01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuri71VI.SAYI2S8»/ K(KDV içinde) KURUCUSU: VBNB NMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: MOİR lUDJ (1945-1991) .- f 300-500 milyon önpeşinatla ev •Tum jubeJerfmtz ve yurtdtjı temsıkıhklerimız / satış ıçın hızmetînızdedir. EMLAK BANKASI 16 HAZfcMMDKPAZM CUMHURİYET'LE BİRLİKTE ı TERÖR Manchester'da bombah gün • //. Sayfada M TV'DE SİNEMA Kramer'den ırksal gerilim 117. Sayfada ÖSYS Taban puanlar ve tercihler • 12. Sayfada KOHL'ÜN İSTİKRAR PAKETİNE PROTESTO Alman patrona kırmızı kart • 9. Sayfada Devlet başkanlığı seçimleri için halk bugün sandık başma gidiyor Gözler Rusya'daYazgilanm Oylayacaklar Seçimlerde, son beş yılda uygulanan siyaset açısından "tamam" yanıtı verilirse iktidar, Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov'a geçecek. "Devam" yanıtı, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in iktidannı dört yıl daha uzatacak. Öteki 8 adayın kazanma şansı oldukça az görünüyor. Bugünkü ilk turda hiçbir adayın, oylamaya katılanlann yansından fazlasının desteğini aiamayacağı tahmın ediliyor. • //. Sayfada 'ABD'nin çıkarları korunacaktır' ABD Bakanlığı Müsteşan Talbott, Rusya'da demokrasinin yavaş yavaş yerleşmekte olmasına rağmen ülkenin geleceğinin "belirsiz" olduğunu kaydetti. Talbott, seçimlerin ardından Rusya'da yeni hükümetin kompozisyonu nasıl olursa olsun değerlendirmelerini kilit meselelere göre yapacaklannı kaydetti. Talbott "Ortaya çıkabilecek her türlü sonuca hazınz. ABD'nin çıkarlannın korunması için ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi. • //. Sayfada Ataturk ilkelerine halk sahip çıktı' Demirel'den 2. uyan • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Refah Partisi ile DYP arasında bir koalisyon arayışının devam ettiği sırada ikinci kez rejim uyansında bulundu. Süleyman Demirel, çağdaşlığın Türkiye'yi kişiliğinden kopardığının iddia edilemeyeceğini belirterek "Büyük Atatürk'ün koyduğu bu çerçeveye aydınlar ve halk sahip çıkmıştır. Türkiye buradan geriye gidemez" dedi. • 4. Sayfadagıdemez" dedı. Wk4.Sayfada ' » * »W *>» A* f ^ Y( l \ \ I^A^^yry^ Jf//W\ Çiller ve Erbakan, haklanndaki araştırma önergelerini koz olarak kullanıyor Aklanma pazarkğıÇlller'ln korkusu örtülü ödenek DYP lideri Tansu Çiller, RP lideri Erbakan'la görüşmesinde, ANAYOL döneminde kendisine "haksızlık" edildiğini savunarak soruşturma pazarlığını gündeme getirdi. Çiller'in, salı günü yapılacak örtülü ödenek soruşturması oylanırken yanına çekmeye çahştığı RP'nin yöneticileri ise DSP'nin örtülü ödenek skandahnın soruşturulması önergesine destek için "ciddi kanıt bekleyeceklerini" bildirdiler. DYP'den Mercümek güvencesi - RP Meclis'te DYP'ye destek verirse, DYP'nin de, yardım toplama kampanyalannda büyük miktarda usulsüzlükler yaptığı belgelenen Mercümek araştırmasında RP yandaşı tutum izleyebileceğine işaret edildi. Çiller'in, pazarlığın ilerleyen aşamalannda, RP'nin ağırlıkh üyeye sahip bulunduğu TEDAŞ, TOFAŞ ve servet soruşturmalannda işbirliği yapmak için de güvence isteyeceği belirtildi. • 5. Sayfada Dogan Cures'ten mesaj 'Partfler tarihten ders alsın' • DYP il kongresine katılmak üzere Kilis'te bulunan Dogan Güreş, merkezdeki partilenn ülkenin sorunlanm çözmek için bir araya gelrnesi gerektiğini vurgulayarak Tarihten ders aıınmalı. Bu ülkenin tarihine baksınlar, ne olacağını anlarlar" dedi. KİLİS (Cumhuriyet) - DYP Kilis Millet- vekili ve eski Genelkurmay Başkanı Dogan Güreş, merkezdeki partılerin ülkenin sorun- lannın çözümü için bir araya gelmesi gerek- tiğini vurgulayarak "Tarihten ders alınmaİL Bu ülkenin tarihine baksınlar, ne olacağını anlarlar" uyansında bulundu. DYP'nin RP ile koalisyon kurmasına karşı olduğunu da belirten Güreş, "Gerekirse DYPmuhatefete neden çekilmesinr> dedı. DYP ıl kongresine katılmak üzere Kilis'e gelen Doğan Güreş, basm mensuplarının hü- kümet kurulması çalışmalan konusundaki sorulannı şöyle yanıtladı: "Benim DYP-RP koalisyonuna karşı ol- duğumu söytüyoriar. Elbette karşıyım. Ben M Arkası Sa. 6, Sü.6'da MGK'DE ÇEKİÇ GÜÇ ALARMI • 6. Sayfada 0 *. Istanbul'dan(Castro geçti HABITATII sona erdi HABITATII KonferansTna kaülmak üzere İstanbul'da bulunan Kiiba Devlet Başkanı Fidel Castro, dün Türkiye'den aynldı. Castro, dün saat 14.00 sıralannda kalmakta olduğu Svvissotel'den a\ nlarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukm'ne gitö. VIP salonunda kısa bir süre dinlenen Castro, kalabakk bir gazeteci topluluğu ve yoğun sevgi gösterileri arasında özel bir uçakîa 1450'de Türkiye'den aynldı. HflİCE TUNC9I »ı A2E MMŞMfa • 16. Sayfada İStanbUl Deklarasyonu Konferansın ıkı sonuç bıldirgesinden bin olan Istanbul Deklarasyonu dün onaylandı. Insan yerleşimlennin iyileştirilmesi yolunda atılması gereken adımlann yer aldığı deklarasyonda, "HABITAT gündemindeki hedeflere, ve önerilere bağlı kalarak yürütülmesi için karşılıklı dayanışma içinde olacağımıza söz veriyoruz" denildi. 2. kOfflİte bİldİrgeSİ Konferans çcrçevesınde çalışan II. Komıte bildirgesinde hükümet dışmdaki kuruluşlann ilk kez İstanbul'da büyük bir katılımla bir araya geldiğine dikkat çekildi. Bildirgede, Sivil Toplum Kuruluşlan'nın karar alma sistemine dahil edilmesi istenirken yerel yönerimlerin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi. • 7. Sayfada Galatavıraj 'da 56 haftadır sürdürülen oturma eyleminde dün aralannda sanatçı Ferhat Tunç'un da bulunduğu yaklaşık 200 kişi gözaJöna alındı. (Fotoğraf: KAAN SAGANAK) Cıımartesi gözaltıları• Bir yılı aşkın süredir her cumartesi Galatasaray Lisesi önünde toplanarak 'kayıp' yakmlannı arayan "Cumartesi AnnelerT'ni polis bu hafta yine gözaJtına aldı. Aralannda sanatçılann, gazetecilerin ve yabancı basın mensuplarının da bulunduğu 200 kadar kişi, polisler tarafından Istanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul Haber Servbi - Gözalhnda kaybolanlann ya- kınlannca Galatasa- ray'da 56 haftadır sürdürülen oturma eylemı, dün polis ta- rafından tkinci kez engellendi. Galata- saray Lisesi önünde önce büyük polis ba- nkatını aşarak otur- mayı başaran dört kadın, ardından da Istiklal Caddesi üze- nnden, aralannda sanatçı Ferhat Tunç, DİSK Örgütlenme Sekreten Hulusi Karh, Tekstil Sendı- kası Genel Sekreten Hüseyin Karadu- man ve Haydar Kut- lu'nun da bulundu- ğu yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı. O- turma cylemine des- tek vermek üzere CHP millervekilleri Eski TBKP Genel Sekreten Ha\dar Kutlu da u Ben işime gidiyorum'" demesine karşın gözalo- naalınmaktan kurfulamadı. (KEREM ILGAZ) kınlan, tutukiu aile- len ve destekçiieri gözaltına alındı. Grup Yorum, Grup Kızılırmak, sanatçı Ferhat Tunç ve Hal- kın Proleter Birliği muhabiri HatunTe- kinalp'ın gözaltına alındığı tstikial Caddesi'nde, polis tarafından durduru- lan eski TBKP Ge- nel Sekreten Hay- dar Kutlu da "Ben işime gidiyonım" demesine karşın gö- zaltına alınmaktan kurtulamadı. Polisin gözaltı listesi içinde. Guardian gazetesi muhabiri Seıta Smrth. Fransi7 pro- fesör Paul Baren- fant, Judith Ann Cunnuson, Banş dergisı muhabiri Ömer Uçar da yer aldı. Gözaltılar sü- Ercan Karakaş ve Algan HacaJoğlu, ODP Ge- nel Ba^kanı Ufuk Uras ve İHD Genel Başka- nı Akın Birdal ile bırlıkte alana gelen DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, "Biriigi,bütün- lüğü, banşı, kardeşliği ve demokrasivi sagla- mak, aalı analanmıza destek vermek için geJ- dik"dedi. Yüzlerce çevık kuvvet polısı. köpek- ler, panzerler, ambulans ve ıtfaıye araçlan> la birlikte sabah saatlerinden itibaren Galatasa- ray'da kayıp annelerine karşı önlem aldı. Mey- dana önce polis barikatmı yarmayı başararak üzerlenne "Açhk grevindeyiz" yazılı tişörtler giymiş dört anne geldı. Meydana oturan anne- ler, tartaklanarak gözaltına alındılar. Daha son- ra, caddeye giren "kuşkulu" bütün kayıp ya- rerken aynı mekânda 'kurt' işareti yaparak du- ran 10 kışılik grup ise sadece meyjdanı terk et- meleri için uyanldı. Aynı saatlerde Mis So- kak'ta ve Şişli'de gözaltına alındıklan bildiri- len 100'ü aşkın kişinin de Istanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi. Poli- sin ilk müdahalesinin ardından Galatasaray'a DİSK Genel Başkanı Budak ve yönetım kuru- lu üyeleriyle Istanbul milletvekilleri Algan Ha- caloğlu, Ercan Karakaş, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras ve İHD Genel Başkanı Akın Birdal geldi. Galatasaray'da yaptıklan kısa oturma eylemi sırasında bir açıklama yapan Rıdvan I MArkasıSa.6,Sû.3'te Cezaevlerindeki açlık grevleri yayılıyor Toplu ölümler olabilir' • Malatya'da bir hükümlü kendisini yakmaya kalkışırken Gaziantep Cezaevi'nde süresiz açlık grevi 5'er günlük dönüşümlüye çevrildı. ÇHD Ankara Şube Başkanı Avukat Kazım Genç. "Adalet Bakanlığı'mn cezaevlerinde uyguladığı baskılar, 12 Eylül askeri yönetiminın dillendirdiği 'Asmayalım da besleyelim mi' anlayışının günümüzdeki yansımasıdır. Bu mantık ile cezaevlerinde toplu ölümlere yol açacak yetkilileri aklayacak tarih yoktur" dedi. • 4. Sayfada OLAYLARIN ARDINPAKİ GERÇEK Kirli Siyaset.. Siyaset yine toz-duman. Başkentteki her gelişmenln ardından, "Bundan daha kö- tüsü olamaz " değerlendirme- siyapütyor ama daha kötüsü oluyor. Türkiye, Eylül 1995'ten bu yana tam dokuz aydır, tartış- malı, bol krizli hükümetlerle yönetiliyor. Birbirinden çok farklı koşullarda kurulan 51, 52, 53. hukümetler kısa süre- deyıprandı, sahneden çekildi Şimdi 54. hükümet aranı- yor. Ne var kibu kezpazatiık da- ha çirkin, daha değişken he- saplar üzerindeyürütülüyor. Pazariıklar, hükümet ilke- leri, Türkiye 'ye bakış farklı- lıkları üzerinde değil, yolsuz- luk, usulsüzlük iddialarının nasdgündemden düşürülece- ği konusunda sürdürülüyor. HükümetikurmagöreviRP Genel Başkanı Necmettin Er- bakan 'da. Herfırsatta, 'Tür- kiye derhalyeni bir hükümete kavuşmalıdır" diyen Erba- kan, sadece liderlerle görüş- me aşamasını beş güne yaydı. Erbakan önceki gün DYP GenelBaşkatu Tansu Çiller'le görüştü. Görüşmenin son ya- nm saatlik bölümü, Çiller'in isteği üzerine, "başbaşa "geç- ti. Bir genel başkan düşünün ki kendisine enyakın yardım- cdanna bUeaçmadığt konula- n Erbakan 'lagörüşüyor. • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Şarkuun 6 First Ladysi' öldü Ünlü caz sanatçısı Ella Fitzgerald, 78 yaşındaydı 250'nin üstünde aJbümü varth. LOS ANGELES (AA) - Caz müziğinın efsaneleşmiş ismi, Amerikalılann tabiriyle "Şarkının First Ladysi", "başkadını" Ella Fitzgerald, ABD'nin California eyaleti Los Angeles kentinin Beverly Hills semtinde, 78 yaşında öldü. ABC televizyonunun ölüm haberini bildirdifi Fitzgerald'ın son yıllarda sağlığı hayli bozulmuş, 1993 yılında da her iki bacağı diz kapağı altından kesilmışti. Müzik kariyeri 60 yıllık bir zaman dilimini kaplayan caz ustası Fitzgerald, sesinde, tonlarda eriştıği berraklık, ezgilerdekı ahenk ve ritim yetkinliği, "loş pes seslerdeki büyüsü ve çmlatan tizlerdeki parlaklığı" ile şarkıcılar ve tüm müzisyenler arasında büyük ün ve hayranlık kazanmıştı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Babalarımız... Babam... Ben küçükken TIR şoförü olmak isterdim. Çünkü babam, karnyon şoförüydü. Önce onun gibi kamyonu kullanmasını öğrenecektim, sonra daha büyüğünü... Bağ çubuklanndan direksiyon yapıp koşmak, kum yığ»n- larının tepesine kadar, "yol ınşa etmek" büyük zevkti... Uzak dönüşlerde, yol aşkını keyifle anlatan babam, gez- me duygusunu bütün hücrelerime adım adım aşıladı... Bilecik Tren Istasyonu'nun hemen üstünde mutlaka du- rupçay içmeli... • Arkası Sa. 6, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle