26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 12 HAZİRAN 1996 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI tstanbul Edırne Çanakkale Kocaelı Izmır Manısa Aydın Denızlı AB AB AB AB A A A A 27 32 30 30 35 36 38 36 Zonculdak A 25 Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskışehır Sıvas Antalva IIIAB AB AB AB AB AB AB AB AR y26 24 26 25 28 27 30 24 Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van A A A A A A AB AB 3/ 30 31 32 29 31 17 24 Kars AB 21 Yurtta yağış bek- lenmıyor Butun bolgeler az bulut- lu ve açık geçe- cek Hava sıcaklı- ğında onemlı bır degışıklık olmaya- cak Ruzgârkuzey ve dogu yonter- den hafıf, ara sıra orta kuvvette ese- cek Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madnd Sofya Bruksel PB PB AB ÇB PB PB PB PB 22 28 33 29 22 33 30 23 Atına AB 34 Budapeşte ÇB 31 Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Munıh ÇB ÇB ÇB ÇB PB ÇB PB PB 32 18 20 21 33 27 28 28 < Tasken! KahireTÇ. Moskova AB 24 Aşkabat AB 28 Almatı ÇB 29 Taşkent ÇB 29 Baku AB 23 Bışkek ÇB 29 Tıfhs AB 25 Kahıre AB 25 Şam AB 36 Parçalı bulutlu G U N D E M MUSTAFA BALBAY I Baştarafi 1. Sayfada Temel ılke ılkesızlık. Goaınen o kı sıyasetçılerımız 1996 yılını, "sureklı şenlıkyılı" ılan ettıler Yılın ılk uç ayı, hukumet arama şenlıklenyle geçtı Ikıncı uç ayı, hukumet bozma şenlıklenyle devam ettı Uçuncu uç ayı da hukumet arama şenlıklenyle de- vam edecek Sonrakı uç ayı şımdıden kestırmek guç Dıleyehm kı demokrasıyı koruma-kollama şenlıkle- nyle devam etmesın Partılerın model uretme merkezlerı tam hız devam edıyor. Bu gıdışle patent hakkı Turkıye'ye aıt onlarca hukumet modelı ortaya çıkacak. Orneğın şu anda Turkıye, yıkıldığı halde ıçınde otu- rulan bır hukumet modelıyle yoluna devam edıyor Bu hukumetın de temelınde, kımılerının soyledığı- ne gore dunyada ılk kez denenen bır model yatıyor- du. Donuşumlu, boluşumlu, azınlık hukumetı... Seçim gibi de değil gibi... Bugunlerde aranan model ıse bıraz daha farklı Az- iz Nesin e guvenerek yola çıkan sıyasılerımız, toplu- mun onemlı bır kesımının hıç anlamayacağını nesaba katarak şoyle bır model hazırlıyorlar - Seçıme gıdergıbı yapıp gıtmeyecek bır hukumet Boylece, eskı verılen sozlerın tumu sepete, Erba- kan-Çıller hukumete Tutar mı tutmaz mı, bılınmez. Ancak, Çıller'ı kurtar- ma yemını eden DYP kurmaylarının kafasında bu for- mul var Turkıye'de olaylara gunubırlık bakıldığı ıçın, bır gun once ne olmuş da bugun nereye gelınmış, kımseyı ıl- gılendıımıyor Varsa yoksa o gun olan Şımdı, DYP'lıler ve ANAP'lılar bırbırlennı suçluyor- lar: - Hukumet sızın yuzunuzden bozuldu Bu hukumetın bozulmasına gıden onergelerı kım verdı? RP.. Şımdı ıkısıyle dalga geçıp. "Bana gelmezsenız hu- kûmet olamazsınız" dıyen kım'' RP . ikı merkez sağ partı bunu goremeyecek kadar kor mu'' Sadece korolsalar, bınlen kulaklannafısıldar... Hem kor. hem sağır. Bağır bağır. Anlayan yok.. Yazıp versek, yarısı sarhoş, okumakta guçluk çe- kerler . Mahallenın ımamı, eşlerın arasınafıtne sokup ayırı- yor. Sonra ıkısıne de haber gondenyor - Hangısı ıstıyorsa gelsın bende kalsın Isterse ıkısı de gelsın Aıleye dışandan destek veren otekıler de gelsın Özel davetlılerı varsa onlar da gelsın Yaşşa ımam, en buyuğu sensın... Önce feryat, sonra yat... Erbakan, Yılmaz hukumetının ıstıfasını vermesın- den sonra, feryat etmıştı - Gore»/ bır saat ıçınde bana verılmelıdır. Hoca, sabırsızlığına da açıklık getırmıştı - Bu memleketın derhal yenı bır hukumete ıhtıyacı var. Hoca gorevı aldı. ikı gun yastığın altında sakladı Uçuncu gunden ıtıbaren her lıdere bır gun ayırarak go- ruşmelere başladı Gorev alma aşkına bakılırsa ho- canın beş lıderle bır gunde goruşmesı ışten bıle de- ğildı... Ama öyle yapmadı Beş gune yaydı Erbakan lıderlerte ılk tur goruşmelennde sonuç ala- mazsa, bu "RP'lıseçeneklerbıttı"anlamınagelmıyor Sıra Çıller'e gelınce, "memleketın derhal bır çozum hukumetıne kavuşması ıçın", hocayla bacı bır kez da- ha goruşecek Kısacası ışımız daha çok Işı ağırdan alarak TBMM Başkanlığı'nı, başbakan- lığı partısıne kazandıran Yılmaz ne yapar^ Çıller'le Erbakan arasmdakı turlar "nafile-defıle" şeklınde geçerse Yılmaz'a bır şans daha doğar Çun- ku o gune dek, 45 gunluk surenın de onemlı bır dılımı dolmuş olacak... Bu sureçte solun ışlevı ne olur'? Baykal, dun partısının grup toplantısında son gun- lerde soyledıklerını bır adım daha ılen goturdu. "Uçlu, dortlu degıl, sosyal demokrat bır hukumet- le meşgulum " Rahatsız etmeyelım Denız Bey meşgul. Baykal'ın onerısının temelınde DSP artı CHP eşıttır 124, yatıyor Ecevit ı dınleyınce bu formul yatıyor Ecevıt daha çok gelışmelen ızleyıp, duruma gore ta- vır almaktan yana ama, bu gıdışle Bırleşmış Mılletler, bır ulkeye "ızleme komıtesı" gondermek ıstedığınde lısteye, Bulent Bey'ı de alacak. Başkenttekı ıkıncı hukumet kurma şenliklerının ılk turunda genel gorunum boyle. Top bır sure daha Er- bakan'da O nedenle kı bugunlerde herkes onun dostu... Dık bakan da yan bakan da. Sıslı k ÇOK Yağmurtu Kartı uk, kar Gok guruıtulu Doğan: Elektrik kesintisi olmayacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ener)i \eTabıı Kay- naklar Bakanı Husnu Doğan. onümuzdekı donemde her- hangı bırelektrık kesıntısınm söz konusu olmadığını savu- nurken. bakanlığın da bu ko- nuya ılı^kın bır çalışmasının bulunmadığını soyledı Doğan. elektrik enerjısı ol- madan kalkınmanin olmaya- eağını vurgularken yenı be- lırfenen *yap-işlet~ modelıv le. enerjı yatınmlannda ozel sektor v e y abanci sermayenm katkismı arttırmay 1 planladık- lannı bıldırdı BM A\rupa Ekonomık Komısyonu Elekl- nk Enerjı Çalışma Grubu \e Dunya Enerjı Konseyı Türk Mıllı KomıteM işbırhğı ıledu- zenlenen "Elektrik Sektorün- de Veniden Vapılanma ve Özelleştirme" konulu toplan- tı dun Ankara "da başladı Toplantının açıhşında ko- nusan Doğan. artanıhtiyaçve bazı enenı kaynaklarının ru- kenmesı nskıne karşılık. dun- yada >enı enerjı kaynakları bulunup hızmete alınması ge- rektığmı sövledı Turkıye'nın elektrık enerjısı uretımının 1995 yılında 86 mılyar kıio- \ atsaat. kışı ba^ına dü^en üre- tım mıktannın tse bın 250 kı- lo\atsaat olduğunu anlatan Doğan. bu mıktarın OECD ulkelenndekı uretım gerçek- le^me rakamlarının yuzde 6O'ı kadar olduğunu soyledı Son 3 yıldan ben enerjı yatı- nmlarında onemlı gecıkme- ler olduğunu ka\deden Do- ğan, Turkıye'nın enerjı dar- boğazıyla karşıla^maması ıçın 6 mılyar dolarhk yenı va- tırım \e 4 bın megavat ıla\e kuruluguce ıhtıyacı bulundu- ğunu \urguladı Doğan. onümuzdekı aylar- dan ıtıbaren elektnk kesmtıle- nnın ba^layacağına ılı^kın ha- berlenn doğju olmadtğını be- lırterek "Önümüzdeki dö- nemde enerji sıkıntisı nede- niy le elektrik kesilmesi soz ko- nusu değildir. Bu konuda ne bakanlığımı/ın ne de bağlı ku- ruluşlanmızın herhangi bir çalışması >ok~ dedı Yerlı \e yabancı uzmanla- nn katıldığı toplantı. 3 gun s,u- recek ANAP ile DYP'yi birleştirmek isteyen milletvekilleri harekete geçti Merkez sağı toparlama arayışıANK.ARA (Cumhuri\et Bürosu) - Mer- kez sağın bırle^mesını isteyen ve RP'nın oy oranını yukselterek ıktıdara gelme olasılı- gının gıivlenmesındcn kaygı duyan AN-\P \e D\ P'lı mıllet\ekıllerı. lıderlerı alarak 1- kı panıyı birleştirmek i(,ın harekete geçtı "AN-VP ile D\ P'nin birieşmcsi" soylemını partı zemınlemıde dıle getırme \e lıderlerı buna zorlamayı benımseyen DY P'den Rıfat Serdaroğlu, İsmct Sezgin \e \y\su Gökde- rnir ile ANAP'tan Kanıran İnan, İlhan Ke- sici \e KorkutÖzal'ın goru>melerıyle baş- layan hareketın temaslaıının sureceğı bıldı- nldı D\ P'lı Köksal Toptan. sağda bırlık arayısı ıçın goru^en arkada^larını TB- MM'de bulanıadığı ıçın goru!>meye katıl- mazken ANAP'h ĞüneşTaner. hareketı *si- \il darbe girişimi" olarak nıteledı D^ P ıçınde. partı polıtıkalan \e Genel Baskan Tansu Çiller hakkındakı yoKuzluk ıddıalarından rahatMZ olan Rıtat Seıdaroğ- lu nun. C umhurba^kanı Süleyman Demirel ile gorusmeMnden hemen sonra baslattığı "merkez sağda biriik" çabaM dun TB- MM'de ılk temaslarla başladı Serdaroğ- lu'nun ikı partı lıderlerının a^ılması \e ku- rulacak komısyonlarla sağda bırlığın sağ- lanmasına yonelık bır deklarasyon yayım- lanması ısteğıyle geçeıı hafta yaptığı da\c- te. ANAP'tan Kanıran İnan \e İlhan Kesıcı olumlu yanıt \erdı Serdaroğlu. AyvdzOokdemır. KmetSez- gın. Kanıran İnan \e İlhan Kesıcı ile Mec- lıs Genel Kurul salonunda ayrı ayrı gorus- meleryaptı D\ P"lı Toptan ıse salonun cım- lı bolmesınde bır araya gelen mılletvekılle- rının gonıstuklerı yerı bulamadığı ıçın top- lantıya katılamadı Davete olum.suz yanıt veren \NAP"lı Guneş Taııer. "Serdarog- lu'nun çağrısı. bir sivil darbe girişimidir*' dedı Genel ba^kanların gızlı toplantılarla de\rılemcyeceğını soyleyen Taner. Serda- roğlu'na. "genel başkanından memnun ol- mamasıdurunıunda \\\P'agelmesi'*one- rtsinde bulundu 'Liderier padişah gibi' ANAPlı KorkutOzaria teletonla goru- sen Serdaroğlu. ülkenın sikıntılı olduğunu ve rejımın bunalınıa sunjklendığını soyle- dı Serdaroğlu, Meclis tekı sıyasal partıler çozum bulamayınca mıllet\ekıllen olarak çozum aradıklannı ve "asü sö/Jeşmenin par- tilerle değil. halkla olduğu" anlayişında ol- dııklanııı kaydettı Serdaroğlu "Merke/ sağda biriik şart. Tek tek konuşunca herkes avnı ğöriışte, ama kanıuovu önıine çıkınca koltuk altında konuşulu>or. Genel lıaskan- lar se^ilmiş padişah gibi yetkilerlc donatıldı- ğı için milk'tvekilleri konuşmaktan çekini- yor(ar"dedı Temaslannınsureceğıntbelıı- teıı Serdaroğlu, "Liderier çekişmesi Turki- \e">e zarar \eri>or. Erbakan, 1 saat de olsa başbakan olmak istivor. ^ ılma/. Çiller'i har- camak istiyor. Çiller, kendini kurtarnıak iv tiyor. Ba\ kaL Ece\it'i içeri çeknıek. Ece\ it de Baykal'ı itmek istiyor. Bir topla oynuyoriar. \ma o top, Türkiye. Bizim istikbalim^Ele o>- nuyorlar" goruşlennı dıle getırdı Turkı- ye'nın "bir ateş, çemberi" ıçınde olduğunu ve hareketlennın uzuıı vadelı olduğunu soy- leyen Serdaroğlu. "Parlamentoda nitetikli çok insan var. ama bir gdl gibi. enerji iireti- lemiyor. Enerji üretmek için ev lem lazım" dedı' 'Manzara kötü' DYP Kavsen Mılletvekılı mır ıse hukumet knzının bır rejım krızıne donu^mesını engellemek ıstedıklerını be- lırterek. çozum bulmanınyalnızca partı >o- netımlerıyle lıderlerın sorumluluğunda ol- madığını soyledı Turkıye ıçın çozum uretılmesıne aktıt katkıda bulunaeaklarını kaydeden Gokde- nıır, once konu^acaklannı. sonra ey lenıe ge- çeceklerını bıldırdı Partılerının yetkılı ku- rullarında "iki parti birleşsin" istemlennı dıle getıreceklennı soyleyen Gokdemır "Bu bir isyan değil. her mebusun üstune >a- /ifedir. Narıstık. seçildik ama sorumluluk muşterektir. Bu birçığlıktır. Milk-rvt'kili. me- mur nıu? kişilikli olnıalı, sesini çıkarmalı" dedı Gokdemır. ^unlan soyledı "Manzara kötü. Yöneteme>en demokra- si manzarası. rejitn için en büyük tehlikedir. rBMM'ninşahsr>etinıkorumalıyız.Bizise- çen kitleler. bizden ümitlerini keserse. ürııit olnıaktançıkarsaknevapan/? Türkivc'nin ihthaçları hesaha katılarak ço/um uretil- meli. Merke/sağda biriik Türkiye'nin istik- rarının anahtandır. Bu saglanmadıkça I ıır- ki\e"de istikrar olma/." 'Meclis 'in işlevi kalmadı' Erbakan'ın umudu Çiller (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit. İsraılTe aske- n eğıtım ışbırlığı öngoren anlabinanın TB- MM'ye getınlmemesinı "utanç \erici" dı- ye nıtelendınrken "Kurtuluş Savaşı'ndaki Biiy ük Millet Meclisi'ni düşunün. bir de bu- giinkiinü. Bugünkiinün işle\i kalmamıştır. KarşılıkJı soruşturma savası veriliyor: önü- ne konan birtakım yasalan çıkanyor" dedı •^'aptıkları onerılere ılışkın gelışme olnıa- ması durumunda Çekıç Guç'un gorev sure- sı ve olağanustu halın uzatılmasına onay vermeyeceklennı bıldıren Ecevıt Turkı- ye'dekı hukumetsizlık ortamını dı> ulkele- rın ıstısmarettığını soyledı DSP lıden Bulent Ecevıt Cumhuriyet e yaptığı açıklamada. ABD'nın Çekıç Guç ıçın partısının getırdığı onerıler konusunda hıçbır adım atmadığını vurgulayarak "Bu durumda biz süre uzatmasına izin \ermeye- cegiz'" dedı Konuyu ABD'nın Ankara Bu- yukelçısı MarcGrossman \le görüştüğunu ve Turkıye'nın daha çok asken önlemlerle ılgılı duzeltmeler ıstedığını kaydeden Ece- Çekiç Güç kalıcı B Baştarafi 1. Sayfada leyen Gonensay, Çekıç Güç ile tlgılı birsoru üzenne, Türk ve ABD'li yetkıhlenn teknık dÜ7eydekı göriışmelen sür- dürdüklennı kaydettı Gonensay, TBMM ve Türk kamuoyunun beklentılerinı karşıldyacak değışıkhklerin sağlanmasında önenili mesa- feler kat edılmesıne karşın son noktaya henuz ulaşıima- djğına dıkkat çektı Dtşışlen Bakanı, Çeksç Guç'un ay sonunda dolacak olan görev suresının TB- MM'de uzatılmasını ûnut et- tiginı behrtırken şunlan kay- dettı "Şimdilik geçeceğini ümit edip geçirmeye çatışıyoruı. Başka bir durumia karşüaşır- sak alternatifleri o /anıan du- şünürüt Şu anda bir altema- tifdûşûnmih»ruz.Geçmeme- sidurumunda herhalde şu ve- ya bu şekilde başka bir öoiem vıt. "Sorununözünegirnıhorlar. Bizim pla- nımız, \BD. Güncydoğu'dan çekip gitsin anlamında değil. Orada laten öteden beri var olan üsler var. Onemli olan Irak'ın bö- lünmesine vol açan Kuzey Irak'taki otorite boşluğu ve bunun Türkive için yarattığı so- runlar ve güçlüklerimiz" dedı Hukumetın konuyu cıddıye almadığını belırten Ecevıt. "Bi/im önerdiğimiz plan hemen uvgulana- ma/sa bile en azından o vönde birtakım adımlar atılabilir ve biz dc sonunu görebili- riz. "İkı-uç ay sonra bızım ıstedığımtz so- nuçlan verebılır' diye bir umuda kapılabi- liriz. Öyle bir durum da >ok" değerlendır- mesinı yaptı Ecevıt Turkıye'dekı hukümetstzlıkorta- mının daha çok dıs ılışkılerde ıstısmaredıl- dığını vurgulayarak "İçerideaçılanyarala- n eninde sonunda tedav i ederiz, ama dış iliş- kilerde bu > ü/den kav bedilecek mesafey i ye- niden ka«jnnıakçok/or** goruşunu dıte ge- tırdı DSP lıden Ecevıt. İsraıl'le ılışkılenn de- rınlestırılnıesınden yana olduğunu. ancak çok cıddı sonuçlar doğu- ran bır asken ışbırlığı an- laşmastnın Meclıs'e getı- rılmemesının "utanç ve- riei olduğunu" soyledı Meclıs'ın konudan tama- men habersız olduğunu. anlaşmayı yayııı organla- rının haberlerınden ızle- dıklennı belırten Ecevıt. sunlan sovledı "Bir ya- bancı gelip, 'Nedır bu an- ia>ma' diye sorduğunda benim. bir nıilletvekili, Meclis'teki bir partinin başkam olarak bilgim yok. Bizim pilotlar gidip İsrail'in hava sahasında uçus; yapıyorlar. Onlar da bizim hava sahamızda uçuş yapıyorlar. Meclis kararı oimadan bu nasıl olur, benim aklım ermi- yor. Kurtuluş Savaşıdöne- mindeki Büvuk Millet Meclisi'ni düsünün, bir de bugünkünü. Bugünkii- nün işlevi kalmamıştır. Önüne konan birtakım yasaları çıkartyor. İşte karşılıklı soruşturma sa- vaşı veriliyor. Onun dışın- da asıl işlev leri yok." buluruz. Ama daha böyk bir somut ara>ış içine girnıedik." Dışışlen Bakanı Emre Go- nensay. Mıllı Guvenlık Kuru- lu'nun 21 hazırandakı toplan- tibindatavsıye kararı altnmaz- sa Çektç Güç'ün görev süre- sınm uzatılmasının tehlikeye düşeceğı yolundakı bır soru- ya da "'TarihJer önemli değil- dir. Başka bir MGK toplann- sı daha yapüabilir" yanıtını verdı. Dışislerı Bakanı Emre Go- nensay, bır ba^ka soru üzen- ne, Arap ulkelennın Turkıye- lsraıl asken ışbirlığı ve eği- tım anlasmasını pakt olarak nıtelemelennın şaiirtıcı oldu- ğuna dıkkat çekerek "Türki- ye'nin tutuntu değjşmez. Arap üikelerinin dışişleri bakanlan- na. devlet başkanlanna. bü- vükelçikrine, anlaşnıanın stratejik bir amacı olmadığını daha önce büdirdik" diye ko- nuştu I Baştarafi I. Sayfuda Erbakan "Başbakanlıkta ısrartı mısını/" sorusuna da "Ben evet dersem yann Erba- kan bas.bakanlığı istiyor' divebaşlıkatarsı- nız. Benim ne dediğim onemli deüil. nıillctin ne dediği önemli. Millet 24 Aralık seçimle- rinde seçmiştir. Böyle yapmacık şeyler fay- da vermiyor. Kimse /orlamava «itmesin. Madenı ki. RP en buy uk partidir. millet onu istemiştir, o zaman elbirliğiy le ulkeye hizmet etmek gerekir. Halk hi/nıet beklerken, kinı başbakan olmuş, kim başbakan yardımcısı olmuş, bunlar ne kadar çocukça şey lerdir. N'eni bir seçime kadar milletin kararına say - gıgösterilsin" yanıtını verdı Alınan bılgıye gore Başbakan \'ılma/, " Kaldığımız yerden gorüşmelere de\*am ede- lim" dıyen Erbakan'a "3 ay once ulke için sizi tehlikeli gören D\ P. bugun sizinle huku- met kurma noktasına geldi. DV P ile bu su- reci yaşayın, daha sonra arzu ederseniz ye- niden görüşürüz" karşılığını v erdı Yılmaz, RP'nın DV P ile koalısyon konusunda anlas- tığına ılışkın duyumlar aldıklannı behrtır- ken Erbakan. "Basına yansıyan ölçiide bir merhale kat etmiş değiliz. Tabanımız, ANAP'ı istiyor. Bizim için önceiik ANAP'ör" dedı RP'nın onculuğunde DYP-ANAP ve BBP'nın 4'lü bır koalısyon olusturabılece- ğını kaydeden Erbakan'a, Başbakan Yıl- maz "DVP ile bir araya gelirseniz bize ihti- yacınız olmaz" goru^unu dıle getırdı Yılmaz. goruşmede. Erbakan'ın ANAP'a vedığerpartılere yonelık suçlamalannı gun- deme getırerek. soyle dedı "Hükümet kurmakla görevli bir lidere bunlan söy lemek haddim değil ama, ben si- 7İn y erinizde ölsam ortaklık kurmay 1 düşiın- düğüm partilere karşı daha yumusak. seve- cen olurum. siyaseti gergînleştirmem. Bizim- le hem hükümet kurmak istediğinizi söylii- vorsunuz hem de bi/i gençlik koİlarımz ola- rak gösteriyorsunuz, rantiyecilikle suçluy or- sunuz. hükümet olmak isteyen bir parti böy- le da\ranırmı?" Erbakan da Yılmaz'ın sözlenne kendıne ozguüslubuylaveespnlı bırbıçımde. "Kö- tü niyerimiz yok. Biz muhalefetteyiz. Siz ik- ridardasınız. Tabanımıza hitap etmekzorun- dayız. Rantiyeci demeyip de ne diyecektik" yanıtını verdı RP lıden Erbakan. ANAP'tan bekledığı yanıtıalamayınca. DYP Genel Baskanı Tan- su Çıller'e yoneldı Iktıdar umudunu Çıl- ler'e bağlayan Erbakan ve kurmaylannın. DV P Genel Baskanı Tansu (, ıller ile 14 ha- zıran cuma gunu yapılacak goru^me once- sındesıkı bırpazarlıkyuaıtmesi bcklenıyor Meclis sorusturnıalarından kurtulmak iste- yen DV P lıden Çiller ile ıktıdar olma ola- naklannı sonuna kadar zorlamaya kararlı RP'nın lıden Erbakan'ın. ortak hukumet kurma konusunda bırbırlenne mahkûm ol- dukları sa\ı kulıslerde dıle getırıldı RP lıden Erbakan. dun once C HP Genel Baskanı Deniz Baykal ile goruştu Vakla^ık 1 saat lOdakıka suren goru^meden sonra bır basın toplantısı duzenleyen Erbakan CHP'ye ışbırlığı onerısinde bulundııklarını bclırterek. "İsterierse 124sosyal demokrat- la. bu olma/sa kendileri ile de işbirliği yapa- bileceğimizi soyledik. Sayın Baykal ise sos- yal demokratlar olarak muhalefette kalmak istedikkrini ifade ettiler" dedı Baykardan laiklik u\ansı CHP lıden Denız Bav kal. Erbakan'la go- ru^tukten sonra yaptığı açıklamada. "RPile birlikte bu aşamada hükümet oluşturmala- nnın snı konusu olmadığını" aktardı Bay- kal "1 urkiye'nin kendi kendisiy le hesapla- şan. temel kavr ıilannı tartışan bir sivasal döneme sürüklenmesi buyuk sıkıntılar do- ğurur. Bu çerçevede laik demokratik reji- min kemirilmemesi gerekir. Türkiye'nin İran olamayacağını. temel tercihleri konu- sunda yuriime kararlılığı içinde olması ge- rektiğini ifade ettim" dedı Baykal "Rejim için kaygıduyuyormusu- nuz" sorusuna "Demokratik rejimin kök- lü temelleri >ar. Krizler, bir anlamda Türki- ye'nin demokratik mukavemetini arttırdı. Ancak Türkiye'yi zorlamamak lazımdır" yanıtını verdı BBP-ANAP görüşmesi Erbakan-Baykal goruşmesı surerken RP'lı bır hukumete "e\et~ dıven BBP Ge- nel Baskanı MuhsinVazıcıoğlu. ANAPIıde- n ve Başbakan Mesut Yılmazı zıyaret ettı Vazıcıoğlu Turkıye'nın gerçeklen ae.is.in- dan ANAP-RP ve'DYP arasında kurulacak bır koalısyonun ıvı olacağı duşjıncesınde olduğunu soyledı Vazıcıoğlu. "l'lkeşartla- n açısından siyasilerşapkafannı önlerine ko- v up düşünmelidiıier" dedı Erbakan. bugun DSP Genel Ba^kanı Bü- lent Eeevit ile goruşecek Ecevıt'ınRP'lıbır hukumetı sıstem açısından sakıncalı bul- ması nedenıy le. bugunku goruşmenın neza- ket zıvaretı duzevınde kalması beklenıvor DYP, RP'ye sıcak bakıyor Mesut Yılmaz: DYP, Hazine'yi kuilandı .\.NKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Tansu Çiller. hakkında- kı volsuzluk suçlamalanndan çıkis yolu olarak gorduğu RP ile hukumet konusunda mıllet- vekıllerını razı etmeye başladı RP-DYP koalibvonuna kar^ı çı- kan Halit Dağlı. Namık Kemal Zeybek. Bahattin V ucel, Bavar Ökten ve \hmet Sezal Özbek. RP ile hukumet kurulamavaca- ğı göruşünden çark ettıler Çıl- ler'ın. olasi bır RP ile koalısyon kararını Meclis grubuna aldıra- rak kopmalan da önlemeye ça- lışacağı kavdedıldı Devlet Ba- kanı Vaşar Dedelek. Rıfat Ser- daroğlu ve Tevfık Diker'ın de aralannda bulunduğu 22 mıllet- vekılının ise RP ile koahsyon karan alınmasi durumunda par- tıden ıhraç edılmeyı de goze alarak "hayır" oyu kullanma kararında olduğu kavdedıldı Erbakan'dan koalısvon öne- nsı bekleyen DV P lıderı Tansu Çiller. RP ile koalısyona partı yonetımı ve mılletvekıllennın de olumlu bakmalarını sağla- mayaçalı>ırken ızleyeceğı stra- tefivı belırhvor GIK'ıtoplama- yı erteleven Çıller'ın, Erba- kan'ın cuma gıinü yapacağı onerıye kesin vanıt vermeyıp teklıtın partısının yetkılı kurul- lannda goru^ulmedığını gerek- çe gostererek hukumet kurma gorev ının kendısine verılmesi- nı beklemevı planladığı belır- tıldı Çıller'ın.grubunuıknaet- nıekte kullandığı kendı ba>ba- kanhğında DYP-RP koalısyo- nu formulünu ya^ama geçıre- bılmek ıçın. hukumet kurma gorev ının kendısıne venlmesi- nın ardından GİK ve DYP gru- bunu toplantıya çağıracağı be- lırtıldı Çıller'ın ılk onen ola- rak aundeme aetırdıaı D\ P- -\\AP-CHP-DSP 4-|u koahs- yonuna hem uygulanması hem de uzlasılmasi açısından DV P ıçınde $ans verılmezken DV P lıdennın gınşımlen sonucu pek çok mılletv ekılı DYP-RP seçım hukumetıne sıcak bakmaya basladılar DYP Genel Başkan Yardım- cısı Hasan Ekinci, en tazla oya sahıp olan bır partinin dısjana- mayacağını ve RP ile seçım hu- kumetı kurmay 1 du^unduklerı- nıaçıkladı DV P'lı Baskan Var- dımcısı NahitMenteşe RP Ge- nel Baskanı Mecmettin Erba- kan'ın Çıller'le gorusmeye ko- alısvon onensıyîe gelmesı du- rumunda. teklıtın GİK'te de- ğerlendırıleceğını sovledı RP'lıbırkoahsyonakatıbıçım- de karsı çıkan Dağlı. \N \P-RP hukumetının uygulanmasinı ıs- tedığını ancak başanlamadığı- nı belırterek "RP mutiaka de- nenmelidir. Denenmediği sure- ce halkta RP'ye karşı sempati doğuyor" dedı DV P Bartın Mılletvekıh Köksal Toptan. makul kosulları vakaladıkların- da her partıvle koalı^von kura- bıleceklennı behrteıek "Siya- setteonyargı. peşin kararlılıkve husumet olmaz. RP ile de kura- biliriz" dedı \NICARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz. Hazıne Mus- te^arlığı'nı. kotu kullandıklan ıçın DYP'den aldıklannı one surdu Yılmaz. dun yapılan partısının Mec- lıs grubu toplantısında. Hazıne nın DYP'lı Devlet BaVanı l'fuk Soyle- mez'den alınmasının nedenlen hakkın- dabılgı verdı Vılmaz. 1995 yılında Vla- lıve Bakanlığı'dan çoğu DYP'lı olan be- ledıvelereS trılyon 7 11 mılyar lıraakta- rıldığını. bu kaynağın bugun vaklasjk 10 trılyon lıraya denk dustuğunu anlattı Tansu Çiller ın.! ocak-^ mart arasında- kı mustafı hükümet donemınde de DVPh beledıvelere Malıye Bakanlı- ğı'ndan 2 tnlyon 7 2 mılvar lıra para ak- tardığını bıldıren Yılmaz kendısının 3 avlık hukumetı donemınde tüm partıle- n kapsayan beledıvelere 2 trılyon 764 mılyar lıra yardım yapıldığını soyledı Beledıvelere Malıye Bakanlığı'ndan dun de 900 mılyar lıra kaynak aktanldt ğını kavdeden Yılmaz. bunun 300 m\\- yarhraMnınD'S P'lı beledıveleregonde- nldığını açıkladı Yılmaz. Hazıne'nın denetımındekı Acıl Destek Fonu'ndan da Başbakanlı- ğa geçen vıl 2 5 trılvon lıra. yılın ılk 2 avlık donemınde de 242 mılvar lıra ak- tarıldığını anlattı Söylemez'ın fondan son 3 ayda. ken- dısi hukumet kurduktan sonra Başba- kanlıga 1 lıra bıle aktarmadığını anlatan Yılmaz. "Ta ki kısa bir sure öncesinde- ki DV P'li bakanlann adedilebileceğine ilişkin haberiere kadar" dedı Vılmaz daha sonra tondan 200 mılyar lıranın Basbakanlıkemnneaktanldığını bıldır- dı Çıller'ın vılın ılk 2 aylık donemınde. hukumetı devredene kadar 18 bın 305 kisiye kadro verdığını anlatan Yılmaz kendısmın 3 avlık baş.bakanlığı done- mınde valnızca 950 kısı ıçın kadro ayaı- laması yapıldığ'mı bıldırdı V ılmaz. Hazıne'nın yağmalanacağıııa ılıskınhaberlerıncıddıyetının olmadığı- nı söv ledı De\ let Bakanı Rüşdü Sara- coğlu da dun bır açıklama vaparak KİT yonetımlenne vapılan atamalarda siya- si davrandığı ve Hazıne Musteyirlı- ğı'nda da aynı yonde haıeket edeceğı yonundekı ıddıaları yanıtladı Ozelleştırmeden sorumlu bakan ola- rak Ozellestırme Idaresı Ba^kanlığı'na bağlı KlT'lerdeyapılan atamalann altın- da ımzası bulunduğunu belırten Sara- coğlu atamalann bır bölunıunun V ıl- maz'ın bırbolumununde Söylemez'ın ısteklerıne gore gerçekleştığmı bıldırdı Terör örgütü PKK'nin 6 çocuk' ordusu \MC\R\ (Cumhuriyet Bürosu) - TurkSılahh Kuvvetlerı'nın (TSK) Do- ğu ve Guneydoğu Anadolu bolgelenn- de PkK'ye kaı>ı surdurduğu son ope- rasyonlarda oldurulen orgut uyelerının y uzde 89"uııun 14-25 yaşlarında olduk- İarı belırlendı Bu mılıtanların yuzde 627 "sının da- ha hıç ev leme katılmadan çatışmalarda oldıırulduklen kavdedıldı Resmı de- ğerlendırmelerde PKK'lılenn. arka- da^lany la haberle>mek v e dağa eleman gondermek ıçın "yasal bir parti ile bir- kaçderneği" kullandıklan one suruldu Askeı 1 kavnaklarcd. Gunevdoğud.ı vapılan son opeıasyonların ardından. oldurulen PKK'lıIerın kımlık saptama- ları \e dokumanların ıncelenmesı so- nucunda. oldurulen orgut mılıtanlannın yuzde 89"unun 14-25 yaşlan arasında olduğu belırlendı PKK'lılerın yuzde 11'ının de 26-40 yaşlan arasında olduk- ları saptandı Asken kavnaklardan alınan bılgıve gore oldurulen PKK'lılenn yuzde 98"ı son I yıl ıçınde orgute katıldılar Bunların y üzde 62 7'sı ey leme katılma- dan çatışmalarda ölduruldu PKK'lılerın çoğunluğunun çocuk de- necek yaşta olduğunu bıldıren kaynak- lar "Örgut, ancak çocuklan tuzağına duşurebilmekte. aklı başında olan. doğ- rıı ve vanlışı avırt edebilecek olgunluk- taki kişileri kandıramamaktadır" dedı- ler Halen oruutte bulunan ve 5 vıldan fazla bır sure dağda kalan PKK'lı say 1- sinın "parmalda sayılacak kadar az" olduğunu belırten kavnaklar "Bunla- nn da hemen tumu orgutte ust duzcv go- revlerde bulunan ve oleceklerini bildik- leri için komşu ulke toprakiannda kal- mayı tercih eden kışilerdir. Sozde 'sa- v jşç 1 kesimi oluşturan masunı gençler dağda I yıldan fazla yaşavamamakta- dıriar" goruşunu dıle getırdıler Kaynaklar ele geçırılen dokuman- lann ıncelenmesı sonucunda PKK'lı- lenn yuzde 85"ının Turkıve'dekı ba- zı sıırelı yayınları okuyatak ya da mcrke7i yurtdı*ında bulunan "MFD TV" yayınlannı ızleyerek. buralarda yapılan propagandalardanetkılendık- lerının belırlendıüını kavdetııler OLAYLARIN ARDINDAKİ /. Sayfada nıı söyledi: Kaıaılı \ukııı \cluıul- \IZ Bu değerlendirmenin anlamı şudur: E/IIIIIMI ınvnsıtplan- nıız bu nıı oltnhııJa ısie- dıklt'i ını ı apabılıı i<, ışlen Bakanlıgı oluıuk biz arka- Im ımlın ız Kırık kolu uzun süre \ en n ıııc/e' tutamazsınız. Mııtlaka bir ırjnuna gös- terip tedavisi için çaba harcaınunız gerekli. Tür- kiye'de, toplumsal burışın sağlanınası için devlet or- ganlunnın hertiirlü çaba- yı harcadığını, yaptıkları her şeyin doğru olduğunu yinelemekle bir yere varı- lamaz. Aksayanlar, eksik ka- lanlar, yanlış olanlar mut- laka ortaya konmalı veye- niienmemesi için önlem alınmalıdır. Bu sütunlurda sık sık vurgulamaya çalıştığımız gibi, 8 haziran günü me- nuınııı oturnıusı yasakla- mrken HABITATII vadi- sinde bir başka eylemci grubun istediği kılık-kıya- Jette•yürümesi için izin ver- mek bir yana, öncülük edildi. Bu ikili tutuntu, hiçbir gerekçe haklı göstereınez- • * • Göııeıısay: Ege'de geri adım atmadık AVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışışlen Bakanı tmre Gönensay Turkı- ve'nın Ege'dekı Gavdos Adasfyla ılgılı tavn konu- sunddkı açıklamasının eksık değerlendınldığını belırte- ıek "Fge'deki sorıınlar. an- laşmaların muğlakhğından kay naklanmaktadır. Bu ko- nular diy alog v e u/Jaşma yo- luvla çozümlenmelidir" de- dı' Donanma Komutanı Ora- niıral Salim Denişoğlu da. Gavdos'un "aidiyeti tartış- malı" bır ada olduğunu be- lırterek. sorunun hukuksal yolla çozume kavuşturula- cağını bıldırdı Dışışlen Bakanı Gonen- say. Hurrıyet gazetesının dunku say ısında yayımlanan \e kendısının sozlerıne de yer verılen "Gavdos'ta U dönüşü"başlıklı habennek- sik olduğunu soyledı Go- nensay. kendısıne atfen ya- yımlanan. "Turkıye, soru- nun NATO'da görev li bir Turk subayının yaptığı tek- nik mudahalenin yanlış an- laşılmasından kaynaklandı- ğını açıkladı" ıçenklı haber- le ılgılı olarak şu goruşlerı dıle getırdı "Türk subay ı \ \TO tatbi- katı için teknik bir belge sun- muştur. Siyasi bir belge de- ğildir. Onu tekrar ediyorum. Vunanislan'la Ege'de karşı- laştığımız sorunlar. anlaşma- ların muğlaklıklarından doğmaktadır. Bu pozisyonu- muzu koruyoruz. Bu konu- lar yorumlanmalıdır. Diya- log ve u7İaşma yoluyla yapıl- malıdır. Olma/sa uçüncü ta- raflaria çözüme gidilmeli- dir." AB da\eti Gonensay. Avrupa Bırlığı toplantısı ıçın kendısının Luksemburg'a davet edıl- nıesının Yunanıstan'ın AB ıçensındekı vetosunun kal- dınlması yolunda onemlı bır adım oluşfurduğuna da ışa- ret ettı Dervışoğlu da, "Deniz- kurdu-2/96" tatbıkatı sıra- siııda sancak gemısı Barba- ros t'ırkateynınde dun gaze- tecilerın konuyla ılgılı soru- ları uzerıne KardakveGav- dos ile Ege'dekı dığerbazı a- da ve adacıkların hukuki statulen ıtıbanvla "aidhetle- ri tartışmalı yerier" olduğu- nu soyledı Dervışoğlu. "\daların hukuki statüsü u/erınde fikir ayrılıği var. Hukuki yönü araştırılıyor, mesele herhalde bu alanda çözümlenecek" diye konuş- tu
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle