03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET Denîz SOM Interuet: http://www.pkaei.cora.tf/Xn Ekktrouik posto: [email protected] Tefc 0.212.512 05 05 Fab: 0.212.512 44 97 Florance Nightingale'de iki by pass E mekli öğretmen Ramazan Çavuşlu nun eşi Şule Çavuş- lu, mahkemeye gitmeyi dü- şünmüyor... Ama gerçeğin or- taya çıkmasını istiyor... Terzi emeklisi Mehmet Çamaşlıoğlu'nun yakını ec- zacı Çetin Akdeniz ise gerçeğin orta- ya çıkması için mahkemeye gidebile- ceklerini söylüyor... Ramazan Çavuşlu ile Mehmet Ça- maşlıoğlu, birbirini hiç tanımıyor... Artık tanışmaları da söz konusu de- ğil. Çünkü ikisi de hayatta değil... Hayatta iken ortak noktaları var mıy- dı bilinmez ama, yaşamlarının sonuna doğru iki ortak noktaları oldu. İkisi de Florance Nightingale Hasta- nesi'nde by pass ameliyatı geçirdi... İkisi de yakınlarının söylediğine gö- re ameliyattan sonra mikrop kaptıkla- rı için öldü... Ramazan Çavuşlu'nun eşi Şule Ça- vuşlu anlatıyor: "Eşim, by pass ameliyatı sonrası yo- ğun bakımdan çıktığında ateşliydi... Ateşi düşmeyince üç gün sonra dahi- liye yoğun bakıma aldılar, iki gün son- ra da eşimin şuuru kapandı. Bir dok- tor 'maalesef mikroptan dolayı enfek- siyon oldu' dedi. Bir hafta sonra kan kültüründen mikrobu bulduklarını söy- lediler ama bu arada antibiyotik teda- visinden eşimin böbrekleri iflas etti, di- yalize aldılar. Hastane diyaliz ücretini önce talep etti. sonra vazgeçti. Birkaç gün sonra da eşım vefat etti; solunum yetmezliğinden öldüğünü söylediler." Şu Çavuşlu. gerçeği öğrenmek isti- yor: "Eşim amelıyat sonrası yoğun ba- kımdan neden ateşli çıktı? Ne mikro- bu bulaştırıldı?" Mehmet Çamaşlıoğlu'nun yakını ec- SESSÎZ SEDASIZ NURÎKURTCEBE zacı Çetin Akdeniz anlatıyor: "Yakınımız by pass'tan beş gün son- ra mide kanaması geçirmiş, 1.5 gün öyle yatmış... Tekrar yoğun bakıma alındı ve mide ameliyatı geçirdi. Ken- disine 80 şişe kan verdik... Sanırım ikinci ameliyatta mikrop kapmış... So- lunum yetmezliğinden öldüğünü söy- lediler... Hastaneden dosyayı istiyoruz, gerçeği öğrenmek için gerekirse mah- kemeye gideceğiz." Çamaşlıoğlu 21 Mayıs'ta, Çavuşlu 24 Mayıs'ta Florance Nightingale Has- tanesi'ndeölüyor... Hastanede aynı dönem bir "mik- rop"un ortalıkta dolaştığı anlaşıhyor... Bu arada bir başka "olay" daha an- laşılıyor; Türk Kardiyoloji Vakfı'nın has- tanesinde, SSK'den sevkedilen has- talara sanki ikinci sınıf hasta muame- lesi yapılıyor! Kıvılcım Yuva Y akacık'ta oturan ve eşi de çalışan Ali Ekber Ataş'ın çocuğu Küçükyalı'daki Uyum Yuva'ya gidiyordu... Geçen ay yuva el değiştirdi. Kıvılcım Çocuk Evi oldu. Yuvanın yeni sahipleri, velilere eski koşullann geçerli olduğunu söyledi... Ancak, servisi yapan kişiyle anlaşılamamış olacak ki, iki gün eve taksi gönderildi ve üçüncü gün Kıvılcım Yuva'dan bir "karar" bildirildi: Bizden bu kadar, kalan paranızı iade ediyoruz, çocuğunuzu artık almıyoruz... Ataş, eşinin de çalıştığını ve evde çocuğa bakacak kimsenin bulunmadığını söylediğinde Kıvılcım Yuva'nın yanıtı çok netti: Başınızın çaresine bakın! Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Hükümeıa yeni formül: Nerde kalmıştık! bmir'de öğrenci Cumok'lara yüzde 20 indirimli dershane cumhurıyet okurları yurdun dört bir köşesinde yine yoğun bir haftayı geride bıraktı ve y'ıne yoğun bir haftaya giriyor... Ve Bu hafta Cumok'lara Şanlıurfa ile Art- vin'in Borçka ilçesi de katılıyor... Istanbul Istanbul Cumok yönetim kurulu bildi- riyor: "16 Haziran'da yapılan Istanbul Cumok Eğitım Kooperatifı'nin birinci gündemli eğitim toplantısında: gelece- ğin laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratacak kuşaklann ye- tiştirilebilmesi için tek yolun ulusal eğı- tim davasına sahip çıkmaktan geçtiği konusunda görüş birliğine varan eği- timciler. gündemdeki sorunları tartışa- rak üç ana başlık altında komisyonlar oluşturdular. 8 yıllık temel eğitimin ya- şamageçirilmesi. eğitim birliği ilkesinin ödünsüz uygulanması, laikliğin bir ya- şam biçimi olarak topluma özümletil- mesinden yana olan bütün yurttaş ve kuruluşların çalışmalara destek verme- sinin sağlanması istendi. Bu doğrultu- da kısa ve uzun vadeli hedef çalışma- lar için kurulan komisyonların ana baş- lıkları şöyle: 1) Eğitim programları + Eği- timde yazılı kaynaklar + Öğretmen ye- tiştiren kurumlar 2) Eğitimde fırsat eşit- liği 3) Eğitimkde sosyal dayanışma so- runları. Komisyon çalışmaları olgunlaştıktan sonra yapılacak değerîendirme toplan- tısında 'Ulusal Eğitim Bildirgesi' kaleme alınacaktır." istanbul Cumok'tan Nursel Altıpar- mak bildiriyor: "İstanbul Cumok, iller arası ıletişimin daha sağhklı yürütülebil- mesi için tüm Cumok oluşumlanna çağ- rıda bulunuyor. Lütfen her il iletişim için telefon, faks numaralarını ve yazışma adreslerini 0.216.445 02 57 numaralı telefonla ya da 0.216.384 94 90 numa- ralı faksla Nursel Altıparmak'a bıldırsin. istanbul Cumok. 20 Haziran Perşem- be saat 20.00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde genel toplantısını yapıyor." Istanbul Cumok çevre grubundan H.Birsen Kütan bildiriyor: "HABITAT sonrası oluşan Sivil Toplum Örgütlerinın toplantısına bız de katılıyoruz. Toplantı 22 Haziran Cumartesi saat 13.00'te es- ki Pastör Hastanesi'nin bahçesinde (Taşkışla Mimarlık Fakültesı karşısı) ya- pılacaktır." İzmir izmir Cumok yürütme kurulu adına Recai Şeyhoğlu bildiriyor: "14 Hazi- ran'da yürütme kurulu toplantısı yapıl- dı. Kurulda görev alanların sorumluluk- lannın bilincinde olarak her toplantıya katılmaları, gelemeyeceklerse mazeret belirtmeleri gerekir denilerek planlı. ör- gütlü çalışmanın önemine değinildi. Funda Özçoban'ın önerisiyle, Aziz Nesin'in sağlığında yapmak isteyip de yapamadığı, şimdilerde Sönmez Tar- gan'ın önayak olduğu Antifundamenta- list Konferans'a destek verilmesi karar- laştırıldı. 22 Haziran'da Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı'nın öncülüğüy- le eğitimci Ferit Oğuz Bayır'ın üç villa- sını yakfa bağışlama törenıne ve Eğitim- de Özelleştirme paneline katılınmasına da karar verildi. Bu arada Özgün Ders- hanesi, Fen liseleri ile ünıversitelere ve lise 2'den üniversiteye hazırlık için bir olanak sağladı. 16 kişilik gruplar oluş- turulması halınde öğleden sonraları fen- matematik, Türkçe-matematik ve Türk- çe-sosyal kurslan için sınıf açılacak ve kapılarına 'Cumok Sınıfı' yazılacak. Cumhurıyet okuru öğrencilere yüzde 20 indirim sağlanacak." Şanlıurfa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Y.Doç.Dr. Saadettin Gürsöz, Şanlıurfa Cumok oluşumu için ilk çanyı yapıyor: "Son yıllarda Atatürk ilke ve devnmlerinde gönülen gerileme, gümüzüde laiklik ve demokrasiyi tehdit eden aşamaya varmıştır. Ülkemizdekı birçok kurum ve kuruluşun ıçinde yuva- lanma olanağı bulan gerici akımlara kar- şı Türkiye'nin dört bir yanındaki Cum- huriyet okurlarının oluşturduğu toplu- luklar, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yıkmanın pek kolay olmadığını göster- mektedir. Cumhuriyet ve laiklik karşıtı güçlerin her zaman gözlerini diktiği Şanlıurfa ili- miz. cumhuriyet tarihimızin en büyük yatınmı olan GAP projesiyle dikkatleri üzerine çekmektedır. Cumhuriyet okur- larının Türkiye çapında yaptığı toplan- tılar zincirine bir halka da Şanlıurfa'da eklemek üzere 22 Haziran Cumartesi saat 17.00'de Vilayet binası yanındaki Hukukçular ve Mühendisler Lokali'nin teras katında buluşmayı diliyorum." Borçka Artvın Borçka'dan Turan Şahin ve Halit Özket ilk toplantı çağrısı yapıyor: "23 Haziran Pazar saat 14.00'te Borç- ka Terminal binası yanındaki Camılı (Macahel) Çevre Koruma ve Gelıştırme Derneği Lokaiı'nde ilk Cumok toplantı- sı için bıraraya geliyoruz." Babkesir UğurGüngör Aksoy bildiriyor: "Cu- mok öncülüğünde kurulan Bahkesir Çağdaş Eğitim Kültür Vakfı'nın (BAÇEV) kuruluş işlemleri ve tüzük görüşmesı için 19 Haziran Çarşamba saat 18.00'de Balıkesir Üniversitesi Eğitim Fakültesı konferans salonunda topla- nıyoruz. BAÇEV kurucu üyelerinin katı- lacağı toplantıda kurucu yönetim ve de- netim kurulları da belirlenecek." Bırsa Bursa Cumok adına Hale Oymak- bildiriyor: "20 Haziran Perşembe saat 18.30'da Petrol-iş Sendikası salonun- da toplanıyoruz. 22 Haziran Cumartesi saat 14.00'te ise Tayyare Kültür Merkezi'nde buluşu- yor ve gazetemiz yazarlarından Aydın Engin'in Türkiye'nin gündemindekı çe- şitli konulara değıneceği söyleşisine ka- tılıyoruz. Bu söyleşi için ADD Bursa Şu- besi yöneticilerine teşekkür edıyor ve tüm Cumok'larla Cumhuriyet dostları- nı davet ediyoruz." Gaziantep Gazıantep Cumok adına Necdet Sö- kücü bildiriyor: "Eğitim konusundaki söyleşimızi 14 Haziran'da ADD lokalın- de yaptık. Paralı eğitim ve tankatların eğitim aldatmacaları ırdelendi. 21 Haziran Cumartesi saat 20.00'de. Büyükşehır Belediye Tiyatro Salo- nu'nda ADD'nin düzenlediği şıir ve saz dinletısine katüacağız." y Ciluın Denıirci 'den ~. . L A F O R I Z M A L A i \ . Polıtikacılann sözaltına alınmadığı ülkelerde, insanlar habire gözaltına almır! Cumhuriyet Ormam Trabzon, Rize ve Giresun Cumok gruplannın Surmene'de oluşturduğu "Cumhuriyet Ormanı"nın tabelalannı söktüren Sürme- ne'nın Refahlı Belediye Başkanı Cemalettin Aksoy a tepkiler, tabelalann yeni- den yerine konmasını sağlayan Sürmene Kaymakamı Lütfullah Gürsoy'a da te- şekkürlersürüyor... Samsun Cumok'tan Yılmaz Türkoğlu, Surmene Kaymaka- mı 'na gönderdiği mesajda, "Cumhuriyet tabelasını bile içine sindlremeyen zaval- lı yaratıklann, cumhunyetimizl kemirme çabalarına vurduğunuz fiske, durgun su- ya atılan birçakıl taşının oluşturduğu halkalarglbıyayılacaktırtüm cumhuriyet tut- kunlanna. Attığınız adım, Atatürkümüzün 77 yıl önce attığı ilkadım kadar önem- lidir Teşekkür ediyoruz" dedi. Trabzon Cumok'tan Mümtaz Hüseyin Uğur'un gönderdiği fotoğrafta, "Cumhuriyet Ormam" tabelası tekrar yerine konuyor... KDI KD1E DUM Dl MA BEHİÇAK tafım/ cfc totufifartn, / fiyt / ~7c(ei/iljferw rrye dvuJunvz : ÇİZGİLİK K4MİL MASAKACI HARBİ SEMİII POROY GADDAR DA\TT vr«/ KIRTCEBE BüLLT BEBEK MRAYÇIFTÇİ IĞl'RDl'RAK ... FARKE1ME7-, bÜZEN 0< rss TARİHTE BUGÜN MCMTAZ .ARIK.A\ 19 Haziran ÜSTÜN YARAD/UŞU BİR COCUK DOĞUYOR:BLAISB PASCAL. İ İ İ f L O', UMLU ZOPU BLAISe PASCAL OOĞMÜŞTU. ÇOK. PASCAL, neuûz ff eofM^/z \/£ K./'rxpsrz <seo - METRİ ÖĞRENPİ. 16 YAffA/Ai &ASr7Ğ' S'GA - PA İSE, KOA/ftE& ü2£/Sr'fJE 8te. DEMEME KîrABIM TAM/IMUYOGDU. MALİYEOŞ CA- LIŞAM gABASIMA yA/SDM İÇİN SİK US- SAP MAKİUESİ (]SAĞOA) YAPTtStNOA İQ 'İNİ POLOU&MAMrÇn SrtE-- PASCAL. J 33 Y/LL/K KfSA rAŞAM/NA D/WA "" v Ş'EY SIĞCHRACA/cr/: YÛKS£K ' BİLGİNİ ş/A/l SogUNUNA ÇÖZÛM R.OLUÇÇU PÜ?Ü*/C£MH(Er/ , VA- PAHA 17 YÜzyiLDA TSMEUİ/İ ATMAK G/gr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle