26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 12 HA2İRAN 1996 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Suriye'deki patlamalardan birinin doğrudan Devlet Başkanı'nı hedeflediği öne sürülüyor EsacPa başarısız suikast 'Köyleri3 1 1 1 İSRAİL, HİZBULLAH'I TEHDİT ETTİ • Financial Times gazetesi, Hafız EsacTın Osmanlı Devleti'nin idam ettiği Arap milliyetçileri anma toplantısına gitmekten vazgeçmesi sayesinde ölmekten kurtulduğunu yazdı. Dış Haberler Servisi-Suriye'de son haf- talarda nıeydana gelen patlamalardan bi- rinin doğrudan Suriye Devlet Başkanı Ha- ftz Esad'ı hedef aldığı öne sürüldü. Ingiltere'de yayımlanan Financial Ti- mes gazetesi. geçen mayıs ayında Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'a karşı birsu- ikast ginşimindebulunulduğunu iddia et- tı. Gazete. adını açıklamadığı Arap kay- naklarına dayanarak yaptiğı haberde. ma- yıs ayının 6 sinda Osmanlı İmparatorluğu dönemınde idam edilen Arap milliyetçile- rını anmak için düzenlenen törene katıl- ması beklenen Suriye De\ let Başkanı Ha- fız Esad'ıngüzergâhıüzerindebırbomba- nın patladığını belırterek törene katılma- yan başkanın suikast girişinıinden böyle- likle kurtulduğunu kaydetti. Financial Ti- mes gazetesi, geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından son birkaç ay içeri- sinde Suriye'de birçok patlama olayının meydana geldiği yolundaki açıklamalan- nı kayııak göstererek aldığı bilgilerışığın- da patlamalar sonrasında çoğu Türk kö- kenli 600 kişinin tutuklandığını da öne sürdü. Financial Times, tutuklananların hemen lıemen tamamının Türk kökenli ol- masını, Samyönetiminin.Türkiye'nin ül- kedeki istikrarı bozmak istediği yolunda- ki kuşkıılann; gösterdiöi yorumunu yap- tı. Reuters ajansının görüştüğü Suriye Türkmen Birlığı Başkanı İsmet Bozoğlu. Suriye"de yaşayan Türk kökenlılenn son zamanlarda konuşnıak istemediklerinı be- lirterek "Korkuvorlar. Hafız Esad. patla- maian bahane edenek Türkler üzerindeki baskılara ve asinıilasvon politikalanna ağırlık verdi" dedi. isnıet Bozoğlu. Laz- kiye. Hama ve çevresinden 400 kadar Türk kökenlinin halen tutuklu oldugunu bildirdi. Suriye yalanladı Suriye Büyükelçisi Abdülaziz El Rıfai, adına Suriye Büyükelçiliği'nden \enlen yanıtta, Surıye'de patlamalar olduğu yo- lundaki haberlenn ve ülkede Türkmen asıllılann tutuklandığı yolundaki iddıala- nn aslının bulunmadığı savunuldu. Su- riye Büyükelçiliği. bu tür söylentılerin. Suriye yönetimıne baskı yapmak ama- cıyla ABD yönctimi tarafından çıkanldt- öını da iddia etti. DENİZKURDL TATBİKATI Akdeniz'de Suriye'ye gözdağı YISUFOZKAN ANKARA - Bugüne kadar 2 hafta olarak planlanmasına karşın bu yıl 3 haftaya çıkan- lan Deniz Ktı\\etleri Komutanlığı'nın gele- neksel planlı tatbikatlarından Denizkurdu- 2/96'nın. Doğu Akdenız'ın uluslararası sula- nnd;ı gerçekleştmlecek bolümünün mane\- ra jlanmın da genışletildiği öğrcnıldi. Türkı- ve'nm. Suriye ıle arasında ihtiîaflı olduğu bil- dirılen \e bugüne kadar her ikı ülkenin de kullanmadığı bir bölgede ilk kez tatbikat ger- çekleştıreceği kaydedildi. Bunun. Türkıye ile iüşküeri son dönemde iyice gerginleşen Su- rıye'ye karşı bir "gözdağı'' niteliği taşıdığı belırtildi. Alınan bilgiye göre Donanına Konıutanı Oramıral Salim Dervişoğlu'nun sevk \e ida- reamde 6 hazıranda başlayan ve donanmanın büyük bir bolümünün katıldığı "Denizkurdu- 2/96" tatbıkatı. her y ıl 2 hafta olarak planlan- masın.ı karşın bu y ıl 3 haftaya çıkarıldı. 28 ha- zirana kadar sürecek olan tatbıkatın 2. kısmı bugiin Antalya Limam'nda sona erecek. An- talya'dan aynldıktan sonra Kuzey Kıbns Türk Gınıhuriyeti'ne geçecek olan donanmaya ait gemı ve birlikler. buradakı limanları ziyaret ettıktcn sonra Doğu Akdenız'in uluslararası sularına açılacakfar F.dinılen bılgıye göre, Denizkurdu-2/%"nın Dogu Akdenız'ın ulus- lararusı sulannda ıcra edilecek bölümünde. daha öncekilere göre daha geniş bir ıııanev- raalaıııkullanılacak. Türkiye'nın. tatbikat sı- rasında Sunye ile arasmdaki "ihtilafir böl- geyi de ilk kez kullanacağı öğrenildı. Cumhuriyefe bilgi \eren kaynaklar. Do- ğu <\kdenİ7'de Suriye ile Türkiye arasında ih- tilaflı birbölge bulunduğıınu \eher iki ülke- nin de bugüne kadar bu bölgede tatbikat yap- madığmı belirterek "Biz.ilkkezbuyılsözko- nusu bölgede tatbikat gerçekleşrireceğiz" de- diler. bombalanz'• İsrail Genelkurmay Başkanı, Hizbullah'ın sivillere çok yakın yerlerde mevzilendiğini iddia ederek misillemeleri sırasında Güney Lübnan'da sivilleri de öldürebileceklerini söyledi. KL'DCS (Reuter) - Iran yanlısı Hizbullah gerillala- nnın önceki gün Güne> Lübnan'da 5 İsrailli askeri öldürmesinden sonra bölge- de gerginlik hızla tırmandı. israil Genelkurmay Baş- kanı Amnon Şahak, sivilleri vurma pahasına Hizbullah gerillalarının üslendiği Gü- ney Lübnan köylerini bom- balayacaklarını söyledi. General Amnon Şahak ordu radyosuna verdiüi de- meçte şöyle dedi: "Hizbul- lah gerillalanna karşı köy ler dahil her yerde operasyon düzenleyeceğiz. Hizbullah gerillalan sivillere çok yakın verierde ösleniyoriar. Bu ne- denle düzenleyeceğimiz ope- rasvonlarda Lübnanlı sivü- ler de vurulabilir." Netanvahu Greenpeace, doğa dostluğu için izine gerek görmüyor. Örgütiin gemisi bu kez de Çin volunda. (Fotoğraf: REUTERS) Çin hükümeti Manila'dan yola çıkan Greenpeace gemisine izin vermeyecek Şanghay'da büyük randevuPEİvİN(AA)-Çın ılc dünyanın en etkili ve geniş örgütlenınış çev re koruma teşkı latı Gre- enpeace (Yeşilbarış) arasmdaki ilişkiler yine gerginleşti. Geçen yıl ve bu yıl. Fransa'nın Güney Pa- sıfik'teki nükleer denemelenni protesto eden Yeşilbanş'a an *MV Greenpeac«'< gemi$i. Pe- kın yönetimınin nükleer denemeleri yalnızca "lOyıl" durdurabıleceğini açıklaması üzerıne geçen hafta Filıpinler'in başkenti Manila'nın limanından yola çıktı. Çin hükümeti. bugün Çin'in Şangay üma- nı'nda olması beklenen Greenpeace gemisinin lımana gınşıne ızın vermeveccğini açıkladı. Greenpeace gemisinin Şangav Limanf na va- naşabilmesi içın Hollanda'nın Amsterdam kentindekı Çin Büvükelçiliğı ilegörüşmelerin sürdüğü bıldınldı. Çin. cumartesi sabahı Sin- can-Lygur Özerk Bölgesi'nde (Xınjiang). Taklamakan Çölü'nün bir parçası olan Lop Norda. Av ustralya Sısınolojık Araştırma Mer- kezi ile Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun saptamalanna göre 20 ila 80 kilotonluk bir >e- raltı nükleer denemesi gerçekle^tirmi^ti. Uluslararası çev re kuruluşu Greenpeace ta- rafından Çin'in nükleerdenemelenne karşı yü- rütülen kampanyanın lideri Xa\ icr Pastor. \la- nila'da "M\r Greenpeace" teknesınde yaptığı açıklaınada. Çin'in bu >eni denemeMnin. ör- gütlerinin bu nıüeadelede daha aktif olmalan gerektiğını gösterdığmı behmniiti. Çin. nükleer denemelen başlattığı 1964 den bu şana. bu bölgede en az 44 nükleer deneme gerçekleştirdi ls\ ıçre'nın C'ene\ re kentindekı BM Sılahsızlanma Konferansı'nın perşembe günkü oturuınunda bir konuşma yapan Çin Bü>iike!çİM,ü!kesinin'*banşçr nükleer dene- melerin on yıl boyunca yasaklanmasını kabul etmeye hazır oldugunu söylemışti. İran Silahlı Kuvvetler Yargı Kurulu Başkanı w Türk casusu yakalandı' TAHRAN (AA) - Iranda. "Tiir- kiye hesabına casusluk >aptığı" id- dia edilen bir kişinin tutuklandığı. Irak adına casusluk yaptığı söylenen bir kişinin de idam edildiği bildirildi. lıan Silahlı Kuvvetler Yargı K.urulu- şu Başkanı Hüccetülislanı Yunusi. akşam gazetesi Kayhan'a yaptığı açıklaınada. Enformasyon Bakanlı- ğı \e Ordu istihbaratının ortaklaşa sürdürdükleri operasyonlarda. yaban- cı iilkeler adına casusluk yapan 4 kı- şi ile uyuşturucu kaçakçıhğına kan- şaıı \ e Av rupa ülkelerine bilgi satan İ3 kışilik bir mafya şebekesinin or- ta\a çıkarıldığını söyledi. Irak için casusluk yapan bir kişinin idam edıl- diğini belirten Yunusi. Urumiye ken- tınde >akalanarak tutuklanan bir ki- şinin de -Türkivc için casusluk yaptığını itiraf ettiğini" ileri süre- rek. bu kişinin dosvasının ordu yar- gı organlarında incelendiğini sav un- du. 13 kişiden oluşan mafya şebeke- sinin. İran. Pakistan ve Türkiye'de fa- aliyet gösteren uluslararası kaçakçı- lık şebekeleriyle ortak çalıştığını vc Avrupa'ya morfin ve afyon sevketti- ğini söyleyen Yunusi. bu şebekenin aynca ülke dışına büyük miktarda dö- v iz ve çok sayıda kişı kaçırdığını kay- detti. Ortadoğu'da yeni kutuplaşma TAHRAN (AA) -Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Sergei Tret>i ak«v, İran ile olan ilişkilerine büyük önem vc öncelik verdiklerini. ancak iki ülkenin askeri iş,- biriiğinin kimseyi hedef almadığını söy- ledi. Trctyakov. dün İran Nevvs gazete- sinde yayımlanan demecinde "İran %e Rusya'nın ikili ilişkikrinûi > anı sıra böl- geseî istikrar \e barışa yardımcı olduk- iannı n savundu. Rusya Dumasi Jeopo- lotik K.omisyonu Başkanı Ateksi Mitra- fanov ise, önceki gün İran 'da yayımlanan Abrar gazetesinde yer alan demecinde "NATO'nun genLşlemesine karşı kusya ve İran ile bazı Avrupa ve Ortadoğu ü\- kelcrinin katılacağı bir sav unnıa birtigi*' kumlmastnı önermişti. Yunanistan 3 gün içinde 193 Türkiye haberi MI'RATİLEM ATİNA - Son üç gün içın- de N'uııan basın organlarında Türkiye ile ilgili 193 haber. 626 sütun içinde verildı. Yunanistan iie Türkiye ara- sında uzun yıllardır süren sür- tüşnıeler. Kardak krizi ile zır- veye çıkarken Yunan basm organlan ilesiyasetçıler.Türk fobisinden bir türlii kurtula- mıvorlar. Yunan basın oraan- lan son üç gün içinde Türki- ye ile ilgili haberlere sayfalar dolusu yer verdıler. 9-10-11 haziran larihli on gazetede yapılan istatistik sonucu. Tür- kiye ile ilgili toplam 193 ha- ber, Tabloid boy 104 sayfa. 626 sütun içinde \enldı. Söz konusu sütunların çok az bir bölümü haber olarak ışlenir- ken ağırlıklı olarak senaryo- lar. yorumlar ve spekülatıf haberler savfalarda ver aldı. İsrailin yeni lideri: Türkiye ile ilişkiler eskisi gibi sürecek Dış Haberler Senisi- İsrail'de başbakan seçılen sağcı Lıkud Partisi lideri Bonyamin Netanyahu. ülkesının Türkıyc'ye karşı sürdürdüğü politikada bırdeğişiklik olmayacagını bildirdi. Resmi bir ziyaret için dün Türkıyeye gelen Ç'umhurba^kanı Ezer VVeizmann ile Israilden ayrılmadan önce görüşen Netanyahu. bu göriişmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye'je karşı geleneksel polirikamızı sürdüreceğiz. lav nmızda hiçbir değişiklîk olmavacaktır" dedi. BM'nın Habitat-ll İnsan ^r erleşimleri Konferansı'na katılmak üzere dün Türkiye'ye gelen VVeizmann. Çumhurbaşkanı Siileyman Demirel ile de görüşecek. Çumhurbaşkanı VV'cizmann. İsrail'den ayrılmadan önce yaptığı basın toplantısında. "Türkiye, bugün çok önemli bir dostumuzdur" dıye konuştu. NVeizmann'ın ziyaretinın Suriye. Mısır ve Suudi Arabistan liderlen arasında Şam'da gerçekleştınlen ve Türkiye-israil askeri işbırliği anlaşmasının da görüşüldüğü zırvenin ertesine rastlamaMnın dikkat çekıci olduğu belirtiliyor. Üç lıder. Arap dünyasında büyük tepki doğuran askeri anlaşmayı Türkiye'nin yeniden gözden geçirmesini istemişlerdi. Ankara'dan önceki gün yapılan açıklamada. iki ülke arasında gerçekleştirilen askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk savaş uçaklarının. geçen ay İsrail'de eğitim uçuşjarı gerçekleştirdi^i bildirilnıişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Omer Akbel. yaptığı basın açıklamasında 12 Türk savaş uçağının eğitim uçuşlanna katılmak üzere mayıs ayı sonlarında Israil'e gittiğini ve daha sonra geri döndüğünü doğrulamıştı. Akbel toplantıda aynca Türk-lsraıl anlaşmasının herhangi bir üçüncü ülkevı hedeflemediöini vmeledi. Bir haftaya kadar yeni hü- kümeti açıklaması beklenen Lıkud lideri Benyamin Ne- tamahu da Kudüs'te gaze- tecilere yaptığı açıklamada "Hi/bulİah saldınsı vahim bir olaydır. 1'erör tarafından tehdit edilhoruz. Askerleri- mize karşı acımasız saldın- lar düzenk'niyor. Teröre kar- şı karaıiı \e sert biçimde mü- cadelc etmeliyiz" şeklinde konuştu. Hizbullah'ınnisan ayında Israil'e roket saldırıları dü- zenlemesı üzenne İsrail Lübnan'ı 17 gün sürekli bombalamıştı. Bombardı- manlarda 200'e yakın insan ölmüş. yaklaşık 400 bin gü- ney Lübnan'lı da köylerin- den kaçarak mülteci duru- muna düşmüştü. PerKjıe yapacak? İsraıllıler. başbakanlıkta son günlerini geçirmekte olan i>çı Panısı lideri Simon Peres'in Hizbullah saldmsı- na nasıl karşıhk vereceğini merak ediyorlar. Kimi çev- reler Peres'in başbakanlık görevini Netanyahu'ya terk etmeden önce Hizbullah'a karşı son kez bir askeri ope- rasşon düzenleyebilecegini belirtıyor. Bazı çevreler ise Peres'in çok yakında görevi devredeceğini. bu nedenle Hizbullah sorunuyla uğraş- mayı Netanyahu'ya bıraka- cağını ileri sürüyor. Bu ikı görüşten hangisi- nin doğru oldugu önümüz- dekı uünlerde bclli olacak. Butros GaK'den korkunç iddiaDış Haberler Servisi - Birleşmış Mılletler Genel Sekreteri Butros Gali. Kıbns Türk askerlerinin, Lefko- şa'daki Yeşil Hat'ta vurulan Rum askerine yardım gitme- sini engellediklerini iddia et- ti. Butros Gali, Birleşmiş Mil- letler Güvenlik Konseyi'ne sunduöu raporunda 3 mayıs- ta Yeşil Hat'ta bir Rum aske- rinin Türk askerlerince \ urul- duğunu belirtirken Türk tara- fının. vurulan askenn yardı- mına gitmek ısteyen Birleş- miş Milletler barışgücünün olay yerine gıtmelenni engel- lediğıni ıddıa etti. Araştırmalann. Rum aske- rine bir Kıbns Türk askeri ta- rafından ateş açıldığmı gös- • BM genel Sekreteri. Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, Lefkoşa'da Türk askerinin Yeşil Hat'ta vurulan Rum askerinin yardımına gitmek isteyen BM barışgücünü havaya ateş ederek 25 dakika engellediğini öne sürdü. terdiğini belirten Gali *Ola> yerinegitmek isteyen banşgü- cüaskerleri.havavauyanate- şi açan kıbns Türk askerieri tarafından 25 dakika gecikti- rildi" dedi. Gali. Stelyos Pa- nayi adlı Rum askerinin. da- haöncebildirildiğıgibi 19de- ğil. lKyaşındaolduğunukay- dederek -Butrajikiüüm.Kıb- ns'taateşkeshattindadolusi- lahlann \asaklanmasi için bir anlaşmaya -Nanlmasının nt kadaracil birihli\açolduğu- nu göstermektedir'dedi. B\t Genel Sekreteri. ada- dakı BM gücünün gerekli ya- sal ışlemlerveuygundisiplin önlemlerı için Kıbns Türk yetkılileriyle temas halinde oldugunu da belirtti. Gali. raporunda Kıbns'taki BM sözcülerinden Sylvana Foa'nın ıddialarına yer ver- medi. Foa. Ruın askerinin Türk askeriyle şapkasını de- ğiştirmek istediği sırada öl- dürüldüğünü iddia etmişti. Türk tarafıysa. Rum askeri- nin "Dur" ihtanna uymadığı için öldürüldüğünü açıkla- mıştı. NİĞDE ÜNİ\ ERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKA>'LIĞI'NDAN Niğde Cnıversitesı Eğitim Fakülıesi Dekanlığı'nca Mıllı Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeti>tirme ve Egıtimı Genel Müd'Jrlügü'nün OÎ.05.1995 gün ve 3262 sayılı yazılan ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.05.1995 gün \e 10516 sayılı talimatlan çer- çe\ esınde. aşağıdaki Akademik takv ıme göre Öğretmenlik Meslek Bilgisı (Öğretmenlik Formasyonu) Eâıtımi Programı açılmış bulunmaktadır. Proar'am Süresi: 01 Temmuz 1996 - 17 Ocak 1997 Teorik Dersler: 01 Temmuz 1996 - 11 Ekim 1996 Lygulama: 14 Ekim 1996 - 17 Ocak 1997 tarıhlen arasındadır. Bu programa Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmen olarak atanması uygun görülen her- hangi bir Yüksek Öğretim Kurumu'ndan mezun \eya Yüksek Öğrenim Kurumlan'nın son sınıfında mezun olma durumunda olnn ögrencıler müracaat edebilecektir. Program ücreti 1 S.0O0.0UO.-TL (Onsekız mılyon) dır. Bunun 2.000.000.- TL'si ön ka- yıt sırasında alınacak. program ücretının 8.000.000.- TL'sı kesin kayıt sırasında, geri ka- İan 8000.000.- TL'bi ise 15-20 ağustos tarıhleri arasında tahsil edılecektir. Bu konudaki Banka Hesap Numarası: Nigde >apı Kredi Şubesi 1050076-9 Ders geçme. disıplin ve devam konulannda Niğde Ünıversıtesi'nin ilgili yönetmelık- lerı uygulanacaktır. \eterli sayıda müracaat olmadığı takdirde program açılmayacak. Fakülte Yönetimınin belirleyeceği sayıdan fazla müracaat olduğu takdirde transkripteki not ortalamasına gö- re kontenjan tespitı yapılacaktır. Bu programa devam eden öğrencilerin uygulamalan 1996-1997 öğretim yılı 1. döne- minde yapılacaktır. Adaylaröğrenım belgelerıni uygulamanın sonunda başanlı olduktan sonra alabılecek- lerdır. Müracaat. ön kayıt için 28 Haziran 1996 günü saat 17.30"a kadar. kesin kayıt ise 29- 30 Haziran 1996 tanhleri arasında Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nda yapılacaktır. Ön kayıtlar şahsen veya gerekh belgeler eklenmek suretiyle posta ıle yapılabilecektir. Postada meydan gelebilecek gecıkmeîerden. fakülte mesul olmayacaktır. Kesin kayıtlar ^ahsen yapılacaktır. Başvuru \e bılei ıçın: Tel: 0.388.2321006 2321810 • 2321811 Fa\: 0.388.2321812 Ö\ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER I - Öörenım Belgesi veya tasdıklı sureti 2- Döekçe 3- Ön kayıt ıçın vatırılmi) panının banka dekontu KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER i - 4 adet sesıkalık fotoğraf 2- Tasdıklı nüfus hüvıyet cüzdanı sureti 3- Ikametgâh ılmuhaben 4- ilk taksıdın yatırıldığına dair banka dekontu Basın: 91810 MALİYE \ E GÜMRÜK BAK4NLIĞI KAYSERİ DEFTARLIĞrNDAN İŞYERİKAPATMA DUYURUSU "Aşağıda adı \e soyadı belirtilen mükellefin işyeri. belge düzenıne uymaması nedeniyle. Vergi L'sul Ka- nunu'nun mükerrer 354. nıaddesi uyannca 1995 yılı içinde. bınnci defa üç gün. ikinci defa beş gün süre ile kapatılmıştır." İşyeri kapatılan mükellefin. Adı. soyadı veya unvanı: Birsen Güven Gıda San. İşverinin adı veya unvanı. adresi: Onıanize Sanayı Bölgesi 7. Cad no: 23 KAYSERİ Kapatma nedeni: Belge düzcnine uyıılmaması. Duyurunun kanuni dayanağı: Bu duyuru 213 .sayılı Vergi Usul Kanunıı'nun 5. nıaddesi hükmü ileayııı ka- nunun 182 sıra numaralı genel tebliği uyannca yapıl- mıştır. Basın: 90820 ILAN T.Ç. FATİH 4. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995 602 Davacılar Aynur Parlak. Ersin Parlak ve Atılla Parlak \ekili Av. Sema Alıoğlu tarafından açılan gaiplik kararı talebi ile açılan da\ada. İstanbul Bakırköy Yeşılköy c. 068 3 s. 63. K. 241 cte nüfusa kay ıtlı No: 6 D: 3 Çapa-Utanbul adresınde ıkamet etmekte ıken en son olarak 30 yıl önce Sarayburnu açık- larında balık tutmaya çıknıı^ \e bir daha da dönınemiş. kendisinden herhangi bir haber alınaınadığı. adıgeçenin bu sebeple ölmüş addolunarak gaıpiığıne karaı veı ılıne- sıni talep etmiş olmakla. Yukarıda ismı geçen şahsın (Teoman Parlak) hayat \e mebadı hakkındabılgısı ve görgüsü bulunan varsa bııyıl- lık süre içinde Fatıh 4. Aslıye Hukıık MahkemeM'nın 1995 602 esas sayılı dosyasına müracaatları ilgılıleıe ıla- nen duyurulur. 18.3.1996 Basın: 91721 ILAN T.C. KARAMÜRSEL ŞÜLH HUKUK HÂKİMÜĞrNDEN EsasNo: 1995 379 KararNo: 1995 496 Bolu ili Gerede ilçesı Yukan Örenbaşı köyü cilt no: 141 '02. sayfa no: 43. kütük sıra no: 40'ta nüfusa ka- yıtlı Menderes ve Nurhayat'tan olma 18.04.1994 d.lu Erdem Çangül'e Gümüşhane ili Merkez Yukan Alıç- lı köyü cilt 097 01, sayfa no: 47. kütük sıra no: 16'da nüfusa kay ıtlı Süleyman ve Fikriye'den olma 1968 d.lu Fuat Köprülü MK'nin 356. maddesı gereğince vasi olarak tayin edildiğınden. mahkememizden verilen bu karara itiraz edenlerin kararın tebliğ tarihinden itiba- ren 15 gün içinde mahkememize itirazlannı bildirme- leri, aksı takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur. 11.04.1996 Basın: 89623 İLAN T.C. BİLEÇİK ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995 26 Davacı Orman Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Mithat Ertan aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılamasında: Davalı Mithat Ertan'ın tüm aramalara rağmen teb- lıgata yararaçık adreM tespit edilemediğinden ılanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla. mahke- memizin 1995 26 esas sayılı alacak davasınailişkin da- vanın duruşması 02.7.1996 günü olup saat 10.10'abı- rakıldığı. davalı Mithat Ertan'ın belirtilen gün ve sa- atte mahkememizde hazır bulunnıası veya kendisinı bir vekille tenısil ettirmesi. aksi takdirde davanın gı- yabında yapılıp bitinleceğı tebligat ve duruşina günü ile dava dilekçesi ve 6.2.1996 günlü yenıleme dilek- çesi tebliüi yerine kaim olınak üzere ılan olunur. Basın: 89475 H^FTASONU GEZİl |15HazinınC.tMi Madan Oar*si 16 Haziran Pazar Çiğdem Yaylası Ulaşım. kumanya, rehberSk dahil i 250 ooo TL 23 Haziran Pazar Çiçekgelin Yaylası Siz hiç 1500 nrvyuksekliKte ovanın yeşilinC suyun mavisinı seyirettiniz mi ? \ .250 000 TL Trans Toros 22 - 30 Haziran / 29 Haziran - 7 Temmuz 6-14 Temmuz Trans Kaçkar 13 Temmuz -1 Eylul tanhleri arası her hafta Aynntılı bilgi isteyiniz. ArnikaMa sok 6fi Beyoiiu Tel 0-212-245 15 93 • 249 06 46 F«245 29 78 CACIN MOTEL Yazı Ege'de karşılamak için . Her öğün balık 2 kişi (T.P.) 3.000.000 TL Asos Bektaş Köyü Tel.: 0.286 723 40 42-43 SATILIK PIONEER MÜZİK SETİ A7 kullanılmış Komple takım Tel: 236 11 13 IV.OO-23.OO uıvsı Nüfus cüzdanınıı kaybettim hükümsüzdür. TAR1K AKSAK.AL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle