25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 1996 PAZAR HABERLERIN DEVAMI Istanbul Y 24 Sinop B 20 Adana Edırne PB 24 Samsun B 22 Mersin Çanakkale PB 26 Trabzon B 24 Diyarbakır A Kocaeli Izmir Y 23 Giresun B 22 Şanlıurfa B 30 Ankara B 25 Mardin Manisa B 32 Konya PB 30 Siirt Aydın Denizli B 34 Eskişehir B 23 Hakkâri B 32 Sıvas Zonguldak B 20 Antalya B _27 Van 28 Kars Marmara'nın doğu- su, Karadenız ile iç ve Doğu Anado- lu'nun kuzeyı sağa- nak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, dı- ğer yerier az bulutlu ve açık geçecek. Ha- va sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimle- nnde azalacak. Diğer yerterde önemli bir değışıklik olmaya- cak. -^* %# J^|P^ Londra Paris Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel B B B B B PB PB B 24 26 29 22 21 32 25 21 Budapeşte B 21 Münih Atina Milano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Viyana Bonn A B B B B PB B B 31 29 18 16 18 29 22 22 B 24 38 Parçalı bulutlu Sıslı c r ~ v ~K, Bututtu k Çok bulutlu iyiyc G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Denizli Sankavak'taki yüksek ağaçların götgesinde mola vermeden olmaz... Orta Anadolu'dan daha çok gece geçmeli... Antalya'nın dağ köylerine tırmanmak zordur, ama doğanın seyrine doyum olmaz... Zigana geçidine çok yavaş tırmanılır, ama can sı- kıcı değildir... Yaz tatillerinde kardeşimle yolculuk için sıraya gi- rerdik... Birsefer ben, birseferSuat... Dönüşlerde hep eli dolu olurdu. Gittiği yöreye öz- gü bir şey. Ben en çok Afyon kaymağına sevinirdim... Annem çoğunlukla, ablam bazen payını bana verir- di. Bizi en çok sevindiren dönüşü, elinde bir radyo ile gelişi oldu. ilk günden itibaren radyo, aile üyeleri arasına katıl- dı. Cuma sabahlan halk hikâyeleri, perşembe akşam- ları radyo tiyatrosu, hafta sonlan çocuk saati... Okula heıtıangi bir malzeme gerekiyorsa, bedava taşırdı. Bu yüzden de okul yöneticileri arasında yeri ydi. llkokul iki ya da üçüncü sınıftaydım... Bir sabah okulda küçük bir kavga oldu. Ben dayak yedim ve ağ- ladım... Komşumuzun oğlu, bunu bizim evesöylemiş. Ögleyin toplu halde derse girecegimiz sırada, babam okula geldi. Tüm arkadaşlarım, babamın dayak nedeniyle oku- la geldiğini düşündü. Ben de öyle sandım. Okul mü- dürüyle konuştu. Çıkışta beni göfdü... Yanıma yak- laşmadan sınıfımızdaki herkesin duyacağı şekılde seslendi: - Mustafa.. Niye ağladın, ayıp değil mi? Bir an dizlerimin titrediğini anımsıyorum... Bu anım çok sık aklıma geldi... Babam, bana ko- runmayı değil, ayaklanmın üzerinde durmayı ögret- mişti... 'Bilete değil, bileğe güven...' Biryılbaşı akşamı... Babam ilk kez Milli Piyango bileti getirdi. Numara- ya baktık. Hepimiz birer tane paylaştık. Bakalım kim şanslı... Gece kulağımız radyoda... Bir şey çıkmadı. Ama eğlenceliydi. Babama sor- dum: - Baba bu biletlerden hep alacak mıyız? "Hayır" deyip devam etti: "Bu yılbaşı keyfı içindi. Yılbaşlannda alınz. Hem, bi- lete güvenme... Bileğinegüven... Bize biletten değil, bilekten çıkar..." Arada bir arkadaşlar farklı nedenlerle ortak bilet al- mayı önerirler... Babamı anımsanm. Suç işljyormu- şum gibi tedirgin olurum... Üniversitenin son sınıfındayım. Son sınıfın son ay- ları. Mesleğe başlayalı 8-10 ay oldu. Babam bir haf- ta sonu izmir'e geldi. "Seninle biraz geleceği konu- şalım" deyip, sordu: - Ne kadar para veriyorlar? "Ayda beş bin lira..." - Bu meslekte fazla para kazanılmaz... "Evet ama, ben çok seviyorum..." - Seni zorlamak istemem. Eğer okul bitiminde be- raber çalışırsak ayda yüz bin lira kazanırsın... "Baba ben bu meslekte karar kıldım..." - Peki, bu parayla geçinebilecek misin? "Bir süre zorlanınm, ama ileride biraz daha rahat- lanm..." - Tamam sen karannı venmişsin. O zaman ben bir süre daha yardım edeyim sana... 'Babana güvenmeyeceksin!' Yaşamımın sonraki dilimlerinde babama "maddi" olarak da gereksinmem devam etti. Her seferinde yardım eder, bir süre geçince borcu siler. Arada bir de gülerek söylenir: - Hayatta babana dahi güvenmeyeceksin... Önce babamın işi geregi sonra da benim işim ge- reği babamla az beraber olduk. Belki de bu yüzden Can Yücel'in dizeleri arasında kendi babamı da bu- lurum: "Hayatta ben en çok babamı sevdim./Karaçalılar gibi yandan bitme bir çocuk/Çarpı bacaklanyla -ha düştü ha düşecek-INasıl koşarsa ardından bir de- vin,IO çapkın babamı ben öyle sevdim. Bilmezdi ki oturduğumuz semti,/Geldi mi gidici - hep acele iş!-/ Çağın en güzel gözlü maarif müfetti- şi./Atlastan bakardım nereye gitti./Öyle öyle ezberet- tim gurbeti. Sevinçten uçardım hasta oldum mu,/40'ı geçerse ateş çağ'nhar Istanbul'a,/Bi helallaşmak ister elbet, diğ'mi, oğluylaUTıfoyken başardım bu aşkoy'nunu,/ Ohh dedim, göğsüne gömdüm bumumu. En son teftişine çıkana değin/Koştururken ardın- da o uçmaktaki devin,IDaha başka türaşklar, geniş sevdalar için/Açıldı nefesim, fikrim, canevim./Hayat- ta ben en çok babamı sevdim." Ben de babamı bu kadar güzel anlatmak isterdim... Bana korunmayı değil, ayaklanmın üzerinde dur- mayı öğretti... Bileti değil, bileği gösterdi... Gezme duygusunu tüm hücrelerime yerteştirdi... Babama çok şey borçluyum... Ama ödemem ola- naksız. Çünkü hemen siler... Her baba çocuğuna bir şeyler verir... Babam bana pek çok şey verdi... Yağmuriu Kariı Sulukar 'Suriye, Türkiye sııunııa asker yığıyor' BEYRUT (AA) - Suri- ye'de son haftalarda meyda- na gelen patlamalarla ilgili olarak Türkiye'yi suçlama- ya kalkişan Şam yönetimi- nin, Türkiye sınınna askeri yığinak yaptığı ileri süriildü. Suudi Arabistan'da ya- yımlanan El Hayat gazete- sinde dün yer alan haberde. Suriye'nin, sınıra yaklaşık 40 bin asker yığdığı, Türk sınınna yakın bölgelerden gelenlerin, "bölgede gergin bir hava otduğunu, sınırın ötcki tarafmdan silah sesleri geldiğini" söyledikleri iddia edildi. ANAP'tan DSP önerisine destekAYŞE SAYIN ANKARA - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevh'in, Cumhurbaşkanı'nın seçim kara- n alması durumunda, üç ay içinde seçime gidilecegi hükmünün değiştirilerek "seçim ahyapısının daha sağuklı oluşturulabilmesi için" sürenin 9 aya çıkanlması önerisine ANAP'tan destek geldi. ANAP Grup Baş- kanvekili Murat Başesgioğhı, parlamento- dan sağlıklı bir hükümet formülü çıkma- ması durumunda seçime gitmeye hazır ol- duklannı belirterek "Ancak Cumhurbaşka- nı'nın seçim karan almasından sonra seçi- me gidilmesi için öngörülen 3 aylık süre 9 aya çıkarılırsa. daha sağlıklı şartlarda seçime gi- dilir"dedi Başesgioğiu, Cumhurbaşkanf nın seçim karan alması durumunda, 2839 sayılı Mil- letvekili Seçimi Yasası'nda, seçim tarihi ile ilgili öngörülen 3 aylık sürenin 9 aya çıka- nîmasına sıcak baktıklarını ifade etti. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar • ANAP MKYK'de milletvekillerinin büyük bölümü RP ile koalisyona karşı tavır alırken RP-DYP görüşmelerinin izlenmesi ve buna göre tavırbelirlenmesi kararlaştınldı. ANAP Genel Başkan Yardımcısı YaşarOkuyan, RP Genel Başkanı Erbakan'ın, 'dönüşümlü başbakanlık' önerisi getirmesi durumunda bunu değerlendirebileceklerini söyledi. Okuyan da hemen seçime gidilmesinin, parlamento aritmetiğinde önemli bir degi- şiklik yapmayacağı kaygısı taşıdıklannı vurgulayarak "Bizseçime hazıriA ama bu ül- keye ne getirir, bunu düşünüyoruz. Aynca, Sayın Ecevit'in göriişlerine kanhyorum. Seç- men kütüklerinin yenilenmesi. y urtdışında- ki yurttaşlanmızın oy kullanması sağlanma- n"dedi. DSP Genel Başkanı Ecevit, hükümet se- çeneklennc ilişkin hazırlanan raporda, ilk olarak bu öneriyi dile getirmişti. Ecevit, bu görüşünü, nüfiıs tespiti yapılması ve seç- men kütüklerinin yenilenmesine bağlamıs,- tı. Nüfus tespitinin en az 7 ay alacağı, bun- lann seçmen kütüklerine geçirilmesinin de 2 ay alacağı hesabını yapan Ecevit, böyle- ce yaklaşık 6 miiyon seçmene daha oy kul- lanma olanağı tanınacağını vurgulamıştı. ANAP. RP ile koalisyona şimdilik "mesa- feü" durma karan aldı. Istanbul'da öncekı gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Ku- rulu'nda, DYP-RP görüşmelerinin izlenme- si görüşü benimsenirken, milletvekillerinin büyük bölümü, RP ile koalisyon yapılma- sına karşı tavır aldılar ANAP Genel Başkan Yardımcısı Okuyan, kişisel olarak RP'li bir koalisyona karşı çıktığını belirterek "Çün- kü bizim Ula da iktidarda olalım gibi bir kay- gunızyok.Bukaygı>x,70yaşınagelmiş Ncc- mettın Erbakan'la,'yolsuzluklan nasıl örte- rim" araştırması yapan Tansu Çiller taşı- yor" dedi. Okuyan, RPliderinin kendileri- ne "dönüşümlü başbakanlık" önerisi ile gelmesi durumunda bunu değerlendirebi- leceklerini vurguladı. RP'ye soğuk mesaj Başesgioğiu. DYP'nin koalisyona hayır yanıtı vermesi durumunda, Erbakan'ın gö- revi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirere iade etmesi gerektiğini belirtirken ANAP'a yeniden gelme olasılığına ilişkin olarak da şunlan söyledi: "RP ik koalisyon konusunda görüşlerv miz ortada. Son göriişmede de bunu söyle- dik,yani bıraküğımız son noktadayız. Grup- ta 24 arahkta RP ile koalisyona >atkın bir ru- tum vardı. Aşağı yukarı gnıbıin tamamına yayıhnış 'RP ile koalisyon yapalım' fikri hâkimdi. Bugün bizim gruhumuzun büyük bir çoğunluğu RP'ye karşı 24 aralıktan son- raki tutum içinde değil." MGK'de Çeldç Güç alarmıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MiUi Güvenlik Kurulu (MGK.), bu gece olağanüstü toplanarak Anayasa Mahkemesi'nin Çekiç Güç'ün Türkiye'deki görev süresi ile olağanüstü hal uygulamasının uzatılmasına ilişkin oylamalan iptal etmesinin ardından ortaya çıkan duruma çözüm arayacak. Cumhurbaşkanı Sûleyman Demirei başkanlığında toplanacak MGK'nin, Anayasa Mahkemesi karannın "gerekçeH" olarak yayımlanarak yürürlüğe girmesinden önce, hukuki açıdan ne yapılabileceği konusundaki formülleri ele alacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre hükûmetin güvenoyunun iptaline ilişkin gerekçeli karannı yayımlayan Anayasa Mahkemesi, Çekiç Güç ve olağanüstü hal oylamalannı iptal eden karann gerekçesinin yazımını da tamamladı. Yüksek mahkeme karannın. çözüm arayışlanntn tamamlanması sürecinin ardından gelecek günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacaği belirtildi. Başbakan Mesut Vılmaz, Anayasa Mahkemesi'nin güvenoylamasını iptal eden karannın yayımlanmasınm ardından, "başka bir seçenek kalmadjgını" gerekçe göstererek ANAYOL azınlık hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Demirel'e sunmuştu. Olağanüstü hal uygulaması ile Adana-lncirlik'te konuşlu Çekiç Güç'ün Türkiye'dckı görev süresınin uzatılmasına ilişkin oylamalann iptali konusundaki kararlann gerekçeli olarak yayımlanması durumunda, hukuki bir boşluk doğabileceğine dikkat çekildi. Anayasa uyannca, Resmi Gazete'de "gerekçeü" olarak yayımlandığında yürürlüğe girecek olan Anayasa Mahkemesi karannın ardından, Çekiç Güç ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ilde uygulanan olağanüstü hal uygulamalannın yasal dayanaktan yoksun kalabileceğine işaret edildi. Normal koşullarda, TBMM'de tekrar uzaülmamalan durumunda, Çekiç Güç'ün Türkiye'deki görev süresi haziran sonunda. olağanüstü hal uygulaması da 22 temmuzda sona erecek. Gelişmelen dikkate alan MGK'nin, 21 haziran cuma günü yapmayı planiadığı olağan toplantısını, bu akşam saat 21.00'e aldığı öğrenildi. Toplantının. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, daha önccden planlanan bugünkü Eskişehir programı nedeniyle akşam saatine ahndığı belirtildi. Ozden, mektup iddialarım yanıtladı 'îşlerine gelen yerleri seçiyorlar' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahke- mesi Başkanı YektaGüngör Özden, 12 Eylül darbesinin ardından dönemin Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Başbakan Bülend Ulusu'ya gönderdi- ği mektuplarla ilgili yayın- larda gerçeklerin saptınldı- ğını söyledi. Mektuplann tam metnının "Hukukun ÜstünlüğüneSaygı" adlı ki- tabında>eraldıgını vurgula- yan Özden, "Nezaket söz- cüklerini kötüye kullanıp iş- lerine gelen yerleri seçerek ve sanki gizliymiş de kendi- leri bulmuş gibi yansıbyt>r- lar" dedi. Özden, Shovv TV'de ya- yımlanan Kenan Evren ve Bülend Ulusu'ya gönderdi- ği mektuplara ilişkin olarak Cumhuriyet'e yaptığı açık- larnada. kendisinin birçok kimsenin susruğu zamanda Evren ve Ulusu'ya eleştiri mektuplan gönderdiğini ve bazı sakıncalaradeğindiğinı vurguladı. Mektuplannda Evren'den anayasal kuruluş- lan ve TBMM'yi suçlama- malannı istediğini belirten Özden, "Atatürk'ün bile kendisi için anayasa yaphr- madığını, padişahhk ve hali- felik önerUerini reddettiğini anlattım. Adaleti ve demok- rasivi savundum" dedi. Climartesİ SÖzaltllari 'Partfler tarihten ders aLsın' • Baştarafı 1. Sayfada Budak, Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'in, "siyasal tıkanma ve istikrarsızlıgın önünü açmanın sokaktaki vatandaşın sesle- nişinden geçeceği" şeklindeki açıklamasını anımsattı ve "Biz Sayın Cumhurbaşkam'nm çağnsma yanıt vermek, acıiı analanmızuı ey- lemini desteklemek için geldik" dedi. Budak, eylemi; birliği, bütiinlüğü, banşı, kardeşliği ve demokrasiyi savunduklan için desteklediklerini de vurgulayarak "Kimliği ne olursa olsun arnk hiç kimle öhnesin, kay- boünasuı" diye konuştu. ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ise yak- laşık 70 üyelerinin gözaltma alındığına dik- kat çekerek "müdahaleyi protesto ettikleri- ni" belirtti. Elinde karanfıllerle alana gelen Istanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Ali Uçarsu da "Kayıp analanna bu karanfilleri vermek için geuniştik, ancak geldiğimizde onlan burada bulamadık. Biz de karanfille- rimizi buraya bırakıyoruz" dedi. Bu konuşmalar yapılırken Galatasaray'a girmek isteyen ve aralannda DİSK Genel Orgütlenme Sekreteri ve Bank-Sen Genel Başkanı Hulusi Karlı.Tekstil Sendikası Ge- nel Sekreteri Hüseyin Karaduman'ındabu- lunduğu yaklaşık 25 DİSK yöneticisi ve temsilcisi de gözaltına alındı. Eylem sırasında polis zaman zaman ga- zetecileri de tartaklayarak çalışmalannı en- gelledi. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, CHP milletvekilleri veÖDP'liler, Istanbul Emni- yet Müdür Yardımcısı Reşat AHay ile tartı- şarak gözaltına alınanlann serbest bırakıl- masını isterken daha sonra Istanbul Emni- yet Müdürlüğü'ne giderek isteklerini yine- lediler. Istanbul Veteriner Hekimleri, Diş Hekim- leri, Eczacı ve Tabip Odalan'ndan yapılan açıklamada, oda yönetim kurulu üyesi Ayşe Coşkunun gözaltına ahndığı bildirilerek polis müdahalesi kınandı. SlP'in açıklamasında ise parti meclisi üyeleri Dilek Tatogla, Mustafa Paç, Özcan Dilmen ve Dr. Levent Karasulu'nun gözal- tına alındığına dikkat çekiierek "saJdın" kı- nandı. ÖDP, HADEP, Emek Partisi, KESK, Çev- re, Elektrik, Inşaat, Makine, Maden, Meta- lurji Mühendisleri odalanyla Peyzaj Mimar- lan Odası da polis müdahalesinı kınadıkla- nnı açıkladılar. Fen ve Anadolu öğretmen liseleri smavları yapıldı ANKARA (AA) - Fen liseleri ve Anadolu öğretmen liseleri sınavlan dün yapıldı. Milli Eğitim Bakanlıği Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyan açıklamasında, fen lisesi ve Anadolu öğretmen lisesi sınav testlerinin izin alınmadan kopya edilemeyeceği, fotograflannın çekilemeyeceği, herhangi birşekilde çoğaltılamayacağı ve başka bir amaçla kullanımının yasak olduğu belirtildi. Bölgeden gelenlerin, Tür- kiye sınınna ilk kez Suriye askerlerinin yığıldığını gör- dükleri de öne sürüldü. El Hayat gazetesi, Suriye'de geçen ay 4 patlama olduğu- nu, bunlardan birinin de, bö- lücü terörörgütünün başı Abdullah Ocalan'ın evinin yakınında meydana geldiği- ni öne sürdü. El Hayat, adı- nı açıklamadıği kaynaklara dayanarak verdiği haberin- de. 6 mayısta Şam'ın Basa- tin bölgesinde. Ocalan'ın e- vi yakınında bir otomobile yerleştirilmiş bombanın pat- ladığını öne sürdü. Yanıt anahtarı Tfirkçe l.D 2A 3.A 4.D 5.A 6.D 7.D 8.B 9.D »0.A ll.D 12.C 13.B I4.C 15.D 16.D 17.C 18.B I9.C 20.D 21. A 22.C 23.A 24.D 25.D 26.C 27.D 28.C 29.A 3O.A Sosyal l.C 2.B 3.A 4.D 5.C 6.A 7.B 8.A 9.B 10.D ll.C 12.C 13.C 14.B 15.D 16.C 17.C 18.B 19.A 20.B Matematik l.D 2.C 3.D 4.B 5.B 6.C 7.C 8.C 9.C 10.D ll.B 12.C 13.C 14.A 15.B 16.C 17.B 18J> 19.C 20.B 21.C 22.B 213 24.A 25.B 26.B 27.B 28.A 29.C 30.B Im l.D 2J) 3.B 4.A 5.D 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A ll.B 12.A 13.B 14.D 15.B 16.C 17.B 18.C 19.B 20.A Meslek liseleri Sınav sonuçlan açıklandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- 1996 meslek lise- leri sınav sonuçlan açıklan- dı. Smavda Yozgat'tan Em- rah Akyol birinci gelirken, Manisa'dan Sabri Gürû- zümcü ikinci, Konya'dan Nuri Aydın da üçüncü sıra- da yer aldı. Milli Eğitim Bakanh- ğı'ndan dün yapılan açıkla- maya göre, sınava başvuran 304 bin 491 öğrenciden 287 bin 772'si sınava katıldı. Bu öğrencilerden 129 bin 831 'i asii olarak bir meslek lisesi- ne yerleştirilirken, mülakat için yerleştirilen öğrencile- rin sayısı da 10 bin 199 ol- du. Sınav birincisi Yoz- gat'tan Emrah Akyol, Türk- çe, sosyal ve matematik tes- tinden bütün sorulan doğru yanıtlayarak 944.539 puan- la Ankara Gazi Atatüric En- düstri Meslek Lisesi Bilgi- sayar Bölümü'ne gırmeye hak kazandı. Fen testinden de sadece bir soruyu yanıt- layamayan Akyol, diğerle- rinin tamamını doğru olarak cevaplandırdı. Sınavda, Manisa'dan Sab- ri Gürüzümcü 939.401 kar- ma puanla ikinci. Kon- ya'dan da Nuri Aydın'ın 939.229 puanla üçüncü sıra- da yer aldı. Baştarafi 1. Sayfada tek alternatifin DYP-RP ko- alisyonu olmadığını savunu- yorum. Şimdi Ankara'da te- lefonlann biri açılıp biri ka- panıyor.Amaç, DYP ile RP'yi iktidar yaptnak. Ben şunu söylüyorum; ülkemi/in kısa vadcli hükümet modeUerine tahammülü yok. Önemli olan, bu pariamentodan mil- let yaranna icraat yapacak sağlam bir koalisyonun çık- masHÜr. Gerekirse DYP mu- halefete neden çekilmesin." Partizanlığa alışamadığını da kaydeden Güreş, şunlan söyledi: "Seçim çevresinden betediye başkânlan Ankara'ya gelerek benden para bulmala- nna yardımcı olmamı istediler. Malivc Bakanı'yla görüştüm. Kibs'e 10rniKar.Musabcyli ve Polatali belediyelerine de bir miktar para çıkarmışlar. Bir de baktım ki Eloeyli Be- lediyesi'ne para yok. Nedenini sorduğumda, 'O CHP'li' de- diler. Tepem arü. Elbeyli Belediye Başkanı CHP'li, ama ateş gibi bir adam. Neden hiz- met yapmasına engei obdun." Komutanlar 'RP'yi slndiretneylz' Ba^anı. DYP Kılıs Mıllel\ckıh Gürc^ tlc bir unıp ku\\ci komuUnınm bir ycmckte bir araya gcldıgi ve RP'li koalisyon konusunda DYP'yı uyardıklan iddialan. hu^kmı kultslcrini kanstırdı. Yemekle, komuunlann "RP'lı koalısyonu nasıl ıçini^c sın<Jıreccksınu" sorusu'ia Gûrej'ın. "fclbettc ı<;imıze sindırmcyecegız. K-»er ÜYP. ANAYOL hûkûmelını t>07ar ve RP ile koalisyon kurarsj 20'yc yakın milletvekilı arkada^ımla birlıktr ısiıfa eden/ yanıtını vcniil^ı ögrcnıUii 2 HAZİRAN TARİHLİ CUMHURİYET - Eski kurmay Başkanı \e DYP Kilis Milletvekili Doğan Güreş, iki hafta önce kuvvet komutanlany la yediği yemekte, ko- mutanlann "DYP'nin RP ile hükümet arayışlan" nede- niyle kendisine sitemde bulundukian ve uyardıklanna ilişkin haberi yalanlamasına karşın. dün Kilis'te "askeri darbe" çağnşüran so/Jer söyledi. FARKLI UYGARLIKLAR VE İNANÇLAR ÇATIŞIYOR FAKAT; İSLAM BATI'DAN DA YÜKSELİYOR! BÜTÜN YÖNLERİYLE İSTANBUL'UN KAZA BELA HARİTASI CHP'DE TABANLA BARISMA ARZUSU BESİM TİBUK, ASABI BOZUKLARIN PARTİSİNİ ANLAHI AMERIKA, KIBRIS'I KENDİ UCAK GEMİSİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR! SAĞLIKTA YOL AYRIMI: REFORM MU, ÖZELLEŞTİRME Mİ? • MÛUOYHİ, DPT1İ VE ANAPU SELÇUK MARUFIU • HÜSIHT Gl SDFMINÜF OSMA.SUMN B^FHRl hHNBllDA ijfHlRCIUK • GEUŞEN TCIBCİYFDE VT DÜNYADA BCTCN YÖNIHtİYlE SNDİKA VE PARTIHİSKILESI NokU Dergisi, Internet Web Adresi: bttp: «w».m«i)ate\t.com,ııokt> Nokta Dergisi, E-Maü A * M İ : nokıa*m«)>al«(.ctmı Gökgurûltülû OLAYLARIN ARDINDAKr GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada Parti yöneticilerinin ku- lislerde yaptığı değerlen- dirme, Çiller'in an a hede- fi, salıgünü TBMM gün- demine gelecek olan örtü- lü ödeneğe ilişkin soruş- turma önergesinin kabul edilmemesini sağlamak. Çiller de Erbakan gibi, Türkiye'nin derhal sağ- lam bir hükümete gereksi- nimi olduğunu vurgulu- yor. Ama Erbakan 'ayanıt için tam altı gün sonraya randevu veriyor. Çiller, perşembe günü yanıt vere- cek, salıgünü DYP'nin ör- tülü ödeneğe ilişkin soruş- turma önergesi görüşüle- cek. Görev Erbakan'da ol- masına karşın Çiller ya- rtn ve salı günü CHP ve DSP'yiziyaretedip "dört- lıi koalisyon " için nabız yoklayacak. Aynı günlerde de RP yöneticileri ANAP'la görüşecek. Çiller bir yandan dörtlü koalisyon araytştnda, bir yandan RP'li koalisyon pazarlığında... Erbakan, hem DYP ile hem de ANAP'la aynı sü- reçte görüşüyor... Halk deyişiyle kimin eli kimin cebinde belli değil Bu çalkantı sürerken Cumhurbaşkanı Süley- man Demirei de bir hafta içinde ikinci kez "rejim " uyansmda bulundu. De- mirei, 10 haziranda Gaze- teciler Cemiyeti 'nin kuru- luş günü ve genel kuru- lunda yaptığı konuşmada, laiklik ve çağdaşlık uyarı- sı yapmıştı. Dün de Gazi Ünivershesi ek binasının açılışında, "Türkiye geri gidemez. Çağdaşhğın ve modernliğin Türkiye 'yi de- jenere ettiği söylenemez " dedi Demirel'in "genel "sap- tamalarına katılıyoruz a- ma görünen tablo o ki hü- kümet arayışlan pisliğe saplanmış durumda, • •• PKK operasyonu sürüyor DİYARBAKIR (Cumhu- riyet Bürosu)-Güvenlik güç- lerince", Hakkâri'nin Çukur- ca ilçesinin güneyinde, Ku- zey Iraksınır bölgesinde, ön- cekı gece ve dün sabah ya- pılan operasyonlarda, 57 PKK'li öldürüldü. Çatışma- larda, bir güvenlik görevlisi şehit oldu, üç güvenlik gö- revlisi de yaralandı. Kuzey Irak sınınnda üç gündürsür- dürülen operasyonlarda öl- dürülen terörist sayısı 147'yeulaştı. Kuzey Irak sınınnda PKK'ye yönelik operasyon- lar arahksız sürüyor. Olağa- nüstü Hal Bölge Valilîği, I- rak sınınnın Hakkâri-Çukur- ca kesiminde önceki gece ve dün sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda 57 teröristin öldiirüldüğünü açıkladı. Çatişmalarda bir güvenlik görevlisi şehit oldu, üçü de yaralandı.Operasyon bölge- sinde çok sayıda silah. el bombalan ve 4 roket bulun- du. Ahmet Ozal yurda döndü Istanbul Haber Servisi - Karşılıksız çek vermek su- çundan yargılanan ve hak- kında gıyabi tutuklama ka- ran çıkanlmasından bu ya- na yurtdışında bulunan. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Ozaljn oğlu işadamı Ah- met OzaL yaklaşık 1 yıl son- ra Türkiye'ye döndü. Yurtdışında zamanının büyük bir bölümünü Al- manya ve Ingiltere'de geçir- diği öğrenilen Ahmet Özal Istanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, hakkmda- ki gıyabi tutuklama karan- nı iptal etmesinin ardından dün Etiler'deki evine gide- rek günü ailesiyle birlikte gecirdi. Ahmet Ozal. kendi- sini evinden arayan gazete- cilerin sorulannı yanıtsız bıraktı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle