03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
II Ş Emlak Bankası ı'nsanı zorla ev sahibi yapar!" Cumhur 300-500 milyon önpeşinatla ev Tüm şubelerımiı ve yurtdışı temsılcıtıklenmız sattş için "hfzmetinızdedır EMLAK BANKASI Y l SAYI25823 / 50000 î l (KDV ıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ H924-1945) BAŞYAZARI- MADİR NADİ ^7945-7997; 18 mZhJMM 1996 ÇARŞAMBA • TV'DESİNEMA İnsanların zaafları üzerine • / 7. Sayfada • ROCK ŞA Kurt Cobain için kilise I Arka Sayfada BOSNA Demirel konsoiosluk açtı • //. Sayfada EURO '96 Şampîyonaya veda ediyoruz I Spor'da 500 BİN İŞYERİNE 306 MÜFETTİŞ SSK, çözüm önerisi istemedi • 9. Sayfada Dun Dun 67.723.51 80.550 Öncekı ! Oncekı 67.643.57 80.200 Harp Akademileri Komutanlığı'nm petrol konusunda önerilerin de yer aldığı 'strateji' raporu 'ABD karışürıyor'• 1991 de Kıaey Irak'ta başlatılan \e teşvikedilen Kürt ayaklanması ve sonrasmda gelişen olavlarla Kuzey Irak petrollerine daha kolay sahip olmak isteyen Batıiı güçler ve ABD için bölge kullanılmaya elverişli bir ortam haline gelmiş oldu. • Irak Kürtlerini ABD 'nin desteklemesi, örnek oluşturması açısmdan Türkiye ve tran 'ı endişelendirirken, Irak Kürtlerini, hatta bölücü terör örgütü PKK yi bağımsız bir devlet kundabileceği yolunda iyice ümitlendirmiştir. • Kendi himayelehndeki bir Kürt devletinden hoşnut kalucaklardır. Demirel 'in, "Sevr 7 canlandırmak istiyorlar" beyanatlarını alaycı bir tavırla eleştiren köşe yazarlarımn yonımıı bize göre oldukça haksızdır. Gajlet içinde bulunmaktadırlar. • Kuzey Irak 'taki. insan hakları görünümü altında yatan kavganın asıl nedeni petrole sahip olmaktır. Petrolü pazarlamaktır. Yoksa kimsenin ne Kuzey Irak 'taki Kürdü ne de Kııveyt 'teki Arabı düşündüğü yoktur. O, bir görünümdür, örtüdür. YUSUFOZKAN ANKARA-Türk Sılahlı Kuv- \etlen (TSK). dı^ polıtıkanın öncelıklı konulanvla ilgılı ola- rak bir dızı onen ve uyanda bu- lundu. TSK, ABD \e Batı ülke- lerınin. Çekiç Güç'ü. Kuzey I- rak petrolünü denetim altında tutmak için kullandıgını. bölge- de bir Kürt de\leti oluşumuna vonelik çalısmaların da bu amaçtankavnaklandığınıbildir- dı TSK'nın strateji raporlann- da. ABD'nin, kendi himayesin- de olacak bir Kürt devleti kurul- masindan ho^nut kalacağına işaret edildi. Harp Akademileri Komutan- lığı'nca yenı bastırılan "Petro- strateji*. "AldatmacaileÖrülen Vunan Yavılmasr \e "Yeni Bir Strateji; Hidrostrateji" adlı kı- taplarda. Türkıye"nin, Kuzey I- rak. Çekıç Güç. su sorunu. pet- rol boru hatlan gıbi öncelıkli dış polıtika konularıvla ılgili gorüş \e önenler \er aldı. Kıtaplarda özetle şu görüşler dıle getirıldr Batı,Ortadoğu'v u dü/ensi/li- ğe itti: Körfez Harbı'nın genel sebebı açıkça petroldür Strate- jik çıkarlar. bir ulusun ülkesin- den uzakta olan ekonomik çı- karlannı ilgılendıren hammadde kavnaklarınınbulunduğubölge- leri de denetim \ e korumaya ça- lışmaMiiı gerektinr Işte Batı'nın ve ABD'nın yıllardan ben Orta- doğu bölgesinde \ aptıgı deği:?- mez stratejısı budur. Ortado- ğu'daki petrolün dost ellerde bu- lunmasını sağlayacak bir düze- nın kurulmasını isteyen ABD ve Batı. bu düzeni kurmak uğruna Ortadoğu'yu bir düzensızlığe ve bölünmüşlüğe ve zaman zaman • Arkası Sa. 4, Sü. 3 'te Arap Birliği ile diplomatik girişim ÖYS DENEME SINAVI - 2 Öğrenci Yerleştirme Sınavı 'na 4 giin kaldı. Ardı ardına verdiğimiz rehberlik ve karşüaştırmalı taban puanlar listelerini iyice inceleyin... Kendinizi başarıh bulduğunıız alanlardaki okulları yazntamz üniversiteye girme şansınızı da arttıracaktır. Unutmayın, sınava hazırlık kadar doğru tercih yapmak da önemli... Dün verdiğimiz birinci deneme sınavı eksikliklerinizi görmenizi sağlayacaktır. Yamtlanm 4. Sayfada bulacaksımz. Bugün verdiğimiz ikinci deneme sınavı bildiklerinizipekiştirecektir... Bundan sonrası artık sizin elinizde... Yanıtlar yarınki Cumhuriyet'te yer alacaktır... 6-7'nci Sayfalarda • Arap Birliği, 21 haziranda yapacağı zirvenin ardından "bir iyi niyet heyetr'ni Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için Ankara'ya göndermeyi planlıyor. Iki veya üç Arap ülkesi dışişleri bakanından oluşacak heyet, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek. Zirveden Türkiye aleyhine karar çıkması olasılığından rahatsız olan Ankara, birlik nezdindeki diplomatik girişimlerini arttırdı. Dışişleri Bakanı Emre Gönensay, Arap Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanlanna birer mektup göndererek zirveden Türkiye aleyhine bir karar çıkmaması konusunda uyanda bulundu. ÖRTULU ODEISEK SORUŞTURMASI Erbakan'ın Çüler'i kurtarma plam teptî • Yolsuzluklann araştırılması yönündeki parti vaadınden iktidar olasılıgı için vazgeçme eğiliminde olan RP liderı Erbakan. grubunun baskısıyla karşılaştı. DYP lideri Çiller'in, örtülü ödenek soruşturması isteminin reddedilmesini koalisyon için "önkoşur olarak dayatması üzerine gen adım atan Erbakan. grup toplantısının basına açık bölümünde "Vicdanımzı dinleyin" diye seslendiği milletvekıllerine. kapalı bölümde "Örtülü ödenek soruşturmasına "hayır" dey in" tahmatı verince, milletvekillerınin tepkısıyle karşılaştı. Erbakan. bunun üzenne bugün tekrar grubunu toplayarak milletvekillenni dinlemeye karar verdi. Çiller. Erbakan ile yaptığı görüşmede, karannı örtülü ödenek önergesınin görüşülmesi sonrasına erteleyerek oyalama taktıği izledi. • 5. Sayfada ÜÇPINARLAR DA DYP'DEN AYRILIYOR • 16. Sayfada SERKAN DEVltRTAŞ ANKARA- İsraıl'de geçen ay vapılan seçımlenn sonuçlannı ve Türkiye-israıl Asken Eğitim Iş- bırlığı Anlaşması'nı değerlendir- mek amacıyla 21 haziranda Mı- sır'ın başkentı Kahıre'de topla- nacak olan Arap Bırliğı'nın. zir- ve sonrasında bir heyetı Anka- ra'ya göndermeyi planladığı öğ- renıldı. Cumhuriyet'e bilgi verenkay- naklar. Arap Bırlığı zırvesı sıra- sında alınacak bir karar doğrul- tusunda. ıkı veya üç dışişleri ba- kanından oluşacak bir hevetın zirvenin sonuçlan hakkında Türk Dışüjlen Bakanlığı yetkilı- lerine bilgi vermek üzere Anka- ra">a gelebıleceğinı kaydettıler. Kaynaklar. Arap dünyasının Türki>e ile ilışkılerını gelıştır- mek amacına yönelık olarak v a- pılacak bu "iyi niyet gezisinin" büyük önem taşıdıöını bildirdı- ler' Ankara. Arap Birliği zırvesi- nın yapılmasına az bir süre kala, toplantıdan Türkive aleyhine olumsuz kararlann çıkması ola- sılığına karşı birlik nezdindeki diplomatik girişimlerini yoğun- laştırdı Dışişleri Bakanı Emre Gönensay. Sun\edıs,ında zirv e- vekatılacak 19 Arap ülkesi dışiş- İen bakanına gönderdiği mek- tupta. Arap Birliği zırvesınde Türkive alevhine çıkabılecek ka- rarlann *"Türkiye'nin Arapdün- yası ile ilişkilerine biiv ük zarar \ereceğj" uyansmda bulundu. Mektupta. Arap dünyasının Sunye'nin peşine taktlmasının vanlış olduğunu da behrten Gö- nensay, Türkıye-lsrail Asken Eğitim İşbirlıği Anlaşması'nın da üçüncü taraflara karşı olma- dığının altını çızdı. m Arkası Sa. 4, Sü. 4'te ÇEKİÇ GL'Ç VE OHAUE UZATMA • 4. Sayfada Polisin gözalüları sürüyor Cezaev lerinckki açlıkgreN lerine destekolmakve baskılan pro- testo etmek için Başbakanlığa telgraf çekmek isteyen İHD. Çağdaş Hukukçular Demeği, Özgiirlük \e Davanışma Partisi. Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu ve Mezo- potam> a Külrür Merkezi üyeleri polis tarafından \erierde sürüklenerek gözaltına alındı. u En temel hakkımız olan iletişim özgürliiğümiizü kuUantnak istiyoruz" 1 sözleriyle polise itiraz edenlere Emniyet Miidiir Yardımcısı Ali Köse, "Burayı he- men tcrk edeceksiniz. Yoksa hcpini/j gözaltına alırım, ben övle telgraf hakkıymış, iletişim özgürlüğüvmüş anlamam. Siz kim olursanız olun size telgrafçektirmem. Bu benim kişisel tasarrufumdur" dedi. Kanar'ın "Hukuk dışı bir tutum bu, \a- tandaşlık hakkımı/ı kullanıyoruz" sözlerine tepki gösteren Köse. "Kullanmayın kardeşim" diyerek polise müdahale em- rini verdi. Gözaltına alınanlar arasında İHD İstanbul Şube Başkanı Ercan Kanar, ÇHD tstanbul Şube Başkanı Mustafa Üçdere ve KESK Genel Sekreteri Favsal Özçift de bulunuyor. (Fotoğrar: ALPER TLRGUT) • 3. Sayfada ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ: TÜRKİYE YÎNE S1NIFTA KALDI • ıo. Sayfada Bucak, eski İstanbul Asayiş Şube Müdürü Demir'i suçladı 6 Mafyanın kökü derinde'• DYP Şanhurfa Milknekili Sedat Bucak. mafya operasyonlan sonunda yakalanan Söylemez kardeşlerin. DYP Muş Mıllenekili Necmettin Dede'ye suikast planı hazırladıklan, ancak uygulayamadıklannı söyledi. Bucak, "Orhan Taşanlar İstanbul Emniyet Müdürü iken kendisine gidip Sedat Demir'in Söylemez kardeşlerle olan ılişkısını bir bir anlattım. Ama Taşanlar, daha sonra Bursa"ya vali olunca bu işin üzenne gidemedı" diye konuştu. Bucak. Söylemez kardeşleri bu duruma getiren art nıyetli bazı emniyet ve ordu mensuplanndan henüz yakalanamayan bazılarının da kaçacak yer aradıklannı söyledi. • Söylemez kardeşlerin esrar, eroin ve kokain kaçakçılığı da yaptığmı öne süren Bucak, bu insanların PKK ile de ilişkilerinin olabileceğine dikkat çekti. Bucak "Söylemez kardeşler. böyle bırkaç art niyetli emniyet ve ordu mensubunun desteği ile ne yapacaklannı şaşırdılar. tstanbul Asayiş Şube Müdürü Sedat Demir'in de yardımıyla işlemedikleri suç kalmadı. Sedat Demir. bu insanlann her şeyıni bildiği halde onlara göz yumuyor. Söylemezler'in işlediği her cinayette Sedat Demir'in parmağı var. Ben ne Söylemezler'den ne de Sedat Demir'den korkuyorum. Benım ikısiyle de davam var" dedi. • 3. Sayfada Yeltsin işi • Rusya seçimlerinin 1 anahtar ısmi Lebed'ı yanına alan Yeltsin, Savunma Bakanı Graçov'u görevden uzaklaştırdı. Yeltsin. Lebed'ı halefı ilan etti. Yeltsin ayrıca Lebed'i, Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreterliğine getirdi ve ulusal güvenlıkten sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı unvanını verdi. Lebed de yandaşlanna "Yeltsin'i destekleyin" çağrısında bulundu. • Yeltsin'in. ikinci turda seçimleri kazanması kolaylaşmış görünüyor. Burada tek kuşku. Zyuganov 'un da dile getırdiği gibi, Lebed'ın "iktidar karşıtı" seçmenkrinin generalin emrine uymayı reddetmesi olasılıgı. • //. Sayfada LEBED: DARBEYİ ÖNLEDİM • //. Sayfada ATİNA Yunanistan ile Ermenistan arasmda ittifak • Yunanistan, Ermenistan ile dün Savunma Işbirliği Anlaşması imzaladı. İki ülkenin savunma bakanlarının bir araya geldiği toplantıda. Atina ile Erivan arasında görüş ve bilgi alışverişi yapılması kararlaştırıldı. • Yunan Savunma Bakanı Gerasimos Arsenis, Yunanistan'ın uzun süredir komşu ülkelerle sav unma ağı kurulması gayretlerini geliştirmekte olduğunu belirtti. • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Rusya ve Yeltsin... Rusya seçimlerinin ikinci turu temnıuz ayı başında ya- pılacak, Ama ikinci turun ga- libi büyük bir sürpriz olmaz- sa şimdiden belli: Boris Yelt- sin. Birinci turda eski desteği bulamasa bile en büyük raki- bi Gennady Zyuganov 'u yak- laşık yüzde 3 'lük bir farkla geçmeyi basaran Yeltsin, se- çimlerin ikinci tura kaldığı belli olur olınaz sürpriz bir çı- kış yaparak üçüncü sıraya yerlesen emekli general A lek- sundr Lebed'le pazarlığa oturdu. Seçimlerden hemen önce isim vermeden Lebed'in "ha- lefı" olacağını belirten Yelt- sin, birinci turdan sonra se- çimlerin anahtar ismine Rus- ya Güvenlik Konseyi Sekre- terliği teklif etti. Anlasmaya göre Lebed 'in yolsuzluklarla, mafyayla ve etnik sorunlarla mücadelede geniş yetkilerle donatılacağı belirtiliyor. Komünist lider Zyuganov da Lebed 'le anlasmaya çalış- tı. Ancak Zyuganov, Yeltsin gibi "tekadam"değildi. Yelt- sin gibi, kendisinden sonra devlet başkanı olmasını Le- bed'e önerecek durumda da değildi. Şimdi Zyuganov, üıni- dini Yeltsin'den nefret eden Lebed 'in seçmenlerine bağla- mış durumda. Peki şimdi ne olacak? Yeltsin 'in izleyeceği politi- kaları tahmin etmek için, seç- menin verdiği mesaja bakmak gerekiyor. Zyuganov, sandık başında yaptığı açıklamada, "Biz za- ten kazandık. Yeltsin uzun sii- redır bizim \ apmak istedikle- nmızı vapnor" demişti. Bu, doğru bir saptamaydı. Seçim sonuçlan, Yeltsin 'in son birkaç ayda reformlarıya- vaşlatma karannın etkili ol- madığını gösteriyor. Halkın • • • M Arkası Sa. 4, Sü. ?'de Kolayca ödeyin! Su, telefon, doğalgaz faturalarınızı kolayca Sdeyin! Getin VakıfBank'a, Bankomat 7 24 Hesabınıza bir talimat «•rin, faturanız otomatik ödensin... Bankomat 7 24 Hesahınızı krcdili hesaba çevirtin, 'hesabınızda hiç para kalmasa bil»', faturanızı duzenli olarak ödesin... Ya da en yakın On-Line şnbemize nğrayın. fatu- ranızı hiç masraf ödemeden ödeyin! • Gülen-Selçuk davası düştü Haber Merkezi - Istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesı, "yayın yoluyla haka- ret etmek" iddıası> la yargılanan gaze- temız başyazan İlhan Selçuk hakkında. Fethullah Gülen'in "şikâyetinden fera- gat" ermesı üzenne davanın düşürülme- sine karar verdi Gazetemizde 10 Hazıran 1995 günü İlhan Selçuk'un "Pencere" adlı köşe- sinde vayımlanan"*Tezgâhı Kim Kur- du?.." başlıklı yazı üzerine Fethullah Gülen. tstanbul Cumhuriyet Savcılı- ğı'na başv urarak kendisine hakaret edil- diğini öne sürmüştü. Bunun üzerine bılirkişi olarak Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in görüşüne başvuruldu Dönmezer raporunda, 11- • Arkası Sa. 4, Sü. 1 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kan Durmuş... Kin Akıyor... SARAYBOSNA/MOSTAR - Evrensel bir sözdür. savaş arkasında üç ordu bırakır: - Gözü yaşlılar ordusu, sakatlar ordusu, hırsızlar ordu- su... Kısa süreli gezilerde bu orduların tümünü bulmak ola- naksız, ama Saraybosna'nın ana caddelen, ara sokakları, hastaneleri, çarşıları pek çok ipucu veriyordu... Saraybosna'yı dolaşmak, aşırı cereyanda kalmak gibi bir şey. Her görüntü ayrı bir rüzgâr... Kenti "seçerek" izlemek olanaksız. "Canım buyanını da görmeyeyim" diyemiyor- sunuz... O zaman da bütün pencerelerinızi açıyorsunuz, şifayı kapıyorsunuz... Nâzım Hikmet yaşıyor olsaydı, bugünlerde Saraybos- na'da bulunsaydı, "Bosna'dan İnsan Manzaralan"n\ yaz- • Arkası Sa. 4, Sü. 1 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle