27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 HAZİRAN 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Basın kartını devlet vermesin' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Basın Yayın ve Enformasyondan Sorumlu Devlet Bakani AJİ Talip Özdemir, "San basın kartını devlet değil, sorumJu sivil toplum örgütü vermeli" dedi. Özdemir. Gazeteciler Cemiyeti'ne dün yaptığı ziyaretle, Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına yeniden secilen Nazmi Bilgin'i kutladı. Özdemir, ••San kart sahıbi gazetecilerin indirimli telefon ve yolculuk imkânı gibi kullandıklan devlet desteği, devlet ile gazeteler arasında karşılıklı tavizkârlık olarak değerlendirilebiliyor" dedi. TBMM'de Ağdaş tartışıldı • AMCARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMMGenel Kurulu'nun dünkü oturumunda gündem dışı söz alan CHP Istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, polisin bazı olaylarda hunharca ve keyfi davrandığını savunarak 13 mayısta polisin "dur" ihtanna uymadığı iddiasıyla «Sldürülen Irfan Ağdaş adlı lise öğrencisinin katillerinin ortaya çıkanlmasını istedi. Içişlen Bakanı Ülkü Güney. olayla ilgili olarak hukuki soruşturmanın sürdüğünü belirterek Agdaş'ınTHKP-Cüyesi olduğunu ileri sürdü. Oefterdarlığa ppotesto • İstanbul Haber Servisi - Galata Vergi Dairesi çalışanları dün işyerleri önünde bir toplantı düzenleyerek İstanbul Defterdarlığı'nın uyguladığı baskılan kmadıklannı belirttiler. Tüm Maliye-Sen üyesi 70 ^alışan. Galata ve Mecidiyeköy vergi daireleri müdürlerinin keyfı davrdtuijlar içinde bulunduğunu, viziteye şıktıklan sürelerin yıllık izin süresine dahil edilmesinin ise yasalara aykın olduğunu vurguladılar. Akgüner'in RTÜK zfyareti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TRTGenel Müdürü Tayfun Akgüner, Radyo ve Televizyon Ost Kurulu (RTÜK) Baskanı Güneş Müftüoğlu'nu makamında ziyaret etti. RTÜK. Baskanı Müftüoğlu. görüşme sonrasında yap'ığı açıklamada, görüşmede TRT kurumunun içinde bulunduğu mali sorunlann ele alındığını, kanal tahsisleri iizerinde genel bir değerlendirme yaptıklannı söyledi. TRT Genel Müdürü Akgüner de, RTÜK'ün, Türkiye'de yayıncılığı düzenleyen, kurallannı koyan ve bunlan izleyen konumuna dikkat çekerek, yayıncılığın daha iyi noktalara taşınması yönünden görüşmenin yararlı geçtiğini söyledi. Şen, rüşvetten yargılanacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay 5. Ceza Dairesi, eski istanbul Vali Yardımcısı Haydar Şen'e "irtikaptan" verilen 3 yıl 4 ay ağır hapis cezasına ilişkın hükmü bozdu. Yüksek mahkeme. Şen'in "'rüşvet almaktan" yargılanmasını istedi. Şen, 10 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle yeniden yargılanacak. CHP'nin tasarısı • ANKARA (Cumburiyet Bürosu)-TBMM Genel Kurulu'nda, yabancı ülkede hükümlü bulunan Türk yurttaşlannın cezalannı Türkiye'de çekmelerine olanak sağlayan yasa tasansı hakkında verdikleri önerge kabul edilmeyince, CHP grubu tasannın görüşülmesini engelledi. CHP grubu, DYP, ANAP ve RP'Ii milletvekillerinin oylanyla önerge reddedilince, oylama için karar yetersayısının aranmasını istedi. Oturuma 10 dakika ara verilmesine karşın ikinci oylamada da karar yetersayısı bulunamayınca birleşim kapatıldı. Erbakan, ikinci turda ANAP liderine 'evet' dedirtecek öneriler hazırladı Çîller olmazsa YılmazERGÜN AKSOY ANKARA - RP ile DYP arasındaki ko- alisyon pazarlığının kızışması, AN'AP'Ulan da harekete geçirdi. 24 Aralık seçimlerinden son- ra ANAP Genel Baskanı Mesut Yılmaz ve RP Genel Baskanı Necmettin Erbakan arasın- da toplam 25 saat süren görüşmeler sonunda vanlan anlaşmanın geçerlı olmasını ısteyen ANAP'lılann, RP'lilere "Ocakayuıa kadar Me- sutBey başbakan oisun" önerisinde bulunduk- lan biİdırildı. Kulıslerde ANAP'lıların. "Ho- ca hemen gönevi iadeetmesirT mesajı da gön- derdikleri dile getırildi. Başkanlık Divanı'nı toplayarak DYP ve ANAP'ın ılk dönem baş- bakanlığın kendilerinde olmasına ilışkin öne- rilerini degerlendiren Erbakan'ın, Başkanlık Divanı'nı bugiin DYP Genel Baskanı Tansu Çiller'le yapacağı görüşme öncesmde yeniden toplayarak kesin bir karara varacagı bildirıl- di. Erbakan'ın, Çiller'leyapacağı görüşmeden sonuç alamaması durumunda Yılmaz'a. ilk 2 DSP lideri Ecevit • ANAP'lılann, "Hoca hemen görevi iade etmesin" mesajı gönderdikleri Erbakan'ın, bugiin DYP Genel Baskanı Çiller'le yapacağı görüşmeden sonuç alamaması durumunda Yılmaz'a, ilk 2 yılın kendisinde olması koşuluyla dönüşümlü başbakanlık önerisinde bulunabileceği bildirildi. nuca vanlamadığı öğrenildı. Kurmaylanylabir- lıkte "İlk 3 ayı verdik diyefim. 3 avdan sonra Tansu Hanım'ın bu koalisyonu sürdüreceği garantisi var mı yok mu? Bundan emin olma- lıyız" görüşü üzerinde duran Erbakan'ın. bu- gün saat 11 .OO'de tekrar Başkanlık Divanı'nı toplayarak Çiller'le yapacağı görüşmeye net biryanıtla gıdeceği bıldinldı. Erbakan, Baş- kanlık Dıvanı toplantısı devam etmesine kar- şın Grup Başkanvekılı Şevket Kazan'la bir- liktepartı genel merkezınden aynlarak bir gö- rüşme yapmak üzere evıne gittı. Evinde 45 da- kika kalan Erbakan "ın, kiminle görüştüğü açıklanmadı. Erbakan'ın, bugün yapacağı gö- rüşmede, DYP liderine, "yetkileriartbnlmış" yılın kendisinde olması koşuluyla dönüşüm- lü başbakanlık önerisinde bulunabileceği bil- dırildı. Hükümeti kurma görevini aldıktan sonra ılk turun son görüşmesinı bugün Çiller'le yapa- cak olan RP lideri Erbakan'ın, ikinci tur gö- rüşmelere çıkacağı kaydedıldi. DYP'li Sana- yı ve Ticaret Bakanı Valım Erez'ın. öncekı gün RP'lilere "İlk6av başbakanlık bizde olsun" önensının; dün Erbakan'ın kurmaylan ılegö- rüşen üst düzey bir DYP'li tarafından, *6ay- dan vazgeçtik,3 aya bile ranyız" ştklınde de- ğiştirildiğı öğrenıldı. Erbakan'ın, dün topla- dığı Başkanlık Dıvanı'nda kurmaylarıyla DYP'nın bu önensinı tartıştığı, ancak bir so- başbakan yardımcılığı önerisinde bulunaca- ğı kaydedildı. DYP'nin Çiller'i kurtarma ope- rasyonuna alet olmayacaklanna dikkat çeken RP'lıler. "Çiller hakkındaaçılmış3soruştur- ma komisyonu var. Olası bir DYP'li koalis- yonda basbakanhğı onlara verir. soruşturma komisvonlan da Çiller'in lehine bir karar«lır- sa bunun altından kalkamayız" görüşünü di- le getırdıler. ANAP sırada RP'lıler, başta Korkut Ozal olmak üzere ANAP'lılarla da temaslann sürdürüldüğünü ifade ettıler. RP Adana Milletvekili Erlan Yü- lek ile ANAP İstanbul Milletvekili Ali Coş- kun, dün TBMM'de bir arava gelerek bir sû- regörüştüler. Bitlis Milletvekili Kâmrantnan ile Ağrı Milletvekili Yasar Eryılmaz'ın da aralannda bulunduğu bir grup ANAP'lı mil- letvekilının de dün gece RP'li üst düzey yö- neticilerle toplantı yaptıklan kaydedildi. 'Öneriler isyan gibi gösterilmemeli' • DSP'de Grup Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hükümet seçenekleri ile ilgili rapor, oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda önceki gece raporu eleştiren milletvekilleri, bunun 'isyan' gibi gösterilmesinden duyduklan rahatsızlığı dile getirdiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- DSP'de hükümet arayışlan sürecinde izlene- cek strateji tartışması, par- ti içinde yönetime karşı ay- kın seslerin yükselmesine neden oldu. Grup Yönetim Kurulu (GYK) tarafından hazırlanan ve "Bazı koşuK- larla yeni ANAYOL'a dışa- rıdan destek" görüşünün savunulduğu rapor, önceki gün yapılan grup toplantı- sında çeşitli eleştirilere yol açarken dünkü grup toplan- tısında oybirliğiyle kabul edildi. DSPGenel Başkanı Bülent Ecevit. milletvekil- lerinin görüs ve önerilerinin 'isyan* gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu söylerken RP'li bir hükümetin rejim açısından sakıncalannı yi- neledi. DSP grubunda önceki gün. GYK. tarafından ha- zırlanan hükümet seçenek- leri ile ilgili rapor değer- lendinldı. DSP liden Ece- vit. hükümet arayışlan sü- recinde grupta belirlenecek çerçevede davranacağını söyledi. GYK'nin "koaiis- yon ortakları arasında uyumsuziuklan çözebflecek bir ortakhk konseyi kurul- ması, Ekonomik ve Sosyal Konsey'e işleriik kazandı- nlması ve seçimin alryapıs»- nın hazırlanması koşulla- nyla yeni ANAYOL'a dışa- ndan destek" ve RP'li bir hükümet olasılığına karşı erken seçimi zorlama öne- risi tartışma yarattı. Grup- ta söz alan bazı milletve- killeri, ANAYOL'a çekim- ser desteğin partiye zarar verdiğini söylerken ANAP'la yakın politikalar izlendiği imajınm da yay- gınlaştığına dikkat çektiler. DŞP grubu. dün akşam üzeri yeniden toplandı. Bu toplantıda, önceki gün ya- pılan grup toplantısında be- İirm'kJeri eleştirel görüşler- le basına yansıyan milletve- killen, rahatsızlıklannı di- le getirdiler. DSP lideri Ece- vit'in de "Bi/ bunlan önenv semiyonız. İsyan gibi göste- rilmesi vanlış. Demokratik bir urtamda tartışılıvor. Bu tür haberkrin. bir \anlışyö- nü var. Görüşleriııdcn varar- lanacağımı/ arkadaşları- nuz, bu göriişlerini ifade et- mekteçekimser dav ranabj- Hr'dediği öğrenildi. Edini- len bilgiye göre, DSP lide- ri, RP'nin DYP ya da ANA P'la bir hükümet kur- masının söz konusu olabi- leceğini, bu oluşuma karşı olduklannı söyledi. Ece- vit'in "Tekrar ANAYOL gündeme geKrse ve bizim desteğimiz de istenirseyeni- den konuşuruz" dediği top- lantıda, daha sonra GYK raporu, genel çerçevede de- ğişiklik yapılmasını gerek- tiren bir durum olmadığı belirtilerek oya sunuldu. Rapor, oybirliğiyle kabul edildi. Sızma rahatsızhğı DSP'de ilk kez, Genel Başkan Ecevit'in savundu- ğu görüşler ve izlenen rx>- litikalara karşı aykın sesler yükselmesi dikkati çeker- ken bu durum, yönetimde rahatsızlık yarattı. Grup Baş- kanvekili Hüsamettin Öz- kan'ın gruptaki konuşmala- nn dışan nasıl sızdığını araş- tırdığı bildirildi. Grupta söz alarak izlenen politikalara karşı eleştirel görüşler dile getiren milletvekilleri ise "Seçim bölgelerimizde bize iletilen düşünceleri dile ge- tirdik. ts>an falan yok. Ka- palı grup toplantısında el- bette görüşlerimizi söyleye- cektik" dediler. Grup toplan- tısındaki itirazlann basına yansımasından sonra, bazı milletvekillerine örgütten de "Artık parti olmaya baş- ladık. Bu bir başlangıç" di- ye destek mesajlan geldiği öğrenildi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART CHP'li Ali Topuz, RP iktidannı engelleyeceklerini söyledi 6 Şeriata zemin hazırhyorlar' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkan Yardımcısı AJi Topuz, RP'nin şeriat düzenine zemin hazırlığı içinde olduğunu vurgulayarak "RP'ye destek veren sivasi partüer, ülkenin geleceğrvie ilgili olumsuzluklann sorumlusu olacakür"dedi. Türkiye'nin, üst üste yapılan hatalar nedeniyle RP'ye teslim edilme aşamasına geldiğini kaydeden Topuz, CHP'nin tüm demokratik olanaklannı kullanarak buna karşı çıkacağını söyledi. Topuz, " F.ccvit sol Uok konusuna hazır oimadığım söylese de biz bunu savunmaya devam edeceğiz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Topuz. dün düzenlediği basın toplantısında. "parlamentoda sosyal demokrat blok" önerilerinin DSP tarafından reddedilmesini sert birdilleeleştirdi. Topuz. Meclis'teki 124 sosyal demokrat milletvekilinin, Türkiye'nin RP'ye teslim olmasını engellemek için birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu söyledi. "Ecevit'in bu • CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, "Ecevit, sol blok konusuna hazır olmadığını söylese de biz bunu savunmaya devam edeceğiz" dedi. yaklaşımına rağmea, biz görevimizi savunmaya devam edeceğiz'' diyen Topuz, Türkiye'deki sorunlann temel sorumlusunun, sağ siyasal iktidarlar olduğunu savundu. Sol blok önerilerini hayata geçirmenin giderek zorlaştığını ve RP'li bir hükümetin kuruluş hazırlıklannın sürdüğünü kaydeden Topuz, "RP'nin Türkiye'ııin demokratik. laik düzenini nereye götüreceği kunusunda. toplumun ve bizim kuşkulanmız var. RP'li bir hükümeti elimizdeki demokratik imkânlarla engellemeye çalışacağız" diye konuştu. Topuz, şöyle devam etti: "MUB Selamet Partisi (MSP), 1975- 1976'da Pakistan'da düzenlenen Siret-i Nebi toplantısında bir anlaşmaya inua atmıştı. Bu anlaşmaya imza atanlar, ülkelerine şeriat düzenini götürme taahhüdünde bulunmuşlardı. Doğal olarak, rejimle, demokrasi ile ilgili kaygılannuz büyüyor." CHP Genel Başkan Yardımcısı Topuz, olası bir RP iktidanna karşı çıkış nedenleri olarak "RP'nin demokratik rejimle ilgili bakıs açılan, devlet kadrolannda yapacaklan büyük tasfiyeler, devlet kurumlannı dinselleştirmcye yönelik girişimleri. eğitim birliğinin zedelenmesi ve partüerine yeni kaynaklar yaratmak için devlet olanaklannı sonuna kadar kullanmalannı" saydı. RP ıktidanna olanak sağlayan partilerin, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olumsuzluklann da sorumlusu olacaklannı kaydeden Topuz, "Bu konuda ANAP ve DYP'yi belki anlanz. Ama Ecevit'in bu tür ohımsuzluldara dolavlı veya dogrudan desteği, büyük talihsizliktir"diye konuştu. ÜZ YAZIIORHAN BİRGtT Şimdi de Hafize Ana mı? Tansu Çiller'in yardımcılanndan is- mail Karakuyu, önceki gün bir demeç verdi ve özellikle Doğan grubuna bağlı gazetelerde, genel başkanına yönelik eleştirilerin dozundari ötürü, ilginç bir mantık sergiledi. Karakuyu'ya göre Tür- kiye, gümrük birliğine Çiller'in başba- kanlığında girmişti. Bu karar, 'çağa ayak uyduramayan ve yıllarca ürettikleri te- neke ürünlerle toplumu iliklerine kadar sömüren bazı holdingleri ürkütmüştü...' DYP Genel Başkan Yardımcısı, eski Tur- ban Genel Müdürü Ömer Bilgin hak- kında Türkiye Cumhuriyetı hükümetinin bir memuru olan Turban Genel Müdür- lüğü Müfettişi Gökhan Erverdi'nin Mec- lis Araştırma Komisyonu'nun görevlen- dirmesi üzerine hazırladığı raporun, salı günkü Hürriyet gazetesinde yer almış ol- ması dolayısıyla konuşuyordu. Müfettiş raporu, halen DYP Isparta Milletvekili olarak dokunulmazlık zımına sahip eski genel müdür ile ilgili soruştur- manın, özellikle Turban'ın Kuşadası Ma- rinası ile ilgili belgeler incelenirken Tan- su-Özer Uçuran Çiller çiftine olan uzan- tısını gün ışığına çıkarmış, Berk Çiller'in tenis hocasının aylığının Turban'dan öden- mesinden, marinanın faksının Suna ab- lanın çiftliğine götürüldüğüne dek bir sü- rü yeni marifet, TBMM arşivinin malı ol- muştu. Karakuyu, bu tür haberlere kay- nak olan 'tezgâhlan kuranların başında Koç Topluluğu'nu görüyordu. Dün, bazj gazetelerin hiç yer vermedi- ği, sağcı basında ise çok çok tek sütun- luk bir haber olarak yer alan bu demeç, DYP Genel Başkan Yardımcısı'nın suç- ladığı Koç Topluluğu'nun tek paragraflık bir açıklaması ile öyte sanıyorum ki bu sa- bah yazılı medyanın hemen tümünde hak ettiğı önemi kazanacaktır. Zira, Koç Topluluğu belki de kuruluşun- dan bu yana ilk kez, bir siyasi parti ile mah- keme önünde hesaplaşmaya kararlı ol- duğunu açıklıyordu. Karakuyu da bu meydan okumaya yeni bir demeçle kar- şı çıkıyondu. Bu açıklamanın yapıldığı saatlerde gümrük birtiği uzerinde duyariı olduğu- nu her fırsatta söyleyerek lider aleyhin- deki suçlamalan bu duyarlılığa bağla- maya özen gösteren DYP'de Erbakan ile bugün gerçekleşecek olan koalisyon görüşmesi için hızlı bir altyapı çalışması sürdürülüyordu. Çiller, milletvekilleri ile Bil- kent'teki evinde yaptığı ikna turiannı ta- mamlamış, Refah Partisi ile birlikteliğe kar- şı çıkacakların sayıları saptanmış, açıla- cak gediklerin Anavatan Partisi Meclis Grubu'nda, kimi şu anda bakanlık göre- vini taşıyan, ama gönülleri RP'de olan mil- letvekilleri ile kapatılıp kapatılamayaca- ğı hesabı yapılıyordu. Anavatan Partisi de bu hazırlıklara, DYP Adana Milletvekili Mustafa Küpeli'yi transfer ederek ilk ta- şını sürmüştü. Aslında hepsi ayn birer haber olarak bu- gün gazetenizde okuyacağınız bu olay- lan, biryazı içinde ben niyeaktanyorum? Kendi kendime sorduğum bu sorunun yanıtı, başkenrte kimin elinin kimin ce- binde olduğunun bir türlü anlaşılamadı- ğı bu günlerde, anlaşılabilen tek şeyin, si- yasi yaşamımızda ilkesizliğin egemen ol- duğunu gösteren bazı örnekleri vermek- tir. Karakuyu'nun, DYP Genel Başkan Yar- dımcısı olarak adını ve görevlerini yaza- rak imzaladığı, ama bazı çok bilmiş mü- nafıklann Özer Uçuran Çiller'e mal ettik- leri tartışma yaratan açıklama, DYP'nin bunca hücuma, gümrük birliği uğruna hedefolduğunu söylerken öte yandan Re- fah'la nikâh bitirilmekte, aynı anda müs- takbel ortağın montaj sanayii ile ilgili du- yarlılığı da kamçılanmaktadır. DYP gru- bunda dün Çiller'e bağlı milletvekilleri ardı ardına söz alıp kürsüde niçin Refah Partisi ile ortaklık gerektiğini anlatır, hat- ta bir yıl bacı, bir yıl hoca özdeyişi grup tutanaklanna geçirilirken Refah Partisi de ahlak, erdem, yetim hakkını arama söy- lemlerini unutup Erbakan'ın bugün DYP ile desti izdıvaç önerisi ile Çiller'i ziyaret öncesinde, DSP'nin örtülü ödenekle il- gili harcamalar nedeniyle, verdiği Mec- lis soruşturması önergesini reddedece- ğiaçıklanıyordu. Evet... Galibabiryıl ba- cı, bir yıl hoca diyenler de önde hoca yü- rür, ardından bacı demeye kendilerini ha- zırlamak üzereler Bu milletvekilleri, li- derlerinin Erbakan ve partisi için laiklik, cumhuriyetçilik üzerindeki konuşmalan- nı alkışlayan ellerini, bugün yann aynı partiyle ortaklık için kaldıracaklar. Gerekçede, Tansu Çiller'in dün Mec- lis grubunda söylediği "Siyasi kilitlen- meyi açacak parti biziz" sözü olacak. Yeter ki Refah Partisi önce Erbakan'ın basbakanhğı karşısında kendi milletve- killerinin şimdi pişman olmalan genaken Çiller aleyhindeaçtırdıklan Meclis soruş- turmasını, komisyonda hasır altı etsin, daha sonra örtülü ödenekteki harcama- lar için hazırladığı önergeye karşı çıka- cağını, kız evıne ziyaret öncesi gönderi- len birçiçek buketi gibi piyasaya salsın- lar.Ekonomide kötü paranın iyi parayı bozduğu özdeyişini hep bilirdik. Türk politikasındaki ilkesizlik, siyaset bukale- munlannın çoğaldığını ortaya koyan ör- nekleri sergiliyor. Erbakan, Başbakan Yardımcılığı'nı ve Dışişleri Bakanlığı'nı önereceği Çiller'e "Elini bana ver; seni soruşturma komis- yonlannın nereye açılacağı bilinmeyen ka- pılanndan alıp, kırmızı plakalı makam otomobillerine bindireyim" anlamına gel- diğini herkes bilmiyormu? DYP'li kadın- lar kadar ev ev dolaşıp seçımlerde Çil- ler'i çekiştiren Refahlı kadınlarda bu her- kes sözcüğünün kapsamında değiller mi? Üzülmesinler. Hemcinsleri, Madam Jeanne D'Arc, çok yakında Hafize Ana kimliği ile huzurlannda olacak... Tel (0212) 655 98 71 Faks (0212) 665 68 10 POLİTİKA GÜNLÜGÜ HİKMET ÇETİNKAYA Safsata... RP-DYP ortaklığı kurulmalı. Necmettin Erbakan 'Hoca' başbakan, Tansu Hanım başbakan yardım- cısı olmalı. Ekonomi RP'ye teslim edilmeli, kamu ban- kaları yine Erbakan Hoca'nın elınde bulunmalı. Milli Eğitim ve Içişleri Bakanlığı RP'de de olabilir, DYP'de de. Hiç fark etmez. Milli Savunma Bakanlı- ğı, aralarındaki pazarlığa bağlı; RP de alabilir, DYP de hiç sakıncası yok. 7vec/p milletimiz' DYP-RP iktidannı 'doya doya'ya- şamalıdır... Neden yaşamalıdır? Prof. Dr. Burhan Şenatalar ı bugün köşemize ko- nuk ediyor, 'Adil Ekonomik Düzen Safsatası 'nı ondan dinliyoruz: Türkiye gerek ekonomide gerek politikada zor bir dönemden geçiyor. Sorunlann ağıriığı karşısında po- litikacılar yetersiz kalıyor ve halka ne umut ne de gü- ven verebiliyor. Gerçekçi programlann yerini boş laf ve sloganlar alıyor. Öyleyse nedirbu Adil Ekonomik Düzen, bunu Nec- mettin Erbakan'ın yazdığı ve 1991'de yayımlanan 'Adil Ekonomik Düzen' adlı kitapçığı inceleyerekgö- relim; kitapçığın 7. sayfasında aynen şöyle deniliyor: "...Çalışan bir insanın hakkı 100 iken halihazır kö- le düzeni bu insana hakkının ancak 8'ini veriyor. 92'si- ni elinden alıp götürüyor..." Hesap çokaçık, 'adil düzen' geldiğinde bugünkü- nün 12 katı fazla kazanacaksınız, kim istemez bunu. Isterseniz 'rüya' deyin, isterseniz 'desteksiz atış' de- yin. İlginç olan şu kiaynı kitabın 13 'üncü sayfasında ve- rilen sayılarla 7'nci sayfasında verilenler birbirini tut- muyor. 13. sayfada aynen şu ifadeye rastlıyoruz; 'Adil düzen geldiği zaman herkes bugün 1 ekmek aldığı parayla 3 ekmek alma imkanına kavuşacak. Aynı iş- ietme sermayesiyle bugünkünün 3 misli fazla üretim yapabilecek, bugünkünden 3 misli fazla insan çalı- şabilecek, her şeyin fiyatı 3'te 1 'ine düşecek, herkes 3 misli fazla satın alma gücüne sahip olacak, en ucuz üretim Türkiye'de olacak.' İnsan bu desteksiz atış karmaşasında şu soruyu sormadan edemiyor: Söz konusu önlemler alındığında fiyatlar neden yarıyan- ya veya 4'te 1 'ine değil de tam 3'te 1 'ine düşüyor." • • • Prof. Dr. Burhan Şenatalar'ın sözlerine bir nokta ko- yalım. Islamı siyaset ve ticarette 'araç' olarak kulla- nan 'din simsarian'na bir göz atalım... Özel okullar, dershaneler, yurtlar, sigorta şirketleri, hastaneler, döviz bürolan, ABD'de yaşayan Yahudi kö- kenli işadamlarıyla kurulan ortaklıklar... 'Tarikat baronlan'n\n, şeyhlerin, şıhların bir elleri balda, bir elleri yağda. Kimileri ANAP'a, DYP'ye ka- pılanmış, kimileri RP'ye. Onlar için çıkar önde geliyor. Sultanahmet Camii önünde toplanan paralar ne- reye gidiyor, kimler milyarları bankalarda 'repo'yap- tırıyor? Şimdi sözü yeniden Prof. Dr. Şenatalar'a bırakalım: "Kitabın 27. sayfasındaki ifadeye göre, faiz yiyen insan fakir fukaranın göz yaşını içen, etini ve kanını yiyen insan gibiymiş. Kan içen bir vampir gibi, sa- adeti başkalannın ıstırabında arayan insan durumun- daymış, faiz kırk çeşit belanın mikrobuymuş. Faiz kaldınlırsa, sorunlar çözülürmüş. Şimdi bir de gerçeklere bakalım. Faizin gerçekten kaldırıldığı bir ülke yeryüzünde yok, sadece bazı ül- kelerde faizin başka isimleraltı nda alındığı görülüyor. Faizin kaldırılması ilk bakışta çok hoş geliyor insana. Ama gözden kaçan çok basit gerçekler var. Faizsiz bir düzende insanlar bankaya koyacakları parayı bir süre sonra aynen geri alacaklarsa bu parayı neden bankayayatırsınlar? Neden altına, hisse senedine, dö- vize veya bir ev, bir arsaya yatırmasınlar ve böylece satın alma güçlerini arttırmasınlar? Bunu kim, nasıl önleyecektir? Faizi kaldıracaklannı söyleyenler bunu açıklamıyor." • • • Kim ne derse desin, ben Refah'ın iktidar olmasını, Erbakan Hoca'nın başbakanlık koltuğuna oturması- nı istiyorum. Şevket Kazan Bey'in de Adalet Baka- nı olmasını yürekten diliyorum. Neden mi? Kendileri başarılı bir hukukçudur. Sıvas'ta onlarca aydını diri diri yakan 'caniler'ı 'canlabaşla'savunmuş- tur. Onları aklatmak için gece gündüz savunma ha- zırlamıştır. Üstelik kendileri oldukça deneyimli bir po- litikacıdır. Içişleri Bakanlığı için önerebileceğimiz iki ad var: RP'den Rize Milletvekili Şevki Yılmaz ile Oğuzhan Asiltürk... Milli Savunma Bakanlığı için de bir 'tarikat şey- /i/'nin kanatları altında yaşayan eski Çevre Bakanı DYP'li Rıza Akçah. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı için hem DYP'de hem RP'de 'başarılı ve deneyimli' isimler çok sayıda bulunmaktadır. Ama bence Meclis dışın- dan 'önemli bir isim', örneğin RP'nin kasası Süley- man Mercümek, ekonomiden sorumlu Devlet Ba- kanlığı'na getirilmelidir. Sanınm Ozer Uçuran Çiller Bey, Mercümek'in bu göreve gelişine çok sevinecektir... Nedersiniz?.. Internet: http: // www.planetcom.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (a Planet.com. TR Olaylar, anılar, işgaller, boykotlar, grevler, poütikacılar HİKMET (CTİNKArA SancılıYıllar Kuşatılmış Sokaklar68den 78'e 180.000 TL IKDV dahıl) Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Caddesi Salkımsöğüt Sokak No: 9/B Cağatoğlu İstanbul Tel:514 01 96/95 Posta çeki rto.: 666322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle