27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-14 HA2İRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Alaşehir Imam-Hatip Lisesi Müdürü hakkmda cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu Kızlara bakan öğrenciye clayakM E R İ H A K İZMİR - Alaşehir Imam-Hatip Lise- si'nde 17 yaşındakı bir öğrenci, okul mü- dürü Erdem Kazman tarafından kızlara "yan bakbğı gerekçesiyle" dövüldü. 7 gün rapor alan N.K.'nin yakınlan, cum- huriyet savcılığına suç duyurusunda bu- lunarak müdürün görevden alınmasını istediler. Müdür Kazman'ın, Kurban Bay- ramı'nda öğrencileri kurban derisi getir- meye zorladığı ve toplanan çok sayıda kur- ban densı için hiç kimseye makbuz ver- mediği savlandı. Sayılan giderek artan imam-hatip li- selennde zaman zaman yaşanan ve top- lumun yadırgadığı olaylara bir yenisi de Alaşehir'de eklendi. Bır kız öğrencinin 17 yaşındaki N.K.'yi gösterek müdür Kazman'a söyledi ği "Hocam bu bana dik dik batayor" sözü, genç ögrencinin okuldaki durumunda dönüm noktası ol- muş. N.K.'nin annesi Zübeyde Koç, savcı- lık ve kaymakamlığa konuyla ilgili bil- gi verdiğinı söylüyor. Zübeyde Koç, oğ- • lu N.K.'nin 5 haziranda boş dersinde bir hizmetli tarafından müdürün odasına gö- türüldüğünü belirterek olayı şöyle anlat- tı: "•Müdürün yanına gittiğinde üç kızar- kadaşınuı ayakta kendisini beklediğini görmüş. Müdür, içeri girer ginnez bağır- may a, küfretmeye başlamış. Hizmetliden sopa istemiş. Hizmetiinin getirdiği sopa- yıbeğenme>ip 'Daha büyüğünü getır" di- yerek geri göndermiş. Hizmetli de daha büyüğünü getirmiş. Sonra başlamış döv- 'İkaz ediyoruz, her şeyi yaparız' İmam-hatiplerden tehditİstanbul Haber Servisi - İmam-hatip lisesi (İHL) mezunlannm yükselmesine engel olunamayacağı vurgulanarak, ÎHL'ye karşı olanlara "pabuç btralaimayacağı'' iddia edildi. Önder İmam Hatıp Liseleri Mezunlan ve Mensuplan Derneği Başkanı İbrahmt Solmaz. sert bir uyanda bulunarak. "İmam-hatipJerte uğraşanlan ikaz ediyonız. Uer şeyi yapmaya hazmz" dedi. Önder tmam Hatip Liseleri Mezunlan ve Mensuplan Derneği'nin Fatih'teki Genel Meıkez binasında dün bir toplanu düzenleyen İbrahim Solmaz, iHL mezunlannm üniversiteye tercihlerinde "alan danübbnas" yapıldığını öne sürdü. Solmaz, bundan başta Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan olmak üzere Doğru Yol Partisi'ni suçlayarak. "MilH Eğitinı Bakanı din düşmanlannın aleti oluyor. Gerçi biz DVP'nin içinde sağduyınu miBetvekillerinin oiduğunu ve bu karann değiştirümesinde çabşacaklannı da gayet iyi bffiyoruz" diye konuştu. Solmaz. fHLyede sadece din egitiminin verilmediğini, aynı zamanda üniversiteye hazıriık egitiminin de verildiğini bildirerek, fHL mezunlannın istedikleftüniversiteyi tercih etme hakkına sahip oldukiannı söyledi. Talim ve Terbiye Kurulu'nun konuyla ilgili karan bir oldubittıye getırerek aldığını öne süren Solmaz, kurulu derhal »tHL'ye istediği abnı seçebflme hakkı veriyoruz" diye bir karar çıkartmaya çağırdı. Herkesin hata yapabileceğini anlatan Solmaz, hatayı sürdürmede ısrarlı olunmasımn hoş olmayacak sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Tûrkiye'de halen öğrenim veren 583 İHL, I milyon mezun ve 600 bin öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Solmaz, açılmayı bekleyen daha 300'e yakın İHL'nin oiduğunu belirtti. Solmaz, İHLnin millehn tek umudu oldugunu belirterek, "İHL'yî yok etmek isteyen din düşmantan ve buna akt oianlar eriyip yok otacaklardtr* dedi. Geçen aylardayapılan 15. Milli Eğitim Şûrası'nı da eleştiren Solmaz, 8 yıllık zorunlu eğıtime karşı olmadıklann belirterek şöyle devam ettı: "Bizi hep karşıymışız gibi gösternıeye çahşıyoıiar. Oysa hiç karşı dcğiiiz. Biz sadece bunun süreklUiğine karşıyu. 5 yrilıkeğjtimini bttireo bir ögrenci zorunlu eğitiınin istediği okuida devam ettirmeJidir. Aksi hafi bûtüıı Kuran kurslannın ve tHL'nin kapablması demek ohır ki buna kimsenin gücü yetmez'" meye, kızlann önünde. Her yerinde mo- rarma var. Sonra da kafasını 6-7 kez du- vara vurmuş. Tek neden de kızlara bak- ması. Oğtum da' Bakmadım, onlar benim kardeşim' demtş. Ama dinletememiş. Son- ra da 'Annene, dedene ya da bır başka ar- kadaşına bu olayı anlatırsan öldürürüm seni. Üzenni kırmızı kalemle çızer baş- ka okula da aldırmam. Ona görc. ayağı- nı denk al' demiş. Ancak oglum dışanya çıktığında yüriiyecek halde değilmiş. Ar- kadaşlan taksiye bindirip getirdüer eve. Bi/ de hemen devlet hastanesine götür- dük. Orada da rapor verdüer.." Alaşehir Devlet Hastanesı'nden 5 Ha- zıran 1996tarih.664kayıt,acil 12373 nu- marasıyla venlen raporda, vücudun çe- şitli yerlenndc cıddi darp izlennın bulun- duğu belirlenı>or ve N.K.'ye 7 günlük ra- por veriliyor. Raporu aldıktan sonra cumhuriyet sav- cılığına, ilçenin Milli Eğitim müdürlüğü- ne ve kaymakamlığabaşvuran Koç, Kaz- man'ın kesİTilikle görevden alınmasını isti>or. Kaymakam Ai Bakoğlu'nun, imam-ha- tip lisesi müdürü Kazman"la. N.K.'yi odasına çağırdığını ve "Bu çocuğa ne yapmışsın" dıye sorduğunu, müdürün de ola>ı doğruladığını belırten Koç, şunla- n anlatıyor: "Şimdi de kalkmış, etrafa, Arkadaşla- n dövmüştür. kamyon çarpmıştır" diyesöy- lüyormuş. Çok sayıda kişiyi dövdüğünü söy lüvoriar. Hiç kimse şikâyetçi olmamış. Korkulanndan da 'Bizim arkadaşımızı döv dü' diyemiytır öğrendler. Şimdi oglum okula gitmiyor. Korkarak kalkıyor uy- kusundan o günden beri. Yemek y iyemi- yor. Böyle eğitim olur mu?J* Kazman hakkındaki savlar bununla bıtmıyor. Çok sayıda öğrencıyi dövdüğü. değişik kaynaklarca da doğruİanıyor. An- cak öğrencılenn korkması \e velılenn de konuya ılgistz kalması nedcniyle bu türolaylann kamuoyuna yansımadığı be- lirtiliyor. Okul müdürü için ortaya atılan bir di- ğer sav ıse kurban dcrileri ve toplanan pa- ralar. Kazman'ın Kurban Bayramı'ndaöğ- renci lere. "Okula kurban derisi ve kur- ban eti toplayın" diye baskı yaptığı sav- lanıyor. Öğrencilerın getirdiği kurban de- rilen için nıakbuz vermeyen müdürün toplananlan ne yaptığı ıse bilınmiyor. Alan ve bölüm dersleri belirlendi Bakanlıktan imam-hatiplere gizli alan • Milli Eğitim Bakanlığı, diğer meslek liselerinden farkh olarak imam-hatip liselcrinin haftalık ders çizelgesinde "alan-bölüm" ibaresi kullanarak imam-hatip liselerine bütün alanlann verilmesi yolunu açtı. . EMİNE KAPLAN ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nca sınıfgeçme sıs- temine göre belırlenen alan ve bölüm derslen okullara göre farklılık göstenyor. Genel li- selerde "alan". meslek lisele- rinde de "bölüm" dersleri ola- rakdüzenlemeyapuması gere- Idrken imam-hatip liseleri için diğer meslek liselerinden fark- b olarak "alan-bölüm" dersı ıbaresı kullanıldı. Budüzenle- meyle ımam-hatıp hselennin statüsü genel lıselere yaklaş- nnldı. lmam-hanp lisesi ögren- cilenne bütün alanlann ders- lerinı alma hakkı verilirken bakanlığın genel düzenleme- sı. imam-hatip lisesi öğrenci- lenne bütün alanlann venlece- ğı degerlendirmesine yol aç- n. Buna göre, öğrencılenn me- zun oldukları alanlara göre ünı\ ersıteye girmeleri ıçın bır düzenleme yapılması duru- munda. ımam-hatıp lisesi me- zunlan ıstedıkleri üniversite- ye gıdebılecekler. Bakanhk, genel hselerde yabancı dil der- sını zorunlu dersler kapsamm- dan çıkanrken demokrâsı ve ın- san haklan dersı seçmelı ders yapıldı Milli Eğitim Bakanlığı Ta- lım ve Terbiye Kurulu'nun sı- nıf geçme sıstemıne göre ge- nel ve meslek liseleri için be- lirledıği alan ve bölüm dersle- n çelışkı varattı, Genel liseler ıçın "alan", meslek liselen ıçın 4 *bölüm"derslen düzen- lemesi yapılması gerekirken ımam-hatıp liselen için fark- lı bır yola başvuruldu. Genel lıselere "sosyal bilimler,fenM- limleri, Türkçe-matematik, spor ve sanat" olmak üzere 5 alan verilirken meslek lisele- ri için de "bölüm dersleri" be- lirlendi. Bunakarşın, imam-ha- tip liselerinın haftalık ders çi- zelgesinde "alan-bölüm ders- leri'ibaresi kullanıldı. Diğer meslek liselerinden farklı ola- rak imam-hatip lisesi öğrencı- lenne seçmeli dersler kapsa- mında, biyoloji, fızik, kımya, matematik ve geometn gibı dersleri de alma hakkı tanın- dı. Ders geçme ve kredi sıste- minde ımam-hatıp liseleri dip- lomalannda "alan ve bölüm1 " kısmı boş bırakıtarak sonra- dan yayımlanan bır genelgey- le "sosyal bilimler ve edebi- vat" alanı yazılmasına olanak tanınmıştı. Sınıf geçme siste- mınde de imam-hatip liselen ıçın "alan-bölüm" ıbaresı kul- lanılması, mezun durumuna gelen öğrencılere *sosyal bilim- lerveTürkçe-matematik" ala- nının yanı sıra diğer alanlan- run da verilebileceği değerlen- dirmesıne yol açtı. Bakanlık yetkılilen, imam-hatip lisele- rine alan verilip venlmeyece- ğının öğrencılerin sınıf geç- me sistemıne göre mezun du- rumuna geldiklennde kesın- lik kazanacağını belirttiler. Buna göre, öğrencilerin me- zun olduklan alana göre yük- seköğretıme geçışlennın sağ- lanması yönünde bir düzenle- me yapılması durumunda. imam-hatip lisesi öğrencılen ıstedikleri yükseköğretim ku- rumuna girebilecekler. Bakanlık, genel liselerde alan dersleri düzenlemesıyle, 2 yıldır program çahşması sür- dürülen demokrası ve ınsan haklan dersini lise 3. sınıfın seçmeli dersleri arasına aldı. Turizm, ınsan ilişkileri, kütüp- hanecılik, çevre ve insan, hu- kuk, bılgi teknolojısı, astro- nomı ve uzay bilimleri,jeolo- jı de seçmeli dersler arasında yer aldı. Baraj dersleri olarak nıtelendırilen lise 1. sınıfın or- tak derslen dışında tunılan ın- kılap tarihı ve Atatürkçülük dersi. lise 3'ün ortak derslen arasında değerlendirildi. Ders geçme ve kredi sisteminde zo- runlu dersler kapsamında olan yabancı dil dersı, Anadolu liselen dışmdaki genel hseler- de seçmeli ders yapıldı. Okıdlarbitti, sınavlarbasladıHaber Merkezi- Ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören yaklaşık 12 milyon ögrencinin bü- yük bir bölümü bugün karnelenni alarak yaz ta- tiline başlayacak. 1995-1996 öğretim yılı 54 il- de bugün resmen sona ererken aralannda Afyon. Amasya. Isparta. Kocaelı'nin de bulunduğu 23 ilde okullar gelecek hafta tatile girecek. Okullar tatil olurken öğrencilerde üniversite, fen liseleri ve Anadolu öğretmen liseleri giriş sınavı heye- canı dabaşladı. Milli Eğitim BakanıTurhan Ta- >an. karnelerinde kınk not olan öğrencileri uya- rarak üzülüp yaz tatilim kendilenne zehir etme- melerini istedı. Tayan, "Karnekrinizdekikınknot- lan bir uyan olarak değeıiendiriniz. Bu notlar, ha- yattaki gerçek başaruuzın göstergesideğUdir" de- di. Eğitim yılı takviminin valilikler tarafından be- lirlenmesi dolayısıyla bu yıl da öğTenciler illere göre farklı tarihlerde tatile giriyor. HABITAT-ll dolayısıyla İstanbul idakı öğrenciler 31 ma> ısta er- ken tatile girerken 54 ildeki öğrenciler de vaz ta- tillenne bugün başlayacak. Öğretim yılırun tamam- lanmasıyla birlikte ilköğretim kademesınde 9 milyon 547 bın, ortaöğretimde 2 milyon 223 bın öğrenci üç ay boyunca derslerden uzak dinlen- me ımkânı bulacak. Kredılı sistem gereği mezu- niyet aşamasında bulunan 720 bin lise son dönem öğrencisi ise diplomalanm alarak okullan ile ve- dalaşacak. Öğrencilerin yaklaşık 3 ay sürecek ta- tilleri illenn büyük bölümünde eylül ayının ikın- ci haftasında sona erecek. 1996-1997 eğıtim-öğ- retim yılı aralannda İstanbul. Ankara, Izmir. Bur- sa'nın da bulunduğu illerin büyük bölümünde 9 eylül pazartesi günü başlayacak. Öğretim yılı takviminin "180 eğitim günü" esası çerçevesinde iHertarafından belirlenmesı ne- denıyle 23 ilde yaz dönemı tatilı gelecek hafta baş- layacak iller şöyle- "Afyon, Amasya, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorunı, Gümüşhane, Isparta, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Kahranıanma- raş, Sanısun, Siirt Tokat, Yozgat, Zonguldak, Ak- saray, Karaman, Batman, Bartın, Ardahan ve Karâbük." 498 okul açümadan kapandı Güneydoğu'da terörolaylan nedeniyle yakla- şık 2 bin ilkokul, eğitim ve öğretime açılmazken Diyarbakır'da "güvenlik" gerekçesiyle açılmayan 498 ilkokul, açılmadan kapanmaya hazırlanıyor. Yetkililer. 30 ilkokulun öğretmen. 9 ilkokulun da öğrenci yetersizliğinden, 57 köy ilkokulunun da köylerin boşalması nedeniyle kapalı oiduğu- nu söyledi ler. 11 Yaz tatilinizi zehir etmeyin' Mıllı Eğitim Bakanı Turhan Tayan. karnelerin- de kınk not olan öğrencileri uyararak üzülüp yaz tatılını kendilerine zehir etmemelerinııstedi. Ta- yan. yaptığı yazılı açıklamada. 1995-1996 öğre- tim yılının yann ülkenin büyük bölümünde so- na ereceğini ve 12 milyon öğrenci ile 450 bın öğ- retmenin üç aylık bır yaz tatıline gıreceğını bil- dirdi. Tayan. anna ve babalara da çocuklannın eğitiminde gösterdikleri fedakârhklar ve katkı- lar için teşekkür etti Velilerden başansız dersle- n bulunan çocuklanna anlayışla yaklaşmalannı ve onlan başka çocuklarla kıyaslamamalannı is- tedi. Öğrencilerde sınav heyecanı Fen liseleri ve Anadolu öğretmen liselen sına- v ı bugün 79 il merkezi ileyurtdışında Riyad. Me- dıne, Cıdde ve Lefkoşa'da yapılacak. 115 bin ögrencinin katılacağı sınav sonucun- da fen liselerine 6 bın 24 öğrenci alınacak. 1996- 97 öğretim yılı için devlet fen liselerinde 2 bin 640, özel fen liselerinde ise 3 bin 384 öğrencilık kontenjan aynldı. Anadolu öğretmen liseleri sı- navına. 100 bin öğrenci katılacak. Sınav sonucun- da bu okullara 6 bın 336 öğrenci alınacak. Sınav sonuçlan, temmuz ayının son haftasında açıkla- nacak. Fen liseleri sınavını kazananlann kayıtla- n. 15-21 ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kontenjanlann dolmaması halinde 22-27 ağus- tos tarihlennde önkayıt için başvurulacak. 6 ey- lül tarihine kadar sürecek kayıtlar. açık konten- jan kalması halinde okullann açıldığı gün de ya- pılacak Anadolu öğretmen liseleri sınavını asıl İısteden kazananlann kayıtlan, 15-20 ağustos ta- rihleri arasında yapılacak. Bu okullarda açık kon- tenjan kalması durumunda 26 ağustos-1 eylül ta- rihleri arasında ön kayıt başvurulan alınacak. Kayıtlar, 16 eylül günü sona erecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavf nın ikin- ci basamağı olan ÖYS ıse 23 haziran tarihinde yapılacak. Üniversitelerde heyecan Seçim yanşı hızlandıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Üniversitelerde 24-28 haziran günleri ara- sında yapılacak rektörlük seçimleri için geri sayım başlarken. adaylar arasın- daki seçim yanşı da hjzlan- dı. Adaylar, broşür ve bil- dirilerle oy toplamaya çalı- şırken, öğretim elemanlan örgütleri de seçimde des- tekleyeceklen adaylan be- lırlemeye başladılar. Akdeniz, Ankara, Ata- türk, Boğazıçi, Cumhuri- yet, Dicle. Ege, Dokuz Ey- lül, Erciyes. Fırat, Gazi, Ga- zıantep, İnönü. İstanbul Tek- nık, Karadeniz Teknik, Mi- mar Sinan, ODTÜ, Ondo- kuz Mayıs, Trakya, Uludağ ve Yıldız Teknik üniversı- telerinde, rektörlük seçim- lerinin ilk adımı olan öğre- tim üyeleri arasında yapıla- cak seçim 24-28 haziran günleri arasında yapılacak. Adaylann vaaderi Broşür ve bildıriler da- ğıtarak oy toplamaya çalı- şan rektöradaylannın, pro- paganda çalışmalannda "şeffafyönetim"'. ~>*ni kay- nakyaratma". "akademik kurullann şeçimle belirien- mesi"."YÖK Vasa.sı'na es- neklik kazandınlnıası" ve "öğrenci ve öğretim üyele- ri fikir kulüpleri" gibı va- atleröneçıkıyor. Adaylar arasındaki seçim yanşı sürerken, öğretim ele- manlan örgütleri de seçim- lerde destekleyecekleri adaylan belirlemeye başla- dılar. Öğretim Üyeleri Der- neği, Gazi Üniversıtesı'nde Prof. Dr. Örse\ Dörtlemez'ı destekleme karan alırken. Öğretim Elemanlan Sendı- kası'nm (ÖES) Ankara Üni- versitesi için adayı netlik kazanmadı. Gazi Üniversitesi"nde Prof. Dr. Enver Hasanoğ- lu, Prof. Dr. Rıza Ayhan, Prof. Dr. Yahşj Vazıcıoğlu ve Prof. Dr. Yalçuı Erol da rek- törlüğe adaylıklannı koy- dular. Ankara Üniversitesi Rck- törlüğü'ne, halen rektörlük görevinı sürdüren Prof. Dr. Günal Akbay, Tıp Fakülte- si Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan ve Prof. Dr. Sabit Ağaoğhı aday oldular. Aday- lardan Rektör Günal Ak- bay ve Tıp Fakültesı Deka- nı Semih Baskan'ın, Anka- ra 15. Asliye Hukuk Mah- kemesi'nce Kardiyoloji Bö- lümü öğretim üyesi Prof. Dr HalûneKüçükyılmaz'a haksızlık ettiklcri gerekçe- siyle 250'şer milyon lira tazminat odemeyc mahkûm edilmesı, ıki adayın seçilme şanslarını azalttı. Semih Baskan'ın seçilebilmesi için YÖK'te özel kalem mü- dürlüğü yapan eşi Gülsün Baskan'ın yoğun kulis yap- tığı ıleri sürüldü. ÖES, yayımladığı bildi- ride, bir rektör adayının tu- tarlı birdünya görüşüne sa- hip olması gerektığini belir- terek, rektör adaylanndan beklentilerinı şöyle açıkla- dılar: "Bir rektör adayı tutariı bir dünva görüşüne sahip olmah, özerk ve demokra- rik üniversiteye inanmalı, kaynaklann kullanımında saydam olmalı, bi/ öğretim elemanlarının başta ücret- ler \e kadrolar olmak üze- reö/lük haklanna sahip çık- malı." TBMM'de YURT-KUR görüşüldü RP, yurüara imam istediANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-RP milletvekılle- ri. öğrenci yurtlanna mes- cit yaptınlmasını ve din gö- revlisi atanmasını önerdi- ler. DSP'li Mahmut Erdir, harç ve öğrenim kredilen- nin geri dönüşünün küçük taksitlerle yapılmasını is- terken ANAP'lı RecepMız- rak, özelleştirme kapsamın- daki bına ve lojmanların Yüksek Öğrenim Kredi ve "ı'urtlar Kurumu'na (YURT- KUR) tahsis edilmesini önerdi. TBMM KİT Komisyo- nu'nda YURT-KUR'un 1993 yılı hesaplannın görü- şülmesine başlandı. Genel Müdür Halim Küçük, bazı yurtlara otomotik çamaşır yıkama- kurutma makine- si ile otomatik çay, kahve ve çorba makineleri konulma- sı uygulamasının tüm yurt- lara yaygınlaştırılacağını söyledi. Borçlular takipte Küçük, kurumdan öğre- nim kredisi alan öğrenci sa- yısının 238 bın 942 oiduğu- nu belirterek bu yıl 4 trilyon 367 tnılyar lira öğrenim kre- dısi verileceğini söyledi. ÖğTenci kredilerinin geri dönüşü için gerekli önlem- lerin almdığını ve borçlula- nn sıkı bir şekilde takıp edil- dığıni anlatan Küçük, şu bilgileri verdi: "1995 yilı sonuna kadar da 532 bin 848 öğrenci için üniversitelere toplam 870 milyar 425 milyon lira harç kredisi ödendi. 1995-19% öğretim yılı için de 1 trilyon 900 milyar lira ödenek ay- nldı. Harç kredisi için baş- vuruda bulunan 107 bin 846 öğrenciden senetlerini ta- mamlayanların tiimüne harç kredisi verilecektir." Mesdtveimamönerisi RP'li komisyon üyeleri İsmail Ozgün, Veysel Can- dan ile Yakup Budak. öğ- renci yurtlarında mescit yaptınlmasını ve din görev- lisi bulundurulmasını iste- di. Budak, kredilerin dönem başında ödenmesıni, genç- lerin boş zamanlannın iyi değeTİendirilmesı için ça- lışma yapılmasını, yurtper- sonelinin özel eğıtime tabi tutulmasını, ders çalışma salonlannınyeterli halege- tırilmesini önerdi. DSPEskışehirMilletve- kili Mahmut Erdir, KlT'le- rin yıllık cirolann yüzde l'ininYURT-KUR'aaynl- masını. öğrenci harç ve kre- dilerinin geri dönüşünün küçük miktarlarla yapılma- sını önerirken ANAP Kı- nkkale Milletvekili Recep Mızrak da özelleştirilme kapsamındaki kuruluşlann idarebinalan. lojmanlar ve mısafirhanelenn YURT- KUR'atahsisedilmesini is- tedi. Mızrak. yurtlardaka- lan öğrencilerin kötü dü- şüncelere kapılmaması için de sportif etkinliklere önem verilmesi gerektığini söv- ledi. Tarikatlar öğretmen yetiştiriyorFÎGEN ATALAY Tarikatlann yönetimindeki okullardan birin- de görev ^apmış bır ögTetmen. kamuoyunu uyardı: "OğrencUerini öğretmenlik meslegini seçmeye zoıiayan bu okullar. birkac >"' sonra 'dışandan' öğretmen almaya gerek duymaya- cak." "Tarikat şeyhleri okullarda görevli tüm öğretmenlere konferanslar \eriyor, Risale-i Nur dinktiliyor." "Kendilerinden olmayan öğret- menlerin çoğu sonunda asimik ediliyor." SAL, bu okullardan bınnde bır yıl öğretmen- lik yaptı. Bu süre içinde tarikat şeyhlerinın konferansına katılmak, Risale-ı Nur dınlemek zorunda kaldı, bu okullarda göreve başladık- tan bir süre sonra tesettüre giren öğretmenler gördü, "Sen neden namaz kılmıyorsun öğret- menim" sorusuna muhatap oldu. Ekonomik açıdan sıkıntıda olmasına karşın "LaikTürkij'eCumhuriyeti'ne karşı" olan bu okuldan kısa süre önce aynlan ve başvurdu- ğu özel okullardan yöneltılen "Kaç öğrenci getireceksmiz" sorusuna, "Oğrenci getiremem" yanıtı verdiğı ıçın halen ışsız olan S.M., bu okul- dageçırdiği bıryılını anİattı. Işte, S.M.'nın ağ- zından tarikatlann yönetimindeki okullarda olup bıtenler: "Bu eğitim kurumlan, toplumu yönilendirmedeeğitimin ükadım oMuğununçok i>i farkında. Çoksistematikçalışıyoıiar. Çocu- ğu ilknkuldan abyor: vatan, millet bayrak sev- gisi adı altuıda Türk-İslam sentezine yönlen- diriyoıiar. tlkokuldan sonra kız-erkek okulla- rı aynlıyor. Kızlar tesettüre giriyor. BeUetmen sistemi var. BeUetmen ağabey veablalar, çocu- ğu hem psikolojik henı de dini ve eğitim açıla- nndan terbiye ediyorlar. Bunlar. hiçbir bekleıt- tileri olmadan tüm zamanlannı öğrencilere adaımş insanlar. Oğrenciler. çağdaş, Atatürk- çü çocuklann seçmediği öğretmenlik mesleği- ne yönlendiriliyor. Birkaç yıl sonra kendi öğ- retmenleri hazırolacak ve btdere ihtivaçlan kai- mayacak. Geçen yıl bu cemaate bağlı okullar- daçalışan öğretmenler, yöneticiler ve diğer go- revlilerden oluşan 11 bin kişiye tarikatçılann lzmir'deki bir lisesinde tarikatşey hi tarafından bir konferans verildi. Şey h. bizlere göriişleri- ni, amaçlannı, çağdaş bir İslam cumhuriyen- nin bilimden, teknokıjiden nasıl yararlanma- sı gerektığini anlattı. Bu cemaatte, ilk iUşldiersevgi, dosduk ve hoş- görü temeline dayandırüıyor. Geçiş dönemin- den sonra cemaate kesin bağlılık istivorlar. Bi- zim gibi başı açık öğretmenlere direkt bir bas- kı uygulanmıyor. Ama örneğin. ' Sen neden namaz kılmıyorsun öğretmenım' diye soru- yoriar. Kimi öğretmenler de bu sorulara mu- hatap olmamak için namaz kılmaya başlıyor- lar. Herokuida bu cemaatinrehberliğiniyapan biröğretmenvar. Buöğretmen.öteki öğretmen- lerle zaman zaman toplanh yaparak Risale-i Nur'u okuyor,' N urculuk öğretısı' ni açıklıyor. Oğretmenlerin ders programı dışına çıkma- lanna izin verilmivor. Oğrenciierin ders dışın- da hangi kitaplan okuyacağına rehber öğret- menler, beUetmenler karar veriyor. İlkokul 4., 5. sınıfa gelen bir öğrenci, peygamberin yaşa- mını anlatan kitaplan bitirmiş oluyor. Atatürk konusunda bize,'Atatürk ne putlaştınlacak ne de yenlecek. Herkes tarih içinde yennı bula- caktır. Bu ülkeye hızmet etmış bır Türk büyü- ğü olarak anlatılacak' deniliyor. Laikliğin ise Hıristiyanhktan esinlenerek ülkeye sokuldu- ğu, İslamiyetin hem dünya hem de ahiret ya- şamına hitap ettiği belirtiliyor. Kendileri gibi oJmayan oğretmenlerin çoğunu sonunda asimi- le ediyorlar. Bir yıl içinde tesettüre giren ikiöğ- retmen oldu. Çok yumuşak görünen, ama as- lında acımasız, duyarsız ve kan bir yapılan var. Amaçlan dışına çıkan insanlara kesinlik- le hoşgörü gösternıiyorlar. Liseson sınıföğren- cilerinden biri, ÖYS öncesinde öğretmenlik mesleğini tereih listesine yazmak istemediğini söyleyince, bu öğrenci baskı görerek dışlandı. Başanlı, ön plana çıkan öğretmen değil, başa- nlı okul istiyoriar Oğrenciler 10'ar kişilikgnıp- lar halinde kamplara götürülüyoriar. Öğren- cilerin kamptaki programlan sabah namazı ile başlıyor. Gün boyunca dini eğitim veriliyor, dersyapılıyor, spor vesosyalerkinlikler de ger- çekleştiriliyor. Program, vatsı namazından son- ra dini sohbetlerie sona eriyor. Milli Eğitim Bakanbğı müfettişleriokulumuz- da teftiş yaptı ve bu sırada türbanlı öğretmen- lerderse giriyordu. Müfettişler, okul yönetimi- ne, "Neden tesettürlü öğretmen çahştınyorsu- nuz' sonısunu yöneltmedi. Sonradan duydu- ğuma göre. müfettişler; terbiyeli, dinlerine, bayraklanna bağlı öğrencilerin vetiştirilme- sinden duy duklan memnuniyeti dile getirmiş- ler. Atatürk ilkelerine ve laikliğe karşı bu çalış- malar beni allak bullak etti. Ama, öğretmen- lere duy ulan saygı, velilerin öteki özel okullar- da olduğu gibi 'Parayı verdım, okulu satın al- dım" görüşünde depL 'Bcnım çocuğumu eğı- tın" isteğinde olmalan, 20-25 kişilik sınıflar, la- boratuvarlar gibi olumlu yönler nedeniyle bir yıl daha çalışsam bu cemaate katılınm korku- suyla bu okuldan aynldım. Tûrkiye'de IOO'den çok okullan var. Her okuida en az 500 öğren- ci bulunduğunu varsaysak toplam 50 bin öğ- rencileri bulunuyor. Böy le giderse 10 yıl sonra eğitim tamamen onlann elinde olacak. Başta Türk cumhuriyetieri olmak üzere çok sayıda ülkedeokullan var ve bu okullara sürekli para yardımı yapılıyor." DEMOKRASI İÇİN ÇA ĞRI Son aylarda yine, "Biz bu filmi daha önce görmüştük" denilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı rejimi korumak gerektiğinden söz ediyor. Öte yandan Adalet Bakanı tutukevieri için hukukaaykın genelgelerçıkartıyor. Istanbul'dapolis,ara- lannda HAB1TAT katılımcılannın da yer aldığı 1500 kişiyi gözaltına alıyor. Ga- zeteciler tartaklanıyor, gözaltına alınıyorlar. İnsanlar sendikacı, avukat, parti yö- neticisi, kayıp annesi denilmeden polis araçlanna doldurulup götürülüyor. Bütün bunlar ne için? Acaba gözlerini politik hırs bürümüş bazı politik lider- ler, devlet içinde odaklanmış kimi karanlık güçler Türkiye'nin kaosa sürûklen- mesinden, demokrasinin askıya alınmasından çıkar mı umuyorlar? Ancak şunu unutmasınlar, ne dünya 70'lerin dünyası, ne Türkiye 70'lerin Tür- kiyesi. Bilsinler ki, demokrasi geri dönülmez bir süreçtir. Kesintiye uğratılma- sına artık izin verilemez. Sessiz toplum özlemi taşıyanlarbu kez hüsrana uğra- yacaklardır. Bizler, Sağlık Meslek Odalan olarak demokrasi için, banş için vanz, diyoruz. İstanbul Eczacılar İstanbul Dişhekimleri İstanbul Tabip İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Odası Odası Odası \'OT: Saglık Meslek Odalan yöneticileri olarak. 15 Haziran 1996 Cumartesigünü. saat 12.00 - 12.30 arasında, Galatasaray Lisesi önünde, Tûrkiye'de insan haklan için direnişin simgesi haline gelen "Cumartesi Anneleri "ne çiçek sunacağız.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle