25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Hrvatliden Tiirkiye'ye geüyor • ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Hırvatıstan Cumhurba^kanı Franyo Tucman'ın 19-20hazıran gunlennde Turkıye'ye ^apacağı reMnı zıyarefte ıkı ûlke arasında askerı eğıtım ve ışbırlıgı anlaşmasının îmzalanacağı bıldınldı Kotombiya Devlet • BOGOTA (AA) - Kolombıya'da seçım kampanyasını uyuşturucu parasıyla fınanse etmekle »uçlanan Devlet Başkanı Emesto Samper, meclıs tarafından aklandı Meclıste yapılan oylamada, Samper e yonelık suçlama 4"* e karşı 111 oyla reddedıldı Bu oylama ıle 1994 hazıran ayındakı seçım kampanyasinın finansmanına ılı^kın dava da sonuca bağlanmış oldu Skandalda Samper, ozellıkle Calı kokaın kdrtelınden 6 mılyon dolar almakla suçlanıyordu İspanya f da121 kioeroin • MADRİD (AA) - îspanya'nın başkentı Madnd'de 121 kılogram eroın ele geçınldığı bıldınldı Polıs Ispanyada şımdıye kadar ele geçen en yuksek mıktar olan eroinle ılgılı olarak 3 Ispanyol vatandaşının tutuklandığını belırttı Bır karavanda ele geçen uyuşturucu maddenın pıvasa degen ıle ılgılı bılgı venlmedı İran basıraran Mıfası • TAHRAN(AA)-lran basını, lsraıl Cumhurbaşkanı Ezer VVeızman ın Turkıye zrıyaretını "Wei7man Turkıye'nın ıçışlenne kanşıyor" başlığı ıle duyurdu Muhafazakar kesımın sozcusu Cumhun lslamı. bugunku yorumunda "lsraıl Turk laıklere yol gostenyor" dıye yazdı Cumhun lslamı, "Turkıye'dc Refah Partısı'nın hukumetı kurmaya çalıştığı bır ortamda, Weızman ın Turkıye'nın ıçışlenne açık bır mudahalede bulunarak Turkıye'nın Ulamcı gruplarca yonetılmesıne fırsat venlmemestnı ıstedığını" ıddıaettı lsraıl'ın Ankara Buvukelçıhğı ıse dun yaptığı > azılı açıklamada "Turkıye'nın ıçışlennın, »adece Turkıye'yı ılgılendırdığını' bıldırdı TürkTRIan Yunan smmında • ATtNA (AA) - Yunanıstan uzennden çeşıtlı A\rupa ulkelenne sebze ve meyve nakleden 20 kadar TurkTlR'ının Yunan vetenner ve zıraat muhendıslennın grevı nedenıyle Menç'tekı Kıpı Yunan sınır gınş kapısında bekletıldıklen bıldınldı Yunan makamlan, Turk T1R lanndakı sebze ve meyveler ıle bozulacak dığer gıda maddelennın, AB yasalanna gore kontrol edılmeden Yunanıstan'a gınşlenne \e geçışlenne ızın venlmeyeceğını belırttı Washington'un, Ankara'nm Irak liderine yakın politikasmdan rahatsız olduğu bildiriliyor ABD'nin Saddam sıkmtısıANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Amenka Bırleşık De\ letlen nın (•\BD), Turkıye'nın. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin e yakın polıtıkasından rahatsız olduğu kay- dedıldı Batılı bır dıplomatık kay- nak, Saddam Huseyın ın elındekı bıyolojık, kımyasal sılahlan kendı yurttaşlanna karşı kullandığını be- lırterek "Turkiye'de hâlâ Saddam'ı destekleyenler var. Bu anlaşüır şe> değil"goruşunuılettıler Turkıyede- kı gorev suresı ay sonunda dolacak Çekıç Guç ıle ılgılı goruşmelerın surdurulduğu kaydedılırken Batılı kaynaklar, Asken Koordınasyon Merkezı'nın (MCC) Zaho dan Sılo- pı'yeeekılmesııleTurkıye'nınkay- gılan arasında bır ılıntı bulunmadı- ğını savundular • Batılı diplomatik kaynaklar "Kendi yurttaşlannı katleden Irak liden, ılende demokrat mı olacak? Saddam'ı niye destekliyorsunuz" diye soruyor. Cumhuri>et'ın sorularını yanit- layan Batılı ust duzey bır dıploma- tık kavnak. Turkıye'de Irak Devlet Başkanı Huseyın'ı destekleyenler olmasının "aniaşılabılir" olmadığı- nı savunarak Saddam ın bolge ıçın son derece tehlıkelı olduğunu one surdu Batı- lı dıplomat Irak ınelınde bıyolojık vekımyasal sılahlar olduğunu, bun- ları daha once kendı yurttaşlarına karşı kullandığını anımsatarak "500 bın lraklı Kurt yurttaşı, Türk top- raklanna kaçmadı mı? Yoksa Sad- dam Huseym, gekcekte demokrast- vı mı tercıh edecck' Saddam. bölge için çok tehlikeiıdir. Saddam'ı niye destektiyorsumızhâlâ?" dıye konuş- tu ABD, Kuzey Irak Kurt gruplan ıle Saddam Huseyın arasında dıya- log kanallannın açılmasına kendı ız- ledığı polıtıkalar açısından karşı çı- karken Türkıye, Kuzey Irak'ta ayn bır Kurtdevletı oluşumuna karşı bu bölgedekı Kürtler ıle Saddam Hüse- yın'ın dıyalog kurtnasını ıstıyor Batılı dıplomatık kaynak, ABD, İngıltere, Fransa ve Turkıye'nın oluşturduğu Çekıç Guç uzennde Turkıye'nın beklentılennın karşıla- nacagıdeğışıklıklerıçınkoalıs^onu oluşturan taraflar arasında goruşme- lenn surdurulduğunu kaydederek "TBMlVt ve Türk kamuoyunun is- temlcriıun karşılanacağı nivet dek- larasyonu u/ınnde çalışmaiann vo- ğunlas.tığınL. kısa bır sure ıçınde de Turk yetkılilere sunulacağınr v ur guladı Turkıye'nın "Kuzey Irak'ta ayn bir Kürt devleti kurulması \e PKK'nin terör faaliyederinden ka>- naklanan kaygılan" olduğuna dık- kat çeken kaynak, "\ncak bu kay- gılar ite MCC'nin Zaho'dan SUo- pi've çekilmesi arasında bir ilinti >ok"dedı Çekıç Güç'un gorev su- resının dolmasına az bır sure kaldı- ğı, TBMM'de sureyı uzatmama yo- nunde bır eğılımın behrdığının anımsatılması uzerıne a\Tiı kavnak şu goruşlen dıle getırdı "Lzatma konusu. tamamen TBMM'nın elınde olan bir şeydır. Turk Dışışlen Bakanlığı, ulusâl çı- karlar bağlamında konu uzennde çalışmaktadır. Çekıç Guç, koalısvo- nu oluşturan ve bolgedeki ülkelerin ortak çıkannadır." MC C'nın Zaho'dan Turkıye'ye taşınması, Irak topraklan ıçınde ya- bancı asken varlığı ortadan kaldı- nrken Irak'ın toprak butunluğunun korunması yolunda Bağdat yonetı- mının Ankara'ya yaptığı baskılan da gıdermış olacak NETANYAHLTYA UYARI 'Kapıları aç, HAMAS geliyor' Dış Haberler Servisi - Fılıstın, lsraıl seçımlennın galıbı Benyamın Netanva- hu nun başbakan olduktan sonra ulkeMnın kapılannı H- lıstınlılere kapamayı surdur- mesı durumunda radıkal ts- lamcı hareketı bastıramava cağını bıldırdı Tsraıl radyosunun bıldır- dığıne gore Fılıstın guvenlık servıslen, Netanyahu'yu uyararak lsraıl"ın kapılannı açmaması nedenıyle Fılıstın yonetımıne halk desteğının azalmakta olduğunu bıldır- dı Uyanda bu nedenle yo netımın de H AM \S ve Isla mı Cıhad gıbı hareketlenn uzenne gıtmekte gıderek zorlandığı ıfade edıldı Fılibtınlıler Netanyahu'yu Peres hukumetının kabul et- tığı gıbı El Halıl kentının bu- vuk bolumunden lsraıl as- kerlennı çekmesı ıçın de uvardılar Fılıstınlı yetkılılenn, tsra- ıl'de 58 kışının olumune yol açan bombalı saldınlardan sonra tutukladıklan bırkaç vuz radıkal tslamcı mılıtanı son haftalarda salıvermeye başladığı bıldınlıyor AFP nın goruştuğu lsraıl asken kaynaklann verdığı bılgıye gore lsraıl ıç guven- lık orgutu Şın Bet ın başka- nı Amı Ayalon, seçımlenn ertesi gunu Netanyahu'yla yaptığı goruşmede Fılıstın polısını ovdu Bu arada Netanyahu nun banş programını ABD Baş- kanı Bıll Clınton'a sunmak uzere temmuz onasında Wdshıngton a gıdeceğı bıl- dınldı Burosundan yapılan açık- lamada Netanyahu'nun Clınton a "Ortadoğu'da gerçek banş için gerçekçi bır program" sunacağı belırtıl dı Bosna'ya silah ambargosu kalkü • Dayton Anlaşması uyannca eskı Yugoslavya'ya sılah ambargosunun kalkmasıyla Müslumanlar, sılah kapasıtesı Sırplar ve Hırvatlar'la eşıtlenene kadar sılah satın alabılecek SARAYBOSNA (AFP) - Eskı Yugoslavya'ya sılah ambargosu, Dayton Anlaş- ması uyannca oncekı gece- den ıtıbaren kalktı Ambar- gonun kalkması. Avru- pa'da, bolgede sava^ın yayı- labıleceğme ılışkın korku- lann artmasına yol açtı BM Guvenlık Konseyı eylul 1991'dealdığıbırka- rarla eskı Yugoslavya'ya ağır sılah gondenlmesını yasaklamıştı Sırplar eskı Yugoslav ordusunun sılah- lanna sahıp olduklanndan ambargo karan sadece Muslumanlan etkılemış ve Boşnaklaren modern sılah- larla donatılmış Sırplann zulmune karşı ellenndekı hafıf sılahlarla kendılennı sav unmaya çabalamışlardı Ambargonun resmen kalkması ıle Muslumanlar kendılennı savunmak ıçın gereksınme duyduklan ağır sılahlan alabılecekler Sılah alımına tek sınırlama ıkı ay önce ımzalanan Vıyana Anlaşması'nda getınlıyor Bu anlaşma, Bosna-Her- sek'te uç toplumun (Sırp, Boşnak, Hırvat) sahıp ola- bıleceğı sılahlann tavanını saptıyor Toplumlannbuta- vanlan aşması yasak An- cak Muslumanlar çok az ağır sılaha sahıp olduklann- dan Vıyana Anlaşma- sı ndakı tavana ulaşıncaya dek bol mıktarda sılah ala- bılecekler Avrupa kaygıh Avrupa ulkelen ıse sılah ambargosunun kalkması- nın Bosna'da sılahlanma yansına yol açmasından ve savaşın yenıden çok daha kanlı bıçımde p'atlak ver- mesınden korkuyorlar Avrupalılar ABD'nın Bosna ordusunun eğıtılme sme ılışkın programına da kuşkuyla bakıyor Uzun Yıllar Okurların Gündeminden Düşmeyecek Bir* Başyapıt UYGARLIĞIN SEYIR DEFTERİ Doç. Dr. Çağlar TUNCAY 1 Hamur • 293 sayfa «350 000-TL (Server Tanilli'nın Önsözü Ile) Ülkemizde Bu Güzellikte Bir Çahşmanın Yapılmış Olmasının Gururunu Duyacaksınız ! 3363170-3366716 345 48 27 Tursao 885 17J11 KARADENIZ-YAYLALAR ' UZUNGOL - ÇAMLI HEMŞIN - AYDER YAYLA« DAHIL 22 29 Hazıran 6-13 Temmuz 20-27 Temmuz 5-12,12 19 Agustos Gece Yolculugu Yo< SAFRAMBOLU ÇORUM SfkMSUN ÇMŞAMgA IERHE UNYE OROU GIRESUN IIREBOLU GORELE BEŞIKOUZU AKÇAABAT TRABZON SUMELA MANASTIRI RIZE ÇAYELI ARDESEN HOPA Gonteeek Oıjtt Yeri« UnyeParkı GıresunKatesı Trabzon da Ayaso"va K hsesı Pı t Zıraat Bançes Çaykara ve unutulmaz gjzclılclerte dolu Unye Hopa sahıi vclu UCR£T Kah\a(t akşam yemekler 7geceduşJutuvatetl sıca)( suluotellerde konaklama üzungo! Çam! hemş n Ayder Yaylas ve te ırt l«n ge* ıer oze! otobus dahtl 22-29Hazıran 2 5 . 8 O O . O O O T L . DİY\RBAKIR2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Fsa-.No 1 W 271 Davacı Sultan Bağdaı» ta rafından da\alı Bcdn Bag- daş aleyhıne mahkememıze açılan nafaka davasının va- pılan açık vargılaması sıra- sında \enlen ara karar uva- nnca , Da\alı Bedn Bağdaş ın Dnnsheıde 70 22119 Hamburg Almanva olan adresıne çıkarılan tcblıgat, bıla teblığ ıade edıldığınden, adı geçen davalıva da\a dı- lekçesının ılanen teblığınc karar venlmıijtır Karar gereğınce davalı Bedn Bagdaş ın duruşma nın bırakıldıgı 20 6 19% gu nu saat 09 00'da duruşmada bızzat hazırbulunması veva kendısını bır vekıl ıle temsıl ettırmesı duruşmavagelme- dığı \e dava ıle ılgılı ıbrazct- mek ıstedığı belgelen duru!» ma gunune kadar gonderme dığı gıbı kendısını bır vekıl le temsıl ettırmedığı takdır de vargılamaya yokluğunda dev am edı leceğı v e karar \ e- nleceğı kevfıyetı davetıve yenne kaım olmak uzere ıla- nen teblığ olunur 16 1 1996 Basın 69610 >, ıtırdıgım nufus tuzdanım emeklı oğretmen kımlığım oğretmenevı kartım İETT kartım 9 6 1996 djn sonra geçersızdır HlSEi/\DIRAU4\ Pasomu kaybettım Hukumsuzdur TUGHAS OZDEN CLINTON UYARDI: Yolcu uçağı havalanırken çakıldı Dış Haberter Servisi - Pen>embe gunu Japonya nın guneyındekı Fukuoka havalımanında, Garuda Endonezya Havayollan'naaıt DC-10 numaralı uçağın kalkış sırasında pıste çarpması sonutu çıkan yangında 108 kışı yaralandı 3 kışı oldu Servıs alanı ıle pıstı ayıran parmaklığa çarpan uçaktakı 261 yolcudan bınnın Kore, ıkısının Endonezya, bınnın K.ore veya Çın, dığerlennın ıse Japon asıllı olduğu bıldınldı 14 murettebatın bulunduğu uçak. Endonezva'nın Balı ve Cakarta kentlenne yolcu taşıyordu Yolcular murettebattakılenn yardımıyla uçaktan çıkanldılar » Bır gorgu tanığı, uçak havalandıktan sonra sağ kanattakı motorun yanmava başladığını, uçağın bırkaç sanıye daha uçtuktan sonra çakıldığmı sövledı Kazada ağır yaralanan pılot Donald Longo polı^e verdığı ılk ıfadede kalkıştan hemen once uçakta hıçbır problem olmadığını soyledı ZİHNİ OKUMUŞ (1934-1994) AJNMA Atatürkçü, laık, demokratık Türkıye ıçın verdığın onurlu mücadeleyı ve senı hıç unutmayacağız EŞİNVE ÇOCUKLARIIN YUNLS KÜÇÜKAL 1950-9.6.1996 Ben ne şuralıvım neburalı\ım adalıvım adalıvım Adam ormanlıktır Dostluk voldaşlık mertlık ormanı Butun adamı kaplar Erdemın guneşı 24 saat avdınlatır adamı Bız ada ^akınlen bılmeyız karanlığı Ben Adalıvım hev kahpe hücrelı ADAL1 Anın mucadelemi7de vaşayacaktır TÜM BEL-SE1N Ankara Şb. OLUM Turkıye'dekı Devlet Senfonı Orkestralan'nın kurulmas>mda ve gelujmesınde buyuk emeğı ve katkılan bulunan Devlet Sanatçısı MÜKERREM BERK'İ yıtırdık Aılesıne, tum sanatçı ve sar.atseverlere başsağlığı dılenz İST4NBIL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI KADIKOY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1996 295 Vesayet ModaCad MuratBey Sok YılmazApt No 19/1 Mo- da^Kadıkoy adresınde ıkamet etmekte olan Ferıt Raşıt Eyupoğlu vesavet altına alınmıı> (mevcut rahatsızlığı ne- denıvle) ve kendısıne aynı adreste ıkamet etmekte olan annesı Samıye Kocamemı vası olarak tayın edılmıştır 4 6 1996 Basın 92479 İLAN T.C. GELİBOLU ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Ebas 1992 241 Karar 1995'189 DavacılarNebahatSavaşçılarvsvekıllentarafındanda- \alılar Besum Ture ve arkadaşları alevhıne açılan tapu ıp- talı ve tescıl davasında Mahkememızın 19 7 1995tanh veavnı sayilı karan ıle dava konusu yapılan Gelıbolu Evreşe nahıyesı 51 parsel- dekaın Alıkızı He;>na(Hasene)Taner'ın 1280 ^840hıs- sesının ıptalı ıle veraset ılaınındakı hısseler oranında ta- puya tescılme karar venlmış olup davalı Hamıdıye Ta- ner ın adresı tespıt edılemedıgınden karann ılanen teblı- ğıne kararvenlmışolmakla adı geçeneyukandatanh ve numarası yazılı karann teblığ yenne kaım olmak uzere ılan olunur 20 5 1996 Basın 90447 'Savaş, Ege'yi karanlığa gömer' • Ankara ve Atına'nın aralanndakı sorunlan çözememesı durumunda bolgenın geleceğmın ölçülemeyecek derecede karanhk olacağını belırten ABD Başkanı, konuya büyuk onem verdıklennı soyledı DışHaberler Servisi - \kdenu'de gormek istedigi- ABD Başkanı Bıll Clinton, Turk-Yunan gergınlığınden buvuk kaygı duvdugunu be- lırterek ıkı ulke arasındakı sorunlann çozulememesı du- nımunda bolgenın gelecegı- nın ölçülemeyecek derecede karanhk olacağını soyledı Başkan Clınton, AB Do- nem Başkanı olan Italya nın Başbakan ı Romano Prodi \ e Av rupa Komısyonu Başkanı JacquesSanter ıle Beyaz Sa- ray da vaptığı goruşmeden sonra basın mensuplannın sorulannı yanıtladı Clınton, Türkıye ıle Vunanıstan ara- sındakı gergınlığın gıderek tırmandığı ve bu konunun goruşmede ele alınıp alınma- dığına ılışkın bır soruya şu karşıhğı verdı "Konuyu gonışmeye fırsat bulamadık. \ma. si/f çok kaygı duyduğumu soyleyebı- lırım. Her ıkı ulke dc hem VBD'nin hem de AB'nın NA- lO'dakı muttıTıklerıdir. Eğer bu iki ulke, aralannda- ki sorunlan ço/ebilirse bu- lunduklan bolgenın geleceği olçuk'meyecek derecede par- lak olur. \ma sonınlannı ço- zemezlerse, bolgenin geleceği o(çuleme>ecek derecede ka- ranhk olur. Bu gerginlik bi- nm ıçın buvuk bır endişe kav nağL Son a\ larda, bu mescks ve oldukça /aman ayırdık. Gelecekte de oldukça /aman ay ıracağımı/ı sanıvorum. Bu konu çok onemlıdir. Turkhe ıle Yunanıstan arasındaki so- runlann çözümu, VvTupa ve mı/ gelecek açısından buv uk onem taşımaktadırr ABD Dışışlcn Bakanlığı Sozcuiu Nıcholas Burns on- cekı gun vaptıgı açıklamada "Ege'de bır Turk-Vunan sa- vaşı çıkacagına ınanmıvo- ı w " demış ıkı ulkenın ara- lanndakı borunlan çozebıle- ceklerıne ınandıklannı boy- iemıştı Clınton, ABD ıle AB'nın Ortadoğu barışı, Bosna, teronzm ve uvuştu- rucu kaçakçılıgı ıle mucade- le konulannda yakın bır ış- bırlığı ıçınde olduklannı da soyledı Goruşmede, \ÜD ıle AB arasında bulaşıcı hastahklara karşı mutddelede ışbırlığı yapılması da kararlaştınldı "Birtiktc çalıştığımız zaman başanlı oluyorta" dıyen Clınton Bo^nada Dayton Anlaşması uvannta belırle nen takvımc bağlı kalınması gerektığını de belırttı Clın- ton, ABD nın, \vrupa nın ekonomık asken \e sıyası ortağı olarak kalması gerek- tığını \ e O7ellıkle NATO'nun bu ılışkıde onemlı bır rol oy- nadığınıdakaydettı Başkan Bıll Clınton Italya'nın kuze- y ındekı aynlıkçı hareketle ıl gılı bır soruva >anıt venrken de ABD'de Kuzey-Guney aynlığınm bır donemde ya- şandığını ıfade ettı vc "Pek ışlemedi, bolunmuşlüğü kim- seye tavshe etmem" dıye ko- nuştu ttalva Başbakanı Pro dı de, "Bir İtalya yeterli" de dı Güvenlik Konseyi Bağdat'ı uyardı • Irak'ın tesıslennde sılahlanma programını araştırmak ısteyen BM heyetındekı duşman ülke vatanda^lannın casusluk yapabıleceklen yolundakı kaygılan cıddıye alınmadı Dış Haberler Servisı - Irak ın casusluk vapatak ian gerekvesıyle BM Ozcl Komısyonu '(UNSCOM) uv elennı Cumhunv et M uha- fızlan'na aıt tesıslere sokma- ması uzenne Bırleşmış Mıl- letler Guvenlık Konseyı Bağdat'ı heyete ıstedığı yer- de " DerhaL koşulsuz ve sınır- sız" araştırma \e ınceleme \apma ızm vermesı konu sunda uyardı 687 sayılı Guvenlık Kon- seyı karan gereğınce Irak bu ıznı verme yukumluluğu al tında bulunuvor UNSCOM Başkanı Rolf Ekeus'un Gu venlık Konseyı uyelenne verdığı bılgıve gore Irak ıkı gundur BM vetkılılennın, lrak Ulusal Muhafız Bırlı- ğı ne aıt olduğu bıldınlen bır bınada araştırma vapmalan- nı engellıvor BM sozcusu UNSCOM görevlılennın çarşamba gu- nü de bına onunde bekletıl dıklennı ve ıçen gırmelcnne ızın venlmedığını açıkladı Guvenlık Konseyı Başkanı Nebil El-Arabi, konuyu Irak Başbakan Yardımcisi Tank Azız ve Irak'ın BM daımı temsılcısı Büvukelçı Nizar Hamdun ıle göruşmcsınc rağmcn durumda değışıklık olmadı Bunun uzenne ko nu\u ele alan BM Guvenlık Konsevı sorunu uzun sure tartıştı ve konuyla ılgılı bır kararçıkamlmasını ongordu Daha sonra vapılan resmı toplantıda oybırlığı ıle kabul edılen kararda "Irak'ın 687 savılı karar çerçevesinde uy- ması gereken şartian yerine getirmemcsinden esefdu> ul- dugu" belırtıldı \e ' Irak'ın L NSCOM uvelenne ıstedik- leri araştınmalan vapma ko- nusunda derhaL şartsız ve sı- nırsızşekıldeizin vtrmesi" ta- lep edıldı I^ararda, Bağdat yonetımı bu ıznı vermedığı takdırde ne gıbı yaptınmlara baş\ urulacağı hususuna ıse açıklık getınlmedı Tank Aziz oncekı gun yaptığı açık- lamada, heyetın bazı uyelen- nın Irak'a duşman ulkelenn vatandaşı olduğunu ve ulke- len hesabına casusuluk va- pabıleceklerını belırterek duşman olmay an ulke vatan- daşlanndan oluşacak yenı bır hevete kapılannı açabılecek- lennı soylemıştı OLUM Turkıye'dekı Devlet Senfonı Orkestralan'nın kurulmasında ve gelışmesınde buyuk emeğı ve katkılan bulunan Devlet Sanatçısı MÜKERREM BERK'İ yıtırdık Aılesıne, tum sanatçı ve sanatseverlere başsağlığı dılenz İST\NBl L FtLAR'VlOM DERNEĞİ İSTANBUL FÎL4RMOM \4KFI İLAN T.C. ERDEMTLİ KADASTRO MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1994 1106 Davacı Orman tdaresı ve Halıl Keklık tarafından Ha- cı Alı aleyhıne açılan ışbu kadastro tespıtıne ıtıraz dava- sının yapılan yargılamasında Davalı Mehmet Mı oğlu, Hacı Alı mırdsçılannın tum aramalara rağmen teblıgata y arar açık adreslen tespıt edı- lememış ve dava dılekçesının ılanen t<_blıgıne karar ve- nlmıştır Davalı Hau Alı mırasçıları duruşnıa gunu olan 09 07 1996 gunu saat 9 00 dakı duru>mjy a bızzat gelme- len veva kendılennı kanunı bır vekıle temsıl ettırmelerı aksı takdırde duru^manınyokluklanndayapılıp karar ve- rıleceğıHUMK nın 509 ve 510 maddelen gereğınce da- va dılekçe-.! yenne geçerlı ohnak uzere ılanen teblığ olu- nur Basın 90515
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle