27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER Fatih ve Kurtarıcı METIN ERKSAN # stTnhul uıı Fatıh Sultan Mehmet I komııusindıkı Turk orduları tara tındm tethedılıp \un (vatan) \a pılnn>-ı dunva \e Turk tarıhının j ı bu\uk \e en -rorkeınlı ola\ ların dan bıriMdır Pev jambeı lıjının \a m sıra devkt adaıııı \e kuıııandan olan Hz Pevgtmber ın 7 vuzvıldi çok ılerı bır gorusle -»ovleduı su bu\ruk "Kons- tantınıvve kesınlıkle fethedılecektır. Onu fetheden konıutdn. nt bu\ ukbır komutan. onu fethedtnordu ne buv uk bır ordudur", Turkler tıiatıııdın l*1 \uz\ılda gerçek le'jtınlmistır Bızinshve Avrupalı dokuz bın kı^ılık asker.juıunuıisa\undugu \uz ellı bın kışılık Turk ordusunun kusattıgı Hun-Turk Imparatoru Attıla nın buvuk Hunoıdulanda iı,ındeolmakuzre4 vuz- \ ıldtn ben hıçbır asker gucunun aşama dıgı Istınbul surlarını Fatıh ın ıstencı (iıadtsit ısAerı dehasiveTurklennsavaş gucu asını^tır İstanbul ku^atmasi tçın do- kulen a_.ır toplar ve savas, gemılerının ka- radaıı v urutulniesı dunva savas tarıhının \e sı\ is tcknolo|iMnın buvuk a^amaları dır Puıh ın 29 \la\ıs 1 4 ^ gunu be\az bır ıta bınerek Bızanslıların gozvaşları Turklerın se\ mç Vnvkınslan eslıgınde bu vuk bır tortnle Topkapı dan ^ehre gırdı gını tarıhler vazar Turk ulusu istan- bul un ttthını gerçekle>tıren Fatıh Sultan Mehmet ı \eonun koınutasindakı kahra man Turk ordusunu sonsuzı degın unut mavicıktır Turk uhisunun Fıtıh Sultan Mehmet e \e Knnbul un tethınde ^ehıt \a da gazı ol ın butun kahrımanlara kar 5i gonııl boını vardır 29 Mvus 14>i tarıhınde gerçeklesen bu tetıhttn 4fo \ ıl sonra Osmanlı de\ le- tı katıldıgı vedon vıl surdurdugu 1 Dun vı Sna-Tnı kavbettı M) Ekırn 1918de padıyıh v^ lıalıtc NahdettııTın bu\rugu \eona\ ı\ la Osmanlı de\ letını parçalavan ve \ok cden Mondros Bırakışması (Mu tarekesı)nnzaland\ Inaılız Frınsız ltal \an \e Vınan denız gıiçlerıne aıt 61 sa v a* gemısınden olusan bu\ uk bır t ılo P Kasiın I91S junıı OMIIIIIII dcvktının başkentı İstanbul a geldı Dusman savas gemıkrı kara\a asker çikardı Batı nın vavılmaulıgı anamakılıgı (kapıtalızmıl \e somurgeuhgt \akla^ık bes, vuz vıl sonra istanbul u Turklerden gen aldı 2^ Kasim 191 b gunu \apılan karşılama to- renını begervmeven \e \enılenmesını is- te\en Fransız îsgal orduları baskomutanı General Franeet d'Esperev 8 !>ubat 1919 gunu trenle bır kez daha İstanbul a geldı Fatıh Sultan Mehmet gıbı be\ az bır ata bı nerek Sırkecı den Be\oglu na kadar Turklerın goz\aslan arasinda bır Hıris tı\an şehrıne donuşen Musluman Istan bul un vanık seslı muezzınlennın agla varak okuduklan son ezan seslerının \a vıldıgı muthış acıh bır ortamda ellenn dekı \ unan ba\raklarını delırmıs gıbı sal lavan Bızans artıgı Runıların çılgın se- \ ınç bagınsları eslıgınde \ere serılı Turk ba\raklan ustunde zafer vuruvuşu vaptı Bu zafer torenınden bır gun once ~* Şubat 1919 gunu İngılız Ort \dogu orduları v e 9 Araîık 1917 de kudus e gıren İngılız orduları baskomutanı 1282 \ılhk İslam \e40l vıllıkTurk şehn Kudus un farıhı çağdaş Haçlı general Allenbv İstanbul a geldı Kudus \e istanbul fatıhı Allenbv karavagız bır at ustunde Sırkecı den Be \oglu na kadar Turklerın goz\aşlan kı- hselerın bırlıkte çalan çanlarının seslen se\ inçtcn delırnıı^ Rumlann co^kulu hav - kırı^ları esj ıgınde bı r zafer \ uru\ usu v ap- tı PadışahvehalıteNahdettın ınsıcaksa- ra\ ında oturdugu karlı \ e soguk bu ıkı ts- tanbul gununde vapılan bu ıkı zafer tore nınde bes vuz \ıl once İstanbul un fet- hındeaglavan Rumlarguldu Turkler ag ladı Kader v a da kosullar bu kez Ruınla n guldurmuş Turklen ağlatmıştı H Kasım 1918 gunu tarıhsel bır rast lantıoldu 1 Dun\aSa\aş.ı nıns.onbu\uk sava^larını vapan Turk \e ingılız ordula- nnın ventiı (galıp) komutanı olan Ata- turk, Hakp sehn kuzevındekı ate^ hat tından Istınbul a geldı Ha\darpas.adan gemı\le istanbul a ge<,erken istanbul lı- manına gıren dus.man sa\aş gemılerını gordu >a\en komutanındanbuola\ hak kındakı dusuncesinı sordu 6 Kasım 192^ te tstanbul u dus,man ısgalınden kunaracak\e İstanbul uvenıdenTurk U tanbul \ apacak olan \taturk \ a\enne bu \uk komutanlarda \e buvuk ınsanlarda \ar olan bır duşunce vontemı ıçınde sa kın kararlı ofkesız\ebılgebırsesle^o\ k dedı "Tasalanma,geldıklengıbıgıder- ler" O karanhk ve umutsuz gun bu onur- lu gelecegı valnız \e \alnız -\taturk du- ^unrnu^ vebılmiştır 30 Ekım 1918de padışah ve halıfenın vonettıgı Osmanlı devletının ımzaladıgı İstanbul u duş.manlara veren Mondros Bırakışmasi vla 6 Ekım 1923 te Ataturk ba^komutanlıgındakı Turk ordusunun du^man ı^galındekı İstanbul ukurtarma si arasındakı sure ıçınde İstanbul ve çev resınde bırçok olav olmustur Turk ordu sunun 1 DunvaSavası ndan >an \ e şeref- leçıkmasınakarşın Mondros Bırakı^ma- sı ve 10 Ağustos 1920 de Sevres Anlaş- ması nı ımzala\an Osmanlı devletı İs- tanbul u ve Dogu Trakva vı Turk vatan topraklarından koparıp dusmanlara ver mıştır 14 Ocak 1919 da Vunan sılahlı guçlerı Hadımkov den Kulelı Burgaz a kadar butun tren ıstasvonlarmı ı^gal ettı Sevres Anlaşması ndan sonra Osmanlı dev letı sınırı v e \ unanıstan dev letı sınırı BuvukçekmeLe ve Terkos golu arasında uzanan bır utanı, duvarıdır İngıltere Fransa Italva Japonva <\merıkave\u nanistan gıbı Baglaşık (Itılaf) Dev letler ın sılahlı guçlerı asamalı olarak istanbul sehn İstanbul Bogazı Marmara Denızı Çanakkale Bogazı ve Karadenızde onemlı stratejık noktaları ısgal ettıler Bu siralar -\nadolu da v e Trakv a da ıkı \ uz el- lı bın kısılık bır \unan ordusu Istan bul unn,ınde İstanbul Bogazı veÇanak kale Bogazı nda baglaşık ordulannın bu vuk bırlıklerı vardı \unanlıların ve bag lasıklann bu buv uk sılahlı gu*,lerıne kar- sı savaş, guı.u var olan bır Turk ordusu voktu \nadolu vuve İstanbul u dusjnan ıs,ga- lınden kurtaracak Turk ordusunu Ataturk kurmuştur \ unanıstan ellı bın kışılık bır orduv la 1 "^ Temmuz 1920 de Dogu Trak va vıis.galettı \unanhlar vuz ellı bın kı şılık bır ordu\ la 10 Temmuz 1921 de Ku tahva-Eskısehır bolgesinı savunan Turk ordusuna genel bır saldın başlattı \ unan- lılar bu saldınnın sonucuna baglı olarak baglaşık guçlerın ıs.galmdekı Istanbul u bır baskınla ele gevırmek ıçın Çataka da v ıgınak vaptılar 21 Temmuz 1921de Turk ordusu sıddeth sava^larvaparak Sa karva Nehn nın dogusuna çekılmeve baş- ladı 2"> \gustos 1921 Sakarva Mevdan Savaşı başladı Sakarva Mevdan Sava- şı nda venılen ^unan ordusu 12 Evlul 1921 de Sakarva Nehrı nın batısına çe- kılmeve basladı istanbul a dogru bır sal- dın vapacak olan ve Çatalcada vıgınaöı bulunan \unan ordusu bırlıklen buvuk bır hızla Anadolu \a geçınldıler Sakar- va Savas,ı ndan sonra Turk ordusunun uzun bır sure saldırıva geçmedığını goz lemleven \ unanlılar baglaşık guvlenn ıs- galı altındakı İstanbul u bır kez daha bas- kın bn,ımınde bır saldın^ la \ unanıstan a katmak istedıler İstanbul u ışgal edecek olan ^ n a n ordusu bır kez daha Çatal ca da v ıgınak v aptı Fakat 26-30 \gustos 1922 de Anadolu dakı > unan ordulannın vok edılmesıvle sonuçlanan Baskomu tanlık Mevdan Savaşı \unanlılannbuha- Nalının gerçekle^mesıne engel oldu \ta turk un başkomutanlıgında kazanılan Sa- karva veDumlupınarsava^ları istanbul u ıkı kez \unan ısgalınden kurtarmıştır 9Evlul 1922de \kdeniz eulaşanTurk orduları Bas,komutan ^taturk un buvru guvla H Evlul 1922 de istanbul ve(,a nakkale bogazlarına dogru ılerleme\e basladı 29 Evlul I922dt \taturk bağla şıkguçlennonerdıgı MudanvaKonferan- sınıonavladı Ataturk Turk ordularının Turk bogazlarına dogru ılerlemesinı dur- durmadı surdurdu Turk orduları Canak- kak ve izmıt vakınlarında İngılız ordu suvla kar^ılaştı İngılız ordusu Çanakka le Bogazı t.evresınde İstanbul Bogazı çevresınde Caddebostan Merdıvenkov Buvuk Çamlıea kuzgunaık hattında savunma bolgesı kurdu Turk orduları Trakva \a geı,rnek ıı,ın buvruk bekledı 11 Ekım 1922 de Mudanv a Bırakı>masi ımzalandı \unan ordusu ıkı hafta ıçınde Dogu Trakva vıboşalttı 4 Kasım 1922 de İstanbul sehn İstanbul Bogazı Çanakka le Bogazı Turk vonetımınegeçtı İstanbul ve bogazlarda bulunan baglaşık guçler banş. anlas,masinın ımzalanmasına kadar bulunduklan verlerde konuk olarak kala caklardı b Ekım 1923 te Turk ordulan Turklerın sevınç gozvasları arasında İs tanbul a gırdı Kurtanu \taturk İstan bul un fethınden 463 vıl sonra vabanu devletlerın vonetımıne gıren istanbul u duşmanlardan alarak v e kurtararak bır kez daha Turk tstanbul vapmıştı Turk ulusu İstanbul u kurtaran \taturk u ve \ta turk un komutasındakı kahranıan Turk ordusunu sonsuza degın unutmavacaktır Turk ulusunun kurtarıcı \taturk e ve İs- tanbul un kurtarılmasında şehıt v a da ga zı olan butun kahramanlara karşı gonul borcu vardır İstanbul un \taturktarafindankurtanl- ması buvuk bır coşkuvla kutlanmalıdır Çunku Ataturk Turk İstanbul u dusman ısgalınden kurtarmıs,tır Fatıh Romalıla- rın kendı malı olan Roma sehrını fethet- mıstır Bu nedensellıgın vanıtını Ata turk unvermesı venndeolur "Bırçokkez Fatıh'ın karşısında kaldığı sorunları du- şündum Ben dea\nı çozumlere >ardım Salnız Fatıh benım, karşısında kaldığım sorunlan nasıl<,o* umlerdı' Işte bu nu me- rak edenm. Fatıh Sultan Mehmet buvuk adamdı" I Prof Dr E Z Karal \ta turk ten Duşunceler s P4) İstanbul un "kurtarıcı -Vtaturk" taratından kurtanl- masının kutlanması 29 Mavis 1996 gu- nu gecesi Dolmabahçe (Inonu) Stadı nda \apılan İstanbul un fethı kutlaması gıbı olacaksa İstanbul un Ataturk tarafından kurtanlmasının kutlanmasının ">apılma- ması" daha ıvı olur Bu vazı degerlı arkadasım llhan Sel- (,uk'un 31 Mavıs 1996 eunu Cumhun vet te vavımlanan "Fetıh Ideolojısr bas- lıklı çok vetkın ve du^undurucu vazısı ve Dolmabahçe Stadı nda 29 Mavıs 1996 gecesi vapılan fetıh kutlama torenı duşu- nulerek vazılmı^tır PENCERE Şuppiluliuma ve Akurgal Prof. Dr. LE\ E^T ZOROĞLU Selçuk Unıversıtesı Arkeolojı \e Sanat Tuı ılıı Bolııımı Ogıetım L \esı S nın llhan Selçuk un 6Nısan 1996cu mııtı.sı gunu \a\ıvnlanan "Şuppiluli- uma" bıslıklı kose vazısında hocam Ord Pıol Dr Ekrem \kurgalveonun Tuıkm. v ıvımhnan kıtabı "Hatti >e Hıttıt L\garlıklan" adlı vapıtı dolavı sıvla \taturk un Anadolu da ulusil kımlıgımızın anımsannıasi volunda verdıjı ugrastan arkeolop nın eskıvı arastıran bıı bılım dalı olarak bu ama*, n,ın v ıp ıeagı bisinlıı, ılısnıaldn sezmleyıp buko- nuda egıtılmek uzere yurtdışına oğrentı gonderıl rnesi konusundakı çabalarından çok anlamlı bır bı- çımde soz etmış olması bır arkeolog olarak benı çok duvgulandırdı Savın Selçuk un oz bırbıçımde vurguladıgı gı bı LluOnderın "\nadolubıamdır"dı\en M 'mus- te\lılere"askenaçıdan >anıt verdıkten sonra buna bılınisel a*,ıdan da \anıt verılmesını sağlanıak uze re otarıhlerdehenuzemeklemedonemını yasayan "•Hıtıtbüınu" ve arkeolojı alanında etkılen gunu- muze ulasan onemlı gırişimlerı başlatmiş olması halkıgıbı kendısıde ıhmaledılmı^ Anadolu nun "dıptarıhının" hemdeTurk ardşAıncılar taratından aras,tırılması v onun de bır altvapının oluşturulnıasına buyuk katkı\apmıstır Sa>ınhocam Akurgal ında bıze her zaman ıfade ettıgı gıbı bugun Turk arkeolojısı çagdas bır konuma gelmıs ıse bununenbuvukpavı oyıllarda kıtolanak lara karsin Ataturk un bu bu>uk amaç ug runa gınş,tıgı evlemdır çabadır Buvuk Onder ın Akurgal kuşagına vuk ledıgı ıkı onemlı ozgorev (mısyon) bulun- maktavdı Bırıncisı arkeolojı bıhmınınzor ve uzun zaman alan guçluklerle dolu >olun dakendılennı>etıştırmelerı oburude >ap- tıkları arkeolojı araştırmalan>la arkeolojı konusunda vaklasık 10ü \ilbk bır dene^ı mıolan vabantı meslektasları ıleçesıtlıko nularda >anş ıçınde olmalarıydı Ozellıkle de bu vabancı bılım adamları nın Anadolu nun bınlerce vıllık kultur bı nkımını gozardı etmelen bazı \anhş tanı- lar(te^hısler)kovınalan konuvu butoprak larda >etışmış bılım adamlannın araştırma- sını zorunlu duruma getınvordu Bunun ıçın ozellıkle Almanva va gondenlerek orada bu bılımın temel ogretılerı ve Nontemı ko- nusunda egıtılen cumhurıyetımızın genç be- vınlerı ustlendıklerı bu ıkı ozgorev ı en ust duzev de >enne getırdıler vapıtlarıy la da bunu belüeledı- ler Ancak bır nokta hep gerı duzev de kaldı Kendı ulusunu bılınçlendırmek Sa\ın Selçuk un >azı sinda soz edıldıgı gıbı degerlı hocam Akurgal ın Yaşar Eğıtım ve Kultur \aktı tarafından bastırılan kıtabıntnaslı Ma\Hırmer ınnefisresimlerıyleve ozenle basılan "Dıe kunstder Hethıter" adlı kıtap olup ılk baskısı 1961 vılında yapılmı^tır ingılız cesı ve Italvancasi ıse 1962 yılında basılmıstır Bu kıtabın Turkçesi ıse 1996 da Turk okuvULUSU kendı bdgrından yetışmıs, evrensel bır kımlık ka zanmıs ve Ataturk un kendılerıne vukledığı ozgo revı en ıyı bıçımde yerıne getirmi!; bır bılım ada- mının kendı dılınde vazılmıs bır kıtabını Anado- lu nun ortasindakişılıkbulmusbırbuyukkulturu yanı Hattı ve Hıtıt kulturlerını tanıtan bu esen ılk vay ımlanışından antak 3^ y ıl sonra sahıp olabılmis- tır Hocamın Anadolu sanatı\la ve kulturuyle ılgı- lı daha pek çok kıtabı vardır Ancak bunlarda vıne Batıdıllerındeyayımlanmıştırvebunlannda '•Hat- ti \e Hıtıt Kulturu'" adlı kıtap gıbı henuz çev rılme- mıs olması halkımızın okuvamamasi gerçekten uzucu bır durumdur Orneğın Sayın Akurgal ın basyapıtlarından bırı olan antık çağda Doğu kulturunun Batı kulturune etkılerınıtartıstıgıvevıne Almanca İngılızce Fran- sızca ve ltal>anca basılan "Onent und Okzıdent, Dıe Geburt der Grıechıschen Kunst-Doğu \e Batı, GrekSanatının Doğuşu" adlı vapıtının da vıne bır kurum tantından bastınlması dılegımızı burada belırtmek ısterız Savın Selçuk unbuvazısınıokurken Ankarada v ıllar once duzenlenen bır açikoturumda hocamla avnı kursude vaptıgımız bır tartışmavı da anımsa dım Bızler onun ogrencılerı genç arkeologlarola rak buv uk çabalarla kurdugumuz Arkeologlar Der- negı nın duzenledıgı bır toplantıda medenı case retıne her zaman hayran oldugum hocamızı karşı mızaalıpçeşıtlı konularda vervansınetmıs ençok da neden Turkçe yazmadığı konusunda onu eles- tırı v agmuruna tutmustuk Sav ın Akurgal sav unma- sinda Turkıvede bu tur kıtapların Avrupadakıle rın nıtelığınde basılamadığını so\lemıstı \anhs anımsamıvorsam Turk okuvucunun arkeolojık ko nulara ılgisizlıgınden de vakınmiştı Bızım derdı mız ku^e kağıda basılmı^ guzel resimlerden t,ok hocanın degerlı tıkırlerını okumak oldugundan ona Turkçe kıtaplarını samanlı kagıda bastırsin dı >e bır de ogut vermiştık Aradan vıllar geçtı Ekrem Hoca nın degerlı va pıtlarından bırı olan -\ncıent Cıvılı/atıons and ru- ıns of rurke\" adlı eserı "\nadolu l\garlıklan~ adıyla dılımıze çev rılıp bır çok kez basıldt Ardın danda uzunzamandırkazdıgı Bavraklı hovugunu "Eskı İzmir" adıy la vay ımladı Dogal olarak ho- camın çok vonlu kısılıgı goz onune alındığında gazete ve dergılerdekı guncel >azıları ve konte ranslarıvla Anadolu nun bır hazıne olan geçmıs tarıhı hakkında kendı halkının bılgı edınmesıne kat kıdabulunmustur Çoksavıdaogrencı yetıştırerek bunlara Turkıye arkeolojısı açısından Ataturk ta rafından ustlendıklerı ozgorev ı dev retmı^tır ^ uka- nda da belırtuğım gıbı hocanın obur kıtaplarının da guzel dılımıze kazandırılmasını daha da onem- lısı ılerlemışvasinakaT!>ın 30vıloncesmde ılkta- nıdıgım zamankı kadar coskulu bır ıstekle hala ça lışan bu degerlı bılım adamının kendı dılınde ken- dı halkına bılgı bırıkımını aktarmasını bekledıgı mızı belırtmek ısterım Dogal olarak kendısının vetıştırdıgı va da vetışmesıne katkıda bulundugu oğrencıler olan gunumuzdekı degerlı bılım adam- larımızın da ltaîvan Ispanvol ve \unanlı meslek taslarının kendı dıllennde ve kendı halkına vaptığı gıbı bırvandan guzel Turkçemızınbılımdılı olma sma otevandanda toplumumuzun bu konuda bı lınçlenmesıne bılgı sahıbı olmasına katkıda bu- lunmak uzere en azından el kıtabı nıtelsgındekı eserlerını kendıdılımızdevazmalannıgonuldendı- lerım Son olarak guzel bır vazı ıle bu degerlı vapıtı okuvucularınaduvuran Savın llhan Selçuk a vebu v apıtın \ a\ ımlanmasını sagla\an \as,ar Holdıng ın sayın vonetıcılerıne de bu hızmetlennden dolavı avrıca teşekkurumu sunarım TARTIŞMA Kayıp Aramyor!.. # -.tanbul seçenek I HABlTATlarve tartı^malar arasında hazırlandıgı buvuk bulu^mav a kav u^tu İstanbul un seçılen kui.uk bır bolumu - ulkemızın seçılen kuı,uk bır bolumu gıbı HAB1TAT11 n,ın guzelleştırılmeve bır ba^ka sovlevışle duzgunleştınlmev e vasanılır bır kent gorunumune sokulmava çalısıldı Kopan gurultuler hateızhk ve volsuzluk savları havvan kıvımına dokulen gozva^ı -avnı acıvı pa\laşı\onım- arasinda ıncecık usuldan bır sovlentı ulaştı kulaklarıma İstanbul un "tınercı" çocuklarının bırdenbıre >ok olu>u sov lentısı \ uksek sesle dıle gelen her soruna butun gozyaslarma kulaklarımı tıkavarak valnızca bu soylentıv ı duvmak ıçın çabalıvorum Medvada hıçbır haber vok' Llkenın va da buvuk kentlerın vok savılan gerçeklerınden bın tıner koklavançocuklar Onların ne oldugu nerede oldugu kımsevı ılgılendırmıvor mu dıve soruvorum kendı kendıme Bırdenbıre ortadan nasıl vok olabıleceklerı konu^unda bıraz dusununce hala masum(') v e umutlu kalabılmev ı ba^aran vanım bu çocukların bır tedav ı merkezıne vatırıldıklannı varsavıvor Ama duşunuvorum bovle olsa\dı tedav ı merkezıne vatırıNalar o totograliar gazetelenn on savtalarında çıkmaz mıvdı toplumla alav edercesıne' \ ıllardır ışleven bır varavı henuz kesfeden bırılen kanatsız melekler cıbı huzurlu vuzlenvlebov gostermezler mıydı ekranlarda' Havır dıvorum bu çocuklar tedav ı merkezlerınde degıl Pekı nerede bu çocuklar' Nereve goturulduler' Bır îblahaneve mı' Kım vargıladı onlan kım karar \ erdı v a da kım vargısız kapatabılır bır veılere' Buvuk bırolasılıkla İstanbul dısına suruldu bu çocuklar Korkutulup "Eğer donersenız..." sozlenvle başlavan tumceler ı^ıttıler Bu çocuklar ahştıklan aç kalmamanın barınmanın vollannı ogrendıklerı ls.entten surulunce ne vaparlar' Bılmedıklen bır kentın vabancı sokaklarında kımlenn elıne duşer karanlıklarda nasıl butunuvle vıtıp gıderler' \a vaşamavı ba^aranlan' >enı verlerde belkı de mc. bılmeven çocuklara gosterecekler tıner koklamavı Llkemızde kotu alı^kanlıklann çok çabuk benımsendıgı vavgınla^tıgı vasallaştıgı dogallastıgı açıkça ortada Erdem ınsamn ba^a^sInı engellev en bır kav ram olnıadı mı artık 1 •"»oksa bırılen kuçucuk çocuklarımızın tıner koklavarak kendılennden geçmelerını savunmasiz her turlu kullanıma açık olmalarını mı ıstıvor' Lvuşturucuların çogalrmsı bazı gozu açıklann hoşuna mı gıdıvor' Ben bırdenbıre İstanbul sokaklarından vok edılen tınercı çocuklan arıvorum Onların sokaklarda savunmasiz adım adım olume vurumelerı ne kadar ıçımı acıtıvorsa ınsanlık dişı bır ^ekılde vok olmalan kuşkusu da o kadar acı verıvor ınsana Acı vermelı hepımıze Onlar bızım çocuklanmız O çocukların v aşama hakkmı si\ unmak alıskanlıktan korumak ınsanca çozumler uretmek bızım gorevtmız Kavıp arannor'_ O çocuklann nerede nasıl oldugunu bılmek ıstıvorum Parkîarda ızbelerde vıkıntılarda olu çocuklar bulmamak ıçın ınsan olmanın sorumluluguna çagırıvorum herkesı Her sesMzlıgın umursamazhgır ışbırhkçılık olduguna ınanıvorum Ben de bır kavıp annesıvım' Çocugumu arıvorum Zerrin Taşpınar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na; 1 962 vılında Topkapı Kabnstanı ndan satın aldıgım \en aıle mezarı olarak kullanmaktav ım Ancak o tanhten ıtıbarcn v ıkın zamanlara kadar kolavca ve rahatlıkla zıvarct ettıgım kabnstanımızı ozellıkle bu vıl bulmakta bık guçluk çekmektevız Tum ara vollardetın ruhsatı venlerek ortava akıl almaz bır durum çıkmıştır Herkes kendı mezannı bulmakta zorlanıvor ve nc vazık kı bu arada ıstemcverek dıger mezarları çıgnıvor Avrıca ılgisızlık ve bakımsızlık sonucu mevdana gelmı^ olan vıkıntılar ve pıslık Klamıvetın ılk sartlanndan savılan temızlıge de ay kırıdır Öte vandan kımlıklerı belırleven mezartaslan anlas,ılamavan nedenlerle tuhai bır bıçımde kınlıvor va da dokulup atıhvor Bu da ıster istemez ınsanda >uphe uyandınvor Gorevhlerın vetkılılerın hıç olmazsa arada bır makamlanndan bır an ıçın avnlmak luttunda bulunarak kabrıstanlan gormelennı ısterdık Hele ıkı adım otedekı gavnmuslımlenn mezarlıgını gornielen daha da vararlı olacaktır Oraların duzenı ve temızlıgı s.ahsen benı utandırmaktadır Her ne kadar mevcut bozuklukların ıslahı kabıl olmasa da bundan sonra tekrarlanmaması ıçın gereklı ozen gosterıhrse bu bıle onemlı bır adım sav ılır Zeki Coşkun Gün Eksilmesin PenceremizdenGun Eksılmesın Penceremden' Cahıt Şıtkı nın 1936 da yazdığı bır şıtr Ne dogan gune hukmum geçer Ne halden anlayan bulunur Ah aklımdan olumum geçer Sonra bu kuş bu bahçe bu nur Ve gonul Tanrısına der kı - Pervam yok verdıgın elemden Her mıhnet kabulum yeter kı Gun eksılmesın penceremden1 • Gazetelerde gunlerden berı olumune saat ya da dakıka sayanların haberlen çıkıyor Hapıshanelerde açlık grevlerı suruyor Gun kımılerının penceresınden eksılecek hembu kışıler mapusane pencerelerınden dunyaya bakıyor- lar teksuçları ıçerıde bıle olsalar ınsanca yaşamak ıstencını surdurmelerıdır Ustelık bu kışıler yaşamı- nın ılkbaharında gençler1 Çogu okuma çagındadır sınemaya dıskoya şenlıklere gıtmek sokaklarda avarehk etmek kalabalık caddelerde vıtrınlere takıl- mak sonradan unutacaklan aşktar yaşamak yerıne neden cezaevlerınde açlık grevını yeglıyorlar'' Nı- çın olumu goze alıp 'gerekırse gun eksılsın pence- remden dıyorlar'' Insan olan bu sorunun yanıtını arar • Ama nerede o ınsan'? Dıyogenes elınde fenerle gupe gunduz sokaga çı- kıp dolaşmaya başlamış ne yaptıgını soranlara ya- nıtını bılıyoruz - Insan arıyorum ınsan Elımıze fener alıp Ankara ya ulaşsak bakanlıklara yonelsek parlamentoya dalsak gorenler sorsalar - Ne arıyorsun? - Insan arıyorum Nerede o ınsan'' Heeyyy duymuyor musun bu devletın cezaevle- rınde açlık grevıyle olume gıden var Egıl onun nabzını tut1 • Bılıyorum şımdı dıyecekler kı - Ama o PKK yandaşı - Olsun 1 - Dışandan komutla eyleme geçıyor - Olsuni - Bolucu - Olsun' Ne olursa olsun o bır ınsan Benım yurttaşım Onun derdıne egılmek ısteklerını dınlemek ceza- evınde ınsanca yaşamasını saglamak ınsan olanın gorevıdır ama bır kuşku çoktandır yuregımı sardı Polıtıka ınsanın ınsanlıgını yok eden bır sayrılık mı- dır'' Neden sıyasete atılan kışıde yurek nasır baglı- yor'' • Hele şu sırada Ankara ne cezaevıne bakacak hal- de ne de bır sıyasal ıktıdar oluşmuş 1 Herkes her şe- yı bır yana bırakmış hukumetın yenıden bıçımlenme sınde ıktıdann nımetlennden nasıl pay kaparım gu- dusunun bınbır hesabı ıçıne duşmuş Polıtrtocıya ınsanın olumu vız gelıyor Ankara da alnına bolucu damgası vurulan ınsan- ları ınsandan saymayan anlayış egemen Insanlık dışı bır anlayış bu 1 Kım olursa olsun hapıshanede yaşayan bızım kar- deşımızdır bır toprakta yaşıyoruz onunla Bır havayı soluyoruz Bır guneşı paylaşıyoruz Onun açlık grevınden olumu bızım de olumumu zun bu ulkenın aynasına yansıması olacaktır Oysa bırlıkte yaşamalıyız Ulkeyı bolecegımıze dogudan batıyatarlalarımız da boy atan bugdayı boluşmelıyız Kardeşçe TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ 1995-96 BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ KATILMAKOŞULLARI Cemıyetımızın basın ozgurlugunun onemını vur- gulamak amacıyla koydugu "Basın Ozgurlugu Odulu" her yıl Basın Ozgurlugunu savunan ve bu ugurda çaba sarfeden kışı ve kuruluşlara ayrı ayrı verılmekiedır Odul venlecek kışı veya kuruluşun basın ozgur luğunu savunma yolunda 1 Hazıran 1995 ıle 31 Mayıs 1996 gunlen arasındakı çalışmaları de- gerlendırmede gozonune ahnacaktır Odül Adaylıklan: a) Kışısel veya kuruluşlann kendı başvurulan b) Gazete dergı TV Radyo veya a|ans kuruluşlarının yetkılılerınce aday gosterılme c) Turkıye Gazetecıler Cemıyetı Yonetım Kurulu nca aday gosterılme ıle gerçekleşır Büyuk Seçıcı Kurul: Ozel Odul Yonetmelığı uyarınca kuruluşları tarafından belırlenen temsılcılerden oluşmaktadır TBMM de grubu bulunan partılerden bırer temsılcı Turkıye Barolar Bırlıgı temsılcısı Turkıye Gazetecıler Sendıkası temsılcısı Gazete Sahıplerı Derneğı temsılcısı İstanbul Unıversıtesı temsılcısı Turkıye Gazetecıler Cemıyetı nden ıkı temsılcı Başvuru Süresi: Başvurular çalışmaları gosteren belge ve yayınla- nn 11 nusha olarak eklendıgı bır yazıyla engeç 1 Temmuz 1996 Pazartesı gunu saat 16 30 a kadar Turkıye Gazetecıler Cemıyetı ne ulaştırılmış olmalıdır Kışı ve kuruluşlara duyurulur Turkocagı Cad No 1 34440 Cagaloglu İSTANBUL Tel (0.212) 513 83 00 Fax (0.212) 526 80 46 TURKIYE GAZETECILER CEMİYETİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle