03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HAZİRAN 1096 PAZAR CUMHURİYET SAYFA TELEVİZYON 17 KanalD 23.10 'Teke Tek' TV Servisi - Fatih Al- taylı'nın sundugu "Teke Tek"te Irak Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzani ile Ku- zey Irak'ta Selahattin ken- tiıideki evinde gerçekleşti- rilen röportaj ve Kuzey Irak'tan görüntüler ekra- na geliyor. Programın ikinci bölümünde Özel Harekât Timi'nde görevlı emniyet görevlisi Hiilya Ünlü'nün ölümüyle ilgili olaylar yer alıyor. Yönetmenin en iyi filmlerinden biri olan 'Kader Bağı', iki dalda Oscar ödülü aldı Kramer'den nivsal geriBm FlashTV 13.00 'Ankara Kulisi' TV Servisi - Murat Kul'un sundugu "Anka- ra Kulisi"ndc son siyasi gelişmeler ve iktidar ara- yışlan konuediliyor. Prog- rama DSP Genel Başkanı Biilent Ecevit ile gazeteci Fikret Bila ve gazeteci Sedat Ergin konuk olarak katılacak. tnterstar 00.25 'Dr. Stress' TV Servisi-Nedim Sa- ban'ın sundugu "Dr. Stress"te bu hafta özel hayatlara giren gazeteciler ve foto muhabirleri konuk oluyor. "Basın özgürlü- ğünün nereye kadar gi- deceği" konusunun tartı- şılacağı programda üret- tikleri yerine özel yasam- lan ile gündem oluşturan ünlüler de yer alacak. SEVİN OKYAY Birbirlerinden hiç hoş- lanmadıklan halde birlikte olmak zorunda kalan ikililer meselesini en iyi işleyen fılmlerden biri. John 'Jic- ker' Jackson (Curtis) ve Noah Cullen (Poitier), bir- birlerine zincirlenmiş ola- rak polisin eline düşmeme- ye ve Güney'e gitmeye ça- lışan iki kaçak mahkûmdur. Cara NVilliams ve Lon Cha- ney Jr. onlann yolda karşı- laştıklan karakterler olarak gayet iyi. Curtis ve Poitier de yardımcı oyunculardan geri kalmıyor. Özellikle Curtis'in, bağnaz ve cahil Jackson'daki herkesi şaşır- tan çok inandıncı kompo- zisyonu, aktörün belkı de meslek hayatındaki en ba- şanlı oyunudur. Kendisıne hakaret eden bir beyaz ada- ma saldırdığı için hapse gır- miş Cullen'ı kusursuz bi- çimde hayata geçiren Poiti- er ise bu filmle bir yıldız ol- du. Kramer. bu klasik liberal "macera" fılminde, Ame- rikan ırk ilişkilerini, iki ka- rakterinin yaşadıklannda özetlemiş. Pek incelikle bir metafor değil ama olması da gerekmez. Filmin tema- sı, insanlan birbirinden uzak tutan seyin. birbirleri- ni tanımayışlan olduğundan ibaret. Biraz tanımaya baş- ShowTV 01.00 Kader Bağı- The Defiant Ones / Yönetmen: Stanley Kramer / Oyuncular: Tony Curtis, Sidney Poitier, Theodore Bikel, Charles McGraw, Cara VVilliams, Lon Chaney Jr., King Donovan, Claude Akins/1958ABD yapımı, 97 dakika, Siyah-Beyaz. layınca, saygı da duymaya başlıyorlar. Sonra arkadaş- lık (ya da bazen kader arka- daşlığı) ve hatta sevgi gele- biliyor. "Kader Bağı"na itici gücünü veren, toplum- sal' siyasi mesajı, ama aksi- yondahayli kuvvetli. Poiti- er ile Curtis'in çukurdan çıkmaya çalışmalan, nehir boyunca yolculuklan, bir dükkânı soymaya kalkıp yuzlenne gözlerine bulaştı- rarak neredeyse linç edil- melen ve bu arada gerilimi hiç düşmeyen kaçış (çünkü düşman peşlenndedir), fil- min temposunu yüksekte tutuyor. "Kader Bağı11 baskıcı bir ceza sistemini. ama özellikle ırksal gerilimi ser- gileyen şematik bir melod- ram. Ama aynı zamanda us- taca gerçekleştırilmış ve Tony Curtis (solda) ve Sidne> Poitier'in En İyi Erkek Oyuncu dalında Uscar'a aday oldukları filmde her iki aktör de başarılı birer kompozisyon çiziyorlar. çok iyi oynanmış bir film. Hatta Kramer'in en iyi film- lerinden biri, belki de en iyi- si Hem de henüz üçüncü fil- mi olduğu halde. Sonra bir TV fılmi olarak yenıden ya- pıldı. Harold Jacob Smith ve Nathan E. Douglas'ın (kara-listedekı aktörsena- rist Nedrick Young'ın tak- ma adı) senaryosu ve Sam Leavitt'in görüntüleri Oscar aldı. " K a d e r B a ğ ı " . En İyi Film. Yönetmen, Erkek Oyuncu (Curtis. Poitier). Yardımcı Frkek Oyuncu (Theodore Bikel) ve Yar- dımcı Kadın Oyuncu (Cara VVilliams) dallarında da aday oldu. TRT2 21.25 Cumhuriyete Kanat Gerenler TV Servisi - Mengü Ertel'in sundugu "Cum- huriyete Kanat Geren- ler'" belgeselinin 132. bö- lümünde Kurtuluş Savaşı sırasında babasının yanın- da Kuvayi Milliye'nin telgrafçılığını yapan bir matematikçi, Kemal Gürsan tanıtılıyor. atv 19.101 Pekinel kardeşlere belgesel 'Sihirli Parmaklar' Güher ve Süher Pekinel kardeşler 'Sihirli Parmaklar'da. TV Servisi - atv. diinyaca ünlü pı- yanistlerimız Güher ve Süher Peki- nel kardeşlenn yaşamöyküsünü konu alanyabancıkaynaklı birbelgeseliek- rana getinyor: "Sihirli Parmaklar'1 . Honno Rinker'ın yönettığı. onjinal adı "Double Life11 olan tek bölümlük bu belgesel, ikiz sanatçılann çocuk- luklan. müzik eğıtımlen \ e giinlük ya- şamlannın yanı sıra. sanatçılann haya- tından değışik aynntılara yer veriyor. 5 yaşındayken Istanbul Konserva- tuvan'na giren Pekinei kardeşlerin ha- yatında müzik her zaman odak nokta- sı olarak kalmış. Liseden mezun olduktan sonra yük- üo.fa sek ögrenım ıçın Almanva'ya gıden, müzik akademısının yanı sıra ünıver- sıteye de devam eden Pekinel kardeş- ler. daha sonra Philadelphia'daki Cur- tis Enstitüsü'ne gırerler. Pekınel'ler 70'li yıllarda da Nevv York'takı Juılliard Müzik Okuluna giderek. o dönemin en önemli öğret- menlennden Bayan Marcus^n sınıfi- na gırmek içın çabalarlar. Amaçlan Rus sıtilını öğrenmektir. Sonunda onun sınıfına kabul edılen tek bayan- larolurlar. Pekinel kardeşlenn yorum- ladıklan eserlerle süslü bu belgesel. özellikle klasik müzik severlere büyük keyif verecek. TRT2 13.OO Gizli Ajan - Agent Secret / Yönetmen: Marcel Camus / Oyuncular: Michael Lonsdale, Marina Vlady, Lucas Belvaux, Jeanne Herviale/1981 Fransız yapımı. TV Servisi - Rekin Teksoy'un hazırlayıp sun- dugu "Sinema ve Edebi- yat "ta bir Joseph Conrad uyarlaması gösterilıyor: "Gizli Ajan11 . Filmin gös- terimınden önce Teksoy, Joseph Conrad ve yapıtlan konusunda cevirmen Nes- rin Kasap ile bir söyleşi yapacak. Polonya kökenlı Joseph Conrad, yırmi yılı aşkın bir süre denızlerde kaptanlık yaptığı renklı vaşamöyku- sünün gözlemlerinden yo- la çıkarak yazdığı romanla- nyla. ancak delikanlılıkça- ğında öğrenmeye başladığı Ingiliz dilinin en usta üs- lupçularından biri olmuş- tu. Conrad, en ünlü yapıt- Direnme gücü azalan insanlar lan "Lord Jim" ve "Nostromo1 1 da olsun, sa- yılan otuzu bulan öbür ro- manlannda olsun trajik olaylann. ölümlenn. ıntı- harlann \e kaçınılmaz bir yazgının egemen olduğu bir atmosfer yaratır. Her şeyden önce bir ahlakçıdır Conrad. İyı ile kötüyü kar- şı karşıya getırmez. Sürek- li olarak bir tehlikenın teh- didı altındadır insan. Di- renme gücü zayıfladığında tehlikeye yenik düşmesi kaçınılmazdır. 1907'de yazılan "Gizli Ajan'1 yazann bütün özel- liklennı içeren bir yapıya sahip. Yüzyılımızın başla- rında Londra'da Rusya el- çilıği adına çalışan Verloc. kansı ve kansının hastalık- lı küçük kardeşıyle birlikte yaşar. Anarşistler \e dev- rimcilerle işbirliği yapar. Fransız Yeni Dalga akımı- nın öne çıkardığı ve "Si- vah Orfe11 ile ünlencn yö- netmen Vlarcel Camus fil- mın konusunu Londra'dan Pans'e ta^ıyor Bırkaç a> önce "Sinema \e Edebi- yaf'tci gösterilmı^ olan Da\id Drurv'nin yönetti- ği BBC yapımı "Gizli Ajan"da David Suc- het'nın oynadığı rolü bu kez Michael Lonsdale üst- lenivor. Nİarina Vlady isc al- danmaya yazgılı bir kadın portresi çızıyor. Hem bir dönemin siyasal ortamını gündeme getıren hem de psikolojık ağırlıklı gerilım sinemasının önemli örnek- lerinden birinı oluşturan "Gizli Ajan"ı Alfred Hitchock da gerilim öğesi- ni daha da öne çıkararak si- nemaya uyarlamıştı. TRT2 20.55 'BirAteştir Opera' TV Servisi-AliTav- gun'un yazıp yönertiği, Yekta Kara ve Cahit Şaher'ın sundugu "Bir Ateştir Opera"da l te- nor1 sesin tarihi ve çeşit- leri anlatılıyor. 18. yüz- yıl sonlannda aristokra- sinın iktidardan düşme- sıyle. seslen ne kadın, ne de erkek olarak tanf edı- lebılen hadım tenorlar şan sanatının tahtından ınıyorlar. Onlann yerinı hem tiz. hem de pes ses- lere hâkim tenorlar alı- yor. 19. yüzyıl tcnor ör- neklerinden Rossini'nin "Cezayir'de Bir İtal- yan Kızı11 operas4nınve Cileanın "Adriana Lecouvreur"ünün yer aldığı programda aynca Giuseppe di Stcfa- no'nun bir aryası ekran- lara geliyor. Program. Devlet Operası'nda ser- gilenen "Salome^nin Herodias ı Udo Hol- dorf ve tenor Süha Yıl- dız'la son buluyor. Liberya'daki çocuk savaşçılar 'Habercide. 'Haberci' Uberya'da ülkesı Lıberva'dakı ıç savaşın görüntülennı ekrana getm- yor. BBC. C \ \ . ITN gıbı dünyaca ünlü TV ekıplenyle bir- likte Lıberya'ya giren Co^kun Aral ve Fatih Kandır. ge- çen yüzyıl başlannda Amerıka tarafından azad edılen zen- cı kölelenn kurdugu ve bir zanıanlar Afrika'nın en gelışmış ülkesı dıve nıtelenen ö?gürlükler ülkesınde, vahşeıın hangı boyutlara ulaştıgını gözler önüne serecekler (atv, 23.40). KENT HABERLERI 'ye kaMmıbp • tstanbul Haber Servisi - tstanbul ile çevre il ve ilçelerde faaliyet gösteren 300"e yakın sendika yöneticisi ve işçi temsilcisi, dün Aksaray'dakı Özsaray Düğün Salonu'nda düzenlenen bir toplantıyla Özgürlük ve Dayanışma Partisf ne (ODP) katıldılar. Petrol-lş, Birleşik Metal-Iş, K.ristal-İş. Harb-Iş, Selüloz-lş, Belediye-lş, Genel-Iş, Haber-tş, Dok Gemi-lş, Tez Koop-lş, Banksen, Teksif, Tes-!ş. Emekli-Sen, Asis, Deri-lş, Tanm-İş ve Yol-tş sendikalannın şube başkanlan, yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerinin ÖDP'ye katıldığı toplantıda, 15-16 Haziran'm yıldönümü nedeniyle bir belgesel film gösterisi de yapıldı. Istanbul Lisesi İlkokulu • Istanbul Haber Servisi - Istanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Özel llkokulu'nda yapılan ara sınıf sınavı da Milli Eğitim Bakanlığı'nca iptal edildi. Bakanlık müfettişlerinin yaptığı soruşturma sonucunda, sadece sahtekârlığın söz konusu olduğu kura işleminin değil, ara sınıflara öğrenci almak için yapılan sınavın da iptaline karar verildi. Sınavlann iptali, çocuklan ara sınıflar sınavını kazanan velilerin tepkilerine neden oldu. Dinsel yobaziığa karşı konferans • Istanbul Haber Servisi - Araîannda Ali Nesin. Duygu Asena. Tan Oral. Bedri Baykam, Demirtaş Ceyhun, Bilge Bilgiç gibi isimlerin de bulunduğu Dinsel Yobazltğa Karşı Aydınlanma Konferansı'nın hazırlıklanndan sorumlu yürütme kurulu bir açıklama yaparak çalışmalann, dini istismar etmeyen herkese açık olduğunu bildirdi. Açıklamada, konferansa yönelik ilk hazırlık toplantısının 25 Mayıs 1996 tarihinde geniş bir katılımla gerçekleştirildiği belirtılerek amaçlannın tüm köktendinci akımlan uluslararası düzeyde irdelemek olduğu vurgulandı. 1. Çevreyolu trafiğe kapalı • tstanbul Haber Servisi - Haliç Köprüsü'ndeki onanm ve genişletme çalışmalan nedeniyle 1. Çevreyolu'nun Okmeydanı-Topkapı yönündeki Ayvansaray-Eyüp çıkışı. 9 temmuza kadar trafığe kapatılacak. Güngörefi'de elektrik kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Güngören trafo merkezindeki bakım çalışmalan nedeniyle 23 hazirana kadar bazı mahallelere 10 saat süreyle elektrik venlemeyecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 17 haziranda K. Sinan Ulubatlı Hasan Caddesi'nin bazı sokaklan. 20 haziranda, BahçelievlerÇamlık Caddesi. 21 haziranda Güngören İnönü Caddesi, 22 haziranda Güngören İlk Yuva Caddesi'nin bir kısmı ve 23 .haziranda da ilk Yuva Caddesi'nin bir kısmı ile Bahçelievler'de bazı sokaklar elektrik alamayacaklar. Küçükçekmece'deki kampta soydaşlar çöplerle iç içe, bulaşıcı hastalık tehdidi altında yaşıyor Göçmen aüeler sefalet içîndeALPER TURGUT K.üçükçekmece'deki Göçmen Kampı'nda yaşa- yan soydaşlann yerleştınl- dıği tarihten bugüne kadar geçen 3 yıllık sürede so- runlan hâlâ çözümleneme- dı. K.ampta bannan yakla- şık 300 soydaş, harabeyi andıran barakalarda ya- şamlannı sürdürmeye çalı- şıyor 3 yıl önce 100 aile- nın yerleştırildığı kampta bugün sadece 20 aile barı- nıyor. Millı Savunma Ba- kanlığı'na bağlı olan ve göçmenler gelmeden önce kışla olarak kullanılan kampta ınsanlar yıkık ev- lerde çöplerle iç içe ve has- talıklarla boğuşarak yaşı- yor. Göçmenlerı. ıçınde yaşadıkları sorunlardan çok kampın kaldırılma söylentisi ürkütüyor. Yet- LJç yıl önce 100 göçmen ailesinin yerleştirildiği kampta bugün yalnızca 20 aile yaşam mücadelesi veriyor kılilenn, soydaşlara 3 yıl önce verdiğı pre- fabrik ev sözü de çoktan unutulmuş görü- nüyor. Soydaşlar, 2 ay önce Türk Hava Yol- lan'ndan (THY) gelen göre\lilerin. "Bu alana personelimiz için villa yapacağız, sizi de kamptan çıkaracağız" dedikierini anlatarak sorunlarına çare bulunmasını is- tiyor. Küçükçekmece Beledıye Başkanı Nurettin Şen'den de yakınan kamp sakin- leri, "Ayda birkaç kez zabıtalarıyla bir- likte gelerek bizi atmak istiyor. Kampın askeriye tarafından bize verildiğini söy- lediğimiz zaman ise 'Metrekaresi 20 mil- yon lira olan bu araziyı size bırakacağımı- zı sanıyor musunuz' diyerek gidiyor. Biz yardım edeceklerini zannederken yüzü- müze gülerek arkadan vurmaya çalışı- yorlar" dıyor. Kampın ıhtıyaçlannı karşı- İadığı tek yer olan bakkal dükkânının sahı- bı 'gözetim' altında tutulduklannı öne sü- rerek ismini açıklamıyor. Dükkân sahıbi. "Veresiye defteri dolmuş durumda. in- sanlar 3 veya 5 gün çalıştıktan sonra iş- ten atılnor. Günlük çalışmalann ücret- leri de soydaş olduğumuz gerekçesiyle ödenmiyor. Aramızda kimsesi/ olanlar. çöplükten buldukları ekmeklerle karın- larını doyuruyor. Güvensiz bir ortamda korku içinde vaşıvoruz. Eskiden kampın girişinde bulunan bekçiler de daha son- ra gönderildi" dı\e konuşuvor. Kampın en yaşlısı Yakup Yıldız, (90) geçen yıl eşi- ni İcaybetmiş. ifıtiyar adam. Bulgaristan'a dönmektense ülke topra- ğında ölmeyi yeğledığı- nı söyleyerek "Komü- ni/nı döneminde 1 inek, § koyun, 1 ev, 1 araba ve 1 villa alabi- yorduk. İkincisini al- mamı/a i/in \erilmi- yordu, insanların temel ihtiyaçlannı ise devlet bedava olarak karşılı- vordu. Ancak baskı vardı, çalışmayanlara taş kırdırıyorlardı. Bulgaristan'daki. e\i- mizi 1 milvon 750 bin liraya satarak Türki- ye'ye döndük. Ancak kampta iki haftada ev paramızı yedik. İlk başlarda bize vardım eden kuruluş ve der- nekler vardı. Hatta ha- yırsev er insanların y ar- dımıyla kampta 3 ay yemek dağıtılmıştı. Bu sefil ortama dayana- mayan çok kişi geri döndü, bir kısmı da iş bularak kamptan ayrıldı. Geriye bi- zi m gibi fakirler kaldı" dedi. Kampa ilk gelenlerden bın olan Mehmet V atansever. maaşların azlığını vurgulavarak. "10 mil- yon maaş alıyorum. Çocuklarımın istek- İerini bu paravla nasıl karşılarım. Pislik \e toz içerisinde vaşıvoruz. Hemen her gün gelen bazı yetkililer, 'Derhal kampı boşaltın' diverek bizi atmak istiyor. Ne- reye sığınacağımızı bilmivoruz" dıyor. Sorun cözüldü Havalimam gümrüğünde kriz İstanbul Haber Servisi- Atatürk Havalimam Gümrü- ğü'ndeki kargo servisinde dün sabahtan itibaren yurti- çi paketlerin gümrüklü saha- ya alınması durdurulunca büyük bir kargaşa yaşandı. Bugüne dek aynı binada hiz- met veren yurtiçi ve yurtdışı kargo servisinin binalan ay- nlmadan Gümrükler Başmü- dürlüğü'nün genelgesi gere- ğince yurtiçi taşımalann dur- durulması sonucu Kargo bö- lümünün önünde uzun kuy- ruklar oluştu. Kriz. Istanbul Valisi Rıd- van Yenişen'in araya girme- siyle şimdılik çözümlendi. YILMAZ-CUMAGULOV GÖRÜŞMESİ w Ilişkileriıııizi gelîştireceğiz' İstanbul Haber Servisi - Başbakan Mesut Yılmaz, Kırgızistan Başbakanı Apas Cumagulov ile görüştü. Yılmaz, "Son 5 yıl içinde ilişkilerimizde ortaya çıkan pürüzleri giderdik" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz, Kırgızistan Başbakanı Apas Cumagulov "la Istanbul Svvissotel'de yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada Türkiye ile Kırgızistan arasındakı ikilı iliş- kılerin daha da gelıştınlmesı için karşılık- lı siyasi iradenin varolduğunun teyit edil- diğini belirterek önümüzdekı dönemde her alanda ilişkilerin geliştirilmesı için anlaş- tıklarını söyledı. Yılmaz. "Önümüzdeki aylarda bir araya gelecek karma ekono- mik komisyon toplantılannda gerek dı- şişleri bakanları arasındaki temaslarda ve gerekse iş konseyi toplantılannda bu ilişkilerimizi geliştireceğimize inanıvo- rum" dedi. Kırgızistan Başbakanı Cumagulov da yaptığı kısa açıklamada. görüşmenin ya- rarlı geçtığını belirterek her ıkı ülke ara- stndakı ilişkileri tüm boyutlanyla ele al- dıklarını söyledi. Cumagulov, "Türkiye ile kırgızistan arasındaki ilişkilerin çok yüksek düzeye ulaştığı ve daha yeni bo- vutlara da ulaşacağı fikrine vardık. Bu veni boyutlara ulaşmak için daha fazla olanaklara sahip olduğumuzun farkına vardık" seklinde konuştu Görüşmeye Türk heyetınden Devlet Ba- kanı Ayfer Yılmaz, Başbakanlık Başda- nışmanı Büyülelçı Murat Sungar, Exım- bank Genel Müdürü Can Yeşilada ve Tür- kiye'nın yeni Bışkek Büvükelçisi Türel Özkarol, Kırgızistan heyetinden ise Ola- ğanüstü Durumlar \c Si\i! Savunma Ba- kanı A. Abilov, Kırgtzistan'ın Türkiye Bü- yükelçisı T. Okeyev, Istanbul Baskonso- losu S. Sarbagişeva, Bışkek Serbest Böl- ge Genel Viüdürü E. İbrahimov, Cum- hurbaşkanlıgı tmar ve Inşa Daıre Başkanı K. Alikalov ile Enerji Holdıng Komite Başkanı Tuley Berdiev katıldılar. TEMA'dan açıklama 'Çölleşmeyle Mücadele Anlaşması' onaylanmalı İstanbul Haber Servisi - Tüm dünyada ilk kez ge- çen yıl ilanedilen "17 Ha- ziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü11 Türki- ye'de de çeşitlı etkinlıkler- le kutlanacak. Bugünün belırlenmesinde. 900 mil- yon ınsanm ve dünyadaki kara parçasının yüzde 75'ının çölleşmeden zarar görmesinin etkili olduğu belırtıldi. Türkiye Erozyonla Mü- cadele. Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'nca (TEMA) yapı- lan açıklamada. Türki- ye'nin çölleşme konusun- da atacağı ilk önemli adı- mın "Çölleşmeyle Müca- dele Anlaşmasf'nı TBMM'de onaylamak ol- duğunu vurguladı. Açıkla- mada, çölleşmenin 'göç 1 anlamına geldiği belirtıle- rek "Amacımız sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çölleşmeyi önle- mek11 denıldi. TEMA'nın bu amaç doğrultusunda "Mera Islah Projele- ri"\e "Köy Evlat Edin- me Projeleri^nın gelıştı- rildiğının anlatıldığı açık- lamada. \ann The Marma- ra Otelı'nde "Dünya'da ve Türkiye'de Çölleşme, Kırsal Kesimin Kalkın- dırılması" konulu bir pa- nel düzenleneceği bildirıl- di. İSKİ'den savunma ' Su kalitesi sürekli kontrol ediliyor' İstanbul Haber Servisi - İSKİ. Makına Mühendıslerı Odası (MMO) İstanbul Şubesi'nın, kentin şebeke sulannın içilemez ve kullanılamaz olduğu doğrultusundakı raporuna karşı. kentin suyunun sağlıklı olduğunu sav undu. MMO İstanbul Şubesi'nın. 30-31 mayıs tanhlennde kentin 21 ayn yerinden alınan şebeke suyu ömeklennın analiziyle hazırlanan su kalıte raporuyla, ömek alınan tüm bölgelerdeki suyun kimyasal ve mıkrobivolojik analızlennde Gıda Maddelen Tü/üğü'nün ıçme ve kullanma standartlanna uygun olmadığının ortaya çıktığını ıddıa etmesı üzenne İSKİ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada. "İçme ve kullanma suyu açısından vatandaşın tedirgin edilmesi amacıyla MMO İstanbul Şubesi'nce her vıl yapılan bu vayınların amacı, su arıtma cihazı yapan meslektaşlarının menfaatlarını korumak olduğu tahmin edilmektedir" dcnıldı. Suyun tasfı>e edıldığı İSKİ Antma Şube Müdürlüğü laboratuvarlarında günlük, şebeke suyu. su satış ıstasvonian ve kuyu suyu kahtesinı denetlemek amacıyla İSKİ Su Kalıte Kontrol Laboratuv arlan Müdürlüğü'nde günde 250-300 noktadan alınan ömeklerde ınceleme yapıldığı bıldırilen açıklamada. aynca İstanbul Büyüksehır Beledıvesı Saülık Daıre Başkanlığı. llTiolge Hıfzıssıhha labortuvarlan ve üniversitelerle yapılan ortak çalışmalarla su kalitesinin sürekli kontrol edıldigı belirtildı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle