28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE OLAYLAR VE GORUŞLER Konut Hakkı: Insan Haklannın En Düşük Eşiği mi? Prof. Dr. İBRAHİM ÖJCABOĞLU Marmara Ünı Hukuk Fakultesi K onut, yerleşım, yaşam nıtelığı ve kent çevresı, BM ınsan Yerleşımlen Kent Doruğu'nun (zır- \esinin) eksen kavram- landır İnsan hakkı ola- rak konut hakkı, otekı hak ve ozgurlük- lenn gerçekleşme olçusudür Kışılenn dıledıkJen yerde konutunu seçıp yerleş- me ve yaşama ozgurluğu olarak yerleş- me ozgurluğu, konut edınme olanağı bu- lunmayanlar ıçın soyut kalır Konut hak- kı, yerleşme ozgurluğu ıçın gereklı, ama yeterlı degıl Dar anlamında "baruuna olanağT bı- çımınde anlaşılabılırse de, konut hakkı, dort duvar ve bır çatı ıle sınırlı olmayıp ıçensınde nıtelıklı bıryaşamın gerçekie- şebıldığı uygun ve yeterlı bır konutu ge- reklı kılar Planlı kentleşme ıle konut hakkı. bırbınnı butünler Uygun bır ko- nuttan yoksunluk sağlık hakkını daha baştan tehlıkeye duşurur, ınsan onurunu zedeler Aşağılayıcı ışlemlere karşı ınsan onu- runu korumanm vazgeçılmez aracı ola- rak konut hakkı, ınsan hakJanıun en dü- şuk eşığını oluşturur Yerleşme ozgurlü- ğunde de. kalkış noktası konut hakkı, va- nş evresı ıse nıtelıklı bır yaşamdır Işık, yeşıllık, kuş sesı, dıngınlık ve yapılann bellı boyutlan aşmaması gıbı ozellıkler- le sağlanabıldığınden yaşam nıtelığı, kent çevresınde onem kazanır Uluslararası belgeler, ınsan hakkı ola- rak tanıdığı konut hakkının gerçekleş- mesı ıçın devletlen yükumlu kılar Dev- letler, anayasal dûzeyde hukumler ongo- rerek konut sorununu çozmeye çaba gos- tenrler Insan Haklan Evrensel Bıldırgesı (1948), Iktısadı, Sosyal ve Kulturel Hak- lar Uluslararası Paktı (1976), konut hak- kını, yeterlı bır yaşam duzeyıne sahıp ol- ma hakkının temel bıleşımı olarak öngö- rurler Pakt'ın konut hakkı yonunden uy- gulanması, kırlenmış yerde ve kjrletıcı kaynaklar yakınında konutu, zorla boşal- tımlan, ormansızlaştırmayı ve çevreyı yı- kıcı başkaca ışlem ve eylemlen dışlar BM Insan Haklan ve Çevre Uzenne II- keler Bıldırgesı Projesı (1994), herkesın, konut hakkı ıle guvenlı, sağlıklı ve eko- lojık olarak rasyonel bır çevrede yeterlı yaşam koşullannda yaşama hakkını on- gordükten sonra, ınsanlann yerlennden ve yurtlanndan edılmeme hakkını, zo- runlu boşaltım durumunda, boşaltım ka- rarlanna etkılı bır bıçımde katılım hak- kını somutlaştınr Avrupa Kentsel Şarti (1992) da, konut hakkı guvencelennı sı- ralar lkınci Dunya Savaşı'ndan sonra sosyal devlet anlayışını yansıtan anayasalar, İco- nut sorununun çozumüne ve konut hak- kına ılışkın hukumler öngormeye başla- dılar Gunumûze değın yururlüğe konan bırçok anayasa, konut edınme olanağını bır ınsan hakkı olarak açık bır bıçımde duzenlemıştır Bunlar arasında, 1976 Portekız ve 1978 Ispanyol Anayasalan konut hakkının gerçekleşme araçlannı aynntılı ve somut bıçımde ongormekle, ön sırada yer alırlar Anayasalar, sorum- luluğu devlete yükJer Devlet. alan düzenlemesı planlannda belırlenen, uygun bır ulaşım ve sosyal baymdırlık ağının uygulamaya konması- nı guvenceleyen kent planlanna dayanan bır konul polıtıkası öngormek ve uygu- lamakla yükumludur Bu yolla arsa spe- kulasyonunun onune geçmek amacıyla toprak kullanımını genel çıkarla uyum ıçensınde duzenler Devlet, yerel yöne- tımlenn ve halkın, yerleşım sorunlannı çozmeyı amaçlayan gınşımlennı ozendı- nr, konut kooperatıflennı destekler Ge- nel çıkara saygı kaydıyla bıreysel gınşı- mı ılerletır Devlet, konut edınme olana- ğından yoksun kışı ve aılelere konut edın- dınr UlkemizdeM Yerleşme ozgurluğu ılkesını koyan 1982 Anayasası, sınırlama nedenlennı sıralar Suç ışlenmesını onlemek, sosyal ve ekonomık gelışmeyı sağlamak, sağ- lıklı ve duzenlı kentleşmeyı gerçekleştır- mek, kamu mallannı korumak (m 23) Konut hakkına gelınce, 57 maddeye gö- re, " Devlet, şehiıierin ozelliklerini ve çev- re şartlannı gozeten bir planlama çerçe- vesinde, konut ihtiyacını karşıhnacakted- birlen alır. a>nca toplu konut gırişımle- rini destekler," Ayn bolumlerde duzenlenmış olmak- la bırlıkte, yerleşme ozgurluğu ve konut hakkı ıç ıçe geçmış ıkı ınsan hakkıdır Anayasal ölçutler, "düzenli kent çevre- si"nın sağlanması ereğınde bırleşmekte- dır Bınncısı suç ışlenmesını onlemeyı, toplumsal ve ıktısadı gelışmeyı ve kamu mallannın korunmasını, ıkıncısı ıse, 'kentlerin ozelliklerini ve çevresel koşul- lan gozeten bır planlama'yı one çıkar- maktadır Turkıye'de konut hakkı neden güven- celı değıldır 9 Yerleşme ozgurluğu nıçın zedelenmektedır 9 Devlet ve kamu ma- kamlan, bır kez, 23 maddenın kayıtlayı- cı ölçütlennı uygulamaya koymamakta- dırlar Oysa, anayasanın öngorduğu sınır- lara uyulması, yerleşme özgurluğunu gü- venceler Sonra. 57 maddenın gereklen yenne getınlmemektedır Eksık ya da es- nek yasal duzenlemelere, etkılılığı kuş- kulu uygulamalar eklenmektedır Hak oznelen açısından, ulketnızde hukuk top- lumu bılıncı gelışmedığınden, bıreyler yururluktekı kurallara saygı gösterme- mektedır Her ıkı yandan kaynaklanan olumsuz etmenler, yerleşım alanlanna ılışkın kurallan hukukun "zayıf halkala- n"na donuşturmektedır Turkıye'de yerleşım ozgurluğunun sağlanması ıçın devlet, hukuk kurallan- nı etkılı bıçımde uygulamalı, konut hak- kını gerçekleştırmede, duzenleme ve planlamayı etkılı bır uyulması zorunlu kurala (normatıf) donuşturmelıdı Ote yandan, yerleşım alanlannda sınırlama nedenı olarak değışen kamu dûzenı an- layışını, kentsel kamu duzenı, çevre ka- mu duzenı, estetık kamu duzenı olçutle- nnı bağlayıcı kurallarayansıtmalıdır Ka- mu duzenı ıhlallennı onle(ye)meyen ma- kamlann, ıktısadı, toplumsal ve sıyasal nedenlerden kaynaklanan goçler karşı- sında başvurmaya yoneldıklen polısıye önlemler, ne anayasal yetkılendır ne de uygulama olanaklan bulunmaktadır Sosyal devlet, ıktısadı ve toplumsal ya- şamı etkılı bır planlama ıle düzenleyen, toplumsal eşıtsızlıklen azaltan ve olanak eşıtlığı yaratarak guçsuz katmanlann haklannı guvenceleyen devlettır Konut hakkı, ınsan haklannın en duşuk eşığı ıse, sosyal devletın de en az olçüsüdur Sonuç oiarak; Turkıye, evsahıplığını yaptığı HABITAT-II'nın getırdığı zengın deneyım ve bılgı bınkımınden yararlana- rak ınsan yerleşımlen alanında yaşadığı sorunlan aşmaya çaba gostermelıdır Anayasaya, oznesı, muhatabı ve uygula- ma araçlan belırgın olan bır konut hak- kını açıkça koymalıdır Bu deneyım, ya- şam nıtelığı kavramını hukukumuza ak- tarma olanağını da sunmalıdır Kent Zır- vesı sonucunda ortaya çıkacak metın ba- kımından, katılımcı devletlenn, "konut hakkı"nı bır ınsan hakkı olarak benım- semelen ıçın, uluslararası toplumda ve uluslann deneyımlennde yeterlı bınkı- mı göz önune almalan beklenır, ınsan haklannın en duşük eşığını oluşturan konut hakkının, yerleşme ozgurluğu ve çevre hakkı ıle bırlıkte duzenlenmesı kaydıyla amacına ulasabıleceğını unut- maksızın Halkın Anlamadığı Hukuk Dili... HULUSİ METIN tstanbul Barosu Avukatlanndan N oterlerce duzenlenen yetkı belgesı "vekâletname", adından başlamak uzere dılıyle ve ıçenğıyle yurttaş ıçın. neredeyse tumuyle, anlaşıl- mazdır "Tarik, ahzu kabz, tevldl, vareste, teşrik, azirvb sozcukler, hukukla yurttaş arasındakı ılışkının, daha ılk adım- da, Turk dılıyle kurulamadığının gunluk yaşamda sık karşılaşılan (ve yazık kı kanıksanan) orneklen- dır Bır yandan lslam hukukunun tum Islam ülkele- nnde yururlüğe konulması ve Arapçanın bu ulke- lerde resmı dıl olması düşuncesı ulkemızde de yan- daş bulurken. ote yandan Turk cumhunyetlen ara- sındakı ortak Turkçe konusuna, yalnızca "abece" (alfabe) sorunu anlayışıyla yaklaşılması karşısın- da. hukuk dılımızın ıvedılıkle Turkçeleştınlmesı tanhsel bır gorev ve zorunluluktur Kamu adına, "Kanunlan bilmemek mazeret de- ğHdir"denılebılmesı ıçın, yasalann anlaşılabılır ol- ması zorunludur Yasalann dıl ve ıçenk yonlenn- den guncelleştınlmesı de yaşama organının gore- vıdır Yasakoyucunun dılımızı çok lyı bılmesı, an- laması ve yazması. bu gorev ın gereğıdır Vasalanmı/ın dilsel anlaşılabilirliği, hukuk dev- leti olabilmenin ekinsel (kulture1)koşuludur. H ukuk duzenıne toplumsal destek, yasalann dılı ve ıçen- ğıyle sağlanabılır "-.Biryasayı,bo ulkenin yurtta- şj anlamaz, bilmez ve hatta okuyatnaz ise, getirile- cek en çağdaş yasalar neyi ifade eder? Anlaşılma- yan yasa kime ve hangi gayeye hizmet edecektir?" (1) " Turk Yurttdşlar Yasası'na (Turk Medenı Kanu- nu) kadar, dılı Arapça olan tuzemız (hukukumuz), tum çabalara karşın ulusal dılıne bugun bıle tam olarak kavuşamamıştır Yuksek mahkeme kararlannın dıl yonunden de okunup ıncelenmesı, yargınm tuzel (hukuksal) dıl uretım çabalannı ortaya koyacağı gıbı, dıl ıle ekın arasındakı ıhşkıyı, tuze (hukuk) bağlamında da so- mutlaştırmış olacaktır Gorev sel olarak, yurttaşa en yakın yuksek mahkeme Yargıtay'dır Bu nedenle, başta yerel mahkemeler ve Yargıtay olmak uzere, tum yuksek mahkemelenmızın dılı, Turk hukuk dılı ıçın ozellıkle onemlıdır Ornek olarak anacağı- mız, rahmetlıH.V.Velidedeoğlu hocamız ve rahmet- lı Yargıtay Başkanı İmran Oktem, Prof Dr İsmet Sungurbey, Prof CemEroğulgıbı nıce hocalanmı- zın, Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Güngör Özden ve kımı uyelennın de buyuk bır ozvenyle ko- numuzla ılgılı uretkenlıklennı surdurmekte oluşla- n, yenı bır sozluk ısteğımızın umut kaynağıdır Ba- rolanmız da bu konudakı çabalannı yoğunlas,tırma- hdır Nasıl kî Turk ulusçuluğu T ü r k " dıye bır soz- cuk benımsenmeden doğamaz ıdıyse, Turk huku- ku da ancak Turkçeleştıkçe, "bireyin ve toplumun hukuku" olabılır Ozellıkle yabancı dıllerden va- pılan çevınlerde Turkçe karşılıklar düşunebılmek, yenı sozcuklenn (zor da olsa) doğumu ıçın bır ola- naktır Hukuk dılımızın ve sozluğunün, ulusumu- zun ekmsel sağlığına somut bır olçut (knter) sayı- lacağının da av ırdında olunması gerekır ".^aman yitirflmeden bfitiın kavramlan karşı- layacak savdam bir hukuk iıst dili, hukuk sözluğu oiıışturmak zomndavız. Bu ortak dili başaramaz- sak, herkes kendine gore bir hukuk yaratacak de- mektir. Bu ise hukuk çokluğundan da öte bir kar- gaşadır. Bilimin ışığında bu hemen yaptlmalıdır.Gö- revımı/ ağırdır. \ma I urk hukukçusu bunu başa- racakguçtedir."(2) Ttırk devrimi Atatürkie başlamıştır ve Atatürk dev rimcUeri ile surmektedir. Dılın. devnmdekı yerı ve onemı kuşkusuz yad- sınamaz Tutucu çevrelenn yıllardır Turkçeleştır- me çabalanndan rahatsızlık duymalan, dahası bu yoldakı gınşımlere engel olmalan, dıl devnmının ne denlı buyuk değışımlere yol açabıleceğının bı- lınmesındendır "Liman, körfez Yunanca, Lskek Latince, gül Farv ça, insan Arapça, ama bu kucaklaşma ıçinde ınsan omıanımızın kardesçesine sov leşip vaşattığu tutar- lı, sağlam, dotudizgin Tiirkçe, bu ekinler kucaklaş- masının doğurduğu ınsancıllıkta yenıden suren fı- liz: Bu, Mcv lana'nın ınsancılığı. Mustafa kemaPin devrimi, Yunus'un dili, hepsi birden Anadolu'nun ekinı, Anadolu'nundılıdır." (3) Ve Anadolu dılının. Istanbul konuşmasıyla, tuze dılını de oluşturacak mayası vegucu vardır "—Türkyazı dili her zaman ve her donemde temiz kalan konuşma diline yakla- şınca. vazı dili kolav lıkla Turkçcyi bulmuş ve vapay Osmanlıca tanhe kavuşmuştur." (4) \argida iyileşürme ve veniden yapılanma,dil dev- rimini yaşama geçirmekle başlaülabilir. \asalarla anadilinde ilişki kuramayan yurttaşın, soyut hu- kuk devletf kavram ve anlamını somutlaştırması olaılafcsızdır. " Yasa ılke, kural anlamına gelen Grekçe 'no- mos' sozcuğu once İbranı dılıne geçmış. sonra Mı- sır'dan Medıne'ye goç ed,en Yahudıler aracılığı ıle Arap dılıne gırmış ve 'namus' sozcüğıine dönüş- muştiir. 'Namus' Arapça; yasa, du/en demektir" (5) Sozcuk, dılımıze Arapçadan gırmıştır Na- mus'un dılı yurttaşın dılı olmalıdır kı anlaşılıp ko- runabılsın Birey ve toplum arasındaki ilişki ve den- gey i kuran da dildir, hukuk ve demokrasıy i y asalar- da somutlaştıran da~ Turk Hukuk Devnmının başlangıç yılı 1926'dır Cumhunyet donemınde ılk "Turk hukuk lugaü", 1934 yıhnda "Türk Hukukçular Cemiyeti" (6) ta- rafından hazırlanmış ve topluma sunulmuştur Soz- luğün uçüncu ve son baskısı 1991 yıhnda, Mesut Yılmaz'ın ılk başbakanlığı donemınde yapılmıştır Yılmaz'ın yıne başbakan olduğu gunumuzde, Turk Hukuk Kurumu'na olanak sağlanarak, guncelleş- tınlmış yenı bır sozluk hazırlatılması, en azından bu yoldakı çalışmalann başlatılması, sıyasal doğ- ru ve yanlışlan dışında, kanımızca, Sayın Yılmaz ıçın bır onur ve ödevdır Vurttaşlık bilincıni uyandıran, hukuk dilinin an- laşılma/ tumcelen degıl, vasakoyucunun anlaşılır veanlamlı buv ruklandır. Dağarcığı çokçası bin soz- cukle sınırlı çoğu mılletvekiline ağır gelse de, yasa- ma erkinin etkinliği, hukuk dilinin gücune bağudır. Hukuk dev letı olabilmenin onkoşulu, "namus'un Tü rkçeleştirilmesidir. (1) Av. Turgut Inal, Lskı Balıkesır Barosu Başkanı ' IS Madde' Cumhunyel 11 2 93 (2)Doç Dr Sami Selçuk, \ argıtay 4 CD Bşk Furot ralıve \e Hukuk ' Cumhunyet 29 5 93 (3) Aydın Koksal, Dıl ıle Ekın' , TDK Yayınlan (469), 1980 (4) Norer Uğurlu, 'Türkıye Tûrkçesı" Cumhunyet 28 7 94 (5) Metın Krksan. 'Oıkonomos-Mutfakbılım Cumhu- nyet, 29 6 94 (6) Türk Hukukçular Cemiyeti, 9 Nısan 1934 yılında kunılmuş, 5 Nısan 1935'te Turk Hukuk ICunımu adını almış ve 31 Mayıs 1973 yılında adı '"Türk Hukuk Demeğı (kuru- mu)" olarak değıştınlmışhr Ilk başkanı Rcfık tnce, şımdıkı başkanı Av Atılla Sav'dır TARTIŞMA Öğretmen Babam Suçlu mu?! abam suçlu 1 Adımı A. Sevtap ko> duğu ıçın suçlu' Bana ve oğrencılenne doğayı, doğanın yarattığı tum canlılan, aynmsız tum ınsanlan sevmeyı oğrettığı ıçın, hatta tum bunlan B taparcasma sevmemı adımla somutlaştırdığı ıçın suçlu' Oysa çevrem, ulkem oyle sevgısız, oyle kırlı kı babacım benım ve oğrencılennın sevgılen tum bu savaşlan, kavgalan, kmı durdurmaya yetmıyor, yetemıyor babacım' Babam suçlu 1 Bana ve oğrencılenne her zaman onurlu, durust yaşamayı oğrettığı ıçın suçlu Haksızlıklara karşı boyun eğmemeyı, yılmamayı, mucadele etmeyı, bızlere dık ve onurlu gezmeyı oğrettığı ıçın suçlu Oysa çevrem goruntude dımdık, ama benım ve oğrencılennın gozıinde ıkı buklum gezen, namussuzluğu erdem sayan, onurunu pazarlayan kışılerle dolu babacım Tum bu namussuzluklara benım ve oğrencılennın durustluğu ve onuru yetmıyor. yetemıyor babacım Babam suçlu 1 Bana ve oğrencılenne, u En büyük değer okumaktır, araşturn, tartışın: bilginizie külturünuzle çevrenizi aydınlatın" dedığı ıçın suçlu Oysa çevrem okumayı "vakit kaybı" olarak goren. TV ve kuponlu gazetelere esır olmuş, tartışmayan, araştırmayan ve sonuçta duşünmeyen kafalarla dolu babacım Benım ve oğrencılennın kıtaplan, araştırmalan, duşüncelen bu zıfin karanlığı anca bır mum ışığı kadar guçsuz aydınlatabılıyor, karanlık alevlenmızı fersızleştınyor babacım Neyzen Tevfık Cad No 110Bodrum/Muğla Tel (O252)313 39OOFaks (0 252)316 05 56 G e l e n e k s e l G i l v e n Oğrencılenne ve çocuklarına ınsanlan ve ulkesını bır sevgılıye sevdalanırcasına sevmeyı oğrettığı ıçın suçlu' Oğrencılenne ve çocuklanna durust, onurlu ve dımdık gezmeyı ojğrettığı ıçın suçlu' Oğrencılenne ve çocuklanna araştırmayı, okumayı, kıtaplan ve hepsınden onemlısı duşunup uretmeyı oğrettığı ıçın suçlu' Evet sevgılı öğretmen babacım' Sen bınlennın gozunde suçlu olabılırsın, ama benım ve oğrencılennın gozunde hıçbır zaman suçlu olmadın. olamazsın da Sen her zaman ulu onder Atatürk'un laık. demokratık Turkıye yı gonul rahatlığıyla emanet ettığı elı öpulesı oğretmenımız ve babamızsın Ve her ne kadar tukenıyoruz, fersızleşıyoruz desek de tukenmememız v e mumumuzun sonmemesı gerektıgını senın kadar bız de çok lyı bılıyoruz sevgılı oğretmenım Laık, çağdaş Turkıye'yı korumak ve yuceltmek ıçın bızım de senın gıbı suçlu olmamız gerektıgını ve yenı suçlular yetıştırmemız gerektıgını çok ıyı bılıyoruz sevgılı babacım Ve karanlıklan bır guneş gıbı aydmlatsınlar dıye venı Sevgi'ler, Ülkü'fer, Ozgür'ler, Onur'lar ve Umut'lar yeşertıyoruz babacım Gozun arkada kalmasın' Ayşe Sevtap Uzun Zıraat Mühendisı/Bartın PENCERE Top Yuvarlağı, Yer Yuvarlağı.. AvrupaŞampıyonası'nda Hırvatıstan'a karşı bır "zafer" beklıyorduk Olmadı Yengıye oylesıne ınanmıştık kı yenılgıye duşun- ce bır gazete başlık attr "Şok maçi " Otekı başlıklar nasıl: "Bız bunu hıç, ama hıç hak etmedık!.." "Futbolun adaletı yok> " "Kahpe dunya! " Öteden ben olumsuzluğuyla tanınmış aykırı bır dost, tersıne konuştu - lyı kı, dedı, yenıldık - Nıçın'? - Ortalık karışacak, kalabalıklar bırbınne gıre- cek, kan govdeyı goturecektı.. - 9 • Sporu kışı, toplum, ulus, devlet adına kullan- mak, kotu bır davranış. Hitler, 1936 Berlın Olımpıyatları'nı faşızmın pro- paganda meydanına donuşturmek ıstemıştı ABD'lı sıyah atlet Jesse Owens 100 metre, 200 metre, uzun atlama ve 4x100 bayrak yarışında olağanustu sonuçlara ulaşıp da sanşın Cermen ır- kı nal toplayınca, ış tersıne dondu O gun bu gundur pıstlenn egemenlen sıyah at- letler değıl mı1 Afnka'nın kuytularından çıkan futbolcular da dunya stadyumlarında tozu dumana katıyorlar, eğer ırk ustunluğu varsa, karadenlılenn. Ya ulus ustunluğu9 • Avrupa Şampıyonası'nda Turkıye 42 yıldan be- rı ılk kez boyunu bosunu gosterıyor, koskoca ul- ke hop oturup hop kalkıyor, havalara uçuyoruz Avrupa Bırlığı'nde horlanmanın, Avrupa Kon- seyı'nde aşağılanmanın, Avrupa Parlamento- su'nda kuçumsenmenın, gumruk kapılarında ıtı- lıp kakılmanın yarattığı aşağılık duygusunu Hırva- tıstan'ı yenerek gıderebılecektık . Olmadı Ancak unutmayalım kı Avrupa takımlarında or- talığı bırbınne katan zencıler, dunyada kurulu du- zenın d'smı değıştıremıyorlar, kuzeylı sanşın, gu- neylı kara kafahyı Roma Imparatorluğu'nun are- nalarında çarpıştırdığı kolelere bakan gozlerle sey- redıyor. * • Dunya Kupası'nda yarım yuzyıldırşampıyonluk attı ulke arasında paylaşılıyor: Almanya 1954, 1974 Brezılya 1958, 1962, 1970 italya 1934, 1938, 1982 Uruguay 1930, 1950 Ingıltere 1966 Anantın 1978 Turkıye'nın futbolda taşıdığı aşağılık komplek- sı ne Brezılya'da var, ne Arjantın'de, ne de Uru- gua/da! Ama üç ulkenin de başı goğe ermedı • Sporu; ırkçılık, ulusçuluk ve ıdeolo]ik kavramla- nndan soyutlayarak yapmaya çalışmak, ınsanlı- ğın banş ıçinde yaşamasına donuk bır uğraştır Sovyetler Bıriığı, Dunya Olımpıyatlan'nda hep ba- şa gureşırken gumbur gumburçoktu Turkıye bu- gun ne demokrasıde, ne de ekonomıde bır ornek sayılabılır, ıçerde baskı, somuru, zulum, kan, te- ror, karanlık gemı azıya almış durumda.. Yalnız futbol bızt doyurabılır mt'' içerde ınsanlara kıyılırken kıtlelenn gozu yalnız dışardakı top yuvarlağında oldu mu, futbol spor amacının dışında bır ışlev gormez mı?.. iskele sancak sol - sağ - şeriat Yıldız falı ulkelerve devletler ıçın degıl ınsanlar ıçm geçeriıdır Gerçı bızım bayrağımızda yıldız var amasuskun' Daha çok hılal konuşuyor"Korkma sonmez bu şafaklarda yuzen a/ sancak? Insanımız da balık gıbı bakıyor gelecege Bır gozu aglar Bır gozu guler Bır gozu iskele Bır gozu sancak YENİ CIKTI 250.000 TL (KDV dahıl) Çağ Pazartama A.Ş. Yereoatan Caddesı Salkjmsoğut Sokak No 9/B Cağaloglu istanbul Tei 514 01 9&9S Pcstaçekıno 66KÎ22 ILAN T.Ç. SURUÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN OLUNUR DosvaNo 1994 17 KararNo 1995'127 KararTa 6 12 1995 Davacı Fıkn\e Kaya vekılı Azız Dağdevıren. davalı Abdullah Ka>a hakkında mahkememızde açtığı boşan- ma davasının yapılan açık yargılaması sonucu, yukarıda belırtılen esas kararsa> ısı tarafların boşanmalannakarar venlmıştır Davalı tum aramalara rağmen bulunmadığın- dan karann ılanen teblıgı gerekmıştır Dıyarbakır ılı Merkez Mermen Koyu'nde ıkamet eden Nezıroğlu 1946 d lu Abdullah Ka>a'ya mahkememızde venlenö 12 1995tanh\e 1994 17 esas ve 1995 127 sa- yılı karann gazetede neşredıleceğı tanhten ıtıbaren 15 gün sonra kesınleşeceğı ılanen teblığ olunur 6 3 1996 Basın 75853
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle