25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 HAZİRAN 1996 PERŞEMBE 10 DIŞ HABERLER ABD'li çavuşa idam cezası • Y\\SHI\GTON (\A) ^BD ordusunda gorev lı ÇavTiş VVıllıam lCreutzer ın bır başka asken öldurmek suçundan asken mahkeme tarafından ıdam ^ezasına çarptınldığı bıldınldı Ordu sözculennden ^ uzbaşı Paul VVılson 27 >aşındakı Çavuş Wılham Kreutzer ın ığneyle ıdam edılmesıne karar venldığını belırttı Kreutzer Carolınadakı Fort Bragg Hava Ussu'ndebır grup askenn uzenne ateş açmış \e bır asken oldurmuş 18'ını de yaralamıştı ABD ordusunda en son 1961 yılında bır asker ıdam edılmıştı Pakistan'da bina çöktü: 22 ölü • Dış Haberler Servisı- Pakıstan ın guneyındekı Hyderabad kentınde 4 katlı bır bınanın çokmesı sonucu çoğu kadın ve çocuk olan 22 kışı hayatını kaybettı 40 kışı de cıddı şekılde varalandı Yetkılıler, olü sayısının artabıleceğını bıldırdıler Bınada vaklaşık 150 kışinın yaşadığı tahmın edılıyor Cezayjp'de 27 militan öMürüldü • Dış Haberler Servısı - Pazartesı ve salı gunu ınerkezı yonetıme karşı mucadele veren aşın dıncı mılıtanlara karşı duzenlenen operasyonlarda Gandı ve Hıdra semtlennde 10, başkentın dığer kesımlennde ıse 17 mılıtan ölduruldu 'Ruslar bir kenti yok etti' • MOSKOVA (AA) - Tacıkıstan'dakı silahlı aşın dıncı muhalefet Rus savaş uçaklan tarafından duzenlenen saldınyla. ulkenın doğusundakı Tavıl- Dara kentının hantadan sılındığını one surdu BM Genel Sekreten'ne gondenlen mesajda, hava saldınsının dun de surduğu ve sıvıl halk uzenne aralıksız ateş açıldığı kaydedıldı Türkiye'yle ABD, Çekiç Güç'ün yeniden tanımlanmasmda ters düştüler. ABD, Saddam'a cesaret verilmesine karşı Çeldç Güç'teSaddam kavgasıLALE SARIÎBRAHİMOGLU ANKARA - Incırlık te konuşlu Çekıç Güç'ün gorev suresıv le ılgılı TBMM goruşmelen yakla- sırken Turkıv e ve ABD arasında, Irak Dev let Baş- kanı Saddam Huseyın ıle Kuzey Irak Kurt grup- lannın uzlaştınlması konusunda cıddı goruş a>- nlığı çıktıgı oğrenıldı ABD Kuzey Irak Kurt gruplan ıle Saddam arasında dıvalog kanallannın açılmasına kendı ızledigı polıtıkalar açısından karşı çıkarken Tur- kıye, Kuzey Irak'ta ayn bır Kurt dev letı oluşumu- na karşı bu bolgedekı Kurtler ıle Bağdat arasın- da dıvalog ıstıyor Turkıye, DSP Genel Başkanı BülentEcevit'ın de dıle getırdığı, Irak'ın toprak burunlüğunun ko- runması ve Kuzey lrak'ta bır Kurt devletının ku- rulmaiinı önleyecek guvencelenn Çekıç Guç e destek veren koalısyon ortaklannca venlmedıgı surece bu gucun gorev suresının uzatılması yo- lundakı karann TBMM'den geçınlmesmın zor olacağını bıldırmıştı Ankara ve VVashıngton Ecevit'ın Çekıç Guç'e onay ıçın getırdığı koşul- lann yer alacağı bır "niyet deklaras>onunun"\ a yımlanması oncesınde yoğun bır pazarhk yapı yorlar Türkıye ve ABD arasında Çekıç Guç'un gore- vının yeniden tanımlanmasma ılışkın surdurulen son dakıka pazarlıklannda dığer puruzlu konu> u da, Çekıç Guç'un kara unsurunu oluşturan Ku- zey Irak'takı Zaho'da konuşlu Asken Koordınas- yon Merkezı'nın (MCC) Sılopı ye taşınması oluşturuyor ABD'nm MÇÇ'nınZahodakalma- sını ıstedığı \e Ankara nın bu kara unsurunun Sılopı'yetaşınmasınagosterdığı gerekçelen çok geçerlı bulmadıği oğrenıldı Batılı bırdıplomat Cumhuriyet'ın bu konudakı bır sorusunu vanıt- larken şoyle dedı "Çekıç Guç Saddam'ın kendi halkına yeniden satdırmasına karşı cav dıncı o(- marva devam edecek ve Saddam da bundan hıç memnun kalmavacak. MCC'nm Zaho'da kalaca- ğını umıt edıyonız" dedı \nkara aralannda Turk subaylannın da gorev vaptığı MCÇ'nın Turk yetkılılennın bılgısı dı- şında Kuzey lrak'ta ınsanı vardım vapan kuru- luşlar tarafından PKK've vardım ıçın kullanıldı- ğı endışelennı taşıyor MCC nın Zaho dan Tur- kıye'ye taşınması, Irak topraklan ıçınde yabancı asken varlığı da ortadan kaldırmış olacak ve Irak ın toprak butunluğunun korunması volunda Bağdat vonetımınm Ankara ya vaptığı baskılan da gıdencı nıtelıkte olacak ABD vı bağlavıcı nıtelıkte olması beklenen ve Çekıç Guç'e destek veren ingıltereveFransa nın da mutabakat vermesı ongorulen nıyet deklaras- vonunun ıçının onemlı olçude doldurulduğu oğ- renıldı Ancak Ecevıt'ın 10 maddeden oluşan onenlen arasında \er alan ve "Irakyoneümının, ernık koken ayınmı gozetmeksızın Kurt, Turk- men ve Şıı temsıicılenv le drvalog kurarak anlaş- mava varmasının sağlanması" volunda getırdığı onennın de nıvet deklarasyonunda yer alması ko- nusunda goruş avnlığı bulunduğu oğrenıldı ABD nın nıyet deklarasvonunda, Kuzey Irak Kurt gruplan arasında uzlaşma sağlanması ve PKK'nın bu bolgeden Türkıye'ye tehdıt oluştur- masının önlenmesı yolunda her turlü güvenceyı vermeve yanaştığı, ancak Saddam Huseyın ıle Kuzey Irak halkı arasında bırdıyaloğu özendıre- cek ıfadelenn yeralmasını ıstemedığı bıldınldı Çekıç Guç'e destek veren koalısyon ortakla- nndan bır Batılı dıplomat Cumhurhet'ın konuy- la ılgılı sorulan uzenne, MCG nın Zaho'da kal- masını ıstedıklennı belırterek "Turkiye'nın Çe- kıçGuç konusundakıdenn endışelennı gıdermek içın her turtu çabavı harcrvoruz, Bızım vereceğK mız guvenceler lafta kalmavacaktır. Turk huku- metj de bızım endışelenmızı anlıvordur drve du- şunuvorum. Sonuçta taraflan memnun edecek bir metın ortaya çıkacakbr"dedı Cüvenlik Konseyi'yle yeni gerginlik Irak BM ekibini yine engellediDış Haberler Servisi - BM'ye karşı tutumunu sertleştıren Irak yetkılılen ulusal guvenhk gerekçesıy- le BM sılahsızlanma uz manlanna denetleme ıçın ceşıtlı bınalara gırme ıznı vermedıler Bağdat yonetı- mı 3 avdır ılk kez BM sılah- sızlanma uzmanlannın go- rev lennı vapmasını engel- lıvor Irak ın davranışı BM Guvenhk Konsevı'nın uve- len arasında acıl göruşme lenn vapılmasına yol açtı BM sılahsızlanma heve- tı Başkanı RoJfEkeus, Bağ- dat'ın batısında Cumhun- yet Muhafızlan ussünde BM heyetının araştırma yapmasinın engellendığını ve \etkılılenn bu konuda BM heyetı ıle goruşmevı reddettığını belırttı BMhe- >etı Irak'ınkıtleımhasılah- lan programı konusunda gızlı bılgıler anyordu Bu amaçla Cumhunyet Muha- fızlan karargâhında bulu- nan arşıve gırmek ıstemış- • Bağdat, Cumhunyet Muhafızlan bınasında araştırma yapmak ısteyen ekıpte bulunan düşman ulke vatandaşlannın casusluk yapmasından çekındığı ıçın ızın vermedığını açıkladı tı Ancak BM heyetının gı- nşımı engellendı BM Guvenhk Konseyı oncekı gece yaptığı açıkla- mada Irak ın davranışından 'derin kaygı' duyduğunu belırterek BM heyetının engellenmesıne son venl- mesını ıstedı Irak Başbakan Yardımcı- sı Tank Aziz, ulusal ege- menlık ve guvenhk kaygı- lanyla BM ekıbıne ızın ver medıklennı açıkladı Azız, BM ekıbındekı ba- zı gorevlılenn Irak'a duş- man ulkelenn vatandaşı ol- duğunu belırterek "Bu gö- revliler, kendilerine BM Guvenük Konseyı tarann- dan venlen ışler dışında, 01- keleri içın casusluk yapabi- Brier"dedı Azız, aralann- da Mısır'ın da bulunduğu dığer Guvenhk Konseyı üyesı ulkelerden gelecek gorevhlere kapılannı aç- maya hazır olduklannı da vurguladı Ekeus başkanhğındakı heyetın Irak ın seçkın Cumhunyet Muhafızla- n'na aıt bınalarda arama yapmak ıstedıklennı kav- deden Azız "Geçmişte Ekeus'u ulusal egemenlik ve guvenlığını tehdıt edecek provokasuınlara gınşme- mesı ıçın uvarmi'jtık" dedı Irak a uygulanan petrol ıhracatı yaptınmlannın kal- dınlması ıçın ulkenın nuk- leer, kımyasal ve bıyolojıj^ programlannı araştıran BM ekıbının "temiz" raporu gerekıyor HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Aşagıda Anabılım Dalı ıtıbanyle unvan ve şartları belırtılen umversrtemız fakulte enstıtu ve Yuksekokullanrvda açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yuksekogretım Kanunu nun ılgılı maddelenne gore oğretım elemanı alınacaktır Isteklılenn 17 Hazıran 1 Temmuz 1996 tarıhlen arasında araştırma goreviıs* oğretım gorevlısı ve Yardıma doçent kadrolan ıçın ılgılı fakulte dekanlıklan ıle yuksekokul mudurtuklenne prof°sor ve doçent kadrolan ıçın rektorluk yazı ışlen muduriuğu ne bır adet dılekçe ekınde dıploma veya ogrenım durumunu gostenr belge nufus cuzdanı suretı 3 adet vesıkalık fotograf ıle ozgeçmışı varsa yayınlan ıle bırlıkte muracaat etmeten ılan ol unur Doçent ve yardımcı doçent kadrolarına muracaat edenlenn tnlımsel çalışma ve yayınlannı ozgeçmışlennı ve yayın lıstelennı kapsayan bır dosyayı dort nusha halınde profesortuk kadrosuna başvuracaklann ıse yayınlanndan 6 nusha ve Öğretım Uyelığıne Yukseltme ve Atama Yonetmelığı nın 17 maddesınde belırtılen belgeler ıle Rektofluk Yazı Işlen Mudurlugu nden temın edecekien beigeten de ılave etmelerı gerekmekiedır Not Bu kadrolara daımı statuye gore atama yapılacaktır Profesor ve doçentler yardımcı doçent ogretım gorevlısı ve araştırma gorevlısı kadrosuna başvuramazlar Posta ıle yapılan muracaatlar kabul edılmeyecektır Anabılım ve Anasanat Dalı EDEBİYAT FAKULTES) Kutuphanecılık ıngılız Oılı ve Edebıyatı Eskı TurV Edebıyatı Felsefe Tanhı Sıstematık Felsefe ve Mantık Sanat Tanhı Sosyal Antropolojı Alman D* ve Edebıyatı FEN FAKULTESJ Genei Bıyoto|i Bryokımya MolekulerBıyolojı Anahtık Kınya Unvanı Doçent Yardımcı Doçent Profesor Arastırma Gorevlısı Yardımcı Doçent Yardımcı Doçent Doçent Yardıma Doçent Yardımcı Doçent Profesor Profesor Doçent Profesor DOC6Pt Yardımcı Doçent İKflSADl VE İOARİ BİÜMLER FAKULTESİ Iktısat Tanhı Yonetım &lmlen Muhasebe Fınansman Yonetım ve Organızasyon Orgutse) Davranış Uretim Yonetımı ve Pazariama Sayısal Yontemler Iktısat Teona iktısat Ptrttıkası Iktısadı Geltşıne ve Uıuslararas Iktısat Profesor Profesor Yardımç Doçent •Araştırma Gorevlısı ' Araştırma Gorevlısı " Araştırma Gorevlısı ' Araştırma Gorevlısı ' Araştırma Gorevlısı • Araştırma Gorevtısı • Araştırma Gorevteı " Araştırma Gorevlısı ÖöRETİM ELEMAN Açıklama Ingıte Dılı ve Edebıyatı veya Ingto Kûttür Araştımıalan alanmda yuksek teans veya doktora ogrenctsı olmak Ortaçağ Türk Sanatı Daiında doktorasmı almış olmak. Genetık ve Srtotoji bılıdamıl ıçın ' Araştırma Gorevlısı kadrosuna başvuracaklar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesıne gore atanacağmdan lısansustu programa kayıtlı olmalan gerekmektedır Al I7F1 ÇANAT1 AR FAJCIILTFSİ Resm TIP FAKULTESİ Farmakoto) Çocuk Sağlığı Çocuk Saglıgı Çocuk Saglıgı Çocuk Saglıgı Çocuk Saghgı Çocuk Sağbgı Çocuk Cerrahtsı Kadın Hast Kulak Bunjn Bogaz Kulak Burun Bogaz Kulak Burun Bogaz Iç Hastalıklan ıç Hastalıklan Morotop MUHENDİSUK FAKULTESİ Hıdro)eoloj Kontrol ve Kumanda Sıstemlen ANKARA MESLEK YUKSEKOKULU Yardmcı Doçent Yardıma Doçent Yardıma Doçent Yardıma Doçent Yardıma Doçent Yardımcı Doçent Yardıma Doçent Uzman Yardıma Doçent Ögretım Gorevlısı Ûgretm Gorevlısı Araştımıa Gorevteı Araştırma Gorevlısı Yardıma Doçent Yardıma Doçent Araştımıa Gorevtısı Araştnma Gorevlısı Araştmıa Gorevlısı Doçent Yardımcı Doçent Profesor Oğretım Gorevlısı Oğretım Gorevteı Öğretım Gorevlısı Ûğretım Gorevlısı Öğretım Gorevlısı SAGUK HtZMETLERl MESLEK YUKSEKOKULU Dış Protez Programı SOSYAL HİZMETLER YUKSEKOKULU SAĞLIKİDARESİ YUKSEKOKULU HEMŞİRELİK YUKSEKOKULU FİZİK TEDAVİ VE FtEHABtLİTASYON YUKSEKOKULU Yardımcı Doçent Profesor Doçent Araştırma Gorevlısı Doçent Doçent bgâzce Tûrkçe Ingizce Ingılızce Turkçe Ingılızce Turkçe Ingılızce Turkçe Turi(çe Turkçe Ingılızce Turkçe Turkçe Ingılızce Ingılızce Ingılızce Turkçe Basın 92640 Moletaier Farmakolojı alannda eğrbm ve deneyımlı olmak A«er|i Untesı Yandal Uzmanlıg«ıı a*T»ş ohıak Aflerji UnıtB9 Yflndal Uzmariığviı 3lmış olmak Neonatok)|i Unıtesı Yandal Uzmanlıgını almış olmak. Norotof Unıtesı Yandal Uzmanhğım almış olmak Endoknnolo|i Unıtesı Yandal Uzmanhğını aknş olmak Çocuk Endokrmoloısnde yandal ıhttsası yapmak uzere Çocuk Saglıgı ve HasOMdan uzmanı olmak Kulak Burun Boğaz Anabılım Dalı uzmanı oimak Kulak Burun Boğaz Anabılım Dalı uzmanı olmak KJak Burun Bogaz Anabılım Dalı Uzmanı olmak Yoğun bakım unıtesnde çalısmak uzere ıç hastalıklan ı rTmanı aJınar^ılrtır Hematotoji Unıtesı Yandal uzmanı olmak Iç Hastalıklan Nefrolo|i Unıtesı nde yandal ıhtısası yapmak LLLCVS IL 1 KDIOnKiclî 1 U^rTKflTI allliaUaftLII Iç Hastalıklan Gastroentrolojı Unıtesı nde yandal ıtıtısası yapmak uzere ıç hastahklan uzmanı almacaktır Iç Hastalıklan Enfeksıyon Unıtesı nde çalısmak uzere Klmık Mıkrobıyolo|i ve Enfeksıyon Hastalıklan uzmanı alınacaktır Ders verebıtecek duzeyde Ingıhzce bılmesı şartı aranacaktır Ders verebtlecek duzeyde Ingılızce bılmesı şartı aranacaktır Inşaat programı ıçın Hanta kadastro programı ıçın Hukuk derslennı vermek uzere Fızık olcme bılgısayar gıb» uygulamalı derslen vermek uzere Iktısat bolumu mezunu yurtdışı proge ve bılgısayar deneyımlı Ingılızce bılmesı şartı aranacaktr Doçentlık derecesnı Sosyal Hızmet Anabılım Dalmda almış olması şartı aranacaktır Doktorasmı Sosyal Hızmet Anabılım Daknda yapmış olması fdlU oalldüaltUI Saglık Idaresı Yuksekokulu mezunu otmak, Ingılızce bılmek. atama 2547 sayılı kanunun 5tVd maddesıne gore atama yapılacaktır Bu kadro ıçın son başvuru tanhı 5 Temmuz 1996 dır Hacertepe Unıversıtesı Rzık Tedavı ve Rehabılıtasyon Yuk sekokulu mezunu olması şartı aranacaktır Brezitya'da gaz kaçağı faciası SAO PAULO (AA) - Brezılya'nın Sao Paulo kentındekı bır alışvenş merkezınde oncekı gun meydana gelen patlamada olenlenn sayısı 47'ye yukseldı Olayda 380 kışı de yaralandı Yetkılıler, Sao Paulo'nun Osasco bolgesındekı alışvenş merkezının çatısının çokmesıne yol açan patlamanın, bır gaz kaçağından kaynaklanmış olabıleceğını behrttıler İtfaıye yetkılılen kurtarma çalışmalannın surduğunu, ancak çoken çatının altında sağ kalan olduğunu sanmadıklannı soyledıler Yetkılıler, olenlenn çoğunun dun Brezılya'da kutlanan Sevgıliler Gunu ıçın hedıye almava gelen gençler olduğunu behrttıler Patlama sırasında 200 butığın yer aldığı alışvenş merkezınde 2 bın kışının bulunduğu belırtıldı Bu arada ıkıncı bır patlama olasılığına karşı onlem ahndığı kaydedıldı IFORîun görev süresi de uzatıldı NATO, Bosna'dan çekilmiyor Dış Haberler Servisi - NATO bun>esındegore\ yapanlFOR un(Banş Uygulama Gucu) Bosnadakı gorev suresının ocak 1997'ye kadar uzatıldıgı açıklandı ittıfakın Balkanlarda yeniden savaş patlak vermesını onlemck ıçın onumuzdekı yıl da bolgede kalacak bır guç oluşturmaya hazırlandığı bıldınldı Almanya Savunma Bakanı Volker Rue- he gazetecılere yaptığı açıklamada "NATO askerlen, teknik nedenlerden dolsm ocak 1997 tarihine kadar Bosna topraklannda kalacaktır" dedı Savaijin ve katlıamlannyenıden başlamasını onlemek sorumluluğunu taşıdıklannııfadcedenRuehe IFOR un en azından gorev suresının sonuna kadar yanı 19 aralık tanhıne kadar Bosna dakı ışlev lennı surdureceğını be- lırttı ABD vc Ingıltereden yetkılıler de oncekı gun konuyla ılgılı olarak yaptıkları açıklamalarda NATO nun Bosna'dakı gore\ suresının uzatıla- bıleceğıne ışaret etmıslerdı Öte yandan, resmı bır zıyaret ıçın Makedon>a"nınbaşkentı Usküp'egıden ABD Savunma Bakanı Willıam Perr}, NATO nun onumuzdekı yıl da Bosna da gorev yapacak bır guç oluşturmasının beklendmını belırttı Beyaz Saray çark ediyor 'îsrail El Halil'de kalsın' Dış Haberler Servısı - Ben- >anıın Netamahu'nun seçım za- fennden sonra banş surecınm ak- samaması ve El Halıl kentınden çekılmesı ıçın Israıl ı uvaran ABD tutumunu değıştırerek Ne- tanyahu'yu guçlu bıçımde des- teklemeye başladı ABDDışışle- n Bakanlığı Sözcusu Nıcholas Burns, gazetecılere yaptığı açık- lamada Israıl'ın Batı Şena'dakı El Hahl (Hebron) kentınden çe kılme ışlemını ertelemeve hakkı olduğunu soyledı 1993 tanhh lsraıl FKO anlaş- masına gore lsraıl ın El Halıl den mart av ında çekılmesı gerekıyor- du Ancak HAMAS'ın tntıhar saldınlanndan otüru çekılme er- telenmıştı 29 mayısta tsraıl se- çımlennı kazanan Netanyahu El Halıl'den çekılmeye karşı çıkı- yor Burns basın toplantısında soyle dedı "Gerçekçi olmalıyız. İsrairdedcmokrauk bır seçım y*- pıkü. Venı başbakana hukumetj- nı kurması ve polıbkasını sapta- ması ıçın zaman tanımalıyız. INe- tanvahu'yu sıkıştırmak ıstemryo- ruz. Netanyahu, Hebron konu- sunda karar verebılmek ıçin ön- ce hukumeb kurmaudır.n Çin, Greenpeace'i kibarca karasulanndan dışarı attı Dış Haberler Servısi - Çın ın geçen cumartesı gunu gerçekleştırdığı nukleer denemeyı ve bu denemelerı yalnızca "10 yıT sureyle durdurabtleceğı şeklındekı açıklamasını protesto etmek ıçın dun (, ın'ın Şanghay lımanda gosten duzenlemesı planlanan MV Greenpeace gemısı Çın hukümetının ızın vermemesı uzenne Cın karasulanndan dışan çıkanldı Sılahsız 40 asken vetkılı ve ^0 kadar lıman gorev lısının once gemıye çıkarak 16 ulkeden çevre eylemcısı ve gazetecılen taşı>an MV Greenpeace'ın ve gemıde bulunanlann resmını çektıklen daha sonra da 12 mıllık Çın kdrasularıru i7insız gırdıklen ıçın çıkmalan yolunda u\anda bulunduklan bıldınldı Gemıve Çın karasulannın dışına çıkışına kadar Çın donanmasına aıt gemıler eşlık ettıler M\ Geenpeace gemısı geçen hatta Fılıpınler ın başkentı Manıla Lımanı ndan vola çıkmıştı Çın gemının hıçbır lımana gınşıne ızın venlmeyeceğını açıklamı^tı Bu arada Çın ın nukleer denemelerını protesto eden Greenpeace ın Luksemburg dakı uvelennın, Çın Buvukelçılıgı bınaMnın gınş kapısı onune tugladan duvar orduklen haber venldı Mınvatur "Çın Seddinın" onünde bırbırlenne zıncırlerle bağlanan Greenpeace uvelen Çın vonetımının nukleer denemelere devam etme karannı protesto ettıler ABD Temsilciler Meclisi Dış yardım yasası onaylandı VVASH^GTON (AA) - Kasım Çındemır bıldınyor ^BD Temsilciler Meclısı geçen haftadan bu vana tar- tıştığıve Turkıye veekono- mık yardımlar ıçın "Erme- nı" koşullan getırdığı dış yardım tahsısler yasasını kabul ettı Türkıye'ye yapılacak yar dıma Ermenı koşullannın getınlmesını ongören değı- şıklık onergelennın kabul edılmesınden hemen sonra, Ankara, 1997 malı yılı but- çesı çerçevesındekı Ekono- mık Destek Fonu nu (ESF) almayacağını \BD yonetı- mı ve Kongre lıderlenne bıl- dırmıştı ABD Dışişlen Ba- kanlığı da bır açıklama ya- parak Turkıye ye yardıma koşul getınlmesıne şıddetle karşı çıktığını du>urmuştu Temsilciler Meclısı, ke- sıntıler yaparak 57'ye karşı 366 o> la kabul ettığı dış yar- dım tahsısler yasasında as- lanpayını yıne lsraıl ve Mı- sır'a venyor tsraıl'e 3 mıl- yar dolar, Mısır a ıse 2 1 mılyar dolar hıbe olarak ve- nlecek Dış yardım yas>a ta- sansı henuz Kongre nın Se- nato kanadında ele alınma- dı Konu, Senato da da ele alındıktan sonra, her ıkı ka- nadın ortak komıtesıne sevk edılerek farklılıklar konu- sunda uzlaşmaya vanlacak ve tek bır yasa metnı ortaya çıkanlacak Temsilciler Meclısı, Tur- kıye ıle ılgılı değışıklıklenn ılkınde, Başkan'm ESFyar- dımlanna Kongre tarafından getınlen engellen ulusal çı- karlaraaykın bulması nede- nıyle uygulamama yetkısını kaldırmıştı tkıncı değışık- lıkte ıse, Turkıye'den Erme- nıler'e yapılan zulmu tanı- ması ve sözde soykınmın kurbanlannın anılması ıs- tenmış ve buna bağlı olarak ESF'ye kesıntı getınlerek 25 mılyon dolara ındınlmıştı Turkiye'nın Washıngton Büyuİcelçısı Nüzhet Kan- demir, ABD Dışışlen Ba- kanı Warren Christopher, Temsilciler Meclısı Başkanı NewtGingrich ve ılgılı ko- mıte başkanlanna hemen bı- rermektupyollayarak, Tur- kiye'nın bu yardımı almaya- cağını bıldırmıştı Kande- mır, ABD yonetımının, Kongre'dekı Turkıve aleyh- tarlannın çabalanna karşı gereklı çabayı gostermedı- gını de kaydetmıştı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle