27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 HA23RAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Adalet Bakanlığı, grevcilerin öne sürdüğü isteklerin kabul edilemez nitelikte olduğunu bildirdi Açlık grevleri öliiııı sınıruıda• Cezaevlennde artan baskılara karşı sıyası tutuklulann 33 cezaev ınde başlatlıklan açlık grevlen, gıderek dığer cezaevlenne de yayılmaya başlarken Gazıantep Ozel Tip Cezaev ı ndekı grevde, her an olum olaylannın yaşanabıleceğı bıldınldı EYİNGOKTAŞ ANKARA - Cezaevlenn- de artan baskılara karşı sıya- sı tutuklu ve hukumlulerın 33 cezaev ınde surdurduklen açlık grev len dıgercezaev le- nne de yayılmaya başlarken Gazıantep Ozel Tıp Ceza- evı'ndekı grevde her an olum olaylannın yaşanabıle- ceğı bıldınldı Dıyarbakır E Tıpı Cezaev f nde suresız-do- nuşumsuz açlık grevınde ıken saldırıya uğradıklan öne surulen ve daha sonra Gazıantep Ozel Tıp Ceza- evi'negondenlen 19PKK'lı tutuklunun açlık grevı 50 gununegırdı Cıddı rahatsız- lık ıçınde olduklan oğrenı- len 19 kışınm. olumun sını- nna geldıklen, durumlannın kaygı verıcı olduğu bıldınl- T T B ' d e n A ç l ı k g r e v i h e k i m t u t u m u ' g e n e l g e s i 'Açlık grevi ölümlerinden Mehmet Ağar sorumlu' A.NKARA(Cumhuriyet Bûrosuj-Turk Tabıplen Bırlığı (TTB) Merkez Konseyı, son gunlerde hım cezaevlennde vaygınlaşan açlık grevlenyie ılgılı "Açhk grevı ve hekim tutumu" genelgesi yayımla- yarak butun hekımlenn genelgeye uymasmı ıstedı TTB Genel Yönetım Kurulu (GYK), açlık grevlen sonucu meydanagelecek olümlerden Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın sorumlu olacağını bıldırdı Mehmet Ağar'ın Adalet Bakanı oltnası ve ceza- evlen ıle çeşıtlı adalet kurumlanna ılışkın gırışım- len nedenıvle başlayan açlık grev lenmn bırtoplum- sal sorun halme geldığını benımseven TTB GYK, "Ağar'ın uvgulamalannmıptaledilnıesivtacbkgre- vi nedcnı ıle sağlık. durumlân bozulmuş ınsanlann öhm-kTinden bızzat kcndısının sorumJu olacjğmın vurgulanmasını" kararlaştırdı TTB tarafından yayınılanan genelgede açlık grevlen karşısında hekımın gorev len ozetle :>o\ le belırlendı - 4çfck grevimk'kı kışının sağhk durumu 0e iJgiB bır kart çıkanr Krçının dvnnülı öv küsunıı alıp, tam İMrfi/jkıntuavenesııtı vapar. \çhk grev ındckı kışıve, açlık grevının ofası sağhk sorunlannı anlatır. \ ucut balumının dûzeuh ynpümnM gerektiğı komiMinda bilgi vmr. Özeffikle kaip, böbrek, karaciğer, mide. endokrin hastahkian obnlara, açhk grevüün daha fazla tahnp edici olduğunu anlatır. - Açlık grevı, olum orucu mtehğınde değılse, kışılere alabıleceğı kadar ağızdan su, tuz (5 bardak suya 1 çorba kaşığı), şeker (5 bardak suya 1 çorba kaşığı) almasını soyler Bu maddelenn ahftması konusunda tıbbı rapor duzenler Kjjının durumu kötüye gıttığınde, durumu kendısıne ıletır Ancak açlık grevını btrakması konusunda baskı yapmaz Zorla serum ve benzen venlmesı doğru değıldır \çiık grevı yapan kışılenn ılık ve nemlı bır ortam- da. çok fazla fızıksel aktıvıteye tabı tutulmaksızın bulunabılmelennı saglar \çhk grevuun 1. haftasmdan itibaren, oiası acü durunılar ıçın açhk gre»mdekı kışiJen bıJgıJendınr 4çhkgrevı sırasında, loşilere zoria fızıksel aküvıtevı arttıncı ışier vaptırılmaması konusunda vetkılılen uyanr Açhk grevı sona trdıgınde tum kışılen. ss- temıkWrmuavpnedengt-çır Açbkgrevmdenhemen sonra normaJ beslenmeje geçıhnez. Ozeihkle ılk 1 gün karbonhıdraRan /tnçın. jma kaktnsı vuksek oJ- mayan. hafif katı besmlere başUnır Normal beslen- meye 5 günden öace baştanıııaıııasi onenhr. Genelgede, Dûnya Tabıpler Bırlığı Tokyo ve 1991 Maltabildırgelenndedeyeralanşumaddelere yervenldı - Hasfanın kendi aJd«§) karara saygj göstermek hekımin gorevıdır. Hekim, mudahalertnıedenönce hasta<undan ızın ahr. Ancak müdahak' durumu or- tava çıktığında hastanın iyffiğj ıçm hekim elınden ge- len her uygulamavı vapmak zarundadır Bu çeK$ki, özelhkk açbk groctsı komaya gırdığınde ve öinîek üzm-vken ortava çıkar. Hekımtorvandan hastanın kendi ıradesinc saygı göstermek dunımunda kabrken mesJeğının getırdıgı sorumluluk açısmdan behasta vaşamadondunmekzorundadır Hekımin bu durumdn mudahale etmtmesı durumunda ön- lenebüir trajik bır olum oluşacaktır Açlık grevınde olan kıştyie hekim arasında bır "hekını- hasta" ılışkıst vardır Hekim herhangı bır hastasıyla gırdığı ılışkıde olduğu gıbı uvgulamaMnı telkın ya da tedavı yoluyla yapabılır Bu ılı^kı. has- ta bazı tedav ı ve müdahaielen kabul etmese de sürc- bılır Bır hekim açhk grevcısının bakımmı üstlen- dığı andan itibaren o kışı hekımin hastası olur Bu durumda hasta- hekim ıhşkısındekı tüm uygulama ve sorumlulukiar, karsılıklı guven ve gızlılık de dahıl olmak Ozere geçerlıdır dı Adalet Bakanlığı vetkılı- len, açlık grev ı sırasında du- rumu kotuleşen tutukluların tedavı kabul etmedıklerını belırttıler Açlık grevlennı, herhangı bır olum olayı yaşanmadan sona erdırmeye çalıştıklan nı soyleyen yetkılıler. eyle- me katılan tutuklu ve hu- kumlulenn ıstemlennın ka- bul edilemez olduğunu vur- guladılar Cezaevlenndekı son du- rum hdkkında bılgı veren Ceza ve Tevkıfevlen Genel Mudurluğu nden ust duzey- de bıryetkılı, açlık grevı olan ce?aevlenyle sureklı temas halınde olduklarını ve ev- lemcılere şu ana kadar her- hangı bır mudahalede bulu- nulmadığını belırttı Dıyar- bakırfc.Tıpı Cezaevı'nde 19 kışının jandarmalar taratın- dan dovuldugu yolundakı haberlenn doğru olmadıgını sovleyen avnı vetkılı "açhk grevı yapanlara şu ana kadar herhangı bır fiskenin dahı vurulmadığını" one surdu Genel mudurluk vetkılısı açlık grevlerının PKK ve Dev- Sol tarafından organı- zeedıldığını her ıkı orgutun de dağılan ve moral bozuk- luğu ıçınde olan tabanlanna moral ve guven verebılmek ıçın bu tur yollara başvur- duklannı savundu Cezaev lenndekj nakıllenn zorunluluktan dolavı yapıl- dığını savunan aynı yetkılı şoyle konuştu "Eskışehır Cezaevı'ne nakıl yaptık dıve ortaiığı ayağa kaldırmavaça- lışıyorlar. Bu cezaevıne daha çok Bav rampaşa ve L mranı- ve cezaevlennden nakjller va- pıklı. Çunku bu cezaevlenn- de aşın derecede tutuklu vc hukumlu bınknuştı. Kalaba- lık orlamlarda bulunan teror suçlulan, daha sıkı orgutle- nıvoriar. Hem vığılmavı hem de bunu onlemek ıçın /orun- lu olarak buraiardan sev kler vapOk. Şımdı bu »ev klen pro- testo etmek ıçın açlık grevıne başladılar. One surduklen ta- k'plenn bir kısmı eften puf- ten, bır kjsmının da gerçek- leşmesı ımkânsız. \çhk gre- vınc kadlanlann arasında, açlık nedenıvle durumlan çok kotu olanlar var. Tedavı isteğımızi kabul etmıvorlar, ama y ıne de bız bunlan teda- vı etnnvoruz. Onlar olmek ts- byor, ama bız onlan oldur- meveceğız, PKK ve Dev-Sol, açhk grevınde bırkaç kışinuı öimesını ıstıvor. (, unku o za- man, kamuovuna daha lyı propaganda vapacaklannı duşunuyoriar. \nıa bı/, bu tur durumlara müsaadc et- mevecefız.'' tHD^DEN AÇLIK GREVLERÎTNE DESTEK ' Saldınlar pervasızlaştı'ANKARA (Cumhunvet Bürosu)-TBMM tnsan Hak- lan Komısyonu, açlık grev le- n nedenıyle cezaev len vo- netmelıgını ıncelemeye karar verdı Komısyon uyesı DSP Izmır Mılletvekılı Hakan Tartan, cezaev len yonetme- lığını \dalet Bakanlığı'ndan ı^tedıklennı belırterek "\o- netmeliğı ıncelevipınsan hak- lan normlanna uvgun olup olmadıgını saptadıktan son- ra, gerekırse açlık grevlerivle ılgılı cezaevlennde de ınceks me vapacağı/" dedı Insan Hakİan Demeğı (İHD) An- kara Şube Başkanı Nacıye Erkol, cezaevlennın temel hak ve özgurluklere yonelık 14 en vahşı ve pervasız saJdın- lannyaşandığı alanlar" halı- ne geldığını ılen surdu İHD Ankara Şubesı, sıya- sı tutuklu ve hukumlölenn Adalet Bakanlığı'nın tutuklu nakıllennı duzenleyen genel- gesını protesto etmek ıçın vaptıklan açlık grevlennı desteklemek amacıyla dun \ uksel Caddesı nde 2 gun- luk açlık grevı başlattı Ey- lem oncesınde bır basın açık- laması vapan İHD Ankara Şube Başkanı Nacıve Erkol, cezaevlennın ulke gundemı- nın ılk sıralannda yeraldıgı- nı vurguladı Cezaevlennde- kı tutuklu ve hukumlulere yonelık baskılann surduğu- nu kavdeden Erkol a İHD Ankara Şubesı vonetıcılcn ve üyelen, cezaev lennde son do- nemde gıderek artan baskı- lara ve ınsanlık dışı uvgula- malara karşı tepkımızı dile getırmek ve vetkılılenn dık- katını cezaevlennde vaşanan ınsan haklan somnuna çek- mek amacıyla açlık grevıne bashyoruz"' dedı Erkol, açlık grevının bugun akşam yapı- lacak bır basın a^ıklaması ıle sona ereceğını soyledı fcrkol un basın açıklama- sının ardından gelen emnıvet yetkılılerı ağaçlara asılı bu lunan ve uzerlerınde u Zin- danlar boşalsın, tutsaklara ozgurluk" ve "\»nmsu ge- nel aP vazılı dovızlen ındırt tıler ODP Ankara II Ba>kanı Havdar llker, dun vaptığı açıklamada, cezaevlennde açlık grevlennın 50 gunune gırdıgını ve olum sınırına vakla^tığını kaydcdcrtk "Partimizın ıl ve ılçe orgutle- ri, sorumsuz vetkılılen uyar- mak ve açlık grevlenne dcv tekolmak amacıvla aı,lık gns vine baslıvoru/" dedı İiker açlık grevının bugun sona ereceğını soyledı Halkevlen Genel Merke- zı'nın de bazı ^ubelennde aç- lık grevlennı desteklemek amacıyla 2 gunluk açlık gre- vı başlattıgı bıldınldı • • . . . . . . ODP'den suç duyıırusutstanbui Haber Servisi - Ozgurluk v e Da- yanışma Partısı (ODP) yonetıcılen, tçışlen Bakanı UlkuGuney Istanbul Valısı Rıdvan Yenişen Istanbul bmnıyet Muduru Kemal Vazıcıogiu. Istanbul Guvenlık Şubesı Mudu- ru Hüseyin Arbacı hakkında "anayasaldü- zeni zorla vıkmava çahştıkJan*'. TCK'nın 146 maddesını ıhlal ettıklen gerekçesıyle Beyoğlu Cumhunyet Sav cılığı'na suç duyu- rusunda bulundular ÖDP Genel Baskanı Uftık Lras uygula- mayı ve uygulama emnnı verenlen "de>let içindeki gizli orgutlcnme- nin bir panjası" olarak nı- telendınrken "Anayasa ih- lal edilmLjtir" dedı 8 hazıranda polısın ODP Istanbul II Merkezı'nı ablu- ka altına alması ve arala- nnda Genel Başkan Yar- dımcısı Erdal Kara'nın da bulunduğu 200 partı uyesı- nın gozaltınaalınması uze nne ODP Genel Yonetım Kurulu ve Merkez \ urut- me Kurulu uyelen, Beyoğ- lu Cumhuruyet Savcılı- ğı'na suç duyurusunda bu- lundular Sabah saatlennde ODP Istanbul ıl bınasinda bır araya gelen partı yone- tıcılen, daha sonra yuruye- rek Beyoğlu Adlıyesı ne gıttıler Gınşının çevık kuvvet polıs ekıple- n ve asken araçla kesıldığı adlıye bınabina ulaşmayı başaran ODP yönetıcılen. suç du- yurusu dılekçelennı Beyoğlu Cumhunyet Savcılığı'na sundular ODP'lıler, dılekçelennde uygulamanın, anayasanın 68 maddesı, 2820 sayılı Sıyası PartılerK.anunu'nun3ve4 maddelen,Turk Ceza Kanunu'nun ıse 174,179ve 146 mad- delenne aykın olduğu vurguladılar "İçişlen Bakanı Clku Gunev, İstanbul Va- lisi Rıdvan Venişen, Emnıvet Muduru Kemal Vaacıoğlu, Istanbul Guvenlık Şubesi Mü- duru Hustvın Vrbacı ve partı binası onun- • Üyelerinin "terörist" olarak nitelendirildiğine dikkat çeken Uras, "devlet içinde yer alan bazı güçlerin fiilen terör uyguladığını" ve "eşkıyalık" yaptığını söyledi. de eylemi gerçekleştircn amir ve memurlar suçluduriar. Haklannda şikâyetçiyı/" denı- len suç duyurusu dılekçesınde ıstem ıse şoy- le ıfade edıldı "Şikâvet edilenlerin işledikleri suç ve bu suçun kapsamı Turkivc'de anayasal ve de- mokratik yaşam bakımından bırçok tehlike- ler içeren bir konumdadır. Bu konuda adlK veye de buyuk gorevler duşmektedır. \apı- lanlar nedeniy le ammc davası açılnıasını arz ve taJep ederiz." ODP Genel Başkanı Ufuk Uras da Be- yoğlu Adlıyesı'nde yaptığı açıklamada "Bu uygula- mavı vapanlar bılenmış fa- şıst oiabilırier va da şenatçı olabılııier, ancak bır sıvasai partı karşısında objektıf ve tarafsız olmak zonındadır- lar"dedı Uyelennın "terö- nst" olarak nıtelendınldığı- ne dikkat çeken bras "de\- let içinde yer alan bazı guç- lenn fiilen teror uy guladığı- nı" v e "ejkıyahk" y aptıgını soyledı ODP Başkanı, şov- le konuştu "Ancak bizsh ası yaşamm bu cellatlanvla mucadele edeceğız. Şimdı vargılana- mavabilirler. Ancak vann emeklıye aynlırlar ve yaka- lanna yapışınz." Gazetecı Musa Ağacıkda ay nı saatlerde "polisin ken- disini dov duğunu ve gorev yapmasını engel- lediği'' gerekçesıyle suç duyurusunda bu- lundu Ağacık, olayda aldığı darbeler nedenıyle beş gunlük doktor raporu bulunduğunu da belırttı 8 hazıranda gozaltına ahnan ÖDP Mer- kez Yurutme Kurulu uvesı Yurdagul Erko- ca ıse bır açıklama vaparak Içışlerı Bakanı Ülkü Guney hakkında sıyaset yapma hak- kını engelledığı ıçın tazmınat "terörist" buçlamasına maruz kaldığı ıçın ıse -hakaret davası" açacağını açıkladı KESK'TEN ACIKIAMA 6 Hakh mücadelemiz yasadışı gösterîliyor' Haber Merkezi - Kamu Emekçılen Sendıkalan Kon- federasyonu (fCESK) Mer- kez Yurutme Kurulu, huku- metın, KESK ın meşru mu- cadelesını yasadışı taalıyet gıbı göstermek ıstedığını öne surdu KESK Merkez Yürutme Kurulu tarafından yapnlan yazılı açıklamada konfede- rasyon uyelennın 8 hazıran- da Istıklal Caddesı uzenn- dekı eylemıne destek ver- mek ısteyen çeşıtlı kurum ve kuruluş temsılcılen ıle bı- reylere v e basın mensuplan- na polısın saldırdığı belırtıl- dı Açıklamada, Içışlen Ba- kanı Ulkü Gıiney'ın ıse bu konuda yaptığı basın açıkla- masında saldınyı haklı gos- termeye çalıştığı ıddıa edıl- dı Açıklamada, Bakan Gu- ney 'ın soz konusu polıs mu dahalesı konusunda "lstan- bul halkının guvenliğı ve esenliği içın tedbir alındığı- nı" soyledığı kaydedıldı Hukumetın bu tur demago- jılerle KESK ın toplumsal meşruıyetını golgelemeye çalıştığı savunulan açıkla- mada, "Boylece, KESK'in en doğal ekonomık, demok- ratık taleplen ıçın > unıttuğu meşru ve fiili mucadelesi çar- pıtılarak farklı ve yasadışı bir faahyetmiş gibı gösteriİ- mek Bteniyor" denıldı Turk Etzacılar Bırlığı Ge- nel Başkanı Mehmet Do- maç. kayıp aılelen ve KESK ın yaptığı evlemde polısın saldınsını kınayarak "Kayıplann bulunmaması, bir tnsanhk ayıbıdır. Pohs, so- runları çozmek istiyorsa ka- yıplan bulmalıdır" dedı ALİ ALPAY MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 1995 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alı Alpay Menkul Değerler Tıcaretı Anonım Şırketı'nın 31 12 1995 tanhı ıtıba- rıyle duzenlenmış bılançosunu ve bu tarıhte sona eren hesap donemıne ılışkın gelırtablosunu ıncelemış bulunuyoruz Incelememız, genel kabul gormuşdenet- leme ılkelerıne, esaslanna ve standartlarına uygun olarak yapılmış, dolayısıyla, hesaplarla ve ışlemlerle ılg'lı olarak muhasebe kayıtlannın kontrolunu ve gerek- lı gorduğumuz dığer denetleme yontemlen ıle teknıklennı ıçermıştır Goruşumuze gore, soz konusu malı tablolar, Alı Alpay Menkul Değerler Tıca- retı Anonım Şırketı'nın 31 12 1995 tanhındekı gerçek malı durumunu ve bu ta- nhte sona eren hesap donemıne ılışkın gerçek faalıyet sonucunu, mevzuata ve bır oncekı hesap donemı ıle tutarlı olarak uygulanan genel kabul gormuş muhasebe ılkelerıne uygun olarak doğru bıçımde yansıtmaktadır Istanbul, 05 Mart 1996 ARTI YEMİNLİ MALİ MUŞAVİRÜK A.Ş. Sorumlu Başdenetçı (YMM) llhan Ersen ALİ ALPAY MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.'NİN 31.12.1994 VE 31.12.1995 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI AKTlF(VARUKLARj PASİF (KAYNAKLAR) I DÛNENVARUKLAR A HAZIRDEĞERLER 1 Kasa 2 Bartdar B MENKUL KIYMETLEB|NET) 1 Htsse Senetlen 3 Kamu Kesmı TaM Sene! veBonolan C K1SAVAD TİCALACAKLAR 1 Nda 5 OığerKsaVadelirıcaD Al 6 Şn)heiAlacaWarKaf^() D-DtĞffiKKAVAD AMCAKLAR 1 OrtaUantanAlacaMar 2 KısaVadelıDtgefAlacaklar £ STOKUfi F CHĞEROONENVAfiUKLAR II DURANVARUKLAfi A UZUNVADEUTİC AL 4 VenlenDepontolarveTefn C FİNANSALDURANVAR 1 Baglt Menkul Kıymetler D-MADOI DURANVARUKLAfi 5 TaşrtAraçlar ve Gereçler 6 Döşeme ve Dennrtaşlar 8 Bmkmış Amortısmanlarf) E MADOIOLMAYANDURANV 4 Venlen Avanslar F DIĞER DURANVARUKLAR ONCEKI DONEM 3112.1994 27 890926109 260524 588 191729196 68 795392 27317893521 31.323452 709 33421360 (4038960 548) 312506000 3447 014987 10000000 10000000 550000000 550 000000 2717194993 3121684175 3808634 406 (4İ13123588) 169819994 AKTtF(VARL!KWR)TOPWMI NAZ1MHESAPLAR 31337 941096 32 020 935 "30 AKT1F GENEL TOPIAMI 63 358 8 7< 5 826 CARİ DONEM 3112.1995 38415086803 65024648 195 760896 329813340 3300600000 38208365 337 (4038980548) 6572475 101000000 260 785544 36304)3340 34169384 789 107572 475 246930655 4 793016894 10000 000 740000000 2 816967 861 7 822147 950 16 806 898 693) 10000000 740000000 3832217118 25 000000 25000000 185 799776 43208103697 62721998650 105930102347 I KISAVADELİBORÇIAR B TlCARlBOfiÇLAfi 1 SaDdar 2 Borç senetlen 3 Bocç senetlen Reesnrtu C CHĞERKtSAVADEUBORÇLAR 1 OrtaKlaraBofçlar 5 OdenecekVer?Ha~ve Oıger keantitef E BORÇVEGCERKARŞIUKLARI 1 Vergı Karsılıklaı II UZUNVADEUBORÇLAfl E BORÇVEGIDERKARŞIUKLARt 1 KıdefTi Taanmatı Karşıltklan III OZSERMAYE A SERMA/E B SERMAYETAAHHUTLERİf) C EMISVONPRIMI D YENİDENDEĞ DEĞERART1ŞI 1 DuranVartklafdakı DegerArtşı E YEDEKLfR 1 YasalYedeMer F NETDÖNEMICARI G DÖNEMZARARII) H GEÇMİŞYILLAR2ARARLARIO PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI NAZ1MHESAPLAR PASİF GENEL TOPLAMI ONCEKİ DONEM 3112.1994 29142432 385 28 514200530 28482411431 46798 750 (15009651) 628231855 323355093 304876 762 150850 752 150850752 150850 752 2044 657 959 3000000000 (838961827) 664186759 664186759 168 741422 168741422 (949308395) 0 31337941096 32020935730 63358876 826 CARİ DONEM 31 12.1995 27224 06285e 23555 707974 23356 707 974 456909411 456909411 3211435 473 3211435473 1380864874 1380864874 1380864874 14 603185 965 10000000000 H 2137 843693 2137843693 168741422 168741422 3245909245 (1 (949 308395) 43208103697 62 721998650 103 930 102347 CHPNOTLAR 1 Işletmenın üılı faaltvet konusu Menkul Kıymetter Alm Satım Aracıhğı 2 Semayenın % 10 ve daha fadasına sahıo ortakiann AdıveSoyadı PavOtarı PavTutan AlıAJpay %40 4 000 000 000 TL Şukran Alpay %40 4 000 000 000 TL NemınKadnyeAlpay %10 1000000000 TL 3 Sermayeyı temsıl eden hısse senettenne tanınan ımtıyazlar (Hısse senetlen tertıplen ve ımtıyaz turter ıtıbanyle ayn ayn) Yoktur 4 Kayıt sermayeiı ortaklıklarda kayıHı sefmaye tutan Yoktur 5- Yıi ıçınde yapılan semaye arttınmlan ve kaynaklan ArttmmTanhı Arttmm Tutan Nakıt Yedefclef YDOAf 15061995 7000000000 TL 7000000000 TL 6- Yıl ıpnde ıhraç edılen hısse senedı dişındakı menkul k/ymetler MentaılKıvınettnTûnı İhtıvac Tutan Vadesı 7 v ıl ıçınde ıtfa edılen borçlanmay temsıl eden menkui krymetter Menkul KıymetnTuru Itfa Tutan 1980056885 TL 1 532 636 064 TL 1870842 966 TL 3261 376 409 TL (1390 5334431TL 8- Can donemde duran van* hareKetlen a) Satın alınan ımai edıler maddı duran variıklann malıyetı b) Satılan veya hurdaya aynlan maddı duran variık madyetı c) Can donemde ortaya çıkan yenıden degerieme artışıan Variık Maiıyetiennde (•) Bmkmış Amortemaniarda 1) 9- Can ve getecek donemlerde yararianılacak yatınm ındınminın toplam tutan Yoktur 10- Işletmenın ortaklar ıştırakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ılışkısı Alacaklar Bofçlar Tican Tıcanamavan Tıcan Tıcan Olmavan 1) Ortaklar 2) Bağlı ortaKlık 3) Iştırakler 11 Stoklar ve dığer btlanço kalemlennde uygulanan degerteme envanter ve amortısman ayırma yontemlen bunlarda ve dıjer muhasebe pohtıkalannda oncekı donemlere gore yapılan değışıkirkler Ou değışıklıklenn parasal etkılen ve ıslatmenm sureklnığı ıle donemsellık varsaytnHamıı dejıştırecek muhtemel gelışmeler ve bunlann perekçelen Şırkeün keodı adına ve hesabına yaptığı alem satımlardan dolay şırket portfoyunde yer alan hısse senetlen bılanço aununden oncek 30 ış gunu boyunca oluşan gunluk agırtıki ortalama fiyatlannın ortalaması uzennden degertemeve tabı tutulmuş olup maddı duran varlıklar ıçın hızlandtntmış yontemle amor tısman uygı-lanmaktadır Değerleme envanter ve amortısman ayırma yontemlen ıle dığer muhasebe polıtıkalarnda oncekj donem- lere gore degışıkltk yoktjr 12 Teblığın 1 saydı ekınde befırtılen bılanço tanhmden sonra ortaya çıkan ve açıklamayi gerektıren hususlara (Rşkırı bılgı Yoktur 13 Teblığın 2 sayılı etonde befııtlen şarta bağlı zarariar ıle her turlu şarta bağlı kazançlara ılışkın Mgı (îştetmeyı borç altına sokacak ve donem sonucu etkıleyebılecek hukukı ıritılaflann mahryetlen bu bolumde açıklanır) Yoktur 14 Iştetmenın gaynsaf kar oranlan uzennde onemh olçude etkıde bulunan muhasebetahmınlennde degışıklıktere ılışkın Mgı ve bun lann parasal etkılen Yoktur 15- Aktı* değerler uzeonde mevcut bulunan toplam ıpotek veya temınat tutarlan Yoktur 16 Aktrf değerlenn toplam sıgorta tutan Yangına karşı 20 000 000 000 L. tutannda sıgorta ve aynca IMKB şemsıye sgortası mev cuttur 17 Alacaklar ıçın alınrruş olan ıpotek ve dığer temınaaarm toplam tutan Yoktur 18 Pasıfte yer almayan taahhutierm toplam tutan Yoktur 19- Bankalardakı mevduatın bloke olanına lışkın tutarlar Yoktur 20- Bılançoda malryet bedelı uzennden gostenlmış menkul krymettenn ve finansal duran variıklann borsa rayıçlenne gore borsa ray ıçlen uzennden gostenlmış menkul kıymetlennvefinansal duran variıklann maiıyet bedelenne gore değertermı gosteren bilgı Menkul kıymetlenn maiıyet bedellenne gore değen 320 850 000 TL dır 21 Menkul krvmetler ve bağlı menkul kıymetler gnjbu ıçınde yer alıp ışletmenın ortaklan ıştraklen ve bagtı ortaklıklar tarafından çıkanlmış bulunan menkul krymet tutartan ve bunlan çıkaran ortaklıklar Yoktur 22 Malı tablolardakj dığer' ıbaresmı taşıyan hesap kalemlennden dahıl olduğu grubun toplam tutannın %2O sını veya bılanço ak trf toplammın %5 ını aşan kalemlenn ad ve tutarlan Yoktur 23 Dığer Alacaklar ıle Dıger Ksa veya Uzun Vadeü Borçlar hesap kalemı ıçınde bulunan ve bılanço aktrf toplammm yuzde bm- nı aşan personelden alacaklar ıle personete borçlar tutartarmın ayn ayn toplamlar Yoktur 24 Ortaklar ıştırakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedenıyle aynlan suphelı alacak tutarlan ve bunlann borçlulan Yoktur 25- Vadesı gelmş olan henuz vadea gelmeyen alacaklar ıçın aynlan şuphelı alacak karşdığı tutarlar (Bu tutarlar ayn toplamlar olarak ocstenlır) Vadesı gelmış olan alacaklar ıçın 4 038 980 548 TLtutannda şuphelı alacak karşılığı aynlmışt» 26 Işletme ıle dcteylı sermaye ve yonetım ıhşkıstrte sahıp ıştırakler ve bağk ortaklıklann dokumu ıle ışbrakler ve bağlı ortaklıklar h esabında yer alan ortaklıklann ısımlen ve ıştırak oran ve tutarlan Yoktur 27 Iştrakler ve baglı ortaklıklarda ıçsd kaynaklardan yapılan sermaye arttmmı nedenıyle elde edılen bedelsc hısse senedı tutarlan Yoktur 28 Taşırmazlar uzennde sahıp olunan aynı haklar ve bunlann değerten Yotrtur 29- Duran varlıkiarda scn uç vılda yapılan yenıden degerleme tutarlan Yıl Yenıden Deoerteme 1993 821428 479 1994 1403 318 422 1995 3 261376 409 30- Yabanct paralarta tensıl edılen ve kur garantısı rjfmayan alacak ve borçlar ie attrte mevcut yabana paralann ayn ayn tutartan ve TL na donuşturulme kurlan Yoktur 31 Ortaklar ıştırakler ve bağk ortaklıklar lehıne venlen garantı taahhut kefalet avans cıro gıbı yukumlulukterm tutarr Yoktur 32 Kategonlen ıtıbanyle yıl ıçmde çalışan personelın ortalama saysı 9 memur ve 4 borsa uzmanı 33 MalıtablcıianonemlıoiçudeetkıleyeryadaniafctabkJannaçık yrxurnlanabılırvearılaşılabılırolrnasıacısındanaçıklanrnasıgerek tı olan dıger hususlar Yoktur 34 Portfoylennde bulunan menkul kıymetlenn toplam nommal tutan Portfoyde 93 000 000 hraJ* nomınal değerde KOYTAŞ A Ş hısse senedı mevcuttur AÜ ALPAY MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş 'NİN 1994 VE 1995 HESAP DÖNEMLERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞT1RMALJ GEÜR TABLOURI A BRUTSATTŞLAR 1 HsseSen veGeç Smuhaber Sat 9 Aıac* Komeycrtan B- SATTŞLAflOAN NOIRIML£R() 1 D^erlndmler ) C NETSATIŞLAR 0-SATTŞ^.AflfNMALYFn BfiUT SATıŞ KARI E fAAUYETGID6R£RI() 1 Pazartama. Satş ve r&g a d ( ) 2 Genel Yonetım Gıderler ESAS F « L YET KARI VE>A ZAflARl F 0tö£ FAAUYETLEflDENGELIRVEKARLAR 3 FaEveCUerTemetluGehten 4 FaalıyetlelgiDıgerGeirterveKarlar G-MGEBFAAÜYETLERDENGID VEZAR() H FIrW(S»WNGIDERLER 2 üzun ı/arjet Bcrçlarm: Sıderlen FAALIYET KAH VEYA ZAFARI (1 1- OLAGANUSTU GELtRLER VE KARLAH 1 Konusu Kalmaran Kar^klar 2 Oncekj Oonem Gelır ve Karian 3 Dner Olaganustij Selırier.« Karar J- OLAGANUSTU GtO£RLER VE ZAJVflLAR 1 Oncek) Oonem GO »e Zaranan 2 Oığer OlajanustuGıdererve Zarariar (\ DONEM KARI VEYA ZAİW K OD VERGİLER VE CHGE VASAL YUK NFT DONEM KAPI ONCEKI DONEM 3112.1994 11623750365 0 (1260372058) 110683276520) 42222642 15009651 0 750120 472244205 (932400) 11158 705000) 11 Kf 1 '50965 (1 11623 750965 I (119436485781 P19897 613 37232293 (I 0 (262665320) 472994.325 (1159637400) (949308395) CARİDÖNEM 3112.1995 «195387825000 357 4C434671 ( | (3983523.380) (1539053977» 55832 039 6963340 (1 8961438 1160694065 I) (3096676961 1231128 2S9 6/1 II 1231128259671 (12062216350001 24 906 624 6^1 13 374 3631591 5532 361 =12 64 796379 ( I 0 5597 366 891 1169 655 523 (3096676961 6457344 718 n 211435473) 3245909245 CHPNOTLAR 1 Donemın tvm amortısman gtderlen ıte ıtfa ve tufcenme payfan 2 352 718 710 TL a) Amortısman gıderlen 2 352 718 710 TL aa) Normal Amortıstan G derlen 962 185 267 TL bb) Yenıden Oegerlemeden Doğan Amortısman Gıderlen 1 390 533 443 TL 2 Donemın reeskont ve <arşJık gıderlen 40 038 980 548 TL 3 Ortaklar Bağl ortaklık e şJtraklerden alınan ve bunlara odenen faz kıra ve benzerlen (Toplam tutarıçmdekı paylan yuzde 20 yı aşanlar aynca gostenlecektır) Yoktur 4 Yonetım kurulu başkan /e uyelenyte genel mudur genel koordınator genel mudur yardımcian gıtn ust yonetıalere can donemde saglanan ucret ve benzer menfaaDenn toplam tutan Yoktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle