03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA 12 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA ÜBÜP096 UTBOL ŞAMPIYONASI Kazaııal ıılintfly kaybetiikAvrupa Futbol Şampiyonası Finalleri 'ndeki ilk maçımızda Hırvatistan 'a 85. dakikada yediğimiz golle 1-Oyenildik Türki\e: 0 - Hırvatistan: 1 STAT.'Gn Gıound (\ottingham) HAKEMLER: Uuhmuntlıaleı (6j E Fetdeı (6), \1 Fifibıtınluııts 16) (İsviçre) TIRKİY E:Rıi}tu C) - tcdar (6) Rahım (5) 41- pa\ (5) - Ogıın ı7j Tugu\ (~) Toluna\ (4) (Saf- fet ') Seıgeıı ih) Abduluh (6/ - Hakan (4) 4ı ıf (5) (Hanu 5) HIR\ATİSTA\:Z.a<//c (6/-Juını (6) Stımac (7) Stanic (f)) Jcıkan (7j Bılu (5) Asanouc (5). Ptosmetkı (5ı, Boban (5) (Suldo 5) Sııker (4) (Pmlıac >) BoksiL (5) (Vlao\ıc 6) GOL:DÂ S^Vlaouc SARJ KARTL \R: Toluıun (Türkiye), A sano\ ıc, Boban Soldo (Hırvatistan) NOTTINGmiVHCumhunvet)- 10 Avrupa Futbol Şampıvonası ndakı ılk maçımızda s.anî>sızdık gol pe- şmdekostuk olmadı.presyaptık rakıbınovunkurma- sına ızın vermedık Ancak savunmada vapılan buyuk hata Hırvatıstan'a karşj bıze yenılgıyı getırdı Hırvatistan ın tempoya davalı. kisa paslarla gol bol- gelerınde etkılı olduğunu ıvı bılenTerını son dakıka- yakadarovunplanı uzerınde dusundu Maçafırtmagı- bı gıren mıilılennıız Hırvatıstan ı ^aşırrtı Orta saha- da prese davalı futbolumuz HırvatısUn ın ovun kur- masınıengelledi savunmamızkademevt ılkyandaçok ıyı kurdu gol noktalannda ıse kalabalık Hır\at sa\ un- masını asmakta zorlandık İlk yarım saatte mılhlerımızın topa sahıp olma OKI- nının yuzde 55 oldugunu duşunursek Hırvatistan"ın oyunkurnıaktazorlandığınısoylevebılırız 20 dakıka- dan sonra Hır\atıstan. uzerındekı şaşkınhğı atarak ka- Iemi7e gelmeve basjadı Ancak ıyı kapanan savunma- mız. Hınat forvetını uzaktan $ui atmaya zorladı fCa- lccı Ruşru nun de kurtans.lardakı başanlı zamanlama- si savunmamızı rahatlartı Orta sahada çogalan pas hatalan, forvet ıleolan pas bağlantınıızı kopardı, Hmatıstan'ın ıstedığı tempoyu yakalayanıaması da Hırvatfutbolculan sınırlendırme- ve basl'adı Boban ıle Suker. ilk yanda defans bloku- muz arasinda kavboldu. Prosinecki, yakın markajdan kurtulmakta zorlandı Sık sık otsavta du>memız de gol beklentımızı ilk ya- nda kırdı B. Hakan ılende valnız kaldı Sergen ıste- dığı toplan alamadı Abdullahı.anlabas.laçalı>tı Ogun hırsını teknıgıvlc bırlestırerek olumlu not aldı bıraz acelecılık bırazdapozısvonlarda "ağır'kalisımız Hır- vatistan ın ısjnı kolavlaştııdı Nedense ilk \anda ka- natları pek kullanmayı da du^unmedık ilk dakıkalar- dakı tempoyu kaybetmemız de gol pozısyonlanna gır- memızı zorlaştırdı Ikıncı yanya da ıyı başladık, Hırvatıstan'ın bu yan- da oy un kurmasını, orta sahada vaptığı presle engelle- yen mıllılenmız. nedenserakıpy an alanda yaptıgı pres- le kazandığı toplan çok kolav kavbettı Hırvatıstan'ın 2 yanda temposunu yıtırmesı. Boban ın da oyundan cıkması, forvetın gucunu duşurdu savunmada hatalar çoğaldı Mıllılenmız gol bolgelenne ıyı ınmesıne rag- men. son hareketlerdekı hatalar, hele hele Hakan ın kaçırdığı gol, buyuk sansMzlıktı Gol peşınde ko>arken defansta Tolunay'ın vaptığı büvük hatayı Ruştu'nun mukemme! bır refleksle onlemesı vureğımıze su serp- tı Ardından da Suker'm kafavla topu kale venne auta atması şanslı oldugumuz bırandı Kisaca yaptıgımız basıt hatalardan rakıbe gol fırsatı yarattık X5 dakika- da da Rahim ın vaptığı buvuk hatadan aolıı vedık INOTTINGHAM'DAN NOTLAR / ZAFER \R\PMRLI 85. dakikadaki gol, seyirciyi yıktıNOTTINGH \M - "Türki>e!_Turki>e!^ Evet Ro- bin Hood'un efsane\ı kentı Nottmgham'ın sokakları gun boyu bu seslerle ınledı durdu 11 bını bıletlı 15 bın taraftarın 'istilasına' uğrayan bu yerleşım merke- zı adeta bır Turk kentıne dondu Turkıve'den gelen sevıralerın yanı sıra Alman- ya'dan Kvec, ten Fransadan Ingıltere nın \olunu tıı- tan tarattarlarımız Hırvati\tan maçı onceM Cıtv Gro und Stadı nda ^ov vaptılar Açtıkları Turk bayrakla rıvla 30 bın 500 kapasitelı stadı kırmızı-beyaza boya- yan sevırcılerıınız. ılgınç pankartlar da açtılar Turk bavrdklannın vanı sıra Galatasaray Fenerbahçe ve Be^ıktas bavrakları da goze çarptı I'JÜ-150 kışılık Hır\atıs,tan taraftarlannın bulun- du^ubolgedetjmbırbayrakkdosu vardı Bosna KK- TC ve ^ hılaliı MHPbay'raklan dıkkatçektı Ozellık- le 3 hılaliı ba\rakların Türk bayraklarından fazla ol- rıası bazı sevırcıler tararından vadırgandı \1a(r ın4" 7 dakıkasındabalonlaraasilıolarak "Kur- distan'aozguriuk'vazılı bırpankartaçıldı Ancak bu pankartın çev reMndekılcr polis tarafmdan stat dısina çıkarıldı lngılızgü\enlıkguçlenolay çıkmaması ıçın kentte sabahtan ıtıbaren gu\enlık onlemlerı aldılar Stadaalkolluseyırcılenyakla^tırmavanguvenlıkguç- len olasi hoolıgan saldırısı ıçın de kılıt noktalara ek kuvvetler kavdırdılar Mıllı takımımızsahaya çıktıgında Cıtv Ground Sta- dı'ndagorulme\edegerbırsahneyasandı Sevırcıler hep bır ağızdan yaptıkları "Turkive, Turkı\e" teza- huratları ıleortalıöı ınlettıler Sesıreılerın maçın ba^ındakı aralıksız tezahûratı Hır\attakımınısa*kınaçevırdı Vlaç bovunca veozel- lıkle de son dakıkalardakı baskımızTurk se\ırcılen ıvıceco^turdu \evarkı85 dakikadayenılengol trı bunlerı adeta 'Mktı.' Karşılaşmavı ızlevenlerarasında Ingıltere yegelen DVP Genel Ba^kanı Tansu Çiller de vardı Çıller, "Turkive finallere çıkana kadar bu> uk başarı goster- di. Ben de bu başan için lngütere'>egeldim"dedı Ma- çı buyuk bır hevecanla ızleyen Çıller. yapılan pas ha- talarında dızını dovdu Mılletvekılı Lnal Erkan da kaışıla^mavı sevrettı Teknık dırektorFatihTenııumaç oncesı oldukça he- vecanlıvdı Futbolculara"Ha>diastanlar,gosteringu- cünuzu"dı%en Tenm karşıla^ma bo\unca her 5 da- kikada bu aaha kenanna gelıp futbolculara dırektıt verdı Terım zaman zaman UEFA vetkılılen tarafın- dan uvarıldı Hırvatistan karşısında orta alanda gore\ a!anTuga>, ilk >andaki başanlı o\ununu ikJnci.N.ııula sınduıınKdı ıhou>_ ı, l\i l IL Rs Teknık Dırektor Fatıh Terım le bırlıkte yedek fut- bolcular da 90 dakıkayı guçlukle tdmamladılar Fatıh Terım saha\asurdügu 11'deBülent'ınyenne Vedat a ^ans tanıdı Bu değı^ıklık buyuk surprız olarak de ğerlendırıldı Maç gunüne kadar süren bunaltıcı sıcaklardun ve- rınıyagmurabıraktı Bıranlamdayağmur bırgunon- ceTurktakımınaev sahıplığı yapan Nortıngham lan- sızın islatıverdı Seyıaılenny ıptıklan kent turu vag- mıır nedenıvle sekteye ugrarken futbolcular yağmu- run kendılen n,ın avantaj oldugunu belırttıler An».ak vagmuru avantaj halıne getıren taıaf Hırva- ıistan oldıı Rahım'den scken topu ontınde bulan \ la- oviçattıiı golle mıllı takımımızı kaderıvle karşı kar- ^ıvabıraktı Maçı vorumlayan BBC spıkeılerı Hırvatıstan ıçın "FLakolarak ıjıler" yorumunu yaptılaı Turkıye ıçın ıse "Göz kamaştıncı bir takım.Teknik vanlan ve va- rabcıbklan çok fazla" bıçımınde konuştular Spıker- ler son dakıkalarda gelen gol ıı,ın de "şans'aı,ıklama- sını getırdıler 22 kışılık kadro\a aıremeyen Fenerbahçelı Bulent, "Topun canı \ardır. Isterse gol olur. ısteme/se olmaz. Bu (dtın) gece Hınatlann kazanmasını ıstedi" dedı NEYMIŞ ABDt LKADİR YÜCELMAN Ne Olacak Halimiz? Geçen hafta bu koşede Eyuboğlu Kolejı'nın hentbol- de Turkıye Şampıyonu olduktan sonra neden Avrupa kupalarına katılmak ıstemedığını ele almış ve takımın sorumlusu Sayın Erdal Eyuboğlu'nun çok şeyler soy- lemesı gerektığını, bu konuda da Sayın Bakan Tara- noğlu'nun olaya el koyup bır araştırma yapmasım, eğer ısterse sporda da temız eller operasyonunu baş- latabıleceğını yazmıştık Aradan 1 hafta, yanı 7 gun bıle geçmeden hukumet ıstıfa ettı Gerçı 45 gun hukumet gorevını surdurecek, ama ne olursa olsun artık Taranoğlu'nu pek cıddıye alan olmaz Çunku burası Turkıye'dır Kuralların ve ıl- kelerın olmadığı yerde herkes kafasına gore ış yapar Şımdı Taranoğlu'nun yerıne kımlenn gelebılecegının hesabı yapılıyor Çunku adımlar ona gore atılacak Ya- nı kısaca Taranoglu'nun defterı bır anlamda kapanmış- tır Bır başka deyışle Sayın Taranoğlu nun sporda yap- mak ıstedığı reformlar yenıden yapılaşma gıbı bazı gı- nşımlerı hasıraltı edılmıştır Sporumuzda neden bır adım bıle ılerleyemedığımı- zın altında ıstıkrarsızlık yatar Sporda bır devlet polıtı- kası olmadığı ıçın gıden ağamsa gelen paşam oluyor. Kımseler de onun ıçın fazla bır ış yapmıyor, yapamıyor, yaptınlmıyor Bılmem anlatabıldım mı ? Bu ulkenın sıkıntısı bıtmez Çunku ılkelersaptanma- mıştır, polıtıkalar belırlenmemıştır hedeflenn koordı- natlan çızılmemıştır Mıllı eğıtımdekı belırsızlık, dış po- lıtıkadakı tutarsızlık, ekonomıdekı bunalım, sosyal gu- venlıktekı çarpıklık, adalet mekanızmasındakı denge- sızlık neyse sporumuzdakı başıboşluk da genel çokun- tunun sadece bır sayfasıdır Pekı ama bunurt sonu ne olacak? Bu gıdışın sonunu bız de merak edıyoruz Her ge- çen gun bır oncekı gunu anyorsak bu gıdışın nereye yoneldığı ortaya çıkar Bu kara tabloya rağmen umutsuzluk turkulerı hıçbır ışe yaramaz Fılın hortumunu, kulaklarını dışlerını ve bacaklarınıkorlerdıyarındakışaşılargıbıtekertekeryo- rumlamayalım Gerçeğı gormeye çalışalım Bu ulkeyı duzluğe çıkarmanın başka yolu yok Bu polıtıkada da boyle, sporda da boyle Paylaşımcı, demokratık ve çağdaşlığı yakalama gırışımlerı ıçınde olmaktan baş- ka yol bılen varsa soylesın Turk-lş bas bas bağırıyor "Transferlerden de vergı alınsın " Alınıyor zaten, ama yuzde 15 stopa). Bır dok- torun, bır muhendısın 15 yılda kazandığını daha 3 yıl- lık futbolcu kardeşımın onune koyuverıyorlar Kımse- nın parasında gozumuz yok ama ınsanları ellerınetes- lım ettığımız bır doktora eğer eğıtımı, becerısı deneyı- mını hıçe sayıp 35 mılyon maaş veren devlet, payla- şımcı ve katılımcı olmayı, sosyal adaletı gerçekleştır- meyı beceremıyorsa ona devlet demek mumkun mu'? Bugun devlete, parlamentoya guvenen kaç kışı kal- dı bu ulkede Ama başka dunyadan başka ınsanlar transfer edemeyecegımıze gore kendı sıstemımızı ku- ralım Çağdaşlığı ve ınsanlığı ancak o zaman yakala- yabılırız Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim, 'Gurur duyuyorum' dedi ve ekledi sonucu hak etmedik' \Mullah.sol kanatta oldukça etkili «jo/uktu. (Fotoğraf RELTERS) NOTTING- H\M(Cumhu- rijet)- Hırvatis- tan a 85 daki- kada yedığı gol- le l-0\enılen(A)Mıl!ı Futbol Takımımızda maç sonrası kımsenın agzını bıçak açmı- yordu Oynadığı futbolun kar- ^ılıgını alamamanın uzuntu- su\ le soyunma odasının yolu- nu tutan mıllı flıtbolculan tek- nık dırektor Fatih Terim tesel- lı etmeve çalıştı Maçla ılgılı goruşlennı açık- la\an Fatıh Tenm kotu oyna- madıklannı belırttı Yenılgıyı hak etmedıklennı de belırten Tenm "Maçın85.dakikasında 7-8 kişi ile gol aravan taraf biz- dik. Baskı kurduk, rakibe alan bırakmadık.harika şe> k'ry ap- tık. Bu sonuç bende ha\ al kink- fığı \aratti. Çunku futbolumu- zun karşılığı bu değıl. Sadece tecrubesızlik dıvorum. O anda rakıp duşurulup kırmızı kart goze alınabılırdi. Va da arka- dan topa mudahale edik-bılirdi. Bu hatalar zincın golu getirdi. Ama genelde Turk Mıllı Takı- mı iyiydi. Hollanda ile biriikte en genç takım biziz-Tek eksiği- nıiz şans ve Avrupa Futbol Şampiyonası dene>imsizliğiy- dfdedı Grupta her şeyın bıtmedığı nı de vurgulayan Fatıh Tenm. "2 macımı/ daha \ ar. Ka/anır- sak 6 puan eder. 60 mil\ onu se- \ indirmek istcrdik. Amaonlar skora değilse bile oy nadığımız futbola se\ indiler. Â\ rupalı ar- tıkTürkiy e'nin v arlığının i> ıce farkına v^ırdr dıye konuştu Rüştü: Şanssızdık Başanlı bırmaççıkaran ka- lecı Ru>tu ıse futbolun azızlı- ğıne uğradıklarını belırtırken "•Defans vetakım çok ivhdi. A- ma bir anlık hatay la maçı kay- bettik"dedı Hırvatlar şaşırdı Hırsatıstan Mıllı Takım Teknık Dırektoru Blazev ıç mıllı takımımıza ovgu yağdı- nrken. "Ben bö>le birTurkıye beklemivordum.Oy u/den ka- zandığımız 3 puan çok değer- li.Turkı>eçokguçlu cıv uncula- ra sahip. L stelıkçok teknikler"* açıklamasmıyaptı Hırvattek- nıkdırektorTomislav İviçıse. Hınatıstan"ındaha ıyı ovnadı- ğını belırtırken "Türkler iyi oy nar gıbi gozuktu. Ama kont- rol Hınatıstan'daydı. Bu gu- rubun favorisi Danimarka. sonra da Hır\atistan"dcdı T A K I M L A R O G B M A Y P Hırvatistan 1 1 - - 1 - 3 D a n i m a r k a 1 - 1 - 1 1 1 Portekız 1 - 1 - 1 1 1 Turkıye 1 - - 1 1 - Cünün icinden • Amerika Profesvonel Basketbol Ligı NBA'defî- nal sensinın 4 maçı Chıcago Bulls ıle Seattle Super- sonıcs arasında oynanıvor ilk 3 maçı kazanan Bulls bu kar^ıla^mayı da onde bıtınrse mutlu sona ulaşa- Ldk • 30. A\rupa Basketbol Şampiyonası grup ele- melennde ıkıncı de\ re maçlarına hazıı lanan (A) Mıllı Basketbol Takımı İstanbul da kampa gırdı Ekım ayında grubun guçlu takımı Hırvatistan ıle oynayaı-dgı zorlu karş.ılaşmanın hazırlıklarına ba^layan mıllıler bugun Abdı Ipekçı Spor Sa- lon'unda saat 18 OO'de Hollanda Umıt Basketbol Mıllı Takımı ıle ozel bır maç yapacak • \ew \\orld Amerikan Tenis Akademisi t;e- çen v ıl Çeşme AJtın \unus"ta açtığı tenıs ^ Ingı- lızce okulunu bu yıl yıneleyecek Akademının Turkıye temsılcisi Touroyalden \enlen bılgıye gore okulun bır şubesı de Bursa'da açılacak ve In- gılızce ve tenıs eğıtımı verecek • Galatasaray Kulubu \e Galatasaravlı Eskı Sporcular Derneğı nınortakias.aduzenledığı 'Ga- latasaray Spor Şurası" 29-30 hazıran tanhlennde vapılacak Galatasarav Unıversıtesı'ndegerçekieş- tırılecek olan Spor Şurasi'nın açılı> konusmasını Kulup ba^kanı Faruk Suren vapacak • Flamengo'da top koşturan Brezılyalı futbol- cu Romano yenıden Ispanyanın Barcelona takı- mına doneceğını açıkladı • Turkiye'yi bu sezon İnter-Toto'da temsıl ede- cek olan Kocaelıspor bugun yenı sezon çalışma- lanna başlayacak B Sutopu Milli Takımı, Rusya'nın başkentı Moskova'daduzenlenecek Uluslararasi Mosko\a Sutopu Turnuvası'na katılacak Turnuva 15-16 hazıran tanhlen arasında oynanacak H Kumkapı Sarıçubuk 81 Kulubu'nun duzen- ledıgı AdalarGezısı veKırKo^usu geçen hatta so- nu Buyukada'dagerçekleştınldı Vanşlar sonucu- nuda mınık kızlarda Derya kocaoglu, erkeklerde ÜmıtYıldızoglu yıldızbayanlardaSultanTanyel. erkeklerde OrhanTuran buyuk bavanlarda Hatı- ce Çocuk. erkeklerde Aytaç Ozbakır bırıncı oldu GÖRÜŞ / \UHMi r ^tRT Milli Takıma Yazık Oldu Ulusal ekıbımız yıldızlar topluluğu Hırvatistan karşısında çok başanlı bır maç oynadı Futbolculanmız eleme maçla- rındakı performanslarının uzerıne çıktılar Ancak savunma- dakı kışısel yanlış kalemızde golu gormemıze neden oldu Takım olarak alan ve adam kontrolunu etkılı bır bıçımde^ uyguladık Orta alanda Tugay, Sergen ve Tolunay'ın bırey- sel becenlen ve fızıksel dırenışlerı Hırvatlan şaşkına çevır- dı Sol kenarda oynayan Abdullah gerek savunmada, ge- rekse ataklarda ekıbımızın en etkılı oyuncularındandı Ulusal ekıbımız takım olarak savunmada çok dıkkatlı bır oyun sergılerken ataklarda acelecı davranması nedenıyle et- kılı olamadı Karşılaşmanın genelınde topla daha çok oyna-.* yan taraf bızdık Maç oncesı tahmınlerın tersıne ulusal ekı- bımız oynadığı atak futbolla finallere rastlantı ıle gelmedığı- m gosterdı Ulusal takımımızın ortaya koyduğu guzel futbo- • la karşılık aldıgı sonuç bu olmamalıydı Grubumuzun guç- lu ekıplerınden bırıne ıyı oynayarak yenılmemız moral açı- sından ekıbımızı olumsuz olarak etkıleyecek Boyle bır şampıyonada, maçın 80 dakikasında tum sa- vunmaonlemlerını bırakıp atağa çıkmanın bedelmıağırode- dık Yedığımız goldekı atakta Alpay ın kırmızı kart gorme nskını alarak Vlaovıc ı duşurmesı gerekırdı Karşılaşmanın son bolumlennde ulusal ekıbımızın eleme gruplannda uyguladıgı Venemezsenyen//rne"taktığını be- nımsemesı daha gerçekçı olurdu Oysa Hırvatlar karşılann- da dışlı bır Turkıye bulunca, -çok şaşırmalanna karşın- sa- vunma onlemlerını çoğaltıp hızlı karşı atakları duşunen bır taktık uygulama akıllılığını gosterdıler Dun gece çağdaş futbolun gereklerını en ıyı bıçımde uy- gulamamıza karşm belkı ovgulerın çoğunu hak ettık ama yıtırdığımız 3 puan grubumuzdakı şansımızı çok azalttı Av- rupa Şampiyonası nda ilk kez mucadele eden mıllılenmız, dıger ekıplerden farklı olarak yureklı bır savaşım verdıler Oyun alanında ne ıstedığını ve ne yaptıgını bılen bır ulusal ekıbe sahıp olmak sanıyorum TV lerı başındakı 60 mılyon ınsanımızı hoşnut etmıştır Sepp Piontek: Türk futbolu düşüncede çağ atliulı SporServısı-Eskı ı A) Mıl- lı Futbol Takımımızın Alman ı <\nık dıretctoru Sepp Piontek. Turkive nın tutbolda 'duşun- ee" devrımı vaptığını açıkladı 10 4\ rupa Futbol Şampıvo- nası tınallennı tatılını geçırdı- gı kuşadası nda T\ den ızle- venunluçalıstıncı Danimarka mucızesını gerçekleştırdıkten sonra gorev aldıgı Turkıve'de "ivı w kotü' gunlen bır arada vaşadıgını belırtırken "Orası bır futbol cennetı.\ uzlerce.bin- lerce gence san< tanıma olana- ğınız \ar Işte Turkiye'yı fınal- İere genren Ogun Hakan Ab- duliah Sergen hepsı genç ta- kımda van vana mnayan ısım- ler~ dedı Gorev ını de\ rettığı yardım- LISI Fatıh Tenm ın çok ıyı bır lenerasvon vakaladıgını v urgu iavan Piontek "Fatıh,hırsü bır ınsan. Futbolcularından da x\- nı şe\ı ıstı\or Kadrtna bakar- sanız hep sahada tanla başla mucadele eden ısimlere rastlar- sınız. Turkıye futbolda devrim yaptı diyebıiinm.Oncehklealt- yapı »e saha sonınunu çozduier. Turkıye'dekiilkyıllanmda top- rak sahada oy nanan 1.lig maç- lanna tanık olmuştum. Şimdi ise herverçim.İştebuTurkfut- bolundaki aşamanın en açık gostergesi" açıklamasmı \aptı G Saray da forma gıyen mıllı futbolcu Hakan ın deg> şık bır yapıya sahıp oldugunu açıklavan Piontek "Hakan iyi bır golcu. Ancak kolay pozıs- vonlann zor. zor po/ısvonlann kola\ ısnııdıvebıIinm.Onucoz- mek guç. Ama kıın nederse de- sın attığı gollen alkışhyonım' n <f dedı Sergen ıdeoven Piontek, ' "Ancak o genç kendısıne iyi bakmıyor bellı kı. Noksa o tek- nık ve zekâvla çok daha buyuk asama vapması gerekırdi" dıve konu^tu 3 BIYUKLER İNGtLTERE'DE Transfer pazarlığı Spor Senisi - Tanhınde ilk kez A\rupa Futbol Şampıvona- sı tınıllennde mucadele eden (Al Mıllı Futbol Takımımızı Hırvatistan mavinda çok sav ıda Turk Ne\ıaı ıle bırlıkte 1 lıgku- luplenmızın vonetn.ı ve mend- jerlen de ızledı Mıllı takıma destek olmak ama^ıvla Ingıltere nın volunu tutan kuluptemsilcılen avnıza- maıuta dış transfer sJİişmaları nada hız verdıler ve hır anlam- da Ada vı rrjn--terpjzannaçe- vırdıler En hızlısı F. Bahçe Be^ıktas tan Vhmet Hamoğ- lu, Serdar Bılgılı Galatasa- ra\ dan Baskan Faruk Süren Fenerbahı,e den Baskan AliŞen, Erruğrul Hata\h. Zafer Goncu- ler le bırlıkte NtanbuKpor Bur- saspor ve Kocaelıspor un ınena- jerlerı de •transfer" iı,ırı kolları sıvadılar Ingıltere de yabanu futbolcu aravan kuluplenn ba- sında Fenerbahı,e gelıvor Baş- kan Alı Şen ın daha onı.e goruş- tugu Danımarkalı Beckve Alan Nielsen'ı "beklemeye'aldn San- Lacıvertlı kulup Almanva Mıl- lı Takım kaptanı ThomasHass- ler ın peşıne du^tu Ertuğrul Ha- tavlı ve 7ater Gonculer m vap- tığı açıklamava göre bu ovuncu Fenerbahv e veolumlııvanıtver dı Ancak Galatasarav da Hass- ler'ın peşınde San-Lacıvertlıler a\riı.a Bulgar Kostadino\. Letchkm ve Almanvada ovna- • van \i|ervalı Jonathan Akpobo- rie (28) vledetemasta Beşiktaş tamam kalecıve orta alan ovuncusu aravişindakı Beşiktaş Hırvatis- tan ın vedek tıle bekçısı \lr- mıç ie anlastı \ onetıcı Serdar Bılgılı ve Ahmet Hamoglu nun Turkive mıllı maçı oncesı go- ruştugu Mrmıç. Sıvah-Bevazlı kulube 'evet" dedı Mrmıç le dun sabah 90 mılvar karşılığın- da sozle^me ımzalandı Hırvat lıgınde ovnavan kalecılereyenı teknık dırektor Rasim Kara da 'olumlu'vanıt verdı G. Sarav beklemede , Adrian Knup u renklenne baŞlavan Galatasarav ıse orta alanın solu ıçın çal^malarını surduruyor Portekızlı Folha yı ızleven San-Kırmızılılaravnca Trabzonsporlu Abdullah ve Ha- mı ıle de mıllı takım kampı sı- rasında goru^ru G Sarav F Bahçe nın gun- demıne gıren Alman mıllı takı- mının kaptanı Thomas Hass- ler e teklıf goturecek Hassler ıçın eskı takım arkadaşi Galata- sarav 'ın eskı lıberosu Fako Gotzden vardım ıstendığı vur- gulandı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle