05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
'12 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 HBB 22.30 ; 'Yüksek Tansiyon' ; TV Servisi - Erhan Ak- ' yıldız'ınsunduğu"Yiiksek Tansiyon"da "basında ' sorunîar" konusu ele alı- • nıyor. Turkiye Gazetecıler •' Cemıyetı Ba$kanı N'ail Gü- reli. gazetecı Lütfı Oflaz ve gazetecı Kora\ Diizgö- ren'in tartışmacı olarak ka- tılacağı programda. dağı- : tımda tekelleşme. yazarlara • müdahale vebasinözgürlü- ğü gıbı konular üzennde du- • rulacak Kanal D 22.40 'Böyle Gitmez' TV Servisi - Kadir tna- nır'ın programı "Bövle Gitmez" bu hafta sağlık polıtikasında uvgulanan yanlişlıklara ayrıldı. insan sağlıgı üzerindekı olumsuz- lukların sergılenecegı %a- pımda. ailelerın hastalıkla- ra bılınçsız yaklaşımı sonu- cu doğabıİeeek sorunîar yansıtılı>or. Doktor hatala- rı nedeniyle sakat kalan ın- sanlann dramının anlatıla- çagı programda. Erzincan, İstanbul ve Ankara'da vıl- lardır boş duran hastaneler de ver alacak. Kanal E 2135 'Dik Açı' TV Servisi - Mete Alp- man'ın sunduğu "Dik Açı"da "dünden bugüne radyo" konusu tartışılacak. Programa konuk olarak Hür FM'den Hakan Çelik, Er- dem l'jgar, Cenk Durma- zel, Açık Radvo'dan Ömer Madra. Yavuz Baydar ka- nJacak. atv 22.05 'A Takımı' TV Servisi - "A Takı- mı". Istanbul gecelerinde halk müzigının verı konu- suylabaşlıyor. SavaşAy'ın sunduöu yapımda. ayrıca HABITAt-II've farkİı bır bakış açiM getınlıyor. "Gü- neydoğu dosyası"nın ar- dındanmıllıvüzücüAyhan Karataş'ın dramı ekranla- ra getırılıyor. Yönetmenin 'BergmanvarT filmi, bir ailenin bunalımlı dönemini anlatıyor Woody Aflen'ın ilk dramı İShowTV01.10 içerdekiler -Interiors / Yönetmen: Woody Allen, Oyuncular: Kristin Griffrth, Mary Beth Hurt, Richard Jordan, Diane Keaton, E.G. Marshall, Geraldine Page, Maureen Stapleton, Sam Waterston/1978, ABD yapımı, 93 dk. SEVİN OKYAV Allen'ın son yıllarda ter- cih ettıgı komedi yanı bas- kın fılmlerınden "Mighty Aphrodite" sinemalarda oynarken. bugün ekrana ta- mamen farklı bır fılmı geli- yor: "İçerdekiler". Yönet- menin Bergman'dan aşın bıçımde etkılenmekle suç- lanmasına yol açan bır film. Gerçekten de özellıkle ba- şında agır bır Bergman etkı- si sezılıyor. Aılenın van-yo- gu \e odalar sunulurken kullanılan statık çekimler. ancak " Bergman vari" olarak tanımlanabılir. Allen daha sonra da çok sevdigi Bergman'a sunduğu bir tür saygı gösterisiyle, Bergman tekniklerini kullanıyor. Ka- rakterlerini boş duvarların \Yoody Allen'ın Bergman'dan aşırı şekilde etkilennıekle suçlandığı "İçerdeki- ler'de Diane Keaton (sagda) \e Mar> Beth Hurt oynuyor. önünde görüntülüyor. onla- rı doğrudan doğruva kame- ravabaktınvor. "fçerdeki- ler" bır Bergnun fılminın guzel \e cıddı gon>el berrak- lıgına sahıp. ama erotızmın- den voksun. Ama zaten Allen"ın ın- sanlan da has Amerikalı. Yani sadece dogum yeri olarak degıl. ruh \e ses ola- rak da Amerıkan orta sını- fından zeki ınsanlar. Belki de ille bir etki aramak gere- kiyorsa, Allen bazılarının dediği gıbı. Bergman'dan çok Eugene O'Neil'den et- kılenmıştır. Çünkii sekiz ka- rakterinı öylesine bır tecnt etmış kı "Long Da>'s Jo- urne> into \ighf"takı ddrt karakterı hatırlatıyorlar. Belkı de biitün sorunları. kırgınlıklan. suçluluk duy- guları da hem bu tecntten kaynaklanıyor. hem de hâlâ bır arada olmalarını sağlı- yor. Her neyse. \\ ood> Al- len ilk "dram"1 ! ıle karşı- mızda. Senanstyönetmenın kendisinin oynamadığı bu farklı ama iyı film. üç dalda Oscar'a aday oldu: Senaryo (Allen),yönetmen ve En fyi Kadın Ovuncu. Ne \ar kı Page. ödülü bu hafta ızledı- ğımız "Coming Home" ıle Jane Fonda'ıa kaptırdı. Allen. bır ailenin buna- lımlı dönemini anlatıvor Aıleyi savı^ız küçuk keyıf- le \ e bunalımlarla süsleme- yi ıhmal etmeyerek. Çok ekonomık ve ölçülü. Her sahnenın bir anlamı \ ar. dı- yalogda ozenle ışlenmış ve yerli yerinde. Harta "İçer- dekiler" biraz da filmın ana karakteri. ailenin annesı. mükemmeliyet hastası Eve'in (Page) elinden çık- Filmin süresi daha sonra John Ford tarafından 87 dakikaya indirildi Latiıı 'şeref9 anlayışı içinTV Servisi - Meksı- ka'dakı bır Amenkalı, bo- ğa güreşınin büyüsüne ka- pılmıştır. Ama eğıtım sıra- sında kazayla şampivon bir toreadoru öldürür. Robert Stack. ıIle de boga güreşı öğrenmek isteyen Ameri- kalı yapımcı rolünde. Ro- land da ona ders veren şampıvon toreadoru oynu- yor. Stack, gerçek birerkek ve büyük bır sanatçı olma- dan önce bırçok güçlukle karşılaşıyor, Latın "şeref' anlayışını ögreniyor. Matadorluktan gelme Boetticher ın ,4k önemli I TRT 1 03.00 Matador ve Hanımefendi - The Bullfighter and the Lady / Yönetmen: Budd Boetticher / Oyuncular: Robert Stack, Gilbert Roland, Katy Jurado, Joy Page, Virginia Grey / 1951 ABD yapımı, 124 dakıka, sıyah-beyaz aynı yılda gösterime çıktı. Sentetik ola\ örgüsüne rağ- men. pahalı rakıbınden da- ha ı\ ı bır film. Boetticher. 193O'lu vıliarın ortasında Meksıka'va gıdıp profes- yonel matadorolmuştu. Sı- nemaya da Mamoulian'ın "Blood and Sand"ınde teknik danışman olarak fılmi olan "Matador \e Hanımefendi". aslında 124 dakika olarak yapıl- mıştı. Ama gösterime gır- meden önce. John Ford ta- rafından 87 dakikaya ındı- nldi. "Matador ve Hanı- mefendi". Robert Ros- sen"ın çok daha pahalı "The Brave Bulls"uyla "arka kapı"dan gırdı. 1^44'te yönetmen olarak ilk filminı çevırdi. Ama "Matadorve Hanımefen- di". onun ilk önemli filmı- dır. l%5"te ise ıkıncı boga güreşı filmı. "The Magni- ficent Matador"u çe\ ırdı Bu arada. vvestem fılmle- nylejanrın havranlan ara- sında kendisıne tutkun bır ızleyıcı kıtlesı de edındi. "Matador \ e Hanımefen- di"nin Oscar adavı olan özgün hıkâvesı de Boettic- her ile Ra> Nazarro'ya aıt. Senaryo. James Ed»ard Grant'ın mışa benziyor. Eve, eskiden kendine çok güvenen bir ka- dınmış, şimdı ise çöküş için- de. Bırtasanmcı. odalan da. filme adını \eren "dahili mekânlar"ın bazılan. Mükemmelıyetçı bır an- layışla. griler. yeşiller ve açık mavılerden oluşan ste- rıl odalar yaratmı>. Her şe- vı mılım şaşmadan yerleş- tırmış. Ailesıne de çok fark- lı olmayan bır şekilde dav- ranıyor. Depresıf E\e, zen- gin bıra\ukatlaevlı. Üçkı- zı var ŞaırRenata. filmyıl- dızı Fly ve kendine anlamlı bir meslek arav an Joey. Re- nata. iyi romancı olmayı uman bir alkolıkle, Frede- rick'le >aşı\or. "İçerdekiler"in aılesı- nın her bırey ının ortak dile- ğı, kendine aıt bır hayata sa- hıp olabılmek. Baba bıle, seçtiğı kadını bayağı bulan kızlarına. yıllar bo>u onlara karşı görevlennı yenne ge- tırdiğını, artık ıstedıgi gibı ya^amava hakkı oldugunu söy lev erek aynlma kararını >av unuyor. Oysa başkaları da a\nı şeye hakları oldugu tlkrinde. Bırbırlerini suçla- vıp duruyorlar. "Diğerle- ri" o kadar bencıl, kıskanç. ıntikamcı olmasa da, onlar- dan o kadar çok şey talep et- mese özgür kalmış olacak- lanndan eminler. Allen ken- dılerinden başka herkesi ku- surlu bulan. kendilerine bir yeryüzü cehennemi yaratır- ken. başkalarının hayatını da ister istemez cehenneme çeviren yetişkin insanlan anlatıyor. Biitün ciddiyeti- ne ragmen alttan alta hisse- dilen mızahıyla. Herkesin aşına bulacaöı birkaç bölü- mü olan "İçerdekiler", cıddi amadaraltıcı olmayan bir film. Allen hayranlan. sevgilı yönetmenlennin bir türlü istedıkleri kadar ko- mık olmayan bu fılmıni pek sevmediler. Bunun başlıca nedeni Allen"ın her zaman "parodi"lerine konu olan küçük insan kaygı ve endi- şelerini bu sefer dümdüz bir şekilde sunması olsa gerek. "İçerdekiler" çok iyi oy- nanmış. lınk bir senaryosu olan, iyi yönetilmiş bir film. Televizyon Kameramanlan Derneği Başkanı Orhan Tanakıncı: İSTANBLIL (MİHA) - "Biz kişilik haklarına, meslek kurallarına aykırı, ga>ri insani görüntiiler çekmek istemiyoruz. Baş- bakan'ın, Bakanlar Kuru- lu'nda yardımcısı\la vap- tığı konuşmayı. 200 metre uzaklıktan çekmeye zor- lanmak, ajan gibi çalış- mak bizim işimiz olmama- lı." Televizyon Kamera- manlan Dernegi Başkanı Orhan Tanakıncı. kamera- manların öncelikli sorunu- nubö>leaçıklıyor. 16>ıllık haber kameramanı. 6 yıldır da TRT başkameramanlıgı görevını yapıyor. Tanakıncı, Aralık 1994 te kurulan dernegin başlıca amacının. "Türkiye'deki kameramanların, diinya- daki meslektaşlarıvla ay- nı haklara sahip olmaları- nı sağlamak" oldugunu be- lırtıyor. Yaklaşık 250 üyesı bulu- nan dernege, haber. stüdvo. aktüel ve program kamera- manlan üye olabiliyor Ta- nakıncı, Türkiye'deki ya- yıncılığın henüz enıekleme döneminde oldugunu belir- terek şöyle konuşuyor. "Vayın ilkeleri, tam ola- rak belli değil. Herkes, her istediğini yapabilir du- rumda ve bu noktada ka- meramanın çok önemli bir veri var. Diinvada kame- Kameramanlara telif verilmiyor • Orhan Tanakıncı, 1994'te kurulan dernegin amacını, "Türk kameramanların, dünyadaki meslektaşlanyla aynı haklara sahip olmalannı sağlamak" diye açıklıyor. ramanlar, çektikleri gö- rüntülerin satılması halin- de, çalıştıkları kuruluşlar- dan. belirli bir vüzde üze- rinden telif alırlar. Tiirki- v e'de ise, kameramana te- lif verilmivor." Kameramanların rahatsız oldugu bir konuya da dıkkat çeken Tanakıncı. "Kame- ramanlan, teknik bir ele- man olarak görinorlar. lşığı %e görüntü dilini dü- şünerek görüntüyü oluş- turan kişilerdir kamera- manlar. Kameramanlıkta önemli olan, bir şeyler çekmek değil, kimsenin dikkat etmediği görüntü- yii yakalamak, ondaki es- tetiği bulabilmektir" di- yor Tanakıncı derneklerinin meslek hastalıklan konu- iunda. Istanbul Üniversitesi Rektörlüğü ıle ortak bir ça- lışma yaptıklannı da sözle- rıne eklıvor. Orhan Tanakıncı. kameramanların teknik eleman olarak göriilmesinden şikâyetçi. (ASLI ULUSO'»') 6 Vahşi kız'm öyküsü T\' Ser\ isi - U> garlıktan uzakta büyümüş. tek ileti- şim kurdugu kişi olan anne- sı de ölünce yapayalnız kal- mış \e kendi kendine özel bir dil geliştirmiş yabani genç kız NelTin öyküsü ye- niden ekranda. "Sisteki Goriller" ve "Gorky Park" gibi filmleriyle tanı- nan \ e belgeselden yetişmiş Michael Apted'in yönetti- gi, "NelP'de En lyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday olan ancak "Mavi Gök" filmiyle Oscar'ı Jes- sica Lange'e kaptıran Jo- die Foster başrolde. Ayrıca Liam Nelson \e Natasha î_î) Kanal D 20 20 Nell - Nell / Yönetmen: Michael Apted / Oyuncular: Jodie Foster, Liam Neeson, Natasha Richardson/1994, ABD yapımı. Richardson'ın da rol aldı- gı film. alışılmış klişelere, bayatlamış duv gusal sahne- lere ve ünlü oyuncuların gövde gösterisine dayanı- yor. Foster'ındokunaklı bir performans sergiledigi ya- pımın senaryosu VMIIiam Nicholson ve Mark Hand- lev'e aıt. Annesininölümüyle Blue Ridge Dagları'nda yalnız kalan vahşi kız Nell'ı. kasa- banın doktoru Jerome Lo- vell, yaşadıgı kulübede bu- Iur. Genç doktor kulübede bır de Incıl bulur. Kıtabın ilk sa>fasına "Tanrı seni burava getirdi \abancı. Kızım Nell'e göz kulak ol" yazılıdır. Önceleri aldı- gı bu sorumluluktan korkan doktor Lo\ell, akıl danış- mak üzere psikolog Pauld Olson'a başvurur. Ancak psikolog. Nell'i araştırma- sının bır parça>ı olarak gör- mektedir. ,,.. ~ KENT HABERLERÎ Esenkent ve Boğazköy projesi • İstanbul Haber Servisi - HABITAT-11 Kent Zırvesının gezı kapsamında \eralan Esenkent ve Boğazköy projelerını, dün Ispanva. Isveç. Avustralya. Amenka ve Küba'dan gelen sıvıl toplum kuruluşları temsılcılen ıle Endonezya Imar ve İskân Bakanı \e Endonezya Büyükelçısı gezerek bılgı aldılar. Esenyurt Beledıyesı'nın yaptırdığı Esenkent ve Boöazköy projelerını ınceİeyen Endonezva Imar ve îskân Bakanı Budi Prebowo ise projelerde uvgulanan kooperatıfçılıgi kendılerinin de uygulayacağını söyledi. Barış Parkı açıldı • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyıp Erdogan, Beyoglu Beledıye Başkanı Nusret Bayraktar ve fstanbuFdakı farkh (İınlerın temsilcileri. Tepebaşı'ndakı "Barış Parkı''nın açılışını yaptılar. Açılışta. aralarında HABITAT ıçin Istanbul'da bulunan "Dünva Banşı Duacılan" adlı kuruluştan, Vatikan'dan \e tstanbul'daki Hıristivan. Musevi. Müslüman dinleri cemaatlerinden bırer temsilci. Tayyip Erdogan ile bırlıkte Barış Parkı'na ağaç diktiler Zeytinburnu Belediyesi'nde toplusözieşme • İstanbul Haber Servisi - Zeytinburnu Beledıvesfnde görev yapan 372 işçivi kapsayan toplusözieşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Zeytinburnu Beledivesi. işçilere bırincı \ıl için yüzde 60. ikincı yıl ıçin ise yüzde 55 zam yapmayı kabul etti. Buna göre en düşük ışçi ücretı (5 yıllık) 29 milyon lira olarak behrlendı. Sözleşme yarın ımzalanacak Kent içi ulaşım sorunu • İstanbul Haber Servisi - İstanbul kent ıçi ulaşımı ıçin "'lastik tekerlekli toplu taşımacılık ile bütünleşmiş ra> lı sistem" önerildi. Kent İçi Ulaşımda Alternatif Çözümler (KULAÇ) Platformu tarafından Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumu'nda düzenlenen bırtoplantıda. '"Kentıçı Ulaşımda Alternatif Çözümler" konusu ele alındı. Platfoım tarafından hazırlanan metınde, ulaşımla ilgıli kararların şeffaf olması ve tüm taraflann katılımıyla alınması ıstendi. Fulya semtinin trafik sorunu • İstanbul Haber Servisi - Şışh've bağlı Fulya semtinde trafik sorununun çözulmesı için Şişli Beledışesı tarafından 16 tasarı proje hazırlatıldı. Şişlı Beledıyesi'nin Bordeaux Üniversitesi Mimarlık Fakültesi şehirleşme projeleri uzmanı Prof. Oliver Brochet başkanlığındakı 16 kışılık ögrencı grubuna hazırlattıgı projelerın tanıtıldığı toplantıda konuşan Şışlı Beledıye Başkanı Gülay Atığ. Fulyada yenı bır şehircilik anlayışının sergilenmesini ıstedıklerinı kaydettı. MMO, su örneklerinin analizi ile hazırlanan yeni su kalite raporunu açıkladı 4 Sularıınız içflemez nitelikte'İstanbul Haber Senisi - Makı- ne Mühendıslerı Odası (MMO) Is- tanbul Şubesı Başkanı Mustafa Aral. kentın şebeke sularının ıçme ve kullanma standartiarına uvgun olmadıgını belırttı. Başkan Aral. oda tarafından geçen \ıl açıklanan su raporunda da bu gerçeğı bılım- sel olarak ortaya koyduklarını anımsattı ve " İSKİ, bunun aksi- ni kanıtlamaya çalışsa da gerçek bu" dedi. tSKt yetkilıien ise şebe- ke su>unun temız \e standartlara uvgun oldugunu savundu Mustafa Aral. MMO tarafından 30-31 ma>ıs tarıhlerinde kentin 21 a\ n yerinden alınan şebeke suv u ör- neklerinin analizi ile hazırlanan ye- nı su kalite raporunu açıkladı. Or- nek alınan tüm bölgelerdeki suy un. kimyasal ve mikrobiyolojik analız- lerde. Gıda Maddeleri Tüzüğü'nün içme ve kullanma standatlarına uv- gun olmadıgının ortaya çıktığını vurgula>an Aral. "Şebeke suları- nın kullanılamaz ve içilemez nite- likte" oldugu kavdettı. Aral. geçen • Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Mustafa Aral. kentin şebeke sularının içme ve kullanma standartiarına uygun olmadıgını belirtti. Aral. oda tarafından geçen yıl açıklanan su raporunda da bu gerçeği bilimsel olarak ortaya koyduklannı anımsattı. vıl oda tarafından açıklanan su ra- porunda da bu gerçegı bilimsel ola- rak ortaya koyduklarını anımsata- rak "Son vaptıgımız analize göre şebeke sularının kullanıma ve iç- me\e uvgun olmadığı ortada. İS- Kİ. bunun aksini kanıtlamaya ça- lışsa da gerçek bu" dıve konuştu. Su kalite raporu Odanın hazırladığı rapora göre kaynak suyu standart degerlerinın tüm ölçüm kriterlerınde " 0 " . kul- lanım suy u standart değerlerınin de serbest klor hariç "0.5". tümünün vıne " 0 " olması gerekıyor Odanın yaptığı ara^tırmava göre. Pendık, Şıhlı. Kartal. Maltepe. Kü- çükvalı. Kavacık-Bevkoz. Y Du- dullu. Altunizade. Taksını. Ak»a- ray. Bakırköv. Halkalı. Mahmut- bey. Esenler, Okmeydanı. Sarıyer, Sanayı M. - Levent. Kagıthane. Ömerlı Barajı. Ömerli (Kaynak). Paşabahçe-Bevkoz'da suyun kulla- nıma uygun olmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili görüşlerine baş- v urdugumuz ISKİ yetkilileri, tstan- bul'un 300 ayn noktasından hergün su ömegi alarak tahlil yaptıklannı. suyun "içme \e kullanma" stan- dardına uygun oldugunu. yurttaşla- nn şebeke suyunu tereddüt etme- den kullanabileceklerini kaydetti- ler. İstanbul'un suyu davası İSKİ Genel Müdürlügü'nün. Ma- kine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin geçen yıl açıkladıgı "su Mecidiyeköy y de halk konserleri "HABITAT-H Şişli 20.20 Kültür Şenliği" çerçevesinde düzenlenen halk konserleri başladı. IVlecidiyekö> De\ Sahne'de bir konuşma yapan Şişli Beledive Başkanı Gülav Atığ, ücretsiz olarak yapılan konsere katılan sanatçılara teşekkür etti. Polisan Boya'nın katkılarıvla 14 hazirana dek sürecek olan konserler Ayazağa Futbol Sahası, Küçükçiftlik Parkı ve Mecidiyeköy Park Alanf nda gerçekleştiriliyor. MFÖ, Burak Kut ve Mirkelam'ın da katıldığı gecede Carnaval Do Brazil, The Carabbian Festival, The Havvaiian Dance and Music Performance, Spanish Gipsy. Fiesta V1exicana ve \Vestern Country gruplarının dans şovları izleyicilerin beğenisini kazandı. (Fotoğraf: KERENİILGAZ) kalitesi" raporu ıle ılgılı olarak, oda ve şube başkanı Mustafa Aral ale>hıne açtıgı 200 mil>on liralık manev ı tazminat dav ası Beyoglu 2. Aslıye Hukuk Mahkemesı nde baş- ladı. Duruşma, taraf avukatlarının delilleri toplamak için süre isteme- lerı üzerıne ertelendı. MMO tstanbul Şubesi, geçen yıl çeşitlı odaların da katılımıyla dü- zenledigi "İstanbul Su Kongre- si"nın sonunda. tstanbul'un su ka- lıtesıyle ılgilı olarak hazırlanan ra- poru açıklamış ve kentin çeşitli semtlerinden alınan örneklerdeger- lendınlerek kentin suvunun kırlı ol- dugu v urgulanmıştı İSKİ de kendi analızlenne göre "suyun kirli ol- madıgını ve içilebilecek nitelikle- re sahip bulunduğunu" açıklaya- rak, oda ve başkanını v anlı beyanda bulunduklan gerekçesiyle suçlamış- tı. İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu. söz konusu tartışmalar sıra- sında da odanın hazırladığı raporu basının önünde yırtarak gerçekleri yansıtmadıgını söylemişti. HABITAT - 150polis kumanyadan zehirlendi İstanbul Haber Servisi -HAB1- TAT-II İnsan Yerleşimleri Konfe- ransı'nda görev li 150'ye yakın po- lis, yedikleri kumanyadan zehirlen- di. ITÜ Taşkjşla binası içındeki Kı- zılay dispanserine dün öğle saatle- rinde 20'nin üzerinde polis memu- ru, mide bulantısı. ishal, yüksekateş gibi şikâyetlerle başvurdu. Konferans v adisi içinde yer alan diger Kızılay merkezlerine yapılan başvurularla bu sayı 100'ü geçti. Daha sonra Şışlı Etfal Hastanesf ne kaldınlan 37 polis memuru. önceki gün kendilerine kumanya olarak ta- vuk, turşu, meyve suyu, ekmek \e çikolatalı bisküvi dagıtıldığını be- lirterek. dün görev e geldiklerinde rahatsızlandıklannı bildirdiler. Has- tanenın acil servısınde ilk müdaha- lelerden sonra rahatsızlanan polis memurlarından 28'i ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Şişli Etfal Hastanesi Başhekımı Doç. Dr. Bek- taş Yıldırım, polis memurlarının ra- hatsızlıklarının besin zehırlenmesi- ne baglı "statülokop" mikrobun- dan kay naklandıgını tahmin ettikle- rini bildirdi. İstanbul 3 No'lu DCM Yazar Tatlav'a 1 yıl 4 ay hapis cezası • Araştırmacı-yazar Erdogan Tatlav, Özgür Gündem gazetesinde yazdığı bir yazı nedeniyle ceza alırken, gazetenin yazı işleri müdürü Ocak Işık Yurtçu da 39 milyon lira para cezasına çarptınldı. Tatlav. İ s t a n - bul Haber Senisi - ÖDP kuru- cularından araştırma- c ı - y a z a r Erdogan T a t l a v Özgür Gündem gazetesine yazdığı bir yazı nedeniv le TMY'nin 8. maddesinden yargılandığı İstanbul 3 No'luDGM'debiryıl4ay hapis ve 133 milyon lira para cezasına, gazetenin sorumlu yazı işleri müdü- rü Ocak Işık Yurtçu da 39 milyon lira para cezasına çarptınldı. Mahkeme, ce- zaları erteledi. İstanbul 3 No'lu DGM'- de görülen davanın dün yapılan oturumuna sanık avukatları Osman Ergin ve Ali Galip Yıldız katıl- dı Erdogan Tatlav "ın Öz- gür Gündem gazetesine 1992 yılında yazdıgı "An- tiemperyalizm Sö> lemi" başlıklı yazıda. Türkı- ye'nin bölünmez bütünlü- günü bozmayı hedetleyen propaganda yapıldığını belirten mahkeme heyetı. Tatlav'ı 1 yıl 4 ay hapis. 133 mil) on lira da para ce- zasına çarptırdı. Gazetenin sorumlu yazıişleri müdürü Ocak Işık Yurtçu ise 39 milyon lira para cezası al- dı. Mahkeme, sanıklara verilen cezanın ertelenme- sıne karar \erdi. Kadınların girişimine Belediye Başkanı Nurettin Şende destek verdi. (ALPER"TURGUT) Kadmlardan kermes İstanbul Haber Servisi -Küçükçekmece Kadın Sı- ğınma Evi'nde yaşavan kadınlar ve ev kadınları. bütçelerine katkı sağlamak amacıyla el emekleriyle vaptıkları eserleri satmak ıçin sergi açtı. Ev kadınla- n. Küçükçekmece Beledı- yesi'nin bahçesınde bır av süreyle eserlerini sergile- yecek. Kadınlar daha son- ra Küçükçekmece Meyda- nı'nda kendılerıne süresız olarak verilen alanda falı- yetlennı sürdürecek. Folk- lorekiplerinin gösterisiyle başlayan sergide konuşan Belediye Başkanı Nuret- tin Şen, "Biz kadın sığın- ma evine sahip tek bele- diveviz. Çocuklarıvla birlikte toplam 23 kadı- nın > aşadığı ev in ihtiv aç- larını karşılamak v e baş- kalarına nıuhtaç olma- mak için kadınlar el eme- ği ürünlerini satacaklar. Ilçede oturan kadınların da katıldığı bu sergi. ev ekonomisine katkı ama- cını taşıyor" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle