetışebıldıler V Tero kumaşı oovdan boya kestı Bu cumieienn nangıienndelcı aitt çıiilı sozler bırbt- nne yakın anlamdadir9 A) ( ve II B) II ve III C) IV ve V D)l veV E) III ve IV 2) Onu gprur gorrrez tanıaım cumtesıne aJîı çıznı sözun kattığı anlam aşağıdakı- lefin hangışjnde voktur1 ^ A) Butun soruiarı hemen cevapladı 3) GorduKİe'inı anında herkese anlaîmış C) Bu ş çok ant oldu oniem alamadtk D) Soyledıklenrnı hemencecık yenne getırmelrydın £} Gozıenne DâKtırr /aıan soyledtğını o an<la anla- dım 3) Tek bırzaman boyutu ıçıne hapsolup kalmış eser- !er dönemlermde ne oiçude ılgı tootamış oluhar$a oısonlar sonradan dunya edeötyatmın sandık oda- s.na kaıdırılacaktır Aşağıdakı cumfefenn nangısı bu cumleyle aniam- aaştıf> A, Sanat yapıtı ;ağıyla sımrlı kaidıkça dönemınde beğenılse Dne kaiıcı olmaz B) Donemıne ayna tuîan oır yapıt yu2yıilar sonra da de^errni koruyabıiır C) Zamanm etkısıne karşı koyaDüen yapıtlar Dt- çımsei oıguniuğa efişmış yapıtlardır D) Dönemınde değerfı buiunabılen Dır yapıt bır su- re sonra değersız gorulebılır E) Sanar yaDitnm öeçen Dır gun mutlaka anfaşdff 4) (I) Knnılen samyor kı şnnn ne anlattığını aniasaıar guzeHıgmt de antayacakiar {'•<} Oysa cana once şnnn b.' soyleyiş oldu^uru anfamatan geretur (lll) Bır şı r eger gu2else neyi soyleöığı ıçın değıl neyı nasıi soyieöığı çın guzeiâır (JV) Aîaç Fuzutf nm oır aızestnı iozcukienmn yeıienrı değıştirerek yenıden kLr ar (V) Hef ıkı söyleyışte de olçu uyak değişmedıgı halde bınncısı gı^e« kıncisı çırtındır p arçada savunuıan duşunce namaraîandırılmı^ cumieienn hangısmae venlmışttr'7 A) I B) I! C) lll D1 IV E) V 5X ') Oağin sonsuzluğu andıran tepesıne dıkîık goz- lenmızi (II) Uçumuz de strt çantaıarımızla tırmanışa hazırdtk (lll) Ruzgar kuiaklarımıza Dır şeyler 'ısnaayiD geçtı (fV) üç saat sonra asağıyı çok genlerde bırakacaktiK (V) Kalplenmız grttJkç* artan heyecanımıza eşlık edıyordu Yazar nangı cumlelere kendı duyguiarını A) 11 ve IV Bi ( veill C) ı veM D) lll ve V E; 'V ve v" 6) Buharım yof almak yenne duduğunu otturmek sçm harcayan bır tokomotıf gıb4 oimayTn Aşagıaakı cümi«tenn nangtsınoe sozu edılen kışı, buhannı duduk otturmek ıçm harcayan lOkomo- Aj Mehmet kankaturter nı cara kazanmak ıçın çızıyor S) Genç yazar oıyasa 'omanian yazmayı yeğlı- yor C) Butun zamanım farklı goOinmek ıçın harcıyof 0) lyı bır atlet oiabılırdı ama tenısı seçtı E) Safineyi guzellığtnt gosterrnek ıç-n kuNanıyor 7 ) I Bı'tm ryı olmasına ıyi bır iaçtır ama hıçbır ılac, sakiandtğı kapta bozutmayacaK Kadar zotiu degıldır 11 3ılım daha yı bır yaşam ıçtn g«r»kefl gedşmeyı araştırnaianyta sağlayan btr daidır Hl Goziemcı ve araştırmacı yonu ağır basan ın- santar bılımt aya<ta fucmaktadırfar V vgşam, ryı eştırme çabası oian bılım katıptara sokulLrsa ışıevınj yıtınr Yukandakı cumtetenn hangı PCISI one surulen du- şunce baKimından btrbırıne yakın anlamdadır'? A) i ve II B) M ve llı C) III ve IV O) H ve IV E) l ve IV 3) (I) Ouşunen «ışı bagnaz olamaz (II) Baönaz kendı kenaıne auşjnmeyen aoamdır (III) Neyın doğnj olduğu kendısıne soytenmış betletılmıştır (IV) O da ncelemeden denemeden nanmtş kaoul etmışlır (V) Hem zaten ne ûemeye duşunsun doğru oian kendrstne Düdınlmıştır ya yeter' (VI) Duşunup yent doğruıar arayıp da esknenn yanltşltğmı gos- tererek fıerkesın rar-atını kaçıracak sorutar orta- ya atacaK ou soruıar kemireceK «cafasmı' (Vll)lşte bu Korkatur orü baönaziıöa surukJer Yukandakı numaralandınlmış cumieienn hangı ıkı- smde *aiay etme aşagıtama' soz konusudur7 A) 1 vefl 8)HI veiv C) M ve !V 0) 4 *e vı E) 1 ve VII 9) En suyuk r essam muîiaka en ouyuk adamın res mmı yapan taşt clmaaığı gıbı en buyuk şaır ve ya- zar da er yararı ve yuksek konuiara dadanan v# konan degıl konusunu en tyı eteyen tarayan oe- şen derınleşti'en ve ışyevendır Aşağidakılestn harg.sı bu cum eye yakın anlarrtdadır^ A) Sanatçııar valn z yarant ve yuce^-< değıl ya$am gerçegınde var olan basıt ve çırkın saytlaoılecek Konuları ca ele almaiıcır B) Resım $ır ve duzyaz' uruniennde kûnu ve ko- nunun ışlenışr ütrtmyie uyümiu oimahdır C) Değerı< sanatçı konjnun onem>ne vastanmak yerre ete 3 dığım en ıyı ışieyen kışıdır D) En «uçuk a/nntnan bıle 3er rtiemesme vereoh len sanatçı çm konu bulmak 2cr değıid r E) 6>r sanatç ^onusunL ayrıniıiardan ne kaaar armd rab-lırse o kadar oasaniıdır 10) *Donu>r-ıez aksar-m ufkundayız •amt çok geç ' dizes ndekı aıtı çızı t sczcugun turce ozaeşı asa ğıdakı*err ^angıs'rae ^ardır'' A) Csuldan çiktiKtan sofira aoğru eve gıttın £) 3ufaya «adar geimışken arîiK gen aonutmez C) Antiannr sadn, rnr çalış-na le derlevtp krtap nadie getıraı D) P'anıt çanşrraK neoırrızı Dasarıya goturur E 3epgen Desıenmeven msan saölıâını yjtnr m 'Genç a<ıam Kon^smas'/ia nerkes n ılgısmı çekti * cumıestnae alt çıznı sozcjğun gorevaeşj asağı- da« efüen haig sınae /oktur 7 Al Farki dı-surceier ne-nen benfmsenrrez 3 Eâkıve p agbet oisa tııîpazanna nur yağarmış' C) JSIL çocuk atlesm uzmez D Baz etosur DtKıier boce<Jen guzel kokuJarıyla îuzsğa duşjrjr Eı Gazel esener yoöun emeâm urunüdur 121 Aşagıcaki ;umieie r n nargıs*ide vuktem ^apıca 3 gener nder> far*. .aır^1 A) Ne oiursa 3 sur bıraz saDretmefiydt Bı Aittan a ara< ^as.rı -unarao leceç<nı zanrettt Z, -ata /apîiğmı son antıa 'arK en y Karşıda^ gelen çocuğb arkadas'ia Denzerti E 3aıgıniıq ndan vem aldroı «aenjnı ^avDefîj '3j*v^cjkiafaan hangtsi *orende gorev ainak stiyor''* CLnıes.nde gecen '-den" eKinm gorevı asağıaakh leröen langıs ne Lymaktao O A) 3u i e haf tar adar eve yavan TII geldır'' S SoKaKta oyrayaniardan bırı araranın lasoğım pailat-^ış C Ağfanairtan gûzianm ş.ştı 31 -ep ae r s çalış-naktan dınsenrreye o.anak bu a- mıyorsur E ^a işTaaar mçbır şe/ <azannTaz 14) Aşağjdakj cevao cumteier nden nangısf nesneaen oluşmjştür'' A} Wereye gıdıyorsjnuz Kuîupnaneye 7 B) -Nesj kaybolmLŞ? Kalemı C) *Jeyı ıstiyor? - Btlmtycrjm D) -K mı çagırmı$ia r ' > -Ben E -Neyı eksık° Nesnest 15j Ben n ıçın yann jezıye g*tmekte sakınca vo* M Mera« etîığır-ıc n sorjvorum I! SıZi gorrneK c n gödırr IV Çocuk çın ç,r ağlıyordu V Çıçek toDtama< ç-n gıtm ş Yjtandakı CLnleterdei langı krsı anlam dışkısf yonunaen bırbınyle azdeştır'' A) ve II B) Jl ve III C) lll ve • D) I ve V E'j I ve lll "6) Aşagıdakı cumteJerden hangısı *bas*«aiarna yat>- tıâını gıbt' anlamım çe'merre^tedi' 9 A) 3 r oe sana şur okuyayiT Bl Ş ın t»r ae sana ckuyay m C, Sana br de şıır okuvayim Dj Sana sa bır s. - ckuyayım E, 1 Bır ş.ır 3e ss"a c«uv'avım 17) *Keç.nın meşeve erıgını kuiL 3&rsınden ç kanr" atasozu^jn Korusj aşağfda*c.ıexaen hangısıdır' 5 Al Et'ğmı cuima B) Oç Cj ÇıKar sağlama 3ı Zarar /erme E) KotJtuk etmek 18) Aşağıdaif currleıenn hangtsı oZfie-yuklem rfışkfsı oaK mndan dığe f le''i r ı3en 'a'khaır 9 A Zavaılı n-s ac >>a çırpmoı 8ı a r sure Oc^araa sess^ce JZandı C Koijyu oıze açmak'an çek.-dı D) Bu parayla ^marca geçndı E Aynı /orsierr aana once 1e deienO' 19) "Bunea .şm attından nasıl Ka.kacag-mi b lemıyo- rurr * cumiesının nıîeoken asa^ıddkıienn rıangt- S4noe venlmıştır'' A) bıieştK kuratl. Oıumlu - fîıl B) basrt kurallı - olumsuz- fi'l C; bıleş k devriK • olumsuz ısım ") cne% k- kuraitı oiumsuz - fiıl E'ûast devnk - o-Lm5u7 • fiıl 201 Aşag daKiienn nangis rde bı eşık zamarn bır ey lem fcktur' &) Bu sier i akşaır- /aosa" olrraz -nıyd " Bt şırrı oıti'ı-'ceye <acar bekle/eiıez mısın"? C* Sankı o naoıaan cer gınvçreceMı D) Oğ>eden scnra oelkı yetışıraım E Sen ytnede oyle sert jiKmamaM/dfn
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle