25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 HAZİRAN 1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Baskanlık divanı Refah ANAPh koUuyor , ANKARA(Cumhuriyet Bürosu)-RPGenel . Başkanı [Necmettin Erbakan. DYP Genel Başkanı Tansu Çüler'in, merkez partilenn 4'lü koalisyon kurmalan arayışı çerçevesinde yann ve salı . günü CHP ile DSP _ liderleriyle görüşeceğini söyledi. Erbakan, ' DYP'lilerle sürdürülen gönişmeler konusunda yann ANAP'lılara bilgı vereceklennı belirterek "Partimizden ve ANAP'tan oluşan heyet yann bir araya gelecektir. Bu görüşmeye ~ fiderier katılmayacak. Amacımız zaman ' kaybetmeden ülkeyi tıükümete kavuşturmaktır*' dedı. ** tErbakan. diin RP -iîaşkanlık Dıvanı'nı toplayarak hükümeti kurma Lgörevi aldıktan sonra - liderlerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. . .Kurmaylanna Çiller'le _£erçekleştırdjğı görüşme . Konusunda bilgi aktaran ^Erbakan. ANAP'la da temaslann sürdürülmesıni jstedi. Alınan bilgiye göre. RP Başkanlık Divanı toplantısında. Çiller'in ne kadar samımı olup olmadığı tartışıldı. Erbakan ve kurmaylan. "Perşembeye kadar hiçbir şey yapmadan bekleyemeyiz. Çiller, DSP ve t HP ile göriişecek. Bu partilerle anlaşırsa, biz yan yolda kalmtş olunız. Bu nedenk, ANAP'la göriişmeleri sıklaştırmalıyız" görüşünü benımsedıler. Başkanhk ,divanı toplantısından sonra ",birbasın toplantısı düzenleyerek bundan sonra izleyecekleri programı açıklayan Erbakan, DSP ve ,,CHP ile yapılan görüşmede ',bu partilenn kendilerine muhalefette kalma isteklennı ilettiklenni, genye kalan sağ partilenn 'ise RP ile işbirliği içınde olacaklannı açık bır °şekilde dile getirdiklerini söyledi. DYP lideri, salı günü yapılacak örtülü ödenek oylamasını Erbakan'a karşı koz olarak kullandı Çiller'in aldanma pazarhğıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hakkındakı yol- suzluk soruş.turmalarıyla köşeye sıkışan DYP Genel Başkanı Tansu Çilkr. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'la görûşmesinde, ANAYOL azınlık hüküme- ti döneminde kendisine "hakstzhk" edildığını savu- narak soruşturma pazarlı- ğını gündeme getirdi. Çil- ler'in, salı günü yapılacak ör- tülü ödenek soruşturması oylaması sırasında yanına çekmeye çalıştığı RP'nin yönetıcilen, DSP'nın, örtü- lü ödenek skandalının so- ruşturulması önergesine des- tek ıçın "ciddi kaıut bekle- yeceklerini" bildirdiler. CHP'nin yanı sıra ANAP milletvekillerinin hemen he- men tamamının DSP öner- gesine destek verme eğili- minde olması nedeniyle. önergenın oylanmasında, Çiller'e.TOFAŞveTEDAŞ ihaleleri ile kuşkulu servet konulannda Yüce Dıvan'da yargılanma yolu açan RP'nin zor durumda kalaca- ğına işaret edildı. Kulisler- de, RP ile DYP arasındakı yakınlaşma için Başbakan Mesut Yılmaz'ın yaptığı benzetmeve işaret edılerek "Orrülü Viercümek hükü- meti pazarhğı yaptbyor" yo- rumlan dıle getınldı ANAYOL azınlıkkoalıs- yonunda hakkında bırbın ardına çıkan skandallar ve örtülü ödenek bunalımı üze- rine hükümeti bıtıren DYP lıden Çiller, başbakanlığının son günlerinde kullandığı 450 milyar lirayı, Muhase- be-i Umumıye Yasası'nda belirtilen amaçlar için kul- landığını kanıtlayamaması- na karşın, bu yönde açıltna- sı istenen soruşturmadan kurtulmak için koalisyon pazarlıklannı kuHanmayabaşladı. Alınan bil- giye göre Çiller, RP lıden Erbakan'la önce- ki gün vaptığı görüşmede, soruşturmalarla il- gili rahatsızlığını şöyle dile getirdi: " Koalisyon ortaklaruun uv umu önemlL Bir azmhk hükümeti yaşadık. Türkiye'nin sorun- tannı göğüsleyemedi. Bu dönemdeDVP'ye, ba- na büyük haksızbk yapıku." RPlıderi Erbakan'ın da Çiller'in imalı söz- leri üzerine, soruşturma komısyonlanyla hü- kümeti ayn ruttuklannı, ancak koalısyonda uz- laşmanın gerekli olduğunu belirterek bu yön- deki pazarhğa yeşil ışık yaktığı belirtildi. Çiller ile Erbakan, daha sonra DYP'nin is- • Çiller-Erbakan hükümet pazarlığından sonra RP, örtülü ödenek konusunda DSP'nin verdiği önerge için ikna edici kanıt istedi. Aksi halde ret oyu kullanacak. Görüşmelerde Erbakan'ın dönüşüme yanaşmadığı, Çiller'in ise RP'nin örtülü ödenek oylamasındaki tavnnı beklediği bildirildi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART tnsan yerleşimlerini konu alan HABITAT bitti. Gündemde cezaevlerinde insan yerleşimleri var! temi üzerine iki parti kurmaylannın dışan çıkmalannın ardından yanm saat süreyle baş başa görüştüler. Çiller'in, baş başa görüşme sırasında Erbakan'dangüvencearadığı önesü- rüldu. Bu görüşmede, DYP liderinin dönüşüm- lü başbakanlık istemini de dile getirdiği, an- cak Erbakan'dan olumlu yanıt alamadığı sa- vunuldu. Çiller'in, Erbakan'a yanıtını 6 gün sonra- ya bırakarak 18 hazıran salı günü yapılacak örtülü ödenek soruşturmasına ılışkın oyla- mada RP'yi kendi yanına çekmeye çalıştığı- na dikkat çekıldı. RP'nin DYP'ye destek vermesı durumun- da, DYP'nin de yardım toplama kampanya- lannda büyük miktarda usulsüzlükkr yaptı- ğı belgelenen ve RP ile bağlantılı olan Süley- man Mercümek araştırmasında RP yandaşı tutum izleyebileceğıne işaret edildi. Çiller'in, REFAHYOL pazarlığının ilerleyen aşamala- nnda, RP'nin ağırlıklı üyeye sahip bulundu- ğu TEDAŞ,TOFAŞve servet soruşrurmala- nna ilişkin komisyonlarda işbirliği yapmak için de güvence isteyeceği belirtildi. RP'den çark izlenimi RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Ulucak. TBMM Genel Kurulu'nda salı günû oylana- cak örtülü ödenek soruştur- ması istemine ilişkin DSP öner- gesı konusunda henüz tavırla- nnı belirlemediklerini söyledi. Llucak, bu konuda ilk ıddıayı ortaya atan kişinin RP Grup Başkamekili Şevket Kazan ol- duğunu anımsatarak Cumhu- riyet'e şunları söyledı: "DSP'nin bu konuda ikna edici belgeler ortaya koyması gereldr. Onümüzde 3 gün var. Parti içinde bunu tarbşacağız. Ona göre karanmızı verece- ğiz. Örtülünün görüşüimesiyleB- gili şöyle bir sakınca da var; devlet sırian ortava dökülebi- lir. Sadece DSP'nin önergesi- ne konu olan 450 milyar lira- lık harcamanın tarbşıİmast ge- rekir. Oturup Meclis'te taraf- ları dinleyeceğiz, buna göre tavnmızı belirleyeceğiz.'' Bazı RP yönetıcilen de ko- alisyon pazarlıklannın öner- genın oylandığı döneme rast- laması nedeniyle "sıkışnklan- nı" kabul ederek "Önergeye evet dersek DYP ile koalisyon /ora girer. Hayır dersek, RP ÇUIer'i kurtardıgibibirdurum olur" degerlendirmesinı yaptılar. ANAP: Süre kazanıvor ANAP Grup Başkanvekıli Murat Başesgioglu. Cumhu- riyet'e yaptığı açıklamada, DYP liderinin 20 haziran per- şembe günü Erbakan'a yanıt vereceğıne dikkat çekerek "Çiller, salı günü yapılacak ör- tülü ödenek soruşrurmasında RP'nin ta\ nnı görmek istiyor. Onun için de süre kazanmak istiyor. RP ile DV P'nin kura- cağı koalisyon, olsa olsa yol- su/lukların örtülmesi ittifakı olur. Anıa zor bir koalisyon olur. Çünkü, Çiller'in, grubu- nu kolay kolay ikna edeceğini fijnnetnıi>urum" dedı. ANAP milletvekillerinin hemen hemen ta- mamının, DSP'nin örtülü ödenek önergesi- ne destek verme egilıminde olduklan belir- tildi. Bu durumda, ÇHP'nin de destek vermesi halinde, Çiller hakkında örtülü ödenek için de soruşturma açılmasının, ancak DYP ve RP milletvekillerinin tamamının Genel Ku- rul'akatılmasıylaönlenebileceğikaydedildi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Abdülba- ki Ataç ise Cumhuriyet'e yaptığı açıklama- da, RP'ye yanıtın geç verilmesının sadece partisinin hafta sonu yoğunlaşan kongrelerin- den kaynaklandığını savundu. Ciller'den Refah savunması Kotunun ıyısını seçiyoruz'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller, eskı Demokrat Parti (DP) ve Adalet Par- rtisi (AP) milletvekillerine, koalisyon pazarlıklannda • RP'ye yönelmesiningerekçelerinısavunurken u Doğrude- diğinizşey,bazençokkötüler arasmdan en iyisi olabilrvor" dedi. 27 Mayıs Devrimi'nın ardından yargılanan eski DP milletvekilleri, Çiller'in verdiği yemekte, "Bugünbirih- tüalnavasıme\cut(kğildir.()lnıayacaktıryanılgKUidankur- tulmalıyi2~ uyansında bulundular. DYP lideri'Tansu Çiller, dün eski DP ve AP milletve- killerine yemek verdi. Çiller, yemekte yaptığı konuşma- da, DP'nın yürürtüğü davanın, şimdi DYP'de sürdüğünü belirterek "Oreçeteler.ogündoğruydu.bugündedoğru- dur" dedi. Millet adına yenileşme gerçekleştirmenin ko- lay birolay olmadığını ve değişimi sağlamaya çalışanla- nn kaybettığini savunan Çiller. askeri ihtilalın ardından DP'lilerin yargılanmasını kastederek "Sizin yaşadıklan- nız, bizûn yaşadıklanmızdır'" dedı. Çiller, DYP-CHP hükümeti döneminde Güneydoğu'da- ki terörle mücadelede başanlı olduklannı anlatmaya ça- Jışırken "BireümizdeBaüh devlet adamlanrunkulağımız- ^daki sesi, bir yanda ortaya koyduğumuz kararlıhk'" diye •Iconuştu. Çiller, üstü kapalı olarak RP ile koalisyon pazarlıkla- nnı değerlendirirken savunma da yaptı. DYP lideri şun- lan söyledi: . "Devletiıı temel ilkelerinden vazgeçmeviz. Hangi ko- aüsyon içinde olursa olsun, laik Türkive Cumhuriyeti'nin mücadelesini ve ileriye gidişin mücadelesini her ortam içinde, şartlar ne kadar müsait olmazsa olmasın, bu mü- cadeteyi verecek bir ckip laam. Bu ekip biziz. Doğru de- diğJnizşey, bazençoktersierarasından,çok kötülerarasut- dan en ivisi olabilivor." Sol blokta ısrarlı Baykal: RP'ye iltica ediyorlar HAZALATEŞ AFYON - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılann "iyibirdoktorla" tedavi edilebileceğini belirterek "Türkiye, aspirinle, Iıacıya hocaya götürüp okutup üiletmcyie tedavi edilemez. Amftiyata ihtiyacı var" dedi. • Hükümeti kûran ve kurdurtanlann halktaki değerlerini "yitirdiklerini ve RP'ye iltica etmeye çalıştıklannı savunan -'Baykal. "Gelin RP'siz hükümeti birlikte kuralım. Türkiye'yi, U dönüşü ile Suriye'ye, İran'a, Irak'a "•benzetmeyecek bir hükümeti en kısa zamanda dbirliğiy le ; ha>"ata geçireüm" diye konuştu. Solda blok oluşturma ••önerisini reddeden DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i •'de eleştiren Baykal, "Sen ne zaman çiçek açacaksın, İktidara geleceksin? Gd iktidara diyoruz gefaniyorsun, bırak 'bizgeieiimdiyoruz, buna dayanaşmıyorsun" diye yakındı. "• CHP lideri Baykal. dün Afyon'un çeşıtlı beldelennde 'açılışlara katıldı. Işıklarbeldesinde halka seslenen Baykal, Türkiye'nin sorunlannın Ankara'dan değil, Anadolu'dan çözülebileceğinı söyledi. Milletvekili dokunulmazlığının •en kısa zamanda İcaldınlması gerektiğinı vurgulayan •Baykal, "Milletvekili. görcvi sürdürürken dokunulmazhğı olabüir, peki volsuzluk yapmak, riişvet almak. edeneği çıkaıianna göre kullanmak. milletvekilinin görevi midir? Yolsuziukyapanın dokunulmazlığı olur mu?" dedi. dünyanın en büyük elektronik firmalarıyla rekabet ediyor. TÜRKIYENIN ASELSANI VAR Her ülkenin sahip olmakla gurur duydugu kurumları vardır. O ülke insanının yaratcıhgıyla, çalışkanlıgıyla, özgüveniyle yarattığı... IşteAselsan Türkiye için böyle bir kuruluş. Gerçek bir elektronik devi. 20 yıidır en ileri teknolojiyle üretim yapan Aselsan, bugün: haberleşme cihazlan, mikroelektronik, elektrooptik, mikrodalga teknolojilerinde dünyanın sayılı kuruluşlarından. Aselsan ürünleriyle yüksek kalite ve güveni yaşayın. Yaygın bayi ve servis güvencesinden yararlanın. Unutmayın, Aselsan sizin. i\ ASELSAN POLITtKA GU]\LÜGU HİKMET ÇETİNKAYA Şopen Sokağı... Bir fotoğraf düştü önüme, bir bakış yaşamın içinde büyüdü, yüceldi... Damardan boşalan kan gibi ılık ve uğultulu son lo- doslar esmeye başladı... 'Mavi gözlü dev', gecenin derinliğinde çaldı kapı- rrtı.. Ben o sırada gökyüzünün beyazını laciverte boya- maya koyulmuş, seyır deftenne mınnacık bir not düş- müştüm: "Yıldızlan sakladım senın için!.." Fotoğrafı elime alıp in siyah gözlenni çıkardım ve önü- me koyup konuşmaya başladım... Şair, "Bugün ben çokyorgunum" dedi koltuğa otu- rurken. O saatte Varna'dan bır ses duyuldu, Karade- niz yine hırçın ve dalgalıydı. istanbul kıpkızıl çızgilerie bölünmüş, Boğaz sıcak ve koyu bır karanlığa gomul- müştü. Şair yerinden kalktı, birden balkona çıktı, mı- nldanmaya başladı: "Ne güzel şey hatıhamak seni; Ölüm ve zafer haberien içınden, hapiste ve yaşım kırkı geçmiş iken... Ne güzel şey hatırlamak seni: bir mavi kumaş üstünde unutulmuş olan elin ve saç- larında vakuryumuşaklığı canımın ıçi İstanbul toprağmın... Içimde ikinci bir insan gibidir seni sevmek saadeti..." Her şey geç saatte başlamıştı. Şair dert yüklüydü, şair hüzünlüydü... Laciverdin ıçine sakladığım yıldızlar bir süre sonra özgüriüklerine kavuştu. Dediki: "En güzel deniz: henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk: henüz büyümedi. En güzel günlen'miz: henüz yaşamadıklanmız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz: henüz söylememış olduğum sözdür..." Geceydi ve ben umut yüklü gemılerde okyanusa açılmıştım... Çıplak ve merrıametsiz bır çığhkta umu- du anyordum... Şair bana bakıp gülümsüyordu... Gözlerimi yumup öylece kaldım. Paris Metrosu'nda mıydım, yoksa Moskova'da Kı- zıl Meydan'da mıydım, anımsamıyorum... Birden şimşek çaktı, gök gürledi. Çok korktum. Fo- toğrafa bir kez daha baktım, ona sarıldım. Bilinmeyen bir evrende tek başımaydım. Çığlık çığ- lığauyandım... Bir düş görmüştüm!.. ••• Bir fotoğraf düştü önüme, son lodoslar yeniden es- meye başladı... Koyu ve karanlık bir gecede tek başımaydım. Umut- suzluğun o dayanılmaz yalnızlığı içinde tren saatlerini yakalamaya başlamıştım. önce gözlerine baktım, kirpiklerine dokundum. Ço- cuksu yürek atışlanndan bir şeyler çıkarmaya çalıştım. Saçlan ay ışığıydı, kirpiklen lacivert... Şair ayağa kalktı. Siniriiydi.. Dedi ki: "Saçlan saman sarısı kirpiklen mavi..." O sırada silah sesleri duyuluyordu. Belki de Şopen Sokağı'nda mavi balıklı bir afişe ateş ediyorlardı. Kur- şun seslerini bizden başka duyan yoktu... O anda bir yıldız kaydı. Hiç beklenmedik bir konuk kapıyı çaldı. Hüznü kucaklayan bir başka şair Pablo Neruda 'Denizkızı ile Sarhoşlar Masalı'nt anlatmaya başlamıştı. Uzak bir aşkın rengindeydi gözleri. Umutsuz ve yan- kısız bir sesin yakınındaydı. Dudakları ise mercan ışı- ğında tıtnyordu. Çıplaktı, çünkü bilmiyordu giysileri... Tren saatini beklemeye başlamıştım... Varşova'da Bristol Oteli'nden aynldım... Vera'nın uykudan uyanışını o gece şairden dinledim. Yağmurda bir beyaz taş gibi panldayan kadını Pablo'nun kolunda gördüm. Varşova caddeleri bomboştu.... Bır ölüm anını hiç düşünmeden belki de Attila Joz- sef'le konuştum. "Tren alıp götürüyorbeni. Sana geliyorum./Kimbi- lir belki bugün kavuşmak üzere./Alnımdakiyangın sö- ner böylece./Ve belki şöyle diyeceksin tatlı fısıltınla: Git yıkan, ılık suyu açtım/AI bu havluyu kurun./Karnın açsa, ısıt eti ye./Yatağın her zamanki gibi benim ya- tağım." • • • Önüme bir fotoğraf, yüreğime hüzün düştü... Yağmur gece yarısı başlamıştı. Bu kez bir evin bal- konundan Şopen Sokağı'na bakıyordum. Kayıp yakın- lan yürüyordu... Mavi balıklı bir afiş delik deşik olmuş- tu... Mavi gözlü bir güzel kadın ise yıllann içinden bir çi- çek gibi ılık sesiyle telefonda konuşuyordu biraz hü- zünlü: "Saçlannı maviye boyamış dün gece. Sabah saat dokuzda da çıkıp gittı." Yağmur damlacıklan balkonu ıslatmıştı. Ben Şopen Sokağı'nda olup bitenleri şaşkınlıkla izlerken bir kız geç- ti simsiyah saçlan ve iri kara gözleriyle Andre Breton'u çıldırtırcasına. Hava görklü bir barbunya rengindeydi. Şopen Sokağı'nda insanlan kurşuna diziyorlardı. Bir kadın o kan gölü içinde sevgilisine sesleniyordu: "Seni öyle özledim ki dün gece mutlaka yanımda olmalıydın..." Şopen Sokağı'nda kadınlar ve çocuklar ağlıyordu. Mavi gözlü şair ise öfkeli ve üstelik hüzünlüydü... Şopen Sokağı'nda mermiler uçuşuyordu... Internet: http: // www.ptanet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (n Planet.com. TR DYP'li muhaüfler GIK'e hazırlanıyor ANKARA (Cumhuri>et Bürosu)-Eski DYP Teşkilat Başkanı ve Izmir Milletve- kili RıfatSerdaroglu. hükü- met oluşumlan konusunun görüşüleceği genel idare ku- rulunda (GİK.) RP'li koalis- yona karşı yeterli rriuhalefe- tin oluşacağını söyledi. Rıfat Serdaroğlu, RP'lı ko- alisyona güvenoyu verme- yeceğini açıklayan milletve- killerinin büyük bölümünün aynı zamanda GİK üyesı ol- duklannı anımsatarak <4 GİK'tedüşüncelerinıizisöy- leriz. Sonra gerekiyorsa ka- muoyuna da vansıünz" de- di. Yönetimın politikasına karşı eleştiri getiren üyelerin, geçmiş GİK toplantılanndan bazılanna son birkaç saat içinde bildirilmesi nedeniy- le katılamadıklannı kaydeden Serdaroğlu, salı veya çar- şamba günü yapılması plan- lanan toplantıya bütün arka- daşlannın gelebileceğinı söy- ledi. Çiller'in yaptığı temasla- nn ardından DYP grubunda büyük bölümün RP'li koalis- yona razı olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını bil- diren Serdaroğlu, "Bu konu- da organize olmaya gerek yok. Herkesin yeri, tarafi bd- ü" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle