27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 HAZİRAN 1996 CARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Doktorlar uzun süreli açlık grevlerinin, sinir uçlannda iltihaplanma ve tüberküloza yol açtığuıı belirtiyor Bakan Âğar'a 4 istîfa et' çağrısıHÜLYATOPCU/ NECATİ AYG1N İSTANBUL / İZMİR - Doktorlar. cezaevlennde tu- tuklu ve hükümlülenn "6Ma- yıs Ceneigesi ve koşullann dü- zelrilmesi"ıçın başlartıkları açlık grevlennin pMkolojık ve fizvolojik olarak cıddi problemleryarattıgını vurgu- ladılar. tnsan Haklan Vakfı Izmir Şubesi ıle Türk Tabip- leri Birliği'nin açlık grevleri ileilgili olarak y aptığı bır ça- lışmada uzun süreli açlık gre\ - lerinin, deri, saç dökülmesi, geçıci körliik, sinir uçlarında iltihaplanma \e tüberküloza yol açtığı belınıldi. ÖDP, HADEP, SIP, EP ve Demokrasi Banş Partisi Izmir il örgütleri, Buca Cezaevi önünde gerçekleştirdikleri sembolik oturma eylemi ile Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ı ıstıfaya çağırdılar. "6MayTsGendges"nin kal- dınlması \e cezaevindeki ko- şullann düzeltılmesi için baş- latılan açlık grevleri tutuklu ve hükümlülenn sağlık du- rumlannı tehdit ediyor. tHV îzmır Şubesi ıle Türk Tabıplen Birli- ği'nın ortaklaşa yaptığı çalışmada, dok- torlar açlık grevlerinin bazı cezaevlenn- de süresız olarak uygulanması ya da ölüm orucuna dönüştürülmesinin tehlikelerine dikkat çektiler. Doktorlar, Adalet Bakan- lığı'nın Ceza ve Tevkifleri Genel Mü- dürlüğü'nün 1988 tarıhinde yayımladı- ğı genelgeyle doktorlann grevi uzatıcı bal. şeker ve tuz dahil olmak üzere her- hangi bir yiyecek maddesini tutuklulara veremeyeceğini hatırlatarak bu durumun tutuklu ve hükümlülerin sağlığına daha fazla zarar vereceğini belirttiler. Açlık grevlerinde hekimlerin alması gereken ön- Buca Cezaevi önünde gerçekleştirilen protesto evleminde Adalet Bakanı Ağar'ın istifası istendi. (Fotoğraf: NECATİ AYGIN) lemlerin Ekim 1975 Tokyo Bildırgesi"nde belirlendiğine dikkat çekilen çalışmada. hükümlü ya da tutuklulann beslenmeyı reddetmesi durumunda doktorun sonu- cu çok dikkatli düşünmesi gerektiği vur- gulandı. Doktorlar, açlık grevinin insan sağlı- ğı ve vücudun fonksıyonlan üzerinde yaptığı etkileri şöyle sıraladılar: -Kilokaybı: Ilk24 saat ıçınde 800-bin 500 gram, sonraki 10 gün içınde bin kı- logram, daha sonra artan kılo kaybı. Baş- langıçta kiio kaybı sadece tuz ve su kay- bıyla ilgili iken, daha sonra doku kaybı da söz konusudur. Vücut ağırlığının yüz- de 4O'ı kaybedildiğinde yasam tehlike- ye girer. - Beyin ve smirler: Beyin dokusunda kü- çülme olur. Ancak başlangıçta beyinde ödem olduğundan bu küçülmenin farkı- na vanlamaz. Omurilikte incelme ve do- ku bozukluğu. sinir uçlarında iltihaplan- ma olur. - Gözler: Anlamsız bakışlar vardır. Canlılık kaybolur. - Kan: Toplam kan miktan azalır. Kan- sızlık görülür. -Sindirim sistemi: Mide-bağırsak do- kusunda incelme ve bozuklukluklarolu- şur. lştah azalır. 1leri dönemlerde ishal gö- rülür. - KaJp-damar sistemi: Kalp dokusun- da küçülme. nabızda azalma, tansıyon- da düşme görülür. Kan dolaşımı yetersız- liği nedenı ile baş dönmesi olur. Oturma eylemi ÖDP. HADEP, SİP, EP ve Demokrasi Banş Partisi Izmir il örgütleri. Buca Ce- zaev i önünde gerçekle^tırdikleri sembo- lik oturma eylemi ile Adalet Bakanı Meh- nıet Agar'ı istıfaya çağırdılar. Partilerin hazırladığı ortak basın açık- lamasının da okundugu eylemdc. Emek Partisi Yönetim Kurulu üvelerinden Der- viş Altun. 33 cezaev inde aç- lık grevmin sürdüğünü belir- terek. "Bazı cezaevlerinde açhğa yaonlan bedenlerotuz- lu giinleri aştı. Heran, bir ya da birkaç canın v irimüıin ha- berini alabiliriz" dedı. Al- tun. Mehmet Ağar'ın bakan- lığıyla bırlıkte cezaevlerin- de siyasi tutuklulara yönelik Mndirme politıkasının gün geçtikçe yoğunlaştığını sa- vundu Tutuklulann sağlık durumlanndan kaygılı olun- dugu v urculanan ODP. HA- DEP SİPrEP ve Demokrasi Banş Partisi ortak açıklama- sında şu görüşlere yer veril- dr "Cezaevlerinde saldırı- lar barış taleplerini havkı- ranlara, Kiirt sorunu çözül- >ündiyenlere\öneliktir. "Ce- ?aev lerınin bir -.orunu yok- ıır' diyen eski polis şefu şim- diki Adalet Bakanı Mehmet \ğar. can bedeline ka/anıl- nıı<} haklann. bir çırpıda ge- ri alınacağını düşünüvorsa yamlıvor. Yalnı/ AğardeğiL diğerleri de bilmelkİir ki, ma- yıs kararnanıeleri de Vdalet Bakanlığı Disiplin Amirleri Vönetnıenliği de hükümetin meşruiveti kadar tartışmalıdır. Cezaevle- rindeki sorun ise, bir insanlık sorunu- dur.~ Topluluk daha sonra oturma eyle- mi yaparak protesto eyleminı sürdürdü. Oturma eylemınin ardından topluluk. "İnsanlıkonuru işkenceyi yenecek". "Zin- danlar boşalsın tutsaklara özgürlük", "Vılgınlık yok direniş var". "Mehmet Ağar istifa". "Analann öfkesi katilleri boğaeak" sloganları atarak dagıldı. Sakarya KapalıCezae\i'nde tutuklu bu- lunan gazetecı Işık Yurtçu da cezaevle- rindeki baskılan protesto etmek \e açlık grev lerine destek vermek içın bugünden itibaren üç günlük açlık gre\ ıne başladı. Yurtdışına çıkışa vergi kolaylığı• Vergi borçlan dolayısıyla, yurtdışına çıkış tahdidi konulmak üzere isimleri emniyete iletilen kişilere, çıkış yasaklan ayn bir yazı ile bildirilecek. Bu yazıda, borcun mahiyeti, yılı, miktan, vadesi ve ne şekilde tasfiye olunabileceği, çıkış tahdidinin kaldınlabilmesi için ne gibi işlemler yapılması gerektiği'açıkça belirtilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yurtdışına çıkış yasagı konulmasını gerektiren vergi borcu miktan, 50 milyon liradan bir milyar liraya çıkanldı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan Maliye Bakanlığı Tebliği'negöre, 1 milyar lıranın altında vergi borcu bulunan kışiler hakkında tahsil dairelennce yurtdışına çıkış yasağı uygulanamayacak. Tebliğe göre, Amme Alacaklannın Tahsil L'sulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesı uyannca "aciz halde oiduğu tespit editen" borçlular hakkında yurtdışına çıkış yasağı uvgulanmayacak. Yurtdışına çıkış yasağı uygulanabilmesi için, tespit edilen bir borcun bulunması ve borcun teminat altına alınmamış olması gerekiyor. Vergi borçlan dolayısıyla, yurtdışına çıkış tahdidi konulmak üzere isimleri emniyete iletilen kişilere, çıkış yasakları ayn bir yazı ile bildirilecek. Bu yazıda. borcun mahiyeti, yılı. miktan, vadesi ve ne şekilde tasfiye olunabileceği. çıkış tahdidinin kaldınlabilmesi için ne gibi işlemler yapılması gerektiği açıkça belirtilecek. Bir milyar liranın altında borcu olanlar için bildırim yapılmayacak. Tebliğe göre.hakkında yurtdışına çıkış tahdidi konulan kişilerin durumlan dikkatle izlenecek. Borcun 1 milyar liranın altına inmesi durumunda, yasağın kaldınlması için hemen emniyet mensuplanna yeni bir yazı yazılacak. Borca yetecek mıktarda teminat göstenlmese bile, borçluların içinde bulunduklan "zor" durumlar nedenıyle geçici olarak yurtdışına çıkışlanna ızin venlmesi mümkün olacak. a * Ucret artışına enflasyon freni DİE, ücret standardı getiriyor• Hükümet, kamu kesimindeki işçi ücretlerini belirleınede, 1989 yılından bu yana uyguladığı "enflasyon artışlanna göre ayarlanan ücret zarnmı" politikasını değiştırdi. Bu politika çerçevesinde DlE. ücret zamlannın hesaplanmasında dikkate alınan ölçütleri yeniden belirledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Hükümet. 1989 >ı- lından bu yana, kamu kesi- mindeki işçilenn ücret artış- lannda uyguladığı "enflasyon artışlanna endekslenen zam" politikasınıdeğişttrdi. Kamu ışvereren sendikalan. işçilik maliyeti unsurlannı değıştire- rek sabit (yüzdeli) ücret zam- mı uygulamasına gen dön- mek için kollan sıvadı. Bu politika değişikliği çerçevesin- de Devletlstatistik Enstitüsü (DtE). ücretlerin hesaplan- masında dikkate alınan ölçüt- len yeniden belirledi. Ücret zamlannın hesaplan- ması sırasmda. sosyal taraflar arasmda yaşanan kavram kar- gaşasına son vermek üzere yapılan çalışmada. işgücü ma- liyeti kav ramı yeniden tanım- landı. DlE tarafuıdan son şek- lı venlen çalışmada. bugüne kadar kamu ışv erenlerinın iş- gücü maliyetinı hesaplarken dikkate almadığı "evleume, doğumveölümyardımı.çırak- lık \e mesleki eğm'm fonu. lo- kaLkantin,sinema gkleri.spor gideri. dinlenme kanıplann- dayapılan harcama. personel dernekve vakrflanna yardun" ve dığer gıderler de maliyeti oluşturan unsurlararasına ka- tıldı. Kamu işveren sendikalan- nın girişimiyle başlatılan ve üniversıteler ile sendikalann görüşlerinin alındığı çalışma- da. "önce ülkenin ve işletme- nin,sonra taraflann menfaat- lan" ilkesi dikkate alındı. Ka- mu-Iş (Kamu Işletmelen Iş- verenlerı Sendikası) Genel Sekreten Naci ÖnsaL ışçile- re enflasyona endekslı ücret zammı verıldiğınde "pcşin ödeme v-apıldığını"" \ urgulaya- rak "Enflasyon bağlantısını arOk unutmak mecburhetin- deyiz. Fikren unuttuk. Bu oranda arhşlarla birçok işlet- mevi ayakta tutabilmek mûm- kündeğfl"dedi. Enflasyonun. ücretlerin belirlenmesinde esas alınan "tekfaktor" olma- dığına dikkat çeken Önsal. enflasyonun sadece "faktör- krden biri" olduğunu söyle- dı. Önsal, "En önemli faktör, işletmenin ödeme kabiliyetidir. Verimlilik, kâr, enflasy on, gay - ri safi milli hasıla. fert başına milli geürdikkate alınmah" di- ye konuştu. Önsal. Kamu-lş sendika muhabırlenne venlen semı- nerde \ aptıği konuşmada. DlE tarafından, ücretlenn hesap- lanması konusunda yapılan çalışmanın belırlı bir nokta- ya geldıgıni kaydederek "Hâ- İâ taraflar. hesaplama yon- temleri konusunda mutaba- katsağla\Bbilmiş değfldir. Kav- ramlarda birliktelik olmadı- ğı için, zaman zaman kamu- oy u yanıltılabiliyor" dedi. Önsal. seminerde, uzun sü- reli grevlerin yarattığı olum- suz sonuçlara da dikkat çe- kerek grevlerin belli bir süre- yi aşması durumunda "işçi- nin iradesine başvumlmasr gerektiğini savundu. Bazı iş- yerlerinde 1 yıl ve daha faz- İa süreli grevlerin yaşandığı- na dikkat çeken Önsal. grev- lerin bazı durumlarda sendi- kalann inadından dolayı uza- dığını belırtti. Kamu-lş'in verdiği bilgi- ye göre, işgücü maliyeti kav- ramının yeniden tanımlandı- ğı DlE çalışmasında, maaş ve ücretlerin hesabında dikkate alınması gereken ölçütler, şöy- le sıralandı : Çıptakücretter (30 günlük ücret ve maaşlar) - Çalışılan süreler için ödenenler, çalı- şılmayan süreler için ödenen- ler._ Ücretniteiiğiııdediğeröde- meler - Fazla çalışma ücreti, ışgüçlüğü, ış riski temininde- kı güçlük zammı, mali so- rumluluk tazminatı, mahru- miyet yeri tazminatı, vardiya zammı, gecezammı, diğer tazminatlar (Üretim / kalite primi. devam primi, özendi- nci ücret sistemleri ile yapı- lan ödemeler, kasa, yabancı dil, sorumluluk, makam vb tazminatlar) Brüt kazançlar (Giydiril- mış ücretler) - Maaş ve ücret- ler, ikramiyeler, primler (Üc- ret nitelığindeki diğer öde- meler hariç). sosyal yardım- lar (Aile, çocuk. eğitim yar- dımı. evlenme. doğum ve ölüm yardımı, yakacak yardı- mı. nakdi konut yardımı. ye- mek ve giyim yardımı. ulaşım yardımı. sağlık yardımı. kül- tür yardımı. bayram harçlığı, izın harçlığı. dığer sosyal yar- dımlar). İşgücü malheti - Brüt ka- zançlar (çıplak ücret + ücret nıteliğinde dığer ödemeler * ikramiyeler + primler + sos- yal yardımlar) + (SSK işve- ren primi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, zorunlu ta- sarruf fonu işveren katkı pa- yı, konut edindirme yardımı, çıraklık ve meslek eğitim fo- nu. lokal. kantin. sinema fi- derı. spor gideri. dinlenme kamplanna yapılan harcama, persone! dernek ve vakıflara yardım, dığer giderler). Milli Eğitim Bakanlığı, atama için duyuruda bulunmadı... 1500 öğretmene örtülü atama• Milli Eğitim Bakanlığı, ocak ayı içinde duyuru yapmadan 1500 öğretmenin atamasını gizlice yaptı. Duyuru yapılmamasına, okullarda ikinci öğretim yılına başlanacak olması ve öğretmen gereksiniminin acilen karşılanması gerekçe gösterildi. ANKARA (Cumhumet Bürosu)-Mıl- li Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi için 36 bin yeni öğretmen atamasına hazırlanır- ken ocak a>ı ıçınde. emekli olan öğret- menlerin yerine duy uru v apılmadan 1500 öğretmenin atamasının gizlice yapıldığı ortaya çıktı. Duyuru yapılmamasına. okul- larda 1995-1996 öğretim yılının ikinci ögretım yılına başianacak olması ve öğ- retmen gereksiniminin acilen karşılan- ması gerekçe gösterildi. Bınlerce öğretmen adayı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. öğretmen alımınavönelik kadrolar için duyuru yapmasını bekler- ken ocak ayı içinde duyuru yapılmadan 1500 öğretmenin atamasının yapıldığı belırlendi. Milli Egitım Bakanı Turhan Tayanın onayıyla yapılan atamalarda. mesleki veteknık okullarda meslek ders- len öğretmenı ile özel eğitim öğretmeni olarak atanma koşullannı taşıyanlardan branşlannda ihtiyaç bulunaıılarbranş öğ- retmenliklerine, diğerleri de sınıf öğret- menlıklerıne atandılar. Öncekı yıllardaokulöncesi öğretmen- liği ve sınıf öğretmenligi yap-nasına kar- şın görevden aynlan ve emekli olanlar- dan. ısteyenler açıktan ve kurumlararası atama yoluyia branşlara; fizik, kimya. bi- yoloji, matematik. Almanca. Fransızca. felsefe. ev ıdaresı ve aıle ekonomisi ve bes- lenme. sanat tanhi. rehber öğretmen bran- şındaki adaylann da sınıf öğretmenliği- ne ataması yapıldı. 1500 kışilık kadroya 1700 kişı başv ururken duyuru yapılma- masına. 1995-1996 öğretim yılının ikin- ci öğretim yılına başlanacak olması ve öğ- retmen gereksiniminin acilen karşılan- ması gerektiği gerekçe göstenldı. Bakan- lık yetkılileri, alınan öğretmenlenn çoğun- lugunun.dahaönceöğretmenlikyapma- sına karşın görevden aynlan ve emekli olan ögretmenlerden oluştuğunu savunarak ilk olarak az sayıda öğretmen atandığım belirttiler. Yetkılıler, atamalann yasal ol- duğunu, kadronun çok az olması ve kı- sıtlı zaman nedeniy le duyuru yapılmasına gerek duvulmadığını kaydettıler. O r t a k flİİsİPrİll HfSİllflp HABITAT İnsan \erleşimleriKonferansrndanhaberdariarmı,bilinmez...Bankauzan- wş r ^ " mışlar, yerieşik düzende şekerieme yapıyoriar. Gece >orucu geçmiş belli ki... Bu çocuk-ş, yş ş y p y > g ç ş ç lar HABITAT süresince. sokakta görülmemesi gereken çocuklar. \erieri \urtlan yok kısaca. Kafa kafava \ermişler. ortak düşle- rin peşine düşmüşler. Belki de memleket sorunlanna kafa \oru\oriar. Güneş iliklerine işlemiş. Şapka sere serpe uzannuş onlarla birlikte. Bu çocuklar işte o çocuklar, düşlerindekurduklanevlerdeyaşayan çocuklar... (Fotoğraf: ERZADE ERTEM) Turizmcinin gözü Rusya'da Turizmciler gözlerini Avrupa Kupası finallerinin bitişine çevirirken; bu ortamdan yararlanan yabancı tur şirketleri, fiyatları sürekli aşağı çekmeye çalışıyor MERİH AK İZıVIİR - 1996 sezonu turizmine büyük hedeflerle gıren Türkiye. In- giltere'de yapılan "Euro%"'yaçarp- tı. Akdeniz ve Ege'deki turistik bel- delerde doluluk oranında geçen yıl- lara oranla büyük düşöş yaşanıyor. Tu- rizmciler gözlerini Avrupa Kupası finallennin bitişine çevirirken Tür- kıye'de yaşanan bu olumsuzluktan yararlanan yabancı tur şirketleri, fi- yatlan sürekli aşağı çekmeye çalışı- yor. Bu arada Akdenizli turizmciler Rusya'daki seçimlerin bitmesini bek- lıyor. Türkiye heryıl tunzme büyük ıddıalarla girer. Döv iz girdisiyle Tür- kıye'nın gözbebegi olmaya başlayan turizmciler de bu hedeflen tutturmak için yoğun bir çaba içinde çalışır. Ocak. şubat ayından başlayan bu ko- şuşturma. mayısla bırlıkte meyvele- nnı vermeye başlar. Ancak bu yıl sektör büyük birdur- gunluk ıçınde. Bunun en önemli ne- denı, Ingıltere'de yapılan Avrupa Ku- pası finallen. Hazıran sonuna dek sürecek olan bu turnuva turizme bü- yük oranda bel bağlayan Türkiye'yi olumsuz yönde etkiledi. Ege kıyılannda ıstisnalar hariç do- luluk oranlan yüzde 40"larda. Ge- çen yıllar yüzde 70-80 arasında olan bu oranın yan yanya düşüşü rahat- sızlık yaratıyor. Ege Turistik tşlet- melerDerneği Başkanı Haluk.Nişli- oğlu, sektörde bir durgunluk yaşan- dığını doğruluyor. Ege'nin ünlü bel- delerinde doluluk oranlarının yüzde 40"larda olduğunu belirten Nişlıoğ- lu'na göre bunun birkaç nedenı var. Türkiye'ye büyük oranda turist gön- deren Almanya ve tngiltere ekono- mılennde sıkınrılar olduğunu belir- ten Nişlioğlu, bu ülkelerden turist akışının büyük oranda durduğu gö- rüşünde. Nişlioglu'na göre dığer bir gerekçe ise Ingiltere'deki futbol tur- nuvası. Turizmcilerin temmuz ayını bek- lediğini bildıren Nişlioğlu. "Amabu da herş« in çözümü değil. Çünkü 2.5 ay kay betmiş olarak başlıvoruz sezo- na. İşteşimdi en kritik noktadayiz. Ye- ni otelierin açılması, yatak savLsının artmasım ivi kulianrvorvabancı acen- talar. Fıyat kırdırnıa baskısı var. Kim- se paniğe kapılıp fivat kırmamalı. Çünkü bu para o acentenin cebine gi- decek. .\ncak aldığuıuzduyumlara gö- re bazı yt rlerde fıvat kırnıalar başla- mış" dedi. Nişiioğlu. okullann bu yıl geç ta- tiiegirmesiyle birlikte yerli tunzm- de de hareketlılığin henüz başlama- dığını vurguluyor. Türkiye'dekı eko- nomık sıkıntının bu yıl yerlı turizmi olumsuz yönde etkıleyeceğı görü- şünde olduklannı belirten Nişlioğlu. turizmcıleri akıllı davranmayaçağır- dı. Ege Bölgesınde yaşanan sıkıntı turizmm yoğun olarak yaşandığı Ak- denız'de nasıl? Akdeniz Turistik Iş- letmeler ve Otelcıler Birliği Genel Sekreten Turgay Alp. "farkyok" dı- yeyanıtlıyor. Belek veSıde'dedolu- luk oranının yüzde 75'lere ulaştığı- nı belirten Alp. bunun dışındakı yer- lerde yüzde 50'ler dolaylannda do- laşıldığını söylüyor. Turızmde "kınk bir sezon" yaşandığını belirten Alp. Rusya'daki seçimlerin bitmesinm ar- dından bu ülke tunstlerinin bölgeye akmalarını beklediklerini söylüyor. Avrupa'dakı okullann yeni tatile gırdığini belirten Alp'e göre. Alman- ya ve lskandinav ülkelerinden tem- muzla bırlıkte turist akını başlaya- cak. Ancak bunun ne ölçüde olaca- ğı belli değil. Akdenız'in nisan ve mayısta kötü bir dönem geçirdiğını belirten Alp. haziran ayı bıtmemesine karşın bu ayın doluluk oranmı yüzde 50 olarak verdı. lngıltere'deki Avrupa kupala- n ve Almanya ve Avrupa 'da yaşanan karşı propagandalann Türkiye'ye ge- lecek turist sayısında düşüşe neden olduğunu belirten Aip. şunları söy- ledi: " 1990'dan sonra ülkemize geten turist proniinde bir düşüş var. Az ge- lirli turistlerdaha çok geliyor. Bu yûz- den de vataklar istenen fiyata satıla- mı\or. Avrupa'daki eşdeğer tesisle- rin çok altında rıyatiannuz. Şu anda birçok firma ve otel fiyat kırdı. An- cak profesyonel yöneticisi olan otel- lerdirenhor.Vabâna rurfirmalan bu- nu çok iyi kullanıvor. Bu, turizme bü- yük bir darbedir. Bunun için biran ön- ce otelciler birliği vasası çıkmalı." Piyasa degerî 350 milyar lira İpsala'da eroin operasyonu İPSALA(Cumhuriyet) - Ipsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen birotomobilde şüp- he üzerine yapılan arama- da. piyasa degerinin 350 milyar lira oldugu bildirilen Parsadan yîne adliyede ANKARA (Cumhuri>«t Bürosu) - Eski Başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çillerı dolandıra- rak örtülü ödenekten para sızdırdığını ılen süren Sel- çuk Parsadan ile Siiheyl Balkan ve Mukadder Bal- kan'a. tutuklandıklan da- vanın iddianamesi teblîğ edildi. Ankara Adliyesf ne dün getirilerek Ankara 8. Asli- ye Ceza Mahkemesi'ne çı- kanlan Parsadan ve arka- daşlarına kimlik tespitleri- nın yapılmasının ardından, kendilerine tutuklu olarak yargılanacaklan davanın iddianamesi teblig edildi. SanıkJar hakkında hazır- lanan ıddianamede, kendi- lerını emekli Orgeneral Necdet Cruğ ve eski kültür bakanlarından yazanmız Ahmet Taner Kışlalı ola- rak tanıtıp Bayındır Hol- ding yetkilısı ErdinçÇağ- layandan 287 milyon 500 bin lira aldıklan kaydedil- dı. Iddianamede, şöyle de- vam edildi: "Bu olaydan sonra müş- teki Erdinç Çağlayan. mûş- teki AhmetTaner Kışlalı'yı arayarak kendisine telefbn edip etmediğini sormuş, Kışlalı da telefon etmediği- ni, sanıkları yakalatması gerektiğini söylemiştir." Iddianamede. sanıklar hakkında dolandmcılık suç- Iamasıyla4'eryıldan 12'şer yıla kadar agır hapis ceza- sı istemınde bulunuldu. 46 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili ola- rak 4 Ispanyol gözaltına alındı. Ipsala Gümrük Muhafa- za Müdürlüğü'nden yapı- lan açıklamaya göre, 7 ha- ziran cuma günü Ipsala Sı- nır Kapısı'na gelen Ispan- yol uyruklu Benito Lopez Gisbert'in (49)şüpheli dav- ranışlarda bulunması üzeri- ne. M-4801-HJ plakalı BMW marka otomobili Gümrük Muhafaza Müdür- lüğü ekipleri tarafından ara- ma kanalına çekildi. Yapı- lan aramada, arka koltuk ile benzin deposu arasına ya- pılmış özel bölmede 90 pa- ket içineyerleştırilmiştop- lam 46 kilo 100 gram ero- in bulundu. 4 Ispanyol gözaltında Olay üzerine sorgulanan Ispanyol sürücü Gisbert, uyuşturucuyu Istanbul'dan aldıgını ve para karşılığın- da Ispanya'nın başkenti Madrid'e götürmek istedi- gini söyledı. Gisbert. olay- la baglantılan olan 3 İspan- yol arkadaşının ise Edir- ne'nin Pazarkule Sınır Ka- pısı'ndan çıkış vaparak keri- disiyle Yunanistan'dabulu- şacağını açıkladı. Benito Lopez Gisbert'in ifadesinde ısimlerini verdi- ğı Rafael Heredia Gil (54). oğlu Rafael Heredia Gil Re- al (26) ve Miguel Callejon Amorde (46) de bir gün son- ra M-6944-MT plakalı Mer- cedes marka otomobille Pa- zarkule Sınır Kapısf nda. Edirne Gümrükleri Muha- faza Başmüdürlüğü Kaçak- çılık Istihbarat Takıbat ve Narkotik Gümrük Muhafa- za Müdürlügü ekipleri tara- fından Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalandı- lar. Sanıklar, uyuşturucuyu Madrid'e bir milyon Ispan- yol Pezetası karşılığında gö- türeceklerini söylediler. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bıldinldi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle