25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
12 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA • • • • SAYFA FUTB YONASI Fransa'nm dönüşü 1984'ün Avrupa Şampiyonu bir anda turnuvanın favorisi oldu LONDRA(Cumhun>et)- Aıme Jacques \onetımındekı Fransa. as- lında Avrupa Fııtbol Şampıvona- sı nın sessızsedasız ısmıvdı kını- se 1984 un sampıvonuna tazla sans tanımıvordu Çunku kadrosiında Erick Cantona. Jean-Pıerre Pa- pin gıbı aslar \oktu Ama Balkan- İcirııı BrezıKj» Romanva onunde aldıklan l-O lıkgalıbıvet Fransızla- rı bır anda 'kısır' Avrupa Futbol Şampıvonası'nın ta\on ekıplen ara- sına sokma>a >ettı Attığı gollerle Bordeau\"vu Avrupa Şampı>ona- sı"nda fınale kadartaşıvan Cristoph Grubunun ıddıalı takımı Romanya'yı Dugary'nın golü ıle l-O yenen Fransa, İngıltere ciekı fınallenn en gözde ekibi halıne geldı. Teknik dırektör Jacques. "Galıbıyetı hak etmıştık" şeklinde konuştu. Dugan. Roman\a vı vıkan sa>ı>a da adını \azdırdı Asü hedef 98 Kadrosiında bulunan 22 futbol- cunun I3'u vabancı uyruklu olan Fransa'nın bırbaşka ılgınç >onu de turnuvada Turkı\c ıle bırlıkte 'en teknik' ekıp olarak gosterılmesi 1998 Dun>a kupası na ev sahıp- lığj vapmava hazırlanan Fransız mıllı takımının teknik dırektoru dı- rektoru Aıme Jacques Romanva karşısında elde ettıklerı galıbıvetın LO!NDRA"DAN Hakemler can yakıyor ZAFERARAPKİRLİ LONDRA/ıNOTTİNGHAM-llusal lıgler- de kendılerıne rahmeı okutmaktan bır turlu vazgeçnieveıı hakemler bu kez de uluslarara si turnuvalarda venıden bov gostermeve ba^ ladılar Hakem hataları ve çehşkılı uvgulam ı lar daha şımdıden Avrupa 96) a damgasinı \urma>abaş.ladı Hemdebırkaç vuzvadabır- kaç bın kısının degıl uız mıKonlarca ızlevı- tının onunde Oeçen pazaı gunku Almanva-Cek Cunıhu- n\etı ınaçını ızlevenler Ingılız hakemın he- nıen her raulde elını cebıne goturup kart gos- terdıgını vekarsılasmavı tam lOsarı kart ıleta- mamladığını ıbretle gordu Bu kartlardan 6 ta nesi Alman tutbolculara çıktı Hanı bıraz ko- tu nıvetli bın çıkıp da "Almanlann ilenkı rur- larda başının agnmasım ıstevenlenn başında İngılızler gelmıvor mu.> '"dıvebılır Pek haksız daolma/ Almama teknik dırektofu pekoka- daı ılen gıtmedı ama ustu aı,ık bıçımde Ingı- lız hakeme gıvdırdı "Ingılızler. bıraz sert fut- bolaalışıktırsanıvorduk. \ma bovlegıderse.a]- dığımız kartlardan dola\ ı.çev rtk final va da \a- nfinalde. sahava çıkaracak 9 futbolcu bıle bu- lanıavacağım" Avnı gun o>njnan Kpanva-Bulganstan ma- çında da kartlar konu>tu Hem de kırnıızılar Bunların haklılıgı va da haksızlıöı tartışılabı- lır i\ma bırgerçek \ar kı LEFA nın talımatla- rını u\gulamak zorunda olan hakemler bazı ta- kımlara karşı on\argılı da\ ranmaktan gerı dıır- muvorlar Bıraz ılen gıdıncede ertesı gun (pa- zartesıjbırdebakıjoruz bıraz daha elleıı "çe- kımser" olu\erı\or Penaltı \e otsa%t kararla- ı ında da o\ le Ev sahıbı Ingıltere'nın golunu burada pek çok Ingılız spor vorumcusu bıle avtplarken hakemın vanhakemlennehıı, bak- madan onay lamasi ılkmaçta İsviı,re nın2pu- anınıçalıvor pazartesıgunkülskoçva-Hollan- da maı,ında kaleve bırkaç santım kala Iskov ovuncunun resmen koluna çaıpan topu gor- mezlıkten gelen hakem belkı de Hollanda'nın ılerlevı>ını durduruvordu Herkes gıbı hakemler de \anılabılır \e etkı altında kalabılır Ama bunun olçusiı kaçtı mı \e bu kadarbanz hatalaroldu mu tı ıKonlardo- kulenbırorganızasvonundatadı kaçıvenr on- ca takım \ e onca tarattar bunca \okı bo^una kat etnıış oluı O zaman en ba^tan e\ sahıbı takı- mı \a da takımları şampıvon ılan edıverın gıt- sin Bunca zahmete de kımse katlanmasın Turnuva oncesınde tum ONunculara \e ha- kemlere ımzalattırılan "faır-pla\" bevanna- ınesı \e formalann kollarındakı "faır-pla>"' amblemlerının bıranlam ta^ımaM ı»tenı>or!,a herkesın kulagı bıraz çekılnıelı Hakemlerın de Rusya'yı 2-1 yendiler İtalya'nın Casiraghi'si var ttalya: 2 - Rusya: 1 ST\T- Intıdd HAKEMLER-£o//t \f<ıtmı\ tfi) tlsko^a) \T\l\\- Penızzı (4ı ApoUom (A) Mcıldını (6) Costacmta (6) \lıı\sı <v 4lheı!ım (6) Dı Lnın /*) (Dk 61 Fttser 6/ Dı \fat- reo(i) Zola (6) Del Pıeıv d) /Dk 46 Donadom \ı Ctnnuohı IX) (Dk HO Rauınellı V RlI S^A.•C/lf/c/l(.'s(n M; Telıad;e(5) \(osto\oı (i) Oııopko(6) Bu\hmaııo\ (V/Dk 46}aııo\st\ 4) ko\tım(4) Kaıpın P; (Dk 65 kıuako\ V kanthelskıs (6/ Ts\mbalw (6ı (Dk "I ûobıo- \olskM Rtidtmo\ (5ı kol\\ano\ (41 GOLLER DA * \e >1 Casııaghı Dk 21 T\\mhalaı SARI KARTLAR. Oııopko koh\ano\ KoMun IRUSMD Al- heıtını Donadom (Ituhol Ll\ ERPOOL (Cumhun- >et) - A\rupa Futbol Şampı- sonasi C Grubu nda o\nanan maçta ltal>a Rusya >ı2-l \e- nerekAlmanva nınarkasinda 2 >ıra\a \erle^tı \laça Italva hızlı basladı ve bu ustunluğunu 90 dakıka bo- \unca >urdurdu Çok savıda se> ırcibinın de desteğını arka- sına alan Italva golu erken buldu •> dakıkada Caaraghi Rus- \akaleusıChercheso\ unha- kendılerıne moral verdığını bıldırdı Jacgues "Kadromuzgenç.Şampı- \onada fa\ori gosterilmememiz bizim en bu\ uk a\antajımız. Çe\- rek finale çıkacağımı/a inarmo- rum" açıklamasını \aptı Futbolcular ne divor? Fransız mıIIı takımının futbülcu- lan maç sonrası oldukça mutlu\du Takım kaptanı Blanch,"Zorbirl5 dakikadan sonra o\ una ağııiığımı/ı ko\duk. Futbol du7e>imi/ Rumen- lerden daha ı\i\di. İspama-Bulga- ristan maçının berabere bitmesı ne- deni> le a\antaj bıze geçti"de- dı FraıiMZ takımının unlu o\uncusu Marcell Desaih, "Cristoph'un golu bizi kur- tardı. Onlardan daha ı>i>- dik"dı\ekonu!;urken Desc- hampes da "l>iha/jrlanmış- tık. kimse bize doğru durust şans \crmi\ordu ama gucu- muzu gosterdik.Gerektiğin- de 10 kışi ile defans \ apıp ko- la> gol vemediğimizi kanıtla- dık. Mutlu\um"dedı Hagi'nin sönüşü Rumen takımının Barce- lonalı yıldızı Hagi, Fransa karşısında beklenılenı bır turlu \eremedi Aldığı her topuvıtırenHagı Fransa nın sert detansı karşısında gol- pozısvonları da bulamadı Danınıarka'nın kalecisi Schmeichel, nefes kesen performansı> la takımını sırtladı. Şampiyonu Schmeichel kurtardı ^ • Manchester Unıted'da oynayan Peter Schmeichel Portekız maçında >aptığı kurtarı^larla Danımarka">ı beıaberlığe ta^ıdı SHEFFIELD(Cumhun>et)-llkkez muıadLİe ettıgımız Avıupa Futbol *> ınıpıvonasi tınalleıınde veı aldıgı- ıııız D Gıubu ndakı ıakıplerımızden Danımaıka nın en buvuk guvencesi kaptan Peter Schmeichel. Basınkunılusljrı 1-1 lıke^ıtlıkleso- ıı leıen Portekız ma\,mdaustun bırper- •onrnnssergıleven Danımarka mıllı ta- kımının ^2 vaşındakı kalecisi Sehme- ıthel aovguleı vaödırdı Manchester Lnıted a bu sezon hem lıg hem de kupa şampıvonlugunu ka- zandıran ısınılerın ba^ında ver alan ba- »aıılı lılebek(,ısı ıçınaıanslar "Schme- ichel. nefes kcsen ptıiormansıv la Danı- marka'M sırtladı" vorumunu vaptılar kaısılj^nıa sirasında takım aıkadasla- rına siııeklı bagıran Peter Si.hmeıchel mukemmellıvetçı olarak tanımlanıvor Denevımlı tılebekçisinınprotesvonel- uını ovun \ındekı konsantrasvonu- u mukemmel olarak nıtelendıren oto- ııteler Schmekhel ınsadeceajresittu- ttımuna dıkkat çekıp "Sureklı bağınp nırdesınııiıhareketlervapmasakendi- sı ıçin daha da ı\ ı ulacak" Jıvoı I ır Heı şeje karşın Ingılız basını Peteı Sı.hmeıchel ınenazPelerShıltonkadaı basanlı oldugu gönısunde bırlesıvor Ingîlizlerin sorunu^ alkol rransa, Ronnuna kaı>ısındaki o\unu\la alkış topladı. LONDRA (Cumhuri- vet)-Dun, Ingıltere Mıl İıTakımı nınkampmcr- kezı Londra'da bıraçık- lama vapan olımpıvat takımının sorumlulanndan Rıchard Budgett Ingılız oyunculardakı per- toımaıisduijükluguıuınalkoldcnkav- naklandığmı belırttı Budgett Ingıltere Mıllı Takımfnın Avrupa Futbol îjanıpiNonası fınalle- nnden kısa bır sııre onı.c Uzakdoğu gezisınden donduguını hatırlatırken "Bu sevahat sırasında uçakta alkol Bassler ve Köhler'in sakatlıklan Vogts'u zor durumda bıraktı Almanya'da kadro sıkıntısı Fınallere 22 kışı gelen Almanya ıki as oyuncusunun sakatlanmasından sonra 20 kışı kaldı Teknik dırektör Bertı Vogts, futbolculannı ceza almamalan ıçın uyardı. M \NCHESTER (Cumhuri>et)- 10 Avrupa Futboi Şampı>ona;,ı nın fa\orılennden Alnıanva Çek Cum- hurnetı karşısında aldığı 2-0'lık ga- lıbıvete sev ınemıvor Qek Cumfîu- nvetı maçı ontesi orta alanın dına- mosu Mario Bassler ın dızındekı problem nedenı^le koln e gıdıp bı- çak altına v atnıasinın ardından takım kaptanı ve savunmanın "bel kcnıiği" JurgenKohler ındesakatlanıpkad- rodançıkanlmasıAlman>a vısımdı- den 20 kısi bıraktı Babel \e Ziege alternatif Oviin taktıgını bu ıkı o>uncunun uzerıne kuran Alman Mıllı Takım Teknik Dırektoru Berti\ogts,bu tut- gıvebıleceğı belırtıldı bolculann alternatıfı olarak Markus Babel ve Cnstıan Zıege'ye şans ta- nıma karan aldı Köhleryıkıldı Turnuva oncesı Alman basınına "Bu benim son bü\ükrurnuvam" dı- >e at,ıklama >apan mıllı takımın un- lu defans oyuncıısu Jurgen Köhler, Ingıltere defterını ılk maçın 13 da- kıkasinda kaparken adeta >ıkıldı Maı, sonrası gozvasları ıçınde kamp merkezının yolunu tutan ve ılk kont- rolu yapılan Kohler ın dız van bağ- lanndakopmatespıtedıldı turnuva- >ı kapajan ^ I vasmdakı tutbokunun en ıv ı olasılıkla evlul avında forma Ingıltere'dekı ılk antrenmanda dı- zınden sakatlanan Mario Bassler ıse Almanya'da kuçuk tnroperasyon ge- çırdı Orta alan oyuncusunun Ingıl- tere">edoneceğı veçeyrek f ınaleye- tıseceğı açıklandı Vogts'dan uyan Sakat futbolcular nedenı> le kadro sıkıntısına duşen Alman Mıllı Takı- mı Teknik Dırektoru Bertı Vogts. fut- bolcutannı u>ararak san ve kırmızı kart gormemelerını ıstedı Teknik Dırektor Bertı Votgs "Za- ten kadromuz daraldL Bir de san \c kırmızı kartlara takılırsak bizim için hiç de i\i olmaz~açıklamasım > aptı Votgs cezası bıten Ba>ern Munıhlı golcu Jurgen Klinssmann'ı Rusya maçında sahaya surecek Golcu K.lınssmann daha once 2 maç ceza almı^ >apılan ıtıraz uzerıne cezası yuzde50ındınlerek I maçaduşuml- muştu kıılıkı. turnuvava VKLI ettı alan futbolcuların ısj. içme\enlere oranla daha zor. Normal ınsanlar uzun uçuşlann >orgunluğunu 5 ya da 6 gun- de atı>or. \ncak uçuş sırasında alkol alanlar kendılerını 9-10 gunde topar- Inor. Futbolcunun performansını ivi beslenme.duzenlı antrenman progra- mı. ıvi dınlenme belnier. Bunları vapanıavan fut- bolcunun performansı do- ğal olarak duşer En onem- lısı bo\ le sıcak ve nemtı ha- valarda alkol alınması. Futbolcular bov le havalar- da alkol alııiarsa kendileri- nı toparlm amaz \e perfor- mansı duser" ^eklı nde ko- nu^tu Ingılızlerı çıleden olav ıse mıllı takımın sıvahı ovuntusu Paul Ince ın Londra dakı bır barda un- lupopvıldızı RodStewart ıle ıçkı ıçerken gorulmesı oldu \er verinden ovnadı Sun Gazetesı de takımın dığer ovunculannın bır dıskotekte sabahladığını >azınca ver verinden ov- nadı Bazı mılletvekıllerı Ingılız Mıllı Futbol Takı- mı nın tutbolcularını sert bu dılle elestınrken "Fut- bol, barlarda içki içerek diskuteklerde sabahlava- rako\nanmaz**dedıler Yankesiciler kasıp kavuruyor ELRO%da "*-^*^y olav çıkarnıavı hedetleven hoolıganlar ıçın hertuılu onlemı alan Ingılız polisi vankesicıler konusunda çaresiz kaldı Avrupa Futbol Şampıvonası i(,ın ozellıkle Gunev Amerıka ulkeleıı Şılı \e Perudan Ingılteıe ve gelen elı uzunlar ortalıgı kasıp kavuruvor Medyuma geçit yok Ingılız Mıllı Takımı nın teknik dııektouı Terrv \enaWes. kendılerıne vardıııuı olmak istven medvumun ı.azıp teklıtını j;en (,evırdı Dusunce gucuv le kaşıkları bukebılen ve Ingıltere de oldukça une sahıp bır medvunı Iskoçvamaçı oncesı Ingılız mıllı takımının o>uncularına vardımcı olmak ıstedı Ancak teknik dırektor Terrv \enables medvumun kampa gırmesine ızın vermedı UEFA'dan çağrı ^ Av rupa Futbol j ft^ Federasvonları BırhğıLEFA Başkanı Lennart Johannson, grup maçlannda rekor duzevde kart olavı vasanmasi uzenne futbilculara taır-plav çagnsında bulundu Johannson tutbolcuları ve teknik adamlaıı "Tum duma, ekranlan başından sızlcn ızlıvor. Sahada daha sportmence dav rannıam/ gerekli"seklınde uvardı Kaııal ü (M 00 NBA e hıcago BulK-Seattle Supersonıc I6J0 C hıcago Bulls-Seattle Supersonıt (bant) TRT 3 19.30 Italva-Rusva (bant) 21 ls Turkıve - Hırvatistan (bant) TRT4 15.00 At vans- ları CINE 5 O0J5 Monaco Grınd Pıı\ sı tasından ıvı vararlandı ve uzaktan bır sutla takımını 1-0 onegeı^ırdı Rus>aberaberlık golunu 21 dakıkadaTsjmba- lar la buldu \e ılk varı 1-1 lık beraberlıkle sona erdı 2 varıda da gol aravan ta- rafttalvavdı \e >1 dakıka- da bekledıklerı gole kavu^tu- lar Zola nın pasıv la ceza ala- nına gıren Casıraghı takımı- nın vekendısinın2 aolunûat- tı vekar>ılaşma2-l Italva nın ustünluöuv le sona erdı TRT 32 YILDIR TRT VE KAMU Kamu Hizmeti Yayıncılıgı; sorumluluğunun bilincinde ofâr ülkenin ve ulusunMiuii yayıncılık ticari 1 K O Ş l : F Babo(2) P RubADubC?) PP AvelFolev(l) 2.KOŞL:F Green Peate(1) P Ustok(3) PP Mv Crazv (4) 3.KOŞL:F tzzetbev (1) P Sebına(3) PP Nızıpguzefı (2) S Demırkan (8) 4.KOŞL-F SamRockıKH P T u r a n O PP Kul kedisı n ı S Nerıme(9) 5. KOŞL: F Vavuzhan(4) P Akvel (1) PP Hastav (6) S Banazlı(2) 6. KOŞl F Prıvate Dancer (11) P Dandanakan(12ı PP Jack Pot 1 < 1 > S Şakırefendı (10) SS Boaaçhan(2) 7. KOŞL: F karaca Sultan (10) P Şeretbev (S) PP kap- tan I (6) S Mursel (2) Gunun İkılısı. ş ko>u 1 4 TabelaBahıs 11 12 1 10 2 ALTILI 1 1 3 GANYAN 10 7 5 9 4 11 12 1 10 2 5 10 8 6 TRTKA ozeteı erinde yoğunli ı politikasını leri ülke ve izlediği iddiyet ve •â guvenımg^ 2 yıldır bu^'ilke olmanın on izmeti Yayıncılığının ta ve bu niteliğiyle de ETİ YAYINCILIĞININ ONURUNU TAŞIYOR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle