01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Uluslararası Salgm Hastalıklar Ofisi, belli koşullar altında İngiltere'den hayvan ithalatı yasağını kaldırdı Delı ineğeşarûı tahliye •Uluslarası Salgın Hastalıklar Ofısı'nın Fransa'da >apılan toplantısmda, sıkı kontrol altında İngıltere de dahıl olmak uzere Fransa. Is\ıçre, Portekız ve Kuze> Iranda'dan et ıthal edılebıleceğı karara bağlandı •Ta\ sıye karannı uluslararası tıcarette geçerlı karar olarak kabul eden Dunya Tıcaret Orgutu de tıcaret yasağı ıle ılgıh aynı çerçe\ eyı esas almayı kararlaştırdı \HMETÇELİK Uluslarası Salgın Hastalıklar Ofısı (Ofıce Internatıonal Destepızootıes) delıınekhas- talığı nedenıv le belırlı ulkeler ıçın kovduğu ha\\an ithalatı vasağını "şartlT olarak kal dırdı Gereklıdenetımko^ul- lan venne getınldıgı surece İn- gıltere de dahıl olmak uzere Fransa lsvıçre Portekız \e Kuzey Irlanda dan et ıthal edı- lebılecek Lluslarası Salgın Hastaiıklan Ofısı nın karan- nı tav Mve \ e uluslararaM tıca- rette geçerlı karar olarak ka- bul eden Dun> a Tıcaret Orgu tu de karar çerçev esınde tıca- rete \ asaklama getın lemev e ceğını ılan ettı İthalat sartları I BSE gorulen ulkeler hastalıgı ıhbarı zorunlu ha>talık kabul edecek I Hastahklı ha>vanlar hemen ımha edılecek • Hastalığın gorulduğu ulkelerdebuzağılar meklerden ızole edılecek • Hukumetler veterıner semslen ve ızleme değerlendırme sistemı kuracaklar • Ge\ ı* getıren hav\anların et \e kemık unlan besıde kullana- mavacak • fhracat ı^ın ->eçılmı> ügırların BSE lı ve>a BSE >uphelı anaların vavrulan oimadığını kanıtlamak ıçın ı^aretlendıkten sonra iaglık sertıfıkaM ıbraz edılecek BILGİSAYARL4ŞT1- lstanbul Tıtaret Odası'nda faalıvete geçen \enı tıcaret sıcılı, bılgısavarla calışacak \e ışlemler en geç \arım saatte bıtecek. Bürokrasi ve rüşvete karşı özelleştirme •Tıcaret sıcıllen buyuk ıllerde de tıcaret odalarına bağlandı EkonomıSerMSi 20 ma\ista Fransa da vapı- lan toplantı\a Turkıve adına katılan Tanm Bakanlığı ko- ruma Kontrol Genel Muduru Mchmet \han,alınantedbır lerç.erçe\evinde hastalığın go- rulduğu ulkelerden ithalat va- pılabılecegını sovledı Fransa da vapılan toplantı- da alınan karann çeşıtlı vap- tınmlar ıçerecek şekılde bag- lavıcı olmadıgını belırten Mehmet \ltan "Bırhaftasu- ren toplantıda. katüımcı ul- keler. Kendılen dogrultusun- da karar çıkarmak ıçın uğ- raştı Bu nedenle karar o\ bır- lığı ık alınınadı. Orneğm \me- rtka, karara hrçbırzaman u\- ma\acağını belırterek \\ nıpa ulkelennden et ve et mamulu ıthal etmeveceğını deklare et- tı \anı Dun\a Tıcaret Orgu- tu'nun, İthalatı vasaklava- mazsınız uvansına rağmen karara u\ up u\ mamak itha- latı gercekleştırecek olan ulke- lere kaİı\or"dedı karara en çok İngıltere nınmemnunol- dugunu belırten Altan, şovle konuştu "\lman\a, karann bazı nıaddelennı kabul etmedığı- nı belırterek şerh ko> du. Anıe- rıka karara tunıden karşı çı- karken Arjantın kabul etme- dı. ingıltere dışında hıçbır ul- kebu karartardan memmın (4- madı." Alınan kararlann vuksek oranda delı ınek hastalıgı go- rulen ulkelerle hastalığın du- şuk oranda goruldufu ulkele- re avn vaptınmlar ıçerdığını belırten Altan hayvansal urunlenn bu ıkı knteruzenn- den degerlendınleceğını kay- dettı Turkıve nın soz konusu 5 ulkeden hav \ an ıthal edılme- mesı konusunda kovduğu ya- sağı henuz kaldırmayı duşun- medığını belınen Altan "Biz tasağısurdureceğız. Bırsure sonra şarta bağlı olarak itha- lat açılabüır, ancak bu aşama- da zor" dı\e konuştu 'KOBİ'ler kaynaksız rekabet edemez' ANKARA(Cumhun>etBurosu)-Sa- navı ve Tıcaret Bakanı \alım Erez ku- çuk \e orta bov ışletmelenn (kOBl I bu- yuk \atınm ve kavnak sikıntiMnda ol- dugunu belırterek bu ı^letmelenn kav- nak yaratılmaması durumunda gumruk bırlıgı ıçınde rekabet etmelennın olanak siz olduğunu bıldırdı Erez Kuc.uk ve Orta Olçeklı Sanavı Gelı^tırme ve Destekleme Idaresı Ba^ kanlığı nın(KOSGEB)dun\apılange nel kurulunun açılı> konu^maMnda kO Bl lerın ekonomıde onemlı bır verı ol- duğunadıkkatı çekerek "Rekabetın sur- durulebümesı. KOBİ"lenn varlığına da- valıdır" dedı KOBİ lenn gumruk bırlı ğıv le bırlıkte buv uk bır rekabete gırdık lerıne dıkkat çeken Erez bu ı^letmlele- nn kav nak yetersızlığı nedenıvle vatınm v apamadıklarını belırterek "kavnakva- rafılmaması durumunda KOBİ'lenn gumruk bıruğı ıçınde rekabet etmelen olanaksı/" dedı Erez "KOBI'lere ılışkın ekonomık polıtıkalar venıden go/detı geçınlmeh, ve- nı stratejı \e vannmlar gelıstınlmeüdır" dıve konııstu Hıntal bürokrasının \ e m^\ et meka- nızmasının etkısı altında ol- makla suçlanan tıcaret sıcıl lenozelleştınldı Sıcıller Ada- let Bakanlığı ndan alınarak tumuyle tıcaret odalanna bağ- landı Dosva ortammdan bıl- gısayarsıstemınegeçı^lebır- lıkte daha once 15 gunde ta mamlanabılen ışlemlenn ar- tık varım saate ındırılebıle- ceğı belırtılıvor tstanbul Tı- caret Sıcılı lstanbul Tıcaret Odası ndakı ılk gununde $ır- ketlerın hucumuna uğradı Daha once tıcaret sıcıl me- murlukları tarafından takıp edılen tıcaret sıcıl kavıtları Izmırve Adana dan sonra ls- tanbul dada Tıcaret Odası na baglı tıcaret sıcıl müdurluğu tarafından tutulacak Bu ko- nuda Adalet Bakanlığı Sa- na> ı Bakanlığı ve TOBB ara- sında geçen v ıl protokol ım- zalanmıştı Sıcılın Bursa ve Ankarada en geç 27 Hazı- ran akadardevredılmesı ge- rekıvor Devır ışlemıvle bır- lıkte tıcaret MCII ışlemlerıv- le ılgılı butun belge evrak dosv a v e derterler tıcaret oda- lanna teslımedılıjor Dosva- lar teslım edılırken eksiklık ler nedenıv le orta>a çıkacak hukııkı sorunlar Mcilm baa- TICARET SİCİLt ^EDtR? Turk Tıcaret Kanunu na goretacır nıtelıgınde olan kuruluşların şirket kurulu>u unvan değışıklığı ıs mukavelelen genel kurul adres değısıklıgı gıbı şirket faalıyetlerını tescıl ettırmek zorunda olduklan sıcılı ıfade edıyor 1957>ılında çıkarılan 'Tıcaret Sıcıl Nızamnamesı 'ne davanılarak gerçekleş- tırılen tıcaret sıcıl ışlem- lerı buyukşehır tanımına gırmeven ıller- de oteden ben ıl tıcaret odalanna bırakılmıştı lı bulunduğu tıcan davalara bakmakla gorev lı aslıye tıca- ret mahkemesı tarafından ka- rara baglanacak Tıcaret sıcıl memurlugunun dosvaların- dakı kavıtlarla ılgılı herhan gı bır bılgı \e belge noksan lıgıtespıtedılmesıhalınde ıl gılılerden belge ulep edılecek ıbraz edılememesı durumun- da îse tıcaret odalarının sıcıl kavıtlan esas alınacak De- \ ırden oncekı ışlemlerden devreden sorumlu tutula- cak Dev ırden sonra tıcaret sı- cıl memurluklarındakı me- murlar ıse adhvelere aktanla- caklar Adalet Bakanlığı bunvesın- de faalıvet gosteren lstan- bul da ve Kadıkov dekı tıca- ret sıcılı memurluklarının dünden ıtıbaren İTO vadev- redılmesıvle tıcaret sıcıl ka vıtlannm v uklendığı bılgısa- yarlar şirket kuruluşu sahıs ve şirket genel kurullarının tescılı veterlılık belgesı alm- ması gıbı ışlemlen buv uk ol- çude kolaylaştıracak Devır nedenıvle 15 gundür ışlem >apılamaması yuzunden ılk gun buyuk bır ızdıham yaşan- dı Artıkdosvalannşırketyet- kılılerı ve ılgılı kışıler dışın- da herkese venlmeyecegını belırten İTO Yonetım Kuru- lu Başkanı Mehmet N ıklınm. "Dosvalann aslı değıl sadece fotokopılen venlecek. Bügı- lervee\ raklarelden de dolaş- mavacak Dosvalardakı ek- sıklıkler \ee\ raklann kav bol- ması. daha once şirket ortak- lan arasındada guvenszhk or- tamı varatabılıvor ve mahke- melerde problemler çıkıvor- du"dıye konuştu lstanbul da halen tıcaret sicılıne kayıtlı 215 bın 466 şııket bulunuvor BENCE İZZETTİN ÖNDER Çekirdeği Sorgulamak Toplumumuz gıderek radıkalleşıp sertleşıyor Sosyolojık olarak boyle bır oluşumu tek nedene baglamak dogru olmamakla beraber hâkım nedenı saptamak hem olası hem de gereklıdır Toplumsal oluşumları anlayabılmek ve sosyal mucadelelenn yonunu belırleyebılmek açısından, hâkım neden saptaması yapmak kaçınılmazdır Bence hâkım neden ekonomıktır Radıkalleşme olgusu sadece bızım toplumumuza ozgu de degıldır Gelışmekte olan çevresel konumdakı hemen tum ekonomılerde bu olgu yaşanırken daha yumuşak olarak ve farklı duzeylerde seyreder bır bıçımde benzer olaylar ılen kapıtalıst ekonomılerde de yaşanmaktadır Kaldı kı Fransa'dakı son olaylar, pek de oyle yumuşak sayılmaz1 Ilen ekonomılerde de kokten dıncılık etnık ayınmcılık vb oluşum ve goruntuler Jiızla gundeme gelmektedır Tum bu oluşumlar bızı bır tanıya gotunmektedır Yabancılaşma1 Ilerı toplumlarda gozlenen yabancılaşmanın henuz buyuk çatışmaya donuşmemış olması uzun ve koklu mucadele ve kazanımlar yanında, sıstemın hâlâ kulla nabıleceğı alanların bulunması ıleaçıklanabılır Bızım gıbı çevresel konumda ve kalkınmakta olan ulkelerde ıse sıstemın kullanabılecegı alanlar dar olduğu ıçın sosyal olaylar çatışmaya donuşmektedır Goruluyor kı toplumsal yansıyış bıçımierı farklı olmakla beraber sorunların esası her ıkı ekonomık yapıda da aynıdır Sermaye uzerındekı mulkıyet hakkı ozgurlugunun oluşturdugu demokraa sorunu1 Sermaye uzerındekı mulkıyet yapısı ılk gunden berı demokrası sorgulamasını gundeme getırmıştır Feodalızmde de kapıtalızmde de sorunun goruntusu değışmış ama ozu aynı kalmıştır Sermaye uzerındekı mulkıyet hakkı bınncı aşamada, sermaye sahıbı olmayanlara antı-demokratık dayatmalarda bulunur Iş bununla kalmaz, ıkıncı aşamada yanı sermaye belırlı ellerde buyudukçe kuçuk sermaye esnaf vb gıbı buyuk sermaye-dışı gruplara da dayatmalarda bulunur Boyle guçlu bır konuma gelen sermaye toplumun hıçbır kesımı ıle dıyaloğa gırmeyecegı gıbı uzlaşmaya da yanaşmaz En guçlu orgut olan devletı onun baskı ve ıdeolojık aygıtlannı ele geçınr Medyayı, akademıyayı ele gecınr Son unıversıte tasansı bu gelışmenın bır ıfadesıdır Işte bu aşamada mucadele şıddetlenır Çunku sıyaset yolları kapanmıştır Boyle bır mucadele anlamlıdır ancak yeterlı degıldır Zıra tanh şunu gostermektedır kı bu tur mucadeleler pay alma mucadelesı boyutunu aşmadıkça alınan pay gıderek ufalmaktadır Uluslararası gelır dağılımı ve ulusal gelır dagıhmı gelışmelerı bunu gostermektedır Ustelık boyle bır mucadele merkezdekı çekırdeğın hoşuna da gıtmektedır Zıra boylece dıkkatler, çekırdekten uzaklaşmaktadır Bu yanılgıya duşmemek ve ana çekirdeği sorgulamak mucadelenın yonunu belırlemelıdır Gerçek anlamda demokrası de bunu amırdır Zıra gunumuz koşullannda sermaye lıberalızmı halk uzerınde baskı demektır ÇIFTÇI DOSTU/S4DUJAHlSlMt ANTALYA - Turkıye de "ozelleştırme" veya' serbest pazar ekonomısı sloganla- n ıle ortaya çıkan yağmacı zıhnıyet ekonomımızın çökuş nedenı olarak bugune kadar hep tarıma yapılan destegı gosterdı Tarımsal KİT lerın ve tarım satış kooperatıfle- nnın butçeyı yıyıp bıtırdığı ıle- nsuruldu Sıksıkda'Aaracfe- lık' ılan edıldı Hem de en yuce makamlar tarafın- dan 1 Aslında bu ıddıaların hıçbırı gerçekçı degıldı Eko- nomının krıze sumklenme- sının en onemlı nedenlerın- denbın tanma desteğın kal- dınlmış olmasıydı Hukumetler holdınglerle kucaklaşıp çıftçıye sırtını do- nunce topraktan yetışen tum urunler destekten mahrum kaldı Tanmda once durak- lama ardından da buyuk bır genlemeoldu Bununenacı orneklerınden bırını şımdı çıçek uretımı ve ıhracatında yaşıyoruz' Eğer devletı çıçek uretı- mını destekleseydı hangı hedeflere ulaşabılırdık Ve- ya tam tersı desteklenme- dığı ıçın çıçekçılığımız han- gı noktada Bunun hesabı- nı oddı yapmazsak hıçbır he- defe ulaşamayız Ustelık batarız 1 Hesaplar meydan- da Eğer hukumetlerımız Kenya Kolombıya Fas is- panya ve Israıl hukumetlerı kadar olaya cıddı bakmış ol- saydı, Antalya da 10 yıl on- ce 70 dekarla başlayan "ıh- racata yonelık çıçek uretı- mımız şımdıye kadar butun Akdenız ve Guney Ege bol- gelerıne yayılmış olacaktı Belkı de on bınlerce dekar arazı çıçek bahçesıne done- Ihracatın Çiçeği Soldu ceKtı Ha>aı o eeaemea ğımız 2 katrılyon dal yerıne 10 katrılyon dal çıçek urete- bıleqektık Kalıtelı çıçeklen mızle dış pıyasalarında fırtı- nalar estırecektık Boylesıne bır zengınlığe ve guzellığe kavuşabılmesı ıçın devletın ılk ağızda 10 mılyon dolarlık bır desteğı goze alması yeterlı olacaktı Devlet alışverışten gene de kârlı çıkacaktı Zıra bu zen- gınlıklerden dogacak gelır- lerden fazladan alacağı ver- gılerle uretıcıye ve ıhracat- çıya verdığının 10 veya 20 katını gen alabılecektı' Ama ne yazık kı ışe kaz- ma kurekle başlayan ve be- lırsızlık ıçınde geleceklerını rıske eden cesur kesme çı- çek uretıcılerı ve ıhracatçı- ları bu guzellıklen sıyasal ık- tıdarlara dınletemedı Kesme çıçek ıhracatımız her yıl hazıran ayı başında sona enyor, ekım ayında ye n aen Daşlıyor Nıtekım bır- kaç gun once son partı çıçek- ler de İngıltere ye yollandı Artık hızlı bır uretım donemı- ne gırecegız Para dışında herturlu hazırlıklartamam 1 Geçen yıla gore ekım alan- lannda belırgın bır artış yok Daha şımdıden uretımde faz- lalık olmayacağı bellı oldu Bunun nedenı çok açık Ure tıcılenn malı guçlen yetersız Hemen hepsı para sıkıntısı çekıyor Ihracatçı-uretıcıler daha 1994 yılından kalma destekleme paralannıala- madı Mılyarlarca lıra alaca- ğı kâğıt ustunde duruyor 1 Çıçekçılık pıyasasındakı para sıkıntısı kendılığınden yenı sıstemlerın ofuşmasına yol açtı Omeğın para sıkın- tısı çeken uretıcılerın elınde- kı devlet bonolarını yarı fı- yatla toplayan tefecılere halk "tefe-bank" adını taktı Zı- raat Bankası nın kredılen ye- terlı değıl Özel bankalann kredı faızlen v ^ / u ^ek ' Antalya da yerlı ve yaban- cı tunstler denızde sennler- ken çıçek uretıcılerı hem sı- caktan hem de parasızlıktan cayır cayır yanıyor Serala- rın ıçınde ve dışında tam bır bunalım var Uretıcıler bır yandan seralara dığer yan- dan da banka ve tefecılere koşarken çıle doldunjyor' Ihracat kaderine terk Bu kadar sıkıntı yetmıyor- muş gıbı Yılmaz hukumetı çıçek uretıcısıne ve ıhracat- çısına yenı bır darbe daha vurdu Bu arada THY de ye- nı bır sorun yaratmakta ge- cıkmedı Hukumet 1986 yı- lından berı çeşıtlı değışıklık- lere uğrayarak bugune kadar devam eden "naklıye deste- ğı' nı bırden bıre kaldırıverdı THY de şımdıye kadar bır kutu karanfilı 15 ıle 16 kılo sa- yarken geçen gun 20 ıle 22 kılodan ışleme koymaya baş- FOR WINDOWS Sadece Turkıye nın değıl dunyanın en gehşmış teknık analız programı olan MetaStock tan buyuk yenılık Şımdı MetaStock for VVindovvs Version 5 I Turkıye de Wmdows ortamının sağladıgı yenılıklerle teknık analız şımdı çok daha kolay İşte Windows ortamının sağladığı yeniliklerden sadece birkaçı: / Surukle Bırak (Drag and Drop) Ozellığı / Sağ tuş menulen / Datalan ve gostergelen Mıcrosoft Elxcel e kopyalayıp yapıştırma ozellığı / 80 ın uzennde gosterge ve grahk / Tek bırgrafık ıçınde lOpencereye kadar goruntuleme olanağı / Kendı gostergelennızı yaratma olanağı / Gehşmış formulasyon dılı / Farklı ışlem sıstemlennı karşılaştırabılme olanağı / Bırleştınlen grafıklerde tanhlerın otomatık olarak duzenlenmesı / Bır ekranda ıstedığınız kadar grafığı yerleştırebılme ve kaydetme ozellığı / Bırden çok enstrumanı tek grafıkte bırleştırerek avnı anda ızle>ebılme olanağı Üstelik data aktarım programı Dovvnloader ile birlikte MetaStock'a sahip olmak şimdi çok kolay. Çok avantajlı kampanyadan MetaStock for Wındows Equıs Int fırmasının urunu olup BDPAŞ Equıs Int urunlennın Turkıye dekı tek vetkılı dıstnbutorudur ınmak icin hamfin bîz Sogaziçı Data Pazarlama A Ş Gazetec ler Sıtesı Matbuat Sokak No f 5 Esentepe lstanbul Tel O2I2 2I2 83 00 Faks 0 2I2 2128325 ladı Boylece kendılığınden yenı bır zam gelıverdı Arka arkaya gelen bu ıkı darbe kolaylık ve destek bekleyen ıhracatçı ve uretı- c ler arasında şokyarattı Çı- çekçılıkte rekabet halınde ol- duğumuz ulkeler bıle ıstese Turk çıçekçılığıne boylesıne darbeler vuramazdı Onu muzdekı 1 ekımde ıhracat başladığı zaman çıçek ıhra- catçılanmız malıyetı arttıran bu karariar yuzunden dunya pıyasalannda bır haylı zorla- nacak Belkı de çıçek ekı mınden vazgeçecek Çıçek ıhracatçılar? ve ure- tıcılenne gore desteğı sıfır layan Mesut Yılmaz huku- metı altın yumurtlayan ta- vuğun başını kestı THY 1986 ıle 1990 yıllan arasında bır kılo çıçeğı Avru- pa ulkelenne 75 sente go turdu Bu arada devlet deıh racatçıya bın dalda 5 dolar destek verdı Kılo başına 17 sent 1990 yılında THY zarar ettığını ılen surerek bır kılo çıçeğın naklıyesını 75 sent- ten bır dolar 20 sente çıkar- dı Bu zam karşısında çıçek çıler çok buyuk bır sarsıntı ge- çınnce hukumet bır dolar 20 sentın 45 sentını THY ye destek parası olarak odeme- yı kabul ettı 1992 yılına kadar ıhracat bu olçuler ıçınde de- vam ettı Ancak devlet borç- lannı odemedığı ıçın THY an- laşmaları ıptal ettı Ihracatçı- lara da 'bır dolar 20 sentın tamamını verırsenız çıçek lerınızı naklederım dedı Hukumet THY yı ıkna ede- meyınce sıstemı değıştınme- ye karar verdı Desteğı 50 sent olarak ıhracatçıya ver meyıonerdı Buduruma go- re ıhracatçı THY ye bır dolar 20 sentı odeyecek bunun 50 sentını de devletten ala- caktı Ihracatçılar devlete guvenmedıklen halde buan- laşmayı kabul etmek zorun- da kaldılar Ama ne yazık kı bu anlaş ma da 1993 yılına kadar sur- du Çunku devlet 50sent- lık destegı odemedığı ıçın ıh- racatçılar buyuk bır ekono- mık knzıçınesuruklendı Tur kıye ye her yıl mılyarlarca do- lar dovız getırmesı hesapla- nan çıçekçılık sektoru tam bır bunalımagırdı Bu arada THY sankı buyuk bır lutufta bulu- nuyormuş gıbı naklıyede 4 sentlık bır ındırım yaptı Her ıkı veya uç yılda bır değışen kararlar ıhracatçı- lan bezdırmıştı ama ışler ge- ne de kor topal 1995 yılı so- nuna kadar devam ettı 1996 yılı başında en buyuk darbe geldı Hukumet 50 sentlık naklıye desteğını tamamen kaldırdı ve çıçek uretımını de ıhracatçısını da kaderı ele başbaşa bıraktı Surecek. Aktif Pazarlama'dan hileli satış y Turkocağı Caö 39 Cağaloğlu/ISTANBUL TEL 512 O5 O5 FAX 514 07 51 / Aktıf Pazarlama'dan geldıklerını soyleyen satış elemanı, şırketlerının market kuracağını, bu nedenle reklam amacıyla çevreden 10 apartman seçtoklennı belırterek her apartmandan 1 'er daıreye 1 mılyon lıralık hedıye çekı verdıklermı bıldırdı. Bu arada hedıye zarfı da verdıklennı kaydeden Aktıf Pazarlama satş elemanı, zarfların ıçınden çamaşır makınesı, bulaşık makınesı, buzdolabı, televızyon, halı yıkama makınesı ve daha kuçuk hedıyeler venldıgını vurguladı. Zarfların boş çıkması halınde katalogdan begenecegımız bır hedıyeyı vereceklerını soyledıler. Ben de tencere takımını seçtıgımı belırttım. Bunun uzenne bana bır senet hazırlayan satış elemanı, sozleşmeye bır ay oncesının tarıhı olan 23 Nısan 1996'yı yazmışti. Sozleşmede yazılan tanhın hatalı olduğunu hatııiatmama karşın, satış elemanı bunun onemlı olmadığını vurguladı. Bu cıddıyetsız davranış karşısında huzursuzlanınca, şırketın telefonunu satış elemanından alarak goruşme yapmak ıstedığımı soyledım. Ben telefon ederken satış elemanı sozleşmeyı alıp gıtmış Daha sonra sozleşmeyı ıptal ettırmek ıstedığımde, bır haftalık surenın dolduğunu soyleyen yetkılıler, tencerelerı almaktan başka şansım olmadığını belırttler. Hatıce Doğan / İSTANBUL T üketıcılenn kapıdan satışlarda sozleşmelerı ıptal ettırmek ıçın 1 haftalık ıtıraz suresını değeriendırmelerını engellemek ısteyen pazarlama firmalan uzun zamandan berı bu yontemı kullanıyor Daha oncekı yazılanmızda pazarlamacıların gelıştırdığı hılelı satış yontemı ne karşın okurlanmızı uyarmamıza karşın benzerı şıkâyetlerın ardı arkası kesılmıyor Okurumuz Hatıce Doğan da aynı şıkayetle bıze başvuran okurlarımızdan yalnızca bınsı Okurumuza noter aracılığıyla sozleşmenın ıptalı ıçın ıhtarname çekmesını ıhtarnamede sozleşme tarıhının yanlış yazıldığını vurgulamasını soyledık Ayrıca okurumuzdan II Tuketıcı Hakem Heyetı ne başvurmasını ıstedık Aktıf Pazarlama fırmasıyla yapılan ılk goruşmeler sonuç vermedı Sozleşmenın ıptalıne yanaşmayan firma yetkılılerı, tanhın yanlış yazılma ıhtımalı bulunmadığını gerekçe olarak gosterdıler Okurumuzun sozJeşmenın ımzalandığı ıddıa edılen tarıhte yurtdışında olduğunu ıspatlaması uzenne pazarlama fırması Tarıh hatası olamaz gerekçesınden vazgeçmek zorunda kaldı Bu arada okurumuzun şıkâyetıyle ılgılı II Hakem Heyetı nden yapılan açıkfamada, aynı firmaya yonelık başka şıkâyetlerın de bulunduğu beltrtılıyordu Yetkılıler, fırmayı denetlemek uzere eleman gondenleceğını vurguladılar Ilk başta sozleşmeyı ıptal etmeye yanaşmayan Aktıf Pazarlama fırması, II Hakem Heyetı'nın de konuyla ılgılenmesı uzenne fıkır değıştırerek anlaşmayı ıptal ettı • Hemen teslim kampanyalar baş ağntıyor Kurtuluş'takı Istıkbal Bayıı Kaya Hatı Tıcaret'ten nısanın 17'sınde 4 adet Selın yatak alabılmek ıçın 3 mılyon 800 bın lıra peşınat odeyerek bır sozleşme ımzaladım Yatakların bır hafta sonra teslım edıleceğını soyleyen yetkılıler, benı arayacaklarını bıldırdıler Defalarca goruşmemıze karşın Istıkbal Bayıı sozunde durmayarak vaat ettığı tarıhte yatakları teslım etmedı. Bu arada evım çok rutubetlı olduğu ıçın soz konusu yatakları bazalları olmadan kullanamayacağımı duşunerek 4 yatak yerıne 2 tane ıkız yatak almaya karar verdım Peşınatın uzenne yaklaşık 450 bın lıra ek para odedım, Aradan ıkı ay geçmesıne karşın, bana ıstedığım yataklar hâlâ teslım edılmedı. Her seferınde bır hafta sonra teslım edeceğız cevabıyla karşılaştım. Pehn Guven / İSTANBUL S on gunlerde sık sık rastlanılan şıkâyetlerden bırısı de hemen teslım" kampanyalarında peşınatın alınmasına karşın urunun teslım edılmıyor olması Gazetelere verdıklen boy boy ılanlar ve televızyonlarda yayımlanan reklamlarla kampanyalarını duyuran uretıcı fırmalar aynı duyarlılıgı tuketıcılerıne karşı gostermıyorlar Tuketı- cılere çogu zaman ıkı seçenek kalıyor Ya aylarca bekleyıp kampanyaya gırdığı urune kavuşmak ya da sozleşmeyı ıptal ettırıp peşınatını gerı almak Bu seçeneklerden bırını seçmek zorunda kalmak ıstemıyorsanız kampanyalı satışlardan alışverış etmeden once, urununuzun hemen teslım eoılmeyeceğını oğrenın Eğer teslım edılemıyorsa bu rıske gırmeyın Okurumuzun şıkâyetı uzenne aradığımız Kurtuluş'takı Istıkbal Bayıı Kaya Halı'nın ortaklanndan Turan Kaya gecıkmenın uretıcı firmadan kaynaklandığını ıddıa ettı Uretıcı fırmanın sozunde durmadığını soyleyen Kaya, muştenlenne karşı mahcup olduklarını bıldırerek "Bugun gelecek, yarın gelecek dıye oyalamak zorunda kalıyoaız Uretıcı fırma bıze uzun zamandır mal yollamakta nazlandığı ıçın aramızdakı bayılık anlaşmasını ıptal etmeyı duşunuyoruz" dıye konuştu 9 yıllık muşterımıze bıle aylardır bekledığı yatakları teslım edemedıklerını vurgulayan Kaya, geçen gun muşterımıze başka bır urun satmak zorunda kaldıklannı soyledı Konu hakkında daha fazla bılgı almak ıçın uretıcı fırmayı arayarak Istıkbal Yataklan Otel Satış Muduru Aşkın Aşar Bey ıle goruştuk Yatak sıkıntısı çekmedık- lerını, sıparışlerını zamanında odedıklennı bıldıren Aşar, bayılennın sevkıyatında bır problem olabıleceğıne degındı Gondermış olduğu yatakları bayılerın çoğu zaman başka muşterılenne teslım ettıklerını ıddıa eden Aşar ellerınde okurumuzun ıstedığı yataklardan bulunduğunu anımsatarak Bayı araç yollarsa teslımatı bugun Pelın Guven adına yaparız11 dıye konuştu Bayının elınde o gun boşta araç olmadığı ıçın teslımat aynı gun yapılamadı Bayı ıle uretıcı fırma arasındakı iletışım noksanlıgı yuzunden aylardır peşınatını odedığı yataklara kavuşmak ısteyen okurumuza yatakları bır gun sonra teslım edıldı •
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle