01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 HAZJKAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 VAZIYET KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK Deniz SOM bteme:totp://«ww^iaMtxMi.lr/Xfl EWrtrtwk posts De«ı.So»@piaıet.co«.h Tefc OJ212J12 05 05 Foks;0J12.512 44 97 Deli hrahim'e kimse sahlp çdanıyop Ş u sıralar mılhyetçı, muhafaza- kâr ve şenatçılar, Istanbul Ka- natlarımn Attında fılmı nede- nıyie Agâh Oktay Guner'ın (kısaca AOG) kanatlan altında Osman- lı padışahlarından Dorduncu Murat'ı koruma ve kollama gorevı ustlenmış dururrda Herkes başımıza Fath'ın torunu ke- sıldı Ama Defi Ibrahım'ın torunlan ortada yok 1 Delı deyınce Delı Ibrahım'ı koruma ve kollama gorevını de AOG'nın, Et Ba- lık Kurjmu'nda "deli dana uzmanı" ıken Kultur Bakanlığı'na danışman yaptığı zat ustlenmelı ErkeKİığıne toz konduaıruimayan Dorduncu Murat'a donersek Bır kere, adamın ozel hayatı kımse- yı ılgılendırmez Daha geçenlerde ya- bancı bır dergıde tutmuşlar, Kont Dra- kula adıyla maruf KazıkJı Voyvoda'nın gençlığınde Osmanlı Sarayı'na satıldı- ğını ve Dorduncu Murat'ın "gozde"le- rı arasında yeraldığını yazmışlar Voy- voda da sırf bu yuzden kurbanlannı en hassas yerlennden kazıga oturtturur- muş Bıze ne< Padışah değıl mı, kımınle ts- tıyorsa onunla yatar, koskoca sultan hesap mı verecek 1 Bız bılınen tarıhe bakalım Bılınen tarıh. Bınncı Ahmet'ın, adı Anastasıa olan Rum asıllı carıyesı Mahpeyker Kosem Sultan dan doğ- maoğlu Dorduncu Murat'ın, 11 yaşın- da tahta çıktığını yazıyor Yıne bılınen tanh, Dorduncu Murat'ın padışahlığının beşıncı gununde sun- net edıldığını anlatıyor Bılınen ama az yazılan tanh ıse Dor- duncu Murat'ın Osmanlı'da ılk kez bır SESSfZ SEDASIZ NURİKURTCEBE şeyhuîîsiam oldurttuğunu kayda geçı- yor Şeyhulıslam Hüseyin Efendı'nın yanısıra kardeşlerı şehzade Suley- man, şehzade Bayezıt ve şehzade Kasım'ı oldurttuğu de yıne az yazılan tanhte yazıyor Afyon ve şarap duşkunu olup da tu tunu ve ıçkıyı yasaklayan Dorduncu Murat'ın altı vezınnın kellesını alması- na karşın toplam kaç kışıyı oldurttuğu- nu ıse nıç bır tanh yazmıyor, çunku bın- lerce kışının kaydı tutulamadığı ıçın ke- sın rakam bılınemıyor Bılınen, Dorduncu Murat'ın daha çok kan dokecekken hayatının bahannda, 27 yaşında otekı tarafa goçtuğu Yenne ıse aynı anadan kardeşı Ibra- hım geçıyor Şu bızım Delı Ibrahım' AOG, bıraz da Delı Ibrahım'e sahıp çıksa ya' Karacaören T ablo gibi fotoğraf; yeşılın arasından bır su akıyor çevresi çiçeklerle bezenmiş... Fotoğraf, Samsun'un Salıpazarı ılçesıne bağlı Karacaören köyünde çekilmiş... Fotoğrafı çeken M.AIi Kurtuluş yazıyor "Her köşesi enfes doğal güzellikte olan bu yerlerin ve koyün tam ortasından, heyelan mıntıkası olduğu halde ve gereksız yere devlet karayolu geçirmek ıçın çalışmalara başlayan bürokratlann, akıllannı başlanna alarak, çevreyı katletme ve halkın parasını çarçur etme yanlışından bır an önce vazgeçmeleri ve Karacaoren'i de Gökova gıbı kurban etmemelen dıleğıyle." Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Kadennı sıgorta ettırecek bır şırket bulamadt. Valilik, Boğaziçi Köprüsü'nü promosyon alanı yapü B oğazıçı Koprusu gışelen onunde Ihlas Holdıng'ın bro- şurtennın dağıtılması ve Ana- dolu Otoyolu'nun Izmıt çıkı- şındakı trafik tabelasında Mc Donald's reklamının yeralması konularında Ka- rayolan Genel Mudurluğu'nden açıkla- ma geldı "Karayolları Genel Mudurluğu 17 BolgeMudurluğu'nceışletılmekteolan Boğaziçi Koprusu'nun gışeler sahasın- da tanıtım amaçlı promosyon veya broşurdağıtımı ıçın ozel firmalarca bu- gune kadar yapılan hıçbır talebe kuru- luşumuzca ızın venlmemıştır Ancak, promosyon ve broşur dağıtmak ıste- yen firmalar ıdaremızın bılgısı dışında doğrudan Valılık makamından ızın al ma yolunu tercıh etmektedırler Istanbul Valılığı ve Emnıyet Mudur- luğu'nce uygun gorulen ızın taleplen ve bu makamların uygun goruş bıldı- ren resmı yazılan kurumumuza ıletıl- L Cıhan Demırcı 'den -pj A F O R I Z M A L A K Akıl başta olsa da, baştakılerde olmayabılır' dığınde ıse, Karayollan Genel Mudurluğu olarak uzerınde son derece hassasıyet gos- terdığımız Boğaziçi ve Fatıh Sultan Mehmet Koprulerınde başlıca amacı- mız akan trafığın en hızlı şekılde boşal- tılmasını sağlamak olduğu, kopru uze- n ve gışe sahalarında herhangı bır ne- denle trafığın bırkaç sanıyelık aksama- sının dahı çevre yolunda buyuk oran- da araç bırıkımıne neden olacağı ve gerek bu olasılıklar gerekse ftrmalara ornek oluşturacağı duşuncesıyle şım- dıye kadar yapılan bu tur tanıtım ve da- ğıtım faalıyetlerıne kuruluşumuzca ızın verılmeyeceğı hususları yazılı olarak kendılenne bıldırılmektedır" Ama sonuçta Valılık Boğaziçi Kopru- su'nu Ihlas Holdıng'e peşkeş çekebı- lıyor 1 Ayıp 1 Mc Donald's konusuna gelınce "1 Bolge Mudurluğumuz sorumlu- luğunda ışletmeye açık Anadolu Oto- yolu'nun Sapanca Bakım Işletme Şef- lığı hudutlannda yeralan Tepetarla Oto- yol Hızmet Tesısı, yap-ışlet-devret mo- delıyle TABAŞ Petrolculuk tarafından yapılarak ışletmeye açılmıştır Proje gereğı yapılan restonanın ış- letmesı ıse TABAŞ vasıtasıyla Mc Do- nald's fıımasınca yapılmaktadır Restoranın Mc Donald's tarafından ışletılmeye başlamasından sonra ılgılı fırma tarafından tesıse 5 kılometre, 1 kılometre ve 500 metre uzaklıkta bulu- nan Karayollan yaklaşım levhalan uze- nne, lokantafıguru kapatılmak suretıy- le Mc Donald's'ın tanıtım ışaretı yapış- tınlmıştır Ancak, aynı anda kuruluşu- muzca olaya mudahale edılerek ılgılı firmaya teblıgat gondenlmıştır Teblı- gat sonucunda ıse Mc Donald's ftrma- sı tanıtım ışaretlen ıle ılgılı olarak Genel Muduriuğumuze musaade venlmesı hususunda yazı ıle muracaatta bulun- muştur Bu sure ıçınde Karayollan yak- laşım levhalan uzenndekı Mc Donald's tanıtım ışaretmen 30 Mayıs'ta kaldırtıl- mıştır Kamu yarannı doğrudan ılgılendıren her konuda kışı ve kuruluşlann uzerıne duşen sorumluluğu yerıne getırerek venmlı bır ışbırlığı ıçınde olduklan tak- dırde sorunlann daha kolay çozulece- ğı ınancıyla konuyu bılgılennıze suna- rız " Ötekı kamu kuruluşlan da keşke Ka- rayollan gıbı kamu yarannı doğrudan ıl- gılendıren konularda aynı sorumlulu- ğu taşısa Teşekkurler Karayollan Aydınlanma 1923'ü kimler çıkarıyor, nasıl çıkartıyor? ylık dergı "Aydınlanma A 1923"un ıkıncı sayısı da çıktı Dergının kımlerce ve nasıl ya- yımlandığına ılışkın bır bılgı notu ulaştı Vazıyet'e Bırlıkte tanıya- lım Aydınlanma 1923'un kadrosunu "Bu dergı, Kemalızmı bır ıdeolojı ola- rak kabul eden gençler tarafından çı- kanlmaktadır Ekonomık olarak hıçbır kurum veya gruptan destek almamak- tadır Ekonomık kaynak, dergıyı yayı- na hazırlayan Dergı Kurulu nda gorev alangençlennyarattığı olanaklardır Bu gruptakı oğrencıler, orta hallı aılelerın çocuklarına verdıklen ozel derslerden arttırdıklan paralan, bır ışte çalışanlar da maaşlannın yuzde 5'ını vermekte- dır Dergının Beşıktaş'ta tutulan burosu ve baskı masrafı, bınken paralarvesa- tıştan elde edılen gelırle karşılanmaya çalışılmaktadır Dergının yaşayabılme- sı ıçın gereklı olan reklama harcaya- cak paramızolmadığırdan kımı dokto- ra, kımı mastır, kımı son sınıf oğrencı- sı gençler kapı kapı dolaşıp ınandıkla- n bır dava uğruna dergıyı satmaya ça- lışmaktadır Herhangı bır gruba, partı- ye eklemlenmeden bağımsız, herhan- gı bır sıyası partınm kendıne potansı- yel olarak gorduğu bır grup halıne gel- meden Kemalıst olmayı surdureceğız Bıze sorulan bır sorunun yanıtını sı- ze de vermek ıstıyoruz Soru emekten yana mısın sermayeden yana mı'' Bız- lerın yanıtı ıse bu soru ıçın basıttır, ul- kede ezılendenyana (herkımse), dun- yada ıse ulustan ve ulkeden yanayız Bızler, ezenle ezılen arasındakı çatış- manın kaynağında adalet ve dengeyı arıyoruz Gerçekçıyız Ulkemızde kınl- ması gereken bır zıncırı, feodalıte ola- rak goruyoruz Aydınlanma 1923 Dev- nmı'nın oğretmenının omru bunu kır- maya yetmedı Ama bızlere bıraktığı yontemle ve Medenı Bılgıler kıtabı ıle bunun yolunu gosterdı Şımdı çağımı- zın bılımı ve teknığı ne ıse oğrenıp, an- tıemperyalıst bır soyiemle bunu başar- mak, bızlen yetıştıren bu ulkeye boy- numuzun borcu " Aydınlanma 1923'tekı gençlen daha yakından tanımak ıstersenız, 0 212 260 77 52 numaralı telefona me- saj bırakabılırsınız Onlar sızı mutlaka arayacaktır Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lisesi azetenızın 11 Nısan 1996 ta- rıhlı nushasında, bır oncekı gunku yazısırda olduğu gıbı, Denız Som ımzası ıle, Fransız yazar Saınt Exupery'nın "Kuçuk Prens" ısımlı esennın çevınsınde yeralan bır paragraf nedenıyle müvekkılımın şah- sına ve kamu gorevıne yonelık haksız, ağır hakaret ve ıthamlarda bulunulmuş- tur Muvekkılım soz konusu çevırının Y apımım, Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğı ıle Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın ustlendığı Istanbul Topkapı'dakı Atatürk Çağdaş Yaşam Meslek Lsesı ıçın bağışlar sûrüyor Geçen hafta bağış 1 yapanlar şoyle Ferhunde Aker, Hacer Arbak, Uygut Bayaz, Suna Erdin, Kâmuran Gürcan, Suzan-AJi Kurt, Ciba, Muhibbe Saman, Mıne Tuzcuoğlu, Turhan Ulku. Bağışlar ıçın Turkıye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın Vakıflar Bankası Taksım Şubesı'ndekı hesap numarası 2 017517 Malzeme bağışının da kabul edıldığı okul ınşaatı konusunda aynntılı bılgı ıçın telefon 0 212 275 50 82 Bu arada, Istanbul Cumok da, Ataturk Çağdaş Yaşam Meslek üsesı'ne katkı karan aldı Istanbul Cumok'tan Nursel Altıparmak, Cumhunyet okuriannın Iş Bankası Gayrettepe Şubesı 1080 30000-389588 numaralı hesaba yatıracaklan kuçuk bağışlann daha sonra toplu olarak Cumok adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeğı'ne teslım edıleceğını bıldırdı TEK7JPMETNİ "yayınlatan"ı konumunda değıldır Bı- lınmesı gerektığı gıbı "yayın danışma kuruluna" dahıl olan bır kımse, çevın- lerı ıncelemez, sadece yabancı eser- lerden hangılennın çevnlmesının yarar- lı olacağı konusunda goruş bıldınr Mu 'ekkıl çocuk edebıyatı yazarı ve çocuk yayınları alanındakı tecrubesı sebebı ıle goruş bıldırmekte, yoksa hıçbır çevın- nın aslı ıle karşılaştınlmasını ustlenme- mektedır Bu hususu bılmenız gerektığı halde, Muvekkıle zarar vencı ve kamu onun- de ıtham edıcı yayınınız, esefle karşılan- mıştır Çevınde aslına uygun olmayan bır husus varsa bu eleştmnın muhata- bı muvekkılım değıldır Yayınınız nede- nıyle müvekkılımın şahsına ve çalıştığı Kuruma yonelık ıthamlannız mesnet- sız, haksız ve kasıtlıdır (Imza) HaUrkce konu c/an o/atfhn ÇÎZGİLİK KÂMtL MASARACl GADDAR DAVUT NLRI KVRTCEBE OOMANLAO. ItOAL/ ASLAN NIHOT, S4â4>«4A/ BJJTUN HAYVAHLJİIZ/ B/R AfZAVA TOPLAMlŞTf (V/l GİJ&BCEK BULUT BEBEK NURAYÇtFTÇi MIRMIRLAR VĞVR DURAK TARİHTE BUGÜN MLMTAZ ARIKA* 14 Hazıron ESİN AFŞAR'INBASARfS/.. SULGAG SSSTBCt H/IOGlS AC4TJEM IN YOKUAAL/tltlŞ I/E aÇUA/Ccf OLMUÇTU gt RıNCıUĞl SULGAR SlSSeg HfKOV, /ıerAfCrC/er Srfi OOĞMUŞ, KtCf Gut/r SU IL£ ÇALIÇAGAK YVNUS EM#£ 8ESTEL£rtP '"APU Sıf KrMer OA VAICOte ILAN T.C. DERELİ ASLİYE HUKÛk MAHKEMESİ'NDEN Sayı 1993 118 Davacı Derelı Orman Işletme Müdurlüğü tarafından davalılar Ahmet Kumbetlı ve arkadaşlan aleyhıne mahkememıze açılan tapu ıp- talı davasının yapılan açık yargılaması sırasında davacı tarafından Dereh ılçesı Tepekuknarlı kovunde kaın 895 \e 904 numaralı parsel- lenn davalılar adına olan tapusunun ıptalı ıle orman olarak Hazıne adına tescılıne karar \enlmesi talep edıldıgınden yapılan tum arjma lara rağmen davalılar Derelı ılçesı, Tepekuknarlı koyunden Fatma Şukru Ahmet Nazıfe, Avşe Hava Mustata Duran Kadır kızı Zev- nep, Suleyman oğlu Metm ve Gıresun lncegenş koyunden Ayşe'mn teblıgata yarar açık adrcslen tespıt edılemedığınden adı geçentere dava dılekçesı ve duruşma gunünün ılanen teblığıne karar verılmış olmakla. Karar gereğınce, yukanda kımlıklen yazılı davalılann mahkememızın 5 7 1996 günü saat 10 25 te yapılacak olan duruşmasına bızzat gelmelen veya kendıiennı b>r vekılle temsıl ettırmelen, aksı takdırde yokluklarında karar venleceğı ılanen tebhğ okınur Basın 80872
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle