26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 HJLZİR/W 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 -JTK12 21.05İ 'Ne Var Yok' . T V S«rvisi - Ali *»a\dam'm sunduğu. «ranlı clarak yaytmlanan söyleş programı "Ne Var Ne Yol"a konuk olarak Meti» Hepgüler •ve Dr.Nezifc Neyzi katılıyor. Anerika'da yayımanmij, bilim ve teknikalanında son yüzyıl». damgasını vuran isimleıin bulunduğu " 2 0 . ^üzyıkEtkileyen 500 KJŞİ'' adlı kıtap'taki tek Tü"k olan Metm Hepgüer'lesohbetın yer aldığı programda aynca, Pazarkma \e Kamuoyu Araştıımalan Derneği Başkarı Dr. Nezih Neyzi de dertegın çalışrrulanndan ve eylül ayında yapılacak olan ESOMAR kongresinden söz edecek. Büyülü köyün koııııklan HBB 22 30 TV Servisi - Türkive'de mkolurlar... Brigadoon - Brigadoon / Yönetmen: Vincente Minnelli / "Eğleneeler Dünyası" adıyla oynamış "Brigado- on", Vincente Minnelli im- zası taşıyor. Film. Minnelli ve MGM müzikalleri arasın- da çok önemsenen, başyapıt düzeyine çıkmış bir film de- ğıl. Ancak yadsınamaz este- tik düzeyi var. "My Fair Lady"nin de yaratıcısı olan Frederick Loewe / Alan Jay Lerner ikilisinin bu ya- pıtı. şarkıları açısından o müzikal kadarbaşanh değil. Buna karşıiık Joseph Rut- tenberg'in kamerasıyla sap- tadığı renk dunyası ve Gene KeUy / Cyd Charisse ikili- sinin eşsiz danslan, filme çok şey katıyor. Iskoçya'daseyahateçıkan iki Amerikalı kafadar, büyü- lü bir köye gelirler. Ve "her yüzyılda bir" uyanıp yeni- den yaşama dönen köy hal- kının büyülü yaşamlanna ta- Müzikaller arasında, bir düşler âlemıne ve bir büyü- lü dünyaya dayananlann ba- şını çeken bu fılmde. Cha- risse, sinemadakı büyüleyı- cı kışiliğinin parlak dışavu- rumunu veriyor. Bu yıllarda "Yağmurdâ Şarkı", "Ateşli Aşk". "Asri Âşık- lar", "Cennet Bekçileri" gibi her bırı önem taşıyan filmlerdeoynayan Charisse. 6O'lı yıllarda müzikal döne- min bıtimıyle dramatik rol- lere yöneldi. Kendi türünde ve özellik- le çevrildiği yıllarda çok önemsenen film. sonradan bu ününü biraz yitirmıştı. MGM'nın ve genelde müzi- kal dünyasına bu dönüş. tü- rün meraklılarının kaçırma- yacağı küçük çapta bir şölen oluşturuyor. Müzikal sever- lere ve Minnelli hayranlan- na tavsiye edilir V incente Minnelli'nin müzikalinde (soldan sağa) Barry Jones, Gene Kelly ve Cyd Charisse oynuyor. CINE5'insesi de şifreli olacak • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. CINE 5'in görüntüsünün yanında sesinin de şifreli olmasını istedi. ANKARA (AA) - Rad- yo ve Televizyon Üst Ku- rulu (RTÜKı. CINE 5ın görüntüsünün yanı sıra se- sini de şifrelemesini istedi. Radyo ve Televızyon Ya- yın Iznı ve Lisans Yönet- meliği'nde. şifreli yayın yapan TV kuruluşlannın en geç 1 Ocak 1996 tarihine kadar ses kanalını da şifre- lemeleri ve abonelerde bu- lunan kod çözücülerde ge- rekli değişiklıği yapmalan- nın öngöriildüğü hatırlatıl- dı. CfNE 5 Filmcilik ve Ya- pımcılık A.Ş.'nın bugüne kadar bu yükümlülüğünü yerine getirmediğınin be- lirtildiğiaçıklamada,CINE r-5'in ilgili maddenin iptali » ve yürütmenin durdurul- » ması istemiyle açtığı dava- # daDanıştay 10. Dairesi'nin ' yürütmenin durdurulması ' isteminı redettiği bildırildi. RTÜK'ün bu gelişmeyi de dıkkatealarak 5 Haziran'da yaptığı toplantıda, CINE 5'e sesını de şıfrelemesi ge- rektiğinin bildirilmesi ka- rarlaştınldı. RTÜK'ün karanna göre CINE 5. bu bildirimden iti- baren 15 gün ıçinde gerek- li decoder değişikliklerinin gerçekleştirilmesi için Üst Kurul'a bir uygulama tak- vimi verecek. ilgili daıre- nın incelemesi sonucunda Üst Kurulca uygun görüle- cek biçimde kabul edilecek uygulama planı. CINE 5'e tekrar bildirilecek. Bu konudaki yükümlü- IükIeri n ın yeri ne getiri I me- mesi halinde RTÜK'ün 3984 sayılı kanuna göre ya- sal yetkilerini kullanacagı kaydedıldi. Bu arada RTÜK, kurulu- şundan bu güne geçen iki yıl icerisinde toplam 182 uyan ile 16yayın durdurma cezası verdi. Michael Lehmanrf ın yönetmenliğindeki film, gişede başanlı olamadı Büyük soygııncuya şantajT\' Servisi - Hudson Hawk lakabı ıle tanınan Ed- die Havvkins (Bruce VVillis) 10 yıllık hapis cezasından sonra özgürlüğüne kavuş- muştur. Dünyanın en büyük soyguncularından olan Hawk, bir daha hapse düş- memek ıçin emekliye aynl- mıştır ve kimse onu fiknn- den caydıramaz. Son derece zengin ve sosyetik bir çift olan Danvin (Richard E. Grant) ve Minerva'nın (Sandra Bernhard) bir soyguncuva ıhtıyaçlan var- dır ve en ıvısını istemekte- dırler Eddıe yapılan teklifi ka- bul etmezse en iyi arkadaşı Tommy'yi öldüreceklerini belirten çift. onu bu şantaj- lan ile ikna etmeyı başanr- lar. Hawk"ın yenı görevı. dünyayı dolaşarak Leonar- do da Vinci'nın üç eserinı toplamaktır. Tek bılmediğı ise bu eserin tarihi değeri dı- şında büyük önemi olduğu- dur. "Zor Ölüm-Die Hard" filmleri ile macera türünde kendını kanıtlayan Bruce VVillis. bu fılmde "YeşJI Kart", "Dört Ni- kâb Bir Cenaze" filmleriy- lc tanıdığımız Andie Mae- DoHeli'la başrollen payla- şıyor "Şaşkın Hırsız", ABD'de *hit' (gişede başa- nlı) değil 'flop' (gişede dö- külen) olmuş. çok pahalıya çıkan bir film olmasına kar- şın gişede yatmıştı. "Şaşlon Hırsız", her ne kadar mızah dozu dengelenememış olsa da yansına kadar çok kötü bir film değil. Bruce \Villis, ycni göre>i dün\a\ı dolaşarak Leonardo da Vinci'nin üç eserini top- lamak olan ünlü soyguncu Hudson Hawk'ı canlandırıvor. Şaşkın Hırsız Hudson Hawk / Yönetmen: Michael Lehmann / Oyuncular: Bruce VVillis, Danny Aiello, Andie MacDowell, James Coburn, Richard E. Grant, Sandra Bernhard/ 1991, ABD, 95 dk. atv 21.00 'Olacak O Kadar TV TV Servisi - Geçen haf- ta tatile giren "Olacak O Kadar Televizyonu". yaz boyunca eskı bblümlenyle ekrana gelecek. Küçük Hü- samettın'in "babalık da- vası" adlı skecının yanı sı- ra ışten çıkanlan bir ışçinin dramının anlatıldığı "Aririn intiharı". Trab- zonspor futbol takımıyla ıl- gılı "kaçırma", Doğru Vatan Partısi'nin seçım adaylannı konu alan "ge- nelev", eserlerın yasaklan- masıyla ılgılı "kitap ya- saklama" adlı skeçler ek- rana gelıyor. Kanalö 22.30 'Başköşe' TV Serv isi-Şeyda Açık- kol'un sunduğu "Başkö- şe", geçen hafta Kanal 6'dakı yayın saatlennın uzaması nedeniyle yayım- lanamayan bölümüyle ek- rana geliyor. Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş- savcısı Nusret Demiral'ın konuk olduğu programda Demıral, halktan gelen so- rulan yanıtlayacak. 'Ahtapotla ikinci randevuTV Servisi - atv 'nin kısa bir süre önce "James Bond" serisı icerisinde ek- rana getirdiği "Ahtapot", ikinci kez aynı kuşakta ya- yımlanıyor. atv basın büro- sundan alınan bılgıye göre yalnız bu hafta için Bond serisınde "tekrar bir serii- ven"e yer verildiği ve ku- şağın "ilk kez"lerledevam edeceği bildirildi. Roger Moore'un başrolde oyna- dığı "Ahtapof'taBondbu kez Avrupa'yı ele geçırme- yi kafasına takmış Ruslara karşı mücadele veriyor Gizli ajan James Bond'a Is- veçli eskı bir model olan Maud Adams eşlik ediyor. Adams'ın birözelliği de ıkı farklı Bond filminde. a\rı ayn karakterlen canlandı- ran tek "Bond kızı" un\ a- nına sahip olması. Rus generali Orlov, Av- rupa'yı ele geçirme planla- n kurar. Amacı, Batı Al- manya'daki Amerikan ha- va üssünde nükleer bir pat- lama meydana getirmektir. Tabii bu patlamaya kaza sü- sü verecek ve böylece de olayın arkasında Rusların olduğu hiç kimsenin aklı- nın ucundan bile geçmeye- cgr atv 22.15 Ahtapot - Octopussy / Yönetmen: John Glen / Oyuncular: Roger Moore, Maud Adams, Louis Jourdan, Kristina Waybom, KadirBedi/1983 ABD yapımı. cektır Bu olay nedeniyle \ATO, silahsızlanma an- laşması ımzalayacak ve böylece Rusya'nın saldırı- ları karşısında hiçbir NA- TO ülkesi karşı saldırıda bulunamayacaktır. Ancak Ingiliz Istihbarat Servisi olayın kokusunu almıştır. Hatta bu "korkunç. plan"ın arkasında güzel ve çekıci bir kadın olan "Ah- tapot" ile yardımcısı eski bir Afgan prensi olan Ke- mal'ın yardımlanyla yürü- tuleceğını bıleöğrenmıştır. "Ahtapot" bu gızli planı, tamamı kadınlartarafından korunan Hindıstan yakınla- rındakı bir adadan yürüt- mektedır. Tabıı bu karma- şık olayı çözebilecek tek isim vardır. O da 007 James Bond'dan başkası değildir. Kirli yaşamdan annma yöntemi f{5) Kanal D 12.50 Dağınık Yatak - Yönetmen: Atıf Yılmaz / Oyuncular: Müjde Ar, Ümit Belen, Aykut Sözeri, Lale Belkıs, Tulu Çizgen / 1984 Mine Film yapımı. TV Servisi - Gecekondu- dan çıkan kıbar sosyete fa- hışesının, genç v e saf bir ko- miyle yaşadığı aşk övküsü. Atıf Yıimaz'ın "Dağınık Yatak"filmı, sevgı üzerıne çeşıtlemeler denedıği, hede- fine tam ulaşamamış, olduk- ça dağınık "feminist" bir araştırma ömeği. Sinema- mızda yeterince işlenmemış "kavarlanmış olgtın ka- dın-saf çocuksu delikanlı" yaklaşımı üzenne kurulmuş bir ılışkıyı ırdelemeye çalı- şıyor. Müjde Ar, aklı başın- da, kültürlü, üstelık sosye- tik fahışe tıpınde, hıç de ınandıncı olmayan, yüzey- sel ve yapay bir oyun sergı- lıyor. "Dağınık Yatak", Yılmaz'ın kadm üzerine ya- pılandırdığı kimı tilmlen gı- bı, kadının cinsel dürtülerı- ni, arayış içındekı doyumla- nnı, bu kez yalın bıçımde bir kümının aşkı üzennde şekıl- lendırmeyı denıyor. Ünlü sosyete fahışesı Benli Meryem, gecekondu- da yoksulluk içındekı ço- cukluk günlennı, babasının metrsıyle oyna;>masını anımsar. KENT HABERLEKÎ Anaokulu öğrencilerinden gösteri • tstanbul Haber Servisi - Validebağ Anaokulu ve ;:AnadoIu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri. yaptıklan 'gösterilerle veli ve öğretmenlerine unutulmaz bir gece yaşattılar. Altunizade Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, anaokulu öğrencileri. Kafkas oyunlan. monologlar, skeçler ve müzik gösterileriyle yeteneklerini kanıtlarken, Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri de "Rüya" adlı tiyatro oyununu sahnelediler. Lisenin halk müziği kor'osu da değişik • yörelerden derlenen türküleri seslendirdi. Çappık kentleşme anıtı ; • İstanbul Haber Servisi - Taksim Ayaspaşa Çevre ^Güzelleştirme Derneği, kent yağmasımn başlıca ' örneklerinden biri olan Gümüşsuyu'ndaki Park Otel'in tinşaat kalıntılannın anıtlaştınlması için, HABITAT-II îkapsamında bir tören düzenledi. Park Otel'den geriye tkalan inşaat kahntısını bir plaketle "Çarpık JKentleşmeye Politik Katkı Anıtı" olarak tescıl eden "Ayaspaşalılar, Park Otel'in bitişiğindeki Ayaspaşa »Derneği'nde, otelin yapılışından bu yana geçirdiği •aşamalann konu edildiği bir sergi açtılar. [sahte avukat yakalandı •• tstanbul Haber Servisi - DHKPC örgütüne ryönelik yapılan bir operasyonda sahte evrak düzenleyerek avukatlık yaptığı öne sürülen bir kişi ÎTyakalandı. Terörle Mücade Şubesi'nden yapılan ÎJaçıklamaya göre, gözaltına alınan Mehmet Gürkut JGürsoy'un (23) Halkın Hukuk Bürosu avukatı olduğunu Jresmi makamlara beyan ettiği ve çok sayıda duruşmaya •girdiği, cezaevinde görüşmeler yaptığı kaydedıldi. •Gürsoy, emniyette basma gösterilmesinin ardından îyaptığı açıklamada. cezaevlerinde kuryelığin avukatlar "aracılığıyla gerçekleştiğını söyledi. ŞErdoğan, IULA Başkan Yardımcısı r • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehır »Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası JYerel Yönetimler Birliği (IULA) Başkan Yardımcılığı jve IULA-EMME Bölge Temsilciliği görevine seçıldi. İHABITAT yolları çatlıyor * • İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu Istiklal ıCaddesi'nin HABITAT-II için yenilenen yollan, ^çatlamaya başladı. HABITAT-II Kent Zirvesi için îlstanbul'da bulunan yabancı konuklara hoş görünmesı »amacıyla kısa sürede yapılıp tamamlanan yollann, îsicaktan dolayı çatladığı tahmin ediliyor. Trafo pattadı • İstanbul Haber Servisi - Küçükyalı'da bakım ve onanm çalışması yapılan Aktaş Elektrik'e ait trafonun pailaması sonucu, Ali Coşar ve Ahmet Sanyonca adJı işçıler yaralandı. 'Uluslararası Yangın Güvenliği Semineri'nde, deniz kazalan ve yangmlar tartışıldı Boğaz'daki yanguılara römorkör önlemi • Marsilya Liman Itfaiye Müdürü Alain Athimon, Marsilya'da deniz, kara ve havada kamu güvenliğinden Deniz Kuvvetleri'nin sorumlu olduğunu söyledi. İstanbul Haber Servisi -HABI- TAT-II çerçevesinde, Marmara ve Bo- ğazlar Belediyeler Bırliğfnın TÜ- YAP'ta düzenlediğı "Uluslararası Yangın Güvenliği Semineri"nde, Bo- ğazlar'da olabılecek deniz kazalan ve yangınlarına karşı alınacak önlemler tartışıldı. Türkıye'de lıman kentlenn- dekı olası deniz kazalan ve yangınları- na karşı alınacak kurtarma önlemleri- ne ömek olarak, Marsilya \e Ham- burgda olduğu gıbı Deniz Kuvvetle- ri'ne bağlı "söndüren römorkörler" kullanılması önenldi. İstanbul İtfaıye Müdürü Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu, İstanbul Boğa- zı'nda olabilecek herhangı bir tanker kazasında, acil müdahale edecek bir de- niz ıtfaiye ekibının olmadığını belırte- rek." Boğaz'da çıkabilecek bir >an- gını önlemede başanlı olabilmek için, itfaiyede yeniden bir yapılan- maya gitmek gerekijor"dedı. TÜYAP'ta düzenlenen seminerde Marsilya ve Hambure'da olduğu gibi yangınlarda "söndüren römor- körler" kullanılması önerildi. (Fotoğraf: IPEK YEZDANÎ) Semınere katılan Marsılya Liman h- Athimon, denizdeki kamu güvenliğin- faıye MüdürüAlain Athimon, Marsil- ya'da deniz, kara ve havada kamu gü- venliğinden Deniz Kuvvetleri'nin so- rumlu olduğunu söyleyerek, olası bir yangına karşı örgütlerindeki üç büyük söndüren ve 10 kurtarma gemısinin acil müdahale için kullanıldığını vurguladı. den askeri bir örgütün sorumlu olma- sında, 24 saat hazır personelin bulun- ması gıbı avantajlann olduğuna dikkat çekerek, "Askeri örgiitte ek kuvvet sağlanması da daha kolaydır" dedi. HABITAT-11 Çevre Kozası da Bo- ğaz'da çıkabilecek olası bir yangına karşı, 15 milyon insanın yaşadığı bir dünya kenti olan Istanbul'un güvenli- ğinin sağlanması için gereklı önlemle- rin alınmasını istedi. Çevre Kozası. ya- yımladıklan bildiride. bu güvenliğin sağlanması için Istanbul'da bir "gemi trafik yönetim sistemi" istediklennı vurguladı. ÇHD J denpolisin tavrına tepki tstanbul Haber Servisi - Çağdas Hukukçular Demeği (ÇHD) İstanbul Şubesi'ne bağlı avukatlar geçen cumartesi günü Taksim'de meydana gelen olaylarda polisin çok sayıda avukatı döverek gözaltına almasını kınamak atnacıyia HABITAT Vadisi dahilindeki Taşkışla Binası'nda protesto gösterisi yaptı. Avukatlar, gözalttndaki insanlann serbest bırakılmasını istediler. Avukatlar adına konu^an ÇHD İstanbul Şube Başkanı Mnstafa Lçdere, Adalet BakanlığVmn 6- 8-9 mayıs tarihlerinde yayımladığı genelgeJerin iptal edilmesini, cezaevlerindeki şiddetin ve baskının son bulmasını istediler. IHD tstanbul Şube Başkanı Ercan Kanar ise cezaevlerinde açiık grevi yapan tutuklu ve hükümiülerin ölüm sınınna yaklaştıklanna dikkat çekerek, "Tutukluların duruşmalara karılmaması, avukatları ve aileleri ile görfişmeleleri için onlan yüzlerce kilometre uzaklıktaki cezaevlerine götürüyorlar. Bu uygulama ortaçağda bile yoktu" dedi. (Fotoğraf: HÜLYA TOPCU) 1 hazirandan beri olcum yapılıyor Yaz olmasına karşın hava kirliliği devam ediyor tstanbul Haber Servisi - Yaz mevsiminin gelmesine karşın Is- tanbul'da hava kirliliğinın kış ay- lanndaki tehlikeli boyutlan arat- mayacak şekilde devam ettiği bil- dirildi. Genç Maden Işletmeleri Derneği'nin (GEMAD) HABI- TAT-II Konferans Vadisi'nde yaptığı ölçümlere göre hâlâ hava kir- liliği yaşanıyor. Sivil Toplum Ku- ruluşlan'nın faali- yet gösterdiğı İTÜ Taşkışla Binası'nın bahçesıne yerleştı- rılen GEMAD'ın mobil hava ölçüm cihazı ıle l haziran- dan bu yana ölçüm- ler yapılıyor. GEMAD Çevre Da- nışmanı Aydın Atıcı, mobil öl- çüm aracından alınan verilerin, tahminı l kilometrekare alanın ha\ a kalitesini yansıttığını, ancak çıkan sonuçlann tüm tstanbul için genelleştirilebileceğini söyledi. • Hava kirliliği kış aylannı aratmayacak şekilde sürerken en büyük kirliliğin yûzde 95'le araçlardan çıkan egzoz gazından kaynaklandığı kaydedıldi. Ölçüm sonuçlanna göre hava kir- liliği kış aylarındaki boyutunu aratmayacak şekilde sürerken en büyük kirliliğin yüzde 95"le araç- lardan çıkan egzoz gazında bulu- nan azotoksitten kaynaklandığı belirtildi. Hava kirliliği için sadece kü- kürt değerlerinin öl- çülmesinin yeterli olmadığına da ışa- ret eden Atıcı, "Doğalgazın yüz- de 100 oranında yanmaması yü- zünden 1 milyar metrekiip doğal- gazın vaklaşık 70 milyon metreküpü havaya karışıyor. Bu da metan kirliliğine neden oluyor" dedi. Kömürkullanımı- nın hava kirliliğinin tek nedeni olarak görülemeyeceğini de be- lirten Aydın Atıcı, bu değerlerin konferansa katılanlar tarafından hayretle ızlendiğinı kaydetti Sultanbeyli Havaalanı yapımından vazgeçildi İstanbul Haber Servisi - Kaçak şehır ola- rak da adlandırılan Sultanbeyli dekı havaala- nı yapımından vazgeçildi. Havaalanı yapımı için 1986'dan başlayarak 400 bın metrekare arazi satın alan Türk Hava Kurumu (THK), havaalanı yapımından vazgeçılmesı üzerine arazileri satışa çıkardı. THK Genel Sekreteri Mehmet Tiritoğlu. alınan arazı icerisinde kalan 3 parselin satın alınamaması ve çevrede yoğun yapılaşma meydana gelmesi nedeniyle yapımdan vaz- geçtiklerini söyledi. Arazı satışındaneldeedi- lecek olan gelır Antalya'da yapılacak olan ha- vaalanına aktanlacak Sultanbeyli'nin doğmasına ya da buradaki rantın yükselmesine etki eden nedenlerden bir tanesi de bu bölgeye havaalanı yapılacak ol- masıydı. THK Sultanbeyli'ye havaalanı yap- mak üzere 1986'dan başlayarak 400 bin met- rekare arazi satın aldı. Ancak THK şimdi bu- raya havaalanı yapmaktan vazgeçtı. Tiritoğ- lu, Atatürk Havalimanf nın yetersiz kalması nedeniyle Istanbul'un doğu yakasında da bir havaalanı yapmak istediklerini ancak uygun Hazine arazisi bulamadıklannı belirterek, Sul- tanbeyli'de arazi satın alma yoluna gittikleri- ni anlattı. Ancak satın alınan arazilerin orta- smda kalan bir parselin satın alınması için ar- sa sahibine geçen zaman icerisinde ulaşama- dıklannı. yine satın alınması gereken bazı par- seller konusunda da arsa sahipleri ıle uyuşu- lamadığını anlatan Mehmet Tiritoğlu. hava- alanı yapımından vazgeçilmesinde çevrede meydana gelen yoğun yapılaşmanın da etkilı olduğunu söyledi. Protokol imzalandı Beşiktaş'ayeni kardeş şehir tstanbul Haber Servisi - Beşıktaş Beledi- yesi ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetf nde bulunan Güzelyurt Beledıyesı arasında "kar- deş şehir" protokolü imzalandı. Beşiktaş Be- ledıye Başkanı Ayfer Atay. düşman ülkelerin bile bırbırlerıyle dostluk anlaşmaları ımzaladı- ğı günümüzde böyle bir anlaşmanın önemine dikkat çektı. Atay, "Dünya müşterek sorunlanna müş- terek çözümler arıyor. Böyle bir ortamda burnumuzun dibindeki kardeş ülkenin kentlerine uzak kalamazdık. Kültürel, kent- sel ve teknik işbirliğine gitme kararı alarak Güzely urt ile kardeş şehir olmav a karar ver- dik" dıye konuştu. Ikı beledıye arasındakı ılış- kmın uzun süre devam etmesini dileyen Güzel- yurt Belediye Başkanı Kemal Emirzade dc ülkelerın sorunlarını çağdışı yollarla çözmesı yerine barışçı yollarla çözmesinin daha iyi ol- duğunu belırtti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle