01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 3 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÇGD'de görev dağılımı • A\kARA(AA)- Çağdaş Gazetecıler D«rneğı nın (ÇGD) 13 Olağan Genel Kurulu'nda seçılen vonetım kurulu, gorev bolumu yaptı Genel Başkanlığa Ismet Demırdogen ın seçıldığı yenı >onetım kurulu ılk toplantısını vaptı Toplantıda, Genel Başkan Yardımcıhgı'na Can DundarveCengız Kuşçuoğlu Genel Sekreterhğe Vedat Çuhadar Genel Sekreter Yardımcıhğı na ıse Sınan Ozturk ve Goksel Bozkurt getınldı Yüksek Sağlık Şûrası • A>KARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yuksek Sağlık Şurası nın 190 toplantısının açıhşında konuşan Sağlık Bakanı Yıldınm AJttuna, amavlannın Sağlık Bakanlığı nın teşkılat \e gorev lennı duzenleyen 181 sayılı kanun hukmunde kararname > asalaşırken belırlenecek esaslan tartışmak ve adlı dos>alan ele almak olduğunu bıldırdı Aktuna son 5 yıl ıçensınde adlı nıtelık taşıyan ola>larla ılgılı goruş bıldınlen *>32 hekımden yuzde 43'unun kusurlu bulunduğunu, 1992yıhnda62, 1993'te 155 1994'te 101 1995 te 97, 1996'dada73 dosyanın karara bağîandığını so>ledı Sürgünlere tepki • IZMIR(Cnmhuriyet Ege Burosu) - Tum Sağlık- Sen Izmır Şube Başkanı Dr Ismaıl Karademırcı SSK Yoneımelığı nın 53 ve 55 maddelennın gerekı,e gostenlerek aralarında tzmır SSK. lepecık hğıtım Hastanesı'nde bıyokımya uzmanı Dr Ayfer Aydoğdu'nun da bulunduğu 16 sağlık çalışanının surulduğunu belırttı Karademırcı surgun kararlannın derhal gen alınmasını ısterken sağlık çalışanlan, dun protesto eylemryaptılar Baykal ve Yılmaz'dan da olumsuz yanıt alan RP lideri, yann Çiller'le görüşecek DSP de Erbakan'ı reddetlî• Merkez sağ ve merkez sol lıderlerden olumsuz yanıt alan RP hden, RP-ANAP- DYP-BBP hukumetı kurulacağı ınancında ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Hukumetı kur makla gorev lendınlen RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'aANAPveCHP lıderlennden sonra dun go- ruştuğu DSP Genel Başka- nı Bulent Ecevitde "hayır" yanıtıverdı Erbakan DSP ve CHP'nın muhalefette kalmak ıstedıklennı belır- terek RP'nın onculuğunde ANAP-DYP ve BBP nın katılımıyla bır hukumet ku rulacağını savundu Erba- kan, bu koalısyonun mıl- letvekılı sa>ı;>ının TBMM'de 420'vı gececeğı- nı DYP Genel Başkanı Tan- $u Çiller le yann yapacağı goruşmeden sonra hukume- tın çatısının şekılleneceğını sav un- du Erbakan "Hiçbın hukumete girmezsc,o zaman hepsı suclu olur" dedı Ecevıtgoruşmede Erbakan a, RP'nın laık demokratık rejım açı- sından yarattığı kaygılan aktardı- ğını bıldırdı RP hden Erbakan C HP Genel Başkanı DenizBavkal \NAPGe nel Başkanı ve Başbakan Mesut Ydmaz dan sonra. dun ışbırlığı one nsı goturduğu DSP hden Ecev ıt ten nın bu hukumete yansıyıp yansımayacağının sorulması uzerıne de bu dort partının oluşturatağı koalıs>onun ANVrOL ucubesıne benze meveceğını ve çok uvumlu valışacağını savundu ANAP'ınkendılennekapıla- n kapatmadığını, DYP ıleva- pacaklan konuşmanın ;>onu- cunu bekledıgını kavdeden Frbakan. D\ P ANAP ve BBP nın.oluşturataklarıko alıs>ona katılmalarını ku\- vetlı bırolasıhkolarakgorduk lennı belırttı "Partı hesabı vapıp satranç ovnayacak va- kit değtfdir" dıven Erbakan kotu bır burpnz hesabı vapma dıklannı egerboylebır;>urp nz olurva partı*>ının muhale- tette daha da bu>uyeceğını savundu Erbakan "Feşınen sövluvoru/, kim gırmezse ka- bahat onundur. Hepsı gırmez- se, o laman hepsı suçlu olur" dedı Ecevit'iıı kavgüan Hukumetı kurmakla gdrevlendirilen RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ıle dun goruşen DSP lideri Eccvit ko- alisvon teklıfinı reddettı. Ece\ıt. goruşmeden once vapılan DSPgrup toplantisında 'Frbakan'ın malvarlığı ve \NA- VOL hükümetine destek' konulannda eleştirildi. (Fotoğraf AA) , DSP hden Bulent Ecevitde nız yanıtı verdığınıanlatan Erba- meıletamdmlanacağını belırterek goruşmeden sonra vaptığı acıkla- kan, "Bu diışuncelerini savgıvla — ' - '-'• " " " ' ' L ~ ' — " — de olumsuz yanıt aldı Erbakan yann DYP Genel Başkanı Tansu ÇUler le ılk turun son goruşmesı- nı yaptıktan sonra. hafta sonu yet- kılı kurullannı toplayarak, hukume- tın çatısını belırleye<_ek Erbakan Ecevıt le yaptığı go- ruşmenın ardından duzenledığı ba- sın toplantısında DSP'je^birlik- te olalım"onerısınde bulundukla- rını a^ıkladı DSP hden Ecevıt ın "Bu muhalefette kalmak istivo- karsılıyoruz" dıve konuştu Tum partı lerle hukumet kurabılecekle- nnı yıneleyen Crbakan, "DSP ve CHP'nın muhalefette kalmakta ıs- tekli olduklan goruluvor. Cuma gunu birıncı kademe çauşmalan- nı tamamlayacağım. Bundan son- ra veni hukumetin çahsı açığa ç> kacaktır"dedı Erbakan onemlı bır ddımın, yann vapacagı goruş- me ıle tamdmlanacağını belırterek şovlededı "RP'nınolmadığıkom- bınezonlan daha o çocuk doğnıa- dan olur. İkı partı, \anı CHP ve DSP muhalefette kalmak ıstedikle- nnegoregen>eRP,DV P,A\AP\e BBP kalıvor Bunlann çoğunluğu 42O'\ ı geçhor Bir arav a gelmeme- miz ıcın bır neden goremivorum. Cuma gunu vapacağım gorüşme- de bu netleşecektır." Erbakan ANAVOLdakı kavga yapılan bağışlar kuşkulu 9 \YŞESAVI> ANKARA - RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında ven- len Meclıs soruşturma onergesıne "hukuksal nedenlerte" ret ovu veren DSP bu partının gelır kaynakları nın peşıneduslu CHP'nın hızlıdav ranması nedenıvle Erbakan'ın mal varlığı ıle ılgılı Meclıs araştırması onergesını veremeven DSP, RP ve usulsuzbağışyapıldığı ıddıalan u?e- nne Meclıs araştırma onergesı \er- meyehazırlanıvor DSP Genel Baş- kanı Bulent Ecevit'ın ıncelemevı ^ur- durduğu araştırma onergesı tasla- ğinda, RP'veyurtıçı vevasakolma- sına karşın yurtdışından vapılan \e Sıyası Partıler Vasası'nda ongorulen 50 mılyon Iıralık sinın aştığı belır- • DSP, RP'ye çeşıtlı donemlerde yapılan bağışlann, Sıyası Partıler Yasası'nda ongorulen 50 mılyon Iıralık sının aştığı gerekçesıyle Meclıs araştırma onergesı \ermeye hazırlanıyor tılen bagışlarla ılgılı ıddıalara ver venldı DSP nın kamuoyuna yansı- van bazı ıddıalann avdınldtılması amacıv la RP hakkında vermeye ha- zırlandığı araştırma onergesmde Lıb- ya hden Muammer Kaddafi nın partıve 500 bın dolarhk ı,ek gonder- dığı Mılh Goruş Teşkılatı nın da 5 bın markhk usulsuz yardım yaptığı haberlenne de yer venhyor Araştırma onergesı taslagının ge- rek^esını, RP nın aldığı ıç ve dış vardımlarla ılgılı haberlere dayandı- ran DSP nın. RP nın Sıyası Partı- ler Vasası ndakı 50 mı lyon lıranın us- tunde ve vurtdışından bağış alınama- vacağı >onundekı vasaklara avkın davrandıgını vurguladığı oğrenıldı RP hakkında DSP nın araşlırma onergesıne konu olan ve araştınl- ması ıstenen ıddıalar şovle - Alman Gızh istıhbaral Servı- sı nın raporlanna gore RP ye 1994 genel yerel secımlerde kullanılmak uzere Mılh Goruş Teşkılatı taratın- dan 5 mılyon mark yardım yapıldı- ğı ıddıa edıhyor Avncaaynı kavnak tarafından Lıbya hden Muammer Kaddafi taratından RP Genel Baş- kanı Erbakan'a 500 bın dolarhk bır çek gondenldığı ıddıalan da basına vansımıştır 2 hazıran seçımlen oncesınde Istanbul'da Mavı Maımara Et Lokan- tası'nda venlen 'Sıvas ildayanışnıa yemeği 1 sırasında toplanan bağışla- nn mıktanmn Sıvası Partıler \asa- sı nda ongorulen 50 mılvon Iıralık mıktann uzenndeolduğu ıddıasi ve bagışta bulunan kışılenn RP ıle bag- lantısının bulunup bulunmadığının araştınlması - RP Ankara HanımlarKomı^o- nu nun 16 mavısta duzenledığı par- tıve vardım vemeğınde gerçekleştı- nlen muzayedede 500 mılyon-1 mıl- yar lıraya kadar bağışlarda bulunulup bulunulmadığımn araştıniması mada "Bizimrejimleilgilitemelay- nlıklanmı/olmakla bırlikte, Savın Krbakan'la eskı bır hukukumu/ var. Savın Erbakan, bmnılc kendı partısı arasında hıçbır goruş av n- lığı olmadığına neredeyse bizi de ıkna edecekti" dedı Eı_ev ıt, goruş ayrılıklan ıle ılgılı olarak Erba kan'a ornekler verdığını belırte- rek ^unlan soyledı "Laiknğe çok bağlı olduklannı sovluvorlar. Ote vandan ba- zı ust duzev vönetıcileri, laik demokratık devletin temel ozellıklennın degıştınlmest- nın teklıf bıle edilemoecegı- ne ilişkin anavasa maddeMnin ellerıne olanak gectığınde de- ğiştınleteğınısovluvor. Buna vanıt veremediler Sonra nu- fusun vandan çoğu hanım, hanımlann adav lık başv uru- larını bıle kabul etnıedıler. Ömek gosterdıklen Iran'da bile kadınların hakları var Sonra Savın h rbakan'a.btzım gibı duşunenk'r K,ın mevdan- larda dune kadar geber ge ber dıve bagırdığını anım- sattını. Kuşkulannıu oldu- ğunu sovledim A\mgoruşte\- sek de bınmızın ıktıdarda, bı- rimızın de muhalefette bu go- ruşlen sav unmava devam et- mesının daha doğru olacağı- nı sovledim." POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Kuşku... Necmettin Erbakan Hoca, DYP lideri Tansu Çıl- ler'e başbakanlık onerdı mı? RP'den yanıt "Bız ancak Sayın Erbakan ın başbakanlıgında bır hukumette oluruz ' Ankara'da sıyaset hareketh degıl, hareketsız gun- leryaşıyor DYP'de "RP'ye hayır" dıyenlerın sayısı gı- derek artıyor DYP'lı Rıfat Serdaroğlu olup bıtenlerı dıkkatle ız- leyen bır polıtıkacı Dıyor kı "Eğer DYP, RP ıle bır hukumet ortaklıgı kurarsa ret oyu verırım " DYP'de "RP ye hayır" dıyenlerın sayısı 22 den 30 a dogru yukselırken Tansu Hanım zor gunler geçırı- yor RP lideri Necmettin Erbakan, DSP lıderıyle buluş- tu Hoca buluşmaları' 24 saatte bıre ındırdı Erba- kan, kımılerıne gore ıkıncı turda Çıller le goruşup şoy le dıyecektı 'Tansu Hanım, başbakanlık sıze yakışır, buyurun oturun koltuga " Hoca, dun Ecevıt'le 'sonucu bellı' goruşmeyı yap- tı veyme çevresıne gulucukler dagıtıp konuştu "Halkımız RP ıktıdannı ıstıyor ' Hareketsız sıyası bır ortamda kımılerı macera' an- yor gıbı Bır buyukelçı Turkıye'dekı sıyası belırsızlığı farket- mış, bıze soruyor "Sızın polıtıkacılar nıçın açık yureklı değıP " Buyukelçıye 'sıyaset sahnesı 'ndekı gelışmelerı ız- ledığımız kadarıyla anlattık O hâlâ şaşkındı Bır tur- lu 'pazarlıklara' akıl erdıremıyordu Gulerek şu soru- yu yonetttı bıze "Tansu Hanım çağdaş bır polıtıkacı Acaba, RPıle ortaklık kurarsa başını örter mı?" Karşılıklı guluştuk • • • Başkentte sıyasetın hareketsızlığı surerken Turkı ye'de ılgınç olaylar meydana gelıyor Sıırt Jandarma Alay Komutanlığı Karargah Boluk Ko mutanı (Uç ay rapor almış) Ustegmen Can Köksal Adana'nın Pozantı ılçesıne nıçın gıtmıştı'' Ustegmen Koksal, Mehmet Faysal Soylemez'ın 06 VSS 45 plakalı Mercedes otomobılıne neden bınmıştı'? Adana'dakı çatışmada pohs memurlan Murat Uzun ve Zıyaettm Ferman yaralandı Dıyarbakırlı Meh- met Sencer Söylemez ıle Fevzi Soyiemez yaralı ola- rak ele geçtı Yakalanan kışılenn 'kaçakçılık' baglantısı oldugu soylenıyor Anımsayacaksınız bır sure once Gebze de Guney- doğu da gorev yapan bır uzman çavuş ve bır guven lık mensubu 'eroın'ie yakalanmıştı 4 5 kg eroınle yakalanan Uzman Çavuş Hasbı Aladağ Sıırt Jandar ma Ozel Harekat Komutanlığı nda gorevlıydı Polıs Ek- rem Yetık, Sıırt Emnıyet Mudurlugu'nde çalışıyor- du • irkasıSa. 6'da Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E maıl: Hıkmet Cetınkaya (« Planet.com. TR Maçları 20001i yılların televizyonundan izleyin! SABA GALAXY ve SABA BIGALAXY 51 ve 55 Ekran Televizyonlar, üstün ses, renk ve görüntü kaliteleriyie fark atıyor. SABA'ya güvenenler haklı çıkıyor. Üstelik Şimdi 1 yılı aşan vade olanağı ve çok ekonomik taksitlerle, bu televizyonlara sahip olabilirsiniz. 2000'li yılların televizyonlan seçkin Profilo bayilerinde... ÜCRETSİZ TÜKETia DANISMA HATTİ 0800 21140 68 SABA BIGALAXY TVS BG6055 SHX "Çok iyi televizyon B S.P DAĞT1M A Ş. Cemal Sahir Sokak 26-28 Mecidiyeköy 80470 islanbul " ADANA Td: (0322) 435 80 71 • ANKARA Tel: (0312) 348 19 61 • İZMİR Tel: (0232) 435 90 48 • İSTANIUL/MAKMARA Tel: (0216) 390 87 70 • İSTANIUL/TRAKYA Tel: (0212) 266 61 57-266 34 27 • SAMSUN Tel: (0362) 231 35 70 • ANTALYA Tel: (0242) 322 12 45
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle