26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 1996 PAZAR 12 DIZI YAZI w w 96'OSYS tabaıı puanlar ve tercihler rehberi• Yüzdelik sıra, adaylann sınavdaki başan derecelerini değerlendirmelerini kolaylaştıran bir göstergedir. Yüzdelik dilim, sınava giren öğrencilerin yüze bölümü ile elde edilen öğrenci sayısını gösterir. Örneğin: "OSS'ye bir milyon aday girmişse her yüzdelik diliminde 10.000 aday var demektir. ÖSS EA puanda yüzde yedilik dilimde yer almış bir aday, kendisinden yüksek puan alan 10.000x6 aday olduğuna göre 60.000'inci ile 70.000'inci aday arasında yer almış demektir". Ünıversite ıkinci basamak sinavınin yakJaştıği şu günlerde adaylar, bir yandan son tekrarlannı yapıp eksıkliklenni gidermeye çalışırken, bir yandan da okumak istedikleri yükseköğretim programlannı seçme, onlan istekleri ve kazanma şanslannı arttıncı doğrultuda sıralama telaşıru yaşamaktalar. Adaylara tercih listelerini hazırlamada yardımcı olmak amacıyla hazırladığımız bu rehberin "taban puanlar" bölümüne. gazetemizin sayfa sayısının sınırh olması nedeniyle adaylann en çok ilgilendıklerini düşündüğümüz programlan aldık. Diğer programlann taban puanlannı öğrenmek isteyen adaylar isterlerse Çağdaş. Dershane'ye ba$vurabilirler. öğrenci yerleştlrme slsteml Niçin sınav: Ülkemızde ünıversitelerin kontenjanlannın sınırlı, üniversitelere baş.vuran aday sayısının çok oluşu nedeni ile üniversitelere öğrenci yerleştirme, ÖSS ve ÖYS olarak adlandınlan iki basamaklı bir sınavla gerçekleştırilmektir. Yerleştirme; OSYM tarafından adaylann bu sınavlarda elde ettiği puanlar, okul başanlan, tercihleri, programlann kontenjanlan dikkate almarak ikinci basamak sınavından sonra bir seferde yapılmaktadır. öğrenci yerleştirme sınavı nedlr Dört ya da daha fazla yıllık lisans programlanna yerleştirilecek öğrencileri belirlemek için yapılan smavdır. Bu sınava, başvuru belgelerinde 1996 ÖYS'ye girmek istediklerini belirten, '94 veya '96 ÖSS'lerinden en az birini kazanmış adaylar girebilir. ÖYS nasıl bir smavdır ÖYS'de adaylara Fen Bilimleri, Matematık, Türkçe, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, lngilizce) testlerinden olusan bir soru kitapçığı verilecektir. ÖYS testlerinin bölümleri ve testteki yaklaşık paylan tablodaki gibidir: TBT 1-FmBimkri 2-Mjtonat* 3-Turiıçe 4- Sosy* Bifcntef S-YabanoN BÖU« »)Rak b)Kimyı c)Byok# TakböUınldnle TekbölûmMnde a)Tınh b)Coğrafya c)Wsefcgnıbu (Mm.Fn.lng.) Birerbölûm TESTTEIİTAK. MYI %40 %30 %30 %100 %100 %40 %30 %30 % 100 ÖYS puanları nasıl hesaplanır Adaylar bu testlerden. tercih ettikleri yükseköğretim alanlanyla ilgili olanlan cevaplayacakJardır. Adaylann cevapladıklan testlerden dört yanlış bir dogruyu götürdükten sonra elde ettilderi netler her test için ayn ayn: formülüyle standart puanlara dönüştürülür. Net Sayısı - Türkiye Ort. Standart Sapma x10-50 Standart puanlar aşağıdakı tabloda gösterilen katsayılarla çarpılıp, ÖSS puanı ve OÖBP katkısıyla yerleştirmede kullanılarak ÖYS puanlan hesaplanır. Yükseköğretim programlanna yerleştirme nasıl yapılır 1- ÖYS'den sonra sınavı geçerli sayılan tüm adaylann puanı hesaplanır. 2- ÖSS ve ÖYS'ye girmiş tüm adaylann puanlan, üç tür ÖSS ve altı tür ÖYS puanına göre ayn ayn başan sırasına konulur. 3- Tüm yükseköğretim programlan için, o programı tercih etmiş bütün adaylan puanına göre sıralayan listeler yapılır. Her aday tercih ettiği bütün programlann listesinde yer ahr. 4- Yükseköğretim programlannın puana göre sıralı aday listeleri. programlann kontenjanlan ve öğrencilerin tercihleri dikkate alınarak tek tek ıncelenir. Puanı yüksek olana Öğrenciler ünhersiteye girmek için bu kez ÖYS'de ter dökecekler. öncelik tanınarak yerleştirrne yapılır. Yerleştırilen aday diğer programlann listelerinden çıkartılır. 5- Birinci tercihine yerleştirilmeyen adaylann sırayla diğer tercihlerine bakılır. Adayın puanı sonuncu tercihinin kontenjanı ıçinde yer almaya yetmezse aday açıkta kalır. 6- Bu işlemler programlann kontenjanlan doluncaya kadar sürdürülür. Tercih listesi nedlr? Bir adayın okumayı istediği yükseköğretim programlan istek sırasına göre gösteren listedir. Tutariı bir tercih listesi yapmak için nasıl bir yol i/temeüsiniz? 1- 1996 ÖYS (İkinci Basamak) kılavuzunu dikkatle inceleyiniz. 1996"da öğrenci alacak üniversite ve yüksekokullardan hangilerinin hangi bölümlennde okumak istediğinizi belirleyıniz. 2- Seçtiğiniz mesleklerle ilgili bilgileri gözden geçiriniz. Bu mesleklerden ideallerinize, ulaşmayı istediğiniz yaşam biçimine uygun olmayanlajn ayıklayınız. Kalanlan, okumayı en çok istediğiniz programdan başlayarak, bir kâğıda sıralayınız. 3- Okumayı istediğiniz programlann, öğrencilerinı hangi tür puanlarla seçtiğınizı inceleyiniz. Programlar arasında puan rürleri bakımından birbirleriyle uyumlu olmayanlan (aynı testleri içermeyenleri) ayıklayınız. Sınav da üç testten fazlasını cevaplamanızı gerektirecek tercihler yapmaktan kaçınınız. 3.5 saatte üçten fazla test cevaplamak durumunda kalmak, kazanma şansınızı azaltır. Tercihlerinizi aşağıdaki üç ana daldan birinde toplayınız: A) Mühendislik ve Fen Bil. (M ve F puanlan) Cevaplayacağıntz testler. Mat.-Fen-Türkçe B) Iktısadi ve Sos. Bil. (TM-TS-S) puanlan) Cevaplayacağınız testler. Mat.-Türkçe-Sos. Bil. C) Yabancı Diller (D puanı) Cevaplayacağınız testler: Türkçe-Sos. Bil.-Ing. veya Fransızca veya Almanca. 4- Listenizde kazansanız da okumayı düşünmeyeceğinız bir okul veya programın olup olmadığını kontrol ederek böyle bir program varsa çıkartınız. Çünkü okumayı düşünmediğiniz bir programa yerleştirilmeniz, gelecek yıl ortaöğretim başan puanınızın katkısını yan yanya azaltacaktır. 5- ÖYS kılavuzundan seçtiğiniz okullara ait "Özel Koşullar ve Açıklamalar" sütununu inceleyiniz. Cinsıyetinız, maddi durumunuz, bitirdiğiniz lise, bedensel özellikleriniz vb. bakımından seçtiğiniz okuliann size uygun olup olmadığınız kontrol ediniz. Uygun olmayanlan çıkannız. Çünkü özel koşullan bakımından size uygun olmayan bir okulu kazansanız da o okula kayıt yaptıramayabılirsiniz. 6- Yaptığınız sıralamanın bütün olarak isteklerinizi yansıttığından emin olduktan sonra, ÖYS kılavuzundan bu okuliann yüzdelik sıralannı veya taban puanlannı, listenizdeki programlann karşılanna yazınız. 7- İstek sıranız ile seçtiğiniz programlann taban puanlan veya yüzdelik sıralannı karşılaştınnız. İstek sıranızı bozmadan, girilmesi daha kolay olan bir programdan sonra gelen girilmesi zor bölümler varsa bunlan çıkannız. Bu karşılaştırmayı yaparken aynı puan türleri ile öğTenci alan programlan kendi içlerinde değerlendiriniz. Okumayı en çok istediğiniz programın M puanı ile öğrenci alan. "95 taban puanı 518 olan bir program olduğunu varsayalım. '95 taban puanı 536 olan, F puanı ile öğrenci alan bır programın ikinci tercihinız olmastnda bir sakınca yoktur. Ancak ikinci sıraya M puanı ile öğrenci alan ve taban puanı 560 olan bir programı yazmanız tutarlı olmaz. Çünkü 560 alırsanız birinci tercihinize yerleştirileceksiniz. Alttaki tercihlerinızdeğerlendirilmeyecektir. Birinci tercihinize yetecek puanı alamazsınız, puanınız ikinci sıradaki yüksek puanlı yere zaten yetmeyecektir. 8- Tercih sayınızın ÖSYM'nin belirlediği sınırlan aşıp aşmadığını kontrol ediniz. Aşağıdaki sınırlan aşan tercihler geçersiz sayılır. İşleme konmaz; a) '96'da yalnız ÖSS'ye girmişseniz, ÖSS sonuçlanna göre öğrenci alan okullardan en çok 18'ini seçebilirsiniz. b) '96'da yalnız ÖYS'ye girecekseniz ÖYS sonuçlanna göre öğrenci alan okullardan en çok 18'ini seçebilirsiniz. c) '96'da ÖSS'ye girmiş olup ÖYS'ye de girecekseniz her iki sınavın sonuçlanna göre öğrenci alan okullardan en çok 24'ünü seçebilirsiniz. Ancak ÖSS ya da ÖYS'ye göre öğrenci alan okullann herhangi birinden 18'den fazla okul seçemezsiniz. Örneğin: ÖYS puanlanyla öğrenci alan okullardan 18'ini seçmişseniz ÖSS puanıyla alanlardan en çok 6'sını seçebilirsiniz. Veya ÖSS'yle öğrenci alan 10 okul seçmişseniz ÖYS'yle en çok 14 okul seçebilirsiniz. 9- Sayı sınırlannı aştığınız için seçtiğiniz okullardan eleme yapmak durumunda kalırsanız elemeyi; a) Girilmesi sizin için zor olanlar. b) Geçmiş yıllardaki taban puanlan birbinne yakın olanlar arasından yapmak, kazanma şansınızı arttınr. 10- Son olarak rehberimizin "Kısa yoldan ÖYS puanı nasıl hesaplanır" bölümünden yararlanarak '95 ÖYS ölçülerine göre ÖYS testlerinden en çok ve en az kaçar soru çözebileceğinizi düşünerek muhtemel en yüksek ve en az puanınızı hesaplayınız. Elde ettiğiniz bu puanlarla tercih listenizdeki okullann '95 taban puanlannı karşılaştınnız. Tercihlerinizın gerçekçi olup olmadığını gözden geçiriniz. Sınav sonuçlan açıklandıktan sonra: "Şu okulu da yazsaymışım, kazanırmışım. Keşke yazsaydım" veya; "Bu okulu ne diye ya/dım sanki! Bu okulda okumak beni mutsuz edecek" demeyeceğınizden emin mısiniz? Cevabınız "Evet" ise, listenizdeki programlann kod numaralannı ÖYS kılavuzundan alarak tercih formuna geçirebilirsiniz. >" *••'•> »• r • •" K< Yüzdelik sıra ne demektir? Yüzdelik sıra, adaylann sınavdaki başan derecelerini değerlendirmelerini kolaylaştıran bir göstergedir. Yüzdelik dilim, sınava giren öğrencilerin yüze bölümü ile elde edilen öğrenci sayısını gösterir. Ömeğin: "ÖSS've bir milyon aday girmisse her yüzdelik diliminde 10.000 aday var demektir. ÖSS EA puanda \ üzde \edilik dilimde yer almış bir aday, kendisinden >üksek puan alan 10.000\6 ada\ olduğuna göre 60.000'inci ile 70.000'inci aday arasında yer almış demektir". ÖYS kılavuzunda örneğin, M ağırlıkJı puanla öğrenci alan bir programın "yüzdelik sıra" sütununda 10 sayısını görüyorsak, o sınav döneminde M ağırlıklı puan türünde tercih yapmış aday sayısı 200.000 ise söz konusu program, kontenjanını bu puan türünde ilk 20.000 kişi içinde yer alanlarla dolduruyor demektir. Yüzdelik sıra, yükseköğretim programlanna girişin güçlük derecesi konusunda da fikir vericidir. Önceki sınav dönemlerinde yüzde 1 'lik dilimde yer alan adaylarla kontenjanını dolduran bir okulu kazanmak, yüzde 15'lik dilimde yer alan adaylara kontenjanını dolduran bir okulu kazanmaktan daha zordur. Yarın: Taban puanı ve üniversiteler YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ SEÇİMİNOE KUULANILACAK ÖYS PUANLARI VE BU PUANLARIN HESAPLANMASINDA UYGULANACAK KATSAYILAR Adayın Tercih Alanı ANA GRUP FEN VE MUH. BİLİMLERİ İKTİSAOİ VE SOSYAL BİLİMLER ALT GRUP 1-Fen Bilimleri 2- Mühendislik BiHmleri 1-Iktısadi Bihmler 2-Sosyal Bilimler 3- Dıl ve Tarih YABANCI OİLLER Avo M I A H I AfU 1-Fen Bilimleri AğırlıMı ÖYS Puanı (F) 2- Matematik Ağırtıklı ÖYS Puanı (M) 3- Türkçe ve Matematik Ağırlıkn ÖYS Puanı (TM) 4- Sosyal BMmler Ağırtıkb ÖYS Puanı (S) 5- Türkçe ve Sosyal Bilimler Ağıriıkh ÖYS Puanı (TS) 6- Yabana DN Ajjırltklı ÖYS Puanı(0) Fen Bihmleri Standart Puanı 2,7 1.7 - - - Mate- matik Standart Puanı 1.7 2,7 2,2 1,1 0,5 . Türkçe Standart Puanı 1,1 1,1 22 1.7 2.5 1.1 Sosyal Bimler Standart Puanı - 1,1 2.7 2.5 1.1 Yabana Dil Standart Puanı - - - 3.3 ÖSS PUANLARI SÖZ - - 0,5 0.5 0,5 SAY 0,5 0.5 - - EA - - 0.5 - - Ortaöflr. Başan Puanı 0.6 0.6 0,6 0.6 0,6 0.6 1995 ÖYS'nin Sayısal Değerlerini Kullanarak 1996 için Yaklaşık ÖYS Puanınızı Hesaplayabilirsiniz. Fen Bilimleri (F) = 211,687 + (2,736 x 0 + (1,862 x m) + (0,879 x t) + 0,5 x ÖSS-SAY + (0,6 x b) Matematik (M) = 212,417 + (1,723 x 0 + (2,958 x m) + (0,879 x t) + 0,5x OSS-SAY • (0,6 x b) Turkçe-Matematik (TM) . = 180,077 + (2,410 x m) + (1,759 x t) + (0,744 x s) + 0,5 x ÖSS-EA + (0,6 x b) Sosyal Bitimler (S) = 169,444 + (1,205 x m) • (1,359 x t) + (1,827 x s) + 0,5 x OSS-SÖZ + (0,6 x b) Turkçe-Sosyal BM. (TS) . = 157,352 + (0,547 x m) + (1,999 x t) + (1,672 x s) + 0,5 x ÖSS-SÖZ + (0,6 x b) Yabancı Dil (D) = 200,540 + (0,879 x t) + (0,744 x s) + (1,471 x d) + 0,5 x ÖSS-SÖZ + (0.6 x b) f: Fen Bilimleri Testi Ham Puanı m : Matematik Testi Ham Puanı t : Tûrkçe Testi Ham Puanı s : Sosyal Bilimler Testi Ham Puanı d : Yabancı Oil Testi Ham Puanı b: Ortaöğretim Başan Puanı OSS-SÖZ: Sözel Ağırlıklı ÖSS Puanı ÖSS-SAY: Sayısal Ağırlıklı ÖSS Puanı ÖSS-EA : Eşit Ağırlıklı ÖSS Puanı ANKARA NOTLARI MtSTAFA EKMEKÇİ Sabahattin Ali ile Şerif Korkut Sabahattin Ali ile ilgili, ilginç bir olayı Prof. Hüs- nü Göksel anlattı. Daha önce bir kez anlatmıştı, a- ma şimdiki gibi heyecanlanmamış, "lleride yaza- nm" demiştim. Kırklareli'ne, Sabahattin Ali Günleri için giderken Hüsnü Bey'e olayı bir daha anlatma- sını rica ettim. Hüsnü Bey, istegimi kırmadı, anlattı. Anlatırken ilk anlattığı gibi heyecanlıydı: - Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciy- ken... - Ne zamandı? Tarihini de söyleyebilir misiniz? - Bu, ilk girdiğim 1938 tatilinden başladı; Anka- ra'ya her gelişimde Ankara Numune Hastanesi'ne giderdim. Orada, şef operatör Şerif Korkut Bey vardı. O zaman, savaş sırasında asistanlar, askere alındiklan için onlann da bir el yardımına gereksi- nimleri vardı. Yani, "şunu tut", "bunu getir", "götür" cinsinden. Bunun için ben, onlara bu getir-götür iş- lerinde yardım ederken bir yandan da deneyimimi, öğrenimimi artırmaya çalışıyordum. Şerif Korkut Bey, beni ameliyathanelerin bulunduğu en üst kat- ta, odası vardı, orada soyunup gömleğimi giyme- me izin vermiştı. Burada soyunurdum. Bir gün be- ni çağırdı; sanıyorum bu dördüncü sınıfımın tatilin- de -ki 1940 ya da1941 olabılirmi bilemiyorum- de- di ki: 'Şimdi bana yardım edeceksin, bir pansuman yapacağım, fakat bu gördüğünü hiç kimseye söy- lemeyeceksin!' Girdim içeriye, birde baktım Saba- hattin Ali oturuyor... - Siz tanıyor musunuz Sabahattin Ali'yi? - Sabahattin Ali'yi tanıyorum, sadece görmekle tanıyorum, o zaman konservatuvann karşısında bi- zim evimiz; oradan yol filan geçmiyor, çayıhık ora- sı, bunlar çıkar gelirlerdi. Sanıyorum Ruhi Su da onunla birlikteydi. - Ruhi Su da saynevinde mi? - Evet, iki kişi. Sabahattin Ali sandalyeye oturmuş, bir ayağının bileğini öbürünün dizıne koymuş, 'ter- zi oturuşu' deriz biz buna. Ve şimdiki anımsamama göre, belki de sol eliydi, böyle sanlı, yaralı. Elini ter- zi oturuşundaki gibi dizinin üzerine koymuş. Güler- yüzlü, ŞerifKorkut da gülerek konuşuyor, sakin sa- kin. Şunu belirteyim ki, Şerif Korkut Turancıydı. Ya- ni, onu belirtmekte çokyarar var. Hem Turancı hem de Türkçü. O yıllarda dil devhminin en ileri uygula- yıcılanndan birisi. Pansuman arabasını getirdim ben. O zamanlarpansumancı vardı, ogetirirdi, onu da çağırmadı. Yalnız ben vardım orada. Ve açtı. Aç- tığında, biryara vardı, yara oldukça... - Sol bileginde? - Sanıyorum, yani sol ön kolunda, bileğin birazyu- kansında... Sol gibi geliyor bana. Ve, bizpansuma- nı yaptık, oldukça kihi bir yaraydı; bir kurşun yara- lanması olmuş. Kemik kınk mıydı, değil miydi? Ya- ni, kötü bir pansumandı o. Onu temizledi. 'Her za- man gelin' dedi, 'Hüsnü bana yardım edecek'. Ve ben gerçekten o zamanlar onu kimseye söyleme- dim, sonradan da söylemedim bunu. Hatta, Saba- hattin Ali vurulduğu zaman, işte 'Ceset onun mu, değil mi?' diye bir laf çıktıydı, o zaman dedim ki ben, 'Acaba faydası olur mu? Şu kolunda kurşun yara- lanması vardı, kınlması da vardır belki. o yardımcı olur' diye böyle bir adli tıp bilgisi ileri atmaya çalış- tım, sonra da vazgeçtim... Burada, üzerinde durul- ması gereken birbaşka nokta var: 'Sabahattin Ali'yi tanıyor musun' diye sordun, tabii yapıtlanndan ta- nıyorum, bana rahmetli Emin Karakuş kitaplannı verdiydi, onun için bütün kitaplannı biliyorum, oku- duğum kimse. Uzaktan görüyordum, ama konuşa- bildiğim kimse değil tabiı, burada benim okudu- ğum, sevdiğim bırisini görünce, böyle şaşırdım kal- dım. Şimdi daha çok şaşınyorum, onlann aralann- daki konuşmaya. Sabahattin Ali solcu ve saklamı- yor; orada bu laflar konuşuluyor ve ŞerifKorkut Tu- rancı. Bunlar, pansuman bittikten sonra karşılıklı olarak Şerif Korkut, 'Ama, Sabahattin Âli Bey" -Sa- bahattin Ali değil, Sabahattin Âli- diye karşılıklı söy- lüyohar. Ne kızdılar, ne bir kötü laf çıktı ve ben ora- da -pansumanlar süresince- hep bu konuşmalan dinledim. Tabii şu anda, usumda -aklımda- bir şey yok. Fakat ben o sırada şeyi okumaya çalışıyorum, 'Fikir Hareketleri' çıkıyor, Hüseyin Cahit'/n (Yalçınj Ondan bu faşizm, komünizm, sosyalizm.. bunlan öğrenmeye çalışıyorum; ama orada canlı olarak, bir Turancı ile bir solcunun birbirini hiç kırmadan, bir- birine hiçbir ağır söz söylemeden birbirini küçült- meden sadece düşünce bazında konuşmalannı din- ledim. Bugün usumda -aklımda- hiçbirsözcükyok, o atmosfer var. O insancıllık var. Bu olayın en önem- li biryeri, Sabahattin Ali'nin kurşunla yaralanmış ol- ması, bunun 'ihban zorunlu' adli olay olduğu halde, Dr. Şerif Korkut'un bunu, saynevi kayıtlanna da ge- çirmeden gizlice tedavi etmiş olmasıdır. Bana bun- lan söyleme fırsatı verdiğin için teşekkür ederim sana! BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 6 7 8SOLDAN SAĞA: 1/ 1950'lerin son- iannda Fransa'da gelişen sınema akımı. 2/ Düşün- cesizce her işe atı- 3 lan... Feodal dö- nemde Avrupa'da bır vasala hizmet 5 karşıhğında veri- len veonagelırge- " tıren mülk. 3/ Bü- 7 yük delıklı kal- bur... Bir renk. 4/ 8 Bir işin yapılması n için harcanan be- den ve kafa gücü... Notada durak ışareti. 5/ K.umaş ke- nanna makineyle yapılan sık sürfile dikişi. 61 Ûtan- ma duygusu... "Ibadet et- me" anlamında eskı söz- cük. 7/Ince kum ve çimen- toyla yapılan düzgün dö- şeme sıvası... Bir bestede kullanılabilecek aynı tür- den sesler kümesi. 8/ Yur- 8 dumuzdabir ırmak..."-- g - benim ilen gitmek diler- sen / Eğlen güzel yaz olsun da gıdelim" (K.aracaoğlan). 9/ Bir kemerin ya da tonozun tepe noktasına yerleştırilen taş. YUKAR1DAN AŞAĞIYA: 1/ Matem... Bır ılımız. V Derebeylık Japonyası'nda en aşa- ğı sınıfı oluşturan halk... Denizayısı da denilen bır fok türü. 3/ Polonya'da bir ırmak... Bir cins güvercin. 4/ Bir yerde otur- ma... Bır nota. 5/ Bir yapının damında çevresı ve üstü açık yer. 6/ Bağışlama... Dansçının ayakkabılanna takılan metal plakalann vurmalı birçalgı gibi kullanıldığı dans ûslubu. II Takımlar grubu... Padişah ya da vezir kavuklannda bulu- nan tüy ya da piiskül bıçımındekı sorguç. 8/ ''Sana ıbret - - - ise / Gel göresin bu sinleri" (Yunus Emre)... Kokmuş hay- van ölüsü. 9/ Gümüşbalığının küçüğü... Katışıksız.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle