30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenr Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordmatörü. Hikmet Çetinkaya 9 Yazıışlerı Müdürlerı Ibrahim Yıldız (Sorumlu), Dinç Ta> anc # Haber Merkezi Müdürü Hakan Kara # Görsel Yönetmen Fikret Kser Dıı, Haberler Ergun Balcı 0 Istıhbarat Cengiz Yıldırım 0 Ekonorm Bülent Kuanıık 0 Kültur Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir Y ücclman 0 Makalder Sami Karaören 0 Duzeltmc Abdullah Yazıcı 0 Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu 0 Bılgı-Belge. Edibe Buğra 0 \ urt Haberlen Mehmet Faray Yaym Kurulu. tlh»nSdçıık<Başkan>. Orhan Eriırç, Okta> Kurtböke. Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner. Ergun BaJa, Dinç Tayanf, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. AnkaraTemsıkısı Mustafa Balba\ 0 Haber Müdürü Doğan Akın Atatûrk Bulvan No. 125. KatABak.anlıklar-<\nkaraTel 4195020 (7 hat), Faks 4195027 0 İzmır Temsılcısı. Serdar Kızık, H. Zı>a Blv. 1352 S 2 3 Tel: 4411220. Faks. 4419117 0 Adarta Temsılcısr. Çetin Yiğenoğlu, tnönüCd. 119S. No:l Kari.Tel 3522550. Faks-3522570 Müessese Müdurû: Fro) Erknt • Koordınatör Ahmet Kornlsan 9 Muhasebe Bûlent Vener 9 Idare Hüseyin Gürer 9 tsletme Onder Çelik 9 Bılgı-Işlem Nail İnal 9 Bügısayar Sıstem. Mürüvet Çikr MEDYA C: • Yönetım Kurulu Başkanı - Genel Mudür Gûibin Krduraıf • Koordınator Rtha Işıtman 0 Genel Müdur Yarduncısı: Mine Akdaf Tel 514 07 53 - 51395 80-513 8460-61,Faks. 5118466 Yavunia>an ve Basan: Yenı Gün Haber Ajansı, Basın ve Ya>ıncılık A Ş Türkocağı Cid .19 4] Cağaloğlu 34334 lst PK 246 lstanbul fel (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0 212)513 85 95 13HAZİRAN 19% Imsak: 3.24 Güneş: 5.24 Öğle: 13.11 tkindi: 17.09 Akşam: 20.44 Yatsı: 22.35 insanlara sinema indirimi • İsıanbul Haber Servisi - An Grubu tarafindan hazırlanan ve Türkiye'deki özürlülerin durumunu, karşılaştıklan sorunlan ortaya koymak amacını taşıyan "îlk Adım" araştırmasma, sinema sahipleri ve film şirketlerinden destek • geldi. Buna göre, Türkjye'de ilk kez, özürlüler ve yanlanndaki refakatçileri sinamalardan indirimli olarak yararlanabilecek. Özürlülere indirim sağlayan sinemalar ise şöyle: Akmerkez-Eliler, AFM-Nişantaşı, Carousel- Bakırköy, Fitaş-Beyoğlu ve Sönmez Plaza-Bursa. TBVIA Vakfı'nın değertendirmesi • İstanbul Haber Servisi - TEMA Vakfı, Akdeniz Sivil Toplum Kuruluşlan ve Avnıpa Çevre Bürosu'ndan 16 kişilik heyet 7 hazirandaki Papa II. Jean Paul'ü ziyareti sonrasmdaki değerlendirmelerini yapti. Ziyarette sunulan ortak bildirıde. 'artan nüfus ve fakirliğe bir cevap üretemediği, varolan üretim ve tüketim trendlerinin ise insanlann ihtiyaçlanna cevap vermekten öte, fakirleştirdiğini ve dünyamızın bu baskıyı kaldıramayacağı' nın vurgulandığı bildirildi. Gipsy K'mgs TÜPkiye'de • İstanbul Haber Servisi - Gipsy Kings topluluğunun üyeleri Türkiye'ye geliyor. Çeşme'deki Paradise Beach'in açılışı için Türkiye'ye gelen topluluk 15 haziranda bir konser verecek. Yeni bip gezegen bulundu • VVASH1NGTON (AA) - Amerikalı bir astronom, yerden 8 ışıkyılı uzakta yeni bir gezegen keşfetti. ABD Astronomi Derneği'nce yapılan açıklamaya göre Pittsburgh Üniversitesi astronorrüanndan George Gatewood, 'Güneş'e benzeyen ve 'Lalande 21.185' adıverilen yıldızm yörüngesinde seyreden, 'Jüpiter' büyüklüğünde bir gezegen gözlemledi. Gatewood'un gözlemlerine göre, yeni gezegen, 'Lalande 21.185'in yörûngesinde, 'Satürn'ün. 'Güneş'e olan uzaklığı kadar bir mesafede seyrediyor ve bu seyri 30-35 yılda tamamlıyor. Çekrtiş ve yarışma ödüllerî • \NKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Resmi ve özel televizyonlar. radyolar, gazete, dergilerle benzeri şirket ve kuruluşlann düzenlediği yanşma ve çekilişlerden elde edilen para ve ödüllerin, karşılıksız intikal sayıldığından Veraset ve İntikal Vergisi'ne tabi olduğu bildirildi. Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan tebliği, ikramiye kazanan kişilerin Veraset ve tntikal Vergisi'ni ödemekle yükümlü olduğu kaydedildi. rileceği bildirildi. Eles-96 tatüikatı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral lsmail Hakkı Karadayı ve kuvvet komutanlan, Efes-96 ve Denizkurdu-2/96 tatbikatlannı izleyecek. Genelkurmay Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral tsmail KaradayTnm beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Bayar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeaeral Ahmet Çörekçi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya olmak üzere 12-15 haziran tarihleri arasında Efes-96 tatbikatmı izlemek amacıyla Izmir ve Antalya'da bulunacağı bildirildi. Danıştay, 3 ayn davada Baymdırlık ve İskân Bakanlığı'ndan savunma istedi Koç Üniversitesi arazisi malıkemeiikHaber Merkezi-Danıştay; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Oda- sı ile Şehir ve Bölge Planlama Mü- hendisleri Odası'nın, Bayındırhk ve İskân Bakanhğı'nın Koç Üniversite- si'nin yeri ile ilgili yaptığı plan deği- şikliğinin iptali istemiyle açtığı 3 ayn davada, bakanhktan savunma istedi. Yürütmenin durdurulması isteminin, bakanlığın savunmasından sonra kara- ra bağlanacağı belirtildi. Bu arada çevreci örgütler de devle- te ait ormanlann vakıf üniversitelerin- ce yağmalanmasını önlemek için mü- cadelelerini sürdürüyorlar. YeşiİI Kuşak Çevre Öncüleri Grubu "Koç Üniver- sitesi ile ilgili bilinmeyen gerçekler" başlığıyla hazırlanan bıldıride "Bu böl- ge; İstanbul'un uluslararası coğrafya- da en büyük özelliği olan, Boğazı ve Boğaz siluetini olumsu/ yönde etkile- yecek ve son kalan doğal hayat kay- naklannı süratte bitirme yolunu aça- cak bir noktada bulunmaktadır" de- nildi. Danıştay 6. Dairesi Başkanı Gür- büzÖnbOgin, tstanbul Büyükşehir Be- lediyesi, Mimarlar Odası ve Şehir ve Bölge Planlama Mühendisleri Oda- sı'nın, Bayındırlık ve İskân Bakanlı- ğı'nm Koç Üniversitesi'nin kurulaca- ğı yerle ilgili 1 /50.000 ölçekli plan de- ğişikliğinin iptali istemiyle 3 ayn da- va açtıklannı kaydetti. Koç Üniversi- tesi'nin, davalı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yanında davaya katılma is- teminde bulundu|unu bildiren Önbil- gin, Koç Üniversitesi'nin davaya ka- tılma dilekçelerinin ve eklerinin taraf- lara tebliğ edildiğini söyledi. Önbil- gin, davalı idareden savunma istedik- lerini belirti. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'ndan bir süre önce yapılan yazılı açıklama- da, plan değişikliğinin yasal olduğu bildirildi. Açıklamada, Bakanlar Ku- rulu'nun 26 Nisan 1992 tarih ve 2938 sayılı karanyla Sanyer ilçesinde 160 • Yeşil Kuşak Çevre Öncüleri Grubu bildirisinde "Bu bölge; Istanburun uluslararası coğrafyada en büyük özelliği olan, Boğazı ve Boğaz siluetini olumsuz yönde etkileyecek ve son kalan doğal hayat kaynaklannı-süratle bitirme yolunu ve alışkanlığını açacak bir noktada bulunmaktadır" denildi. hektarhk orman alanının 49 yıllığma Koç Vakfı Üniversitesi'ne verildiği, Orman Bakanhğı'nın ayni araziyi 7 Ekim 1994tarihinde Milli Eğitim Ba- kanhğı'na tahsis ettiği kaydedilerek Milli Emlak Müdürlüğür nce söz konu- su arazinin Koç Vakfı Üniversitesi adı- na tescil edildiği belirtildi. Milli Eğitim Bakanhğı'nın 17 Şu- bat 1994 tarihinde arazinin Koç Üni- versitesi alanına dönüstürülmesi için başvuruda bulunduğu belirtilerek şöy- le dendi: "Bakanlıgıınız25ü.l994 ve 12A1994 tarihli yazılan ile o giinkii haliyie ba- kanhğmııza teküfedüen plan tadiİaö tek- lifini Boğaziçi Kanunu ilkelerine ters düştüğü gerekçeshie uygun görmemiş, tekJifın söz konusu yasaya u\ gun şekiî- de getirUmesi halinde, kabul edüecegi- ni be>'an etmiştir. 15.11.1995 ve 7755sa- >ıb İstanbul Kültür ve Tabiat \ arükla- nnı Koruma Kurulu karan ile İstan- bul Boğaziçi alanının iki yakası SİT alanı olarak ilan t-dilmiştir." Açıklamada, Mıllı Eğitim Bakanh- ğı'nın lOOcak 1996 tarih ve 631 sa- yılı yazısı ile Koç Vakfı Üniversite- si'nin devlet üniversitelerine eşdeğer bir statüye sahip kamu yaran için ku- rulmuş bir kamu kurumu nitelıği taşı- dığı için ön izin verdiği kaydedilerek 11 Ocak 1996 tarihinde üniversitenin, Boğaziçi koruma alanı içindeki öner- dikleri yapılaşmadan vazgeçtiği ve ya- pılaşmayı Sanyer Belediyesi mücavir alanındaki ağaçsız alanda uygulamak istediğini beyan ettiği belirtildi. Kültür Bakanlığı ve İstanbul Kültür ve Tabiat Varhklannı Koruma Kuru- lu'nun görüşleri doğrultusunda, ba- kanlığın 9 Nisan 1996 tarihinde plan değişiklığini onayladığına dikkat çeki- len açıklamada, şöyle dendi: "Bakanhkçayapdan bu uygulama ya- salolup İmar Yasası'nın 9. maddesi, bir- den fa/la belediyevi ilgilendiren metro- poUten imar alanlannın yapım ve ona- > ında. bir kamu hizmetinin görülmesi amacıyla resmi bina ve tesisler için imar alanlannda yer aynlması gerektiğin- de, imar planı değisikliklericıdc bakan- hk yetkili bulunmaktadır." Çevreciler devrede Devlet arazilerinin vakıflarca talan edilmesini önlemek için mücadele eden Yeşıl Kuşak Çe\Te Öncüleri Grubu'nun konuya ilişkin hazırladığı bildirinin bir bölümü şöyle: "Koç Vakfı tarafindan üniversite ala- nı olarak seçilen bu bölge; İstanbul'un uluslararası coğrafyada en büyük ö«4- liği olan, Boğazı ve Boğaz süüetini olum- suz yönde etkileyecek ve son kalan do- ğal hayat kay naklannı süratlc bitirme yolunu ve alışkanlığını açacak bir nok- tada bulunmaktadır. Aynca üniversi- tenin kaçınılmaz ihtiyacı olarak ula- şım, altyapı vb gerçekleşmesi duru- munda bu orman alanlannda ulaşım akslan çerçevesinde gecekondulaşma olgusu en bü> ük tehlike olarak karşı- mıza çıkacaktır. Bu bölgede kuruiacak söz konusu ünrversite çekicilik oluştu- racağından bölge için potansiyel bir tehükedir. İstanbul'un akciğerleri ko- numunda olan, ekolojik dengeyi sağ- layan bu ağaçlann yaşlan 22-24 olup, boyları 8-12 metreyi bulmaktadır. Aynca iki milyon metreküp alanın bugûn için değeri 13 triryon liradır." Uyuşturucu tedirgînliği 6 Mavi Yddız'a bakanhk incelemesi KERElvl ILGAZ Çocukları hedef alan, LSD kökenli uyuşturucu "Mavi Yddız" adlı dövme için Sağlık Bakanlığı, ince- leme başlatb. Sağlık Bakan- lığı Tedavi Hizmetleri Ge- nel Müdürlüğü'ncepiyasa- dan toplanan Mavi Yıldız örnekleri analiz edilecek. Bakırköy Ruh ve Sinir Has- talıklan AMATEM Klinik Şefi Dr. Burhan Çakmak, uyuşturucunun deri yoluy- la kana geçebileceğine dik- kat çekerek, "Bu tehlikeye karşıdevletin bütün organ- lan kulanılarakengel olma- sı gerekir" dedi. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Cihangir Özen, çocukları hedef alan ve son derece teh- likeli olduğu öne sürülen dövmelerle il- gili olarak in- celeme başlat- nklannı vurgu- layarak şunla- n söyledi: "Ankara İl SaghkMüdür- lüğü, piyasa- dan topladığı dövme numu- nelerini analiz • "Mavi Yıîdız" isimli dövmenin içinde LSD adlı uyuşturucu olduğu iddialan üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. ettirmek için Refik Saydam Hıfassıhha E nsthüsü"ne tes- lim etti. Sonuçlar alındık- tan sonra piyasadan satışı- na mani olunacağı gibi ev- latlanmızızehirleyen budöv- meyi ithal eden kişiler hak- kındayasal işlem yapdacak- ör." Özel Izmir Amerikan Li- sesi'ne 6 haziranda Ameri- kan Hava Kuvvetleri tarafin- dan bir faks gönderildi. Faksta özellikle öğrencile- re satılan ve cilde yapıştın- lan bir çıkartmalı dövme- nin içinde uyuşturucu bulun- ması nedeniyle çok sayıda gencin tehlike altında bu- lunduğu belirtilirken, faksın herkese gönderilmesi isten- di. Açıklamada şöyle denil- di: "Mavi Yıldız adıylaanı- lan 'öldürücü dövme' (cil- de yaptstınlan çıkartma)öğ- rencUere sanlmaktadır. Bu dövme, üzerinde mavi yıknz taşry~an küçük bir kağıt par- çastdır. Kalem ucundaki sil- gi büyüklüğünde olan bu kâğıtlârdaki yildızlara LSD emdirilmiştir. Bu uyuşturu- cu kâğıt ellendiğinde deri yoluyla kana kanşmakta- "dır". Danbury Hastanesi Kim- yasal Bağımlıhk Bölü- mü'nden J. O'Donnel im- zalı bildiride Süperman. Mi- ki Mause, Palyaço, Disney karakterleri, Bart Simpson ve Kelebek gibi resimlerin folyo kâğıdına sanlmış ol- duğunu ve bunun küçük ço- cuklara uyuşturucu sarma- nın yeni bir yolu olduğu kaydedildi. "Çocuğunuz bunlardan her- hangi birini alırsa bu resmi ellemeyinveel- letmeyin. Bu asitlennçoksü- ratli reaksiyo- nagirdikleribt- linmektedir ve bazıları da striknin ihtiva etmektedir. Lütfenbuyazı- yı yaşadığınız topluma dagıûnız, çocukla- nmrzın karşı karşrya bulun- duğu tehlikeyi çevrenize du- yurunuz" denilen açıkla- mada. çok sayıda gencin bu tehlike nedeniyle hayatını kaybettiği anlatıldı. Çakmak kendilerine de ulaşan bu konu hakkında çalışmalaryaptıklannı söy- ledi. Boyanın içerisindebu- lunan LSD'nin ciddi bir şe- kilde bağımlıhk yaratabile- ceğini ifade eden Çakmak, uyuşturucunun deri yoluy- la kana geçebileceğini be- Hrtti. Özel Izmir Amerikan Lisesi Halkla llişkiler Mü- dürü Makbule Kasah ise bu açıklamanın kendilerine ulaşmasmdan sonra açıkla- mayı velilere ve öğrencile- re gönderdiklerini belirtti. Çin'dekaraoke ve taiji salgını Pekin'de güneş henüz yeni doğuyor. Kenrin parklanndan sabaha kadar ılık bir folk müztği yayılıyor çevreye. Öğretmenlerin verdiği komutlarla gruplar halinde çoğu yaşlı kadın ve erkek sabah sporlannı yapıyorlar. Taiji, Batı'da döğüş sanatı olarak adlandınlan binlerce yıllık gelenek. Yılların etkisiyle göz kapaklan daha çok inmiş çekik gö/Jer hu/ur dolu; kulaklar, yere bırakılıp sesi sonuna kadar açılmış teypten yayılan müzikte. Yavaş yavaş kendi etraflannda dönüp kollannu ellerini, bacaklannı gerip, sonra gevşetiyoıiar. Ba/ı gruplar hareketlerini kılıçlarla yapmayı tercih ediyor. Vaşlı gruplann yanında gençter hareketlerini disco müzik eşliğinde yapıyor. Güneş, \ ükseMikçe taiji gruplan dağıhyor, gençler işlerine, okullanna gidiyor. Akşamlan caddelerde, sokaklarda sıra sıra dizili girişlerinde kocaman KT\ tabelalan asılı oteller, barlar Pekinlileri "Karaoke TV r> ü eğlenceye davet ediyorlar. Japonya'dan ithal edilen Japonca "kara-boş" ile İngilizce orkestra sözcüğünden türetUmiş karaoke, Çin'de en yaygın eğlence. Gençler etlerinde mikrofon, gözleri ekrandaki şarkı sö/Jerinde. görünmeyen orkestraya eşlik ediyorlar. Taiji ile karaoke, yeni Çin'i anlatan iki simge adeta. Toplu sporla sergilenen binlerce yıllık felsefe, görünmeyen orkestra eşliğinde eğlence bir arada. Tıpkı 1 mihar 200 bin nüfuslu Çin pazanndan çokuluslu tekellerin pay kapma savaşına rağmen dünya üzerinde dev bir sosyalist ülke olma potansiyelinin birlikte oluşu gibi. (Fotoğraf: HATİCETUNCER) Islah çalışmalan TEMA Vakfı tarafindan gerçekleştirildi Taşlıyayla merası otlatmaya açılılı FİLtZGClVlCŞ Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandır- ma Vakfı'nca (TEMA), Bolu Semen Sıradağ- lan'ndaki Taşlıyayla Mera'sındabaşlatılan ıslah projesi iki köyün hayvancıhk üretimini dışan- ya bağlı olmadan sağlayabileceği noktaya gel- di. İki yıl sonra hayvanlannı meraya salıveren köylüler, "yörelerinin çöl olmasına izin verme- yecekkrini" söylediler. TEMA Vakfı'nın, Bolu Seben ilçesinde Koz- yakave DedelerKöyleri'nde I994yıhndabaş- İattığı ıslah çalışmalan sonunda, meralarönce- ki gün otlatmaya açıldı. Açılış nedeniyle mera alanında yapılan törene Bolu valısi Nusret Mi- roğlu. Seben Orman tşletmeleri Müdürü Oğuz Tüfekçioğlu da katıldı. Açılış töreninde konuşan TEMA Vakfı Ge- nel Müdürü, Ümit Gurses, vakıflannın önce- likli olarak mera ıslah projeleriyle ilgilendiği- ni belirterek, "U/manlanmız.çokazbirkaynak- la meradakiotlatmayı disiplin altına alarak. me- ralann ıslah edilcbileceğini ve meralardan y arar- lanacak olan köylulerimiz başta olmak üzere. ül- kemizde de et, süt yapağı üretiminin 3 hatta 5 katı artabilcceğini Hade etmişledir *' dcdı. Taşlıyayla mera ıslahı proje koordınatörü, Turgut Çelikol, iki yıl önce mera alanının duru- munu \e bugünkü sonuçlan şöyle anlattı: "Köyün hayvancıhk üretimi sırasında köy dı- şuıa verdiği paralan ortadan kaldırmak istedik. Köylii köy cuşından 330 ton ha>\an yemi satın alıyor. Buna karşılık da 2000 civannda 10-12 ki- lo ağuiığında koyun satıyor. Bu y üzden merala- nn verimliliğini iki veya 4 katına çıkarabiiir mi- yiz diye düşündük. İkinci olarak da köylülerin ormandan ve meralardan açma eskiden ziraat yapıp terkettikleri arazilerde hayvan yemi üre- terek aynı zamanda erozyonu önlemev i amaçla- dık. Bütün bu proje için 1 miiyar 285 milyon li- ra öngördük. Bu paranın yüzde 60'uıı TEMA olarak veriyonız, Yüzde 30'unu da köylüler ken- dileri katılım olarak sağlıyorlar. Projemizin iki yıllık çalışması sonunda bir kilo ot üretimini 200 İiraya maletmiş olduk. Buna göre de bir kilo eti- miz 1400 İiraya mal edilmiş oldu. Kozyaka hiç- kimseye mulîtaç olmadan köyünde 15 bin 500 küogram et, 151 ton süt ve 4,5 ton da yün üreti- mini yapacak hale gektL" Kozyaka köyü muhtan,fcosetDemirel ise TE- MA'nın başlattığı çahşmalarla köylülerde neşe ve heyecan oluşruğunu ve köye göç olduğunu anlarak şöyle devam etti: "Yıllar önceden beri Kozyaka'da arazbn <A- muş ne farkeder diycnler şimdi arazisine sahip oiabilmek için teknisy enlerigecevanlanna kadar mesai yapmaya zoıiuyorlar. Karnımızı layıkıy- la doy urnıak, milli ekonomimize katkıda bulun- malCkalkınmakistiyuruz Yöremiziülkenıiziçöl yapmayacağız. Türkiye çöl olmasın." RASGELE /RAÎFERTEM Gövdenizde baş. Başınızda saçlar. Sarmışlar sarma- lamışlar başınızı. Elinizi atıyorsunuz, parmaklannızı ok- şuyortar. Bir gün bir berber. Usturayı vuruyor, kazıyor. Tepe- niz açılıyor. Güneş vurdukça parlıyor. Elleriniz kayıyor. Gören şaşınyor. Nedenini soruyor. Yanrt berberden. Başınıza bir kel düşerse! Ne olur ne olmaz. Saçları- nız dökülmesin. Bir daha bitmemek üzere kazıdım te- penizi. Hiç olmazsa yandaki saçlar kurtulsun. Şimdi soracaksınız. Nerden aklınıza geldi. Böyle bir olay mı var? Var ya! Geçen gün Milliyet gazetesinde gördüm. Or- manı korumak için, dağın tepesini kazımışlar. Ağaçta- n tümden kesmişler. Sözde bir yangın çıkarsa. Heli- kopterler gelecek. Konmaya yer bulacak. Gelen bu helikopterler, orma- nı koruyacak. Korunacak orman kalmamış ki. Neyi koruyacak. Ra- hat olsunlar, yangın çıkmaz artık. Yanacak ağaç yok. Yangın da olmaz, olamaz. llgililerin rahatı kaçmaz. Amaç yangın çıkmasını önlemek değil mi? Ağaç olmayınca yangın da olmaz... Nedense amaçlaaracı kanştırıyoruz. Meyve bahçe- lerini kesiyoruz. Içine fabrika kuruyoruz. Fabrikada meyve suyu sıkacağız. Meyvesi olmayınca suyunu na- sıl bulacağız? Zeytinleri kesiyoruz. Yerine zeytinyağı fabrikası ku- ruyoruz. Meyveyi, zeytini nereden bulacağız? Globalleşiyoruz ya! Dışarıdan alınz... Yakında kerestemizi, odunumuzu da dışarıdan ala- Kel Başa Şimşir Tarak... cağız. Buğday, bakla, nohut almaya başladık. Etimizi de. Odun da alsak ne olur? Ne olacağımızı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hükümetler neden çatlayıp patlıyor. Açlık kapımızı ça- lıyor Kendi olanaklarıyla doyunan, bannan birkaç ül- keden biriydik. El kapılarına düştük. Avuç açmaya başladık. Dış yardım peşinde koşuyoruz. Borç arıyoruz. Verenler de azalmaya başladı. Zaten amaç bızi olanaksız bırakmak- tı. Başardılar. Başardık... Soldaki partileri köşe kapmaca oynayan bir ülkede! Başka ne olabilirdik?.. Geçen gün Ferro'yu da yitirdik. ipço'dan sonra Fer- ro da aramızdan ayrıldı. Kızılağaç öksüz kaldı. Ipço, Ferro avcı dostlarımızdı. Kızılağaç'a domuza gittik mi, onlar karşılardı. Ormanı avuçlannın içi gibi be- lirlerdi. ipço bizi yerleştirirdi. Ferro sürekçilerin başın- da. Domuzlan eliyte koymuş gibi bulurdu. İş tüfeğin ge- risinde olana kalırdı. Hiç unutamam bir gün. Ferro'nun sesi gümbürdü- yor. "Geliyor, geliyor." Tam da benim üstüme doğru. Şaldır şaldır geldi. Tam yanımda ses kesildi. Ferro ba- ğınyor. "At! At!" Bir şey göremiyorum. Bakınırken ses uzaklaştı gitti. Ferro karşıma dikildi. "G/dersen/z bu- lamazsınız. Buluruz göremezsiniz. Görürsünüz vura- mazsınız." Söyleyecek bir söz bulamamıştım. İbrahim, Ferattin. Aramızda artık yoklar. Düşünüyo- rum da! Ormanlar yakılıyor, kesiliyor, bitiyor. Ipço'lar, Ferro'lar! Kahnndan mı ölüyorlar?.. Yaban hayvanına da doyunacak barınacak yer kal- madı. Ormanlar, tarlalar, avlaklar! Teneke uygarlığına kurban edildi. Insanoğlu doğayı yaratmadı. Doğa insanı yarattı. Yaradanı yok ediyoruz. Sonumuz? Rasgele... Aziz Nesin Erguvan Şenliği 'nde İstanbul Haber Servisi - Aziz Nesin, ölümünün birinci yıldönümünde Çatalca'da anılacak. Her yıl düzenlenen Çatalca Erguvan Şenliği'ne Çatalca'da olduğu sürece aksatmaksızın katılan Aziz Nesin, geçen yılki şenliğin birinci gününde yaşamını yitirmişti. Bu nedenle Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, bu yılki Erguvan Şenliği'nin ilk gününde Nesin Vakfı'nın tüm üyeleriyle birlikte Aziz Nesin'in anılacağını belirtti. Başkan Aykut, "Aziz Nesin gibi dünya çapında büyük bir yazann adının ilçemizle birlikte anıhnası, bizün için gerçekten onur verici bir olaydır. Aziz Nesin'ler bu memlekete kolay geuniyor. Nesin, yeri doMurulamayacak bir yazar ve düşünce adamtdır. Erguvan scnliklerimize her yıl onur konuğu olarak katılırdı. Bu nedenle yine şenliklerimizin ilk gününde Nesin V'akn'nm tüm üyeleriyle birlikte Aziz Nesin'i anacağız" dedi. 1984 yıhndan beri Nesin Yakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, Aziz Nesin'i bu yıl, bir hafta süreyle gezilebilecek bir fotoğraf sergisi ve "Güç olan kahramanca öbnek değil, kahramanca yasamakür" adını verdikleri bir dia gösterisiyle birlikte anacaklannı söyledi. Aziz Nesin'in oğullan Ali, Ahmet ve Ateş Nesin'le birlikte böyle bir programa karar verdiklerini belirten Fırat Aykut, yazan seven herkesi bu sergiye ve dia gösterisine davet etti. Nesin'in bütün çocuklannın ve Vakfın bütün üyelerinin de hazır bulunacağı Çatalca 5. Erguvan Senlikleri 4-5-6 temmuz tarihleri arasında yapılacak; Fotoğraf sanatçısı İsaÇelik'in fotoğraflanndan oluşan Aziz Nesin Fotoğraf Sergisi de 4 temmuzdan itibaren bir hafta boyunca ücretsiz gezilebilecek. ^ *
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle