28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 HAZİRAN 1996 PAZAR 10 PAZAR YAZILARI En koyu karanlık aydınlalıklıYalan söyleyerek özgürlüğü savunmak mürnkün mü?.. Insan, aldatarak mutlu olabilir. mutlu edebilir mi?.. Adaleti savunmak adına bazı gerçekleri görmezlikten gelen aydına, aydın denir mi?.. Rusya aydınlanyla aram hoş değıl. Hele şu seçım günlerinde... Bunlardan bıri, bana hiç de inandıncı gelmeyen bir heyecanla anlatıyor: "Bunu yapmak zonındayız. Dİşlerûnizi sıkaraki mide bulantımı/.ı bastırarak, oyumuzu Veltsin'e vermeye mecbtıruz-." Dişlerini sıkarken herhalde milyonlarca insanın yoksulluğuna sabrediyor; sokaklan mafya çetelerinin ele geçirmesine. binlerce genç kızin fahişeliğe yönelmesine, ulusal servetin bir avuç uyanık ve onlann dışardakı ortaklannca yagmalanmasına direniyor sıktıgı dişleriyle. Mide bulantısını bastmrken gözlerinin önünden 1993 sonbahannda parlamento binasinda diri diri yakılan gençler geçiyor olsa gerek: Çeçen savaşında katledilen on binlerce insanm kanının televizyon ekranlanndan taşarak ütûlü sivil pantolonlara sıçramasıdır herhalde mide bulantısının nedeni. Demek bütün bunlara göz yumulacak!.. Geriye ne kalıyor ki?.. Ne adına?.. Sakjn bu aydının kendi çıkarlan yatmasın, bu duvgusal ambalajlı önerinin altında?.. 70 küsur y ıl boyunca iktıdardan korkmaya alışmış aydının, sadece kendine karşı sansür uygulamaması. hatta yurtdışı gezilenne kolay vize vermesi nedeniyle Yeltsin iktidanna yaltaklanmasını kabul edemiyorum. Madem öyle, tüm beceriksizliğine karşın bu rezillikleri ortadan kaldırmış olan Gorbaçov'a neden destek MOSKOVA HAKAN AKSAY vermiNotiar'.' Onun iktidar şansını zayıf gördükleri için mi? Aydının görevi güçlüyü desteklemek mi ki?.. Inanmıyorum!.. Anlamıyorum!.. Bu ne garip seçim! Ülke lideri. kendi propagandasını yapmaya utanırgibi. "Ben iyiybn; beni seçin" demıyor. "Ötekiler daha kötii; beni seçin" dıvor. Nedeni bellı: Hanı şu dişlerin sıkılmasını, mide bulantısının bastınlmasını gerektiren konular... Ve "yepyeni" bır enerjiyle dört yıl daha "halka hizmefvaat ediyor. Rusya'da yaşadıklanm beni 4 *yeni"sözcüğüne karşı soğuttu; "yepyeni" sözcüğünden ise korkanm yakında nefret edeceğım. Aklım ınatla gerilere gidiyor. Çok gerilere değıl, yalnızca on yıl kadar öncesine. Sovyetler Birliği Komünist Partısi'nin 27. kongresinde uzun boylu, tok sesli. dinamık bir yöneticinin konuşmasını dınledikten sonrakı düşüncelenmi anımsıyorunv. "*Belki de bu koca salondaki tek gerçek komünist bu adamdır"demıştim. İşte konuşmanın yayımlandığı 22 ocak 1986 tarihlı Pravda gazetesi. beti benzı atmış. suskun duruyor önümde " O adam". o zamanlar da genç değildı: 55 yaşındaydı. Ve rejim karşıtı aydınlann sünllduğü, akıl hastanelcnne tıkıldığı. Afganistan'ın işgal edildiği zamanlarda *oybirliğiyleT 'alınan kararlann değişmez bır parçasıydı. "Dişlerimizi sıkarak, mide bulantımızı bastırarak.J" Yalnızca bıri değil, aydınlann çoğunluğu böyle düşünüyor. Ustelik düşünmekle kalmıyor: belleğini buzdolabinın en erişilmez bölümüne tıkıştırarak seçim kampanyasına aktif katılıyor... Rusya aydınlanyla aram hoş değil Bunlar, daha çok kendilerinin "eüt zümre"olduklan inancıyla yaşayan, adalet duygusundan çok denge hesaplanyla üreten temiz pak giyimli lafazanlar. Düşüncenin yenne hesabı, kuşkunun yenne önyargıyı, sorunun yerine yanıtı, eleştirinin yerine onayı koyan İcişılerden ışık yansıması çok güç. Oysa karanlıktan o kadar bıktı ki insanlar. Böyle günlerde karanlıklann en tehlıkelisını, "aydın karanlığı"nı onlara reva göımeye kimsenin hakkı yok. Desmond Tutu emekli oluyor JOHANNESBURC AYSU ÖNEN Protestolann ateşli yürüyüşçüsü, vaazlann bilgi dolu sesı, sisteme meydan okuyon inatçı bir Gûney Afrikalı. başpiskoposluk kurumunu öylesine genişletir ki, kutsal kırmızı elbisenin ondan başka herkese büyük geleceğine inanılır. Onun yerinin doldunılamayacağı kesindir. lştebu yüzden. Başpiskopos Desmond Tutu'nun, görevinden aynlması herkesi şaşırtır. Onun iğneli dilinden hoşlanmayanlan da, tatlı esprilerini sevenleri de. Tutu, sağlıklı bir çocuk değildir. Sağ eli, bebekten geçirdiği çocuk felcinden etkilenmiştir. 12 yaşında vereme yakalanır. Büyükannesi ona "Mpüo"adını takar: Yaşam. Tutu, tensel güçsuzlüğünü, tinsel ınançla desteklemeyi çabuk ögrenir. Yine de hiçbir zaman, Incil'in kör bir izleyicisi olmaz. Veremin en acıl\ anlannda, dikkatli, hesabını bilen bir Protestan olarak, Tann'ya kafa tutar: "ÖJdüreceksen hazınm Tannnu ama öMürmeyeceksen beni boşuna uğraştuTna." Tann'ylayapılan o konuşmanın ûzerinden 50 yıl geçti. Desmond Tutu hâlâ ayakta duruyor. Oüney Afrika'nın ilk siyah dini lideri, 1975'te başpiskopos seçildığinde, kendini. umudun bittiği, hapisanelerin siyahlarla dolup taştıgı, yabancı ülkelerin sırt çevirdiği bir ülkede buldu. Özgürlük savaşını destekledi, sılahlara karşı çıktı. Irkça hükümete karşı gelenlerin yanındayeraldı, hükumctle işbırlıği yapanlann öldürülmesini engellemek için savaştı Adı, banşla birlikte anılan Tutu, ulusuna "gökkuşağı halkı" ismini verdi. 70'lenn ırkçı hükümetinin susturmayı başaramadığı tek ses Desmond Tutu'nun ki oldu. Başpiikoposu olduğu ülkenın başındakilerı tanımadıgını her yerde haykırdı. Ölümle tehdit edildi. Yurtdışma çıkıp hükümet aleyhindc' konuşmasın diye pasaportu elinden alındı. ama dünya onu Nobel Banş Ödülü'yle kucakladı. Norvcç'te, ödülunü aimadan önce etrafa bomba haberleri yayılmıştı. Polıs, bombayı ararken Tutu. ayağa kalktı ve korkusuzca **We Shall Overcome" adlı şarkıyı söylemeye başladı. Kısa bir süre sonra. bütün salon ona eşlik ediyordu. Desmond Tutu başpiskoposluk görevını, Winston Ndungane'yc devrederken "Kraiöldü, yaşasın kraJ" demekle ortalığı son kez kanştırdı. Tutu, kişilerin değil, kurumlann önemli olduğunu mu anlatmak istemişti, yoksa başpiskoposluğu kendi krallığı olarak mı görüyordu 9 Desmond Tutu, tüm doğal liderler gibi sevilmekten. etrafma insanlan toplamaktan, can kulağıyla dınlenmekten güç alıyor. Ölmeden önce Tann'dan af dilemiştir diye. Hitler'i bağişladığını söyleyecek kadar geniş yürek'li. "Bclki inanmayacaksınız, ama ben aslında çok utangaç biriyim" diyor. Haklı, ınanmıyoruz. Carl Lewis rüzgâr gibL. Dördüncü kez Olimpiyaflara ha/ırianan Amerikalı atlet Cari Levris, Atlanta Olinıpiyab Elemeleri'nde yine fırtınalar estirdi. Ünceki gün yapılan erkeklcr 100 metre yanşına kaülan ünJüatJet, rakiplerini geride bıraktı. Klemder, yanşmalann yanı sıra atletlerin birbirinden Uginç giy sileri ve aksesuarlan ile de dikkat çekiyor. Secmekrde, 100 metrede başanlı olan bayan sprinter Gail Denvers'ın koşu performansını olumsuz etkilemesi olası uzun tırnaklanbu aksesuarlann en ilginçkrinden biri oldu. (Fotoğraf. REUTERS) Her keseye uygun yapay dünyalar "Tatüde nereye gidetim' sorusu, Batı Avrupa'da ve özellikle Almanya'da milyonlarca kişinin her yıl en geç bugünlerde kafasını kurcalar insanın iyi bır yemek için önce çarşıdan neler alması gerektiğınin listesini çıkartır gibı bir "tatfl listesi" çıkartılır önce. Berlın'de her yıl mart ayında dünyanm en büyük turizm fuannı gezenler, gezegenimizin küçülmesi ve kültürlenn metalaşması hakkında ilkır sahibi olabilir. Fuarda hemen hemen her ülke ve bölge. kendi "kültür"ünü tepsi içınde sunar Afnka ülkelerinın standlannda ahşap masklar. \ahşi hayvan fotoğraflan filan vardır \e bır büyücüyle birkaç "yerlTden oluşan bir grup dans eder L'/akdoğu standlan gizemlı bakışlı çelik gözlerle, kımonolarla. batık örtülerle ve ıssı? kumsal rcsımlenyle doludur ve Batı'da Coco reklamlarını çağnştınr Bu model, her ülkeye göre değişerek sürer Örneğin Türkiye salonunda minyatür olarak yenıden ınşaedilmiş Akdeni/ evlen. bakır sınıler, tepsiler, kılimler bulunur lşın ılginci, hiçbir ülke. kcndı luri/m bakanlığının yardımıyla yaptığı bu "sunuş"tan kendısı rahatsız olmaz, bılakıs bunu gururla sergiler İnsanlar. nasıl bır tatil ıstediklenne görc tun/m acentesıne giderler ve örneğin denı/, güneş, kumsal için Tunus, Fas, Türkiye. Italya, Ispanya, Yunanistan gıbı güney ülkelennden. artık hangısinde yer varsa ve hangisı keseye uygunsa, bınnı seçerler. Kendılennc üç hanalık bir "theme worW" yaratılmıstır gıttıkleri yerde Yanı tek konulu yapay bir dünya. Tesısten dışan zaten pek adımlannı atmazlar. Bırçok ülkede bu tehlıkelı bıle olabilir Onlar kendılen ıçın yaratılmış bu dünyada, kendi dillennı konuşan bır rehbenn yaptıgı slaytlı göstenyle bulunduklan ülke hakkında bır şeyler görüp duyarlar.En azından dünyanın "getişmiş" ülkelerınde herkes birer "theme world"de yaşıyor zaten: Yapay dünyalar. uzaktan seyredilen hayatlar. gerçekmış gıbı geİmeyen olaylar ve haberler.. Amerikalılar ve Japonlar bu alanda öncü. "Kûkür" aslında belki de yüz yıl öncekı halıyle yok oldugu ıçın herkes "Benim küKürüm" diye bagınyor bugün Herkesın yaşam larzı birer kultür artık. Hızlı ve geçici bılgılenn. bılgisayann, televızyonun ve mültımedyanın dünyayı değı^tırdığı ortada Tunzm sanayii ise on yıllardır bu gelişmenin önculüğünü yapıyor. Genye ise bir arayış kalıyor Gerçek hayat nende? BODRUM/TURGLJIREISTE DENIZKENARI Özel Plaj, Yan Olımpik Havuz. Restoran, Market. Baıiar. Möblelı Denız Manzaratı, Mutfak ve Mını Barlı 4 KIŞILIK APARTLAR 2.000.000. TL ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 TEKSTİL BANKASI A.Ş. ORTAKLARINA DUYURULUR Bankamız sermayesinin 1 trilyon Türk ürası'ndan 1,7 trilyon Türk Lirası'na artınlması nedeniyle bastmlan 10. Tertip hisse senetleri 17 Haziran 1996 Pazartesi gûnünden itibaren, Istanbul'da Genel Mûdürlük binasmda ve diger illerde Şubelerimizde dagıtılmaya başlanacaktır. 10. Tertip hisse senetlerinın, bu sermaye artışı ile ilgili "Rüçhan Hakkı Kullanım Makbuzu" ve " 11 Numaralı Yeni Pay Alma Kuponlan" karşılıgında teslim edileceğı Ortaklarımıza du^rulur. TEKSTİLBANK Abide-i Hürrıyet Cad. Geçıt Sok No 10 Şışlı 80270 Istanbul CANLARA ve DOSTLARA TATİL OUNAĞI Geçen yılki başarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güıelçamlı'da deniıe sıfır Otel Eva'dayız. Özel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşii alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, sürekli sıcak su olanaldarryla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 10 gün-10 gecelik paket tatil pro§- ramı hazırladık. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Prienc-Milet-Didim, Pamukkale, KuşadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danil olacak. 10 gün-10 gece yatak+Kahvaltı + Ak|am yemeği + Geziler+Ozel 3eceler+ Oğle yemekleri (Gezilerde)= 600 DM (KDVd.hil) Telefonla Ayrıntılı bilgi ve bro^ür isteyiniz. EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Td: 0.256.518 36 20 - 512 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 17 Haziran 1880'de "Mekteb-i Hukuk" adıyla kurulan İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTEMİZ 116'ncı yılını, mezunıyet torenıyle birtikte 17 Haziran 1996 Pazartesi günü saat 14.00'te tören ve şenlıklerie kutlayacaktır. Fakültemizde ilk kez gerçekleştirilecek bu etkinlik, Başbakan Sayın MESUT YILMAZ, Başbakan Yardımcısı Sayın NAHİT MENTEŞE ve Milli Eğitim Bakanı Sayın TURHAN TAYAN'ın açış konuşmalan ile başlayacak, yenı mezunlanmıza belgelerı venldıkten sonra şenlıklerle sürecektır. Tüm mezunlarımızı bu kutlamamızdaaramızda görmekten mutlu olacağız. Prof. Dr. AYSEL ÇELİKEL İ.Ü. Hukuk Pakültesi Dekanı TC MERSİN 5. İCRA DAtRESİ'NDEN DosyaNo: 1995 4511 Menkulün Açık Arttırma llanı Bir borçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cıns. mıktar ve kıymetlen yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Bırinci arttırmada 20.6.1996 günü saat 15.00-15.20'de Bağcılar Belde Yolu Or Turbo Fabrikası'nda yapılacak ve o günü kıymetlenn 0 /o75'ıne istekli bulunmadığı takdırde 21.6.1996 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. Şu kadar kı. arttırma bedelinın malın tahmın edılen kı>metının yüzde kırkını bulmasının ve satış ısteyenm alacağına rüçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevırme ve paylann pavlaştırma masraflannı geçmesının şart olduğu, nıahcuzun satış bedelı iizennden °o oranında KDV'nın alıcıya aıt olacağı ve satış şartnamesınin ıcradosyasında görülebileceğı, masrafı venldığı takdırde şartnamenın bır örneğının isteyene gönderilebileceği, fazla bıl- gı almak ısteyenlerın yukarıda yazılı dosya numarasıyla daıremıze başv urmalan ılan olunur. Muhammen kıymeti Lıra Adedı Cınsı (Mahiyeti ve önemli nıtelıklen) 12.000.000.000 TL 1 Grup halınde komple R.A.S. Coşmak markalı 6 istasyonlu fıltre \malat tesisi pişinci. (lc. If. K. 114/1, 114/3) Yönetmelik Örnek No: 25 Basm-93138 Avrupa ve Avrupalılık... Avrupalı olmak ya da Avrupa'ya girmek rüyalarını en fazla siyasi malzeme yapan politıkacılann başında gelen eskı başbakanımız. u Başbsç'an"tnbündeki yennı aldığında, çevreden görüp de koşan ve kendisini öpen birkaç Türk taraftar dışında pek . kimsenin dikkatini çekmemiştı. Ama mutluydu.. Belki de haklı olarak.. Çünkü verdiğı sözü yerine getıriyordu "Türkiye'yi Avrupalı vapmayı başaran tek lider"olduğu için değıl.. "Avrupa kupası finallerine katılın, ben de maçlara geleceğim^şeklindeki sözünü tuttuğu için.. Zevkten dört köşe eski başbakana sorduk' "Neler hissediyorsunuz ?" u Bu maçı aücaaz.. Buralara geküğimiz için çok muduyum... Gurur duyuyorum..Bildiğin gibi değil—" Avrupa'da bulunmak, Avrupa Kupası finallerine katılıyor olmak, bir Avrupa ülkesinin stadında maçı izliyor ya da maç oynuyor olmak, Avrupa'ya u girmiş" olmak ne anlama geliyordu ? Avrupa'nın en iyı takımlan arasında sayılan bır takıma karşı ba$a baş mücadele ediyor ve eskiden olduğu gibı ezılmiyordu. Bayrağımız, diğcr Avrupalı ülkelenn bayrakları ile hemen her yerde yan yana dalgalanıyordu. Ama maç sonrası Nottıngham'ı Londra'ya bağlayan M1 otoyolundakı yüzlerce otomobilın, hangisinde Türklerin bulunduğu, hangisini Türk şoförlerin sürdüğü, hâlâ beili oluyordu. Camlardan bayrak sallayan, saatte 130 kılometre hızla giden otomobıllerden sarkan, birbirlerine selektör yaparak selam veren. camlardan tüküren.'mola verilen benzin istasyonlannda hemen bir iki kutu birayı devirenlerin hangi Avrupalı ulusun vatandaşlan olduğu belliydi. Istanbul'un TEM otoyolundan buralara taşımışlardı ulusal nitelıklerimizı. Futbolumuzu, dostluk gösterilenmızi. sıcak kanlılığımızı, gürültülü ve fanatık tezahüratımızı. lokantalarda "Ağbi, ayıbediyosun yavv.. Allahaşkına, ben çıkardım işte.. sana verdirir miyün hiç" muhabbetlenmtzı.. Nottıngham sokaklannda fesli. burma bıyıklı adamlar, şalvar üzerine entari giymiş kadınlar ve sahada 8-0'a razı futbolcular görmeyı hayal eden yabancılar, yani diğer Avrupalılar tabii ki şaşınnışlardı. Ne diyeccklerini bilemiyorlardı.. Ingiliz radyo spikeri, "tnanılmaz bir şey. bunlan biz birkaç sene önce antrenman yapar gibi yenerdik~" dıyerek hayretinı gizlemıyordu. Aynı spiker. tribünlere bakıp "Hayat pahalılığının ve enflasyonun bu kadar feci boyutiarda olduğu bir ülkeden, bu kadar çok insanın kalkıp da buralara gelebilmesi garip" diye de ekliyordu. Bu yorum, bize biraz kendi ülkemizdeki "Ağbi yavv. Kime sorsan ağlıyor.. Para yok diyor- Git bak, her gece lokantalar adam almıyor. Herkesin altınhda Mercedes BMVV var_" muhabbetlerinı de anımsatmadı değıl. Bunlan alt alta toplayınca, Avrupalı olmanın, ya da olmamanın, Avrupa'ya ne kadar girmiş olmanın, ya da neresinden girmiş olmanın. onlarla ekonomide, kültürde, sporda ne kadar boy ölçüşebıldığımızin muhasebcsını yapmak hayli güç.. Belki de böyle bir muha.sebeyı yapıp yapmamanın gerekliliğini bir kez daha lartışmak, önemli olanın şu veya bu kıtaya dahıl olmak değil. başkalarının standartlanna uyum sağlayıp sağlamadığımızı ölçnıek yerine, önce iyi bır standarda oturmayı hedeflemek.. Nottingham'daki ^J" \ birahanede, admı bilmediğim ama "Ahmet ve Mehmet" olduğuna bahse girebileceğim iki vatandaşımızın şu diyaloğu, yoruma gerek bırakmadan bu ikilemi simgeliyordu : - Yav, bu Hırvatlar Avrupa'nın neresinden geliyor ? - Yoğuslav bunlar oğlum.. - Yav, orada savaş yok muydu ? Bu herifier nasıl futbol ovnuyorlar orada ? - Helal olsun ama dıı mı ? Bak buralara kadar gelebilmışler işte.. - Bunlar da Avrupalı yani.. Bizim gibi ? - He ya.. Biziın gibi.. PeraTanıtım 35 vaşır* aşmamş. ((Motors*letl< adayiar terc h neöenor)Ulaşım Görevlisi h: *.& Cm MeşeSk Sc* Dvnya Han 18120 K SATILIK DAİRE Akatlar, Zeytinoglu Caddesi üzerınde 2 oda, 1 salon, 110 m-' apartman dairesi sahibinden satılıktır. Mür: 268 76 97 BUGUNUNU VE YARININI ÇOCUKLARI tLE PAYLAŞAN TÜM BABALARI KUTLUYORUZ. AÇEV DİKKAT! Yeryüzûnde, TEMEL EĞİTtM'i hâlâ 5 yıl olan Yedi Gerjkalmış Ülkeden biri de TÜRKİYE! ÖDÜNSÜZ - KOŞULSUZ ZORUNLU 8 yılhk TEMEL EĞlTlM'e geçerek bu ayıptan kurtulmalıyız! ÇYDD
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle