25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 HAZİRAN 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 kişinin öldüğü 15-16 Haziran olaylan 26 yıl sonra bir daha anıldı İşçilerin oıııır günüHaber Merkezi - Yaşar Yıldınm. Mus- tafa Baylan v e Mehmet Gıdak' ın yaşamı- nıyitirdiği.onlarcainsanınyaralandıği 15- 16 Haziran olaylan 26. yılında İstanbul, Ankara. tzmırve Adana'datörenlerle anıl- dı. DlSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, 26yıIönceTürkıyeişçı sınıfının DlSK"ın önderliğinde Türkıye tarihinin en gör- kemli eylemini gerçekleştırdiginı belırte- rek "15-16 Haziran işçi sınıfının onunı, DİSK'in entrikalara. tu/aklara, baskıla- ra karşı fabrikalarda, sokaklar ve alanlar- dayeniden doğduğu gündür" dedı. Istanbul'dakı DlSK Gencl Merkezi top- lantı salonunda düzenlenen anma törenı- ne tnsan Haklan Derneği Başkanı Akın Birdal, İnsan Haklan Derneği İstanbul Şube Başkanı Ercan Kanar, CHP İstan- bul milletvekilleri AJgan Hacaloğlu \e Ercan Karakaş. Kemal Türkler'in eşi Sa- bahat Türkler, DlSK'e bağlı sendikala- nn eski ve yeni yöneticileriyle işçı tem- sılcıleri katıldı. Rıdvan Budak, 15-16 Haaran"ın 26 yıl- dır işçilere ve emekçilere >ol gösterdiği- ni vurgulayarak egemen güUerin bugün de emekçilerin işine. aşına ve özgürlük- lerine göz dıktığıni, bu nedenle 15-16 Haziran'ın bugün en az 26 yıl öncesı ka- dar güncel ve somut olduğunu kaydettı. İşçı sınıfının, sermayeyi, siyası ıktida- n, devleti ve kendisinı bu eylem sayesin- detanıdığını ifadeeden Budak. "15-16Ha- ziran eylemine yol açan anti-demokratik yasa degişikliği geçersiz kılındu sendikal özgüıiükleri barajiarla bogma planı top- rağagömüldü"dedi. Budak, sendikal ha- reketin halen baskı, yasak ve antı-demok- ratik yasalarla engellendığine dikkat çe- kerek, iilkede toplumsal ve siyasal bir kri- zın hüküm sürdüğünü söyledi. Toplum vic- danını sarsan yolsuzluk skandallan. gö- zajtında kayıpîar, faili meçhul cinayetter. hayat pahalılığı, ışsizlik ve yoksulluğun hergeçen gün arttığını vurgulayan Budak, şöyle devam etir. u Parlamentoişlemiyor, sadeceseyirci. Hükümet boşluğundan >a- rarlanan devlet içindeki ba/ı güçler, Tiir- kiye'yi "örtülü bir sıkıyönetim rejimine' doğru götürmek isiyor. Adım adım bir polisdevleti oluşturuluyor, ülke vc toplum bir karanlığa sürükleniyor. Bu koşullar- da kimsenin ara rejim çığırtkanlığı yap- ma\a hakkı voktur." Eski DlSK Genel Başkanı Kemal Ne- bioğlu ise işçilere seslendi ve "Sadece sendikal yaşama değiL, siyasetede ağuiığı- nızı koyniakzorundasınız. Buna nıecbur- sunuz" dedi. DlSK Ege Bölge Temsilciliği de altı gün önce greve başlayan Nakliyat-lş Sendi- kası'nın örgütlü olduğu Aktif Dağıtım Şirketi önünde anma toplantısı >aptı. DlSK Ege Bölge Temsilcisi MusaÇam, burada yaptığı konuşmada, 15-16 hazira- nın işçi sınıfının Türkiye'de toplum için- deki varlığını kanıtladığı gün olduğunu söyledi. Egemen güçlerin saldırganlığı- nın aradan geçen 26 yıl içinde değışme- diğinidilegetirenÇam, 15-16 Haziran'ın işçi sınıfına kazandırdığı ilerlemenin 12 Eylül'le durdurulduğunu belirtti. Çam, "Baskılar, yasaklar ve anti-demokratik yasalar, emeğin, hak ve özgürlükkrin ge- lişmesini engeUiyor. Tuplum v icdanını sar- san yolsuzluk skandallan, göıaltında ka- yıplar, faili meçhul cinayetler, hayat paha- lılığı, işsizlik her gün artıyor. Bu sorunla- n çözmesi gereken parlamento ise işlemi- yor, oJa\ lara se> irci kalıyor. Hükümet boş- luğundan da yararlanan de\ let içindeki ba- zı güçler, Türkiye'yi örtülü bir sıkıyöne- tim rejimine doğru götürmek istiyor, adım adım bir polisdev leti olustunıluyor. Bu ko- şullarda, kimsenin ara rejim çığtrtkanh- ğı yapmaya hakkı yoktur. Karanlık rejim arayışlarının hiçbir sorunu halletmediğJ, 12Eylüriegöriilmüştür.Türkiy-e'yegere- ken, eksiksi/. demokrasidir" diye konuş- tu. EBK özeneştirmesine TBMM büyüteci• TBMM'de ilk kez. özelleştirilen bir KtT'in özelleştirmc sonrası faalivetleriyle ilgili olarak RP ve DSP ayn ayn araştırma önergesı verdi. Özgıda-tş Sendikası'nın EBK Raporu'na göre kombinalarda çahşan sayısı 177'ye düştü. Üretim \e istihdam ortadan kaldınldı. Doğu vc Güncydoğu Anadolu fcölgelerinde bulunan 8 kombinadan 7 tanesinde îretim ortadan kalktı. Kars kombinasında yıllık üretim 1034 tona düştü. ANKARA (Cumhuriyet _Bürosu)-Özelleştınlmesının ardından 12 et kombınasın- dan 10'unda üretimın durdu- gu Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) özelleştirme kapsa- mından çıkanlması amacıy- îa, calışanlann verdiklen mü- cadele sürerken DSP ve RP, üretimin durması ve işçı çı- kışlan konusunda TBMM Başkanlığı' na araştırma öner- gesı verdi. RP Kocaeli Milletvekıli ve Grup Başkanvekili NecatiÇe- lik tarafından verilen öner- gede. "Özelleştirilen EBKve SEK işleünelerinde, üretim azabntşmıdır'.'Nekadarazal- mışür? Özelleştirme, bu ku- ruluşlarda istihdamı arttır- mış mıdır? Yoksa, kaç işçi işinden oünuştur? Zorunlu- hıklara uyulup uvulmadıgu Ozefleştinne İdaresi Başkan- iığı'nca araşbnlmış veya de- netlenmiş midir? Devletin muhtemel azalan üntim vvis- tihdamdan kay naklanan top- lam vergi ve prinı kayıplan ne kadardır " sorulanna yanıt verilmesı amacıyla Meclis araştırması başlatılması is- tendi. DSP Burdur Milletve- kili KanmÜstünervc 14 ar- kadaşı tarafından ha/ırlanan; RP, DSP. BBP milletvekille- ri ileANAP, DYPvcCHP- den bir grup milletvekilinin desteğiyle verilen önergede, hayvancılığın yok olma teh- likesine karşı. iktidarlann ön- lem almak yerine, ülke hay- vancılığı ıçin stratejik öne- me sahıp kurumlan "miras- yedi gjbi" elden çıkarmaya çalıştığı kaydedildi. Önerge- de, besıcilerin hayvanlannı kestırmek ıçın sıra beklerken nıçin et ıthal edildığı ve bu ku- rumlann özelle>tırilmesının ülke hayvancılığının genle- mesindeki rolünün ne oldu- ğu konulannın araştınlması ıstendi. Hayvancılığın Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl- gelerinde tek geçim kaynağı olduğuna dikkat çekilen öner- gede, ihmal edilmesinin. böl- ge halkının ışsızlığini arttıra- rak terör ve göçün beslenme- sıne neden olduğu vurgulan- dı. Özgıda-İş Sendikası Ge- nel Sekreteri Agâh Kafkas. araştırma önergelerinin bir an önce sonuçlandınlmasını istcycrek, "EBK, bugünkii konjonktürdedikkatealına- rak,ö/dleştirme kapsamı dı- şuıa çıkarüarak. I ürkiyv eko- nomisine kazandınlmalı ve hay vancılığa hi/met vermeye devam etmeüdir" dedi. Mil- lı Savunma Bakanhğı'nın (MSB) Türk Silahlı Kuvvet- lerı ıçın, EBK'den ihaleve çıkmadan et alımına başladı- ğını söyleyen Kafkas. satı- lan kombinalarda üretimın durduğunu ve zararedildiği- ni vurguladı. Kafkas, "Or- dunun y ıllık 8 trilyon liralık, 28-30 bin ton tutannda et tü- ketimi söz konusu. Bunun bir kısmınL, ö/el scktörden alı- yorlar. MSB, özeileştirmeden sonra yaptığımı/ görüşme- lerde, bizim taleplerimize sı- cak \aklastı. Bu da. Başbakan Mesut Yılma7'ın etkisiyle ol- du. MSB. ihaleve çıkılmaksH- an, EBK'den et alımına baş- ladı" dedi S a ğ l ı k s ı z k o ş u l l a r g e I i ş m e I e r i n i e n g e l l i y o r Çocuk işçiler daha çok sömürülüyorİstanbul Haber Servisi - Çocuk işçiler. çalışma yaşamını düzenleyen yasalara karşın yetışkınlere oranla 'katmerü' bir sömürü ile karşı karşıyalar Yalnızca yüzde 5"ınin eğitim gördüğü çıraklar. çoğunlukla. iyi ısıtılmayan. iyi havalandınlmayan. kişisel korunma araçlannın, yangın önlemlerinin yetcrsiz olduğu i«,yerlennde. düşük ücretlerle çalıştınlıyorlar. tşyerlerinin yüzde 93'ünde çalışma süresı dokuz saati aşıyor. Çıraklann vüzde 15'i hiç yıllık izın kullanmıyor. Kullananlann yözde 27'sı ise izınlı olduğu günler ıçın ücret alamıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ıle Mılli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nce "Çıraklık Eğitimi t vgulamalan ve Motor ıVİeslek Alanındaki Çırak Oğrencileri Bekleyen Riskler Araştırmasr adlı bir rapor yayımlandı. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü Esat Sağcan, raporun önsözünde yer alan yazısında. "Yapılan tahminlere göre 13-19 çağ nüfusunun yaklaşık üç milyonu okul sıralannda olması gerekirken işycıierinde, sokakta, e>de vb. yerterde bulunnıaktadır" diyor tş yaşamı ıçınde bulunan bir milyonun üzerindeki genç kesimin sadece 232 bınınin çıraklık cğıtimi uygulamalanna girerek öğrenim yaşamını ^ürdürdüğünü bclirten Sağcan, şöyle devam ediyor; "L'İuslararası Çalışma Örgütü'nün Çocuk İşçiliğini Sona Erdirme Projesi çerçevesinde ülkemizde sürdürdüğü \e ilgili tüm kuruluşlaıia çok sıkı işbirfiği içcrisinde gerçekleşrirdiği çalışmalar. gençlerimiz vc çalışan çocuklanmız açısuidan önemli sonuçlar sağlamıştır. Uluslararası Çocuk Haklan Sözleşmesi'ne im/a koyan bir ülkede elbette çocuğun ycrinin okul olduğu tartışılma/. bir gerçektir. Ancak, çocuğu çalışmaya zoıiayan ekonomik ve sosyal şartlar tümüyle ortadan kaldınlamadığı sürece, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi mümkün olmavacaklır." "BENIKORUYOR, ARACIMIKORUYOR, PARAMIDA KORUYOR!" TÜrkİye 'nİn CokboYVtlU * / kasko tnrilc f- Ö"" beni&sönüyor. Zomanam, ı ••/'! ı kazanamı, cebimi koruyor... $iz de benim gibi çokavanta/lı kaskosu... <e kboY^dü^mm, GüwKAsxo3Bcm«,hibi ohm~ ÇokboyvHu avmla^ardan siz de yararhnm!" h "ÖNCtİNSAhTBOYUTU • Araaruzm cammdo yer ohcak 'llkyordım" teiefctnv sayesmde Gûmf Sjgorto'nm hânmt onobiffl yap*$Âlarm A**m*m** ekıb, iazo amndc sodece tnr leiehnh yonmızdo ohyor, he&opter, ambuhnsfeSLZI hasxıneye uh&nyar • Oiİancmz oroctmz m yakm Gûneş Stporio YeAâ hm» Sermım gnhlryof • htmr sûrmsaK» konaibmc *«>o ewiü» gen dönu? mastaSantuz kar^hmycf 2. HİZMETAVANTAJLARI BOYUTU 'Araantz 'Anbyndı htmrtıone S/s&n,'soyvsmds anohlor leskn* onontptaabrtadtyor • Araantzm yıl'tçmdeh değennın artnas/nedenrfit enâasyona karyı pnm Ödamedm korunuyonunuz. •Afocma bmt^antde oJduğu sure bayvnca uhşm gtdeHenrnz karzthmya- • ÇekmeçBkıhte strostndo obbikcei hasarianmz iorfibnryor * Sıgcro w benzsnponfkiortn Ofoantzo tvûfjffı zuturKM karşmjnfyor • Aractmzdar hasordo eskirmpoyı dtjfûhuyor * fcror ve sel bashnbnnır aractntza vereceğr zararbr korpbnıyor 3. İNDİRİM AVANTAJLARI BOYUTU • AkvaS fusrsuH ndmnat «b*«*n • hmam<peftn odemekr indrm . %2Ö * %40O&*J iahnt3ayıçmde M h k J %7,5 % ÎO OyıtafaneMyetındnr* %5 • istanbJ, Ankoto. izm* dtşmdcâı âerBkt^anpçhropbkotnctrimi. % fO *feksuncu Jommchn kjiamiao jrocır suntcû mdirtmı . . . . . . % 5 Abrm s&emfı aroç mdnmt %5 Sız de ü&egenehne yoytkmş Cunef Sıgoria Acentelenne getin GUNEŞKASKO3BOYU7scM»ohn Kaskonuzvn 3 boyvifo avanfaffanndon yararianm GÜNEŞ SİGORTA "Guneş 40 yıldır doruİıta" 9 GUNESKASKO GÛNB SİGOn* BCNB MÜDÜHÛK: ~ T 25Î 3« 00 BOYUT OÜNEŞ SİGORTA Bir VakıfBonk l$lırckıdır Hükümet I)iuuJııııı mutfağı vıırdu ANKARA(CumhuriyetBürosu)-4kışilikbiraileninzo- runlu mutfak harcamalan. bir yılda \üzdc 115.8 oranında arttı. 6 ayda 7.5 nıilyon Tl. artış gösteren mutfak masrafla- n. bir öncekı a>a oranla yuzde 5.3 oranında yükseldi. Hak-lş Konfederasyonu İstatıstık Bürosu'nun yaptığı gı- da araştırmasında. 15 mayıs-14 haziran tanhlen arasında gıda harcamasının 18 milyon 705 bin 420 TL olduğu sap- tandı Araştırmada. hükümet bunalımı nedcniy le ba^ıboş kalan pıyasalardasürekli zam eğilımi olduğuna dikkat çekilerek "4 kişilik bir ailenin mutfak harcamalan. bir önceki aya gö- re 941 bin 490 TL arttı. Sadece mutfak masrafu yılbaşından bu yana geçcn 6 ayhk sürede. 7.5 milyon TL artış gösterdi" denildi. Araştırmaya göre, yetişkin bir erkek işçinin aylık besin tutan 6 milyon 717 bin TL. yetişkin birkadın işçinin aylık besin tutan 4 milyon 212 TL. 13-15 y aş grubundaki bir ço- cuğun aylık besin gıderi 4 mılyon 700 bin TL. 4-tS yaş gru- bundaki bir çocuğun aylık besin gideri 3 mılyon ~5 TL ola- rak gerçekleşti. HAFTAYA BAK1Ş AHMET TANER KlgLALI Demokrasiyi mi Kurtarmalı, Çiller'i mi? Bu siyasal bunalımda, en önemli ve sıkıntılı ko- numda olanlar, DYP'nin milletvekilleri... Biryol ağ- zındalar. Ya demokrasiyi seçecekler ya Çiller'i! Ne de zor bir seçim(!) Bir yanda sarışın güzel bir bayan... Doğduğu ül- kede de, gönlündeki okyanus ötesı ülkede de her geçen gün amipler gibi çoğalan mallan mülkleri ile... Ne yaptığı bellı olmayan, 500 milyarak "örtüsüz" öde- neği ile... Kaçırdığı vergilerle, bir günü bir gününü tutmayan tutarsızlıkları ile... "Laik" ama, imam okulu açma şampiyonu. "Demokrat" ama, "Ben olmazsam tufan olsun!"dan yana. "Profesör" ama, Türkçe bilmiyor. "Zengin" ama, bir türlü doymuyor. Ve bir zamanlar "Başbakan "dı, ama ne zaman doğ- ruyu söylediği bilinmezdi... Bir yanda tüm bunlar, öte yanda ne idüğü belir- siz bir "demokrasi"... Bunun neresi zor seçim? Böy- le bir önderden vazgeçilebilir mi? Hele -12 Eylül demokrasısı gereği- sizi milletve- kıllığine o getirmışse!.. • • • : Neler söylemış bir zamanlar Sayın Çiller: ' "Biz Refah'la koalisyona gırmeyiz!.. RP'nin ikti- dara gelmemesi ıçin elimden geleni yaptım." "Refah, PKK gibi, elınde harita bu ülkeyi böl- müş... Erbakan'/a işbirliğiyapıp Cumhuriyet'iyık- mak isteyen kadrolar bugün ANAP'tadır." "Refah ıktidan ülke için çok zarahıdır, bunun en- gellenmesi gerekir." "Erbakan'ın adil düzeni Castro düzenidir, Mao düzenidır, Mercümek'ç/ düzendir." Ve bugün o Çiller, RP ile hükümet kurmak için can atıyor. DYP mılletvekillerını grup grup evine çağınp "ıkna" etmeye çalışıyor. Niçin? Yüce Dıvan'a gitmekten kurtulmak için! Peki DYP milletvekilleri niçin onu grup toplantıla- rında "hâlâ" ayakta alkışlıyor? Demirel'den devraldığı partiyi, yarı yanya küçült- meyı başardığı için mi? • • • Neler söylemiş bir zamanlar Sayın Erbakan: "Bunlar taklitçidir, rantiyecidir, pansumancıdır... Onlaria televizyon ekranlannda bile yan yana gele- meyiz!" "Bunlar dın düşmanıdır, Refah Partisi korkusun- dan gebersınler inşallah!" "Ermenilere oy vermeyın; RP dışında oy vereni evliyalar çarpar!" Ve bugün o Erbakan, Çiller'le birlikte hükümet kurmak ıçin yırtınıyor... Belediye meclisı üyelikleri için bile, tek bir kadın aday göstermediğini unutarak... Çiller'le ilgili kendi partisinin yolsuzluk suçlamala- rını unutarak. Niçin? * -, ">*i f .'"Öaşbakanlık koltuğuna oturup herkesi "alıştır: rfiâk" için... Devleti içinden daha iyi "fethedebil- mek" için... Ve de kendi serveti ile ilgili okus pokus hesaplarını Meclis denetiminden kaçırabilmek için. Hasan Pulur, "Erbakan Hoca'ya Tansu Hanımpek yakışır" diye yazmış... Haksız! Tansu Hanım'a Er- bakan Hoca pek yakışır! • • • Koyun kendinizi DYP'li milletvekillerinin yerine... Demokrasiyi mı kurtarmalı, yoksa Çiller'i mi? Yarım yüzyıllık ihanetlere karşın, demokrasi zaten -bir türlü- batmıyor... Tüm pazara dökülen ipliklere karşın, Tansu Hanımda zaten -bir türlü- batmıyor... Ben yerlerinde olsam "kendimi" kurtarmaya ç^- lışırdım. Belli olmaz kı... Ya demokrasinin de bir batacağı tutarsa!?.. Aras Kargo Grev 1. yılını doldurdu İstanbul Haber Servisi- Aras Kargo'nun, DlSK'e bağlı Nakliyat-lş Sendika- sı'na üye işçikrinın. 15-16 Haziran direnişlerinin 25 yıldönümünde başlattıklan grev, dün 1. yılını doldurdu. Alibeyköy'deki Aras Kar- go'nun eski aktarma merke- zi önünde toplanan işçiler. hem grevlcnnin 365. g'"ınü- nühemdc 15-16 Haziran dı- renişlerinın 26. yıldönümü- nü ay nı gün kutladılar. Nak- liyat-lş'e üye 76 işçiden 55'inin başlattığı gre\in bir yıllık süresı içinde grev kı- ncılığınınönlenmesi ıçın hu- kuksal alandaişçı lehine bü- yük kazanımlar elde ettik- lerini anlatan işçiler. zorluk- lann. bu kararlann uygulan- ma.sında yükümlü olanlann sorumluluklannı yerine ge- tırmemelerinden olduğunu söylediler. Aras Kargo işçilerine, ÖZ- TEKTekstıl fabrikasında26 gün önce i^ten çıkanlan ve direnişe geçen işçiler ile Ak- tıf Dağıtım'da 5 gün önce başlattıklan direnişlerini sür- düren işçiler de destck ver- di ler. Nakliyat-lş Sendikası Ge- nel Başkanı Ali Rrza Küçü- kosmanoğlu yaptığı konuş- mada. grev süresince 9 arka- daşlannın bir ay tutuklu kal- dığını anımsatarak, bütün baskılara karşın yılmadıkla- nnı belirtti. SAYIN DOKTOR VE ECZACILARIN DİKKATİNE H i p e r t a n s i y o n T e d a v i s i n d e ANGİOTENSİN II RESEPTÖR ANTAGONİSTİ o sa rta n po tas y u m 50 mg 28 Film Tabletlik Alümlnyum Bllster Ambalajlarda P İ Y A S A Y A S U N U L M U Ş T U R MSD Merck Sharp ve Dohme llaçlan A.Ş. Yapı Kredi Plaza B Blok Kat:8 Levent 80620 İstanbul f E.l. du Pont de Nemours and Company, VVilmington, De!awaıe, USA'nm tescilli markasıdtr.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle