26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14 HAZİRAN 1996 CUMA 10 DIŞ HABERLER Blair'den bir 'çam' dahaişçi Partisi lideri, seçıme yaklaşıldıkça anketlerde muhafazakârlann önünde gitmesini bır türlü kabullenemiyor olacak ki, oy yitirmek için adeta çırpınıyor. Belki de belli bir kesimin oylarını.. Geçen hafta da "Ben çocuklanmı zaman zaman döverim" diyerek dayak karşıtı seçmenleri küstürüverdi. Eski kafalı muhafazakâr seçmenlere hoş görünmek için yapıldığı anlaşılan GUNLUGU açıklama, öylesine büyük yankı uyandırdı ki tüm gazetelerin, radyolann ve televizyonların tartışma programları bir anda "Çocuklan dövmeli mi? Dövmemeli mi" tartışmaları ile neredeyse dolup taştı. Blair ise Ingilız halkının "geleneksel değerlerine" sahıp çıktığı için birkaç muhafazakâr oy daha almanın sevincini yaşıyordur herhalde. Alman saplantısıIkinci Dünya Savaşı'nın ardından 50 yıl gecmesine karşın Almanlarta ıngiiizler arasındaki bazen gizli bazen açık düşmanlığın hıç silinmediği görülüyor. Son 50 yıldır. karşılıklı olarak birbirleri hakkındaki önyargıları genç nesillere anlatan uluslann eline geçtiği bilinmez. Ama Ingiltere'de 10- 16 yaş arasındaki çocuklar arasında yapılan bir anketin sonuçlan hayli ürkütücü.. 800 çocukla yapılan ankete göre yüzde 78'inin, Alman denince, ikinci dünya savaşını anımsadığı ortaya çıkıyor. Yüzde 57'si ıse Almanya'yı "en can sıkıcı ülke" olarak anıyor.. Yaklaşık üçte biri, Almanya'yı "Avrupa'nın en yoksul ülkesı" sanırken yüzde 10'luk bir bölümü de Amerika Birteşik Devletleri'ni Avrupa Birtiği'nin bir üyesi zannediyor. Tann'nın oyları azalıyor Her konuda kamuoyu araştırması yapılır da Tann'nın ne kadar oyu olduğuna ilişkin yapılmaz mı? MORI adlı kuruluşun yaptığı anketin sonuçlan, Ingilizlerin sadece yüzde 43'ünün Tann'ya inandığını ortaya koyuyor. Bu yüzde 43'ün ne kadannın hangi dinden olduğu ya da inanmayanlann, O'nun yerine kime ya da neye inandıkları bilinmiyor. Ama anketin sonucunu başka anketlerle karşılaştırınca ilginç sonuçlar çıkıyor. Tanrı, yine de Başbakan John Major'dan daha popüler. Onceki seçimlerde fena halde yanılan kamuoyu araştırma şirketleri bir sınav daha verecek Aııket seçimleri bittiZamanımızın vazgeçilmez 'sc- cım öncesi tutkusu' olan anketler. Rusya'da bir sınav daha verecek. Sonuçlan yayımlanan yerli ve ya- bancı sosyolojik araştırmaların ezici çogunluğuna göre pazar gün- kü seçimlerde kimse yüzde 50-H oy alarak devlet başkanlığına seçi- lemeyecek. Muhtemelen 3 temmuzda dü- zenlenecek olan ıkinci tur seçım- lere, Devlet Başkanı Boris Veltsin ve Rusya Komünist Partısı lıden Gennadiy Zyuganov katılacak ve sonuçta Yeltsin yenıden başkanlı- ğaseçilecek. Son beş ay içinde yayımlanan anketlenn çoğundan ılgınç birtab- lo ortaya çıktı. Zyuganov 'un oy la- n başından ben oldukça ıstikrarlı biçimde yüzde 25 ile 35 arasında • Son kamuoyu yoklamalannda Yeltsin açık farkla önde gidiyor. Ancak anketlere güvenmeyen komünistlerin yaptırdığı kendi araştırmalan da Zyuganov'un önde gittiğini gösteriyor. yer alırken Yeltsin açısından du- rum çok farklıydı. Rusya Devlet Başkanı şubat ayında yüzde 5-6 puanla. ülkenın en güçlü liderleri arasında ancak dördüncü \eya be- şinci gelırken son 1.5 ayda büyük atak yaptı ve ön sıraya yükseldi. Buiki liderileötekiadaylararasın- daki fark ise giderek açıldı. Komünıst-so! güçlerin anketler- le fazla alışverişi yok. Yayımlanan anketlere güvenmediklenni yine- lemekten yorulmayan Zyuganov yandaşlan, kendi venlerinı kamu- oyuna çok seyrek duyuruyorlar. İş- te bunlardan birının, komünist cği- limlı Sov vetskaya Rossiya gazete- sının dünkü say ısında yayımlanan anketin sonuçlan şöyle: Gennadiy Zyuganov: Yüzde 36. Bons Yeltsin: Yüzde 27 Grigorıy Yavlinski: Yüzde 13. Aleksandr Lebed: Yüzde 10. Vladimir Jıri- novskı: Yüzde 7 Svyatoslav Fyo- dorov: Y'üzde 4 (Rusya Politik Kültür Araştırmalan Merkezı tara- fından düzenlenen ankete 1100 ki- şi katılmış.) Son haftalarda açıklanan yerli ve yabancı anketlerin ezici çoğun- luğu Yeltsın'ın başanlı olacağını duyuruyor. Işte bunlann sonuncu- sunda elde edilen veriler: Yeltsin: Yüzde 36. Zyuganov: Yüzde 24. Lebed. Yüzde 10. Yav- linski: Yüzde 8. Jınnovski: Yüzde 6. Fyodorov: Yüzde 3. (Rusya Ka- muoyu Araştırma Merkezfnce dü- zenlenen ankete 1582 kişı katıl- mış.) Aynı ankete göre ikinci tura Yeltsin ile Zyuganov'un kalması durumunda, adaylann alacağı oy yüzdesı, sırasıy la yüzde 53 ve yüz- de 36 olacak. Anketin bir başka sorusu, anke- te katılanlann kimin başkan ola- cagı yolundaki kişisel tahmıni. inançlanndan ve kullanacağı oy- dan bağımsız olarak Yeltsin'in baş- kan olacağını tahmın edenler yüz- de 57. Zyuganov açısından bu sa- yı yalnızca yüzde 19. "En olumsuz, yani en istenme- jen* başkan adayı sorusuna veri- len yanıtlara göre ilk sırada Jiri- novskı var: Yüzde 44. Daha sonra Zyuganov (yüzde 31), Gorbaçov (yüzde 30) ve Yeltsin (yüzde 29) geliyor. Metro saldırısında iki tutuklama Dış Haberler Servisi - Moskova met- rosunda onceki gün meydana gelen patla- mayla ılgili olarak Rusya'nın Kafkasya bölgesınden iki kişinın tutuklandığı bildi- nldi. Patlamadan sonra Moskova televiz- yonunu telcfonla arayan iki kişinin, 4 ki- şininölümüne, 11 kışının de ağır yaralan- masına yol açan saldınnın sorumluluğunu üstlenmelerinden sonra yakalandıklarını duyurdu. Kafkasya kökenli iki kişinın na- sıl yakalandığı belirtilmeyen haberde, sö/ konusu kişılerin Çeçenıstan'ın ışgalını protesto için eylemlerı gerçekleştirdikle- rini söyledikleri ve yenı eylemlerde bu- lunnıa tehdıdinde bulundukları kaydedjl- di. BuaradaÇeçen direnişinin lideri Selim- han YandarbKev, Rusya yanlısı Çeçen hü- kümetının pazar günü düzenleme karan aldığı seçimlere her yolu deneyerek karşı koyacaklarını bıldırdı. GÖR ÜŞ/ NAZMİ AKIMAN (Emekli Büyükelçi) Cumhurıyet gazetesinın yöneticı ve ya- zarlanndan Sn.Ozger Acar'm, gazetenın 8 Nısan 1996 tarihlı sayısında yayımlanan ve 'Türk-Yunan barış sürecı PASOK Genel Kutvlu'na düğümlendi' alt-başlığını taşı- yan yazısının, iki ülke arasındaki Kardak adaaklanyla ilgili krizin başlangıcından bu yana birçok düşünürün kaleme aldıklan tahlil yazılan arasında konunun özüne en zı- yade parmak basan yazı olduğunu, geç de olsa, tekrarlamaktan kendimı alamıyorum Nitekım, Sn.Özgen Acar'm sözünü ettı- ğim yazısının yayımlanacağı tarihten bu ya- na, gerek geçen ayın son haftasında Atı- na'da düzenlenen 'Dış Politika ve Medya' konulu panelde katıldığım sırada yaptığım temaslardan gerek Yunanıstan ılerı gelen- (erinin aylardır yaptıkları ülkemiz aleyhınde sert beyanlardan ve iki ülke dışişleri ba- kanlannın iki kez tertıplenen ve binncısın- den sonuç alınamayan, ıkincısı ise Yunan tarafının yoktan bahanesıyle gerçekleşme- yen görüşmelerinden, son kriz ve krizlerin Türkiye-Yunanistan İlişkileriözünde önümüzdeki ay toplanacak olan PASOK Genel Kurulu'nun yattığı ızlenimi- nı edındim. Gerçekten, geçen birkaç ay zarfında Yu- nanıstan kamuoyunu en çok meşgul eden konu -belkı de her zaman ön sırayı ışgal eden Türk Yunan ılişkılen düzeyinde ılgılen- diren konu-PASOK Genel Kurulu ve bunun vereceği sonuçlar olmuştur. PASOK'un Sn. Papandreu'yu ızleyecek yeni lıdennı sap- tayacak ve dolayısıyla PASOK'un gelece- ğını tayin edecek olan bu genel kurul için şu anda Yunanıstan sıyası çevretennde kı- yasıya bir yanş sürdürülmektedır. Bu yan- şın bellibaşlı öncüleri Yunanistan Başbaka- nı Sn. Kostas Simrtis ile partı ılen gelenle- rınden Sn Apostotos Çuhacopulos ile Sa- vunma Bakanı Gerassimos Arsenis'tir. PASOK başkanlığına ve dolayısıyla başba- kanlığa oynayan bu üç öncü, sürekli olarak kamuoyunda puan kazanma gayreti için- dedırter. Yaptıkian beyanlarla ve sergıledik- leri tutumlanyla dıgerlennden önce asıl ken- dilerinin parti başkanlığı meykıine layık ol- duklarını kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Bu yanş sürdürülürken ele alman veya ışlenen konu veya sorunlann başında, her zaman Yunanistan'ın en önde gelen meselesi olan 'Tûrk-Yunan ılişkılen' gelmektedır. Hemen hemen gün geçmemektedır kı yarışa katı- lan, adı geçen liderterTürkıye hakkında sert hatta kaia tutan beyanlarda bulunmasın- lar... Adeta, Turkiye aleyhınde konuşmak- ta, Türkiye'ye kaf a tutmakta birbirleriyle ya- nş etmektedırier. Belkı de bılerek vesile rt- tihaz edilmiş olan Kardak krizı etrafındakı beyanlar, akamete uğrayan dışışlen bakan- Ian görüşmeterıne ılişkın olarak sarfedilen sözler her şeyden önce bu iç mücadelenın belirgın yansımalandır. Daha birkaç gün on- ce Girrt adasının güneyındekı Gavdos ada- sının NATO tatbikat planlarına dahıl edılıp edilmemesı üzennde kopanlan fırtınanın da aynı niteliği taşıdığı söylenebilir. Gelışmelere bu açıdan bakıldığında, özellikle bu aşamada, iki ulke arasında lyı ılişkılerın her iki tarafın da menfaatine ola- cağını duşünen Türkiye'nın çıkarının. Yu- nan lıdertennce yapılan beyanlara göstere- ceğı tepkıdeTürkıye bakımından en uygun lıdenn tercihını kolaytaştıracak çizgıde ol- masında yattığı görülecektır. Bu bakımdan, son krizler sırasındakı bazı beyanlannı say- mazsak, bundan birkaç ay önce başbakan olarak atandığında Yunan Parlamento- su'nda yaptığı ilk konuşmada ülkemiz ve ıkı ülkenin uzlaşmalan lehınde sözler sarfet- mek cesaretını gösteren Sn. Koslas Simi- tis'in 'tşınin kolaylaştınlmastnın 'Türkiye'nın ç:karlarına daha zıyade uygun düşebılece- ğı söylenebilir. Kaldı kı, Sn. Sımıtıs. diğer iki başkan adayıyla kıyaslandığında, dengelı tavırları öteden ben bılınen ve PASOK'u mutedıl bır çızgıye oturtması beklenen bır sıyaset adamıdır. Nrtekim, Gavdos adası meselesınde Dışışlen Bakanımız Sn. Gö- nensay'ın ışı yatıştıran son beyanının bu duşüncenın bir ürünü olduğu sanılmakta- dtr. Sonuç ıtıbarıyla, önümüzdeki temmuz ayında gerçekleşmesı beklenen PASOK Genel Kurulu sonuca ermeden, Kardak adacıkları veya Gavdos adası gıbı ınlı ufak- lı krızlenn daha bır süre kasrtlı şekilde su üs- tüne çıkanlacağını ve Türkıye aleyhındekı Yunan tutumlannın surdurüleceğını duşün- mek yanlış olmayacaktır. Bunlara karşı Tür- kiye'nın uzun vadedekı çıkarlannı gözeten ve ıç tüketıme yönelmekten arındınlmış tepkılen gösteımek bızim bakımımızdan akılcı bır dıploması örneği oluşturacaktır. Ruslar, sorulardan korkuyorAnketler. Rusya Devlet Başkanı Yeltsin'in seçımı kazanacağı konusunda neredeyse fıkir birliğı etmış durumda. Ama ne Yeltsin, ne öte- kı adaylar ne de halk anket sonuçlanna güve- nıyor. Bunun için son derece ciddi bır neden var: 1993 sonunda ve 1995 sonunda yapılan parlamento seçimlerinde anketlerin bozguna uğraması. Bınncısınde, dönemın lıberal başba- kanı YegorGaydar'ın seçımı açık farkla kazan- ması beklenirken zafer. aşın sağcı Jınnovs- kı'nın olmuştu. Ikincısınde ıse bugünün baş- bakanı VıktorC'ernomırdın'ın liderliğını yap- tığı siyasal hareket. tüm lyimser tahmınlere karşın yüzde 10'dan fazla oy alamamış, buna karşı komünıstler büyük başan kazanmıştı. Rusya halkı ile anketlenn arası neden açık? Seçmen. anketlen neden böylesıne büyük fark- la aldatıyor? Baş neden güvensizlik Rusya halkının anket sorulanyla karşısına çıkan araştımıacılara karşı güvensızliğinin ne- deni. deyiş yenndeyse. genlerınde yatıyor. 70 yıldan fazla süre yüzde 99.9' oy oranı ılc Sov - yetler Birliğı Komünist Partisf nın gösterdiğı adayı desteklemek zorunda olan halk. hıçbır zaman ıktıdarla ilgılı gerçek düşünce ve duy- gulannı açığa \ uramıyordu. Bugün de pek çok- lan açısından bu güvensizlik sürüyor Insanla- rın. anketçinın sorulannı geçiştırmesı, ıktıdar yandaşı okiuğu ızlenimı vermesı. çeşıtlı bı- çimlerde gerçeğı gızlemesı sık rastlanan bır durum. Örneğın. Rusya'dakı yaygın kanıya göre Ji- rinovski'nin seçmen kitlesinin bır bölümü si- yasal tercihını açıklamaktan utanıyor. Aynca kımılerine göre. ıktıdarla anketçilen aynı ke- feye koyma eğılımindekı seçmen, kasıtlı ola- rak yanlış bılgi vererek alaycı bır mücadele yönteminı seçmış oluyor. Büyük kent anketlen Rusya'da anketlenn başansızlığının neden- lerınden bıri de genellikle ıktıdar yandaşı, sağ- cı kıtlenin voğun olduğu büyük kentlerde elde edilen venlere dayanması. Anketlerin uzana- madığı küçük taşra kentlen, özellikle dc kırsal alan nüfusu çoğunlukla komünist muhalefetı desteklıyor. Bır başka neden de. anketçinin seçmenin ayağına gıtmesı gerçeğıne dayanıyor. Oysa se- çimlerde seçmenin, ev ınden çıkıp sandık ba- şına gıtmesı gerekıyor kı, bu her zaman -özel- likle de lyı hava olduğunda çoğunlukla kent dı- şında dinlenmeyı tercıh eden kitle açısından- kolay olmuyor. Bu sorun.seçmen kitlesinin onemli bölümü yaşlı ve dısıplınlı ınsanlardan oluşan komünistler açısından fazla önem taşı- mıyor. ama sağcı seçmen genellikle daha gev- şek davranıyor. ilginç bır neden de anketlerin 'geri tepme- si'. Orneğm, adayının anketlerde büyük fark- la öne geçtığinı defalarca duyan Yeltsin yan- daşı seçmen, "Zaten seçılecek; ben oylamaya tııtmesem de olur' rahatlığıvla davranabilir BODRUM/TURGLTTREISTEDEN2KENAR Oze1 Plaj, Yarı Olımpik Havuz. hesîoran. Market. Barlar. Moblelı Denız Manzaralı, Mutfak ve Mını Barlı 4 KİŞİLİK APARTLAR 2.000.000. TL ODAK TATİL KÖYÜ (0.212) 587 42 31 - 587 44 39 DİYARBAKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo- 19% 37 Davacılar Hüseyin Karahan \s. vekılleri Av Necdet Hayalıoğlu tarafından, davalılar Bekir Karagöz vs. aleyhıne mahkememıze açılan tapu ıptali ve tescıl davasının yapılan yargılaması sonunda verilen karar; Yargıtay 8. Hukuk Daıresı Başkanlığı'nın 20.4.1995 tarih 1994'2281 esas. 1995 4392 sayılı karan ılebozularak gelmışolup, dosya tekrarele alındı, mahkememizin yukarıda belirtılen esasma kaydı yapıldı, verilen tensip karan uya- nnca: Davahlardan Abo kızı Fatma Yalman. Çermık ılçesı Ançevıç köyünde \kamet et- tiğı bildırilmiş. ancak adına çıkanlan teblıgat bıla ıkmal ıade edildiği gıbı yaptınlan em- nıyetçe tahkıkat nericesınde de adresı meçhul olduğu anlaşıldığından adına ılanen teb- ligat yapılmasına karar verilmiştir. Karar gereğmce: davalı Abo kızı Fatma Yalman'ın duruşmanın atılı bulunduğu 27.6.1996 günü saat 09.00'da duruşmada bizzat hazır bulun- ması veya kendisını bir veıkl ile temsıl ettırmesı. duruşma günü tüm delillerini birlikte getınp mahkemeye ıbraz etmesı. duruşma günü mahkemede hazır bulunmadığı, aynca gıyap karan çıkanlmasına lüzum kalmadan hüküm tesıs edıleceğı HUMK.nun 509. ve 510. maddelerı uyannca ılanen teblığ olunur. 12 1.1996 Basın: 69611 CANLARA ve DOSTLARA TATİL OLANAĞI Geçen yılki bâşarılı organizasyonumuza devam ediyoruz. Bu yıl Kuşadası Güzelçamlı'da denize sıfır Otel Eva'dayız. Ozel plajı, iki ayrı çocuk havuzu, denizle sonlanan yeşil alanıyla ve odanızdaki telefon, müzik yayını, süreKİi sıcak su olanaklanyla, aile ortamına sahip otelimizde çok rahat edeceksiniz. Sizlere 1 0 gün-1 0 gecelik paket tatil proğ- ramı hazırladık. Akşamları sazımız ve sohbetimiz hiç bitmeyecek. Efes-Meryemana-HamzaBaba, Priene-Milet-Didim, Pamukkale, KuşadasıMavi tur, Milli park gezileri proğrama danil olacak. 10 gün-10 gece yatak-r-Kahvaltı + Alqam ycmeği+Geziler+Ozel geceler+ Oğle yemekleri (Gczilerde)= 6 0 0 D M (KDVd»hil) Telefonla Ayrıntılı bilgi ve broşür isteyiniz. EKIN Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. Tel: 0.256.518 36 2 0 - 5 1 2 43 38 0.256.646 10 80 - 646 19 16 TEŞEKKUR Başarılı müdahaleleriyle beni sağlığıma kavuşturan Plastikve Rekonstrüktif Cerrrahi Uzmanı Op. Dr. H. BUĞRA ÇÖLLÜ'ye, Dr. COŞKUN BAYSAL'a, Anestezi L znı. MÜJDAT ALTINKAYA'ya ve yardımcı hemşire ŞÜKRİYE ERTEN ile Özel Selimiye Hastanesi'nin tüm personeline teşekkürü borç bilirim. FAZİLET KUZA FATİH 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Es. 1996 440 Mahkememızden verilen 23.5.1996 tanh ve 1996/440 es. 1996/434 sayılı karar ile Is- tanbul, Fatih, Muhtesıp tskender Mah. C. 054 S. 89, K. 987'de nüfusa kayıtlı tsa ve Fat- ma 'dan olma. 1325 d.lu Mazlum Belbek'e aynı yer nüfusuna kayıtlı Şüküfe Diren'in va- sı tayın edılmesıne karar verilmiştir. llan olunur. 23.5.1996 Basın: 92349 B. ÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLAN1 Dosya No: 1996,87 Tal. Birborçtan dolayı hacızlı ve aşağıda cıns, mıktar ve kıymetlen yazılı mallar satışa çıkanlmıştır. Binnci artırma 19/6 1996 günü saat 10.00-10.15'te Dızdarıye Mah. Kumsallar Sok. Kervensaray karşısı Büyükçek- mece'de yapılacaktır ve o günü kıymetlennın yüzde 75'ine isteklı bulunmadığı takdırde 20 6* 1996 günü aynı yer ve sa- atte 2. artırma yapılarak yüzde 40 fıyat verene satılacağı ve satış şartnamenin ıcra dosvasından görülebıleceğı. masrafı venldiğı takdirde şartnamenin bırörneğinın ısteyene göndenlebileceğı. fazla bılgı almak ısteyenlenn yukarıda yazılı dos- ya numarasıyla ıcra memurluğuna başvurmalan ılan olunur. Muhammen kıy. l.ira Kq Vdedi Cinsi. (Mahiveti \e onemli nitelikleri) " 5 50O.ÜOO.ÜOO 1 McrccdcsmarkalİMİındıra? cnorator. b.:sın: 90187 allll. ILETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Onkayıt Duyurusu Bır yıllık İngilizce Hazırlık sınıfindan sonra dört yıllık lisans eğitimi almak ıstiyorsamz, Anadolu Univenites tletijim Bilimleri Fakülten' nin Sincma ve Televizyon Basım ve Yayunalık, Ketûü& ^apyy^p (Rcklamahk ve Halkla İlifkiler) bölümlerine önkayıt için başvura- bilirsiniz. Önkzyıt İçin: 1994 ÖSS sınavlanndan sayisal, sözel veya e^it ağıriıkb 145 Î99b ÖSS sınavlanndan ıse sayısal, sözel vera eşit ağırlıklı 145 ve ûzeri puan almış olmanız gerekmektedır Önkavidar 17-97 Ha7iran lÇWfi tarihleri arasında ve çalısma saaüeri ıçinde Fakültenin Eskisehir Yunusemre Kampusündeki binaanda vapılacakur. Başvurunuzu kendiniz ya da bir yakmınız aracılığı ile vapabilırsinız. Önka) n .t için ÖSS sonuç belgesı fotokopisı. ıkı adet vesikalık fotoğraf yeterlidır ÖnVayıt sonrası sınaviar ile ilgili belgcler. bas>uru arasında vcrilecekür. ^letıâm dünyasmdaki . . . . yennızı almak İlk A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel.: 554 08 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle